02014R1321 — RO — 18.05.2021 — 010.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1321/2014 al COMISIEI

din 26 noiembrie 2014

privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 362 17.12.2014, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2015/1088 AL COMISIEI din 3 iulie 2015

  L 176

4

7.7.2015

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2015/1536 AL COMISIEI din 16 septembrie 2015

  L 241

16

17.9.2015

 M3

REGULAMENTUL (UE) 2017/334 AL COMISIEI din 27 februarie 2017

  L 50

13

28.2.2017

 M4

REGULAMENTUL (UE) 2018/750 AL COMISIEI din 22 mai 2018

  L 126

1

23.5.2018

►M5

REGULAMENTUL (UE) 2018/1142 AL COMISIEI din 14 august 2018

  L 207

2

16.8.2018

►M6

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1383 AL COMISIEI din 8 iulie 2019

  L 228

1

4.9.2019

 M7

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1384 AL COMISIEI din 24 iulie 2019

  L 228

106

4.9.2019

►M8

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/270 AL COMISIEI din 25 februarie 2020

  L 56

20

27.2.2020

►M9

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1159 AL COMISIEI din 5 august 2020

  L 257

14

6.8.2020

 M10

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/685 AL COMISIEI din 22 aprilie 2021

  L 143

6

27.4.2021

►M11

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/700 AL COMISIEI din 26 martie 2021

  L 145

20

28.4.2021


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 230, 6.9.2019, p.  7 (2019/1383)

 C2

Rectificare, JO L 415, 10.12.2020, p.  88 (2020/1159)
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1321/2014 al COMISIEI

din 26 noiembrie 2014

privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)▼M2

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe tehnice și proceduri administrative comune menite să asigure:

(a) 

menținerea navigabilității aeronavelor, inclusiv a tuturor componentelor destinate a fi instalate pe acestea, care sunt:

(i) 

înmatriculate într-un stat membru, cu excepția cazului în care controlul reglementar al siguranței acestora a fost delegat unei țări terțe și ele nu sunt exploatate de un transportator din UE; sau

(ii) 

înmatriculate într-o țară terță și utilizate de un transportator din UE, în cazul în care controlul reglementar al siguranței acestora a fost delegat unui stat membru;

(b) 

conformitatea cu cerințele esențiale ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor înmatriculate într-o țară terță și a componentelor destinate a fi instalate pe acestea, al căror control reglementar al siguranței nu a fost delegat unui stat membru și care sunt închiriate fără echipaj de un transportator aerian autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ).

▼B

Articolul 2

Definiții

În sensul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 se aplică următoarele definiții:

(a) 

„aeronavă” înseamnă orice aparat care se poate susține în atmosferă datorită reacțiilor aerului, altele decât reacțiile aerului asupra suprafeței pământului;

(b) 

„personal de certificare” înseamnă personalul responsabil să pună în serviciu o aeronavă sau o componentă a aeronavei după efectuarea unei operații de întreținere;

(c) 

„componentă” înseamnă orice motor, elice, reper sau dispozitiv;

(d) 

„menținerea navigabilității” înseamnă toate procesele care asigură că, în orice etapă a perioadei sale de funcționare, aeronava este conformă cu cerințele de navigabilitate în vigoare și cu normele de siguranță;

(e) 

„JAA” înseamnă „Autoritățile aeronautice comune” ;

(f) 

„JAR” înseamnă „cerințele aeronautice comune”;

▼M2

(g) 

„operațiune de transport aerian comercial (CAT)” înseamnă exploatarea unei aeronave pentru transportul de pasageri, mărfuri sau poștă contra unei remunerații sau a altor contraprestații;

▼B

(h) 

„întreținere” înseamnă una dintre activitățile următoare sau o combinație a lor: revizie, reparație, inspecție, înlocuire, modificare sau remedierea defectelor unei aeronave sau a unei componente a aeronavei, cu excepția inspecției înainte de zbor;

(i) 

„întreprindere” înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau o parte din aceasta. O astfel de întreprindere poate avea mai multe sedii în interiorul sau în exteriorul statelor membre;

(j) 

„inspecție înainte de zbor” înseamnă inspecția efectuată înaintea zborului pentru a asigura că aeronava este aptă pentru zborul respectiv;

(k) 

„aeronavă ELA1” înseamnă aeronavă ușoară europeană pilotată, după cum urmează:

(i) 

un avion cu o masă maximă la decolare (Maximum Take-off Mass — MTOM) de 1 200 kg sau mai mică, care nu este clasificat drept aeronavă motorizată complexă;

(ii) 

un planor sau un planor motorizat cu MTOM de 1 200 kg sau mai puțin;

(iii) 

un balon cu un volum maxim proiectat de gaz portant sau de aer cald de cel mult 3 400 m3 pentru baloanele cu aer cald, 1 050 m3 pentru baloanele cu gaz, 300 m3 pentru baloanele cu gaz captive;

(iv) 

un dirijabil proiectat pentru cel mult 4 ocupanți și cu un volum maxim proiectat de gaz portant sau de aer cald de cel mult 3 400 m3 pentru dirijabilele cu aer cald și1 000 m3 pentru dirijabilele cu gaz;

▼M1

(ka) 

„aeronavă ELA2” înseamnă o aeronavă europeană ușoară pilotată, după cum urmează:

(i) 

un avion cu masa maximă la decolare (Maximum Take-off Mass, MTOM) de 2 000 kg sau mai mică, care nu este clasificat drept aeronavă motorizată complexă;

(ii) 

un planor sau un motoplanor cu MTOM de 2 000 kg sau mai mică;

(iii) 

un balon;

(iv) 

un dirijabil cu aer cald;

(v) 

un dirijabil cu gaz, care respectă toate caracteristicile de mai jos:

— 
3 % greutate statică maximă;
— 
tracțiune nevectorizată (cu excepția tracțiunii inverse);
— 
concepție convențională și simplă a structurii, a sistemului de control și a sistemului de balonete; precum și
— 
comenzi neasistate electric;
(vi) 

un giravion foarte ușor;

▼B

(l) 

„aeronavă LSA” înseamnă un avion sportiv ușor care întrunește următoarele caracteristici:

(i) 

o masă maximă la decolare (MTOM) de cel mult 600 kg;

(ii) 

o viteză maximă de angajare în configurația de aterizare (VS0) care nu depășește o viteză calibrată (CAS) de 45 de noduri la masa maximă la decolare certificată a aeronavei și în cel mai critic centru de greutate;

(iii) 

o capacitate maximă de cel mult două persoane, inclusiv pilotul;

(iv) 

un singur motor fără turbină, prevăzut cu o elice;

(v) 

o cabină nepresurizată;

(m) 

„sediu principal de activitate” înseamnă sediul central sau sediul social al întreprinderii în cadrul căruia se exercită funcțiile financiare principale și controlul operațional al activităților vizate de prezentul regulament;

▼M2

(n) 

„sarcină de întreținere critică” înseamnă o sarcină de întreținere implicând o asamblare sau perturbare în orice fel a unui sistem sau a unei piese a unei aeronave, a unui motor sau a unei elice care, în cazul producerii unei erori în timpul execuției, ar putea pune direct în pericol siguranța zborului;

(o) 

„operațiuni comerciale specializate” înseamnă acele operațiuni care se supun cerințelor părții ORO subpartea SPO, prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei ( 2 );

(p) 

„operațiuni limitate” înseamnă operațiuni ale aeronavelor, altele decât cele motorizate complexe, pentru:

(i) 

zboruri cu costuri partajate efectuate de persoane particulare, cu condiția ca costurile directe să fie partajate de toți ocupanții aeronavei, inclusiv de pilot și ca numărul persoanelor care partajează costurile directe să fie de maximum șase;

(ii) 

zboruri de competiție sau demonstrații de zbor, cu condiția ca remunerația sau orice contraprestație oferită pentru astfel de zboruri să se limiteze la recuperarea costurilor directe și la o contribuție proporțională la costurile anuale, precum și la premii care să nu depășească o valoare specificată de autoritatea competentă;

(iii) 

zboruri introductive, lansări cu parașuta, remorcări de planoare sau zboruri acrobatice efectuate fie de o întreprindere de pregătire cu sediul principal de activitate într-un stat membru și aprobată conform Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei ( 3 ), fie de o întreprindere înființată cu scopul de a promova sporturile aeriene sau aviația de agrement, cu condiția ca aeronava să fie exploatată de întreprindere pe baza unui drept de proprietate sau a unui contract de închiriere de aeronave fără echipaj, ca zborul să nu genereze profituri distribuite în afara întreprinderii și ca zborurile în care sunt implicate persoane nemembre ale întreprinderii să reprezinte doar o activitate marginală a acesteia.

În sensul prezentului regulament, „operațiunile limitate” nu sunt considerate operațiuni CAT sau operațiuni comerciale specializate;

(q) 

„zbor introductiv” înseamnă „zbor introductiv” în sensul definiției de la articolul 2 punctul 9 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012;

(r) 

„zbor de competiție” înseamnă „zbor de competiție” în sensul definiției de la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012;

(s) 

„demonstrație de zbor” înseamnă „demonstrație de zbor” în sensul definiției de la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

▼C1

Articolul 3

Cerințe în materie de menținere a navigabilității

(1)  
Menținerea navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (a) și a componentelor destinate a fi instalate pe acestea se asigură în conformitate cu cerințele din anexa I (partea M), cu excepția aeronavelor enumerate la alineatul (2) primul paragraf, cărora li se aplică cerințele din anexa Vb (partea ML).
(2)  

Cerințele din anexa Vb (partea ML) se aplică următoarelor alte aeronave decât cele motorizate complexe:

(a) 

avioanelor cu o masă maximă la decolare de cel mult 2 730  kg;

(b) 

giravioanelor cu o masă maximă la decolare de cel mult 1 200  kg, certificate pentru maximum patru ocupanți;

(c) 

altor aeronave ELA2.

În cazul în care aeronavele menționate la primul paragraf literele (a), (b) și (c) sunt înscrise în certificatul de operator aerian al unui transportator aerian căruia i s-a acordat o licență în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, se aplică cerințele din anexa I (partea M).

(3)  

Pentru a fi înscrise în certificatul de operator aerian al unui transportator aerian căruia i s-a acordat o licență în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, aeronavele menționate la alineatul (2) primul paragraf literele (a), (b) și (c) trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare:

(a) 

programul de întreținere a aeronavelor a fost aprobat de autoritatea competentă în conformitate cu punctul M.A.302 din anexa I (partea M);

(b) 

întreținerea prevăzută în programul de întreținere menționat la litera (a) a fost executată și certificată în conformitate cu punctele 145.A.48 și 145.A.50 din anexa II (partea 145);

(c) 

a fost efectuată o examinare a navigabilității și s-a eliberat un nou certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901 din anexa I (partea M).

(4)  
Prin derogare de la prevederile alineatului (1), menținerea navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (a) pentru care s-a eliberat o autorizație de zbor este asigurată pe baza acordurilor specifice privind menținerea navigabilității, definite în autorizația de zbor eliberată în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei ( 4 ).

▼M11

(5)  
Programele de întreținere a aeronavelor pentru aeronavele menționate la articolul 1 litera (a) care se conformează cu cerințele specificate la punctul M.A.302 din anexa I (partea M) aplicabile înainte de 24 martie 2020 sunt considerate a se conforma cu cerințele specificate la punctul M.A.302 din anexa I (partea M) sau la punctul ML.A.302 din anexa Vb (partea ML), după caz, în conformitate cu alineatele (1) și (2).

▼C1

(6)  
Operatorii asigură menținerea navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (b) și a componentelor destinate a fi instalate pe acestea în conformitate cu cerințele din anexa Va (partea T).
(7)  
Menținerea navigabilității avioanelor cu masa maximă certificată la decolare de cel mult 5 700  kg care sunt echipate cu mai multe motoare turbopropulsoare se asigură în conformitate cu cerințele aplicabile altor aeronave decât cele motorizate complexe, după cum se prevede la punctele M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 și M.A.803 din anexa I (partea M), la punctul 145.A.30 din anexa II (partea 145), la punctele 66.A.5, 66.A.30 și 66.A.70 din anexa III (partea 66) și în apendicele V și VI la anexa respectivă, la punctul CAMO.A.315 din anexa Vc (partea CAMO), la punctul CAO.A.010 din anexa Vd (partea CAO) și în apendicele I la anexa respectivă, în măsura în care cerințele menționate se aplică altor aeronave decât cele motorizate complexe.

▼M11

Articolul 4

Autorizările întreprinderilor care participă la menținerea navigabilității

(1)  
Întreprinderile care participă la menținerea navigabilității aeronavelor și a componentelor destinate a fi instalate pe acestea, inclusiv la întreținere, sunt autorizate, la cerere, de către autoritatea competentă în conformitate cu cerințele din anexa II (partea 145), din anexa Vc (partea CAMO) sau din anexa Vd (partea CAO), în funcție de cazul aplicabil întreprinderilor respective.
(2)  
Prin derogare de la alineatul (1), până la 24 septembrie 2020, autoritatea competentă poate elibera autorizări întreprinderilor respective, la cererea acestora, în conformitate cu subpărțile F și G din anexa I (partea M). Toate autorizațiile eliberate în conformitate cu subpărțile F și G din anexa I (partea M) sunt valabile până la 24 martie 2022.
(3)  
Se consideră că certificatele de autorizare a întreprinderilor de întreținere eliberate sau recunoscute de un stat membru în conformitate cu specificația de certificare JAR-145 menționată în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului ( 5 ) și valabile înainte de 29 noiembrie 2003 au fost eliberate în conformitate cu cerințele din anexa II (partea 145) la prezentul regulament.
(4)  
Autoritatea competentă eliberează, la cerere, întreprinderilor care dețin un certificat valabil de autorizare a unei întreprinderi eliberat în conformitate cu subpartea F sau G din anexa I (partea M) sau cu anexa II (partea 145) un formular 3-CAO prevăzut în apendicele I la anexa Vd (partea CAO) și, apoi, respectivele întreprinderi sunt supravegheate de autoritatea competentă în conformitate cu anexa Vd (partea CAO).

Privilegiile de care dispune o astfel de întreprindere în temeiul autorizării eliberate în conformitate cu anexa Vd (partea CAO) sunt identice cu cele de care dispune în temeiul autorizării eliberate în conformitate cu subpartea F sau G din anexa I (partea M) sau cu anexa II (partea 145). Privilegiile respective nu pot depăși însă privilegiile unei întreprinderi menționate în secțiunea A din anexa Vd (partea CAO).

Prin derogare de la punctul CAO.B.060 din anexa Vd (partea CAO), până la 24 martie 2022, întreprinderea poate corecta orice constatări de neconformare legate de cerințele introduse de anexa Vd (partea CAO) care nu sunt incluse în subpartea F sau G din anexa I (partea M) sau în anexa II (partea 145).

În cazul în care, după 24 martie 2022, întreprinderea nu a închis constatările în cauză, certificatul de autorizare este revocat, limitat sau suspendat în totalitate sau parțial.

(5)  
Autoritatea competentă eliberează, la cerere, întreprinderilor care dețin un certificat valabil de autorizare a unei întreprinderi de management al menținerii navigabilității eliberat în conformitate cu subpartea G din anexa I (partea M) un certificat de autorizare (formularul 14 al AESA) în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) și, apoi, respectivele întreprinderi sunt supravegheate de autoritatea competentă în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO).

Prin derogare de la punctul CAMO.B.350 din anexa Vc (partea CAMO), până la 24 martie 2022, întreprinderea poate corecta orice constatări de neconformare legate de cerințele introduse de anexa Vc (partea CAMO) care nu sunt incluse în subpartea G din anexa I (partea M).

În cazul în care, după 24 martie 2022, întreprinderea nu a închis constatările în cauză, certificatul de autorizare este revocat, limitat sau suspendat în totalitate sau parțial.

(6)  
Certificatele și aprobările programelor de întreținere pentru aeronave eliberate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1321/2014, astfel cum era aplicabil înainte de 24 martie 2020, se consideră a fi fost eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

▼B

Articolul 5

Personalul de certificare

▼M11

(1)  
Personalul de certificare trebuie să fie calificat în conformitate cu cerințele din anexa III (partea 66), cu excepția cazurilor prevăzute la punctele M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(c) și M.A.803 din anexa I (partea M), la punctele ML.A.801(c) și ML.A.803 din anexa Vb (partea ML), la punctele CAO.A.040(b) și CAO.A.040(c) din anexa Vd (partea CAO), la punctul 145.A.30(j) din anexa II (partea 145) și în apendicele IV la respectiva anexă.

▼B

(2)  
Orice licență de întreținere a aeronavelor, inclusiv, dacă este cazul, restricțiile tehnice asociate acestei licențe, emisă ori recunoscută de către un stat membru în conformitate cu procedurile și cerințele stabilite de JAA, valabilă la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, este considerată a fi fost emisă în conformitate cu prezentul regulament.
(3)  
Se consideră că personalul de certificare deținător al unei licențe emise în conformitate cu anexa III (partea 66) pentru o categorie/subcategorie dată are prerogativele corespunzătoare respectivei categorii/subcategorii, descrise la punctul 66.A.20(a) din anexa menționată. Se consideră că cerințele privind cunoștințele de bază corespunzătoare acestor prerogative noi sunt satisfăcute în scopul extinderii acestor licențe la o nouă categorie/subcategorie.
(4)  
Personalul de certificare deținător al unei licențe, inclusiv pentru aeronave care nu necesită calificare de tip individuală poate continua să își exercite prerogativele până la prima reînnoire sau modificare, când licența va fi convertită în conformitate cu procedura descrisă la punctul 66.B.125 din anexa III (partea 66) în categoriile de calificări definite la punctul 66.A.45 din respectiva anexă.
(5)  
Se consideră că Rapoartele de conversiune și Rapoartele asupra creditelor de examinare care respectă cerințele aplicabile înainte de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1149/2011 respectă și dispozițiile prezentului regulament.

▼M5

(6)  
Până când cerințele specifice aplicabile personalului de certificare pentru componente vor fi adăugate prezentului regulament, continuă să se aplice cerințele prevăzute de legislația națională în vigoare în statul membru relevant, cu excepția organizațiilor care se ocupă cu întreținerea situate în afara Uniunii, în cazul cărora cerințele se aprobă de către agenție.

▼B

Articolul 6

Cerințe privind întreprinderile de pregătire

(1)  

Întreprinderile cu atribuții de pregătire a personalului prevăzut de articolul 5 trebuie să fie autorizate în conformitate cu anexa IV partea 147 pentru:

(a) 

a organiza cursuri de pregătire de bază recunoscute și/sau

(b) 

a organiza cursuri de pregătire de tip recunoscute și

(c) 

a organiza examene și

(d) 

a elibera certificate de atestare a pregătirii.

(2)  
Orice autorizație a unei întreprinderi de pregătire în domeniul întreținerii, emisă ori recunoscută de către un stat membru în conformitate cu procedurile și cerințele definite de JAA, valabilă la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, este considerată a fi fost emisă în conformitate cu prezentul regulament.
(3)  
Cursurile de pregătire de tip aprobate înainte de aprobarea programei minime de pregătire a personalului de certificare în domeniul calificării de tip din cadrul datelor privind conformitatea operațională pentru tipul relevant în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012 cuprind elementele relevante definite în partea obligatorie a datelor respective privind conformitatea operațională până cel târziu la 18 decembrie 2017 sau în termen de doi ani de la aprobarea datelor privind conformitatea operațională, dacă această dată este ulterioară.

Articolul 7

Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

▼M6

Articolul 7a

Autoritățile competente

(1)  

În cazul în care un stat membru desemnează mai mult de o entitate ca autoritate competentă care deține competențele necesare și responsabilități alocate de certificare și de supraveghere a persoanelor și întreprinderilor care fac obiectul prezentului regulament, se respectă următoarele cerințe:

(a) 

domeniile de competență ale fiecărei autorități competente se definesc clar, mai ales sub raportul responsabilităților și al limitărilor geografice;

(b) 

autoritățile respective își coordonează activitatea pentru a asigura certificarea și supravegherea eficientă a tuturor întreprinderilor și persoanelor care fac obiectul prezentului regulament, în cadrul sferelor lor de competență.

(2)  
Statele membre se asigură că personalul autorităților lor competente nu exercită activități de certificare și de supraveghere atunci când există indicii că acest fapt ar putea duce în mod direct sau indirect la un conflict de interese, în special atunci când este vorba de un interes familial sau financiar.
(3)  

În cazul în care este necesar pentru executarea sarcinilor de certificare sau de supraveghere în temeiul prezentului regulament, autoritățile competente sunt abilitate:

(a) 

să examineze evidențele, datele, procedurile și orice alte materiale relevante pentru executarea sarcinilor de certificare și/sau de supraveghere;

(b) 

să facă copii după astfel de evidențe, date, proceduri și alte materiale sau să ia extrase din ele;

(c) 

să solicite explicații orale la fața locului din partea oricărui membru al personalului respectivelor întreprinderi;

(d) 

să intre în incintele, locurile de operare sau mijloacele de transport relevante aflate în proprietatea respectivelor persoane sau utilizate de acestea;

(e) 

să efectueze audituri, investigații, evaluări, inspecții, inclusiv inspecții neanunțate, în privința întreprinderilor respective;

(f) 

să ia sau să inițieze măsuri de executare, după caz.

(4)  
Competențele menționate la alineatul (3) se exercită în conformitate cu dispozițiile legale din statul membru relevant.

▼B

Articolul 8

Intrarea în vigoare

(1)  
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2)  

Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot decide să nu aplice:

(a) 

pentru întreținerea avioanelor cu motor cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg, neimplicate în transportul aerian comercial,

până la 28 septembrie 2014, obligația ca personalul de certificare să fie calificat în conformitate cu anexa III (partea 66) conținută de următoarele prevederi:

— 
punctele M.A.606(g) și M.A.801(b)2 din anexa I (partea M);
— 
punctele 145.A.30(g) și (h) din anexa II (partea 145);

▼M5 —————

▼M2

(c) 

pentru aeronavele înmatriculate într-o țară terță și închiriate fără echipaj de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, până la data de 25 august 2017, cerințele anexei Va.

(2a)  
Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cerințele referitoare la aeronavele utilizate pentru operațiuni comerciale specializate și operațiuni CAT efectuate de către transportatori aerieni, alții decât cei autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 965/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 379/2014 ( 6 ), se aplică de la 21 aprilie 2017.

Până la momentul respectiv:

— 
dispozițiile anexei I punctul M.A.201(f) se aplică, pe de o parte, aeronavelor motorizate complexe utilizate de operatori cărora un stat membru le-a solicitat să dețină un certificat pentru operațiuni comerciale, alții decât transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, iar pe de altă parte, ATO-urilor comerciale;
— 
dispozițiile anexei I punctul M.A.201(h) se aplică, pe de o parte, aeronavelor, altele decât cele motorizate complexe, utilizate de operatori cărora un stat membru le-a solicitat să dețină un certificat pentru operațiuni comerciale, alții decât transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, iar pe de altă parte, ATO-urilor comerciale;
— 
dispozițiile anexei I punctul M.A.306(a) se aplică aeronavelor utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și aeronavelor utilizate de operatori cărora un stat membru le-a solicitat să dețină un certificat pentru operațiuni comerciale;
— 
dispozițiile anexei I punctul M.A.801(c) se aplică aeronavelor ELA1 care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și aeronavelor ELA1 care nu sunt utilizate de ATO-uri comerciale;
— 
dispozițiile anexei I punctul M.A.803(b) se aplică aeronavelor motorizate necomplexe cu MTOM de cel mult 2 730 kg, planoarelor, planoarelor motorizate sau baloanelor, care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, de operatori cărora un stat membru le-a solicitat să dețină un certificat pentru operațiuni comerciale, sau de către ATO-uri comerciale;
— 
dispozițiile anexei I punctul M.A.901(g) se aplică aeronavelor ELA1 care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, de operatori cărora un stat membru le-a solicitat să dețină un certificat pentru operațiuni comerciale, sau de către ATO-uri comerciale.

▼B

(3)  
Atunci când un stat membru aplică dispozițiile alineatului (2), el informează Comisia și agenția cu privire la aceasta.
(4)  
În ceea ce privește termenele prevăzute la punctele 66.A.25, 66.A.30 și în apendicele III la anexa III (partea 66) privitoare la examinările cunoștințelor de bază, experiența de bază, pregătirea și examinările de tip teoretic, pregătirea și evaluarea practică, examinările de tip și pregătirea la locul de muncă finalizate înainte de aplicarea ►M1  Regulamentului (UE) nr. 1149/2011 ◄ , momentul inițial al termenului este reprezentat de data de aplicare a ►M1  Regulamentului (UE) nr. 1149/2011 ◄ .

▼M5 —————

▼M1

(6)  

Prin derogare de la alineatul (1):

(a) 

autoritățile competente sau, după caz, întreprinderile pot continua să emită certificate în versiunea lor anterioară, astfel cum se prevede în apendicele III la anexa I (partea M) sau în apendicele II și apendicele III la anexa IV (partea 147) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, aflat în vigoare înainte de 27 iulie 2015, până la 31 decembrie 2015;

(b) 

certificatele emise înainte de 1 ianuarie 2016 rămân valabile până în momentul în care sunt schimbate, suspendate sau revocate.

▼M11 —————

▼M6 —————

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

(Partea M)

▼M6

CUPRINS

M.1

SECȚIUNEA A — CERINȚE TEHNICE

SUBPARTEA A — GENERALITĂȚI

M.A.101

Domeniu de aplicare

SUBPARTEA B — RĂSPUNDEREA

M.A.201

Responsabilități

M.A.202

Raportarea evenimentelor

SUBPARTEA C — MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

M.A.301

Sarcini de menținere a navigabilității

M.A.302

Programul de întreținere a aeronavei

M.A.303

Directive de navigabilitate

M.A.304

Date necesare pentru modificări și reparații

M.A.305

Sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor

M.A.306

Sistemul de jurnal tehnic al aeronavei

M.A.307

Transferul înregistrărilor referitoare la menținerea navigabilității aeronavei

SUBPARTEA D — STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

M.A.401

Date de întreținere

M.A.402

Executarea lucrărilor de întreținere

M.A.403

Defecte ale aeronavelor

SUBPARTEA E — COMPONENTE DE AERONAVĂ

M.A.501

Clasificare și instalare

M.A.502

Întreținerea componentelor

M.A.503

Piese cu durată limitată de viață și componente cu resursă tehnică urmărită

M.A.504

Separarea componentelor

SUBPARTEA F — ÎNTREPRINDEREA CU ATRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE

M.A.601

Domeniu de aplicare

M.A.602

Solicitarea autorizării

M.A.603

Domenii la care se referă autorizarea

M.A.604

Manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere

M.A.605

Unități de lucru

M.A.606

Cerințe privind personalul

M.A.607

Personal de certificare și personal de examinare a navigabilității

M.A.608

Componente de aeronavă, echipamente și scule

M.A.609

Date de întreținere

M.A.610

Comenzile pentru lucrări de întreținere

M.A.611

Standarde de întreținere

M.A.612

Certificatul de punere în serviciu al aeronavei

M.A.613

Certificatul de punere în serviciu pentru componente

M.A.614

Înregistrări ale lucrărilor de întreținere și ale examinărilor navigabilității

M.A.615

Privilegii ale întreprinderii

M.A.616

Bilanț organizațional

M.A.617

Modificări aduse întreprinderii autorizate pentru întreținere

M.A.618

Menținerea valabilității autorizației

M.A.619

Constatări

SUBPARTEA G — ÎNTREPRINDEREA DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII

M.A.701

Domeniu de aplicare

M.A.702

Solicitarea autorizării

M.A.703

Domenii la care se referă autorizarea

M.A.704

Specificațiile de management al menținerii navigabilității

M.A.705

Unități de lucru

M.A.706

Cerințe privind personalul

M.A.707

Personalul de examinare a navigabilității

M.A.708

Managementul menținerii navigabilității

M.A.709

Documentația

M.A.710

Examinarea navigabilității

M.A.711

Prerogative ale întreprinderii

M.A.712

Sistemul de control al calității

M.A.713

Modificări aduse întreprinderii de management al menținerii navigabilității autorizate

M.A.714

Sistemul de ținere a evidenței

M.A.715

Menținerea valabilității autorizației

M.A.716

Constatări

SUBPARTEA H — CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU — CRS

M.A.801

Certificatul de punere în serviciu al aeronavei

M.A.802

Certificatul de punere în serviciu pentru componente

M.A.803

Autorizarea pilotului-proprietar

SUBPARTEA I — CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII

M.A.901

Examinarea navigabilității unei aeronave

M.A.902

Valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității

M.A.903

Transfer de înmatriculare de aeronavă în cadrul UE

M.A.904

Examinarea navigabilității pentru aeronavele importate în UE

M.A.905

Constatări

SECȚIUNEA B — PROCEDURĂ PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

SUBPARTEA A — GENERALITĂȚI

M.B.101

Domeniu de aplicare

M.B.102

Autoritate competentă

M.B.103

Constatări și măsuri de executare - persoane

M.B.104

Evidența documentelor

M.B.105

Schimbul reciproc de informații

SUBPARTEA B — RĂSPUNDEREA

M.B.201

Responsabilități

M.B.202

Informarea agenției

SUBPARTEA C — MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

M.B.301

Programul de întreținere a aeronavei

M.B.302

Derogări

M.B.303

Controlul menținerii navigabilității aeronavelor

M.B.304

Retragere și suspendare

M.B.305

Sistemul de jurnal tehnic al aeronavei

SUBPARTEA D — STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

SUBPARTEA E — COMPONENTE DE AERONAVĂ

SUBPARTEA F — ÎNTREPRINDEREA CU ATRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE

M.B.601

Solicitarea autorizării

M.B.602

Autorizarea inițială

M.B.603

Eliberarea autorizării

M.B.604

Supravegherea permanentă

M.B.605

Constatări

M.B.606

Modificări

M.B.607

Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

SUBPARTEA G — ÎNTREPRINDEREA DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII

M.B.701

Solicitarea autorizării

M.B.702

Autorizarea inițială

M.B.703

Eliberarea autorizării

M.B.704

Supravegherea permanentă

M.B.705

Constatări

M.B.706

Modificări

M.B.707

Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

SUBPARTEA H — CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU — CRS

SUBPARTEA I — CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII

M.B.901

Evaluarea recomandărilor

M.B.902

Examinarea navigabilității efectuată de autoritatea competentă

M.B.903

Constatări

M.B.904

Schimbul de informații

Apendicele I — Contractul de management al menținerii navigabilității

Apendicele II — Certificatul de autorizare a punerii în serviciu — Formularul 1 al AESA

Apendicele III — Certificatul de examinare a navigabilității — Formularul 15 al AESA

Apendicele IV — Sistemul de clase și categorii utilizat pentru autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere menționate în anexa I (partea M) subpartea F și în anexa II (partea 145)

Apendicele V — Certificatul de întreprindere de întreținere menționat în anexa I (partea M) subpartea F – formularul 3-MF al AESA

Apendicele VI — Certificatul de întreprindere de management al menținerii navigabilității menționat în anexa I (partea M) subpartea G – formularul 14-MG al AESA

Apendicele VII — Sarcini complexe de întreținere

Apendicele VIII — Întreținere limitată efectuată de pilotul-proprietar

▼B

M.1

În sensul prezentei părți, autoritatea competentă trebuie să fie:

1. 

pentru supravegherea menținerii navigabilității aeronavelor individuale și pentru eliberarea certificatelor de examinare a navigabilității, autoritatea numită de statul membru de înmatriculare;

2. 

pentru supravegherea unei întreprinderi cu atribuții de întreținere, după cum se specifică în în secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M);:

(i) 

autoritatea desemnată de către statul membru în care se află sediul principal al întreprinderii;

(ii) 

agenția, în cazul în care întreprinderea se află într-o țară terță;

▼M6

3. 

pentru aprobarea programelor de întreținere a aeronavelor (Aircraft Maintenance Programme - AMP), una dintre următoarele:

(i) 

autoritatea desemnată de statul membru de înmatriculare al aeronavei;

(ii) 

dacă înainte de aprobarea programului de întreținere a aeronavei statul membru de înmatriculare este de acord, una dintre următoarele:

(a) 

autoritatea desemnată de statul membru în care operatorul își are sediul principal de activitate sau, în cazul în care operatorul nu are un sediu principal de activitate, autoritatea desemnată de statul membru în care operatorul își are locul de stabilire sau reședința;

▼M8

(b) 

autoritatea responsabilă cu supravegherea întreprinderii care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei sau cu care proprietarul a încheiat un contract limitat în conformitate cu punctul M.A.201 litera (i) punctul 3;

▼M8

4. 

pentru supravegherea unei întreprinderi de management al menținerii navigabilității, astfel cum se specifică în secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M):

(i) 

autoritatea desemnată de statul membru în care se află sediul principal de activitate al întreprinderii, dacă autorizația nu este inclusă într-un certificat de operator aerian;

(ii) 

autoritatea desemnată de statul membru al operatorului, dacă autorizația este inclusă într-un certificat de operator aerian;

(iii) 

agenția, dacă întreprinderea se află într-o țară terță.

▼M6 —————

▼B

SECȚIUNEA A

CERINȚE TEHNICE

SUBPARTEA A

GENERALITĂȚI

▼M6

M.A.101    Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește măsurile care trebuie întreprinse pentru a se asigura menținerea navigabilității unei aeronave, inclusiv întreținerea ei. Prezenta secțiune specifică și condițiile care trebuie îndeplinite de către persoanele sau întreprinderile care participă la astfel de activități.

▼B

SUBPARTEA B

RĂSPUNDEREA

M.A.201    Responsabilități

▼M6

(a) 

Proprietarul unei aeronave este responsabil cu menținerea navigabilității aeronavei și se asigură că nu se efectuează niciun zbor decât dacă se îndeplinesc în mod cumulativ toate cerințele următoare:

1. 

aeronava este menținută într-o stare bună de navigabilitate;

2. 

toate componentele operaționale și de salvare de la bordul aeronavei sunt corect instalate și în stare de funcționare sau sunt identificate în mod clar ca fiind inutilizabile;

3. 

certificatul de navigabilitate este valabil;

4. 

întreținerea aeronavei se efectuează în conformitate cu AMP prevăzut la punctul M.A.302.

▼B

(b) 

În cazul în care aeronava este închiriată, responsabilitățile proprietarului sunt transferate locatarului dacă:

1. 

locatarul este menționat în documentul de înmatriculare; sau

2. 

este prevăzut astfel în contractul de leasing.

În prezenta parte, atunci când se face trimitere la „proprietar”, termenul proprietar cuprinde noțiunea de proprietar sau pe cea de locatar, după caz.

(c) 

Orice persoană sau întreprindere care efectuează lucrări de întreținere este responsabilă pentru operațiunile efectuate.

▼M6

(d) 

Pilotul comandant sau, în cazul aeronavelor utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, operatorul este responsabil de buna desfășurare a inspecției înainte de zbor. Respectiva inspecție se efectuează de către pilot sau o altă persoană calificată, nefiind necesar să fie efectuată de o întreprindere de întreținere autorizată sau de personal de certificare.

▼M8

(e) 

În cazul aeronavelor utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 ( 7 ), operatorul este responsabil cu menținerea navigabilității aeronavei pe care o operează și:

1. 

se asigură că zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la litera (a);

2. 

ia măsurile necesare pentru a se asigura că este autorizat, în cadrul certificatului de operator aerian, ca întreprindere de management al menținerii navigabilității (Continuing Airworthiness Management Organisation – CAMO) în temeiul anexei Vc (partea CAMO) sau al subpărții G la prezenta anexă (partea M), pentru aeronava pe care o operează;

3. 

ia măsurile necesare pentru a se asigura că este autorizat în conformitate cu anexa II (partea 145) sau încheie un contract scris în conformitate cu punctul CAMO.A.315 litera (c) din anexa Vc (partea CAMO) sau cu punctul M.A.708 litera (c) din prezenta anexă (partea M) cu o întreprindere care a fost autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145).

(f) 

Pentru aeronavele motorizate complexe utilizate pentru operațiuni comerciale specializate, pentru alte operațiuni CAT decât cele efectuate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 sau de organizații de pregătire aprobate („ATO”) comerciale și de organizații de pregătire declarate („DTO”) comerciale menționate la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 ( 8 ), operatorul se asigură că:

1. 

zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la litera (a);

2. 

sarcinile aferente menținerii navigabilității sunt executate de o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu subpartea G din prezenta anexă (partea M). Dacă nu este el însuși o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu subpartea G din prezenta anexă (partea M), operatorul încheie un contract scris în ceea ce privește executarea sarcinilor respective în conformitate cu apendicele I la prezenta anexă cu o întreprindere autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu subpartea G din prezenta anexă (partea M);

3. 

CAMO menționată la punctul 2 este autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) ca întreprindere căreia i se poate elibera o autorizare de întreținere a aeronavelor și a componentelor destinate instalării pe aeronave sau respectiva CAMO a încheiat un contract scris în conformitate cu punctul CAMO.A.315 litera (c) din anexa Vc (partea CAMO) sau cu punctul M.A.708 litera (c) din prezenta anexă (partea M) cu întreprinderi autorizate în conformitate cu anexa II (partea 145).

(g) 

Pentru aeronavele motorizate complexe care nu sunt incluse la literele (e) și (f), proprietarul se asigură că:

1. 

zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la litera (a);

2. 

sarcinile aferente menținerii navigabilității sunt executate de o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu subpartea G din prezenta anexă (partea M). Dacă nu este el însuși o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu subpartea G din prezenta anexă (partea M), proprietarul încheie un contract scris în ceea ce privește executarea sarcinilor respective în conformitate cu apendicele I la prezenta anexă cu o întreprindere autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu subpartea G din prezenta anexă (partea M);

3. 

CAMO menționată la punctul 2 este autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) ca întreprindere căreia i se poate elibera o autorizare de întreținere a aeronavelor și a componentelor destinate instalării pe aeronave sau respectiva CAMO a încheiat un contract scris în conformitate cu punctul CAMO.A.315 litera (c) din anexa Vc (partea CAMO) sau cu punctul M.A.708 litera (c) din prezenta anexă (partea M) cu întreprinderi autorizate în conformitate cu anexa II (partea 145).

(h) 

Pentru alte aeronave decât cele motorizate complexe utilizate pentru operațiuni comerciale specializate sau pentru alte operațiuni CAT decât cele efectuate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 sau de ATO comerciale și DTO comerciale menționate la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, operatorul se asigură că:

1. 

zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la litera (a);

2. 

sarcinile aferente menținerii navigabilității sunt executate de o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu subpartea G din prezenta anexă (partea M) sau de o întreprindere cu privilegii combinate în materie de navigabilitate („CAO”) autorizată în conformitate cu anexa Vd (partea CAO). Dacă nu este el însuși o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu subpartea G din prezenta anexă (partea M) sau o CAO autorizată în conformitate cu anexa Vd (partea CAO), operatorul încheie un contract scris în conformitate cu apendicele I la prezenta anexă cu o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu subpartea G din prezenta anexă (partea M) sau cu o CAO autorizată în conformitate cu anexa Vd (partea CAO);

▼M11

3. 

fie CAMO sau CAO menționată la punctul 2 este autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) sau în conformitate cu subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau drept CAO cu privilegii de întreținere, fie respectiva CAMO sau CAO a încheiat un contract scris cu întreprinderi cu privilegii de întreținere autorizate în conformitate cu anexa II (partea 145) sau în conformitate cu subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa Vd (partea CAO).

▼M8

(i) 

Pentru alte aeronave decât aeronavele motorizate complexe, neincluse la literele (e) și (h) sau utilizate pentru operațiuni limitate, proprietarul se asigură că zborul nu are loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la litera (a). În acest scop, proprietarul:

1. 

atribuie sarcinile de menținere a navigabilității menționate la punctul M.A.301 unei CAMO sau unei CAO printr-un contract scris încheiat în conformitate cu apendicele I; sau

2. 

execută el însuși sarcinile respective; sau

3. 

execută el însuși sarcinile respective, cu excepția sarcinilor de elaborare a AMP și de obținere a aprobării acestuia, numai dacă sarcinile respective sunt îndeplinite de o CAMO sau de o CAO pe baza unui contract limitat încheiat în conformitate cu punctul M.A.302.

▼M2

(j) 

Proprietarul/operatorul se asigură că orice persoană autorizată de autoritatea competentă are acces la toate unitățile de lucru și aeronavele sale, precum și la toate documentele sale referitoare la activitățile desfășurate, inclusiv la orice activitate subcontractată, pentru a determina conformitatea cu prezenta parte.

▼M8

(k) 

În cazul în care o aeronavă înscrisă pe un certificat de operator aerian este utilizată pentru operațiuni necomerciale sau pentru operațiuni specializate în temeiul punctului ORO.GEN.310 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 sau al punctului NCO.GEN.104 din anexa VII la regulamentul menționat, operatorul se asigură că sarcinile asociate menținerii navigabilității sunt executate de CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu subpartea G din prezenta anexă (partea M) sau de întreprinderea cu privilegii combinate în materie de navigabilitate („CAO”) autorizată în conformitate cu anexa Vd (partea CAO), după caz, a titularului certificatului de operator aerian.

▼M6

M.A.202    Raportarea evenimentelor

(a) 

Fără a aduce atingere cerințelor de raportare prevăzute în anexa II (partea 145) și în anexa Vc (partea CAMO), orice persoană sau întreprindere responsabilă în conformitate cu punctul M.A.201 raportează orice stare identificată a unei aeronave sau a unei componente care pune în pericol siguranța zborului:

1. 

autorității competente desemnate de statul membru de înmatriculare al aeronavei și, dacă este diferit de statul membru de înmatriculare, autorității competente desemnate de statul membru al operatorului;

2. 

întreprinderii responsabile pentru proiectarea de tip sau pentru proiectarea de tip suplimentară.

(b) 

Rapoartele menționate la litera (a) se întocmesc în modul stabilit de autoritatea competentă menționată la litera (a) și conțin toate informațiile pertinente referitoare la starea cunoscută de persoana sau de întreprinderea care întocmește raportul.

(c) 

În cazul în care întreținerea sau examinarea navigabilității aeronavei se efectuează pe baza unui contract scris, persoana sau întreprinderea responsabilă pentru respectivele activități raportează, de asemenea, orice condiție menționată la litera (a) proprietarului și operatorului aeronavei și, în alte cazuri, CAMO sau CAO în cauză.

(d) 

Persoana sau întreprinderea respectivă prezintă rapoartele menționate la literele (a) și (c) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la momentul în care persoana sau întreprinderea a identificat starea care face obiectul raportului, cu excepția cazului în care nu se poate proceda astfel din cauza unor circumstanțe excepționale.

(e) 

Persoana sau întreprinderea prezintă un raport privind măsurile ulterioare, furnizând detalii cu privire la măsurile pe care persoana sau întreprinderea în cauză intenționează să le ia pentru a preveni evenimente similare pe viitor, de îndată ce au fost identificate respectivele măsuri. Raportul privind măsurile ulterioare se prezintă în forma și modul stabilite de autoritatea competentă.

▼B

SUBPARTEA C

MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

▼M6

M.A.301    Sarcini de menținere a navigabilității

Menținerea navigabilității unei aeronave și buna funcționare a echipamentelor operaționale și a celor de urgență sunt asigurate prin:

(a) 

efectuarea de inspecții înainte de zbor;

(b) 

remedierea oricărui defect sau a oricărei avarii care afectează siguranța operării, în conformitate cu datele specificate la punctele M.A.304 și M.A.401, după caz, ținând cont de lista echipamentului minim („MEL”) și de lista derogărilor de configurație, dacă acestea există;

(c) 

efectuarea oricărei lucrări de întreținere în conformitate cu AMP menționat la punctul M.A.302;

(d) 

vizarea tuturor lucrărilor de întreținere spre punere în serviciu în conformitate cu subpartea H;

(e) 

analiza eficacității AMP aprobat menționat la punctul M.A.302 pentru toate aeronavele motorizate complexe sau aeronavele utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008;

(f) 

executarea oricărei:

1. 

directive de navigabilitate („AD”) aplicabile;

2. 

directive operaționale aplicabile care influențează menținerea navigabilității;

3. 

cerințe aplicabile referitoare la menținerea navigabilității, care a fost stabilită de agenție;

4. 

măsuri aplicabile impuse de autoritatea competentă ca reacție imediată la o problemă de siguranță;

(g) 

efectuarea de modificări și reparații în conformitate cu punctul M.A.304;

(h) 

furnizarea fișei de masă și centraj ce reflectă configurația actuală a aeronavei pilotului comandant sau, în cazul transportatorilor aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, operatorului;

(i) 

zboruri de control de întreținere, atunci când este necesar.

M.A.302    Programul de întreținere a aeronavei

(a) 

Întreținerea fiecărei aeronave se organizează pe baza unui AMP.

(b) 

AMP și orice modificare ulterioară a acestuia necesită aprobarea autorității competente.

(c) 

►M8  Atunci când menținerea navigabilității aeronavei este administrată de o CAMO sau de o CAO sau când există un contract limitat între proprietar și o CAMO sau o CAO încheiat în conformitate cu punctul M.A.201 litera (i) punctul 3, AMP și modificările acestuia pot fi aprobate printr-o procedură de aprobare indirectă.

În acest caz, procedura de aprobare indirectă este stabilită de către CAMO sau CAO în cauză în cadrul memoriului de prezentare a întreprinderii de management al menținerii navigabilității (Continuing Airworthiness Management Exposition – „CAME”) menționat la punctul CAMO.A.300 din anexa Vc sau la punctul M.A.704 din prezenta anexă sau în cadrul memoriului de prezentare a întreprinderii cu privilegii combinate în materie de navigabilitate (Combined Airworthiness Exposition – „CAE”) menționat la punctul CAO.A.025 din anexa Vd și necesită aprobarea autorității competente responsabile de CAMO sau de CAO în cauză. ◄

Procedura de aprobare indirectă se utilizează numai atunci când CAMO sau CAO în cauză este sub supravegherea statului membru de înmatriculare al aeronavei, cu excepția cazului în care s-a încheiat un contract scris în conformitate cu punctul M.1 subpunctul 3, prin care se transferă răspunderea pentru aprobarea programului de întreținere a aeronavei către autoritatea competentă responsabilă de CAMO sau de CAO în cauză.

(d) 

AMP trebuie să demonstreze că respectă:

1. 

instrucțiunile emise de autoritatea competentă;

2. 

instrucțiunile de menținere a navigabilității:

(i) 

emise de titularii de certificat de tip, de certificat de tip restricționat, de certificat de tip suplimentar, de aprobare a unui proiect de reparație majoră, de autorizație ETSO sau de orice altă aprobare pertinentă eliberată în temeiul anexei I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012;

(ii) 

incluse în specificațiile de certificare menționate la punctul 21.A.90B sau 21.A.431B din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, dacă este cazul;

▼M9

3. 

dispozițiile aplicabile din anexa I (partea 26) la Regulamentul (UE) 2015/640.

▼C1

(e) 

Prin derogare de la litera (d), proprietarul sau întreprinderea care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei poate să se abată de la instrucțiunile menționate la litera (d) subpunctul 2 și să propună intervale extinse în AMP, pe baza datelor obținute din suficiente revizuiri efectuate în conformitate cu litera (h). Nu se permite aprobarea indirectă în cazul extinderii sarcinilor legate de siguranță. Proprietarul sau întreprinderea care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei poate, de asemenea, să propună și alte instrucțiuni în AMP.

(f) 

AMP conține detalii referitoare la ansamblul lucrărilor de întreținere care trebuie efectuate, inclusiv la frecvența lor și la sarcinile specifice în funcție de tipul și specificitatea operațiunilor.

(g) 

Pentru aeronavele motorizate complexe, dacă AMP se bazează pe o logică a grupului de coordonare a întreținerii sau pe monitorizarea stării componentelor respective, AMP trebuie să includă și un program de fiabilitate.

(h) 

AMP este supus unor revizuiri periodice și este modificat în consecință dacă este necesar. Prin aceste revizuiri se garantează că AMP continuă să fie la zi și valabil având în vedere experiența de operare și instrucțiunile autorității competente și ținând seama de instrucțiunile de întreținere noi sau modificate emise de titularii de certificat de tip și de certificat de tip suplimentar și de orice altă întreprindere care publică astfel de date în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

▼B

M.A.303    Directive de navigabilitate

Orice directivă de navigabilitate aplicabilă trebuie pusă în practică în conformitate cu cerințele sale, cu excepția cazurilor în care agenția dispune altfel.

▼M6

M.A.304    Date necesare pentru modificări și reparații

O persoană sau o întreprindere care repară o aeronavă sau o componentă evaluează orice daună. Modificările și reparațiile se efectuează utilizând, după caz, următoarele date:

(a) 

datele aprobate de agenție;

(b) 

datele aprobate de o organizație de proiectare care respectă anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012;

(c) 

datele cuprinse în cerințele menționate la punctul 21.A.90B sau 21.A.431B din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

M.A.305    Sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor

(a) 

La finalizarea oricărei lucrări de întreținere, certificatul de punere în serviciu (Certificate of Release to Service - „CRS”) al aeronavei prevăzut la punctul M.A.801 sau 145.A.50, după caz, este înregistrat în sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor de îndată ce acest lucru este posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de întreținere.

(b) 

Sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor conține următoarele:

1. 

data înregistrării, totalul orelor de funcționare acumulate în parametrul aplicabil pentru aeronavă, motor (motoare) și/sau elice;

2. 

evidențele referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor descrise la literele (c) și (d) de mai jos, împreună cu evidența detaliată a lucrărilor de întreținere descrise la litera (e) de mai jos;

3. 

dacă se prevede la punctul M.A.306, jurnalul tehnic al aeronavei.

(c) 

Evidențele referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor includ fișa actuală de masă și centraj, precum și situația actuală a:

1. 

AD-urilor și a măsurilor dispuse de autoritatea competentă ca reacție imediată la o problemă de siguranță;

2. 

modificărilor și a reparațiilor;

3. 

conformității cu AMP;

4. 

sarcinilor de întreținere amânate și a remedierilor amânate ale defectelor.

(d) 

Evidențele referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor includ situația actuală specifică următoarelor:

1. 

a componentelor pieselor cu durată de viață limitată, inclusiv durata de viață acumulată de fiecare piesă afectată în raport cu parametrul aplicabil al limitărilor de navigabilitate; și

2. 

a componentelor cu resursă tehnică urmărită, inclusiv durata de viață acumulată de componentele afectate în parametrul aplicabil, de la ultima întreținere programată efectuată, astfel cum se specifică în AMP.

(e) 

Proprietarul sau operatorul instituie un sistem pentru a păstra următoarele documente și date într-o formă admisibilă pentru autoritatea competentă pe perioadele indicate mai jos:

1. 

sistemul de jurnal tehnic al aeronavei: jurnalul tehnic sau alte date echivalente ca sferă de cuprindere și grad de detaliere, care acoperă perioada de 36 luni premergătoare ultimei înregistrări;

2. 

CRS și evidența detaliată a lucrărilor de întreținere:

(i) 

care demonstrează conformarea cu AD-urile și cu măsurile dispuse de autoritatea competentă ca reacție imediată la o problemă de siguranță în ceea ce privește aeronava, motorul (motoarele), elicea (elicele) și componentele instalate pe aeronavă, după caz, până în momentul în care informațiile conținute în acestea sunt înlocuite de noi informații echivalente ca sferă de cuprindere și grad de detaliere, dar care acoperă o perioadă de cel puțin 36 de luni;

(ii) 

care demonstrează conformarea cu datele aplicabile în conformitate cu punctul M.A.304 în cazul modificărilor și reparațiilor curente ale aeronavei, ale motorului (motoarelor), ale elicei (elicelor) și ale oricărei componente supuse limitărilor de navigabilitate și

(iii) 

referitoare la toate lucrările de întreținere programată sau alte lucrări de întreținere necesare pentru menținerea navigabilității aeronavei, a motorului (motoarelor), a elicei (elicelor), după caz, până în momentul în care informațiile conținute în acestea sunt înlocuite de noi informații echivalente ca sferă de cuprindere și grad de detaliere, dar care acoperă o perioadă de cel puțin 36 de luni;

3. 

date specifice anumitor componente:

(i) 

un istoric al orelor de funcționare pentru fiecare piesă cu durată limitată de viață pe baza căruia se determină situația actuală a conformării cu limitările de navigabilitate;

(ii) 

CRS și evidența detaliată a lucrărilor de întreținere pentru ultima întreținere programată efectuată și pentru orice altă întreținere neprogramată ulterioară a tuturor pieselor cu durată limitată de viață și a componentelor cu resursă tehnică urmărită până când lucrarea de întreținere programată este înlocuită de o altă lucrare de întreținere programată echivalentă ca sferă de cuprindere și grad de detaliere, dar care acoperă o perioadă de cel puțin 36 luni;

(iii) 

CRS și declarația de acceptare a proprietarului pentru orice componentă montată pe o aeronavă ELA2 fără formularul 1 al AESA, în conformitate cu punctul 21.A.307 litera (c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, dar care acoperă o perioadă de cel puțin 36 luni.

4. 

Perioade de păstrare a evidențelor atunci când aeronava este definitiv retrasă din serviciu:

(i) 

datele prevăzute la punctul M.A.305(b)1 în privința aeronavelor, motorului (motoarelor) și elicei (elicelor) care se păstrează timp de cel puțin 12 luni;

(ii) 

ultima situație efectivă și ultimele fișe identificate la punctul M.A.305 literele (c) și (d) care se păstrează timp de cel puțin 12 luni și

(iii) 

cele mai recente CRS-uri și evidențe detaliate ale lucrărilor de întreținere identificate la punctul M.A.305 litera (e) subpunctele 2(ii) și 3(i) care se păstrează timp de cel puțin 12 luni.

(f) 

Persoana sau întreprinderea responsabilă cu administrarea sarcinilor de menținere a navigabilității în temeiul punctului M.A.201 respectă cerințele referitoare la sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor și prezintă aceste evidențe, la cerere, autorității competente.

(g) 

Toate înregistrările făcute în sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor trebuie să fie clare și precise. În cazul în care este necesar să se corecteze o înregistrare, corectura se face într-un mod care să permită să se vadă în mod clar înregistrarea inițială.

▼M2

M.A.306    Sistemul de jurnal tehnic al aeronavei

▼M6

(a) 

În plus față de cerințele de la punctul M.A.305, pentru operațiunile CAT, operațiunile comerciale specializate și operațiunile ATO comerciale sau DTO comerciale, operatorul utilizează un sistem de jurnal tehnic care conține următoarele informații pentru fiecare aeronavă:

▼M2

1. 

informațiile necesare referitoare la fiecare zbor, pentru a garanta siguranța neîntreruptă a zborurilor;

2. 

certificatul curent de punere în serviciu a aeronavei; și

3. 

atestarea curentă a întreținerii, indicând starea întreținerii aeronavei din punctul de vedere al lucrărilor de întreținere programate și neprogramate care urmează să fie efectuate, cu excepția cazului în care autoritatea competentă este de acord ca declarația de atestare a întreținerii să fie păstrată în alt loc;

4. 

lista tuturor remedierilor de defecte neexecutate și amânate, care afectează exploatarea aeronavei; și

5. 

toate recomandările necesare privitoare la acordurile de asistență în domeniul întreținerii.

▼M8

(b) 

Versiunea inițială a unui sistem de jurnal tehnic al aeronavei necesită aprobarea autorității competente specificate la punctul CAMO.A.105 din anexa Vc (partea CAMO), la punctul M.1 din prezenta anexă (partea M) sau la punctul CAO.1.1 din anexa Vd (partea CAO), după caz. Orice modificare ulterioară a respectivului sistem se gestionează în conformitate cu punctul CAMO.A.300 litera (c), cu punctul M.A.704 literele (b) și (c) sau cu punctul CAO.A.025 litera (c).

▼M6 —————

▼B

M.A.307    Transferul înregistrărilor referitoare la menținerea navigabilității aeronavei

▼M6

(a) 

Atunci când o aeronavă este transferată definitiv de la un proprietar sau de la un operator la altul, proprietarul sau operatorul care efectuează transferul se asigură că sunt transferate și evidențele referitoare la menținerea navigabilității menționate la punctul M.A.305 și, dacă este cazul, sistemul de jurnal tehnic menționat la punctul M.A.306.

(b) 

Atunci când încredințează prin contract unei CAMO sau unei CAO executarea sarcinilor de management al menținerii navigabilității, proprietarul se asigură că evidențele referitoare la menținerea navigabilității menționate la punctul M.A.305 sunt transferate către respectiva întreprindere.

(c) 

Perioadele de păstrare a evidențelor prevăzute la punctul M.A.305 litera (e) continuă să se aplice noului proprietar, noului operator, noii CAMO sau noii CAO.

▼B

SUBPARTEA D

STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

M.A.401    Date de întreținere

(a) 

Persoana sau întreprinderea care se ocupă de întreținerea unei aeronave are acces la datele de întreținere actuale, aplicabile în cursul executării lucrărilor de întreținere, inclusiv modificările și reparațiile și utilizează doar aceste date.

(b) 

În sensul prezentei părți, datele de întreținere aplicabile sunt:

1. 

orice cerință, procedură, standard sau informație aplicabilă, emisă de către autoritatea competentă sau de către agenție;

2. 

orice directivă aplicabilă referitoare la navigabilitate;

3. 

instrucțiunile, aplicabile pentru menținerea navigabilității, formulate de către titularii de certificat de tip sau de certificat de tip suplimentar precum și orice altă întreprindere care publică aceste date în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012;

4. 

orice date aplicabile, care sunt furnizate în conformitate cu punctul 145.A.45 (d).

(c) 

Persoana sau întreprinderea care se ocupă de întreținerea aeronavei se asigură că toate datele aplicabile, referitoare la întreținere, sunt actualizate și sunt utilizabile imediat atunci când este necesar. Persoana sau întreprinderea stabilește un sistem de foi de lucru sau fișe de lucru de utilizat și transcrie cu precizie, pe aceste foi de lucru sau fișe de lucru, datele referitoare la întreținere sau menționează în mod clar sarcina sau sarcinile specifice de întreținere, care sunt cuprinse în aceste date privind întreținerea.

▼M2

M.A.402    Executarea lucrărilor de întreținere

Cu excepția lucrărilor de întreținere executate de o întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145), orice persoană sau întreprindere care execută lucrări de întreținere trebuie:

(a) 

să fie calificată pentru sarcinile îndeplinite, în conformitate cu prezenta parte;

(b) 

să se asigure că zona în care se execută lucrările de întreținere este bine organizată și curată sub aspectul prafului și al contaminării;

(c) 

să utilizeze metodele, tehnicile, standardele și instrucțiunile specificate în datele de întreținere de la punctul M.A.401;

(d) 

să utilizeze uneltele, echipamentele și materialele specificate în datele de întreținere de la punctul M.A.401. Dacă este necesar, uneltele și echipamentele sunt controlate și etalonate conform unui standard recunoscut în mod oficial;

(e) 

să se asigure că lucrările de întreținere sunt executate cu respectarea restricțiilor de mediu specificate în datele de întreținere de la punctul M.A.401;

(f) 

să se asigure că sunt utilizate unități de lucru adecvate, în caz de condiții meteorologice nefavorabile sau lucrări de întreținere de lungă durată;

(g) 

să se asigure că riscul de erori multiple în timpul lucrărilor de întreținere și riscul de erori repetate în cazul unor sarcini de întreținere identice sunt reduse la minimum;

(h) 

să se asigure că, după executarea oricărei sarcini de întreținere critice, este aplicată o metodă de detectare a erorilor; și

(i) 

să efectueze o verificare generală, după finalizarea lucrărilor de întreținere, pentru a se asigura că în interiorul aeronavei sau al componentei de aeronavă nu rămân unelte, echipamente sau alte repere și materiale străine și că toate panourile de acces demontate au fost reinstalate.

▼B

M.A.403    Defecte ale aeronavelor

(a) 

Orice defect al unei aeronave care reprezintă un risc major pentru siguranța zborului trebuie remediat înaintea oricărui nou zbor.

▼M2

(b) 

Doar personalul de certificare abilitat în conformitate cu punctele M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) sau cu anexa II (partea 145) poate să decidă, utilizând datele de întreținere de la punctul M.A.401, dacă un defect al unei aeronave reprezintă un risc major pentru siguranța zborului și poate, deci, să decidă acțiunile de remediere care trebuie executate înainte de efectuarea oricărui nou zbor și momentul în care acestea trebuie executate, precum și acțiunile de remediere care pot fi amânate. Acest lucru nu se aplică, însă, atunci când MEL este utilizată de pilot sau de personalul de certificare autorizat.

(c) 

Orice defect al unei aeronave care nu reprezintă un risc major pentru siguranța zborului se remediază cât mai curând posibil după data la care defectul a fost identificat pentru prima dată și în limitele specificate în datele de întreținere sau în MEL.

▼M6

(d) 

Orice defect care nu este remediat înaintea zborului se consemnează în sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor menționat la punctul M.A.305 sau, dacă este cazul, în sistemul de jurnal tehnic al aeronavei menționat la punctul M.A.306.

▼B

SUBPARTEA E

COMPONENTE DE AERONAVĂ

▼M5

M.A.501    Clasificare și instalare

(a) 

Toate componentele sunt clasificate în următoarele categorii:

▼M6

(1) 

Componente care sunt într-o stare satisfăcătoare, care sunt puse în serviciu pe baza unui formular 1 al AESA sau a unui document echivalent și care sunt marcate în conformitate cu subpartea Q din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, în prezenta anexă (partea M) sau în anexa Vd (partea CAO).

▼M5

(2) 

Componente inutilizabile care sunt întreținute în conformitate cu prezentul regulament.

▼M6

(3) 

Componente calificate ca irecuperabile deoarece au atins limitarea obligatorie a duratei de viață sau care prezintă un defect ce nu poate fi remediat.

▼M5

(4) 

Repere standard utilizate pe o aeronavă, un motor, o elice sau orice altă componentă de aeronavă, dacă sunt specificate în datele de întreținere și sunt însoțite de o atestare a conformității cu standardul aplicabil.

(5) 

Materii prime și consumabile utilizate cu ocazia lucrărilor de întreținere, dacă întreprinderea s-a asigurat că materialele corespund specificațiilor impuse și că ele au o trasabilitate corespunzătoare. Toate materialele trebuie să fie însoțite de o documentație specifică, care să se refere în mod clar la materialul în cauză și care să conțină o declarație de conformitate cu specificațiile, precum și originea producătorului și a furnizorului.

(b) 

Componentele, reperele standard și materialele se instalează pe o aeronavă sau o componentă de aeronavă doar în cazul în care sunt într-o stare satisfăcătoare, dacă aparțin uneia dintre categoriile enumerate la litera (a) și dacă datele de întreținere aplicabile indică acea componentă, reperul standard sau materialul în cauză.

▼M6

M.A.502    Întreținerea componentelor

(a) 

Întreținerea componentelor este efectuată de întreprinderi de întreținere autorizate în conformitate cu prezenta anexă subpartea F, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO), după caz.

(b) 

►M8  Prin derogare de la litera (a), în cazul în care o componentă este montată pe aeronavă, întreținerea respectivei componente poate fi efectuată de o întreprindere de întreținere a aeronavelor autorizată în conformitate cu prezenta anexă subpartea F, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO) sau de personalul de certificare menționat la punctul M.A.801 litera (b) punctul 1. ◄ O astfel de lucrare de întreținere se efectuează în conformitate cu datele de întreținere a aeronavei sau în conformitate cu datele de întreținere a componentei în cazul în care autoritatea competentă și-a dat acordul în acest sens. Întreprinderea de întreținere a aeronavelor sau personalul de certificare în cauză poate demonta temporar componenta în vederea întreținerii dacă acest lucru este necesar pentru a avea acces mai ușor la componentă, cu excepția cazului în care trebuie efectuate lucrări de întreținere suplimentare în urma demontării. Întreținerea componentelor efectuată în conformitate cu prezenta literă nu îndeplinește condițiile pentru eliberarea unui formular 1 al AESA și face obiectul cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.

(c) 

Prin derogare de la litera (a), în cazul în care o componentă este montată pe motor sau pe unitatea auxiliară de putere („APU”), întreținerea respectivei componente poate fi efectuată de o întreprindere de întreținere a motoarelor autorizată în conformitate cu prezenta anexă subpartea F, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO). O astfel de lucrare de întreținere se efectuează în conformitate cu datele de întreținere a motorului sau a APU sau în conformitate cu datele de întreținere a componentei în cazul în care autoritatea competentă și-a dat acordul în acest sens. O astfel de întreprindere de clasă B poate demonta temporar componenta în vederea întreținerii dacă acest lucru este necesar pentru a avea acces mai ușor la componentă, cu excepția cazului în care trebuie efectuate lucrări de întreținere suplimentare în urma demontării.

Literele (a)-(c) nu se aplică în cazul componentelor menționate la punctul 21.A.307 litera (c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(d) 

►M8  Întreținerea componentelor menționate la punctul 21.A.307 litera (c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, în cazul în care componenta în cauză este montată pe aeronavă sau este demontată temporar pentru a îmbunătăți accesul, se efectuează de către o întreprindere de întreținere a aeronavelor autorizată în conformitate cu subpartea F din prezenta anexă, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO), după caz, de către personalul de certificare menționat la punctul M.A.801 litera (b) punctul 1 sau de către pilotul-proprietar menționat la punctul M.A.801 litera (b) punctul 2. ◄ Întreținerea componentelor efectuată în conformitate cu prezenta literă nu îndeplinește condițiile pentru eliberarea unui formular 1 al AESA și face obiectul cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.

M.A.503    Piese cu durată limitată de viață și componente cu resursă tehnică urmărită

▼M8

(a) 

Piesele cu durată limitată de viață și componentele cu resursă tehnică urmărită nu pot depăși limitarea aprobată specificată în AMP și în AD-uri, cu excepția cazurilor prevăzute la punctul M.A.504 litera (b).

▼C1

(b) 

Atunci când limitarea aprobată expiră, componenta se îndepărtează de pe aeronavă în scopul fie al efectuării întreținerii, fie al eliminării în cazul pieselor cu durată limitată de viață.

▼M5

M.A.504    Separarea componentelor

(a) 

Componente de aeronavă inutilizabile și irecuperabile sunt separate de componentele, reperele standard și materialele utilizabile.

▼M6

(b) 

Nu se permite reintegrarea componentelor irecuperabile în sistemul de aprovizionare cu componente, cu excepția cazurilor în care a fost prelungită limitarea obligatorie a duratei lor de viață sau a fost aprobată o soluție de reparare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

▼B

SUBPARTEA F

ÎNTREPRINDEREA CU ATRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE

▼M2

M.A.601    Domeniul de aplicare

Prezenta subparte stabilește condițiile care trebuie îndeplinite de o întreprindere pentru eliberarea sau prelungirea unei autorizații de întreținere a aeronavelor, altele decât aeronavele complexe motorizate și componentele care urmează să fie instalate pe acestea, care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008.

▼B

M.A.602    Solicitarea autorizării

O cerere de eliberare sau de modificare a autorizării întreprinderii cu atribuții de întreținere se face prin intermediul formularului și în conformitate cu procedura stabilite de autoritatea competentă.

M.A.603    Domenii la care se referă autorizarea

▼M6

(a) 

O întreprindere care participă la activități care fac obiectul prezentei subpărți nu desfășoară respectivele activități decât dacă este autorizată de autoritatea competentă. În acest scop, autoritatea competentă utilizează modelul prevăzut în apendicele V.

(b) 

Domeniul de activitate pentru care se solicită autorizarea se precizează în manualul întreprinderii de întreținere conform dispozițiilor de la punctul M.A.604. Clasele și categoriile utilizate pentru autorizarea întreprinderilor de întreținere sunt prevăzute în apendicele IV la prezenta parte.

▼B

(c) 

O întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată poate fabrica, în conformitate cu datele de întreținere, o gamă limitată de piese utilizabile în cadrul unui program de lucru care se desfășoară în propriile sale unități de lucru, așa cum se specifică în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere.

M.A.604    Manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere

(a) 

Întreprinderea cu atribuții de întreținere furnizează un manual care conține cel puțin următoarele informații:

▼M6

1. 

o declarație semnată de managerul responsabil, desemnat în conformitate cu punctul M.A.606 litera (a), prin care se confirmă că întreprinderea își va desfășura în orice moment activitățile în conformitate cu cerințele din prezenta anexă (partea M) sau din anexa Vb (partea ML), după caz, precum și în conformitate cu manualul;

▼B

2. 

domeniul de activitate al întreprinderii;

3. 

funcțiile și numele persoanelor menționate la punctul M.A.606 (b);

4. 

o organigramă ilustrând căile ierarhice de responsabilități asociate între persoana (persoanele) menționate la punctul M.A.606 (b);

▼M8

5. 

o listă a personalului de certificare și, după caz, a personalului de examinare a navigabilității, însoțită de domeniul de autorizare al acestora, și;

▼M1

6. 

o listă a locațiilor în care se efectuează întreținerea, împreună cu o descriere generală a instalațiilor; și

▼B

7. 

proceduri care să specifice cum va garanta întreprinderea cu atribuții de întreținere conformitatea cu prezenta parte;

8. 

procedurile de modificare a manualului întreprinderii cu atribuții de întreținere.

(b) 

Manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere și modificările sale sunt aprobate de către autoritatea competentă.

(c) 

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (b), modificările minore aduse manualului pot fi aprobate printr-o procedură (denumită în continuare „aprobare indirectă”).

M.A.605    Unități de lucru

Întreprinderea se asigură că:

(a) 

Unitățile de lucru sunt adaptate la toate tipurile de lucrări prevăzute și că atelierele și halele specializate sunt separate în mod corespunzător, pentru a asigura protecția mediului și protecția contra contaminării.

(b) 

Există birouri disponibile pentru gestionarea tuturor lucrărilor programate, incluzând în special realizarea înregistrării lucrărilor de întreținere.

(c) 

Se pun la dispoziție instalații de depozitare sigure pentru componente, echipamente, scule și materiale. Condițiile de depozitare asigură izolarea componentelor și a materialelor de aeronavă inutilizabile de toate celelalte componente, materiale, echipamente și scule. Condițiile de depozitare sunt conforme cu instrucțiunile producătorilor, iar accesul este limitat la personalul autorizat.

M.A.606    Cerințe în privința personalului

(a) 

Întreprinderea desemnează un manager responsabil care are autoritatea statutară pentru a se asigura că orice întreținere solicitată de către client poate fi finanțată și efectuată în conformitate cu standardul impus de prezenta parte.

(b) 

Se numește o persoană sau un grup de persoane cu sarcina de a se asigura că întreprinderea este permanent în conformitate cu prezenta subparte. Respectiva persoană sau respectivele persoane răspund, în ultimă instanță, în fața managerului responsabil.

(c) 

Toate persoanele prevăzute la litera (b) demonstrează că posedă cunoștințele corespunzătoare, o pregătire și o experiență suficiente în domeniul întreținerii aeronavelor și/sau a componentelor de aeronavă.

(d) 

Întreprinderea folosește personal calificat pentru lucrările prevăzute a fi contractate în mod normal. Angajarea temporară a personalului subcontractat este permisă în cazul contractării unei lucrări mai ample decât în condiții normale și doar pentru personalul care nu emite un certificat de punere în serviciu.

▼M8

(e) 

Trebuie demonstrată și înregistrată calificarea întregului personal implicat în evaluările întreținerii și în examinările navigabilității.

▼B

(f) 

Personalul care execută sarcini specializate așa cum sunt sudura, testarea/controlul nedistructiv, altul decât contrastul culorilor, este calificat în conformitate cu un standard recunoscut oficial.

▼M5

(g) 

Întreprinderea cu atribuții de întreținere are suficient personal de certificare în vederea eliberării certificatelor de punere în serviciu a aeronavelor și a componentelor de aeronave menționate la punctele M.A.612 și M.A.613. Personalul respectă următoarele cerințe:

1. 

anexa III (partea 66), în cazul aeronavelor;

2. 

articolul 5 alineatul (6) din prezentul regulament, în cazul componentelor.

▼B

(h) 

Prin derogare de la litera (g), întreprinderea poate utiliza personal de certificare calificat în conformitate cu dispozițiile următoare atunci când furnizează asistență în domeniul întreținerii operatorilor care participă la operațiuni comerciale, sub rezerva unor proceduri corespunzătoare care trebuie aprobate ca parte a manualului întreprinderii:

1. 

pentru o directivă repetitivă de navigabilitate privind perioada dinaintea zborului, care prevede în mod expres că echipajul de zbor poate executa o astfel de directivă de navigabilitate, întreprinderea poate elibera o autorizație de certificare limitată pentru comandantul de bord pe baza licenței de echipaj de zbor deținute, cu condiția ca întreprinderea să verifice dacă a fost efectuată o pregătire practică suficientă, pentru a se asigura că respectiva persoană poate executa directiva de navigabilitate în conformitate cu standardul impus;

2. 

în cazul unei aeronave exploatate în afara unui loc care beneficiază de asistență, întreprinderea poate elibera o autorizație de certificare limitată pentru comandantul de bord pe baza licenței de echipaj de zbor deținute, cu condiția ca întreprinderea să verifice dacă a fost efectuată o pregătire practică suficientă, pentru a se asigura că respectiva persoană poate realiza sarcina în conformitate cu standardul impus.

▼M8

(i) 

Dacă întreprinderea efectuează examinări ale navigabilității și eliberează certificatul corespunzător de examinare a navigabilității pentru aeronave ELA1 neimplicate în operațiuni comerciale în conformitate cu punctul ML.A.903 din anexa Vb (partea ML), respectiva întreprindere trebuie să dispună de personal de examinare a navigabilității calificat și autorizat care să îndeplinească toate cerințele următoare:

1. 

să dețină o autorizație de personal de certificare pentru aeronava în cauză;

2. 

să aibă cel puțin trei ani de experiență în calitate de personal de certificare;

3. 

să fie independenți de procesul de management al menținerii navigabilității al aeronavei supuse examinării sau să aibă o autoritate globală în ceea ce privește procesul de management al menținerii navigabilității al întregii aeronave supuse examinării;

4. 

să fi dobândit cunoștințe referitoare la subpartea C a prezentei anexe (partea M) sau la subpartea C din anexa Vb (partea ML);

5. 

să fi dobândit cunoștințe atestate referitoare la procedurile întreprinderii de întreținere relevante pentru examinarea navigabilității și pentru eliberarea certificatului de examinare a navigabilității;

6. 

să fi fost în mod oficial acceptați de autoritatea competentă, după ce au efectuat o examinare a navigabilității sub supravegherea autorității competente sau a personalului de examinare a navigabilității din cadrul întreprinderii, în conformitate cu o procedură aprobată de autoritatea competentă;

7. 

să fi efectuat cel puțin o examinare a navigabilității în ultimele douăsprezece luni.

▼M1

M.A.607    Personal de certificare și personal de examinare a navigabilității

▼B

(a) 

În plus față de dispozițiile de la punctul M.A.606(g), personalul de certificare nu poate să își exercite prerogativele decât dacă întreprinderea s-a asigurat că:

▼M6

1. 

personalul de certificare poate demonstra că îndeplinește cerințele de la punctul 66.A.20 litera (b) din anexa III (partea 66) sau, dacă anexa respectivă prevede astfel, cerințele legislației statului membru;

▼B

2. 

personalul de certificare cunoaște foarte bine aeronavele și/sau componentele de aeronavă care trebuie întreținute, precum și procedurile aferente ale întreprinderii.

(b) 

În următoarele cazuri neprevăzute, atunci când o aeronavă este imobilizată la sol într-un alt loc decât baza principală, unde nu este disponibil niciun membru al personalului de certificare calificat, întreprinderea titulară a contractului de întreținere poate elibera o autorizație unică de certificare:

1. 

unuia dintre angajații săi, deținător de calificări de tip pentru aeronave de tehnologie, construcție și sisteme similare; sau

2. 

oricărei persoane care are cel puțin trei ani de experiență în domeniul întreținerii și este titulară a unei licențe de întreținere a aeronavelor OACI valabile și corespunzătoare tipului de aeronavă care necesită o certificare, cu condiția ca în acel loc să nu existe nicio întreprindere autorizată în mod corespunzător în conformitate cu prezenta parte, iar întreprinderea care a încheiat contractul să obțină și să dețină documente care justifică experiența și licența respectivei persoane.

►M1  Toate cazurile de acest fel trebuie raportate autorității competente în termen de șapte zile de la emiterea acestei autorizații de certificare. ◄ Întreprinderea autorizată pentru întreținere care eliberează autorizația unică de certificare se asigură că o astfel de operațiune de întreținere care ar putea afecta siguranța zborului este supusă reverificării.

▼M1

(c) 

Întreprinderea de întreținere autorizată înregistrează toate detaliile referitoare la personalul de certificare și la personalul de examinare a navigabilității și păstrează o listă actualizată a tuturor membrilor personalului de certificare și ai personalului de examinare a navigabilității, împreună cu domeniul de autorizare al acestora, în cadrul manualului întreprinderii, în temeiul punctului M.A.604(a)5.

▼B

M.A.608    Componente de aeronavă, echipamente și scule

(a) 

Întreprinderea:

1. 

deține echipamentele și sculele specificate în datele privind întreținerea prevăzute la punctul M.A.609 sau echivalente verificate și repertoriate în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere, după caz, pentru operațiuni zilnice de întreținere efectuate în cadrul domeniului său de autorizare;

2. 

demonstrează că are acces la toate celelalte echipamente și scule care sunt utilizate doar ocazional.

(b) 

Sculele și echipamentele sunt controlate și etalonate în conformitate cu un standard recunoscut oficial. Înregistrările acestor operațiuni de etalonare, precum și standardul utilizat, sunt păstrate de către întreprinderea respectivă.

▼M5

(c) 

Întreprinderea examinează, clasează și separă în mod adecvat toate componentele, reperele standard și materialele pe care le primește.

▼M6

M.A.609    Date de întreținere

Întreprinderea de întreținere autorizată deține și utilizează, la efectuarea lucrărilor de întreținere, inclusiv a modificărilor și a reparațiilor, date de întreținere care sunt aplicabile, actualizate și care sunt specificate la punctul M.A.401 din prezenta anexă sau la punctul ML.A.401 din anexa Vb (partea ML), după caz. Totuși, în cazul datelor de întreținere furnizate de client, întreprinderea deține și utilizează astfel de date numai atunci când lucrările de întreținere sunt în curs de desfășurare.

▼B

M.A.610    Comenzile pentru lucrări de întreținere

Înainte de efectuarea întreținerii, trebuie semnată o comandă scrisă între întreprindere și întreprinderea care solicită întreținerea, cu scopul de a stabili în mod clar lucrările de întreținere care urmează să fie efectuate.

▼M6

M.A.611    Standarde de întreținere

Toate lucrările de întreținere se efectuează în conformitate cu cerințele din prezenta anexă secțiunea A subpartea D sau cu cerințele din anexa Vb (partea ML) secțiunea A subpartea D, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1).

M.A.612    Certificatul de punere în serviciu al aeronavei

La finalizarea tuturor lucrărilor obligatorii de întreținere a aeronavelor în conformitate cu prezenta subparte, se eliberează un CRS pentru aeronave în conformitate cu punctul M.A.801 din prezenta anexă sau cu punctul ML.A.801 din anexa Vb (partea ML), astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1).

M.A.613    Certificatul de punere în serviciu pentru componente

(a) 

La finalizarea tuturor lucrărilor obligatorii de întreținere a componentelor în conformitate cu prezenta subparte, se eliberează un CRS pentru componente în conformitate cu punctul M.A.802 din prezenta anexă sau cu punctul ML.A.802 din anexa Vb (partea ML), după caz. Se eliberează un formular 1 al AESA, excepție făcând componentele supuse unor lucrări de întreținere în conformitate cu punctul M.A.502 litera (b) sau (d), precum și componentele fabricate în conformitate cu punctul M.A.603 litera (c) din prezenta anexă și componentele în cazul cărora se prevede altfel la punctul ML.A.502 din anexa Vb (partea ML).

(b) 

Documentul CRS pentru componente, „formularul 1 al AESA”, poate fi generat de un sistem informatic.

▼M1

M.A.614    Înregistrări ale lucrărilor de întreținere și ale examinărilor navigabilității

▼M8

(a) 

Întreprinderea de întreținere autorizată înregistrează toate detaliile lucrărilor efectuate. Se păstrează înregistrările necesare pentru a demonstra îndeplinirea tuturor cerințelor în ceea ce privește eliberarea certificatului de punere în serviciu, inclusiv documentele de punere în serviciu ale subcontractantului, precum și în ceea ce privește eliberarea oricărui certificat de examinare a navigabilității.

(b) 

Întreprinderea de întreținere autorizată furnizează proprietarului sau operatorului aeronavei o copie a fiecărui CRS, însoțită de o copie a tuturor evidențelor detaliate ale lucrărilor de întreținere efectuate necesare pentru a demonstra conformarea cu punctul M.A.305 din prezenta anexă (partea M) sau cu punctul ML.A.305 din anexa Vb (partea ML), după caz.

▼M1

(c) 

Întreprinderea de întreținere autorizată păstrează, timp de trei ani, o copie a tuturor înregistrărilor referitoare la lucrări de întreținere și la toate datele de întreținere aferente, durata fiind calculată de la data la care aeronavele sau componentele de aeronavă care au făcut obiectul lucrărilor de întreținere au fost repuse în serviciu de întreprinderea de întreținere autorizată. ►M8  În plus, aceasta păstrează o copie a tuturor înregistrărilor referitoare la eliberarea de certificate de examinare a navigabilității timp de trei ani de la data eliberării și furnizează o copie a acestora proprietarului aeronavei. ◄

1. 

Înregistrările efectuate în temeiul prezentului punct se păstrează astfel încât să fie protejate împotriva deteriorării, modificării și furtului.

2. 

Toate elementele de hardware folosite pentru copiile de siguranță se păstrează într-un loc diferit de cel care conține datele de lucru, într-un mediu care să garanteze că respectivele copii vor rămâne în stare bună.

3. 

Atunci când o întreprindere de întreținere autorizată își încetează activitatea, toate înregistrările păstrate referitoare la întreținere, acoperind perioada ultimilor trei ani, se predau ultimului proprietar sau client al aeronavei sau al componentei de aeronavă respective ori se depozitează conform indicațiilor autorității competente.

▼M6

M.A.615    Privilegii ale întreprinderii

Întreprinderea de întreținere autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) poate:

(a) 

să efectueze lucrări de întreținere asupra oricărei aeronave și/sau oricărei componente pentru care a primit autorizare, în locurile precizate în certificatul de autorizare și în manualul întreprinderii de întreținere;

(b) 

să ia măsuri în vederea executării unor servicii specializate, sub controlul întreprinderii de întreținere, la o altă întreprindere autorizată corespunzător, astfel cum se descrie în manualul întreprinderii de întreținere;

(c) 

să efectueze lucrări de întreținere asupra oricărei aeronave sau componente pentru care a primit autorizare în orice loc, atunci când necesitatea de a efectua astfel de lucrări de întreținere decurge fie din faptul că aeronava este inaptă de zbor, fie din nevoia de a acorda asistență pentru întreținerea ocazională și sub rezerva respectării condițiilor precizate în manualul întreprinderii de întreținere;

(d) 

să elibereze certificate de punere în serviciu, la încheierea lucrărilor de întreținere, în conformitate cu punctul M.A.612 sau M.A.613 din prezenta anexă;

(e) 

dacă este autorizată în mod specific în acest sens pentru aeronavele ELA1 neimplicate în operațiuni comerciale, să efectueze examinări ale navigabilității și să elibereze certificatul corespunzător de examinare a navigabilității în conformitate cu condițiile specificate la punctul ML.A.903 din anexa Vb (partea ML).

Întreprinderea efectuează întreținerea unei aeronave sau a unei componente pentru care este autorizată doar atunci când sunt disponibile toate facilitățile, echipamentele, sculele, materialele și datele de întreținere, precum și întreg personalul de certificare necesar.

▼B

M.A.616    Bilanț organizațional

Cu scopul de a se asigura că întreprinderea autorizată pentru întreținere continuă să răspundă cerințelor din prezenta subparte, ea trebuie să organizeze cu regularitate bilanțuri organizaționale.

M.A.617    Modificări aduse întreprinderii autorizate pentru întreținere

Cu scopul de a permite autorității competente să determine dacă prezenta parte este întotdeauna respectată, întreprinderea autorizată pentru întreținere transmite notificări asupra oricărei propuneri de efectuare a oricăreia dintre modificările următoare, înainte ca aceste modificări să aibă loc:

1. 

denumirea întreprinderii;

2. 

amplasamentul întreprinderii;

3. 

alte amplasamente ale întreprinderii;

4. 

managerul responsabil;

5. 

oricare dintre persoanele specificate la punctul M.A.606 (b);

▼M1

6. 

instalațiile, echipamentele, uneltele, materialele, procedurile, domeniul de activitate, personalul de certificare și personalul de examinare a navigabilității care ar putea afecta autorizarea.

▼B

În cazul propunerilor de schimbări de personal pentru care conducerea nu este avizată în prealabil, aceste schimbări sunt notificate cât mai rapid posibil.

M.A.618    Menținerea valabilității autorizației

▼M11

(a) 

O autorizație rămâne valabilă până la 24 martie 2022, sub rezerva următoarelor condiții:

▼B

1. 

întreprinderea să își păstreze conformitatea cu prezenta parte, în conformitate cu dispozițiile referitoare la modul în care sunt tratate constatările, așa cum se specifică la punctul M.A.619;

2. 

autorității competente să i se acorde accesul la întreprindere pentru a determina dacă prezenta parte este întotdeauna respectată;

3. 

autorizația să nu facă obiectul unei cesionări sau al unei revocări.

(b) 

După cesionare sau retragere, certificatul de autorizare este restituit autorității competente.

M.A.619    Constatări

▼M6

(a) 

O constatare de nivel 1 corespunde oricărei constatări a unei neconformități semnificative cu cerințele prevăzute în prezenta anexă și în anexa Vb (partea ML), care reduce nivelul de siguranță și pune în pericol grav siguranța zborului.

(b) 

O constatare de nivel 2 corespunde oricărei constatări a unei neconformități cu cerințele prevăzute în prezenta anexă și în anexa Vb (partea ML), care poate reduce nivelul de siguranță și poate pune în pericol siguranța zborului.

▼B

(c) 

După ce a primit o notificare a constatărilor, în conformitate cu punctul M.B.605, titularul autorizației întreprinderii autorizate pentru întreținere definește un plan de acțiuni corective și demonstrează implementarea acțiunilor corective într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă, într-o perioadă stabilită de comun acord cu respectiva autoritate.

SUBPARTEA G

ÎNTREPRINDEREA DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII

M.A.701    Domeniu de aplicare

Prezenta subparte stabilește condițiile care trebuie îndeplinite de o întreprindere pentru a i se putea elibera autorizarea sau pentru a se putea prelungi autorizarea dată pentru managementul menținerii navigabilității aeronavelor.

M.A.702    Solicitarea autorizării

O solicitare de eliberare a unei autorizații sau de modificare a unei autorizații deja acordate unei întreprinderi de management al menținerii navigabilității se face prin intermediul formularului și în conformitate cu procedura stabilite de autoritatea competentă.

M.A.703    Domenii la care se referă autorizarea

(a) 

Autorizarea este indicată în certificatul inclus în apendicele VI, eliberat de autoritatea competentă.

▼M2

(b) 

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), pentru transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, autorizația face parte din certificatul de operator aerian emis de autoritatea competentă, pentru aeronava exploatată.

▼B

(c) 

În specificațiile de management al menținerii navigabilității, conform punctului M.A.704, se precizează domeniul de activitate pentru care se solicită autorizarea.

M.A.704    Specificațiile de management al menținerii navigabilității

(a) 

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității furnizează specificații de management al menținerii navigabilității, care conțin următoarele informații:

▼M8

1. 

o declarație semnată de managerul responsabil, prin care se confirmă că întreprinderea își va desfășura activitatea cu respectarea în permanență a prezentei anexe (partea M) și a anexei Vb (partea ML), după caz;

▼B

2. 

domeniul de activitate al întreprinderii;

3. 

funcțiile și numele persoanelor menționate la punctele M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) și M.A.706(i);

4. 

o organigramă ilustrând relațiile ierarhice între persoanele menționate la punctele M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) și M.A.706(i);

5. 

o listă a personalului de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.707, specificându-se, acolo unde este cazul, personalul autorizat să emită autorizații de zbor în conformitate cu punctul M.A.711(c);

6. 

o descriere generală și o prezentare a amplasamentului instalațiilor;

▼M8

7. 

procedurile care precizează modul în care întreprinderea asigură conformarea cu prezenta anexă (partea M) și cu anexa Vb (partea ML), după caz, și;

▼B

8. 

procedurile de modificare a specificațiilor de management al menținerii navigabilității;

▼M2

9. 

lista programelor aprobate de întreținere a aeronavelor sau, în cazul aeronavelor care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, lista programelor de întreținere „generice” și „de bază”.

▼B

(b) 

Specificațiile de management al menținerii navigabilității și modificările lor sunt aprobate de către autoritatea competentă.

(c) 

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (b), se pot aproba modificări minore ale specificațiilor, indirect, printr-o procedură de aprobare indirectă. Procedura de aprobare indirectă definește modificările minore acceptabile, este stabilită de către întreprinderea de management al menținerii navigabilității în cadrul specificațiilor și este aprobată de către autoritatea competentă responsabilă pentru respectiva întreprindere de management al menținerii navigabilității.

M.A.705    Unități de lucru

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității pune la dispoziția personalului descris la punctul M.A.706 birouri convenabile, situate în amplasamente corespunzătoare.

M.A.706    Cerințe în privința personalului

▼M8

(a) 

Întreprinderea numește un manager responsabil care are drepturile statutare necesare pentru a se asigura că toate activitățile de management al menținerii navigabilității pot fi finanțate și executate în conformitate cu prezenta anexă (partea M) și cu anexa Vb (partea ML), după caz.

▼M2

(b) 

Pentru transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, managerul responsabil menționat la litera (a) este totodată și persoana care deține drepturile statutare pentru a garanta că toate operațiunile operatorului pot fi finanțate și efectuate în conformitate cu standardele necesare pentru eliberarea unui certificat de operator aerian.

▼M8

(c) 

Se numește o persoană sau un grup de persoane cu răspunderea de a se asigura că întreprinderea respectă întotdeauna cerințele aplicabile de management al menținerii navigabilității, de examinare a navigabilității și de eliberare a autorizațiilor de zbor din prezenta anexă (partea M) și din anexa Vb (partea ML). Respectiva persoană sau respectivele persoane răspund, în ultimă instanță, în fața managerului responsabil.

▼M2

(d) 

Pentru transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, managerul responsabil numește un titular desemnat al postului. Această persoană este responsabilă de managementul și supravegherea activităților de menținere a navigabilității, conform literei (c).

▼B

(e) 

Titularul desemnat, menționat la litera (d), nu trebuie să fie angajat de o întreprindere autorizată în conformitate cu partea 145 care este legată de operator printr-un contract, exceptând cazul în care primește o autorizare specifică de la autoritatea competentă.

(f) 

Întreprinderea angajează suficient personal calificat corespunzător pentru lucrarea prevăzută.

(g) 

Toate persoanele menționate la literele (c) și (d) sunt capabile să demonstreze că posedă cunoștințe pertinente, o pregătire și o experiență corespunzătoare referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor.

(h) 

Se înregistrează calificarea întregului personal implicat în managementul menținerii navigabilității.

▼M8

(i) 

În cazul întreprinderilor care prelungesc certificatele de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul MA.711 litera (a) punctul 4 și cu punctul M.A.901 din prezenta anexă (partea M) sau cu punctul ML.A.901 litera (c) din anexa Vb (partea ML), după caz, întreprinderea numește persoanele autorizate să realizeze această activitate, sub rezerva aprobării de către autoritatea competentă.

▼B

(j) 

Întreprinderea precizează și actualizează, în cadrul specificațiilor de management al menținerii navigabilității, funcțiile și numele persoanelor menționate la punctele M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) și M.A.706(i).

▼M2

(k) 

Pentru aeronavele motorizate complexe și pentru aeronavele utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, întreprinderea stabilește și controlează competența personalului implicat în managementul menținerii navigabilității, examinarea navigabilității și/sau auditurile de calitate, în conformitate cu o procedură și un standard aprobate de autoritatea competentă.

▼B

M.A.707    Personalul de examinare a navigabilității

(a) 

▼M8

Pentru a fi autorizată să efectueze examinări ale navigabilității și, după caz, să elibereze autorizații de zbor, o întreprindere autorizată de management al menținerii navigabilității trebuie să dispună de personalul adecvat de examinare a navigabilității pentru a elibera certificatele de examinare a navigabilității sau pentru a emite recomandările menționate în secțiunea A subpartea I din anexa I (partea M) sau în secțiunea A subpartea I din anexa Vb (partea ML) și, dacă este cazul, pentru a elibera autorizații de zbor în conformitate cu punctul M.A.711 litera (c):

▼M2

1. 

Pentru aeronavele utilizate de transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM mai mare de 2 730 kg, cu excepția baloanelor, acest personal trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos:

(a) 

să aibă cel puțin cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b) 

să dețină o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66) sau o diplomă aeronautică sau titlu național echivalent;

(c) 

să fi efectuat o pregătire oficială în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d) 

să fi deținut o funcție cu responsabilități corespunzătoare în cadrul întreprinderii autorizate;

(e) 

fără a aduce atingere dispozițiilor de la literele (a)-(d), cerința stabilită la punctul M.A.707(a)1(b) poate fi înlocuită cu cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.A.707(a)1(a).

2. 

Pentru aeronavele care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și care au o MTOM mai mică sau egală cu 2 730 kg, precum și pentru baloane, acest personal trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos:

(a) 

să aibă cel puțin trei ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b) 

să dețină o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66) sau o diplomă aeronautică sau titlu național echivalent;

(c) 

să fi efectuat o pregătire corespunzătoare în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d) 

să fi deținut o funcție cu responsabilități corespunzătoare în cadrul întreprinderii autorizate;

(e) 

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele (a)-(d), cerința stabilită la punctul M.A.707(a)2(b) poate fi înlocuită cu patru ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.A.707(a)2(a).

▼M1

(b) 

Personalului de examinare a navigabilității numit de întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității i se poate elibera o autorizație de către întreprinderea respectivă doar dacă acest lucru este acceptat oficial de autoritatea competentă, după finalizarea cu rezultate satisfăcătoare a unei examinări a navigabilității sub supravegherea autorității competente sau a personalului de examinare a navigabilității din cadrul întreprinderii, în conformitate cu o procedură aprobată de autoritatea competentă.

▼B

(c) 

Întreprinderea se asigură că personalul de examinare a navigabilității aeronavei poate demonstra că are o experiență corespunzătoare, recentă, de management al menținerii navigabilității.

(d) 

Personalul de examinare a navigabilității este identificat pe o listă care să menționeze fiecare persoană împreună cu referința autorizației sale de examinare a navigabilității.

(e) 

Întreprinderea ține evidența întregului personal care examinează navigabilitatea, care trebuie să includă detalii asupra tuturor calificărilor corespunzătoare, precum și un rezumat al experienței și al pregătirii pertinente în materie de management al navigabilității și o copie a autorizației. Această evidență se păstrează cel puțin doi ani după ce personalul care examinează navigabilitatea a părăsit întreprinderea.

M.A.708    Managementul menținerii navigabilității

▼M8

(a) 

Întreprinderea se asigură că toate activitățile de management al menținerii navigabilității se efectuează în conformitate cu secțiunea A subpartea C din prezenta anexă (partea M) și cu secțiunea A subpartea C din anexa Vb (partea ML), după caz.

▼B

(b) 

Pentru orice aeronavă administrată, întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității:

▼M8

1. 

se asigură că se elaborează și se controlează un program de întreținere a aeronavelor, inclusiv orice program de fiabilitate aplicabil, astfel cum se prevede la punctul M.A.302 din prezenta anexă (partea M) sau la punctul ML.A.302 din anexa Vb (partea ML), după caz;

2. 

pentru aeronavele care nu sunt utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, furnizează o copie a programului de întreținere a aeronavei proprietarului sau operatorului responsabil în conformitate cu punctul M.A.201 din prezenta anexă (partea M) sau cu punctul ML.A.201 din anexa Vb (partea ML), după caz;

▼B

3. 

gestionează aprobarea modificărilor și a reparațiilor;

▼M8

4. 

se asigură că toate lucrările de întreținere sunt executate în conformitate cu programul de întreținere aprobat și sunt vizate spre punere în serviciu în conformitate cu secțiunea A subpartea H din prezenta anexă (partea M) sau cu secțiunea A subpartea H din anexa Vb (partea ML), după caz;

▼B

5. 

se asigură că se aplică toate directivele de navigabilitate aplicabile și directivele operaționale care au o influență asupra menținerii navigabilității;

6. 

se asigură că toate defectele detectate în cursul întreținerii programate sau cele raportate sunt remediate de către o întreprindere autorizată în mod corespunzător pentru întreținere;

7. 

se asigură că, ori de câte ori este necesar, aeronava este încredințată unei întreprinderi autorizate în mod corespunzător pentru întreținere;

8. 

coordonează întreținerea programată, aplicarea directivelor de navigabilitate, înlocuirea pieselor cu durată de viață limitată și inspectarea componentelor de aeronavă pentru a se asigura că lucrarea este corect efectuată;

9. 

administrează și arhivează toate înregistrările referitoare la menținerea navigabilității și jurnalul tehnic al operatorului;

10. 

se asigură că raportul privind masa și centrajul aeronavei corespunde stării actuale a acesteia.

▼M8

(c) 

În cazul aeronavelor motorizate complexe, al aeronavelor utilizate pentru operațiuni CAT sau al aeronavelor utilizate pentru operațiuni comerciale specializate sau pentru operațiuni ATO comerciale sau DTO comerciale, atunci când nu este autorizată în mod corespunzător în conformitate cu anexa II (partea 145), cu subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa Vd (partea CAO), CAMO, în consultare cu operatorul, încheie un contract de întreținere în scris cu o întreprindere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145), cu subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa Vd (partea CAO) sau cu un alt operator, care detaliază funcțiile specificate la punctul M.A.301 literele (b), (c), (f) și (g) din prezenta anexă (partea M) sau la punctul ML.A.301 literele (b)-(e) din anexa Vb (partea ML), asigurându-se că, în ultimă instanță, toate lucrările de întreținere sunt executate de o întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145), cu subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa Vd (partea CAO) și care definește sprijinirea funcțiilor de calitate menționate la punctul M.A.712 litera (b) din prezenta anexă (partea M).

(d) 

În pofida dispozițiilor de la litera (c), contractul poate lua forma unor comenzi individuale de lucrări, adresate întreprinderii de întreținere autorizate în conformitate cu anexa II (partea 145), cu subpartea F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa Vd (partea CAO), atunci când este vorba despre:

1. 

o aeronavă care necesită o întreținere în linie neplanificată;

2. 

întreținerea componentelor de aeronavă, inclusiv întreținerea motoarelor.

M.A.709    Documentația

(a) 

Întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității deține și utilizează date de întreținere aplicabile și actualizate în conformitate cu punctul M.A.401 din prezenta anexă (partea M) sau cu punctul ML.A.401 din anexa Vb (partea ML), după caz, pentru executarea sarcinilor de menținere a navigabilității menționate la punctul M.A.708 din prezenta anexă (partea M). Datele respective pot fi furnizate de către proprietar sau de către operator, sub rezerva existenței unui contract corespunzător încheiat cu respectivul proprietar sau operator. Într-un astfel de caz, întreprinderea de management al menținerii navigabilității trebuie să păstreze aceste date doar pe durata contractului, cu excepția cazurilor în care se dispune altfel la punctul M.A.714 din prezenta anexă (partea M).

(b) 

În cazul aeronavelor care nu sunt utilizate de transportatori aerieni deținători de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității poate elabora programe de întreținere „de bază” și/sau „generice”, pentru a permite autorizarea inițială sau extinderea sferei unei autorizații existente, fără a dispune de contractele menționate în apendicele I la prezenta anexă (partea M) sau în apendicele I la anexa Vb (partea ML), după caz. Respectivele programe de întreținere „de bază” și „generice” nu exclud însă necesitatea elaborării în timp util a unui program corespunzător de întreținere a aeronavei în conformitate cu punctul M.A.302 din prezenta anexă (partea M) sau cu punctul ML.A.302 din anexa Vb (partea ML), după caz, înainte de exercitarea prerogativelor menționate la punctul M.A.711 din prezenta anexă (partea M).

M.A.710    Examinarea navigabilității

Atunci când întreprinderea autorizată în conformitate cu punctul M.A.711 litera (b) din prezenta anexă (partea M) efectuează examinări ale navigabilității, acestea sunt efectuate în conformitate cu punctul M.A.901 din prezenta anexă (partea M) sau cu punctul ML.A.903 din anexa Vb (partea ML), după caz.

▼B

M.A.711    Prerogative ale întreprinderii

(a) 

O întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) poate:

▼M2

1. 

să administreze menținerea navigabilității aeronavelor, cu excepția celor utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, conform listei din certificatul de autorizare;

2. 

să administreze menținerea navigabilității aeronavelor utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, dacă acestea figurează atât în certificatul său de autorizare, cât și în certificatul său de operator aerian (AOC);

▼B

3. 

să ia măsurile necesare pentru a executa sarcini limitate de menținere a navigabilității în colaborare cu orice întreprindere contractată care își desfășoară activitatea sub sistemul său de asigurare a calității, conform listei din certificatul de autorizare;

▼M8

4. 

să prelungească, în condițiile prevăzute la punctul M.A.901 litera (f) din prezenta anexă (partea M) sau la punctul ML.A.901 litera (c) din anexa Vb (partea ML), după caz, un certificat de examinare a navigabilității care a fost eliberat de autoritatea competentă sau de o altă întreprindere sau persoană, după caz;

▼M8

5. 

să aprobe AMP, în conformitate cu punctul ML.A.302 litera (b) punctul 2, pentru aeronavele gestionate în conformitate cu anexa Vb (partea ML).

▼B

(b) 

O întreprindere autorizată de management al menținerii navigabilității înregistrată în unul dintre statele membre poate, în plus, să primească aprobarea de a executa examinări ale navigabilității menționate la punctul M.A.710 și:

▼M8

1. 

de a elibera certificatul aferent de examinare a navigabilității, precum și de a-l prelungi în timp util în condițiile prevăzute la punctul M.A.901 litera (c) punctul 2 sau la punctul M.A.901 litera (e) punctul 2 din prezenta anexă (partea M) sau la punctul ML.A.901 litera (c) din anexa Vb (partea ML), după caz; și

▼B

2. 

de a emite o recomandare privind examinarea navigabilității adresată autorității competente din statul membru de înmatriculare.

(c) 

O întreprindere de management al menținerii navigabilității a cărei autorizare cuprinde prerogativele prevăzute la punctul M.A.711(b) poate, în mod suplimentar, să elibereze o autorizație de zbor în conformitate cu punctul 21.A.711(d) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 în favoarea aeronavelor pentru care întreprinderea este autorizată să elibereze certificatul de examinare a navigabilității, atunci când întreprinderea de management al menținerii navigabilității atestă conformitatea cu condițiile de zbor aprobate, sub rezerva unei proceduri adecvate aprobate în specificațiile menționate la punctul M.A.704.

M.A.712    Sistemul de control al calității

(a) 

Pentru a se asigura că întreprinderea de management al menținerii navigabilității autorizată continuă să răspundă cerințelor prezentei subpărți, ea pune la punct un sistem de control al calității și numește un manager pentru controlul calității care să monitorizeze punerea în conformitate cu procedurile impuse pentru asigurarea navigabilității aeronavelor, precum și caracterul adecvat al procedurilor. Această monitorizare include un sistem de reacție inversă, prin care informația ajunge înapoi la managerul responsabil, pentru a se garanta aplicarea eventualelor acțiuni corective.

(b) 

Sistemul de control al calității monitorizează activitățile desfășurate în temeiul secțiunii A subpartea G din prezenta anexă (partea M). El include cel puțin următoarele funcții:

1. 

controlează dacă toate activitățile desfășurate în temeiul secțiunii A subpartea G din prezenta anexă (partea M) sunt efectuate în conformitate cu procedurile aprobate;

2. 

controlează dacă toate activitățile care au fost subcontractate sunt realizate în conformitate cu contractul;

3. 

controlează dacă cerințele prezentei părți sunt întotdeauna respectate.

(c) 

Înregistrările aferente acestor activități sunt păstrate timp de cel puțin doi ani.

(d) 

În cazul în care întreprinderea de management al menținerii navigabilității autorizată primește autorizare în conformitate cu o altă parte, sistemul de control al calității poate fi asociat celui care este impus de cealaltă parte.

▼M2

(e) 

Pentru transportatorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, sistemul calității menționat în partea M.A. subpartea G face parte integrantă din sistemul calității implementat de operator.

(f) 

În cazul unei întreprinderi mici care nu administrează menținerea navigabilității aeronavelor utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, sistemul calității poate fi înlocuit cu bilanțuri organizaționale periodice sub rezerva aprobării de către autoritatea competentă, exceptând situațiile în care întreprinderea emite certificate de examinare a navigabilității pentru aeronave cu MTOM mai mare de 2 730 kg, altele decât baloanele. În cazul în care nu există un sistem al calității, întreprinderea nu contractează alte părți pentru executarea sarcinilor de administrare a menținerii navigabilității.

▼B

M.A.713    Modificări aduse întreprinderii de management al menținerii navigabilității autorizate

Pentru a permite autorității competente să determine dacă prezenta parte este întotdeauna respectată, întreprinderea de management al menținerii navigabilității autorizată îi transmite o notificare asupra oricărei propuneri de efectuare a oricăreia dintre modificările următoare, înainte ca aceste modificări să aibă loc:

1. 

denumirea întreprinderii;

2. 

amplasamentul întreprinderii;

3. 

alte amplasamente ale întreprinderii;

4. 

managerul responsabil;

5. 

oricare dintre persoanele specificate la punctulM.A.706 (c);

6. 

instalațiile, procedurile, amploarea lucrărilor și personalul care ar putea afecta acordarea autorizării.

În cazul propunerilor de schimbări de personal pentru care conducerea nu este avizată în prealabil, aceste schimbări sunt notificate cât mai rapid posibil.

M.A.714    Sistemul de ținere a evidenței

▼M8

(a) 

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității înregistrează toate detaliile lucrărilor efectuate. Trebuie păstrate înregistrările prevăzute la punctul M.A.305 din prezenta anexă (partea M) sau la punctul ML.A.305 din anexa Vb (partea ML), după caz, și, dacă se aplică, la punctul M.A.306 din prezenta anexă (partea M).

▼B

(b) 

Dacă întreprinderea de management al menținerii navigabilității beneficiază de prerogativele menționate la punctul M.A.711(b), aceasta păstrează o copie a fiecărui certificat de examinare a navigabilității și a fiecărei recomandări emise sau, după caz, prelungite, precum și toate documentele justificative. În plus, întreprinderea păstrează o copie a tuturor certificatelor de examinare a navigabilității pe care le-a prelungit în temeiul prerogativei menționate la punctul M.A.711(a)4.

(c) 

Dacă întreprinderea de management al menținerii navigabilității are prerogativa prevăzută la punctul M.A.711(c), aceasta păstrează o copie a tuturor autorizațiilor de zbor eliberate în conformitate cu dispozițiile punctului 21A.729 din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(d) 

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității păstrează o copie a tuturor înregistrărilor menționate la literele (b) și (c) timp de doi ani după retragerea definitivă din exploatare a aeronavei.

(e) 

Înregistrările sunt păstrate astfel încât să fie protejate contra deteriorării, modificării și furtului.

(f) 

Toate elementele de hardware folosite pentru copiile de siguranță se păstrează într-un loc diferit de cel care conține datele de lucru, într-un mediu care să garanteze că respectivele copii vor rămâne în stare bună.

(g) 

În cazul în care managementul menținerii navigabilității unei aeronave este transferat unei alte întreprinderi sau unei alte persoane, toate înregistrările păstrate sunt transferate respectivei întreprinderi sau respectivei persoane. Perioadele de timp prescrise pentru păstrarea înregistrărilor sunt respectate în continuare de întreprinderea sau persoana respectivă.

(h) 

În cazul în care o întreprindere de management a menținerii navigabilității își încetează activitatea, toate înregistrările păstrate sunt transferate proprietarului aeronavei.

M.A.715    Menținerea valabilității autorizației

(a) 

▼M11

O autorizație rămâne valabilă până la 24 martie 2022, sub rezerva următoarelor condiții:

▼B

1. 

întreprinderea să își păstreze conformitatea cu prezenta parte, în conformitate cu dispozițiile referitoare la modul în care sunt tratate constatările, așa cum se specifică la punctul M.B.705;

2. 

autorității competente să i se acorde accesul la întreprindere pentru a determina dacă prezenta parte este întotdeauna respectată;

3. 

autorizația să nu facă obiectul unei cesionări sau al unei revocări.

(b) 

După cesionare sau retragere, certificatul de autorizare este restituit autorității competente.

M.A.716    Constatări

▼M8

(a) 

O constatare de nivel 1 corespunde oricărei neconformări semnificative cu cerințele din prezenta anexă (partea M) sau din anexa Vb (partea ML), după caz, care reduce nivelul de siguranță și pune în pericol grav siguranța zborului.

(b) 

O constatare de nivel 2 corespunde oricărei neconformări cu cerințele din prezenta anexă (partea M) sau din anexa Vb (partea ML), după caz, care poate reduce nivelul de siguranță și ar putea pune în pericol siguranța zborului.

▼B

(c) 

După ce a primit o notificare a constatărilor, în conformitate cu punctul M.B.705, titularul autorizației de management al menținerii navigabilității definește un plan de acțiuni corective și demonstrează implementarea acțiunilor corective într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă, într-o perioadă stabilită de comun acord cu respectiva autoritate.

SUBPARTEA H

CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU — CRS

▼M6

M.A.801    Certificatul de punere în serviciu al aeronavei

(a) 

Cu excepția aeronavelor puse în serviciu de o întreprindere de întreținere autorizată conform anexei II (partea 145), CRS se eliberează în conformitate cu prezenta subparte.

(b) 

O aeronavă poate fi pusă în serviciu doar dacă, după executarea corectă a tuturor sarcinilor de întreținere comandate, se eliberează un CRS. CRS este eliberat de personalul de certificare autorizat al întreprinderii de întreținere autorizate în conformitate cu subpartea F din prezenta anexă sau cu anexa Vd (partea CAO), cu excepția altor sarcini de întreținere decât sarcinile de întreținere complexe enumerate în apendicele VII la prezenta anexă în cazul cărora CRS este eliberat:

1. 

fie de personal de certificare independent care acționează în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 5 din prezentul regulament;

2. 

fie de pilotul-proprietar care acționează în conformitate cu punctul M.A.803 din prezenta anexă.

(c) 

Prin derogare de la litera (b), în cazul unor situații neprevăzute, atunci când o aeronavă este imobilizată la sol într-un loc în care nu este disponibilă nicio întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu prezenta anexă, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO) și nici personal de certificare independent, proprietarul poate autoriza orice persoană care are cel puțin trei ani de experiență corespunzătoare de întreținere și care deține fie o licență valabilă de întreținere conformă cu anexa 1 a OACI pentru tipul de aeronavă care necesită certificare, fie o autorizație valabilă de personal de certificare pentru lucrarea care necesită certificare eliberată de o întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu anexa 6 a OACI să efectueze întreținerea aeronavei în conformitate cu standardele prevăzute în subpartea D din prezenta anexă și să o pună în serviciu. În acest caz, proprietarul:

1. 

obține și păstrează în evidențele aeronavei detalii care specifică lucrările de întreținere executate și calificările deținute de persoana care eliberează CRS-ul;

2. 

se asigură că orice astfel de lucrări de întreținere sunt ulterior verificate și că este eliberat un nou CRS de către o persoană autorizată în mod corespunzător, menționată la litera (b), sau de către o întreprindere autorizată în conformitate cu subpartea F din prezenta anexă, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO), cât mai curând posibil, însă în termen de maximum șapte zile calendaristice de la eliberarea unui CRS de către persoana autorizată de proprietar;

3. 

înștiințează întreprinderea responsabilă cu managementul menținerii navigabilității aeronavei, atunci când există un contract cu o astfel de întreprindere, sau autoritatea competentă în lipsa unui astfel de contract, în termen de șapte zile de la eliberarea unei astfel de autorizații.

▼M11

(d) 

În cazul unei puneri în serviciu în conformitate cu litera (b) punctul 1, personalul de certificare poate fi asistat în îndeplinirea sarcinilor de întreținere de una sau mai multe persoane aflate sub controlul său direct și continuu.

▼C1

(e) 

Un CRS cuprinde cel puțin:

1. 

detalii de bază ale lucrării de întreținere efectuate;

2. 

data la care a fost realizată întreținerea;

3. 

numele întreprinderii sau al persoanei care eliberează CRS-ul, inclusiv:

(i) 

fie referința autorizației întreprinderii de întreținere autorizate și a personalului de certificare care eliberează CRS-ul;

(ii) 

fie, în cazul menționat la litera (b) subpunctul 2, numele și, dacă este cazul, numărul de licență al personalului de certificare care eliberează CRS-ul;

4. 

limitările de navigabilitate sau operaționale, dacă există.

(f) 

Prin derogare de la dispozițiile literei (b) și în pofida dispozițiilor de la litera (g), atunci când întreținerea necesară nu poate fi finalizată, poate fi eliberat un CRS cu limitările aprobate aplicabile aeronavei. În acest caz, certificatul trebuie să precizeze că întreținerea nu a putut fi finalizată și să indice orice limitări de navigabilitate sau operaționale aplicabile, în cadrul informațiilor solicitate la litera (e) subpunctul 4.

(g) 

CRS se eliberează numai în cazul în care nu există nicio neconformitate cunoscută care să pună în pericol siguranța zborului.

▼M6

M.A.802    Certificatul de punere în serviciu pentru componente

▼M8

(a) 

Cu excepția componentelor puse în serviciu de o întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145), se eliberează un CRS la finalizarea oricărei întrețineri efectuate asupra unei componente de aeronavă în conformitate cu punctul M.A.502 din prezenta anexă (partea M).

▼C1

(b) 

Certificatul de autorizare a punerii în serviciu, identificat ca fiind formularul 1 al AESA, constituie CRS pentru componente, exceptând situația în care o astfel de întreținere a componentelor de aeronavă a fost efectuată în conformitate cu punctul M.A.502 litera (b) sau (d), caz în care întreținerea se supune procedurilor de punere în serviciu a aeronavei în conformitate cu punctul M.A.801.

▼B

M.A.803    Autorizarea pilotului-proprietar

(a) 

Pentru a se califica drept pilot-proprietar, o persoană trebuie:

1. 

să dețină o licență de pilot valabilă (sau un document echivalent) emisă sau validată de un stat membru pentru calificarea de tip și de clasă a aeronavei; și

2. 

să fie proprietar unic sau coproprietar al aeronavei; respectivul proprietar trebuie să fie:

(i) 

una dintre persoanele fizice indicate pe formularul de înmatriculare sau

(ii) 

membru al unei entități juridice care desfășoară activități de agrement fără scop lucrativ, entitatea juridică fiind indicată pe documentul de înmatriculare în calitate de proprietar, iar membrul respectiv fiind direct implicat în procesul decizional din cadrul entității juridice și desemnat de aceasta să efectueze lucrări de întreținere în calitate de pilot-proprietar.

▼M6

(b) 

Pentru orice alte aeronave decât cele motorizate complexe cu MTOM de cel mult 2 730  kg, care nu sunt utilizate în operațiuni CAT, în operațiuni comerciale specializate sau în operațiuni comerciale efectuate de ATO-uri sau DTO-uri, pilotul-proprietar poate elibera un CRS după ce a executat lucrări limitate de întreținere efectuate de pilotul-proprietar, astfel cum se specifică în apendicele VIII la prezenta anexă.

▼B

(c) 

Domeniul de aplicare al întreținerii limitate efectuate de către pilotul-proprietar este precizat în programul de întreținere a aeronavei menționat la punctul M.A.302.

▼M6

(d) 

CRS este înregistrat în sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor și conține detaliile de bază ale lucrării de întreținere efectuate, datele de întreținere utilizate, data la care a fost efectuată această întreținere, precum și numele, semnătura și numărul licenței de pilot ale pilotului-proprietar care eliberează un astfel de certificat.

▼B

SUBPARTEA I

CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII

▼M6

M.A.901    Examinarea navigabilității unei aeronave

Pentru a se asigura valabilitatea certificatului de navigabilitate al unei aeronave, se realizează periodic o examinare a navigabilității aeronavei și a evidențelor sale referitoare la menținerea navigabilității.

(a) 

La încheierea cu rezultate satisfăcătoare a unei examinări a navigabilității se eliberează un certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu apendicele III (formularul 15a sau 15b al AESA) la prezenta anexă. Certificatul de examinare a navigabilității este valabil un an;

(b) 

O aeronavă într-un mediu controlat este o aeronavă pentru care, în perioada precedentă de 12 luni:

1. 

navigabilitatea a fost gestionată continuu de o singură CAMO sau CAO;

2. 

întreținerea a fost asigurată de o întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu subpartea F din prezenta anexă, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO), fiind incluse cazurile în care sunt efectuate sarcinile de întreținere menționate la punctul M.A.803 litera (b) și sunt vizate spre punere în serviciu în conformitate cu punctul M.A.801 litera (b) subpunctul 1 sau 2 din prezenta anexă.

(c) 

►M8  Pentru toate aeronavele utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM mai mare de 2 730 kg care se află într-un mediu controlat, întreprinderea menționată la litera (b) punctul 1 care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei poate, în conformitate cu punctul CAMO.A.125 litera (e) din anexa Vc, cu punctul M.A.711 litera (b) din prezenta anexă sau cu punctul CAO.A.095 litera (c) punctul 1 din anexa Vd, după caz, și sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (j): ◄

1. 

să elibereze un certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901;

2. 

să prelungească de cel mult două ori, cu câte un an, valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității pe care l-a eliberat în cazul în care aeronava în cauză a rămas într-un mediu controlat.

(d) 

Certificatul de examinare a navigabilității este eliberat de autoritatea competentă, după o examinare cu rezultate satisfăcătoare efectuată pe baza unei recomandări făcute de o CAMO sau o CAO și transmise împreună cu cererea proprietarului sau a operatorului pentru toate aeronavele utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM mai mare de 2 730 kg care respectă următoarele condiții alternative:

1. 

nu se află într-un mediu controlat;

2. 

de managementul menținerii navigabilității lor se ocupă o întreprindere care nu deține privilegiile necesare pentru a efectua examinări ale navigabilității.

Recomandarea menționată la primul paragraf se face pe baza unei examinări a navigabilității efectuate în conformitate cu punctul M.A.901.

▼M11

(e) 

Pentru aeronavele cu MTOM de cel mult 2 730 kg care nu sunt utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, orice CAMO sau CAO aleasă de proprietar sau de operator poate, în conformitate cu punctul CAMO.A.125 litera (e) din anexa Vc, cu punctul M.A.711 litera (b) din prezenta anexă sau cu punctul CAO.A.095 litera (c) din anexa Vd, după caz, și sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (j):

▼C1

1. 

să elibereze certificatul de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901;

2. 

să prelungească de cel mult două ori, cu câte un an, valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității pe care l-a eliberat în cazul în care aeronava a rămas într-un mediu controlat sub administrarea sa.

(f) 

Prin derogare de la punctul M.A.901 litera (c) subpunctul 2 și litera (e) subpunctul 2, pentru aeronavele care se află într-un mediu controlat, întreprinderea menționată la litera (b) subpunctul 1 care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei poate, sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (j), să prelungească de cel mult două ori, cu câte un an, valabilitatea unui certificat de examinare a navigabilității pe care l-a eliberat autoritatea competentă sau o altă CAMO sau CAO.

(g) 

De fiecare dată când împrejurările arată existența unui potențial risc la adresa siguranței aviației, autoritatea competentă însăși efectuează examinarea navigabilității și eliberează certificatul de examinare a navigabilității.

(h) 

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (g), autoritatea competentă poate efectua ea însăși examinarea navigabilității și poate elibera ea însăși certificatul de examinare a navigabilității în următoarele cazuri:

1. 

dacă menținerea navigabilității aeronavei este gestionată de o CAMO sau o CAO care își are sediul principal de activitate într-o țară terță;

2. 

pentru orice altă aeronavă cu MTOM de cel mult 2 730  kg, dacă proprietarul solicită acest lucru.

(i) 

În cazul în care autoritatea competentă eliberează ea însăși certificatul de examinare a navigabilității în conformitate cu litera (g) sau (h) sau după evaluarea recomandării în conformitate cu punctul M.B.901, proprietarul sau operatorul aeronavei furnizează autorității competente, dacă sunt necesare în acest scop:

1. 

orice documentație solicitată de autoritatea competentă;

2. 

condiții adecvate de instalare în amplasamentul corespunzător pentru personalul acesteia;

3. 

asistență din partea personalului de certificare.

(j) 

Nu se eliberează și nici nu se prelungește niciun certificat de examinare a navigabilității în cazul în care există indicii sau probe potrivit cărora aeronava nu îndeplinește cerințele de navigabilitate.

(k) 

Examinarea navigabilității aeronavei trebuie să includă o examinare completă documentată a evidențelor aeronavei care atestă îndeplinirea următoarelor cerințe:

1. 

s-au înregistrat corect numărul de ore de zbor ale corpului aeronavei, motoarelor, elicelor, precum și ciclii de zbor aferenți;

2. 

manualul de zbor corespunde configurației aeronavei și reflectă starea corespunzătoare ultimei revizii;

3. 

au fost executate toate lucrările de întreținere care trebuiau efectuate în cazul aeronavei pe baza AMP;

4. 

toate defectele cunoscute au fost remediate sau, dacă este cazul, reportate într-un mod controlat în conformitate cu punctul M.A.403;

5. 

toate AD-urile aplicabile au fost respectate și corect înregistrate;

6. 

toate modificările și reparațiile efectuate în cazul aeronavei au fost înregistrate și sunt în conformitate cu punctul M.A.304;

7. 

toate piesele cu durată limitată de viață și componentele cu resursă tehnică urmărită instalate pe aeronavă sunt corect identificate și înregistrate și nu și-au depășit limitările prevăzute;

8. 

toate lucrările de întreținere au fost efectuate în conformitate cu prezenta anexă;

9. 

fișa actuală de masă și centraj reflectă configurația actuală a aeronavei și este valabilă;

10. 

aeronava este conformă cu ultima revizie a proiectului său de tip aprobat de agenție;

11. 

dacă este necesar, aeronava dispune de un certificat de zgomot corespunzător configurației actuale a aeronavei în conformitate cu subpartea I din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(l) 

Examinarea navigabilității aeronavei include un control fizic al aeronavei. Pentru acest control, personalul de examinare a navigabilității care nu este calificat corespunzător în conformitate cu anexa III (partea 66) este asistat de personal calificat conform respectivei anexe.

(m) 

Prin controlul fizic al aeronavei, personalul de examinare a navigabilității se asigură că:

1. 

toate marcajele și plăcile de semnalizare necesare sunt corect montate;

2. 

aeronava este conformă cu manualul de zbor aprobat;

3. 

configurația aeronavei este conformă cu documentele aprobate;

4. 

nu poate fi detectat niciun defect evident care să nu fi fost remediat în conformitate cu punctul M.A.403;

5. 

nu poate fi depistată nicio neconcordanță între aeronavă și examinarea documentată a evidențelor menționată la litera (k).

(n) 

Prin derogare de la dispozițiile literei (a), examinarea navigabilității poate fi anticipată cu o perioadă de maximum 90 de zile, fără întreruperea calendarului de examinări ale navigabilității, pentru a se permite ca evaluarea fizică să aibă loc în timpul unei verificări de întreținere.

(o) 

Certificatul de examinare a navigabilității (formularul 15b al AESA) sau recomandarea de eliberare a unui certificat de examinare a navigabilității (formularul 15a al AESA) menționate în apendicele III la prezenta anexă se pot elibera numai:

1. 

de către personalul de examinare a navigabilității autorizat, în numele întreprinderii autorizate;

2. 

dacă examinarea navigabilității a fost efectuată în întregime.

(p) 

O copie a oricărui certificat de examinare a navigabilității eliberat sau prelungit pentru o aeronavă trebuie trimisă statului membru de înmatriculare al aeronavei în cauză în termen de 10 zile.

(q) 

Sarcinile de examinare a navigabilității nu se subcontractează.

(r) 

În cazul în care rezultatul examinării navigabilității nu este concludent, întreprinderea care a efectuat examinarea informează autoritatea competentă cât mai curând posibil, dar, în orice caz, în termen de 72 de ore de la momentul în care respectiva întreprindere identifică motivul pentru care examinarea navigabilității este neconcludentă.

(s) 

Certificatul de examinare a navigabilității nu se eliberează decât după ce toate constatările au fost închise.

▼B

M.A.902    Valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității

(a) 

Un certificat de examinare a navigabilității își pierde valabilitatea în oricare din următoarele cazuri:

1. 

certificatul de examinare a navigabilității este suspendat sau retras;

2. 

certificatul de navigabilitate este suspendat sau retras;

3. 

aeronava nu este înscrisă în registrul aeronavelor unui stat membru;

4. 

certificatul de tip pe baza căruia a fost eliberat certificatul de navigabilitate este suspendat sau retras.

(b) 

O aeronavă nu are voie să zboare dacă certificatul de navigabilitate nu este valabil sau în oricare din următoarele cazuri:

1. 

menținerea navigabilității aeronavei sau a oricărei componente montate pe aeronavă nu respectă cerințele prezentei părți; sau

2. 

aeronava nu este conformă cu proiectul de tip aprobat de agenție; sau

3. 

aeronava a fost exploatată dincolo de limitele manualului de zbor aprobat sau ale certificatului de navigabilitate, fără a se fi luat măsuri corespunzătoare; sau

4. 

aeronava a fost implicată într-un accident sau incident care îi afectează navigabilitatea, fără a se fi luat măsuri corespunzătoare pentru a se restabili navigabilitatea; sau

▼M6

5. 

o modificare sau o reparație nu este în conformitate cu punctul M.A.304.

▼B

(c) 

După renunțare sau retragere, certificatul de examinare a navigabilității se restituie autorității competente.

M.A.903    Transfer de înmatriculare de aeronavă în cadrul UE

(a) 

În cazul în care o înmatriculare de aeronavă este transferată în cadrul UE, cel care depune cerere în acest sens:

1. 

informează vechiul stat membru asupra noului stat membru în care urmează să fie înmatriculată aeronava, apoi

2. 

prezintă cererea sa noului stat membru în vederea eliberării unui nou certificat de navigabilitate, în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(b) 

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul M.A.902 (a)(3), vechiul certificat de examinare a navigabilității rămâne valabil până la data expirării sale.

▼M6

M.A.904    Examinarea navigabilității pentru aeronavele importate în UE

(a) 

Atunci când se înscrie în registrul unui stat membru o aeronavă importată dintr-o țară terță sau dintr-un sistem de reglementare în care nu se aplică Regulamentul (UE) 2018/1139, solicitantul:

1. 

prezintă autorității competente a statului membru de înmatriculare o cerere în vederea eliberării unui nou certificat de navigabilitate în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012;

2. 

în cazul aeronavelor care nu sunt noi, ia măsurile necesare pentru efectuarea unei examinări a navigabilității conform dispozițiilor de la punctul M.A.901;

3. 

ia măsurile necesare pentru efectuarea tuturor lucrărilor de întreținere în vederea respectării AMP aprobat în conformitate cu punctul M.A.302.

(b) 

În cazul în care s-a verificat faptul că aeronava îndeplinește condițiile relevante, întreprinderea care efectuează examinarea navigabilității trimite autorității competente a statului membru de înmatriculare o recomandare documentată de eliberare a unui certificat de examinare a navigabilității.

(c) 

Proprietarul aeronavei permite accesul la aeronavă în vederea inspectării acesteia de către autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare.

(d) 

Autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare eliberează un certificat de navigabilitate atunci când s-a asigurat că aeronava îndeplinește cerințele din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(e) 

Autoritatea competentă a statului membru eliberează și certificatul de examinare a navigabilității. Certificatul este valabil un an, cu excepția cazului în care autoritatea competentă decide să reducă perioada de valabilitate din motive de siguranță a aviației.

▼B

M.A.905    Constatări

▼M6

(a) 

O constatare de nivel 1 corespunde oricărei constatări a unei neconformități semnificative cu cerințele prevăzute în prezenta anexă, care reduce nivelul de siguranță și pune în pericol grav siguranța zborului.

(b) 

O constatare de nivel 2 corespunde oricărei constatări a unei neconformități cu cerințele prevăzute în prezenta anexă, care poate reduce nivelul de siguranță și poate pune în pericol siguranța zborului.

▼B

(c) 

După ce a primit o notificare a constatărilor în conformitate cu punctul M.B.903, persoana sau întreprinderea responsabilă în conformitate cu punctul M.A.201 trebuie să definească un plan de acțiuni corective și să demonstreze implementarea acțiunilor corective într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă, într-o perioadă stabilită de comun acord cu respectiva autoritate, efectuând inclusiv acțiuni corective adecvate care să prevină apariția oricărei noi constatări și a faptelor care au stat la baza ei.

SECȚIUNEA B

PROCEDURĂ PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

SUBPARTEA A

GENERALITĂȚI

M.B.101    Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește condițiile administrative care trebuie respectate de către autoritățile competente însărcinate cu aplicarea și executarea dispozițiilor secțiunii A din prezenta parte.

M.B.102    Autoritate competentă

(a)   Generalități

Un stat membru desemnează o autoritate competentă care să aibă atribuții de eliberare, de prelungire, de modificare, de suspendare sau de retragere a certificatelor, precum și de supraveghere a menținerii navigabilității. Această autoritate competentă trebuie să stabilească proceduri documentate, precum și o structură organizațională.

(b)   Resurse

Numărul de angajați este adecvat pentru a satisface cerințele care sunt prezentate în detaliu în prezenta secțiune.

(c)   Calificare și pregătire

Întregul personal implicat în activitățile care fac obiectul prezentei anexe trebuie să dețină calificarea, cunoștințele, experiența, precum și pregătirea inițială și continuă corespunzătoare pentru a efectua sarcinile care îi sunt atribuite.

(d)   Proceduri

Autoritatea competentă trebuie să stabilească proceduri care să detalieze modul de respectare a prezentei anexe (partea M).

Procedurile trebuie să fie revizuite și modificate pentru a asigura conformitatea continuă.

▼M6

M.B.103    Constatări și măsuri de executare - persoane

În cazul în care, în cursul supravegherii sau prin orice alte mijloace, autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea în conformitate cu prezenta anexă găsește probe care indică o neconformitate cu cerințele aplicabile din Regulamentul (UE) 2018/1139 a unei persoane care deține o licență, un certificat, o calificare sau un atestat eliberat(ă) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1139, autoritatea competentă care a identificat neconformitatea ia toate măsurile de executare necesare pentru a împiedica menținerea neconformității respective.

▼M6

M.B.104    Evidența documentelor

(a) 

Autoritățile competente pun la punct un sistem de evidență care să permită o trasabilitate adecvată a procesului de eliberare, prelungire, modificare, suspendare sau revocare a fiecărui certificat.

(b) 

Evidențele de supraveghere a întreprinderilor autorizate în conformitate cu prezenta anexă includ cel puțin:

1. 

cererea de obținere a autorizației unei întreprinderi;

2. 

certificatul de autorizare al întreprinderii, inclusiv toate modificările;

3. 

o copie a programului de audit, care să conțină datele la care trebuie efectuate auditurile, precum și datele la care acestea au fost efectuate;

4. 

evidențele controalelor de supraveghere continuă efectuate de către autoritatea competentă, incluzând toate evidențele auditurilor;

5. 

copii ale întregii corespondențe relevante;

6. 

informații privind orice scutire sau măsuri de executare;

7. 

orice raport din partea altor autorități competente referitor la supravegherea întreprinderii;

8. 

memoriul de prezentare sau manualul întreprinderii și modificările acestora;

9. 

o copie a oricărui alt document care a fost aprobat în mod direct de către autoritatea competentă;

(c) 

Perioada de păstrare a evidențelor prevăzute la litera (b) este de cel puțin cinci ani.

(d) 

Evidențele minime pentru supravegherea fiecărei aeronave includ cel puțin o copie:

1. 

a certificatului de navigabilitate al aeronavei;

2. 

a certificatelor de examinare a navigabilității;

▼M8

3. 

a recomandărilor privind examinarea navigabilității emise de CAO sau de CAMO;

▼C1

4. 

a rapoartelor rezultate în urma examinărilor navigabilității efectuate direct de autoritatea competentă;

5. 

a întregii corespondențe relevante referitoare la aeronavă;

6. 

a informațiilor privind orice scutire sau măsură (măsuri) de executare;

7. 

a oricărui document aprobat de autoritatea competentă în temeiul prezentei anexe sau al anexei II la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 (partea ARO).

(e) 

Evidențele specificate la litera (d) se păstrează timp de doi ani după ce aeronava a fost definitiv retrasă din serviciu.

(f) 

Toate evidențele sunt puse la dispoziție, la cerere, unui alt stat membru sau agenției.

▼B

M.B.105    Schimbul reciproc de informații

▼M8

(a) 

Pentru a contribui la îmbunătățirea siguranței aeriene, autoritățile competente participă la un schimb reciproc al tuturor informațiilor necesare în conformitate cu articolul 72 din Regulamentul (UE) 2018/1139.

▼B

(b) 

Fără a aduce atingere competențelor statelor membre, în cazul unei amenințări potențiale a siguranței care implică mai multe state membre, autoritățile competente de resort se sprijină reciproc în acțiunea de supraveghere necesară.

SUBPARTEA B

RĂSPUNDEREA

▼M6

M.B.201    Responsabilități

Autoritățile competente indicate la punctul M.1 au responsabilitatea efectuării auditurilor, a inspecțiilor și a investigațiilor, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor prezentei anexe.

▼M6

M.B.202    Informarea agenției

(a) 

Autoritatea competentă informează agenția, fără întârzieri nejustificate, în cazul oricăror probleme semnificative legate de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1139.

(b) 

Autoritatea competentă furnizează agenției informațiile semnificative din punctul de vedere al siguranței provenite din rapoartele cu privire la evenimente pe care le-a primit în temeiul punctului M.A.202.

▼B

SUBPARTEA C

MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

▼M6

M.B.301    Programul de întreținere a aeronavei

(a) 

Autoritatea competentă verifică dacă AMP este conform cu punctul M.A.302.

(b) 

Cu excepția cazului în care se prevede altfel la punctul M.A.302 litera (c), AMP și modificările sale sunt aprobate direct de către autoritatea competentă. Autoritatea competentă are acces la toate datele prevăzute la punctul M.A.302 literele (d), (e) și (f).

▼M8

(c) 

În cazul aprobării indirecte prevăzute la punctul M.A.302 litera (c), autoritatea competentă aprobă procedura de aprobare a AMP a CAO sau CAMO prin intermediul memoriului de prezentare a întreprinderii menționat la punctul CAO.A.025 din anexa Vd, la punctul M.A.704 din prezenta anexă sau la punctul CAMO.A.300 din anexa Vc, după caz.

▼M8

M.B.302    Scutiri

Toate scutirile acordate în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) 2018/1139 sunt înregistrate și păstrate de autoritatea competentă.

▼M2

M.B.303    Controlul menținerii navigabilității aeronavelor

(a) 

Autoritatea competentă elaborează un program de studiu cu o abordare bazată pe riscuri, pentru a monitoriza starea navigabilității flotei de aeronave care figurează în registrul său.

(b) 

Programul de studiu cuprinde studii ale aeronavelor efectuate pe baza unor eșantioane de produse și acoperă toate aspectele principalelor elemente de risc ale navigabilității.

(c) 

Studiul de produs eșantionează standardele de navigabilitate atinse, pe baza cerințelor aplicabile și identifică fiecare constatare.

(d) 

Toate constatările identificate sunt clasificate pe baza cerințelor prezentei părți și sunt confirmate în scris persoanei sau întreprinderii responsabile în conformitate cu punctul M.A.201. Autoritatea competentă trebuie să dispună de o procedură de analiză a constatărilor pentru a stabili semnificația acestora din punct de vedere al siguranței.

(e) 

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările și acțiunile de soluționare.

(f) 

Dacă pe parcursul studiului aeronavei se dovedește neconformitatea cu prezenta parte sau oricare altă parte, constatarea este tratată așa cum se indică în partea pertinentă.

(g) 

Dacă acest lucru este necesar pentru a garanta luarea unor măsuri de aplicare corespunzătoare, autoritățile competente fac schimb de informații cu alte autorități competente, cu privire la neconformitățile constatate în conformitate cu litera (f).

M.B. 304    Retragere și suspendare

Autoritatea competentă:

(a) 

suspendă un certificat de examinare a navigabilității pe baza unor motive valabile, în cazul unui risc potențial în materie de siguranță; sau

(b) 

suspendă sau retrage un certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.B.903(1).

▼M6

M.B.305    Sistemul de jurnal tehnic al aeronavei

(a) 

Autoritatea competentă aprobă sistemul inițial de jurnal tehnic al aeronavei prevăzut la punctul M.A.306.

▼M8

(b) 

Pentru a permite întreprinderii să efectueze modificări în sistemul de jurnal tehnic al aeronavei fără aprobarea prealabilă a autorității competente, autoritatea competentă aprobă procedura relevantă menționată la punctul CAMO.A.300 litera (c) din anexa Vc, la punctul M.A.704 litera (c) din prezenta anexă sau la punctul CAO.A.025 litera (c) din anexa Vd.

▼B

SUBPARTEA D

STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

(de întocmit, după caz)

SUBPARTEA E

COMPONENTE DE AERONAVĂ

(de întocmit, după caz)

SUBPARTEA F

ÎNTREPRINDEREA CU ATRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE

M.B.601    Solicitarea autorizării

În cazul în care instalațiile de întreținere sunt situate în mai multe state membre, investigarea și supravegherea permanentă a autorizării sunt efectuate în colaborare cu autoritățile competente desemnate de către statele membre pe teritoriile cărora se află celelalte instalații de întreținere.

M.B.602    Autorizarea inițială

(a) 

Cu condiția respectării cerințelor cuprinse la punctele M.A.606(a) și (b), autoritatea competentă indică solicitantului autorizării, în mod oficial, în scris, acceptul său față de personalul menționat la M.A.606(a) și (b).

▼M6

(b) 

Autoritatea competentă verifică dacă procedurile specificate în manualul întreprinderii de întreținere sunt conforme cu subpartea F din prezenta anexă și se asigură că managerul responsabil semnează declarația de angajament.

(c) 

Autoritatea competentă verifică dacă întreprinderea respectă cerințele prevăzute în subpartea F din prezenta anexă.

▼B

(d) 

Pe parcursul investigației pentru autorizare se convoacă cel puțin o dată o ședință cu managerul responsabil, pentru a se asigura că acesta înțelege bine importanța autorizării și scopul semnării angajamentului întreprinderii de a respecta procedurile specificate în manual.

(e) 

Toate constatările sunt confirmate în scris întreprinderii care solicită autorizarea.

(f) 

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările, acțiunile de încheiere (acțiuni necesare pentru a încheia o constatare) și recomandările.

(g) 

Pentru autorizarea inițială, întreprinderea efectuează toate acțiunile corective care se impun în urma constatărilor, iar acestea sunt încheiate de către autoritatea competentă înaintea eliberării autorizării.

M.B.603    Eliberarea autorizării

▼M6

(a) 

Autoritatea competentă eliberează solicitantului un certificat de autorizare, respectiv formularul 3 al AESA (apendicele V la prezenta anexă), care include sfera de cuprindere a autorizării, în cazul în care întreprinderea de întreținere respectă dispozițiile de la punctele aplicabile din prezenta anexă.

▼B

(b) 

Autoritatea competentă indică condițiile asociate autorizării pe certificatul de autorizare (formularul 3 al AESA).

(c) 

Numărul de referință este inclus în certificatul de autorizare (formularul 3 al AESA) în modul specificat de agenție.

M.B.604    Supravegherea permanentă

▼M6

(a) 

Autoritatea competentă păstrează și actualizează un program care conține, pentru fiecare întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu secțiunea B subpartea F din prezenta anexă și aflată sub supravegherea sa, datele la care trebuie să aibă loc vizitele de audit și datele realizării efective a acestor vizite.

▼B

(b) 

Fiecare întreprindere este supusă unui audit complet, la intervale de timp care nu depășesc 24 de luni.

(c) 

Toate constatările sunt confirmate în scris întreprinderii care solicită autorizarea.

(d) 

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările, acțiunile de încheiere (acțiuni necesare pentru a încheia o constatare) și recomandările.

(e) 

Cel puțin o dată la fiecare 24 de luni se convoacă o ședință cu managerul responsabil, pentru a se asigura că acesta este informat asupra problemelor semnificative care sunt identificate în cursul auditurilor.

M.B.605    Constatări

▼M6

(a) 

Dacă în cursul auditurilor sau prin alte mijloace se găsesc probe care indică neconformitatea cu o cerință prevăzută în prezenta anexă sau în anexa Vb (partea ML), autoritatea competentă întreprinde următoarele acțiuni:

▼B

1. 

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă retrage, limitează sau suspendă imediat, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării de nivel 1, autorizarea întreprinderii cu atribuții de întreținere, până când întreprinderea a întreprins cu succes acțiuni corective;

2. 

pentru constatările de nivel 2, autoritatea competentă acordă un termen pentru acțiunile corective, adaptat naturii constatării. Acest termen nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, la sfârșitul acestei prime perioade și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi termenul cu trei luni suplimentare, dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător.

(b) 

Autoritatea competentă ia măsuri pentru a suspenda, în totalitate sau parțial, autorizarea dacă nu se restabilește conformitatea în termenele decise de către autoritatea competentă.

M.B.606    Modificări

(a) 

Autoritatea competentă respectă elementele aplicabile din autorizarea inițială în cazul oricărei modificări aduse întreprinderii și notificate conform punctului M.A.617.

(b) 

Autoritatea competentă poate prescrie condițiile în virtutea cărora întreprinderea autorizată pentru întreținere poate funcționa în perioadaefectuării acestor modificări, excepție făcând cazul în care autoritatea competentă decide că autorizarea trebuie suspendată ca urmare a naturii sau anvergurii modificărilor.

▼M6

(c) 

Pentru orice modificare adusă manualului întreprinderii de întreținere:

1. 

În cazul aprobării directe a modificărilor conform dispozițiilor de la punctul M.A.604 litera (b), autoritatea competentă verifică dacă procedurile descrise în manual sunt conforme cu prezenta anexă înainte de a informa oficial întreprinderea autorizată cu privire la aprobare.

2. 

În cazul unei aprobări indirecte a modificărilor în conformitate cu punctul M.A.604 litera (c), autoritatea competentă se asigură:

(i) 

că modificările sunt minore;

(ii) 

că exercită un control corespunzător asupra aprobării modificărilor pentru a garanta că acestea respectă în continuare cerințele din prezenta anexă.

▼B

M.B.607    Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

Autoritatea competentă:

(a) 

suspendă o autorizare pe baza unor motive rezonabile în cazul unei amenințări potențiale la adresa siguranței sau

(b) 

suspendă, retrage sau limitează o autorizare în conformitate cu punctul M.B.605.

SUBPARTEA G

ÎNTREPRINDEREA DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII

M.B.701    Solicitarea autorizării

▼M2

(a) 

Pentru transportorii aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, autoritatea competentă primește spre autorizare, împreună cu cererea inițială de acordare a certificatului de operator aerian și, după caz, cu orice modificare solicitată și pentru fiecare tip de aeronavă de exploatat:

1. 

specificațiile de management al menținerii navigabilității;

2. 

programele de întreținere a aeronavei ale operatorului;

3. 

jurnalul tehnic al aeronavei;

4. 

după caz, specificațiile tehnice ale contractelor de întreținere încheiate între CAMO și întreprinderea de întreținere autorizată în conformitate cu Partea 145.

▼B

(b) 

În cazul în care instalațiile sunt situate în mai multe state membre, investigarea și supravegherea continuă a autorizării sunt efectuate în colaborare cu autoritățile competente desemnate de către statele membre pe teritoriul cărora se găsesc celelalte instalații.

M.B.702    Autorizarea inițială

(a) 

Sub rezerva respectării cerințelor impuse de punctele M.A.706(a), (c), (d) și M.A.707, autoritatea competentă indică solicitantului în mod oficial, în scris, acceptul său pentru personalul descris la M.A.706(a), (c), (d) și M.A.707.

(b) 

Autoritatea competentă stabilește dacă procedurile descrise în specificațiile de management al menținerii navigabilității sunt conforme cu partea secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) și se asigură că managerul responsabil semnează declarația de angajament.

(c) 

Autoritatea competentă verifică dacă întreprinderea respectă cerințele prevăzute în secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M).

(d) 

Cel puțin o dată în cursul investigației pentru autorizare se convoacă o ședință cu managerul responsabil, pentru a se asigura că acesta înțelege bine importanța autorizării și scopul semnării angajamentului întreprinderii de a respecta procedurile descrise în specificațiile de management al menținerii navigabilității.

(e) 

Toate constatările sunt confirmate în scris întreprinderii care solicită autorizarea.

(f) 

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările, acțiunile de încheiere (acțiuni necesare pentru a încheia o constatare) și recomandările.

(g) 

Pentru autorizarea inițială, întreprinderea efectuează toate acțiunile corective care se impun în urma constatărilor, iar acestea sunt încheiate de către autoritatea competentă înaintea eliberării autorizării.

▼M8

M.B.703    Eliberarea autorizării

(a) 

Autoritatea competentă eliberează solicitantului un certificat de autorizare, respectiv formularul 14-MG al AESA (apendicele VI la prezenta anexă), care include sfera de cuprindere a autorizării, în cazul în care întreprinderea de management al menținerii navigabilității respectă dispozițiile din secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M).

(b) 

Autoritatea competentă indică valabilitatea autorizării pe certificatul de autorizare, respectiv formularul 14-MG al AESA.

(c) 

Numărul de referință este inclus în certificatul de autorizare (formularul 14-MG) în modul specificat de agenție.

(d) 

În cazul transportatorilor aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, informațiile cuprinse în formularul 14-MG al AESA vor fi incluse în certificatul operatorului aerian.

▼B

M.B.704    Supravegherea permanentă

(a) 

Autoritatea competentă păstrează și actualizează o listă a programelor, pentru fiecare întreprindere de menținere a navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea G din prezenta anexă (partea M) și aflată sub supravegherea sa, datele la care trebuie să aibă loc vizitele de audit și datele la care au fost efectuate aceste vizite.

(b) 

Fiecare întreprindere este supusă unui audit complet, la intervale de timp care nu trebuie să depășească 24 de luni.

(c) 

Un eșantion relevant de aeronave administrate de întreprinderea autorizată în conformitate cu secțiunea B subpartea G din prezenta anexă (partea M) este auditat la fiecare 24 de luni. Dimensiunile eșantionului sunt decise de către autoritatea competentă, în funcție de rezultatele auditurilor precedente și de auditurile de produs precedente.

(d) 

Toate constatările sunt confirmate în scris întreprinderii care solicită autorizarea.

(e) 

Autoritatea competentă înregistrează toate constatările, acțiunile de încheiere (acțiuni necesare pentru a încheia o constatare) și recomandările.

(f) 

Cel puțin o dată la fiecare 24 de luni se convoacă o ședință cu managerul responsabil, pentru a se asigura că acesta este informat asupra problemelor semnificative care sunt detectate în cursul auditurilor.

M.B.705    Constatări

(a) 

▼M8

Dacă în cursul auditurilor sau prin alte mijloace se găsesc probe care indică neconformitatea cu o cerință prevăzută în prezenta anexă (partea M) sau în anexa Vb (partea ML), după caz, autoritatea competentă întreprinde următoarele acțiuni:

▼B

1. 

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă întreprinde acțiuni imediate pentru a retrage, limita sau suspenda, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării de nivel 1, autorizarea întreprinderii de management al menținerii navigabilității până când întreprinderea a întreprins cu succes acțiuni corective;

2. 

pentru constatările de nivel 2, autoritatea competentă acordă un termen pentru acțiunile corective, adaptat naturii constatării. Acest termen nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, la sfârșitul acestei prime perioade și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi acest termen de trei luni, dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător.

(b) 

Autoritatea competentă ia măsuri pentru a suspenda, în totalitate sau parțial, autorizarea dacă nu se restabilește conformitatea în termenele decise de către autoritatea competentă.

M.B.706    Modificări

(a) 

Autoritatea competentă respectă elementele aplicabile din autorizarea inițială în cazul oricărei modificări aduse întreprinderii și notificate conform punctului M.A.713.

(b) 

Autoritatea competentă poate prescrie condițiile în virtutea cărora întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității poate funcționa în perioada punerii în aplicare a acestor modificări, excepție făcând cazul în care autoritatea competentă decide că autorizarea trebuie suspendată ca urmare a naturii sau anvergurii modificărilor.

▼M8

(c) 

Pentru orice modificare adusă memoriului de prezentare a întreprinderii de management al menținerii navigabilității:

1. 

În cazul aprobării directe a modificărilor conform dispozițiilor de la punctul M.A.704 litera (b) din prezenta anexă (partea M), autoritatea competentă verifică dacă procedurile specificate în memoriul de prezentare respectă prezenta anexă (partea M) sau anexa Vb (partea ML), după caz, înainte de a informa oficial întreprinderea autorizată cu privire la aprobare.

2. 

În cazul aprobării modificărilor prin intermediul unei proceduri de aprobare indirectă în conformitate cu punctul M.A.704 litera (c) din prezenta anexă (partea M), autoritatea competentă se asigură că sunt îndeplinite toate cele ce urmează:

(i) 

că modificările sunt minore;

(ii) 

că exercită un control corespunzător asupra aprobării modificărilor pentru a garanta că acestea respectă în continuare cerințele din prezenta anexă (partea M) sau din anexa Vb (partea ML), după caz.

▼B

M.B.707    Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

Autoritatea competentă:

(a) 

suspendă o autorizare pe baza unor motive rezonabile în cazul unei amenințări potențiale la adresa siguranței sau

(b) 

suspendă, retrage sau limitează o autorizare în conformitate cu punctul M.B.705.

SUBPARTEA H

CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU — CRS

(de întocmit, după caz)

SUBPARTEA I

CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII

M.B.901    Evaluarea recomandărilor

La primirea unei cereri și a unei recomandări aferente de certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901:

▼M6

1. 

Personalul calificat în mod corespunzător al autorității competente verifică dacă declarația de conformitate cuprinsă în recomandare demonstrează că s-a efectuat o examinare completă a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901.

▼B

2. 

Autoritatea competentă efectuează investigații și poate solicita informații suplimentare în sprijinul evaluării recomandării.

M.B.902    Examinarea navigabilității efectuată de autoritatea competentă

▼M6

(a) 

În cazul în care autoritatea competentă efectuează examinarea navigabilității și eliberează certificatul de examinare a navigabilității (apendicele III - formularul 15a al AESA - la prezenta anexă), autoritatea competentă efectuează o examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901.

(b) 

Autoritatea competentă trebuie să dispună de personal de examinare a navigabilității adecvat pentru efectuarea examinărilor de navigabilitate.

1. 

Pentru toate aeronavele utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM mai mare de 2 730  kg, personalul respectiv trebuie:

(a) 

să fi dobândit cel puțin cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b) 

să fi obținut o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal de întreținere recunoscută la nivel național corespunzătoare categoriei respective de aeronavă [atunci când articolul 5 alineatul (6) face trimitere la reglementări naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă;

(c) 

să fi urmat o pregătire oficială în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d) 

să fi deținut o funcție cu responsabilități corespunzătoare.

În pofida dispozițiilor de la literele (a)-(d), cerința stabilită la punctul M.B.902(b)1(b) poate fi înlocuită cu cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform dispozițiilor de la punctul M.B.902(b)1(a).

2. 

Pentru aeronavele care nu sunt utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM de cel mult 2 730  kg, personalul respectiv trebuie:

(a) 

să aibă cel puțin trei ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b) 

să fi obținut o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal de întreținere recunoscută la nivel național corespunzătoare categoriei respective de aeronavă atunci când articolul 5 alineatul (6) face trimitere la reglementări naționale sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă;

(c) 

să fi urmat o pregătire corespunzătoare în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d) 

să fi deținut o funcție cu responsabilități corespunzătoare.

În pofida dispozițiilor de la literele (a)-(d), cerința stabilită la punctul M.B.902(b)2(b) poate fi înlocuită cu patru ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform dispozițiilor de la punctul M.B.902(b)2(a).

▼B

(c) 

Autoritatea competentă ține evidența întregului personal care examinează navigabilitatea, această evidență incluzând detalii privind toate calificările corespunzătoare deținute și un rezumat al experienței și pregătirii pertinente în domeniul managementului menținerii navigabilității.

(d) 

Pentru efectuarea examinării navigabilității, autoritatea competentă are acces la datele aplicabile, după cum se specifică la punctele M.A.305, M.A.306 și M.A.401.

(e) 

Personalul care efectuează examinarea navigabilității eliberează formularul 15a după încheierea cu rezultate satisfăcătoare a examinării navigabilității.

M.B.903    Constatări

Dacă în cursul auditului aeronavelor sau prin orice alt mijloc se constată că o cerință din partea M nu este respectată, autoritatea competentă întreprinde următoarele acțiuni:

1. 

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă impune efectuarea unei acțiuni corective corespunzătoare înaintea oricărui nou zbor și ia măsuri imediate pentru a revoca sau pentru a suspenda certificatul de examinare a navigabilității;

2. 

pentru constatările de nivel 2, acțiunea corectivă impusă de autoritatea competentă este adaptată la natura constatării.

▼M6

M.B.904    Schimbul de informații

La primirea unei notificări de transfer de aeronavă între statele membre în conformitate cu punctul M.A.903, autoritatea competentă a statului membru în care este înmatriculată aeronava informează autoritatea competentă a statului membru în care urmează să fie înmatriculată aeronava cu privire la orice probleme cunoscute legate de aeronava transferată. Autoritatea competentă a statului membru în care urmează să fie înmatriculată aeronava se asigură că autoritatea competentă a statului membru în care este înmatriculată aeronava a fost notificată în mod corespunzător cu privire la transfer.

▼M6
Apendicele I

Contractul de management al menținerii navigabilității

1.

Atunci când, în conformitate cu punctul M.A.201, un proprietar sau un operator încredințează prin contract unei CAMO sau unei CAO executarea sarcinilor de management al menținerii navigabilității, proprietarul sau operatorul transmite autorității competente a statului membru de înmatriculare, la cererea autorității competente, o copie a contractului semnat de ambele părți.

2.

Contractul este elaborat ținându-se cont de cerințele prezentei anexe și definește obligațiile semnatarilor în materie de menținere a navigabilității aeronavei.

3.

El cuprinde cel puțin informațiile următoare:

— 
însemnele de înmatriculare, tipul și numărul de serie al aeronavei;
— 
numele proprietarului sau al locatarului înregistrat al aeronavei sau datele societății, inclusiv adresa;
— 
datele CAMO sau CAO cu care s-a încheiat contractul, inclusiv adresa, și
— 
tipul de activitate.

4.

Contractul stipulează următoarele:

„Proprietarul sau operatorul încredințează CAMO sau CAO managementul menținerii navigabilității aeronavei, elaborarea unui AMP care trebuie aprobat de autoritatea competentă conform precizărilor de la punctul M.1 și organizarea întreținerii aeronavei în conformitate cu AMP menționat.

În conformitate cu prezentul contract, ambele părți semnatare se angajează să respecte obligațiile ce le revin în temeiul prezentului contract.

Proprietarul sau operatorul declară, pe baza datelor pe care le deține, că toate informațiile referitoare la menținerea navigabilității aeronavei pe care le furnizează către CAMO sau către CAO sunt și vor fi exacte, precum și că aeronava nu va fi modificată fără autorizația prealabilă a CAMO sau a CAO.

În cazul oricărei nerespectări a prezentului contract de către oricare dintre părțile semnatare, contractul devine nul. Într-un astfel de caz, proprietarul sau operatorul este în întregime responsabil de toate sarcinile legate de menținerea navigabilității aeronavei, iar proprietarul va informa autoritățile competente ale statului membru de înmatriculare, în termen de două săptămâni, cu privire la o astfel de nerespectare a contractului.”.

5.

Atunci când un proprietar sau un operator încheie un contract cu o CAMO sau cu o CAO în conformitate cu punctul M.A.201, obligațiile fiecăreia dintre părți sunt atribuite după cum urmează:

5.1.

Obligațiile CAMO sau CAMO:

1. 

să aibă înscris tipul de aeronavă în condițiile sale de autorizare;

2. 

să respecte condițiile de mai jos în ceea ce privește menținerea navigabilității aeronavei:

(a) 

să elaboreze un AMP pentru aeronavă, care să includă, după caz, orice program de fiabilitate elaborat;

(b) 

să declare sarcinile de întreținere (în AMP) care pot fi efectuate de pilotul-proprietar în conformitate cu punctul M.A.803 litera (c);

(c) 

să se ocupe de obținerea aprobării AMP;

(d) 

de îndată ce a fost aprobat, să furnizeze proprietarului sau operatorului o copie a AMP;

(e) 

să organizeze o inspecție de tranziție de la programul anterior de întreținere a aeronavei;

(f) 

să ia măsurile necesare pentru ca toate lucrările de întreținere să fie executate de o întreprindere de întreținere autorizată;

(g) 

să ia măsurile necesare pentru aplicarea tuturor AD-urilor aplicabile;

(h) 

să se asigure că toate defectele detectate în cursul întreținerii programate, al examinărilor navigabilității sau semnalate de către proprietar sunt remediate de o întreprindere de întreținere autorizată;

(i) 

să coordoneze întreținerea programată, aplicarea AD-urilor, înlocuirea pieselor cu durată limitată de viață și respectarea cerințelor privind inspecția componentelor;

(j) 

să îl informeze pe proprietar de fiecare dată când aeronava este încredințată unei întreprinderi de întreținere autorizate;

(k) 

să administreze toate înregistrările tehnice;

(l) 

să arhiveze toate înregistrările tehnice;

3. 

să se ocupe de obținerea aprobării oricărei modificări aduse aeronavei în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, înainte ca aceasta să fie efectuată;

4. 

să se ocupe de obținerea aprobării oricărei reparații a aeronavei în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, înainte ca aceasta să fie efectuată;

5. 

să informeze autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare de fiecare dată când aeronava nu este prezentată de proprietar întreprinderii de întreținere autorizate, conform solicitării întreprinderii autorizate;

6. 

să informeze autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract nu este respectat;

7. 

să se asigure că este efectuată examinarea navigabilității aeronavei atunci când este necesar și să se asigure că certificatul de examinare a navigabilității este eliberat sau că este transmisă o recomandare autorității competente a statului membru de înmatriculare;

8. 

să transmită autorității competente a statului membru de înmatriculare o copie a oricărui certificat de examinare a navigabilității care a fost eliberat sau prelungit, în termen de 10 zile;

9. 

să transmită rapoarte asupra evenimentelor, așa cum impun reglementările aplicabile;

10. 

să informeze autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare atunci când contractul este denunțat de oricare dintre părți.

5.2.

Obligațiile proprietarului sau operatorului:

1. 

să aibă o înțelegere globală a AMP aprobat;

2. 

să aibă o înțelegere globală a prezentei anexe;

3. 

să prezinte aeronava întreprinderii de întreținere autorizate convenite cu CAMO sau cu CAO la data corespunzătoare indicată în cererea CAMO sau a CAO;

4. 

să nu modifice aeronava fără a consulta în prealabil CAMO sau CAO;

5. 

să informeze CAMO sau CAO în legătură cu orice lucrări de întreținere executate în mod excepțional, fără cunoștința și controlul CAMO sau CAO;

6. 

să semnaleze CAMO sau CAO, prin intermediul livretului, toate defectele constatate în timpul operațiunilor;

7. 

să informeze autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract este denunțat de oricare dintre părți;

8. 

să informeze CAMO sau CAO și autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare ori de câte ori aeronava este vândută;

9. 

să transmită rapoarte asupra evenimentelor, așa cum impun reglementările aplicabile;

10. 

să informeze CAMO sau CAO în mod regulat în legătură cu orele de zbor ale aeronavei și orice alte date privind utilizarea acesteia, așa cum s-a convenit cu CAMO sau cu CAO;

11. 

să înscrie CRS în livrete, astfel cum se menționează la punctul M.A.803 litera (d), în momentul efectuării unor lucrări de întreținere de către pilotul-proprietar, fără a depăși limitele specificate în lista sarcinilor de întreținere declarate în AMP aprobat, astfel cum se prevede la punctul M.A.803 litera (c);

12. 

să informeze CAMO sau CAO în legătură cu orice lucrări de întreținere executate de pilotul-proprietar, în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acestora, în conformitate cu punctul M.A.305 litera (a).

6.

Atunci când un proprietar sau un operator încheie un contract cu o CAMO sau o CAO în conformitate cu punctul M.A.201, se specifică în mod clar obligațiile fiecăreia dintre părți în ceea ce privește raportarea obligatorie și voluntară a evenimentelor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 9 ).

▼B
Apendicele II

Certificatul de autorizare a punerii în serviciu — Formularul 1 al AESA

Prezentele instrucțiuni se referă numai la utilizarea formularului 1 al AESA pentru întreținere. Se atrage atenția asupra dispozițiilor din apendicele I la anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 care vizează utilizarea formularului 1 al AESA pentru producție.

1.    OBIECTIV ȘI UTILIZARE

1.1.

Obiectivul principal al certificatului este declararea navigabilității lucrărilor de întreținere efectuate asupra produselor, reperelor și dispozitivelor [denumite în continuare „element(e)”].

1.2.

Trebuie să se stabilească o corelație între certificat și element(e). Emitentul trebuie să păstreze certificatul într-o formă care să permită verificarea datelor inițiale.

1.3.

Certificatul este acceptabil pentru un număr mare de autorități responsabile cu navigabilitatea, dar poate depinde de existența unor acorduri bilaterale și/sau de politica autorității responsabile cu navigabilitatea. „Datele de proiectare aprobate” menționate în acest certificat înseamnă, în acest caz, aprobate de autoritatea responsabilă cu navigabilitatea din țara importatoare.

1.4.

Certificatul nu reprezintă un bon de livrare, nici o scrisoare de transport.

1.5.

Aeronavele nu se pun în serviciu pe baza certificatului.

1.6.

Certificatul nu constituie o aprobare în vederea instalării unui element pe o aeronavă, un motor sau o elice, dar ajută utilizatorul final să determine stadiul aprobării navigabilității sale.

1.7.

Nu se permite utilizarea aceluiași certificat pentru elemente puse în serviciu după producție sau după întreținere.

2.    FORMATUL GENERAL

2.1.

Certificatul trebuie să fie în conformitate cu formatul anexat, inclusiv în ceea ce privește numerele casetelor și situarea fiecărei casete. Dimensiunea casetelor poate fi modificată pentru a se adapta fiecărui caz particular, dar fără a depăși limitele care ar face certificatul de nerecunoscut.

2.2.

Certificatul trebuie să fie în format „tip vedere”, dar dimensiunea totală poate fi mărită sau scăzută în mod semnificativ câtă vreme certificatul poate fi recunoscut și este lizibil. În caz de dubiu, a se consulta autoritatea competentă.

2.3.

Declarația de responsabilitate a utilizatorului/instalatorului poate fi plasată pe oricare dintre fețele formularului.

2.4.

Toate caracterele imprimate trebuie să fie clare și lizibile pentru a putea fi citite cu ușurință.

2.5.

Certificatul poate să fie pretipărit sau generat de calculator, dar, în orice caz, imprimarea liniilor și a caracterelor trebuie să fie clară și lizibilă și în conformitate cu formatul definit.

2.6.

Certificatul trebuie să fie în limba engleză și, dacă este necesar, în una sau mai multe alte limbi.

2.7.

Informațiile care sunt înscrise pe certificat pot fi completate la mașina de scris sau la calculator sau scrise de mână cu majuscule și trebuie să poată fi citite cu ușurință.

2.8.

Pentru claritate, se va limita la minimum utilizarea abrevierilor.

2.9.

Spațiul disponibil pe versoul certificatului poate fi utilizat de emitent pentru a furniza orice informație suplimentară, dar nu trebuie să includă nicio declarație de certificare. Orice utilizare a versoului certificatului trebuie menționată în caseta corespunzătoare de pe fața certificatului.

3.    COPII

3.1.

Nu există nicio restricție în privința numărului de copii ale certificatului trimise clientului sau păstrate de către emitent.

4.    EROARE (ERORI) PE UN CERTIFICAT

4.1.

În cazul în care un utilizator final găsește o eroare (erori) pe un certificat, el trebuie să menționeze acest lucru în scris emitentului. Emitentul poate elibera un nou certificat numai dacă eroarea (erorile) poate (pot) fi verificată (verificate) și corectată (corectate).

4.2.

Noul certificat trebuie să aibă un nou număr de înregistrare, o nouă semnătură și o nouă dată.

4.3.

Se poate da curs cererii pentru un nou certificat fără a se reexamina starea elementului (elementelor). Noul certificat nu reprezintă o declarație privind starea curentă și trebuie să facă trimitere la certificatul anterior în caseta 12 prin următoarea formulare: „Prezentul certificat corectează eroarea (erorile) din caseta (casetele) [se introduc casetele corectate] din certificatul [se introduce numărul de înregistrare inițial] datat [se introduce data eliberării certificatului inițial] și nu privește conformitatea/starea/ punerea în serviciu”. Ambele certificate trebuie păstrate pe perioada de păstrare aferentă primului certificat.

5.    COMPLETAREA CERTIFICATULUI DE CĂTRE EMITENT

Caseta 1 Autoritatea competentă care acordă autorizarea/Țara

Se precizează numele și țara autorității competente în a cărei jurisdicție se eliberează respectivul certificat. În cazul în care autoritatea competentă este agenția, se menționează numai „AESA”.

Caseta 2 Antetul formularului 1 al AESA

„CERTIFICAT DE AUTORIZARE A PUNERII ÎN SERVICIU

FORMULARUL 1 AL AESA”

Caseta 3 Numărul de înregistrare al formularului

Se introduce numărul unic stabilit prin sistemul/procedura de numerotare a întreprinderii identificate în caseta 4; acest număr poate include caractere alfa/numerice.

Caseta 4 Denumirea și adresa întreprinderii

Se introduce denumirea completă și adresa întreprinderii autorizate (a se vedea formularul 3 al AESA) care pune în serviciu lucrarea vizată de certificat. Se permite înscrierea logourilor etc., în cazul în care încap în această casetă.

Caseta 5 Bon de comandă/Contract/Factură

Pentru a facilita trasabilitatea elementului (elementelor), se introduce numărul bonului de comandă al lucrării, numărul contractului sau un alt număr de referință similar.

Caseta 6 Element

Se introduc numerele rândurilor elementelor atunci când sunt mai multe rânduri. Această casetă permită trimiterile încrucișate la observațiile din caseta 12.

Caseta 7 Descriere

Se introduce denumirea sau descrierea elementului. Se utilizează de preferință termenul utilizat în instrucțiunile privind menținerea navigabilității sau în datele de întreținere (de exemplu, catalogul ilustrat al reperelor, manualul de întreținere al aeronavei, buletinul de service, manualul de întreținere a componentelor de aeronavă).

Caseta 8 Numărul reperului

Se introduce numărul reperului astfel cum apare pe element sau pe etichetă/ambalaj. În cazul unui motor sau al unei elice se poate folosi denumirea tipului.

Caseta 9 Cantitate

Se menționează numărul de elemente.

Caseta 10 Numărul de serie

Dacă reglementările impun ca elementul să fie identificat pe baza unui număr de serie, se introduce numărul respectiv în această casetă. Suplimentar, poate fi introdus orice alt număr de serie care nu este impus de reglementări. În cazul în care pe element nu este identificat niciun număr de serie, se menționează „N/A”.

Caseta 11 Stadiu/Lucrare

Se prezintă în continuare intrările permise pentru caseta 11. Se introduce numai unul dintre acești termeni — în cazul în care sunt aplicabili mai mulți termeni, se utilizează acela care descrie cel mai corect cea mai mare parte a lucrării efectuate și/sau stadiul articolului.(i)

Revizie generală

.

„Revizie generală” înseamnă un proces care asigură că elementul în cauză este în deplină conformitate cu toleranțele aplicabile de funcționare specificate în certificatul de tip al titularului, în instrucțiunile producătorului echipamentului privind menținerea navigabilității sau în datele care sunt aprobate sau acceptate de autoritate. Elementul trebuie să fie cel puțin demontat, curățat, inspectat, reparat după cum este necesar, reasamblat și testat în conformitate cu datele specificate anterior.

(ii)

Reparat

.

Remedierea defectului (defectelor) cu utilizarea standardului aplicabil (1).

(iii)

Inspectat/Testat

.

Examinare, măsurare etc. în conformitate cu standardul aplicabil (1) (de exemplu, inspecție vizuală, testare funcțională, testare pe bancul de testare etc.).

(iv)

Modificat

.

Modificarea unui element pentru a deveni conform cu standardul aplicabil (1).

(1)   

Prin „standard aplicabil” se înțelege un standard, o metodă, o tehnică sau o practică de fabricație/proiectare/întreținere/calitate aprobată sau acceptabilă din punctul de vedere al autorității competente. Standardul aplicabil se descrie în caseta 12.

Caseta 12 Observații

Se descrie lucrarea identificată în caseta 11, fie în mod direct, fie prin trimitere la documentația justificativă, necesară utilizatorului sau instalatorului pentru a determina navigabilitatea elementului (elementelor) în raport cu lucrarea care se certifică. Dacă este necesar, se poate utiliza o foaie separată la care se va face trimitere în corpul principal al formularului 1 al AESA. Fiecare declarație trebuie să identifice în mod clar la care element(e) din caseta 6 se referă.

Exemple de informații care pot fi introduse în caseta 12:

(i) 

datele de întreținere utilizate, inclusiv stadiul și referința reviziei;

(ii) 

respectarea directivelor de navigabilitate și a buletinelor de service;

(iii) 

reparațiile efectuate;

(iv) 

modificările efectuate;

(v) 

piesele de schimb instalate;

(vi) 

situația reperelor cu durată de viață limitată;

(vii) 

abateri față de bonul de comandă al clientului;

(viii) 

declarații de punere în serviciu pentru a satisface cerințele referitoare la întreținere ale unei autorități străine de aviație civilă;

(ix) 

informații necesare în caz de livrare parțială sau de reasamblare după livrare;

▼M6

(x) 

pentru întreprinderile de întreținere autorizate în conformitate cu subpartea F din anexa I (partea M) sau cu anexa Vd (partea CAO), declarația privind CRS pentru componente menționată la punctele M.A.613 și CAO.A.070, după caz:

„Certifică faptul că, exceptând cazul în care se specifică altfel în prezenta casetă, lucrările identificate în caseta 11 și descrise în prezenta casetă au fost executate în conformitate cu cerințele din secțiunea A subpartea F din anexa I (partea M) sau din anexa Vd (partea CAO) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, iar, în ceea ce privește aceste lucrări, elementul este considerat gata pentru a fi pus în serviciu. ACEASTA NU ESTE O PUNERE ÎN SERVICIU ÎN SENSUL ANEXEI II (PARTEA 145) LA REGULAMENTUL (UE) NR. 1321/2014.”

Dacă se imprimă datele dintr-un formular 1 al AESA în format electronic, toate datele corespunzătoare care nu se potrivesc în alte casete trebuie completate în prezenta casetă.

▼B

Dacă se imprimă datele dintr-un formular 1 al AESA în format electronic, toate datele corespunzătoare care nu se potrivesc în alte casete trebuie completate în prezenta casetă.

Casetele 13a-13e

Cerințe generale pentru casetele 13a-13e: Nu se utilizează pentru repunerea în serviciu după o operațiune de întreținere. Se folosește o culoare diferită, de exemplu mai închisă, sau un alt marcaj pentru a preveni utilizarea accidentală sau neautorizată.

▼M6

Caseta 14a

Se marchează caseta (casetele) corespunzătoare, indicându-se reglementările aplicabile lucrărilor finalizate. Dacă se marchează caseta „alte reglementări specificate în caseta 12”, atunci în caseta 12 trebuie precizate reglementările celeilalte (celorlalte) autorități responsabile cu navigabilitatea. Se bifează cel puțin o casetă sau, după caz, se pot bifa ambele casete.

Pentru toate lucrările de întreținere efectuate de întreprinderi de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A subpartea F din anexa I (partea M) sau cu anexa Vd (partea CAO) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, se bifează caseta „alte reglementări specificate în caseta 12”, iar declarația privind CRS se înscrie în caseta 12. În acest caz, mențiunea „cu excepția cazului în care în prezenta casetă se specifică altfel” vizează următoarele situații:

(a) 

întreținerea nu a putut fi finalizată;

(b) 

întreținerea nu corespunde standardului impus de anexa I (partea M) sau de anexa Vd (partea CAO);

(c) 

întreținerea a fost executată în conformitate cu cerințe diferite de cele specificate în anexa I (partea M) sau în anexa Vd (partea CAO). În acest caz, în caseta 12 se precizează reglementarea națională aplicabilă.

Pentru toate lucrările de întreținere efectuate de întreprinderile de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A din anexa II (partea 145) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, mențiunea „cu excepția cazului în care în caseta 12 se specifică altfel” vizează următoarele situații:

(a) 

întreținerea nu a putut fi finalizată;

(b) 

întreținerea nu corespunde standardului impus de anexa II (partea 145);

(c) 

întreținerea a fost executată în conformitate cu cerințe diferite de cele specificate în anexa II (partea 145). În acest caz, în caseta 12 se precizează reglementarea națională aplicabilă.

▼B

Caseta 14b Semnătura autorizată

Acest spațiu se completează cu semnătura persoanei autorizate. Numai persoanelor autorizate în mod expres în conformitate cu normele și politicile autorității competente li se permite să semneze în această casetă. Pentru a se facilita recunoașterea, se poate adăuga un număr unic care identifică persoana autorizată.

Caseta 14c Numărul certificatului/al autorizației

Se completează numărul/referința certificatului/autorizației. Acest număr sau referință se stabilește de către autoritatea competentă.

Caseta 14d Nume

Se completează în formă lizibilă numele persoanei care semnează în caseta 14b.

Caseta 14e Data

Se completează data la care s-a semnat caseta 14b, formatul datei trebuind să fie zz = ziua în 2 cifre, lll = primele trei litere din numele lunii, aaaa = anul în 4 cifre.

Responsabilitățile utilizatorului/instalatorului

Se introduce următoarea declarație în certificat pentru a notifica utilizatorilor finali că nu sunt exonerați de responsabilitățile privind instalarea și utilizarea oricărui element însoțit de formular:

„PREZENTUL CERTIFICAT NU REPREZINTĂ ÎN MOD AUTOMAT O AUTORIZARE A INSTALĂRII.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL/INSTALATORUL EFECTUEAZĂ LUCRAREA ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE ALTEI AUTORITĂȚI RESPONSABILE CU NAVIGABILITATEA DECÂT AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU NAVIGABILITATEA SPECIFICATĂ ÎN CASETA 1, ESTE ESENȚIAL CA UTILIZATORUL/INSTALATORUL SĂ SE ASIGURE CĂ AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU NAVIGABILITATEA DE CARE DEPINDE ACCEPTĂ ELEMENTE PROVENIND DE LA AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU NAVIGABILITATEA SPECIFICATĂ ÎN CASETA 1.

DECLARAȚIILE DIN CASETELE 13A ȘI 14A NU CONSTITUIE O CERTIFICARE A INSTALĂRII. ÎN TOATE CAZURILE, ÎNREGISTRĂRILE DE ÎNTREȚINERE ALE AERONAVELOR TREBUIE SĂ CONȚINĂ O CERTIFICARE A INSTALĂRII ELIBERATĂ ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE DE CĂTRE UTILIZATOR/INSTALATOR ÎNAINTE CA AERONAVA SĂ POATĂ DECOLA.”