5.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 123/3


Yksittäisille henkilöille osoitettu kiinnostuksenilmaisupyyntö: tietokannan muodostaminen riippumattomista asiantuntijoista, jotka voivat avustaa komission yksiköitä tehtävissä, jotka liittyvät kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan kuuluvaan tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelmaan

(2007/C 123/03)

1   Johdanto

1.1   Taustaa

Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma (jäljempänä ’tukiohjelma’) on osa EY:n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa (1) (jäljempänä ’puiteohjelma’). Puiteohjelma rakentuu seuraavien kolmen erityisohjelman varaan:

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma, joka tukee yrityksiä ja erityisesti pk-yrityksiä, yrittäjyyttä, innovointia, ekoinnovointi mukaan luettuna, ja teollisuuden kilpailukykyä

Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma

Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma, joka tukee energiatehokkuutta, uusiutuvia energialähteitä ja energiansaannin monipuolistamista.

Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman ohjeelliset budjettimäärärahat ovat 20 prosenttia puiteohjelman kokonaisbudjetista, joka on 3 621,3 miljoonaa EUR.

Ohjelma kattaa vuodet 2007–2013.

1.2   Pyyntö

Komissio pyytää yksityishenkilöitä lähettämään hakemuksia voidakseen muodostaa tietokannan riippumattomista ulkoisista asiantuntijoista, jotka avustaisivat ehdotusten arvioimisessa, hankkeiden tarkastuksissa ja muissa tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman täytäntöönpanoon liittyvissä tehtävissä.

Kiinnostuneita pyydetään toimittamaan hakemus tietokantaan merkitsemistä varten tässä ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

1.3   Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma

Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman tavoitteena on edistää innovointia ja kilpailukykyä laajentamalla ja optimoimalla tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kansalaisten, viranomaisten ja yritysten (etenkin pk-yritysten) keskuudessa. Lähestymistapa perustuu innovoinnin hyödyntämiseen kasvaviin yhteiskunnallisiin vaatimuksiin vastaamisessa. Tukiohjelman piiriin kuuluu sekä teknologinen että muu kuin teknologinen innovointi, joka on jo käynyt läpi lopullisen demonstroinnin vaiheen. Tukiohjelmasta ei rahoiteta tutkimusta.

Tukiohjelma sisältää seuraavat toimet:

a)

Kehitetään yhtenäinen eurooppalainen tietoalue ja lujitetaan tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja -palvelujen sekä tieto- ja viestintätekniikoihin perustuvien tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinoita.

b)

Edistetään innovointia laajentamalla tieto- ja viestintätekniikoiden käyttöä ja investoimalla niihin.

c)

Kehitetään osallisuutta edistävää tietoyhteiskuntaa, parannetaan palvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta yleistä etua palvelevilla aloilla sekä kohennetaan elämänlaatua.

Komissio toteuttaa ohjelman pääasiassa julkaisemalla vuosittain ehdotuspyyntöjä, jotka koskevat hankkeita (myös pilottihankkeita) ja aihekohtaisia verkostoja samoin kuin muita tukiohjelmaan kuuluvia toimia. (2)

2   Tehtävät

Asiantuntijoiden avustamistyöhön kuuluvat seuraavat tehtävät:

a)

Avustaminen tukiohjelman puitteissa julkaistujen ehdotuspyyntöjen perusteella saatujen ehdotusten arvioinnissa. Asiantuntijat arvioivat ehdotukset niiden arviointikriteerien perusteella, jotka on julkaistu asianomaisessa ehdotuspyynnössä ja kuvattu tarkemmin ehdotuspyyntöön liittyvässä tietopaketissa.

b)

Avustaminen yhteisön valitsemien ja rahoittamien hankkeiden seurannassa ja tarkastamisessa. Asiantuntijat tarkastelevat hankkeiden osanottajien tuottamia suoritteita ja osallistuvat vuosittaisiin tai tapauskohtaisiin tarkastuksiin (jotka komission yksiköt järjestävät). Asiantuntijat antavat komissiolle suosituksia, jotka liittyvät hankkeiden suoritteiden hyväksyttävyyteen, hankkeiden jatkamiseen tai lakkauttamiseen tai työsuunnitelmien muuttamiseen.

c)

Avustaminen muissa mahdollista erityisasiantuntemusta edellyttävissä yhteyksissä, jotka liittyvät tukiohjelmaan (esim. tarjouspyyntöjen perusteella saatujen tarjousten arviointi) tai, silloin kun se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista, eTEN-ohjelmaan, joka oli yksi tukiohjelmaa edeltäneistä ohjelmista.

3   Asiantuntijatietokanta

Tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella muodostettava ja ylläpidettävä tietokanta on voimassa vuodet 2007–2009. Hakemuksia voi toimittaa milloin tahansa 30. syyskuuta 2009 asti, jolloin rekisteröinti lopetetaan.

Sen jälkeen perustetaan uusi tietokanta vuodesta 2010 alkavalle jaksolle.

3.1   Muodolliset vaatimukset

Hakijoiden on täytettävä seuraavat pakolliset edellytykset, jotta heidät voidaan rekisteröidä tietokantaan:

Hakijalla on korkeakoulututkinto tukiohjelmaan liittyvältä alalta.

Hakija pystyy arvioimaan ehdotuksia ja tarkastamaan hankeraportteja ja muita englannin kielellä laadittuja asiakirjoja. Muiden yhteisön kielten taito katsotaan eduksi.

Hakijalla on vähintään viiden vuoden työkokemus.

Hakija ei saa olla missään niistä poissulkemiseen johtavista tilanteista, jotka on mainittu Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (3) 93 artiklassa (esim. syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen (4)).

3.2   Asiantuntemuksen alat

Tukiohjelman toteuttaminen edellyttää ajan mittaan hyvin laajaa erityisasiantuntemusta. Tulevilla asiantuntijoilla tulee olla soveltuva osaaminen ja tietämys niillä toiminnan osa-alueilla, joilla heitä voidaan pyytää avustajiksi.

Heiltä edellytetään myös korkeatasoista julkisella tai yksityisellä sektorilla hankittua ammatillista kokemusta vähintään yhdellä seuraavista toiminnan osa-alueista:

Tukiohjelmaan liittyvillä aloilla toteutettujen hankkeiden, ohjelmien tai politiikan hallinto, johtaminen tai arviointi (esim. innovatiivisten tieto- ja viestintätekniikkahankkeiden johtaminen ja niihin liittyvän liiketoiminnan kehittäminen mukaan luettuna tekninen, kaupallinen ja rahoitukseen liittyvä arviointi)

Aiheet, jotka liittyvät tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen ja omaksumiseen yrityksissä, hallintoelimissä ja julkisissa palveluissa (esim. koulutus, viestintä, asiantuntemus, riskit, etiikka)

Hankkeiden tulosten käyttö, teknologian siirto, innovointi ja yritysyhteistyö varsinkin pk-yritysten kanssa

Kansainväliset sähköisiin palveluihin liittyvät hankkeet.

Sen mukaan millaisia aihekohtaisia vaatimuksia tulevien ehdotuspyyntöjen myötä ilmenee, komissio saattaa ajan mittaan lisätä sähköiseen rekisteröitymislomakkeeseen uusia asiasanoja, jotka kuvaavat aiheita ja asiantuntijoiden asiantuntemusaloja. Tulevia ja jo tietokantaan rekisteröityjä asiantuntijoita kehotetaan tutustumaan säännöllisesti online-rekisteröitymislomakkeeseen rekisteröidäkseen tai päivittääkseen itseään koskevia asiasanoja tarpeen mukaan.

3.3   Hakemuksen jättäminen

Hakemuksen voi jättää ainoastaan käyttämällä sähköistä rekisteröitymislomaketta, joka löytyy verkkosivustolta osoitteesta

http://ec.europa.eu/ict_psp.

Hakemuksen toimittaminen mahdollisimman pikaisesti on erittäin toivottavaa, jotta komissio voisi hyödyntää tukiohjelman asiantuntijatietokantaa jo ensimmäisissä ehdotustenarviointitilaisuuksissa, jotka on määrä pitää syksyllä 2007.

Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman asiantuntijatietokantaan ei siirretä tietoja eTEN-käyttäjätietokannasta tai muista tietokannoista. Kaikkien hakijoiden on rekisteröidyttävä tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman asiantuntijatietokantaan.

4   Valinta asiantuntijatehtäviin

Tietokantaan rekisteröityjä asiantuntijoita valitaan erityisiin tehtäviin tukiohjelman edistyessä.

Euroopan komissio noudattaa toiminnassaan miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta. Tasavertaisen osallistumisen toteutumiseksi komissio pitäisi suotavana, että erityisesti pätevyydeltään sopivat naiset jättäisivät hakemuksia.

4.1   Komission ja valittujen asiantuntijoiden välinen sopimus

Asiantuntijatehtävien suorittamiseen liittyvät täsmälliset järjestelyt vahvistetaan sopimuksessa, jonka allekirjoittavat komissio yhteisön puolesta sekä kukin valittu asiantuntija.

4.2   Vakuutus eturistiriitojen puuttumisesta

Jotta voitaisiin varmistaa riippumattomuus ehdotusten arvioinnissa ja hankkeiden seurannassa sekä mahdollisissa muissa tehtävissä, valittavien riippumattomien asiantuntijoiden on allekirjoitettava vakuutus siitä, ettei heillä ole valintahetkellä eturistiriitoja ja että he sitoutuvat ilmoittamaan komissiolle kaikista mahdollisista eturistiriidoista, jotka ilmenevät heidän antaessaan lausuntoja tai suorittaessaan tehtäviään.

4.3   Tehtävien hoitaminen

Asiantuntijoiden on koko työnsä ajan paneuduttava asianmukaisesti tehtäviinsä ja säilytettävä luottamuksellisina tiedot ja asiakirjat, jotka he saavat käyttöönsä.

4.4   Korvaukset

Asiantuntijoille maksetaan korvaus niiden taulukoiden mukaisesti, jotka ovat voimassa, kun heidät valitaan. Matka- ja oleskelukustannukset korvataan valintahetkellä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

5   Tietosuoja

Kaikki tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella saadut tiedot sisällytetään tukiohjelmaa varten perustettavaan, riippumattomista asiantuntijoista muodostettavaan komission tietokantaan. Kerättyjen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001. (5)

Komission yksiköt voivat hyödyntää riippumattomien asiantuntijoiden tietokantaa asiaan liittyvissä yhteisön ohjelmissa, kunhan kyseiset hakijat ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa.


(1)  Perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1639/2006/EY (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15).

(2)  Tarkempia tietoja aiheista ja toimista annetaan tukiohjelman vuotuisessa työohjelmassa, joka saatetaan saataville osoitteeseen: http://ec.europa.eu/ict_psp.

(3)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25. kesäkuuta 2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1), asetus sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Kaikki poissulkemiseen johtavat tilanteet luetellaan sähköisessä rekisteröitymislomakkeessa.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.