5.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 123/6


Pranešimas apie tam tikrų antidempingo ir kompensacinių priemonių galiojimo pabaigą

(2007/C 123/04)

Kadangi paskelbus pranešimą apie artėjančią antidempingo ir kompensacinių priemonių galiojimo pabaigą (1) prašymų dėl peržiūros gauta nebuvo, Komisija praneša, kad toliau nurodytos priemonės netrukus nustos galioti.

Šis pranešimas skelbiamas pagal 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) 11 straipsnio 2 dalį ir 1997 m. spalio 6 d. Reglamento (EB) Nr. 2026/97 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (3) 18 straipsnio 4 dalį.

Produktas

Kilmės ar eksporto šalis (-ys)

Priemonės

Nuorodos

Priemonių galiojimo pabaigos data

Žiediniai segtuvų mechanizmai

Indonezija

Antidempingo muitas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 976/2002 (OL L 150, 2002 6 8, p. 1)

2007 6 8

Žiediniai segtuvų mechanizmai

Indonezija

Kompensacinis muitas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 977/2002 (OL L 150, 2002 6 8, p. 17)

2007 6 8


(1)  OL C 228, 2006 9 22, p. 2.

(2)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(3)  OL L 288, 1997 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).