4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/41


2009. április 9-én benyújtott kereset — Trelleborg Industrie kontra Bizottság

(T-147/09. sz. ügy)

2009/C 153/81

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Trelleborg Industrie SAS (Clermont Ferrand, Franciaország) (képviselők: J. Joshua Barrister és E. Aliende Rodríguez ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a vitatott határozat 1. cikkét annak felperesre vonatkozó részében, legalábbis annyiban, amennyiben az a felperes terhére bármilyen jogsértést állapít meg az 1999. június 21. előtti időszak vonatkozásában;

csökkentse a 2. cikkben a felperesre kiszabott bírságot a határozat nyilvánvaló hibáinak kijavításával;

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39406 — „tengeri csövek”-ügy) meghozott, 2009. január 28-i C (2009) 428 végleges bizottsági határozat megsemmisítését kéri, amennyiben az megállapítja az EGT tengeri cső ágazatában elkövetett egységes és folyamatos jogsértésben való részvételét, amely az ajánlati felhívások felosztására, az árak, a kvóták és az eladási feltételek rögzítésére, a piacok földrajzi alapon történő felosztására, valamint az árakra, az eladási mennyiségekre és a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó bizalmas információk cseréjére terjedt ki. Továbbá kéri a felperesekre kiszabott bírság csökkentését.

A felperes keresete alátámasztására három jogalapra hivatkozik.

Először is arra hivatkozik, hogy a Bizottság bírság kiszabására vonatkozó hatásköre az 1999. június 21-ét megelőzően elkövetett jogsértések tekintetében az 1/2003 rendelet 25. cikkének (1) bekezdése értelmében elévült; a felperes álláspontja szerint ugyanis a Bizottság nyilvánvaló ténybeli hibát vétett és tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a felperes egységes és folyamatos jogsértést követett el.

Másodszor álláspontja szerint a Bizottságnak nem fűződik jogos érdeke a jogsértés megállapításához az 1997 májusával véget ért első időszak vonatkozásában.

Harmadszor — másodlagosan — a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság jogellenesen hátrányosan megkülönböztető bánásmódban részesítette a határozat egy másik címzettjéhez képest a jogelőd társasága tevékenységéért való felelősség tekintetében, továbbá megsértette a meghallgatáshoz való jogot és az indokolási kötelezettséget.