30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/9


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

(2004/C 324/02)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–10

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Agencji

WSTĘP

1.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (zwana dalej Agencją) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1592/2002 z dnia 15 sierpnia 2002 r. (1). Rok obrachunkowy 2003 jest rokiem, w którym Agencja rozpoczęła swoją działalność operacyjną. Misją Agencji jest utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie lotnictwa cywilnego, zapewnienie sprawnego funkcjonowania i poprawy bezpieczeństwa w zakresie lotnictwa cywilnego oraz ustanowienie warunków technicznych certyfikacji i certyfikacja produktów lotniczych. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Agencji na podstawie przekazanych przez nią informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Agencji za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1592/2002 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor wykonawczy. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 52 tegoż rozporządzenia. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Agencji za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Dyrektor wykonawczy, będący zarazem urzędnikiem zatwierdzającym, posiada również uprawnienia do podpisywania zleceń bankowych, co pozostaje w sprzeczności z art. 37 rozporządzenia finansowego Agencji.

8.

Artykuł 43 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego Agencji stanowi, że księgowy zatwierdza systemy określone przez urzędnika zatwierdzającego służące dostarczaniu lub uzasadnianiu informacji księgowych. Zatwierdzenie to nie miało miejsca w trakcie roku obrachunkowego.

9.

Badanie dokumentacji związanej z rekrutacją wykazało braki formalne oraz brak niektórych dokumentów. Biorąc pod uwagę skalę rekrutacji przewidywanej do końca 2006 r. (ok. 300 osób), należy podjąć działania mające na celu poprawę kontroli przestrzegania odpowiednich przepisów.

10.

Badanie środowiska kontroli systemu informatycznego wykazało, że powinno ono zostać wzmocnione w związku z przewidywanym rozszerzeniem zakresu działań Agencji.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 83 ust. 3 rozporządzenia finansowego Agencji końcowe sprawozdania za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 31 marca 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 20 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.


Tabela 1

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (siedziba tymczasowa: Bruksela, przewidywane przeniesienie do Kolonii)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Agencji

(rozporządzenie Rady (WE) nr 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r.)

Zarządzanie

Środki udostępnione Agencji w 2003 r.

Produkty i usługi świadczone w 2003 r.

Wspóna polityka transportowa

Cele

Zadania

1.

Zarząd

Budżet ostateczny

Liczba wydanych opinii: 2

„Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zadecydować, czy, w jakim zakresie i w jakim trybie właściwe przepisy mogą być przyjęte dla transportu morskiego i lotniczego.”

(Art. 80 Traktatu)

Utrzymanie wysokiego, ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa w zakresie lotnictwa cywilnego w Europie

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i poprawy bezpieczeństwa w zakresie lotnictwa cywilnego

Ułatwienie swobodnego przepływu osób, towarów i usług

Promowanie efektywności kosztowej w procesie regulacyjnym i certyfikacji oraz unikanie dublowania działań na poziomie narodowym i europejskim

Wydawanie opinii skierowanych do Komisji

Wydawanie warunków technicznych certyfikacji, jak również wszelkich materiałów poradnikowych na temat realizacji polityki wspólnotowej

Certyfikacja produktów lotniczych w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska

Przeprowadzanie w Państwach Członkowskich inspekcji w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w dziedzinie lotnictwa cywilnego, ustalonych przez Agencję

Przeprowadzanie niezbędnych kontroli w przedsiębiorstwach

Spełnianie na rzecz Państw Członkowskich funkcji i zadań, które zostały im powierzone na mocy wiążących je konwencji międzynarodowych, w szczególności Konwencji chicagowskiej (Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana dnia 7 grudnia 1944 r.)

Skład

Po jednym przedstawicielu każdego Państwa Członkowskiego i jeden przedstawiciel Komisji

Zadania

Przyjęcie programu pracy i nadzór nad jego realizacją

Przyjmowanie wytycznych w sprawie przydzielania zadań certyfikacyjnych Państwom Członkowskim lub uprawnionym organom

Powołanie organu doradczego, złożonego z przedstawicieli zainteresowanych stron

2.

Dyrektor wykonawczy

Mianowany przez zarząd na wniosek Komisji

3.

Komisje odwoławcze

4.

Kontrola zewnętrzna

Trybunał Obrachunkowy

5.

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament na wniosek Rady

4,75 mln euro, z czego wkład wspólnotowy: 100 %

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

80 stanowisk w planie zatrudnienia,

Z czego obsadzonych: 1

+16 innych stanowisk (kontrakty pomocnicze)

Całkowite zatrudnienie: 17

Z czego wykonujący zadania

operacyjne: 1

administracyjne: 4

mieszane: 12

Liczba wydanych warunków technicznych certyfikacji oraz materiałów poradnikowych: 19

Decyzje w sprawie certyfikacji: 2 132 (z czego 1 606 dotyczyło drobnych modyfikacji)

Kontrole: brak

Kontrole: brak

Źródło: Informacje przekazane przez Agencję.


Tabela 2

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

4,7

3,7

Tytuł I

Personel

0,9

0,7

0,7

0,0

0,2

Inne dotacje

Tytuł II

Administracja

0,8

0,5

0,1

0,4

0,3

Inne dochody

Tytuł III

Działania operacyjne

3,0

2,7

0,2

2,5

0,3

Ogółem

4,7

3,7

Ogółem

4,7

3,9

1,0

2,9

0,8

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego — Rachunek dochodów i wydatków za rok obrachunkowy 2003

(w tys. euro)

 

2003

Dochody

Dotacje Komisji

3 725

Ogółem dochody (a)

3 725

Wydatki

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

680

Środki przeniesione

27

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

153

Środki przeniesione

396

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu

Płatności

197

Środki przeniesione

2 486

Wydatki ogółem (b)

3 939

Saldo roku obrachunkowego (a – b)

– 214

Źródło: Dane Agencji.


Tabela 4

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 r.

(w tys. euro)

Aktywa

2003

Pasywa

2003

Aktywa trwałe

 

Kapitał stały

 

Wartości niematerialne i prawne

10

Kapitał własny

16

Sprzęt komputerowy

11

Saldo roku obrachunkowego

– 214

Umorzenia

–5

Suma

– 198

Suma

16

Zobowiązania krótkoterminowe

 

Należności krótkoterminowe

 

Komisja

8

Inne zaliczki

5

Środki przeniesione automatycznie

2 909

Dłużnicy różni

1

Wierzyciele różni

18

Suma

6

Potrącenia z uposażeń

12

Środki pieniężne

 

Suma

2 947

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

2 727

 

 

Suma

2 727

 

 

Ogółem

2 749

Ogółem

2 749

Źródło: Dane Agencji.


ODPOWIEDZI AGENCJI

7.

Do końca roku 2003 dyrektor wykonawczy był jedynym pracownikiem czasowym zatrudnionym przez Agencję. W rzeczywistości dyrektor podpisywał dokumenty dotyczące operacji bankowych razem z księgowym. Zatrudnienie innych pracowników czasowych w ciągu drugiego półrocza 2004 r. pozwoliło na usunięcie tej nieścisłości.

8.

Systemy finansowe zostały zatwierdzone przez księgowego na początku lutego 2004 r. Informatyczny system do zarządzania środkami trwałymi, który ma zostać wprowadzony przez urzędnika zatwierdzającego, jest w fazie zakupu i zostanie zatwierdzony w późniejszym terminie.

9.

Braki wskazane przez Trybunał wynikają z faktu, że Agencja znajdowała się w początkowej fazie istnienia. W lutym 2004 r. powstał departament zasobów ludzkich, w którym znajduje się jednostka specjalizująca się w naborze nowych pracowników. Departament już wprowadził niezbędne procedury i narzędzia. Od stycznia 2005 r. Agencja zamierza wprowadzić informatyczny system zarządzania rekrutacją.

10.

Umiejscowienie Agencji w budynkach zajmowanych przez Komisję w dużym stopniu wpłynęło na jej środowisko informatyczne. Przeniesienie Agencji w listopadzie 2004 r. do jej nowej siedziby w Kolonii pozwoli na usprawnienie w znaczący sposób środowiska informatycznego i na wprowadzenie nowej architektury informatycznej.