22.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 138/39


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 138/13)

1.

На 13 юни 2007 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятията Nikko Principal Investments Ltd („Nikko Principal Investments“, Обединено кралство) и Eastmerchant GmbH („Eastmerchant“, Германия) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятието Sachsenfonds Holding GmbH („Sachsenfonds“, Германия), посредством покупка на дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятието Nikko Principal Investments: предприятие за частни капиталови инвестиции,

за предприятие Eastmerchant: предприятие за финансови инвестиции,

за предприятие Sachsenfonds: проектиране, откриване, разпространение и управление на инвестиционни фондове от затворен тип.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересовани трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (факс: (32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.