03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

65


32002R0265


L 043/13

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 265/2002 AL COMISIEI

din 13 februarie 2002

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2742/90 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului din 24 iulie 1990 de stabilire a normelor generale suplimentare privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate în ceea ce privește brânzeturile (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2583/2001 (2), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 prevede o sancțiune în cazurile în care cazeinele și/sau cazeinații sunt utilizați fără autorizație pentru producerea brânzei. Sancțiunea Comunității este egală cu 110 % din diferența dintre valoarea laptelui degresat necesar pentru producerea a 100 kg de cazeină și/sau cazeinați rezultată din prețul pieței pentru laptele praf degresat, pe de o parte, și cazeină și cazeinați, pe de altă parte.

(2)

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2742/90 a Comisiei (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 78/96 (4), stabilește suma datorată pentru cantitățile de cazeină și/sau cazeinați utilizate fără autorizație pentru producerea brânzei la 183 EUR pe 100 kg, având în vedere prețurile pentru cazeine și cazeinați înregistrate pe piețe în a doua jumătate a anului 1995. Această sumă ar trebui să se reducă, având în vedere prețul pieței laptelui praf degresat și prețul pieței cazeinelor și cazeinaților înregistrat în ultimul trimestru al anului 2001.

(3)

Prețurile înregistrate pe piețe în ultimul trimestru al anului 2001 sunt 206,96 EUR pe 100 kg pentru laptele praf degresat și 562,00 EUR pe 100 kg pentru cazeine și cazeinați.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2742/90, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Suma cuvenită în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 este de 65,00 EUR pe 100 kg de cazeine și/sau cazeinați, având în vedere prețul laptelui praf degresat și prețul cazeinelor și cazeinaților înregistrat pe piață în ultimul trimestru al anului 2001.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a cincea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 februarie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 201, 31.7.1990, p. 7.

(2)  JO L 345, 29.12.2001, p. 6.

(3)  JO L 264, 27.9.1990, p. 20.

(4)  JO L 15, 20.1.1996, p. 15.