5.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 123/3


Kvietimas asmenims išreikšti susidomėjimą siekiant parengti galimų nepriklausomų ekspertų, kurie padėtų Komisijos tarnyboms atlikti užduotis, susijusias su Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) politikos rėmimo programa, vykdoma pagal Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą (KNP), duomenų bazę

(2007/C 123/03)

1.   Įžanga

1.1.   Aplinkybės

IRT politikos rėmimo programa (IRT PRP) yra EB Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programos (1) dalis. KNP sudaryta iš trijų konkrečių programų:

Verslininkystės ir naujovių programos, pagal kurią remiamos įmonės, ypač MVĮ, verslumas, naujovės, tarp jų — ekologinės naujovės ir pramonės konkurencingumas;

IRT PRP, pagal kurią remiama informacijos ir ryšių technologijų (IRT) politika.

programos „Europos pažangioji energetika“, pagal kurią skatinamas energijos vartojimo efektyvumas, energijos šaltinių įvairinimas ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas.

Numatomas IRT PRP biudžetas sudaro 20 % viso KNP biudžeto (3 621,3 mln. EUR).

Programa bus įgyvendinama 2007–2013 m.

1.2.   Kvietimas

Komisija ragina asmenis teikti paraiškas, siekdama parengti nepriklausomų išorės ekspertų, padėsiančių vertinti paraiškas, nagrinėti projektus ir atlikti kitas užduotis, susijusias su IRT PRP įgyvendinimu, duomenų bazę.

Suinteresuotieji asmenys, norintys, kad jų duomenys būtų įtraukti į duomenų bazę, raginami teikti paraiškas pagal šio pranešimo nuostatas.

1.3.   IRT PRP

IRT PRP siekiama skatinti naujoves ir konkurencingumą, sudarant sąlygas piliečiams, valdžios institucijoms ir įmonėms, ypač MVĮ, plačiau įsisavinti IRT ir jas naudoti. Metodo pagrindas — naujovių naudojimas reaguojant į didėjančius visuomenės poreikius. IRT PRP yra susijusi su technologijų ir ne technologijų naujovėmis, kurių galutinis tyrimų demonstracijos etapas yra baigtas. Pagal IRT PRP neremiama mokslo tyrimų veikla.

IRT PRP numatyta remti šiuos veiksmus:

a)

sukurti bendrą Europos informacinę erdvę ir stiprinti informacijos ir ryšių technologijų (IRT) produktų ir paslaugų bei IRT grindžiamų produktų ir paslaugų vidaus rinką;

b)

skatinti naujoves plačiau taikant IRT ir į jas investuojant;

c)

kurti atvirą informacinę visuomenę ir veiksmingesnes bei produktyvesnes visuomenei svarbias paslaugas ir gerinti gyvenimo kokybę.

Iš esmės Komisija įgyvendins programą kasmet skelbdama kvietimus teikti projektų paraiškas, taip pat ir bandomųjų projektų paraiškas, paraiškas teminiams tinklams ir kitai IRT PRP numatytai veiklai (2).

2.   Užduotys

Ekspertų pagalba reikalinga atlikti šias užduotis:

a)

vertinti paraiškas, pateiktas pagal kvietimus teikti paraiškas pagal IRT PRP; ekspertai taip pat vertins paraiškas pagal vertinimo kriterijus, nustatytus kvietimuose ir išsamiau paaiškintus kartu su šiais kvietimais skelbiamoje informacinėje medžiagoje;

b)

stebėti ir nagrinėti projektus, kuriuos atrinko ir finansavo Bendrija; ekspertai taip pat turės nagrinėti projektų dalyvių pateiktus rezultatus ir dalyvauti metiniuose ar specialiuose projektų įgyvendinimo vertinimuose (kuriuos rengs Komisijos tarnybos); ekspertai rengs Komisijai rekomendacijas dėl projektų dalyvių pateiktų rezultatų priėmimo, projektų pratęsimo arba nepratęsimo ir darbo grafikų keitimo;

c)

kiti atvejai, kai gali prireikti ypatingos kompetencijos, susijusios su IRT PRP (pvz., paraiškų konkursams vertinimas), ir, prireikus ir kai tikslinga, susijusios su programa „eTEN“, nes ši programa buvo viena iš IRT PRP pirmtakių.

3.   Ekspertų duomenų bazė

Pagal šį kvietimą sudaryta ir tvarkoma ekspertų duomenų bazė galios 2007–2009 m. laikotarpiu. Paraiškas galima teikti bet kuriuo metu iki registracijos pabaigos — 2009 m. rugsėjo 30 d.

Kita ekspertų duomenų bazė bus sudaroma nuo 2010 m.

3.1.   Formalūs reikalavimai

Pareiškėjai, norintys, kad jų duomenys būtų įtraukti į duomenų bazę, turi atitikti šias privalomas sąlygas:

turėti aukštąjį išsilavinimą, susijusį su IRT PRP;

gebėti vertinti paraiškas ir nagrinėti projektų ataskaitas bei kitus dokumentus, parengtus anglų kalba; kitų Bendrijos kalbų mokėjimas būtų privalumas;

turėti mažiausiai 5 metų darbo patirtį;

pareiškėjų padėtis neturi būti tarp Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 93 straipsnyje (3) išvardytų atvejų (pvz., rimtas profesinis nusižengimas) (4).

3.2.   Kompetencijos sritys

IRT PRP įgyvendinti ilgainiui reikės labai įvairių kompetencijos sričių specialistų. Galimi ekspertai turėtų turėti įgūdžių ir žinių tose veiklos srityse, kuriose gali būti paprašyta jų pagalbos.

Jie taip pat turėtų turėti aukšto lygio profesinės patirties, įgytos valstybės ar privačiame sektoriuje ir susijusios su viena ar daugiau iš šių veiklos sričių:

su IRT PRP sritimis susijusių projektų, programų ar politikos krypčių administravimas, valdymas ar vertinimas (pvz., novatoriškų IRT projektų valdymas ir verslo plėtra, taip pat techninis, komercinis bei finansinis vertinimas);

su IRT plėtra ir įsisavinimu įmonėse, administracijose ir viešosiose tarnybose susijusios sritys (pvz., švietimas, ryšiai, ekspertavimas, rizika, etika ir pan.);

projektų rezultatų pritaikymas, technologijų perdavimas, naujovės ir įmonių, ypač MVĮ, bendradarbiavimas;

tarptautiniai e. paslaugų projektai.

Atsižvelgdama į būsimų kvietimų teikti paraiškas teminius reikalavimus, Komisija ilgainiui gali papildyti internete pateikiamas registracijos formas naujais reikšminiais žodžiais, apibūdinančiais temas ir ekspertų kompetencijos sritis. Galimi ekspertai ir ekspertai, kurių duomenys jau yra duomenų bazėje, raginami nuolat tikrinti internete pateikiamą registracijos formą, kad prireikus registruotų arba atnaujintų savo reikšminius žodžius.

3.3.   Paraiškų teikimas

Paraiškos teikiamos tik internetu, užpildžius elektroninę registracijos formą tinklavietėje

http://ec.europa.eu/ict_psp.

Paraiškas raginama teikti kuo anksčiau, kad Komisija galėtų pasinaudoti IRT PRP ekspertų duomenų baze per pirmuosius paraiškų vertinimo posėdžius, planuojamus rengti 2007 m. rudenį.

Jokia informacija nebus perkeliama į IRT PRP ekspertų duomenų bazę iš „eTEN“ naudotojų duomenų bazės ar kitų duomenų bazių. Visi pareiškėjai privalo registruotis IRT PRP ekspertų duomenų bazėje.

4.   Ekspertų užduočių atranka

Įgyvendinant IRT PRP į duomenų bazę įtraukti ekspertai bus atrinkti konkrečioms užduotims.

Europos Komisijos politika siekiama užtikrinti lygias moterų ir vyrų galimybes. Todėl Komisija ypač ragina teikti paraiškas tinkamos kvalifikacijos moteris.

4.1.   Komisijos ir atrinktų ekspertų sutartis

Išsamios ekspertų užduočių atlikimo sąlygos bus nustatytos sutartyje, kurią Bendrijos vardu pasirašys Komisija ir kiekvienas atrinktas ekspertas.

4.2.   Interesų konflikto nebuvimo užtikrinimas

Siekiant užtikrinti, kad paraiškos būtų vertinamos, projektai stebimi ir prireikus kitos užduotys atliekamos nešališkai, atrinkti nepriklausomi ekspertai turės pasirašyti deklaraciją, kuria patvirtintų, kad atrankos metu nėra interesų konflikto ir kad jie įsipareigoja pranešti Komisijai, jei jiems pateikiant nuomonę ar atliekant kitas užduotis toks konfliktas kiltų.

4.3.   Bendrosios elgesio nuostatos

Visą laiką atlikdami jiems pavestas užduotis ekspertai privalo uoliai vykdyti savo užduotis ir užtikrinti visišką informacijos ir dokumentų, su kuriais jie susipažino jas atlikdami, konfidencialumą.

4.4.   Atlyginimas

Ekspertų atlyginimas bus nustatytas pagal jų atrankos metu galiojančias skales. Ekspertams bus kompensuotos kelionės ir pragyvenimo išlaidos taikant jų atrankos metų galiojančias nuostatas.

5.   Informacijos slaptumas

Visa pagal šį kvietimą gauta informacija bus įtraukta į Komisijos IRT PRP galimų nepriklausomų ekspertų duomenų bazę. Gauti asmens duomenys bus tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5).

Komisijos tarnybos gali naudotis nepriklausomų ekspertų duomenų baze įgyvendindamos susijusias Bendrijos programas, jei konkretūs pareiškėjai su tuo yra iš anksto sutikę.


(1)  Nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1639/2006/EB (OL L 310, 2006 11 9, p. 15).

(2)  Daugiau informacijos apie temas ir veiksmus pateikiama IRT PRP metinėje darbo programoje, su kuria bus galima susipažinti: http://ec.europa.eu/ict_psp

(3)  Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 248, 2002 9 16, p. 1) su pakeitimais, padarytais reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

(4)  Visas tokių atvejų sąrašas pateikiamas registracijos formoje internete.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.