22.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2013/C 306/01

Datum för antagande av beslutet

18.9.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.35664 (12/N)

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Podpora na zachování genetických zdrojů sladkovodních ryb pro akvakulturu – kmenová hejna

Rättslig grund

Režim podpory se opírá o tři hlavní právní předpisy: i) zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ii) zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (dále jen „plemenářský zákon“) a iii) vyhlášku č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat. 2)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Annat

Stödform

Bidrag

Budget

 

Total budget: 50 000 000 CZK

 

Årlig budget: 5 000 000 CZK

Stödnivå

0 %

Varaktighet

1.1.2013–31.12.2022

Ekonomisk sektor

Fiskodling i sötvatten

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Agriculture of the Czech Republic

Tesnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm