5.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 123/6


Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden ja tiettyjen tasoitustoimenpiteiden voimassaolon päättymisestä

(2007/C 123/04)

Koska polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden ja tasoitustoimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä on julkaistu (1) ilmoitus, jonka johdosta ei ole vastaanotettu uudelleentarkastelua koskevaa pyyntöä, komissio ilmoittaa, että jäljempänä mainitut polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ja tasoitustoimenpiteet päättyvät lähiaikoina.

Tämä tiedoksianto julkaistaan muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista polkumyynnillä tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (2) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (3) 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tuote

Alkuperä- tai viejämaa(t)

Toimenpiteet

Viite

Voimassaolon päättymispäivä

Rengaskansiomekanismit

Indonesia

Polkumyyntitulli

Neuvoston asetus (EY) N:o 976/2002 (EYVL L 150,  8.6.2002, s. 1)

8.6.2007

Rengaskansiomekanismit

Indonesia

Tasoitustulli

Neuvoston asetus (EY) N:o 977/2002 (EYVL L 150,  8.6.2002, s. 17)

8.6.2007


(1)  EYVL C 228, 22.9.2006, s. 2.

(2)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EYVL L 340, 23.12.2005, s. 17)

(3)  EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EYVL L 77, 13.3.2004, s. 12)