02014R1321 — LT — 18.05.2021 — 010.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1321/2014

2014 m. lapkričio 26 d.

dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo

(Nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 362 2014.12.17, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1088 2015 m. liepos 3 d.

  L 176

4

7.7.2015

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1536 2015 m. rugsėjo 16 d.

  L 241

16

17.9.2015

 M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/334 2017 m. vasario 27 d.

  L 50

13

28.2.2017

 M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/750 2018 m. gegužės 22 d.

  L 126

1

23.5.2018

►M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1142 2018 m. rugpjūčio 14 d.

  L 207

2

16.8.2018

►M6

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1383 2019 m. liepos 8 d.

  L 228

1

4.9.2019

 M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1384 2019 m. liepos 24 d.

  L 228

106

4.9.2019

►M8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/270 2020 m. vasario 25 d.

  L 56

20

27.2.2020

►M9

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1159 2020 m. rugpjūčio 5 d.

  L 257

14

6.8.2020

 M10

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/685 2021 m. balandžio 22 d.

  L 143

6

27.4.2021

►M11

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/700 2021 m. kovo 26 d.

  L 145

20

28.4.2021


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 123, 16.5.2017, p.  52 (Nr. 1321/2014)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 230, 6.9.2019, p.  7 (2019/1383)
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1321/2014

2014 m. lapkričio 26 d.

dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo

(Nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)▼M2

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi bendri techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, kuriais užtikrinamas:

a) 

orlaivių, įskaitant į juos įmontuoti skirtus komponentus, nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti, kurie yra:

i) 

registruoti valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai jų kontrolinė saugos priežiūra buvo perduota trečiajai šaliai ir ES operatorius jų nenaudoja, arba

ii) 

registruoti trečiojoje šalyje ir juos naudoja ES operatorius, kai jų kontrolinė saugos priežiūra buvo perduota valstybei narei;

b) 

laikymasis esminių reikalavimų, kurie Reglamente (EB) Nr. 216/2008 nustatyti trečiojoje šalyje registruotų orlaivių, kuriuos be įgulos išsinuomojo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 ( 1 ) išduotas licencijas turintys oro vežėjai, ir į juos įmontuoti skirtų komponentų nepertraukiamajam tinkamumui skraidyti, jei kontrolinė saugos priežiūra nebuvo perduota valstybei narei.

▼B

2 straipsnis

Apibrėžtys

Reglamento (EB) Nr. 216/2008 taikymo srityje vartojamų terminų apibrėžtys:

(a)

orlaivis – bet kokia mašina, kuri atmosferoje gali laikytis dėl sąveikos su oru, bet ne dėl oro atoveikio nuo žemės paviršiaus;

(b)

už išleidimą atsakingi darbuotojai – už orlaivio arba komponento išleidimą po atlikto techninės priežiūros darbo atsakingi darbuotojai;

(c)

Komponentas – bet koks variklis, oro sraigtas, dalis arba prietaisas;

(d)

nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti – visi procesai, užtikrinantys, kad bet kuriuo orlaivio eksploatavimo trukmės momentu orlaivis atitiktų galiojančius tinkamumo skraidyti reikalavimus, o jo būklė – saugaus eksploatavimo reikalavimus;

(e)

JAA – Jungtinė aviacijos administracija;

(f)

JAR – Jungtiniai aviacijos reikalavimai;

▼M2

(g)

naudojimas komerciniam vežimui oro transportu – orlaivio naudojimas keleiviams, kroviniams arba paštui vežti už užmokestį arba kitą vertingą atlygį;

▼B

(h)

techninė priežiūra – bet kuris iš išvardytų darbų arba jų derinys: orlaivio arba komponento kapitalinis remontas, remontas, tikrinimas, pakeitimas, keitimas arba defektų šalinimas, išskyrus priešskrydinį tikrinimą;

(i)

Organizacija – fizinis, juridinis asmuo arba juridinio asmens dalis. Šią organizaciją galima įsteigti daugiau nei vienoje vietoje valstybė narės teritorijoje arba ne jos teritorijoje;

(j)

priešskrydinis tikrinimas – prieš skrydį atliekamas patikrinimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad orlaivis būtų tinkamas numatytam skrydžiui.

(k)

orlaivis ELA1 –

bet kuris iš toliau išvardytų pilotuojamųjų Europos lengvųjų orlaivių:

(i) 

lėktuvas, kurio didžiausia kilimo masė ( MTOM) yra 1 200 kg arba mažesnė ir kuris nepriskirtas prie sudėtingų varikliu varomų orlaivių;

(ii) 

sklandytuvas arba variklinis sklandytuvas, kurio MTOM 1 200 kg arba mažesnė;

(iii) 

oro balionas, kurio didžiausias konstrukcinis dujų arba karšto oro keliamasis tūris yra ne didesnis kaip 3 400 m3, jeigu tai karšto oro balionas, 1 050 m3, jeigu tai dujinis oro balionas, ir 300 m3, jeigu tai pririšamasis dujinis oro balionas;

(iv) 

ne daugiau kaip keturiems keleiviams skirtas dirižablis, kurio didžiausias konstrukcinis dujų arba karšto oro keliamasis tūris yra ne didesnis kaip 3 400 m3, jeigu tai karšto oro dirižablis, ir ne didesnis kaip 1 000 m3, jeigu tai dujinis dirižablis;

▼M1

ka)

orlaivis ELA2 –

bet kuris iš toliau išvardytų pilotuojamųjų Europos lengvųjų orlaivių:

i) 

lėktuvas, kurio didžiausia kilimo masė (MTOM) yra 2 000 kg arba mažesnė ir kuris nepriskirtas prie sudėtingų varikliu varomų orlaivių;

ii) 

sklandytuvas arba variklinis sklandytuvas, kurio MTOM 2 000 kg arba mažesnė;

iii) 

oro balionas;

iv) 

karšto oro dirižablis;

v) 

dujų dirižablis, kuris atitinka šias charakteristikas:

— 
didžiausias statinis svarumas – 3 %,
— 
nekeičiamo vektoriaus trauka (išskyrus atgalinę trauką),
— 
struktūra, kontrolės sistema ir vidinių oro kamerų sistema yra įprastos ir paprastos konstrukcijos ir
— 
vairai be papildomo energijos šaltinio,
vi) 

labai lengvas sukasparnis;

▼B

(l)

LSA orlaivis –

lengvasis sportinis lėktuvas, turintis visas toliau nurodytas savybes:

(i) 

didžiausia kilimo masė yra ne didesnė kaip 600 kg;

(ii) 

didžiausias tūpimo konfigūracijos smukos greitis (VS0) yra ne didesnis kaip 45 mazgai kalibruotojo oro greičio (CAS), kai orlaivio sertifikuota kilimo masė yra didžiausia ir svorio centras pavojingiausias;

(iii) 

didžiausias sėdimų vietų skaičius – ne daugiau kaip du asmenys, įskaitant pilotą;

(iv) 

vienas neturbininis variklis su sumontuotu oro sraigtu;

(v) 

salonas nehermetizuotas;

(m)

pagrindinė verslo vieta – įmonės pagrindinė buveinė arba registruotoji buveinė, kurioje vykdomos pagrindinės finansinės funkcijos ir šiame reglamente nurodytos veiklos einamoji kontrolė;

▼M2

(n)

ypatingos svarbos techninės priežiūros užduotis – su sistemos arba orlaivio dalies, variklio arba oro sraigto surinkimu arba trikdymu susijusi techninės priežiūros užduotis, kuri, jei padaryta jos atlikimo klaida, gali būti tiesiogiai pavojinga skrydžio saugai;

(o)

komerciniai specializuoti skrydžiai – skrydžiai, kuriems taikomi Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012 ( 2 ) III priedo ORO dalies SPO poskyryje nustatyti reikalavimai;

(p)

ribotas naudojimas –

kitų nei sudėtingų varikliu varomų orlaivių naudojimas:

i) 

išlaidas pasidalijusių privačių asmenų skrydžiams, jei tiesiogines išlaidas dalijasi visi, bet ne daugiau kaip šeši, orlaiviu skrendantys asmenys, įskaitant pilotą;

ii) 

konkursiniams skrydžiams arba parodomiesiems skrydžiams, jei už tokius skrydžius gautas užmokestis arba kitas vertingas atlygis apima tik tiesioginių išlaidų ir proporcingą metinių išlaidų įmokos padengimą, taip pat prizus, kurių vertė yra ne didesnė, nei nustatė kompetentinga institucija;

iii) 

įvadiniams skrydžiams, šuolių su parašiutu skrydžiams, sklandytuvų vilkimo skrydžiams arba aukštojo pilotažo skrydžiams, kuriuos atlieka pagrindinę verslo vietą valstybėje narėje turinti ir pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1178/2011 ( 3 ) patvirtinta mokymo organizacija arba skrydžių sportui ar laisvalaikio aviacijai populiarinti sukurta organizacija, jei orlaivius organizacija naudoja nuosavybės teise arba išsinuomojusi be įgulos, jei skrydžiai neduoda ne organizacijoje paskirstomo pelno ir jei tokie skrydžiai, kai yra susiję su organizacijai nepriklausančių asmenų dalyvavimu, sudaro labai mažą organizacijos veiklos dalį;

Šiame reglamente „ribotas naudojimas“ nelaikomas „naudojimu komerciniam vežimui oro transportu“ arba „komerciniais specializuotais skrydžiais“;

(q)

įvadinis skrydis – įvadinio skrydžio apibrėžtis pateikta Reglamento (ES) Nr. 965/2012 2 straipsnio 9 punkte;

(r)

konkursinis skrydis – konkursinio skrydžio apibrėžtis pateikta Reglamento (ES) Nr. 965/2012 2 straipsnio 10 punkte;

(s)

parodomasis skrydis – parodomojo skrydžio apibrėžtis pateikta Reglamento (ES) Nr. 965/2012 2 straipsnio 11 punkte.

▼C2

3 straipsnis

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimai

1.  
1 straipsnio a punkte nurodytų orlaivių, išskyrus šio straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus orlaivius, kuriems taikomi Vb priedo (ML dalies) reikalavimai, nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti ir į juos įmontuoti skirtų komponentų nepertraukiamasis tinkamumas naudoti užtikrinami pagal I priedo (M dalies) reikalavimus.
2.  

Vb priedo (ML dalies) reikalavimai taikomi šiems kitiems nei sudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams:

a) 

lėktuvams, kurių didžiausia kilimo masė (MTOM) yra ne didesnė kaip 2 730  kg;

b) 

sukasparniams, kurių didžiausia kilimo masė yra ne didesnė kaip 1 200  kg ir kurie yra sertifikuoti vežti ne daugiau kaip 4 žmones;

c) 

kitiems orlaiviams ELA2.

Kai pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodyti orlaiviai yra įtraukti į oro vežėjui, turinčiam pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją, priklausantį oro vežėjo pažymėjimą, taikomi I priedo (M dalies) reikalavimai.

3.  

Kad būtų įtraukti į oro vežėjui, turinčiam pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją, priklausantį oro vežėjo pažymėjimą, 2 dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodyti orlaiviai turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

a) 

a) jo techninės priežiūros programą pagal I priedo (M dalies) M.A.302 dalį turi būti patvirtinusi kompetentinga institucija;

b) 

turi būti atlikta tinkama techninė priežiūra, kurios reikalaujama pagal a punkte nurodytą techninės priežiūros programą, ir ji turi būti sertifikuota pagal II priedo (145 dalies) 145.A.48 ir 145.A.50 dalis;

c) 

turi būti atlikta tinkamumo skraidyti patikra ir pagal I priedo (M dalies) M.A.901 dalį išduotas naujas tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas.

4.  
Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, skrydžio leidimą turinčių 1 straipsnio a punkte nurodytų orlaivių nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti užtikrinamas konkrečiomis nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti priemonėmis, nustatytomis skrydžio leidime, kuris išduotas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012 ( 4 ) I priedą (21 dalį).

▼M11

5.  
1 straipsnio a punkte nurodytų orlaivių techninės priežiūros programos, atitinkančios I priedo (M dalies) M.A.302 dalies reikalavimus, kurie buvo taikomi iki 2020 m. kovo 24 d., laikomos atitinkančiomis I priedo (M dalies) M.A.302 dalies arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.302 dalies reikalavimus, atsižvelgiant į tai, kas taikoma pagal 1 ir 2 dalis.

▼C2

6.  
Operatoriai užtikrina 1 straipsnio b punkte nurodytų orlaivių nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir į juos įmontuoti skirtų komponentų nepertraukiamąjį tinkamumą naudoti pagal Va priedo (T dalies) reikalavimus.
7.  
Lėktuvų, kurių didžiausia sertifikuota kilimo masė yra ne didesnė kaip 5 700  kg ir kuriuose įmontuoti keli turbosraigtiniai varikliai, nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti užtikrinamas pagal kitiems nei sudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams taikomus reikalavimus, nustatytus I priedo (M dalies) M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 ir M.A.803 dalyse, II priedo (145 dalies) 145.A.30 dalyje, III priedo (66 dalies) 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70 dalyse ir V bei VI priedėliuose, Vc priedo (CAMO dalies) CAMO.A.315 dalyje, Vd priedo (CAO dalies) CAO.A.010 dalyje ir I priedėlyje, tiek, kiek tie reikalavimai taikomi kitiems nei sudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams.

▼M11

4 straipsnis

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų patvirtinimas

1.  
Organizacijas, užtikrinančias orlaivių ir į juos įmontuojamų komponentų nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, taip pat atliekančias jų techninę priežiūrą, tų organizacijų prašymu turėtų tvirtinti kompetentinga institucija pagal toms organizacijoms taikomus II priedo (145 dalies), Vc priedo (CAMO dalies) arba Vd priedo (CAO dalies) reikalavimus.
2.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, iki 2020 m. rugsėjo 24 d. organizacijoms jų prašymu gali būti išduodamas kompetentingos institucijos patvirtinimas pagal I priedo (M dalies) F ir G poskyrius. Visi patvirtinimai, išduoti pagal I priedo (M dalies) F ir G poskyrius, galioja iki 2022 m. kovo 24 d.
3.  
Laikoma, kad techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo pažymėjimai, kuriuos valstybė narė išdavė arba pripažino pagal sertifikavimo specifikacijas JAR-145, nurodytas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 ( 5 ) II priede, ir kurie galiojo iki 2003 m. lapkričio 29 d., buvo išduoti pagal šio reglamento II priedo (145 dalies) reikalavimus.
4.  
Organizacijoms, turinčioms galiojantį patvirtinimo pažymėjimą, išduotą pagal I priedo (M dalies) F arba G poskyrį arba II priedą (145 dalį), jų prašymu kompetentinga institucija išduoda CAO 3 formą, nustatytą Vd priedo (CAO dalies) I priedėlyje, ir po to jų priežiūrą pagal Vd priedą (CAO dalį) vykdo kompetentinga institucija.

Tokios organizacijos teisės, kurias ji įgyja gavusi patvirtinimą pagal Vd priedą (CAO dalį), yra tos pačios, kaip ir teisės, kurias ji įgyja gavusi patvirtinimą pagal I priedo (M dalies) F ar G poskyrį arba II priedą (145 dalį). Tačiau tos teisės negali viršyti Vd priedo (CAO dalies) A skyriuje nurodytų organizacijos teisių.

Nukrypstant nuo Vd priedo (CAO dalies) CAO.B.060 dalies, visus pažeidimus, susijusius su Vd priede (CAO dalyje) nustatytų reikalavimų, neįtrauktų į I priedo (M dalies) F ar G poskyrį arba II priedą (145 dalį), nesilaikymu, organizacija gali ištaisyti iki 2022 m. kovo 24 d.

Jei po 2022 m. kovo 24 d. organizacija šių pažeidimų nėra ištaisiusi, patvirtinimo pažymėjimas visiškai ar iš dalies atšaukiamas ar apribojamas arba sustabdomas jo galiojimas.

5.  
Organizacijoms, turinčioms galiojantį nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimo pažymėjimą, išduotą pagal I priedo (M dalies) G poskyrį, kompetentinga institucija jų prašymu pagal Vc priedą (CAMO dalį) išduoda EASA 14 formos patvirtinimo pažymėjimą, ir po to jų priežiūrą pagal Vc priedą (CAMO dalį) vykdo kompetentinga institucija.

Nukrypstant nuo Vc priedo (CAMO dalies) CAMO.B.350 dalies, visus pažeidimus, susijusius su Vc priede (CAMO dalyje) nustatytų reikalavimų, neįtrauktų į I priedo (M dalies) G poskyrį, nesilaikymu, organizacija gali ištaisyti iki 2022 m. kovo 24 d.

Jei po 2022 m. kovo 24 d. organizacija šių pažeidimų nėra ištaisiusi, patvirtinimo pažymėjimas visiškai ar iš dalies atšaukiamas ar apribojamas arba sustabdomas jo galiojimas.

6.  
Laikoma, kad pažymėjimai ir orlaivių techninės priežiūros programų patvirtinimai, išduoti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1321/2014, taikytą iki 2020 m. kovo 24 d., yra išduoti pagal šį reglamentą.

▼B

5 straipsnis

Už išleidimą atsakingi darbuotojai

▼M11

1.  
Už išleidimą atsakingi darbuotojai turi turėti III priedo (66 dalies) reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją, išskyrus I priedo (M dalies) M.A.606 dalies h punkte, M.A.607 dalies b punkte, M.A.801 dalies c punkte ir M.A.803 dalyje, Vb priedo (ML dalies) ML.A.801 dalies c punkte ir ML.A.803 dalyje, Vd priedo (CAO dalies) CAO.A.040 dalies b ir c punktuose ir II priedo (145 dalies) 145.A.30 dalies j punkte ir IV priedėlyje numatytus atvejus.

▼B

2.  
Iki Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 įsigaliojimo valstybės narės pagal Jungtinės aviacijos administracijos reikalavimus ir procedūras išduotos arba pripažintos visos orlaivio techninės priežiūros licencijos arba nustatyti bei galioję su ta licencija susiję techniniai apribojimai laikomi nustatytais, o licencijos išduotos pagal šį reglamentą.
3.  
Laikoma, kad už išleidimą atsakingi darbuotojai, turintys pagal III priedą (66 dalį) išduotą tam tikros kategorijos arba pakategorės licenciją, turi to paties priedo 66.A.20 dalies a punkte apibrėžtas teises, atitinkančias tokią kategoriją arba pakategorę. Naujos kategorijos arba pakategorės įtraukimo į tokios licencijos taikymo sritį tikslais laikoma, kad atitiktis reikalaujamoms pagrindinėms žinioms, susijusioms su šiomis naujomis teisėmis, yra užtikrinta.
4.  
Už išleidimą atsakingi darbuotojai, turintys orlaivių, kuriems nereikia atskiros orlaivių tipo kvalifikacijos, licenciją, gali toliau naudotis savo teisėmis iki jų galiojimo atnaujinimo arba pakeitimo, kai licencija keičiama pagal to paties priedo 66.A.45 dalyje nustatytų kategorijų III priedo (66 dalies) 66.B.125 punkto procedūrą.
5.  
Laikoma, kad iki Reglamento (EB) Nr. 1149/2011 taikymo keliamus reikalavimus atitinkantys pakeitimo protokolai ir papildomų egzaminų balų protokolai atitinka šį reglamentą.

▼M5

6.  
Kol į šį reglamentą bus įtraukti specialūs už išleidimą atsakingiems darbuotojams taikomi reikalavimai, susiję su komponentais, toliau taikomi atitinkamoje valstybėje narėje galiojančiuose nacionalinės teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus už Sąjungos ribų esančias techninės priežiūros organizacijas, kurioms taikomus reikalavimus tvirtina Agentūra.

▼B

6 straipsnis

Mokymo organizacijų reikalavimai

1.  

5 straipsnyje nurodytus darbuotojus mokančios organizacijos patvirtinamos pagal IV priedą (147 dalį) ir joms suteikiama teisė:

(a) 

organizuoti pripažintus pagrindinio mokymo kursus ir (arba)

(b) 

organizuoti pripažintus orlaivio tipo mokymo kursus; ir

(c) 

organizuoti egzaminus; ir

(d) 

išduoti mokymo pažymėjimus.

2.  
Visi valstybės narės pagal Jungtinės aviacijos administracijos reikalavimus ir procedūras techninės priežiūros darbuotojus mokančiai organizacijai suteikti patvirtinimai arba jų pripažinimai, kurie buvo taikomi įsigaliojant Reglamentui (EB) Nr. 2042/2003, laikomi suteiktais pagal šį reglamentą.
6.  
Orlaivio tipo mokymo kursuose, patvirtintuose anksčiau nei pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012 patvirtintas už išleidimą atsakingų darbuotojų orlaivio tipo kategorijos mokymo, susijusio su tinkamumo naudoti duomenimis, būtiniausias turinys, yra aktualūs elementai, kurie privalomoje tinkamumo naudoti duomenų dalyje nustatyti iki 2017 m. gruodžio 18 d. arba per dvejus metus po tinkamumo naudoti duomenų patvirtinimo (pasirenkami naujausi aktualūs elementai).

7 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelę.

▼M6

7a straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.  

Jei valstybė narė paskiria daugiau kaip vieną kompetentingą instituciją, turinčią būtinus įgaliojimus ir pareigas, susijusius su asmenų ir organizacijų, kuriems taikomas šis reglamentas, sertifikavimu ir priežiūra, laikomasi šių reikalavimų:

a) 

aiškiai apibrėžiamos kiekvienos kompetentingos institucijos kompetencijos sritys, visų pirma jos pareigos ir kompetencijos srities geografinės ribos;

b) 

šios institucijos tarpusavyje koordinuoja savo veiklą, kad atitinkamose savo kompetencijos srityse užtikrintų veiksmingą visų asmenų ir organizacijų, kuriems taikomas šis reglamentas, sertifikavimą ir priežiūrą.

2.  
Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingų institucijų darbuotojai nevykdytų sertifikavimo ir priežiūros veiklos, kai yra požymių, kad dėl to galėtų kilti tiesioginis arba netiesioginis interesų konfliktas, ypač susijęs su šeimos arba finansiniais interesais.
3.  

Jei reikia vykdyti sertifikavimo arba priežiūros užduotis pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos turi teisę:

a) 

tikrinti užrašus, duomenis, darbo tvarkos aprašą ir visus kitus su sertifikavimo ir (arba) priežiūros užduočių vykdymu susijusius dokumentus;

b) 

daryti šių užrašų, duomenų, darbo tvarkos aprašo ir kitų dokumentų kopijas arba išrašus;

c) 

bet kurio tų organizacijų darbuotojo prašyti pateikti žodinį paaiškinimą;

d) 

patekti į atitinkamas tų asmenų turimas ar jų naudojamas patalpas, skrydžių erdvės dalis ar transporto priemones;

e) 

atlikti tų organizacijų auditus, tyrimus, vertinimus ir patikrinimus, įskaitant patikrinimus, apie kuriuos neįspėjama;

f) 

prireikus imtis vykdymo užtikrinimo priemonių arba jas inicijuoti.

4.  
3 dalyje nurodytais įgaliojimais naudojamasi laikantis atitinkamos valstybės narės teisinių nuostatų.

▼B

8 straipsnis

Įsigaliojimas

1.  
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
2.  

Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali pasirinkti ir netaikyti:

(a) 

komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamų ne didesnės kaip 2 000 kg kilimo masės nehermetizuotųjų lėktuvų su stūmokliniais varikliais techninei priežiūrai:

iki 2014 m. rugsėjo 28 d. reikalavimo turėti už išleidimą atsakingus darbuotojus, kurių kvalifikacija atitinka šias III priedo (66 dalies) nuostatas:

— 
I priedo (M dalies) M.A.606 dalies g punktą ir M.A.801 dalies b punkto 2 papunktį,
— 
II priedo (145 dalies) 145.A.30 dalies g ir h punktus;

▼M5 —————

▼M2

(c) 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turinčių oro vežėjų be įgulos išsinuomotiems trečiojoje šalyje registruotiems orlaiviams iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. – Va priedo reikalavimų.

2a.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, komerciniams specializuotiems skrydžiams ir komerciniam vežimui oro transportu naudojamiems orlaiviams, išskyrus orlaivius, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turinys oro vežėjai, reikalavimai, nustatyti Reglamente (ES) Nr. 965/2012, kuris iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 379/2014 ( 6 ), taikomi nuo 2017 m. balandžio 21 d.

Iki tos dienos:

— 
sudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams, kurių operatoriai pagal valstybės narės reikalavimus turi turėti kitokį komercinio naudojimo pažymėjimą nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai ir komercinės patvirtintos mokymo organizacijos, taikomos I priedo M.A.201 dalies f punkto nuostatos,
— 
kitiems nei sudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams, kurių operatoriai pagal valstybės narės reikalavimus turi turėti kitokį komercinio naudojimo pažymėjimą nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai ir komercinės patvirtintos mokymo organizacijos, taikomos I priedo M.A.201 dalies h punkto nuostatos,
— 
orlaiviams, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai, ir orlaiviams, kurių operatoriai pagal valstybės narės reikalavimus turi turėti komercinio naudojimo pažymėjimą, taikomos I priedo M.A.306 dalies a punkto nuostatos,
— 
ELA1 orlaiviams, kurių nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai ir komercinės patvirtintos mokymo organizacijos, taikomos I priedo M.A.801 dalies c punkto nuostatos,
— 
nesudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams, kurių MTOM yra 2 730 kg arba mažesnė, sklandytuvams, varikliniams sklandytuvams arba balionams, kurių nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai arba operatoriai, kurie pagal valstybės narės reikalavimus turi turėti komercinio naudojimo pažymėjimą, arba komercinės patvirtintos mokymo organizacijos, taikomos I priedo M.A.803 dalies b punkto nuostatos,
— 
ELA1 orlaiviams, kurių nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintys oro vežėjai arba operatoriai, kurie pagal valstybės narės reikalavimus turi turėti komercinio naudojimo pažymėjimą, arba komercinės patvirtintos mokymo organizacijos, taikomos I priedo M.A.901 dalies g punkto nuostatos.

▼B

3.  
Jeigu valstybė narė taiko 2 dalies nuostatas, apie tai ji praneša Komisijai ir Agentūrai.
4.  
Atskaitos taškas, būtinas apskaičiuoti 66.A.25 ir 66.A.30 punktuose, taip pat III priedo (66 dalies) III priedėlyje nustatytiems terminams, susijusiems su teorinių žinių egzaminais, būtinąja patirtimi, orlaivio tipo teorijos mokymu ir egzaminais, praktiniu rengimu ir praktinio rengimo egzaminu, orlaivio tipo egzaminais ir praktiniu mokymu darbo vietoje, baigtais iki ►M1  Reglamento (ES) Nr. 1149/2011 ◄ taikymo, yra ►M1  Reglamento (ES) Nr. 1149/2011 ◄ taikymo diena.

▼M5 —————

▼M1

6.  

Nukrypstant nuo 1 dalies:

a) 

kompetentingos institucijos arba, jeigu taikoma, organizacijos Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) III priedėlyje arba IV priedo (147 dalies) II ir III priedėliuose nustatytus ankstesnės laidos pažymėjimus, kurie galiojo iki 2015 m. liepos 27 d., gali ir toliau išduoti iki 2015 m. gruodžio 31 d.

b) 

Iki 2016 m. sausio 1 d. išduoti pažymėjimai galioja, kol jie pakeičiami, sustabdomas jų galiojimas arba jie atšaukiami.

▼M11 —————

▼M6 —————

▼B

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS I

(Part-M)

▼M6

TURINYS

M.1

A SKYRIUS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

A POSKYRIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

M.A.101

Taikymo sritis

B POSKYRIS. ATSAKOMYBĖ

M.A.201

Įsipareigojimai

M.A.202

Pranešimas apie įvykį

C POSKYRIS. NEPERTRAUKIAMASIS TINKAMUMAS SKRAIDYTI

M.A.301

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užduotys

M.A.302

Orlaivių techninės priežiūros programa

M.A.303

Tinkamumo skraidyti nurodymai

M.A.304

Keitimų ir remonto duomenys

M.A.305

Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų sistema

M.A.306

Orlaivio techninių užrašų sistema

M.A.307

Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų perdavimas

D POSKYRIS. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS STANDARTAI

M.A.401

Techninės priežiūros duomenys

M.A.402

Techninės priežiūros atlikimas

M.A.403

Orlaivio defektai

E POSKYRIS. KOMPONENTAI

M.A.501

Klasifikavimas ir montavimas

M.A.502

Komponento techninė priežiūra

M.A.503

Ribotos eksploatavimo trukmės dalys ir reguliariai tikrinami komponentai

M.A.504

Komponentų atskyrimas

F POSKYRIS. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJA

M.A.601

Taikymo sritis

M.A.602

Paraiška

M.A.603

Patvirtinimo apimtis

M.A.604

Techninės priežiūros organizacijos žinynas

M.A.605

Įrenginiai

M.A.606

Reikalavimai darbuotojams

M.A.607

Už išleidimą atsakingi darbuotojai ir tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai

M.A.608

Komponentai, įranga ir įrankiai

M.A.609

Techninės priežiūros duomenys

M.A.610

Techninės priežiūros darbų pavedimai

M.A.611

Techninė priežiūros standartai

M.A.612

Orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

M.A.613

Komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

M.A.614

Techninės priežiūros ir tinkamumo skraidyti patikros užrašai

M.A.615

Organizacijos teisės

M.A.616

Vidinis organizacijos patikrinimas

M.A.617

Patvirtintos techninės priežiūros organizacijos pakeitimai

M.A.618

Patvirtinimo galiojimo trukmė

M.A.619

Pažeidimai

G POSKYRIS. NEPERTRAUKIAMĄJĮ TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI ORGANIZACIJA

M.A.701

Taikymo sritis

M.A.702

Paraiška

M.A.703

Patvirtinimo apimtis

M.A.704

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinynas

M.A.705

Įrenginiai

M.A.706

Reikalavimai darbuotojams

M.A.707

Tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai

M.A.708

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimas

M.A.709

Dokumentai

M.A.710

Tinkamumo skraidyti patikra

M.A.711

Organizacijos teisės

M.A.712

Kokybės užtikrinimo sistema

M.A.713

Patvirtintos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos pakeitimai

M.A.714

Užrašų tvarkymas

M.A.715

Patvirtinimo galiojimo trukmė

M.A.716

Pažeidimai

H POSKYRIS. IŠLEIDIMO EKSPLOATUOTI PAŽYMĖJIMAS (IEP)

M.A.801

Orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

M.A.802

Komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

M.A.803

Piloto savininko leidimas

I POSKYRIS. TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMAS

M.A.901

Orlaivio tinkamumo skraidyti patikra

M.A.902

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimas

M.A.903

Orlaivio registracijos perleidimas Europos Sąjungoje

M.A.904

Į Europos Sąjungą importuoto orlaivio tinkamumo skraidyti patikra

M.A.905

Pažeidimai

B SKYRIUS. KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ DARBO TVARKA

A POSKYRIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

M.B.101

Taikymo sritis

M.B.102

Kompetentinga institucija

M.B.103

Pažeidimai ir vykdymo užtikrinimo priemonės. Asmenys

M.B.104

Užrašų tvarkymas

M.B.105

Abipusis keitimasis informacija

B POSKYRIS. ATSAKOMYBĖ

M.B.201

Įsipareigojimai

M.B.202

Agentūros informavimas

C POSKYRIS. NEPERTRAUKIAMASIS TINKAMUMAS SKRAIDYTI

M.B.301

Orlaivių techninės priežiūros programa

M.B.302

Išlygos

M.B.303

Nepertraukiamoji orlaivio tinkamumo skraidyti kontrolė

M.B.304

Atšaukimas, galiojimo sustabdymas ir apribojimas

M.B.305

Orlaivio techninių užrašų sistema

D POSKYRIS. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS STANDARTAI

E POSKYRIS. KOMPONENTAI

F POSKYRIS. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJA

M.B.601

Paraiška

M.B.602

Pradinis patvirtinimas

M.B.603

Patvirtinimo suteikimas

M.B.604

Nepertraukiamoji priežiūra

M.B.605

Pažeidimai

M.B.606

Pakeitimai

M.B.607

Patvirtinimo atšaukimas, galiojimo sustabdymas ir apribojimas

G POSKYRIS. NEPERTRAUKIAMĄJĮ TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI ORGANIZACIJA

M.B.701

Paraiška

M.B.702

Pradinis patvirtinimas

M.B.703

Patvirtinimo suteikimas

M.B.704

Nepertraukiamoji priežiūra

M.B.705

Pažeidimai

M.B.706

Pakeitimai

M.B.707

Patvirtinimo atšaukimas, galiojimo sustabdymas ir apribojimas

H POSKYRIS. IŠLEIDIMO EKSPLOATUOTI PAŽYMĖJIMAS (IEP)

I POSKYRIS. TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMAS

M.B.901

Rekomendacijų įvertinimas

M.B.902

Kompetentingos institucijos atliekama tinkamumo skraidyti patikra

M.B.903

Pažeidimai

M.B.904

Keitimasis informacija

I priedėlis. Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo sutartis

II priedėlis. Oficialus išleidimo pažymėjimas – EASA 1 forma

III priedėlis. Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas – EASA 15 forma

IV priedėlis. Klasių ir kategorijų sistema, taikytina patvirtinant techninės priežiūros organizacijas pagal I priedo (M dalies) F poskyrį ir II priedą (145 dalį)

V priedėlis. I priedo (M dalies) F poskyryje nurodytas techninės priežiūros organizacijos patvirtinimas – EASA 3-MF forma

VI priedėlis. I priedo (M dalies) G poskyryje nurodytas nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimas (EASA 14-MG forma)

VII priedėlis. Sudėtingos techninės priežiūros užduotys

VIII priedėlis. Ribota pilotui savininkui priklausanti techninė priežiūra

▼B

M.1

Šioje dalyje kompetentinga institucija:

1. 

registravimo valstybės paskirta institucija – atskiro orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti priežiūrai ir periodiškai atliekamos orlaivio tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimui išduoti;

2. 

techninės priežiūros organizacijai prižiūrėti, kaip nustatyta šio priedo (M dalies) A skyriaus F poskyryje:

i) 

institucija, paskirta valstybės narės, kurioje yra tos organizacijos pagrindinė verslo vieta;

ii) 

Agentūra, jeigu organizacija yra įsisteigusi trečiojoje šalyje;

▼M6

3. 

orlaivių techninės priežiūros programoms (toliau – OTPP) tvirtinti:

i) 

orlaivio registravimo valstybės narės paskirta institucija arba

ii) 

jei iki OTPP patvirtinimo susitarta su registravimo valstybe nare:

a) 

valstybės narės, kurioje yra pagrindinė operatoriaus verslo vieta, paskirta institucija arba, jei operatorius pagrindinės verslo vietos neturi, valstybės narės, kurioje operatorius yra įsisteigęs ar gyvena, paskirta institucija, arba

▼M8

b) 

institucija, atsakinga už organizacijos, kuri užtikrina orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti arba su kuria savininkas pagal M.A.201 dalies i punkto 3 papunktį sudarė terminuotą sutartį, priežiūrą;

▼M8

4. 

nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos priežiūrai, kaip nustatyta šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyryje:

i) 

institucija, paskirta valstybės narės, kurioje yra tos organizacijos pagrindinė verslo vieta, jeigu patvirtinimas neįtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą;

ii) 

institucija, paskirta operatoriaus valstybės narės, jeigu patvirtinimas yra įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą;

iii) 

Agentūra, jeigu organizacija yra įsisteigusi trečiojoje šalyje.

▼M6 —————

▼B

A SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

A POSKYRIS

BENDROJI DALIS

▼M6

M.A.101    Taikymo sritis

Šiame skyriuje nustatomos priemonės, kurių reikia imtis siekiant, kad būtų užtikrintas orlaivių tinkamumas skraidyti, įskaitant jų techninę priežiūrą. Jame taip pat nustatomos sąlygos, kurių turi laikytis tokia veikla užsiimantys asmenys arba organizacijos.

▼B

B POSKYRIS

ATSAKOMYBĖ

M.A.201    Įsipareigojimai

▼M6

a) 

Orlaivio savininkas yra atsakingas už orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir užtikrina, kad orlaiviui nebūtų leista skristi, jei neįvykdomi visi šie reikalavimai:

1. 

orlaivis yra tinkamas skraidyti;

2. 

visa pritaikyta eksploatacinė bei avarinė įranga yra įmontuota laikantis nustatytų reikalavimų ir tinkama naudoti arba yra aiškiai pažymėta kaip netinkama eksploatuoti;

3. 

tinkamumo skraidyti pažymėjimas galioja;

4. 

orlaivio techninė priežiūra atliekama pagal M.A.302 dalyje nurodytą OTPP.

▼B

b) 

Orlaivį išnuomavus savininko įsipareigojimai atitenka nuomininkui, jeigu:

1. 

nuomininkas nurodomas registracijos dokumente arba

2. 

išsami informacija apie nuomininką pateikta nuomos sutartyje.

Jeigu šioje dalyje daroma nuoroda į „savininką“, terminas „savininkas“ apima savininką arba, jeigu būtina, nuomininką.

c) 

Visi techninę priežiūrą atliekantys asmenys arba organizacijos yra atsakingi už atliktas užduotis.

▼M6

d) 

Įgulos vadas arba, jei orlaivį naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, operatorius yra atsakingas už tai, kad pagal nustatytus reikalavimus būtų atliktas priešskrydinis tikrinimas. Tokį tikrinimą atlieka pilotas arba kitas kvalifikuotas asmuo, tačiau jį nebūtinai turi atlikti patvirtinta techninės priežiūros organizacija arba už išleidimą atsakingi darbuotojai.

▼M8

e) 

Jei orlaivį naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 ( 7 ) išduotas licencijas turintys oro vežėjai, operatorius yra atsakingas už orlaivio, kurį jis eksploatuoja, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir:

1. 

užtikrina, kad orlaiviui nebūtų leista skristi, jei neįvykdytos a punkte nustatytos sąlygos,

2. 

imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad jo eksploatuojamam orlaiviui skirtame oro vežėjo pažymėjime būtų nurodyta, kad jis yra pagal Vc priedą (CAMO dalį) arba šio priedo (M dalies) G poskyrį patvirtintas nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija (CAMO);

3. 

imasi reikiamų veiksmų užtikrinti, kad jis būtų patvirtintas pagal II priedą (145 dalį), arba sudaro rašytinį susitarimą pagal Vc priedo (CAMO dalies) CAMO.A.315 dalies c punktą arba šio priedo (M dalies) M.A.708 dalies c punktą su organizacija, patvirtinta pagal II priedą (145 dalį).

f) 

Jei sudėtingas varikliu varomas orlaivis naudojamas komerciniams specializuotiems skrydžiams arba komerciniam vežimui oro transportu, išskyrus komercinį vežimą oro transportu, kurį vykdo vežėjai, turintys pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas, arba komercinės patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) ir deklaruotosios mokymo organizacijos (DTO), nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 ( 8 ) 10a straipsnyje, operatorius užtikrina, kad:

1. 

orlaiviui nebūtų leista skristi, jei neįvykdytos a punkte nustatytos sąlygos;

2. 

užduotis, susijusias su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti, atliktų pagal Vc priedą (CAMO dalį) arba šio priedo (M dalies) G poskyrį patvirtinta CAMO; kai operatorius nėra pagal Vc priedą (CAMO dalį) arba šio priedo (M dalies) G poskyrį patvirtinta CAMO, jis sudaro rašytinę sutartį dėl tų užduočių atlikimo pagal šio priedo I priedėlį su organizacija, patvirtinta pagal Vc priedą (CAMO dalį) arba šio priedo (M dalies) G poskyrį;

3. 

2 punkte nurodyta CAMO būtų patvirtinta pagal II priedą (145 dalį) kaip organizacija, kvalifikuota suteikti orlaivio ir į jį įmontuojamų komponentų techninės priežiūros patvirtinimą, arba kad CAMO pagal Vc priedo (CAMO dalies) CAMO.A.315 dalies c punktą arba šio priedo (M dalies) M.A.708 dalies c punktą būtų sudariusi rašytinę sutartį su organizacijomis, patvirtintomis pagal II priedą (145 dalį).

g) 

Į e ir f punktus neįtrauktų sudėtingų varikliu varomų orlaivių savininkai užtikrina, kad:

1. 

orlaiviui nebūtų leista skristi, jei neįvykdytos a punkte nustatytos sąlygos;

2. 

užduotis, susijusias su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti, atliktų pagal Vc priedą (CAMO dalį) arba šio priedo (M dalies) G poskyrį patvirtinta CAMO; kai savininkas nėra CAMO, patvirtinta pagal Vc priedą (CAMO dalį) arba šio priedo (M dalies) G poskyrį, jis sudaro rašytinę sutartį dėl tų užduočių atlikimo pagal šio priedo I priedėlį su organizacija, patvirtinta pagal Vc priedą (CAMO dalį) arba šio priedo (M dalies) G poskyrį;

3. 

2 punkte nurodyta CAMO būtų patvirtinta pagal II priedą (145 dalį) kaip organizacija, kvalifikuota suteikti orlaivio ir į jį įmontuojamų komponentų techninės priežiūros patvirtinimą, arba kad CAMO pagal Vc priedo (CAMO dalies) CAMO.A.315 dalies c punktą arba šio priedo (M dalies) M.A.708 dalies c punktą būtų sudariusi rašytinę sutartį su organizacijomis, patvirtintomis pagal II priedą (145 dalį).

h) 

Jei kitas nei sudėtingas varikliu varomas orlaivis naudojamas komerciniams specializuotiems skrydžiams arba komerciniam vežimui oro transportu, išskyrus komercinį vežimą oro transportu, kurį vykdo oro vežėjai, turintys pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas, arba komercinės ATO ir komercinės DTO, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje, operatorius užtikrina, kad:

1. 

orlaiviui nebūtų leista skristi, jei neįvykdytos a punkte nustatytos sąlygos;

2. 

užduotis, susijusias su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti, atliktų pagal Vc priedą (CAMO dalį) arba šio priedo (M dalies) G poskyrį patvirtinta CAMO arba pagal Vd priedą (CAO dalį) patvirtinta išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija (CAO); kai operatorius nėra pagal Vc priedą (CAMO dalį) arba šio priedo (M dalies) G poskyrį patvirtinta CAMO arba pagal Vd priedą (CAO dalį) patvirtinta CAO, jis sudaro rašytinę sutartį pagal šio priedo I priedėlį su CAMO, patvirtinta pagal Vc priedą (CAMO dalį) arba šio priedo (M dalies) G poskyrį, arba CAO, patvirtinta pagal Vd priedą (CAO dalį);

▼M11

3. 

2 papunktyje nurodyta CAMO arba CAO būtų patvirtinta pagal II priedą (145 dalį) ar šio priedo (M dalies) F poskyrį arba kaip CAO, turinti teisę atlikti techninę priežiūrą, arba kad CAMO arba CAO būtų sudariusi rašytinę sutartį su organizacijomis, patvirtintomis pagal II priedą (145 dalį), pagal šio priedo (M dalies) F poskyrį arba Vd priedą (CAO dalį), suteikiant teisę atlikti techninę priežiūrą.

▼M8

i) 

Jei tai kitas nei sudėtingas varikliu varomas orlaivis, neįrašytas į e ir h punktus arba skirtas naudoti ribotai, savininkas užtikrina, kad orlaiviui nebūtų leista skristi, jei neįvykdytos a punkte nustatytos sąlygos. Šiuo tikslu savininkas:

1. 

paskiria M.A.301 dalyje nurodytas nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užduotis CAMO arba CAO pagal rašytinę sutartį, sudarytą pagal I priedėlį, arba

2. 

šias užduotis atlieka pats, arba

3. 

atlieka minėtas užduotis pats, išskyrus OTPP rengimo ir patvirtinimo įforminimo užduotis – tik tuo atveju, jei šias užduotis atlieka CAMO arba CAO pagal terminuotą sutartį, sudarytą pagal M.A.302 dalį.

▼M2

j) 

Savininkai/operatoriai užtikrina, kad kompetentingos institucijos leidimą turintis asmuo galėtų patekti prie jų įrenginių ar orlaivių arba jam būtų prieinami su jų veikla, įskaitant visą veiklą, dėl kurios sudarytos subrangos sutartys, susiję dokumentai, kad jis galėtų nustatyti, ar laikomasi šios dalies reikalavimų.

▼M8

k) 

Jei į oro vežėjo pažymėjimą įrašytas orlaivis naudojamas nekomerciniams arba specialiesiems skrydžiams pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 III priedo ORO.GEN.310 dalį arba VII priedo NCO.GEN.104 dalį, vežėjas užtikrina, kad su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susijusias užduotis atliktų atitinkamai oro vežėjo pažymėjimo turėtojo pagal Vc priedą (CAMO dalį) arba šio priedo (M dalies) G poskyrį patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija arba pagal Vd priedą (CAO dalį) patvirtinta išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija.

▼M6

M.A.202    Pranešimas apie įvykį

a) 

Nepažeidžiant II priede (145 dalyje) ir Vc priede (CAMO dalyje) išdėstytų ataskaitų teikimo reikalavimų, bet koks pagal M.A.201 dalį atsakingas asmuo ar organizacija apie bet kokią nustatytą skrydžio saugai pavojų keliančią orlaivio arba komponento būklę praneša:

1) 

orlaivio registravimo valstybės narės paskirtai kompetentingai institucijai, taip pat operatoriaus valstybės narės paskirtai kompetentingai institucijai, jei operatoriaus valstybė narė skiriasi nuo registravimo valstybės narės;

2) 

už tipo projektą ar papildomą tipo projektą atsakingai organizacijai.

b) 

A punkte nurodyti pranešimai teikiami a punkte nurodytos kompetentingos institucijos nustatytu būdu ir juose turi būti nurodoma visa pranešimą teikiančiam asmeniui arba organizacijai žinoma su būkle susijusi informacija.

c) 

Jei orlaivio techninė priežiūra ar tinkamumo skraidyti patikra atliekama remiantis rašytine sutartimi, už tą veiklą atsakingas asmuo ar organizacija apie bet kokią a punkte nurodytą būklę praneša ir orlaivio savininkui bei operatoriui, kitu atveju – atitinkamai CAMO ar CAO.

d) 

Asmuo ar organizacija a ir c punktuose nurodytus pranešimus pateikia kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 valandas nuo to laiko, kai asmuo ar organizacija nustato būklę, dėl kurios teikiamas pranešimas, nebent tai neįmanoma dėl išskirtinių aplinkybių.

e) 

Asmuo ar organizacija pateikia pranešimą dėl tolesnių veiksmų, kurių jis (ji) ketina imtis, kad išvengtų panašių įvykių ateityje; ši informacija teikiama iš karto, kai tik tokie veiksmai nustatomi. Šis pranešimas dėl tolesnių veiksmų teikiamas kompetentingos institucijos nustatyta forma ir būdu.

▼B

C POSKYRIS

NEPERTRAUKIAMASIS TINKAMUMAS SKRAIDYTI

▼M6

M.A.301    Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užduotys

Orlaivio nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti ir eksploatacinės bei avarinės įrangos tinkamumas naudoti turi būti užtikrinami:

a) 

atliekant priešskrydinį tikrinimą;

b) 

pašalinant saugiam eksploatavimui turinčius įtakos visus defektus ir pažeidimus pagal M.A.304 ir M.A.401 dalyse (atsižvelgiant į tai, kas taikoma) nurodytus duomenis, kartu atsižvelgiant į minimalios įrangos sąrašą ir nuokrypių nuo konfigūracijos sąrašą, jeigu jie sudaryti;

c) 

atliekant visą techninę priežiūrą pagal M.A.302 dalyje nurodytą OTPP;

d) 

pagal H poskyrį išleidžiant eksploatuoti atlikus visą techninę priežiūrą;

e) 

visų sudėtingų varikliu varomų orlaivių arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turinčių oro vežėjų naudojamų orlaivių atveju – analizuojant patvirtintos OTPP, nurodytos M.A.302 dalyje, veiksmingumą;

f) 

įgyvendinant bet kurią iš šių taikytinų priemonių:

1) 

tinkamumo skraidyti nurodymus;

2) 

eksploatavimą užtikrinančius nurodymus, turinčius įtakos nepertraukiamajam tinkamumui skraidyti;

3) 

Agentūros nustatytus nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimus;

4) 

priemones, kurias kompetentinga institucija pareikalavo taikyti, kad būtų nedelsiant ištaisyti su sauga susiję pažeidimai;

g) 

atliekant keitimą ir remontą pagal M.A.304 dalį;

h) 

įgulos vadui arba, jei tai – pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, operatoriui pateikiant pareiškimą dėl masės ir sunkio centro nustatymo, atitinkantį esamą orlaivio konfigūraciją;

i) 

atliekant su technine priežiūra susijusius bandomuosius skrydžius, jeigu būtina.

M.A.302    Orlaivių techninės priežiūros programa

a) 

Kiekvieno orlaivio techninė priežiūra organizuojama pagal OTPP.

b) 

OTPP ir visus jos vėlesnius pakeitimus tvirtina kompetentinga institucija.

c) 

►M8  Jei orlaivių nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrina CAMO arba CAO arba jei pagal M.A.201 dalies i punkto 3 papunktį yra sudaryta savininko ir CAMO ar CAO terminuota sutartis, OTPP ir jos pakeitimus galima tvirtinti pagal netiesioginio tvirtinimo procedūrą.

Tokiu atveju netiesioginio tvirtinimo procedūrą atitinkama CAMO ar CAO nustato Vc priedo CAMO.A.300 dalyje arba šio priedo M.A.704 dalyje nurodytame nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyne arba Vd priedo CAO.A.025 dalyje nurodytame išplėstiniame tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyne ir ją patvirtina už atitinkamą CAMO ar CAO atsakinga kompetentinga institucija. ◄

Netiesioginio tvirtinimo procedūra taikoma tik tuo atveju, jei atitinkamą CAMO ar CAO prižiūri orlaivio registravimo valstybė narė, išskyrus atvejus, kai pagal M.1 dalies 3 punktą sudaryta rašytinė sutartis, pagal kurią atsakomybė už OTPP tvirtinimą perduodama kompetentingai institucijai, atsakingai už CAMO ar CAO.

d) 

Iš OTPP turi būti matoma, kad laikomasi:

1) 

kompetentingos institucijos nurodymų;

2) 

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymų:

i) 

kuriuos parengė tipo pažymėjimų, riboto galiojimo tipo pažymėjimų, papildomų tipo pažymėjimų, esminio remonto projekto patvirtinimo, taikant Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO) suteikto leidimo ar kito atitinkamo patvirtinimo, suteikto pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalį), turėtojai;

ii) 

kurie įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.90B arba 21.A.431B dalyje nurodytas sertifikavimo specifikacijas (jei taikoma);

▼M9

3) 

taikomų Reglamento (ES) 2015/640 I priedo (26 dalies) nuostatų.

▼C2

e) 

nukrypstant nuo d punkto, savininkas arba orlaivių nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali nukrypti nuo d punkto 2 papunkčio nurodymų ir OTPP pasiūlyti pailginti intervalus, remdamiesi duomenimis, surinktais pagal h punktą atliekant tinkamas peržiūras. Su sauga susijusių užduočių intervalo ilginimas negali būti tvirtinamas netiesiogiai. Be to, savininkas arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali OTPP pateikti papildomų nurodymų.

f) 

OTPP turi būti pateikiama išsami informacija apie visą atliktiną techninę priežiūrą, įskaitant jos dažnumą ir visas konkrečias užduotis, susijusias su veiklos tipu ir specifika.

g) 

Sudėtingo varikliu varomo orlaivio atveju, jeigu OTPP yra pagrįsta techninės priežiūros iniciatyvinės grupės logika arba būklės stebėsena, į OTPP turi būti įtraukta patikimumo programa.

h) 

OTPP turi būti periodiškai peržiūrima ir, kai būtina, iš dalies keičiama. Šia peržiūra užtikrinama, kad OTPP ir toliau būtų nuolat atnaujinama ir veiksminga, atsižvelgiant į veiklos patirtį, kompetentingos institucijos nurodymus ir į naujus arba pakeistus techninės priežiūros nurodymus, kuriuos paskelbė tipo pažymėjimo bei papildomo tipo pažymėjimo turėtojai ir bet kuri kita tokius duomenis pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalį) skelbianti organizacija.

▼B

M.A.303    Tinkamumo skraidyti nurodymai

Visi taikomi tinkamumo skraidyti nurodymai turi būti suderinti su tinkamumo skraidyti reikalavimais, jeigu Agentūra nėra nustačiusi kitaip.

▼M6

M.A.304    Keitimų ir remonto duomenys

Orlaivį ar komponentą remontuojantis asmuo ar organizacija įvertina visus pažeidimus. Keitimai ir remontas atliekami, pasinaudojant, jei reikia:

a) 

Agentūros patvirtintais duomenimis;

b) 

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) reikalavimus atitinkančios projektavimo organizacijos patvirtintais duomenimis;

c) 

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.90B arba 21.A.431B dalyje nurodytuose reikalavimuose pateiktais duomenimis.

M.A.305    Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų sistema

a) 

Užbaigus bet kokią techninę priežiūrą, kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo techninės priežiūros pabaigos dienos orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų sistemoje daromas įrašas apie išleidimo eksploatuoti pažymėjimą (IEP), kurio reikalaujama pagal M.A.801 dalį arba 145.A.50 dalį, atsižvelgiant į tai, kas taikoma.

b) 

Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų sistemoje pateikiama ši informacija:

1. 

įrašo data, bendra orlaivio, variklio (-ių) ir (arba) oro sraigto (-ų) eksploatavimo pagal taikytinus parametrus trukmė;

2. 

c ir d punktuose aprašyti orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašai, taip pat e punkte aprašyti papildomi išsamūs techninės priežiūros užrašai;

3. 

orlaivio techniniai užrašai, jei būtini pagal M.A.306 dalį.

c) 

Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašuose pateikiamas einamasis pranešimas dėl masės ir sunkio centro nustatymo ir aprašoma su toliau nurodytais elementais susijusi padėtis:

1. 

tinkamumo skraidyti nurodymais ir priemonėmis, kurias kompetentinga institucija įpareigojo taikyti, kad būtų nedelsiant ištaisyti su sauga susiję pažeidimai;

2. 

pakeitimais ir remontu;

3. 

OTPP laikymusi;

4. 

atidėtomis techninės priežiūros užduotimis ir atidėtu defektų šalinimu.

d) 

Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašuose nurodoma dabartinė šių komponentų būklė:

1. 

ribotos eksploatavimo trukmės dalių, nurodant ir kiekvienos susijusios dalies bendrą eksploatavimo trukmę, palyginti su taikytinu tinkamumo skraidyti apribojimo parametru;

2. 

reguliariai tikrinamų komponentų, nurodant bendrą susijusių komponentų eksploatavimo pagal taikytiną parametrą trukmę, skaičiuojamą nuo paskutinės planinės techninės priežiūros, nurodytos OTPP, atlikimo dienos.

e) 

Savininkas ar operatorius nustato sistemą, pagal kurią kompetentingai institucijai priimtina forma toliau nurodytus laikotarpius saugomi šie dokumentai bei duomenys:

1. 

orlaivių techninių užrašų sistemoje techniniai užrašai ar kiti lygiavertės taikymo srities ir vienodo išsamumo duomenys saugomi 36 mėnesius, skaičiuojant nuo paskutinio įrašo;

2. 

IEP ir išsamūs techninės priežiūros užrašai:

(i) 

parodantys atitiktį tinkamumo skraidyti nurodymams ir kompetentingos institucijos įpareigotoms taikyti priemonėms, kad būtų nedelsiant ištaisyti su atitinkamo orlaivio, variklio (-ių), oro sraigto (-ų) ir juose įmontuotų komponentų sauga susiję pažeidimai, – tol, kol juose įrašyta informacija pakeičiama nauja lygiavertės taikymo srities ir vienodo išsamumo informacija, tačiau ne trumpiau kaip 36 mėnesius;

(ii) 

parodantys atitiktį pagal M.A.304 dalį taikytiniems orlaivio, variklio (-ių), oro sraigto (-ų) ir bet kokių kitų komponentų, kuriems taikytini tinkamumo skraidyti apribojimai, einamųjų keitimų ir remonto duomenims;

(iii) 

visos planinės techninės priežiūros ar kitos techninės priežiūros, reikalingos atitinkamo orlaivio, variklio (-ių), oro sraigto (-ų) nepertraukiamam tinkamumui skraidyti užtikrinti, – tol, kol juose įrašyta informacija pakeičiama nauja lygiavertės taikymo srities ir vienodo išsamumo informacija, tačiau ne trumpiau kaip 36 mėnesius;

3. 

duomenys, susiję su tam tikrais komponentais:

(i) 

kiekvienos ribotos eksploatavimo trukmės dalies eksploatavimo laikotarpio užrašai, kuriais remiantis nustatoma dabartinė atitiktis tinkamumo skraidyti apribojimams;

(ii) 

IEP ir išsamūs techninės priežiūros užrašai, susiję su atlikta paskutine planine ar vėlesne neplanine visų ribotos eksploatavimo trukmės dalių ir reguliariai tikrinamų komponentų technine priežiūra, – tol, kol po planinės techninės priežiūros atliekama kita lygiavertės aprėpties ir išsamumo planinė techninė priežiūra, tačiau ne trumpiau kaip 36 mėnesius;

(iii) 

IEP ir savininko pateiktas priėmimo pareiškimas, susiję su bet kokiu komponentu, montuojamu į ELA2 orlaivį nenaudojant EASA 1 formos, remiantis Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.307 dalies c punktu, ir skirtas ne trumpesniam nei 36 mėnesių laikotarpiui.

4. 

Užrašų tvarkymo laikotarpiai, kai orlaivį nustota eksploatuoti visam laikui:

(i) 

M.A.305 dalies b punkto 1 papunktyje nurodyti duomenys, susiję su orlaiviu, varikliu (-iais) ir oro sraigtu (-ais), saugomi bent 12 mėnesių;

(ii) 

paskutinės galiojančios būklės įrašai ir pranešimai, nurodyti M.A.305 dalies c ir d punktuose, saugomi bent 12 mėnesių;

(iii) 

naujausias (-i) IEP ir išsamūs techninės priežiūros užrašai, nurodyti M.A.305 dalies e punkto 2 papunkčio ii dalyje ir e punkto 3 papunkčio i dalyje, saugomi bent 12 mėnesių.

f) 

Už nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užduočių atlikimą pagal M.A.201 dalį atsakingas asmuo ar organizacija turi atitikti nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų sistemai keliamus reikalavimus ir, gavęs prašymą, šiuos užrašus pateikti kompetentingai institucijai.

g) 

Visi įrašai, daromi orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų sistemoje, turi būti aiškūs ir tikslūs. Jeigu būtina ištaisyti įrašą, jis ištaisomas taip, kad būtų galima aiškiai matyti pradinį įrašą.

▼M2

M.A.306    Orlaivio techninių užrašų sistema

▼M6

a) 

Komercinį vežimą oro transportu, komercinius specializuotus skrydžius, komercinės ATO skrydžius ar komercinės DTO skrydžius vykdantis operatorius, be M.A.305 dalyje nurodytų reikalavimų, naudoja techninių užrašų sistemą, kurioje pateikiama ši informacija apie kiekvieną orlaivį:

▼M2

1. 

nuolatinei skrydžio saugai užtikrinti būtina informacija apie kiekvieną skrydį ir

2. 

galiojantis orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas ir

3. 

einamasis pareiškimas apie techninės priežiūros darbus, kuriame nurodoma orlaivio techninės priežiūros būklė atsižvelgiant į atliktinus planinius ir neplaninius darbus, išskyrus tai, kad kompetentinga institucija gali sutikti, kad pareiškimas apie techninės priežiūros darbus būtų laikomas kitur, ir

4. 

įtakos orlaivio eksploatavimui turintys visi dideli defektai, kurių šalinimas atidėtas, ir

5. 

visi būtini rekomendaciniai nurodymai dėl pagalbinių techninės priežiūros priemonių.

▼M8

b) 

Pradinę orlaivio techninių užrašų sistemos redakciją patvirtina kompetentinga institucija, nurodyta atitinkamai Vc priedo (CAMO dalies) CAMO.A.105 dalyje arba šio priedo (M dalies) M.1 punkte, arba Vd priedo (CAO dalies) CAO.1 punkto 1 papunktyje. Visi vėlesni sistemos pakeitimai atliekami pagal CAMO.A.300 dalies c punktą arba M.A.704 dalies b ir c punktus, arba CAO.A.025 dalies c punktą.

▼M6 —————

▼B

M.A.307    Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų perdavimas

▼M6

a) 

„Orlaivį iš vieno savininko arba operatoriaus visam laikui perleidžiant kitam savininkui ar operatoriui, perduodantis savininkas ar operatorius užtikrina, kad kartu būtų perduoti M.A.305 dalyje nurodyti nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašai ir, jei taikoma, M.A.306 dalyje nurodyta techninių užrašų sistema.

b) 

Savininkas, sudarydamas sutartį su CAMO ar CAO dėl nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užduočių atlikimo, užtikrina, kad organizacijai, su kuria sudaroma sutartis, būtų perduoti M.A.305 dalyje nurodyti nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašai.

c) 

M.A.305 dalies e punkte nustatyti užrašų laikymo laikotarpiai toliau taikomi naujam savininkui, operatoriui, CAMO ar CAO.

▼B

D POSKYRIS

TECHNINĖ PRIEŽIŪROS STANDARTAI

M.A.401    Techninės priežiūros duomenys

a) 

Orlaivį prižiūrintis asmuo arba organizacija, atlikdamas techninę priežiūrą, įskaitant keitimus ir remontus, privalo turėti prieigą prie galiojančių taikomų techninės priežiūros duomenų ir naudoti tik šiuos duomenis.

b) 

Šioje dalyje taikomi techninės priežiūros duomenys – tai:

1. 

kompetentingos institucijos arba Agentūros parengti visi taikomi reikalavimai, procedūros, standartai arba informacija;

2. 

visi taikomi tinkamumo skraidyti nurodymai;

3. 

tipo ir papildomojo tipo pažymėjimų turėtojų parengti nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymai bei visų kitų šiuos duomenis pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalį) skelbiančių organizacijų nurodymai;

4. 

visi pagal 145.A.45 dalies d punktą parengti taikomi duomenys;

c) 

Orlaivį prižiūrintis asmuo arba organizacija užtikrina, kad visi taikomi techninės priežiūros duomenys būtų galiojantys ir lengvai prieinami naudoti, jeigu būtų reikalingi. Asmuo arba organizacija įdiegia taikytiną technologinių kortelių arba lapų sistemą ir techninės priežiūros duomenis perrašo į tas korteles arba lapus ar padaro tikslias nuorodas į tuose techninės priežiūros duomenyse nurodytą specialią techninės priežiūros užduotį arba užduotis.

▼M2

A.402    Techninės priežiūros atlikimas

Išskyrus atvejus, kai techninę priežiūrą atlieką pagal II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija, visi techninę priežiūrą atliekantys asmenys arba organizacijos:

a) 

yra kvalifikuoti atlikti užduotį, kaip reikalaujama šioje dalyje;

b) 

užtikrina, kad techninės priežiūros atlikimo vieta būtų gerai sutvarkyta, švari ir neužteršta;

c) 

taiko metodus, technologijas, standartus ir instrukcijas, pagal M.A.401 dalį nustatytus techninės priežiūros duomenyse;

d) 

naudoja įrankius, įrangą ir medžiagas, pagal M.A.401 dalį nustatytus techninės priežiūros duomenyse. Jeigu būtina, įrankius ir įrangą galima patikrinti ir kalibruoti pagal oficialiai pripažintą standartą;

e) 

užtikrina, kad techninė priežiūra būtų atlikta atsižvelgiant į visus su aplinka susijusius apribojimus, pagal M.A.401 dalį nustatytus techninės priežiūros duomenyse;

f) 

užtikrina, kad atšiauriomis aplinkos sąlygomis arba ilgai atliekamai techninei priežiūrai būtų naudojami tinkami įrenginiai;

g) 

užtikrina kuo mažesnę daugybinių techninės priežiūros atlikimo klaidų riziką ir tokių pačių techninės priežiūros atlikimo klaidų kartojimo riziką;

h) 

užtikrina, kad atlikus ypatingos svarbos techninės priežiūros užduotį būtų taikomas klaidų pastebėjimo metodas, ir

i) 

užbaigę techninę priežiūrą, atlieka bendrą patikrinimą, kad užtikrintų, kad iš orlaivio arba komponento yra išimti visi įrankiai, įranga ir visos pašalinės dalys arba medžiagos ir kad visos nuimtos prieigos plokštės yra vėl pritvirtintos.

▼B

M.A.403    Orlaivio defektai

a) 

Visi skrydžio saugai didelį pavojų keliantys orlaivio defektai turi būti pašalinami prieš kitą skrydį.

▼M2

b) 

Tik už išleidimą atsakingi darbuotojai pagal M.A.801 dalies b punkto 1 papunktį, M.A.801 dalies b punkto 2 papunktį, M.A.801 dalies c punktą, M.A.801 dalies d punktą arba II priedą (145 dalį), atsižvelgdami į M.A.401 dalies techninės priežiūros duomenis, gali spręsti, ar orlaivio defektas kelia didelį pavojų skrydžio saugai, ir dėl to jie sprendžia, kada ir kokių ištaisomųjų veiksmų turi būti imtasi prieš kitą skrydį, o kokių defektų šalinimą galima atidėti. Tačiau šis reikalavimas netaikomas, jei pilotas arba už išleidimą atsakingi darbuotojai naudoja minimalios įrangos sąrašą.

c) 

Visi skrydžio saugai didelio pavojaus nekeliantys defektai turi būti pašalinami nedelsiant, kai tą įmanoma padaryti, nuo orlaivio defekto nustatymo pirmą kartą dienos ir atsižvelgiant į visus pagal techninės priežiūros duomenis arba minimalios įrangos sąraše nustatytus apribojimus.

▼M6

d) 

Visi prieš skrydį nepašalinti defektai turi būti užregistruoti M.A.305 dalyje nurodytoje orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų sistemoje arba, jei taikytina, M.A.306 dalyje nurodytoje orlaivio techninių užrašų sistemoje.

▼B

E POSKYRIS

KOMPONENTAI

▼M5

M.A.501    Klasifikavimas ir montavimas

a) 

Visi komponentai suskirstomi į šias kategorijas:

▼M6

(1) 

komponentai, kurių būklė atitinka nustatytus reikalavimus ir kurie išleisti eksploatuoti išdavus EASA 1 formą ar lygiavertį dokumentą ir paženklinti pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) Q poskyrį, jeigu Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priede (21 dalyje), šiame priede (M dalyje) arba Vd priede (CAO dalyje) nenustatyta kitaip.

▼M5

(2) 

eksploatuoti netinkami komponentai, kurių techninė priežiūra atliekama pagal šį reglamentą;

▼M6

(3) 

komponentai, priskiriami prie pakartotinai naudoti netinkamų komponentų kategorijos, nes pasiekta privaloma jų eksploatavimo trukmės riba arba jie yra nepataisomai sugadinti.

▼M5

(4) 

tipinės orlaiviui, varikliui, oro sraigtui arba kitam orlaivio komponentui naudojamos dalys, kurios nurodytos techninės priežiūros duomenyse ir su kuriomis pateikiamas atitikties taikomam standartui įrodymas;

(5) 

žaliavos ir medžiagos, naudojamos techninei priežiūrai atlikti, jeigu organizacija yra įsitikinusi, kad tos žaliavos ir medžiagos atitinka nustatytą specifikaciją ir atsekamumo reikalavimus. Su visomis žaliavomis ir medžiagomis turi būti pateikiami dokumentai, kuriuose būtų aiškiai nurodyta konkreti žaliava ar medžiaga, taip pat gamintojas ir tiekėjas ir būtų pateikiama atitikties deklaracija.

b) 

Į orlaivį ar komponentą montuojami tik tokie komponentai, tipinės dalys ir medžiagos, kurių būklė atitinka nustatytus reikalavimus, kurie priklauso vienai iš a punkte nurodytų kategorijų ir yra konkrečiai nurodyti taikomuose techninės priežiūros duomenyse.

▼M6

M.A.502    Komponento techninė priežiūra

a) 

„Komponentų techninę priežiūrą atlieka techninės priežiūros organizacijos, patvirtintos pagal šio priedo F poskyrį, II priedą (145 dalį) arba Vd priedą (CAO dalį), atsižvelgiant į tai, kas taikoma.

b) 

►M8  Nukrypstant nuo a punkto, tais atvejais, kai komponentas įmontuotas orlaivyje, tokio komponento techninę priežiūrą gali atlikti pagal šio priedo F poskyrį, II priedą (145 dalį) arba Vd priedą (CAO dalį) patvirtinta orlaivių techninės priežiūros organizacija arba M.A.801 dalies b punkto 1 papunktyje nurodyti už išleidimą atsakingi darbuotojai. ◄ Ši techninė priežiūra atliekama remiantis orlaivio techninės priežiūros duomenimis arba, jei tam pritarė kompetentinga institucija, remiantis komponento techninės priežiūros duomenimis. Tokia orlaivio techninės priežiūros organizacija arba už išleidimą atsakingi darbuotojai gali laikinai išmontuoti komponentą techninei priežiūrai atlikti, jei tai būtina, kad būtų lengviau jį pasiekti, išskyrus atvejus, kai dėl tokio išmontavimo prireikia atlikti papildomą techninę priežiūrą. Atlikus komponento techninę priežiūrą pagal šį punktą EASA 1 forma neišduodama ir orlaiviui taikomi M.A.801 dalyje nurodyti išleidimo eksploatuoti reikalavimai.

c) 

Nukrypstant nuo a punkto, tais atvejais, kai komponentas yra įmontuotas variklyje arba pagalbinėje jėgainėje (APU), tokio komponento techninę priežiūrą gali atlikti pagal šio priedo F poskyrį, II priedą (145 dalį) arba Vd priedą (CAO dalį) patvirtinta variklių techninės priežiūros organizacija. Ši techninė priežiūra atliekama remiantis variklio ar pagalbinės jėgainės techninės priežiūros duomenimis arba, jei tam pritarė kompetentinga institucija, remiantis komponento techninės priežiūros duomenimis. Tokia B kategorijos organizacija gali laikinai išmontuoti komponentą techninei priežiūrai atlikti, jei tai būtina, kad būtų lengviau jį pasiekti, išskyrus tuos atvejus, kai dėl tokio išmontavimo prireikia atlikti papildomą techninę priežiūrą.

A ir c punktai netaikomi Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.307 dalies c punkte nurodytiems komponentams.

d) 

►M8  Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.307 dalies c punkte nurodytų komponentų techninę priežiūrą, kai komponentai yra sumontuoti orlaivyje arba laikinai išmontuoti, kad būtų lengviau juos pasiekti, atlieka pagal šio priedo F poskyrį, II priedą (145 dalį) arba Vd priedą (CAO dalį) (atsižvelgiant į tai, kas taikoma) patvirtinta orlaivio techninės priežiūros organizacija, M.A.801 dalies b punkto 1 papunktyje nurodyti už išleidimą atsakingi darbuotojai arba M.A.801 dalies b punkto 2 papunktyje nurodytas pilotas savininkas. ◄  Atlikus komponento techninę priežiūrą pagal šį punktą EASA 1 forma neišduodama ir orlaiviui taikomi M.A.801 dalyje nurodyti išleidimo eksploatuoti reikalavimai.

M.A.503    Ribotos eksploatavimo trukmės dalys ir reguliariai tikrinami komponentai

▼M8

a) 

Įmontuotos ribotos eksploatavimo trukmės dalys ir reguliariai tikrinami komponentai neeksploatuojami ilgiau nei patvirtintą ribotą eksploatavimo laiką, nurodytą OTPP bei tinkamumo skraidyti nurodymuose, išskyrus M.A.504 dalies b punkte numatytus atvejus.

▼C2

b) 

Pasibaigus patvirtintam ribotam eksploatavimo laikui, komponentas išimamas iš orlaivio ir atliekama jo techninė priežiūra arba, jeigu tai – ribotos eksploatavimo trukmės dalis, jis pašalinamas.

▼M5

M.A.504    Komponentų atskyrimas

a) 

Eksploatuoti ir pakartotinai naudoti netinkami komponentai atskiriami nuo eksploatuoti tinkamų komponentų, tipinių dalių ir medžiagų.

▼M6

b) 

Pakartotinai naudoti netinkami komponentai neturi vėl patekti į komponentų tiekimo sistemą, jei nebuvo išplėsta privaloma jų eksploatavimo trukmės riba arba jei pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012 nebuvo patvirtintas sprendimas dėl remonto.

▼B

F POSKYRIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJA

▼M2

M.A.601    Taikymo sritis

Šiame poskyryje nustatomi reikalavimai, kuriuos organizacija turi atitikti, kad jai būtų suteiktas arba pratęstas patvirtinimas atlikti kitų nei sudėtingų varikliu varomų orlaivių, jei jų nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, ir į tuos orlaivius įmontuojamų komponentų techninę priežiūrą.

▼B

M.A.602    Paraiška

Paraiška techninės priežiūros organizacijai išduoti patvirtinimą arba jį pakeisti turi būti įteikiama kompetentingos institucijos nustatyta forma ir būdu.

M.A.603    Patvirtinimo apimtis

▼M6

a) 

Organizacijai, kuri dalyvauja vykdant veiklą pagal šį poskyrį, neleidžiama vykdyti veiklos, jeigu kompetentinga institucija nėra suteikusi šiai organizacijai patvirtinimo. Šiuo tikslu kompetentinga institucija naudoja V priedėlyje pateiktą šabloną.

b) 

Tvirtinama darbo apimtis nurodoma techninės priežiūros organizavimo žinyne, kaip numatyta M.A.604 dalyje. Klasės bei kategorijos, kuriomis turi būti remiamasi tvirtinant techninės priežiūros organizacijas, išvardytos šios dalies IV priedėlyje.

▼B

c) 

Patvirtinta techninės priežiūros organizacija, atsižvelgdama į techninės priežiūros duomenis, gali gaminti, kaip nurodyta techninės priežiūros organizacijos žinyne, tam tikras dalis, kurias atlikdama darbus gali naudoti savo įrenginiuose.

M.A.604    Techninės priežiūros organizacijos žinynas

a) 

Techninės priežiūros organizacija pateikia žinyną, kuriame nurodo bent šią informaciją:

▼M6

1. 

pagal M.A.606 dalies a punktą paskirto atsakingo vadovo pasirašytą pareiškimą, kuriuo patvirtinama, kad organizacija visą laiką dirbs pagal šio priedo (M dalies) arba Vb priedo (ML dalies), atsižvelgiant į tai, kas taikoma, ir žinyno reikalavimus;

▼B

2. 

organizacijos darbo sritis; ir

3. 

M.A.606 dalies b punkte nurodyto (-ų) asmens (-ų) pavardę (-es) ir pareigas; ir

4. 

organizacijos schemą, kurioje apibūdinti M.A.606 dalies b punkte nurodytus asmenis siejantys atsakomybės ryšiai; ir

▼M8

5. 

už išleidimą atsakingų darbuotojų ir, jei taikoma, tinkamumo skraidyti patikros darbuotojų sąrašas, kuriame nurodoma jų patvirtinimo taikymo sritis, ir;

▼M1

6. 

vietų, kuriose atliekama techninė priežiūra, sąrašą kartu su bendru įrenginių aprašymu; ir

▼B

7. 

procedūras, aprašančias, kaip techninės priežiūros organizacija užtikrins šios dalies reikalavimų vykdymą; ir

8. 

techninės priežiūros organizacijos žinyno pakeitimo procedūrą (-as).

b) 

Techninės priežiūros organizacijos žinyną ir jo pakeitimus patvirtina kompetentinga institucija.

c) 

Nepaisant b punkto, nežymius žinyno pakeitimus galima patvirtinti procedūra (toliau – netiesioginis patvirtinimas).

M.A.605    Įrenginiai

Organizacija užtikrina, kad:

a) 

visiems numatytiems darbams būtų parūpinami įrenginiai, specialios darbo vietos ir patalpos, jeigu privaloma, atskirtos, kad būtų užkirstas kelias teršimui ir apsaugota aplinka;

b) 

būtų skirtos visus numatytus darbus prižiūrintiems pareigūnams, ypač įskaitant tvarkančius techninės priežiūros užrašus, reikalingos patalpos;

c) 

būtų numatytos patikimos komponentų, įrangos, įrankių ir medžiagų laikymo priemonės. Laikymo sąlygos turi būti tokios, kad eksploatuoti netinkamus komponentus ir medžiagas būtų galima atskirti nuo visų kitų komponentų, įrangos, įrankių ir medžiagų. Laikymo sąlygos turi atitikti gamintojo nurodymus, o prieiga turi būti apribota tik įgaliotiesiems asmenims.

M.A.606    Reikalavimai darbuotojams

a) 

Organizacija skiria atsakingą vadovą, kuriam suteikiami verslininko įgaliojimai, leidžiantys užtikrinti, kad užsakovo prašomai visai techninei priežiūrai būtų galima skirti lėšų ir kad ji būtų atliekama pagal šioje dalyje nustatytą standartą.

b) 

Turi būti paskirtas asmuo arba asmenų grupė, atsakinga už tai, kad organizacija visada atitiktų šio poskyrio reikalavimus. Tas asmuo arba asmenys turi vykdyti atsakingo vadovo nurodymus.

c) 

Visi b punkte nurodyti asmenys privalo sugebėti įrodyti, kad jie yra įsigiję su orlaivio ir (arba) komponento technine priežiūra susijusių atitinkamų žinių, kvalifikaciją ir įgiję atitinkamos patirties.

d) 

Organizacija numanomam darbui, dėl kurio yra sudaryta sutartis, paprastai turi turėti atitinkamų darbuotojų. Laikinus darbuotojus leidžiama samdytis tuo atveju, jeigu sutartis sudaroma dėl didesnės nei įprasta darbų apimties, ir laikinai samdytis galima tik tuos darbuotojus, kurie neišduoda išleidimo eksploatuoti pažymėjimų.

▼M8

e) 

Visų techninę priežiūrą ir tinkamumo skraidyti patikrą atliekančių darbuotojų kvalifikacija turi būti įrodyta ir užregistruota.

▼B

f) 

Specialias užduotis, pvz., virinimą, neardomuosius bandymus/tikrinimą, išskyrus paviršiaus įtrūkius nustatančius darbuotojus, atliekančių darbuotojų kvalifikacija turi atitikti oficialiai pripažintą standartą.

▼M5

g) 

Techninės priežiūros organizacija turi turėti pakankamai už išleidimą atsakingų darbuotojų, galinčių išduoti M.A.612 ir M.A.613 dalyse nurodytus orlaivio ir komponentų išleidimo eksploatuoti pažymėjimus. Darbuotojai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. 

III priedo (66 dalies) reikalavimus, jei išduodamas orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas;

2. 

šio reglamento 5 straipsnio 6 dalies reikalavimus, jei išduodamas komponentų išleidimo eksploatuoti pažymėjimas.

▼B

h) 

Nukrypstant nuo g punkto, organizacija, teikianti techninės priežiūros paslaugas komercinę veiklą vykdantiems orlaivių naudotojams, gali pasitelkti už išleidimą atsakingus darbuotojus, kurių kvalifikacija atitinka toliau pateikiamas nuostatas, remiantis tinkamomis procedūromis, kurios turi būti patvirtinamos organizacijos vadove:

1. 

Jei tai yra pakartotinę priešskrydinę patikrą nustatantys tinkamumo skraidyti nurodymai, kuriais aiškiai nustatoma, kad skrydžio įgula gali vykdyti tuos tinkamumo skraidyti nurodymus, organizacija, atsižvelgdama į turimą skrydžio įgulos nario licenciją, orlaivio vadui gali suteikti ribotą už išleidimą atsakingam darbuotojui suteikiamą įgaliojimą, jei organizacija užtikrina, kad buvo organizuoti tinkami praktinio mokymo kursai, kad tas asmuo galėtų įvykdyti tinkamumo skraidyti nurodymus pagal reikalaujamą standartą.

2. 

►C1  Jei orlaivis eksploatuojamas toli nuo būtinus išteklius turinčios techninės priežiūros bazės, organizacija, atsižvelgdama į skrydžio įgulos nario licenciją, orlaivio vadui gali suteikti ribotą už išleidimą atsakingam darbuotojui suteikiamą įgaliojimą, jeigu organizacija užtikrina, kad buvo organizuoti tinkami praktinio mokymo kursai, kad tas asmuo nustatytą užduotį galėtų atlikti pagal reikalaujamą standartą. ◄

▼M8

i) 

Jei organizacija pagal Vb priedo (ML dalies) ML.A.903 dalį atlieka ELA1 orlaivių, nenaudojamų komerciniais tikslais, tinkamumo skraidyti patikras ir išduoda atitinkamus tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimus, ji turi turėti tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus, kurių kvalifikacija ir leidimai atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. 

turėti už išleidimą atsakingo darbuotojo įgaliojimą, susijusį su atitinkamu orlaiviu;

2. 

turėti bent trejų metų už išleidimą atsakingo darbuotojo patirtį;

3. 

būti nepriklausomi nuo tikrinamo orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti valdymo proceso arba turėti visus įgaliojimus valdyti viso tikrinamo orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti valdymo procesą;

4. 

turėti žinių, susijusių su šio priedo (M dalies) C poskyriu arba Vb priedo (ML dalies) C poskyriu;

5. 

turi būti įgiję įrodytų žinių, susijusių su techninės priežiūros organizacijos procedūromis, kurias taikant tikrinamas tinkamumas skraidyti ir išduodamas tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas;

6. 

turi būti oficialiai pripažinti kompetentingos institucijos po to, kai kompetentingos institucijos prižiūrimi arba organizacijos tinkamumo skraidyti patikros darbuotojų pagal kompetentingos institucijos patvirtintą procedūrą prižiūrimi atliko tinkamumo skraidyti patikrą;

7. 

per pastaruosius dvylika mėnesių turi būti atlikę bent vieną tinkamumo skraidyti patikrą.

▼M1

M.A.607    Už išleidimą atsakingi darbuotojai ir tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai

▼B

a) 

Be M.A.606 dalies g punkto, už išleidimą atsakingi darbuotojai gali naudotis jiems suteikiamomis privilegijomis tik tuomet, jei organizacija yra įsitikinusi, kad už išleidimą atsakingi darbuotojai:

▼M6

1. 

gali įrodyti, kad atitinka III priedo (66 dalies) 66.A.20 dalies b punkto reikalavimus arba, jei tame priede to reikalaujama – valstybės narės teisės aktų reikalavimus;

▼B

2. 

pakankamai išmano tam tikrą orlaivį ir (arba) orlaivio komponentą (-us), kurio (-ių) techninė priežiūra turi būti atlikta, bei su tuo susijusias organizacines procedūras.

b) 

Toliau aprašytais nenumatytais atvejais, kai orlaivis nusileidžia ne pagrindinėje stotyje, kurioje nėra tinkamų už išleidimą atsakingų darbuotojų, techninės priežiūros organizacija, su kuria yra sudaryta techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis, gali išduoti vienkartinį įgaliojimą išleisti eksploatuoti:

1. 

vienam iš savo darbuotojų, turinčiam panašios technologijos, konstrukcijos ir sistemos orlaivio tipo kvalifikaciją; arba

2. 

bet kokiam asmeniui, turinčiam ne mažiau kaip trejų metų techninės priežiūros patirtį ir galiojančią ICAO orlaivių techninės priežiūros licenciją orlaivio tipui, kurį reikia išleisti eksploatuoti, su sąlyga, kad toje vietoje nėra tinkamai pagal šią dalį patvirtintos organizacijos ir organizacija, su kuria sudaryta sutartis, yra gavusi ir turi dokumentais patvirtintų šio asmens patirties įrodymų ir licenciją.

►M1  Apie visus tokius atvejus būtina pranešti kompetentingai institucijai per septynias dienas nuo to įgaliojimo išleisti eksploatuoti išdavimo. ◄ Vienkartinį įgaliojimą išleisti eksploatuoti išduodanti patvirtinta techninės priežiūros organizacija užtikrina, kad techninė priežiūra, galinti turėti įtakos skrydžio saugai, būtų pakartotinai tikrinama.

▼M1

c) 

Patvirtinta techninės priežiūros organizacija turi išsamius užrašus apie darbuotojus, atsakingus už išleidimą ir už tinkamumo skraidyti patikrą, ir galiojantį visų už išleidimą ir už tinkamumo skraidyti patikrą atsakingų darbuotojų sąrašą, kuriuose nurodoma jų patvirtinimo taikymo sritis ir kurie yra įtraukti į organizacijos vadovą pagal M.A.604 dalies a punkto 5 papunktį.

▼B

M.A.608    Komponentai, įranga ir įrankiai

a) 

Organizacija turi:

1. 

turėti techninės priežiūros duomenimis, aprašytais M.A.609 dalyje, nustatytą įrangą ir įrankius arba techninės priežiūros organizacijos žinyne nurodytą lygiavertę įrangą ir įrankius, kurie reikalingi kasdienei techninei priežiūrai atlikti atsižvelgiant į patvirtinimo taikymo sritį; ir

2. 

įrodyti, kad ji turi prieigą prie visos kitos įrangos ir įrankių, kurie naudojami tik kartais.

b) 

Įrankiai ir įranga turi būti tikrinami ir kalibruojami pagal oficialiai pripažintą standartą. Organizacija turi turėti užrašus apie tuos kalibravimus ir naudotą standartą.

▼M5

c) 

Organizacija turi tikrinti, klasifikuoti ir tinkamai vienus nuo kitų atskirti visus gaunamus komponentus, tipines dalis ir medžiagas.

▼M6

M.A.609    Techninės priežiūros duomenys

Patvirtinta techninės priežiūros organizacija, atlikdama techninę priežiūrą, įskaitant keitimus ir remontą, turi turėti ir naudoti taikytinus galiojančius šio priedo M.A.401 dalyje arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.401 dalyje, atsižvelgiant į tai, kas taikoma, nurodytus techninės priežiūros duomenis. Tačiau, jeigu techninės priežiūros duomenis pateikia užsakovas, organizacija tokius duomenis turi turėti ir naudoti tik tuo metu, kai atliekamas techninės priežiūros darbas.

▼B

M.A.610    Techninės priežiūros darbų pavedimai

Prieš pradedant techninę priežiūrą organizacija ir techninės priežiūros prašanti organizacija suderina raštišką darbo pavedimą, kad būtų aiškiai nustatyti atliktini techninės priežiūros darbai.

▼M6

M.A.611    Techninės priežiūros standartai

Visa techninė priežiūra atliekama pagal šio priedo A skyriaus D poskyrio reikalavimus arba Vb priedo (ML dalies) A skyriaus D poskyrio reikalavimus, kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalyje.

M.A.612    Orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

Pagal šį poskyrį atlikus visą reikiamą orlaivio techninę priežiūrą, pagal šio priedo M.A.801 dalį arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.801 dalį išduodamas orlaivio IEP, kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalyje.

M.A.613    Komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

a) 

Pagal šį poskyrį atlikus visą reikiamą komponento techninę priežiūrą, pagal šio priedo M.A.802 dalį arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.802 dalį (atsižvelgiant į tai, kas taikoma) išduodamas komponento IEP. EASA 1 forma išduodama komponentams, kurie pagaminti pagal šio priedo M.A.603 dalies c punktą, ir komponentams, dėl kurių Vb priedo (ML dalies) ML.A.502 dalyje nurodyta priešingai, tačiau neišduodama komponentams, kurių techninė priežiūra atliekama pagal M.A.502 dalies b arba d punktus.

b) 

Komponento IEP dokumentas, EASA 1 forma gali būti parengti kompiuterinėje sistemoje.

▼M1

M.A.614    Techninės priežiūros ir tinkamumo skraidyti patikros užrašai

▼M8

a) 

Patvirtinta techninės priežiūros organizacija turi turėti išsamius užrašus apie atliktus darbus. Turi būti laikomi visi užrašai, kurie įrodo, kad buvo laikytasi visų išleidimo eksploatuoti pažymėjimo išdavimo reikalavimų, įskaitant subrangovo išleidimo dokumentus, ir kad buvo laikytasi visų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo išdavimo reikalavimų.

b) 

Patvirtinta techninės priežiūros organizacija orlaivio savininkui ar operatoriui pateikia kiekvieno IEP kopiją ir išsamių techninės priežiūros užrašų, susijusių su atliktu darbu ir būtinų siekiant įrodyti atitiktį šio priedo (M dalies) M.A.305 punktui arba, kai tinkama, Vb priedo (ML dalies) ML.A.305 punktui.

▼M1

c) 

Patvirtinta techninės priežiūros organizacija visų techninės priežiūros užrašų ir visų susijusių techninės priežiūros duomenų kopiją laiko trejus metus nuo orlaivio arba orlaivio komponento, kuriam buvo taikyta techninė priežiūra, išleidimo iš patvirtintos techninės priežiūros organizacijos dienos. ►M8  Be to, visų su tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų išdavimu susijusių užrašų kopiją ji laiko trejus metus nuo išdavimo dienos ir jų kopiją pateikia orlaivio savininkui. ◄

1. 

Užrašai pagal šio punkto reikalavimus laikomi taip, kad jų nebūtų galima sugadinti, pakeisti ir pavogti.

2. 

Visa duomenų rezervavimui užtikrinti naudojama aparatinė kompiuterio įranga laikoma kitoje vietoje nei darbui naudojamų duomenų laikymo įranga ir tokioje aplinkoje, kad būtų užtikrinta gera tų duomenų būklė.

3. 

Jeigu patvirtinta techninės priežiūros organizacija nutraukia savo veiklą, visi laikomi paskutinių trejų metų laikotarpio techninės priežiūros užrašai turi būti perduodami paskutiniam atitinkamo orlaivio ar komponento savininkui arba užsakovui ar laikomi kompetentingos institucijos nustatytoje vietoje.

▼M6

M.A.615    Organizacijos teisės

Techninės priežiūros organizacija, patvirtinta remiantis šio priedo A skyriaus F poskyriu, gali:

a) 

patvirtinimo pažymėjime ir techninės priežiūros organizacijos žinyne nustatytose vietose atlikti visų orlaivių ir (arba) komponentų, kuriuos prižiūrėti ji yra patvirtinta, techninę priežiūrą;

b) 

organizuoti specializuotų paslaugų teikimą prižiūrint techninės priežiūros organizacijai kitoje atitinkamą kvalifikaciją turinčioje organizacijoje, kaip aprašyta techninės priežiūros organizacijos žinyne;

c) 

atlikti visų orlaivių arba komponentų, kuriuos prižiūrėti ji yra patvirtinta, techninę priežiūrą bet kurioje vietoje, atsižvelgiant į atsiradusią būtinybę atlikti tą priežiūrą, jeigu orlaivis laikomas netinkamu eksploatuoti ar jeigu privaloma atlikti atsitiktinę priešskrydinę orlaivio techninę priežiūrą, laikantis techninės priežiūros organizacijos žinyne nustatytų sąlygų;

d) 

užbaigus techninę priežiūrą, pagal šio priedo M.A.612 arba M.A.613 dalį išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimus;

e) 

jei yra konkrečiai patvirtinta atlikti su ELA1 orlaiviais, nenaudojamais komerciniais tikslais, susijusias užduotis – atlikti tinkamumo skraidyti patikras ir išduoti atitinkamą tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą pagal Vb priedo (ML dalies) M.A.903 dalyje nustatytas sąlygas.

Organizacija atlieka tik tų orlaivių arba komponentų techninę priežiūrą, kuriuos prižiūrėti ji yra patvirtinta, jeigu yra prieinami visi būtini įrenginiai, įranga, įrankiai, medžiagos ir techninės priežiūros duomenys ir ji turi už išleidimą atsakingus darbuotojus.

▼B

M.A.616    Vidinis organizacijos patikrinimas

Siekiant užtikrinti, kad patvirtinta techninės priežiūros organizacija vis atitiktų šio poskyrio reikalavimus, reguliariai turi būti atliekamas vidinis tos organizacijos patikrinimas.

M.A.617    Patvirtintos techninės priežiūros organizacijos pakeitimai

Siekiant, kad kompetentinga institucija galėtų nustatyti, ar tebesilaikoma šios dalies reikalavimų, patvirtinta techninės priežiūros organizacija kompetentingai institucijai praneša apie visus pasiūlymus keisti toliau išvardytus dalykus pirmiau nei jie pradedami įgyvendinti:

1. 

organizacijos pavadinimą;

2. 

organizacijos buveinę;

3. 

kitas organizacijos buveines;

4. 

atsakingą vadovą;

5. 

bet kurį iš M.A.606 dalies b punkte nurodytų asmenų;

▼M1

6. 

galinčius turėti įtakos patvirtinimui įrenginius, įrangą, įrankius, medžiagas, procedūras, darbų apimtį, už išleidimą atsakingus darbuotojus ir tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus.

▼B

Jeigu tai yra pasiūlyti darbuotojų pakeitimai, apie kuriuos administracijai nebuvo žinoma iš anksto, apie šiuos pakeitimus turi būti pranešta atsiradus pirmai progai.

M.A.618    Patvirtinimo galiojimo trukmė

▼M11

a) 

Patvirtinimas galioja iki 2022 m. kovo 24 d., jeigu:

▼B

1. 

organizacija tebeatitinka šios dalies reikalavimus pagal nuostatas, susijusias su pažeidimų ištaisymu, kaip nurodyta M.A.619 dalyje; ir

2. 

kompetentingai institucijai suteikiama prieiga prie organizacijos, kad ta institucija galėtų nustatyti, ar organizacija tebeatitinka šio dalies reikalavimus; ir;

3. 

patvirtinimo neatsisakoma arba jis neatšaukiamas.

b) 

Atsisakius patvirtinimo pažymėjimo arba jį atšaukus, pažymėjimas grąžinamas kompetentingai institucijai.

M.A.619    Pažeidimai

▼M6

a) 

Pirmo lygio pažeidimas – nustatytas bet koks esminis šiame priede ir Vb priede (ML dalyje) išdėstytų reikalavimų nesilaikymas, dėl kurio sumažėja saugos standartas ir kyla didelis pavojus skrydžio saugai.

b) 

Antro lygio pažeidimas – bet koks šiame priede ir Vb priede (ML dalyje) nustatytų reikalavimų nesilaikymas, dėl kurio gali sumažėti saugos standartas ir gali kilti didelis pavojus skrydžio saugai.

▼B

c) 

Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo turėtojas, gavęs pranešimą apie pažeidimus pagal M.B.605 dalį, turi parengti ištaisomųjų veiksmų planą ir per su kompetentinga institucija sutartą laikotarpį tai institucijai priimtinu būdu imasi tų veiksmų.

G POSKYRIS

NEPERTRAUKIAMĄJĮ TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI ORGANIZACIJA

M.A.701    Taikymo sritis

Šiuo poskyriu nustatomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti organizacija, kad jai būtų suteiktas patvirtinimas užtikrinti nepertraukiamąjį orlaivio tinkamumą skraidyti arba būtų pratęstas to patvirtinimo galiojimas.

M.A.702    Paraiška

Paraiška suteikti patvirtinimą nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai arba pakeisti to patvirtinimo galiojimą įteikiama kompetentingos institucijos nustatyta forma ir numatytu būdu.

M.A.703    Patvirtinimo galiojimo sritis

a) 

Patvirtinimas nurodomas VI priedėlyje pateiktame pažymėjime, kurį išduoda kompetentinga institucija.

▼M2

b) 

Nepaisant a punkto, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintiems oro vežėjams patvirtinimas yra oro vežėjo pažymėjimo, kurį kompetentinga institucija išdavė eksploatuojamam orlaiviui, dalis.

▼B

c) 

Tvirtinama darbo apimtis nurodoma nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyne, kaip numatyta M.A.704 dalyje.

M.A.704    Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinynas

a) 

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija pateikia nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyną, kuriame nurodoma ši informacija:

▼M8

1. 

atsakingo vadovo pasirašytas pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad organizacija visą laiką dirbs pagal atitinkamai šį priedą (M dalį) ir Vb priedą (ML dalį);

▼B

2. 

organizacijos darbo sritis; ir

3. 

M.A.706 dalies a punkte, M.A.706 dalies c punkte, M.A.706 dalies d punkte ir M.A.706 dalies i punkte nurodyto (-ų) asmens (-ų) pareigos ir pavardė (-ės); ir

4. 

organizacijos schema, kurioje apibūdinti M.A.706 dalies a punkte, M.A.706 dalies c punkte, M.A.706 dalies d punkte ir M.A.706 dalies i punkte nurodytus visus asmenis siejantys atsakomybės ryšiai; ir

5. 

M.A.707 dalyje nurodytų tinkamumo skraidyti patikros darbuotojų sąrašas, kuriame, kai taikoma, išvardijami darbuotojai, įgalioti išduoti skrydžio leidimą pagal M.A.711 dalies c punktą; ir

6. 

bendras įrenginių aprašymas ir jų išdėstymas; ir

▼M8

7. 

procedūros, kaip organizacija užtikrina atitiktį atitinkamai šiam priedui (M daliai) ir Vb priedui (ML daliai); ir

▼B

8. 

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno pakeitimo procedūros; ir

▼M2

9. 

patvirtintų techninės priežiūros programų sąrašas arba, jei orlaivio nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, –„pagrindinių“ ir „bendrųjų“ techninių priežiūros programų sąrašas.

▼B

b) 

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyną ir jo pakeitimus patvirtina kompetentinga institucija.

c) 

Neatsižvelgiant į b punktą, nedideli žinyno pakeitimai gali būti netiesiogiai tvirtinami taikant netiesioginio tvirtinimo procedūrą. Netiesioginio tvirtinimo procedūroje apibrėžiamas tinkamas nedidelis pakeitimas, ją nustato nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija pagal žinyną ir tvirtina už šią nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančią organizaciją atsakinga kompetentinga institucija.

M.A.705    Įrenginiai

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija M.A.706 dalyje nurodytiems darbuotojams tam tikrose vietose skiria buveinei tinkamas patalpas.

M.A.706    Reikalavimai darbuotojams

▼M8

a) 

Organizacija skiria atsakingą vadovą, kuriam suteikiami tarnybiniai įgaliojimai užtikrinti, kad būtų skiriama lėšų nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo darbams ir kad jie būtų atliekami atitinkamai pagal šį priedą (M dalį) ir Vb priedą (ML dalį).

▼M2

b) 

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turinčių oro vežėjų atsakingas vadovas, minėtas a punkte, yra asmuo, kuriam taip pat suteikti verslininko įgaliojimai, leidžiantys užtikrinti, kad visas operatoriaus operacijas būtų galima finansuoti ir jas vykdyti pagal standartą, kuris nustatomas, kad būtų išduotas oro vežėjo pažymėjimas.

▼M8

c) 

Paskiriamas asmuo ar asmenų grupė, kurie turi užtikrinti, kad organizacija visada atitiktų šiame priede (M dalyje) ir Vb priede (ML dalyje) išdėstytus taikytinus nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo, tinkamumo skraidyti patikros ir skrydžio leidimų reikalavimus. Tas asmuo arba asmenys turi vykdyti atsakingo vadovo nurodymus.

▼M2

d) 

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turinčių oro vežėjų atsakingas vadovas paskiria vadybininką. Šis asmuo yra atsakingas už nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo darbų tvarkymą ir priežiūrą pagal c punktą.

▼B

e) 

d punkte nurodyto paskirto vadybininko negali samdyti pagal 145 dalį patvirtinta organizacija, su kuria operatorius yra sudaręs sutartį, jeigu negaunamas specialus kompetentingos institucijos leidimas.

f) 

Organizacija numatomam darbui turi turėti pakankamai apmokytų darbuotojų.

g) 

Visi c ir d punktuose nurodyti asmenys privalo galėti įrodyti, kad yra įsigiję su orlaivio tinkamumu skraidyti susijusių atitinkamų žinių, kvalifikaciją ir patirties.

h) 

Visų nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių darbuotojų kvalifikacija turi būti įregistruota raštiškai.

▼M8

i) 

Organizacija, pratęsianti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų galiojimą, kaip numatyta atitinkamai M.A.711 dalies a punkto 4 papunktyje ir šio priedo (M dalies) M.A.901 dalyje arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.901 dalies c punkte, skiria tai daryti įgaliotus asmenis, kuriuos tvirtina kompetentinga institucija.

▼B

j) 

Organizacija nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti žinyne nurodo ir nuolat atnaujina asmens (-ų), nurodyto (-ų) M.A.706 dalies a punkte, M.A.706 dalies c punkte, M.A.706 dalies d punkte ir M.A.706 dalies i punkte, pareigas ir pavardę (-es).

▼M2

k) 

Jei sudėtingą varikliu varomą orlaivį naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, organizacija nustato ir kontroliuoja darbuotojų, kurie dalyvauja užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, atliekant tinkamumo skraidyti patikrą ir (arba) kokybės auditą pagal procedūrą ir laikantis standarto, dėl kurio buvo susitarta su kompetentinga institucija, kompetenciją.

▼B

M.A.707    Tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai

a) 

▼M8

Patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, kuri turi būti patvirtinta, kad galėtų atlikti tinkamumo skraidyti patikras ir, jeigu taikoma, kad galėtų išduoti skrydžio leidimus, turi turėti atitinkamus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus, galinčius išduoti I priedo (M dalies) A skyriaus I poskyryje arba Vb priedo (ML dalies) A skyriaus I poskyryje nurodytus tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimus arba rekomendacijas ir, jeigu taikoma, išduoti skrydžio leidimus pagal M.A.711 dalies c punktą.

▼M2

1. 

Su visais orlaiviais, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, ir orlaiviais, kurių didžiausioji kilimo masė (MTOM) yra didesnė nei 2 730 kg, išskyrus oro balionus, dirbantys darbuotojai privalo:

a) 

turėti bent penkerių metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir

b) 

turėti III priede (66 dalyje) nustatytą atitinkamą licenciją arba aviacijos bakalauro laipsnį ar lygiavertį nacionalinį dokumentą ir

c) 

būti išklausę oficialų techninės orlaivių priežiūros kursą ir

d) 

patvirtintoje organizacijoje eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas,

e) 

M.A.707 dalies a punkto 1 papunkčio b pastraipoje nustatytą reikalavimą, nepaisant a–d punktų, leidžiama pakeisti penkerių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri yra papildoma reikalaujamai M.A.707 dalies a punkto 1 papunkčio a pastraipoje.

2. 

Su visais orlaiviais, kurių nenaudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai ir kurių MTOM yra 2 730 kg arba mažesnė, taip pat su oro balionais dirbantys darbuotojai privalo:

a) 

turėti bent trejų metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir

b) 

turėti III priede (66 dalyje) nustatytą atitinkamą licenciją arba aviacijos bakalauro laipsnį ar lygiavertį nacionalinį dokumentą ir

c) 

būti išklausę atitinkamą techninės orlaivių priežiūros kursą, ir

d) 

patvirtintoje organizacijoje eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas,

e) 

M.A.707 dalies a punkto 2 papunkčio b pastraipoje nustatytą reikalavimą, nepaisant a–d punktų, leidžiama pakeisti ketverių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri yra papildoma reikalaujamai M.A.707 dalies a punkto 2 papunkčio a pastraipoje.

▼M1

b) 

Patvirtintos nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti organizacijos paskirtiems tinkamumo skraidyti patikros darbuotojams patvirtinta nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti organizacija leidimą gali išduoti tik tada, kai kompetentingos institucijos arba organizacijos tinkamumo skraidyti patikros darbuotojų pagal kompetentingos institucijos patvirtintą procedūrą prižiūrimi tie darbuotojai pagal nustatytus reikalavimus atlieka tinkamumo skraidyti patikrą ir juos oficialiai patvirtina kompetentinga institucija.

▼B

c) 

Organizacija užtikrina, kad orlaivio tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai galėtų įrodyti, kad jie yra įgiję naujos atitinkamos nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo patirties.

d) 

Tinkamumo skraidyti patikros darbuotojų tapatybė turi būti nurodoma kiekvieną asmenį įrašant į nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyną bei darant nuorodą į jiems suteiktą leidimą atlikti tinkamumo skraidyti patikrą.

e) 

Organizacija apie visus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus turi vesti užrašus, kuriuose pateikiama išsami informacija apie visas įsigytas atitinkamas kvalifikacijas bei nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo patirties santrauka ir mokymas bei leidimo kopija. Šie užrašai turi būti laikomi dvejus metus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojui išėjus iš organizacijos.

M.A.708    Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimas

▼M8

a) 

Organizacija užtikrina, kad visi nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo darbai būtų atliekami pagal atitinkamai šio priedo (M dalies) A skyriaus C poskyrį ir Vb priedo (ML dalies) A skyriaus C poskyrį.

▼B

b) 

Patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija kiekvienam prižiūrimam orlaiviui:

▼M8

1. 

užtikrina, kad būtų parengta orlaivio techninės priežiūros programa, įskaitant bet kokią taikytiną patikimumo programą, kaip reikalaujama atitinkamai šio priedo (M dalies) M.A.302 dalyje arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.302 dalyje, ir kad būtų kontroliuojamas jos įgyvendinimas;

2. 

jei orlaivį naudoja ne pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 licencijuoti oro vežėjai, pateikia orlaivio techninės priežiūros programos kopiją savininkui ar operatoriui, atsakingam pagal atitinkamai šio priedo (M dalies) M.A.201 dalį arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.201 dalį;

▼B

3. 

tvarko keitimų ir remontų patvirtinimą;

▼M8

4. 

užtikrina, kad visa techninė priežiūra būtų atliekama pagal patvirtintą techninės priežiūros programą ir išleidžiama pagal atitinkamai šio priedo (M dalies) A skyriaus H poskyrį arba Vb priedo A skyriaus H poskyrį;

▼B

5. 

užtikrina, kad būtų taikomi visi nepertraukiamajam tinkamumui skraidyti turintys įtakos galiojantys tinkamumo skraidyti ir eksploatavimo nurodymai;

6. 

užtikrina, kad atliekant planinę techninę priežiūrą nustatytus visus defektus arba tuos defektus, apie kuriuos buvo pranešta, atitinkamai pašalintų patvirtinta techninės priežiūros organizacija;

7. 

užtikrina, kad iškilus būtinybei orlaivis būtų perduodamas atitinkamai patvirtintai techninės priežiūros organizacijai;

8. 

siekdama, kad darbas būtų atliekamas pagal nustatytus reikalavimus, derina planinę techninę priežiūrą, tinkamumo skraidyti nurodymų taikymą, ribotos eksploatavimo trukmės dalių pakeitimą ir komponentų tikrinimą;

9. 

tvarko ir rengia laikyti visus nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašus ir (arba) operatoriaus techninių užrašų žurnalą;

10. 

užtikrina, kad pareiškimas apie masės ir sunkio centro nustatymą atitiktų esamą orlaivio būseną.

▼M8

c) 

Jei tai yra sudėtingas varikliu varomas orlaivis arba jei orlaivis yra naudojamas komerciniam vežimui oro transportu arba komerciniams specializuotiems skrydžiams, arba komercinės patvirtintos mokymo organizacijos ar komercinės deklaruotosios mokymo organizacijos skrydžiams, kai CAMO nėra tinkamai patvirtinta pagal II priedą (145 dalį) arba šio priedo (M dalies) F poskyrį ar Vd priedą (CAO dalį), organizacija, konsultuodamasi su operatoriumi, sudaro su organizacija, patvirtinta pagal II priedą (145 dalį) arba šio priedo (M dalies) F poskyrį ar Vd priedą (CAO dalį), arba su kitu operatoriumi rašytinę techninės priežiūros sutartį, kurioje išsamiai nurodo šio priedo (M dalies) M.A.301 dalies b punkte, M.A.301 dalies c punkte, M.A.301 dalies f punkte ir M.A.301 dalies g punkte arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.301 dalies b–e punktuose nustatytas funkcijas ir užtikrina, kad visą techninę priežiūrą galiausiai atliktų pagal II priedą (145 dalį) arba šio priedo (M dalies) F poskyrį ar Vd priedą (CAO dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija, ir nustato kokybės užtikrinimo priemones pagal šio priedo (M dalies) M.A.712 dalies b punktą.

d) 

Nepaisant c punkto, sutartimi gali būti laikomi techninės priežiūros organizacijai, patvirtintai pagal II priedą (145 dalį) arba šio priedo (M dalies) F poskyrį ar Vd priedą (CAO dalį), duodami atskiri darbų atlikimo užsakymai, jei:

1. 

orlaiviui reikia neplaninės priešskrydinės techninės priežiūros;

2. 

atliekama komponento techninė priežiūra, įskaitant variklio techninę priežiūrą.

M.A.709    Dokumentai

a) 

Patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, atlikdama šio priedo (M dalies) M.A.708 dalyje nurodytas nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo užduotis, turi turėti ir naudoti galiojančius naujausius atitinkamai šio priedo (M dalies) M.A.401 dalies arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.401 dalies techninės priežiūros duomenis. Tuos duomenis gali teikti savininkas arba operatorius pagal tam tikrą su šiuo savininku ar operatoriumi sudarytą sutartį. Šiuo atveju nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai tereikia saugoti šiuos duomenis visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, numatytus šio priedo (M dalies) M.A.714 dalyje.

b) 

Jei orlaivį naudoja ne pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali parengti „pagrindines“ arba „bendrąsias“ techninės priežiūros programas (arba jas abi), pagal kurias būtų suteikiamas pradinis patvirtinimas ir (arba) išplečiama patvirtinimo taikymo sritis neturint atitinkamai šio priedo (M dalies) I priedėlyje arba Vb priedo (ML dalies) I priedėlyje nurodytų sutarčių. Tačiau tos „pagrindinės“ ir „bendrosios“ techninės priežiūros programos nereiškia, kad nebereikia parengti tinkamos orlaivio techninės priežiūros programos pagal atitinkamai šio priedo (M dalies) M.A.302 dalį arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.302 dalį likus pakankamai laiko iki naudojimosi šio priedo (M dalies) M.A.711 dalyje numatytomis teisėmis.

M.A.710    Tinkamumo skraidyti patikra

Pagal šio priedo (M dalies) M.A.711 dalies b punktą patvirtinta organizacija tinkamumo skraidyti patikras atlieka pagal atitinkamai šio priedo (M dalies) M.A.901 dalį arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.903 dalį.

▼B

M.A.711    Organizacijos teisės

a) 

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, patvirtinta remiantis šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyriu, gali:

▼M2

1. 

užtikrinti patvirtinimo pažymėjime išvardytų orlaivių nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, išskyrus orlaivius, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai;

2. 

užtikrinti orlaivių, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, jei tie orlaiviai išvardyti ir jos patvirtinimo pažymėjime, ir oro vežėjo pažymėjime, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti;

▼B

3. 

organizuoti ribotų nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo užduočių vykdymą su samdoma organizacija, dirbančia pagal kokybės sistemą, kaip numatyta patvirtinimo pažymėjime;

▼M8

4. 

pratęsti atitinkamai kompetentingos institucijos arba kitos organizacijos ar asmens išduoto tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimą laikantis atitinkamai šio priedo (M dalies) M.A.901 dalies f punkte arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.901 dalies c punkte nustatytų sąlygų;

▼M8

5. 

pagal ML.A.302 dalies b punkto 2 papunktį tvirtinti orlaivio, prižiūrimo pagal Vb priedą (ML dalį), techninės priežiūros programą.

▼B

b) 

Patvirtintai nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai, registruotai vienoje iš valstybių narių, galima suteikti papildomą patvirtinimą, kad ji galėtų atlikti M.A.710 dalyje nurodytas tinkamumo skraidyti patikras, ir:

▼M8

1. 

išduoti atitinkamą tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą, o vėliau pratęsti jo galiojimą laikantis atitinkamai šio priedo (M dalies) M.A.901 dalies c punkto 2 papunktyje ar M.A.901 dalies e punkto 2 papunktyje arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.901 dalies c papunktyje nustatytų sąlygų; ir

▼B

2. 

pateikti registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai rekomendaciją dėl tinkamumo skraidyti patikros.

c) 

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai, į kurios patvirtinimą įtrauktos M.A.711 dalies b punkte nurodytos teisės, galima suteikti papildomą patvirtinimą išduoti skrydžio leidimą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.711 dalies d punktą tam tikriems orlaiviams, kuriems organizacija yra patvirtinta išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą, jeigu nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija patvirtina atitiktį patvirtintoms skrydžio sąlygoms pagal atitinkamą patvirtintą M.A.704 dalyje nurodyto žinyno procedūrą.

M.A.712    Kokybės užtikrinimo sistema

a) 

Siekiant, kad būtų garantuota, jog patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija tebeatitinka šio poskyrio reikalavimus, ji turi įdiegti kokybės užtikrinimo sistemą ir paskirti kokybės užtikrinimo darbuotoją, kuris kontroliuotų, ar laikomasi orlaivio tinkamumą skraidyti užtikrinančių procedūrų ir ar jų pakanka. Atitikties įvertinimas apima grįžtamojo ryšio sistemą su atsakingu darbuotoju, kad būtų užtikrinamas ištaisomųjų veiksmų taikymas, jeigu būtina.

b) 

Kokybės užtikrinimo sistema turi kontroliuoti veiklą, vykdomą pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį. Ši sistema turi apimti bent šias funkcijas:

1. 

turi būti kontroliuojama, ar visa veikla, vykdoma pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį, yra vykdoma pagal patvirtintas procedūras; ir

2. 

turi būti kontroliuojama, ar visi techninės priežiūros darbai, dėl kurių buvo sudaryta sutartis, atliekami pagal sutartį; ir

3. 

turi būti kontroliuojama, ar tebesilaikoma šios dalies reikalavimų.

c) 

Užrašai apie šią veiklą laikomi bent dvejus metus.

d) 

Jeigu patvirtintoji nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija yra patvirtinta pagal kitą dalį, kokybės užtikrinimo sistemą galima derinti su kita sistema, kurią privaloma taikyti pagal kitą dalį.

▼M2

e) 

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintiems oro vežėjams M dalies A skyriaus G poskyrio kokybės sistema yra sudedamoji operatoriaus kokybės užtikrinimo sistemos dalis.

f) 

Jei tai maža organizacija, nesusijusi su orlaivių, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimu, kokybės sistemą gali atstoti kompetentingos institucijos patvirtintos reguliariai atliekamos organizacijos patikros, išskyrus atvejus, kai organizacija išduoda tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimus orlaiviams, išskyrus oro balionus, kurių MTOM yra didesnė nei 2 730 kg. Jei nėra įdiegtos kokybės sistemos, organizacija negali sudaryti sutarčių dėl nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo darbų su kitomis šalimis.

▼B

M.A.713    Patvirtintos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos pakeitimai

Siekiant, kad kompetentinga institucija galėtų nustatyti, ar tebesilaikoma šios dalies reikalavimų, patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija kompetentingai institucijai praneša apie visus pasiūlymus keisti toliau išvardytus dalykus pirmiau nei jie pradedami įgyvendinti:

1. 

organizacijos pavadinimą;

2. 

organizacijos buveinę;

3. 

kitas organizacijos buveines;

4. 

atsakingą vadovą;

5. 

bet kokį iš M.A.706 dalies c punkte nurodytų asmenų;

6. 

įrenginius, procedūras, darbų apimtį ir darbuotojus, kurie gali turėti įtakos patvirtinimui.

Jeigu tai yra pasiūlyti darbuotojų pakeitimai, apie kuriuos administracijai nebuvo žinoma iš anksto, apie šiuos pakeitimus turi būti pranešta atsiradus pirmai progai.

M.A.714    Užrašų tvarkymas

▼M8

a) 

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija tvarko išsamius atliekamo darbo užrašus. Pagal atitinkamai šio priedo (M dalies) M.A.305 dalį arba Vb priedo (ML dalies) ML.A.305 dalį, taip pat, jeigu taikoma, šio priedo (M dalies) M.A.306 dalį privalomi užrašai turi būti išlaikomi.

▼B

b) 

Jei nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija turi M.A.711 dalies b punkte numatytą teisę, ji turi laikyti visų išduotų arba, jei taikytina, pratęsto galiojimo tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų ir rekomendacijų kopijas bei visus patvirtinamuosius dokumentus. Be to, organizacija išsaugo visų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų, kurių galiojimą ji pratęsė pasinaudodama M.A.711 dalies a punkto 4 papunktyje numatyta teise, kopijas.

c) 

Jeigu nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija turi M.A.711 dalies c punkte nurodytą teisę, ji turi išlaikyti visų skrydžio leidimų, kuriuos išdavė pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21A.729 dalies nuostatas, kopijas.

d) 

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija visų b ir c punktuose nurodytų užrašų kopijas laiko dvejus metus nuo tos dienos, kai visam laikui nustota eksploatuoti orlaivį.

e) 

Užrašai laikomi taip, kad jų nebūtų galima sugadinti, pakeisti ir pavogti.

f) 

Visa duomenų rezervavimui užtikrinti naudojama aparatinė kompiuterio įranga laikoma kitoje vietoje nei darbui naudojamų duomenų laikymo įranga ir tokioje aplinkoje, kad būtų užtikrinta gera tų duomenų būklė.

g) 

Jeigu pareiga užtikrinti orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti perleidžiama kitai organizacijai arba asmeniui, visi laikomi užrašai perduodami minėtai organizacijai arba asmeniui. Nustatyta užrašų laikymo trukmė toliau taikoma minėtai organizacijai arba asmeniui.

h) 

Jeigu nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija nutraukia savo veiklą, visi laikomi užrašai perduodami orlaivio savininkui.

M.A.715    Patvirtinimo galiojimo trukmė

a) 

▼M11

Patvirtinimas galioja iki 2022 m. kovo 24 d., jeigu:

▼B

1. 

organizacija tebeatitinka šios dalies reikalavimus pagal nuostatas, susijusias su pažeidimų ištaisymu, kaip nurodyta M.A.705 dalyje; ir

2. 

kompetentingai institucijai suteikiama prieiga prie organizacijos, kad ta institucija galėtų nustatyti, ar organizacija tebeatitinka šio dalies reikalavimus; ir;

3. 

patvirtinimo neatsisakoma arba jis neatšaukiamas.

b) 

Atsisakius patvirtinimo pažymėjimo arba jį atšaukus, pažymėjimas grąžinamas kompetentingai institucijai.

M.A.716    Pažeidimai

▼M8

a) 

Pirmo lygio pažeidimas – tai bet koks esminis atitinkamai šio priedo M dalies arba Vb priedo (ML dalies) reikalavimų neatitikimas, dėl kurio sumažėja saugos standartas ir kuris kelia didelį pavojų skrydžio saugai.

b) 

Antro lygio pažeidimas – tai bet koks atitinkamai šiame priede (M dalyje) arba Vb priede (ML dalyje) nustatytų reikalavimų neatitikimas, dėl kurio gali sumažėti saugos standartas ir kuris gali kelti pavojų skrydžio saugai.

▼B

c) 

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo organizacijos patvirtinimo turėtojas, gavęs pranešimą apie pažeidimus pagal M.B.705 dalį, turi parengti ištaisomųjų veiksmų planą ir per su kompetentinga institucija sutartą laikotarpį tai institucijai priimtinu būdu imtis tų veiksmų.

H POSKYRIS

IŠLEIDIMO EKSPLOATUOTI PAŽYMĖJIMAS – CRS

▼M6

M.A.801    Orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

a) 

IEP išduodamas pagal šį poskyrį, išskyrus orlaivius, kuriuos eksploatuoti išleidžia pagal II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija,.

b) 

Orlaivis išleidžiamas eksploatuoti tik išdavus IEP, kai yra tinkamai atliktos visos užsakytos techninės priežiūros užduotys. IEP išduoda pagal šio priedo F poskyrį arba Vd priedą (CAO dalį) patvirtintos techninės priežiūros organizacijos įgalioti už išleidimą atsakingi darbuotojai; jei atliekamos techninės priežiūros užduotys, kurios nėra šio priedo VII priedėlyje išvardytos sudėtingos techninės priežiūros užduotys, IEP išduoda:

1) 

nepriklausomi už išleidimą atsakingi darbuotojai, laikydamiesi šio reglamento 5 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba

2) 

pilotas savininkas, remdamasis šio priedo M.A.803 dalimi.

c) 

Nukrypstant nuo b punkto, jeigu nenumatytais atvejais orlaiviui draudžiama pakilti iš vietos, kurioje nėra pagal šį priedą, II priedą (145 dalį) arba Vd priedą (CAO dalį) patvirtintos techninės priežiūros organizacijos ir nėra nepriklausomų už išleidimą atsakingų darbuotojų, savininkas gali leisti bet kokiam asmeniui, turinčiam ne trumpesnę nei trejų metų atitinkamos techninės priežiūros patirtį ir ICAO 1 priedo reikalavimus atitinkančią galiojančią techninės priežiūros licenciją, skirtą orlaivio, kurį būtina išleisti eksploatuoti, tipui, arba už išleidimą atsakingo darbuotojo įgaliojimą, suteikiantį teisę atlikti darbą, kuriam būtinas pagal ICAO 6 priedą patvirtintos techninės priežiūros organizacijos išduotas pažymėjimas, atlikti orlaivio techninę priežiūrą pagal šio priedo D poskyryje išdėstytus standartus ir išleisti jį eksploatuoti. Tokiu atveju savininkas turi:

1) 

turėti bei orlaivyje laikyti užrašus su išsamia informacija apie visą atliktą techninę priežiūrą ir IEP išdavusio asmens kvalifikaciją;

2) 

užtikrinti, kad vėliau tokia techninė priežiūra būtų patvirtinta ir tinkamai įgaliotas b punkte nurodytas asmuo arba pagal šio priedo F poskyrį, II priedą (145 dalį) arba Vb priedą (CAO dalį) patvirtinta organizacija išduotų naują IEP; tai turi būti padaryta kuo greičiau ir bet kokiu atveju per septynias kalendorines dienas po to, kai IEP išdavė savininko leidimą atlikti techninę priežiūrą gavęs asmuo;

3) 

per septynias dienas nuo tokio pažymėjimo išdavimo apie tai pranešti už orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimą atsakingai organizacijai, jeigu su ja sudaryta sutartis, arba, jeigu tokia sutartis nesudaryta, kompetentingai institucijai.

▼M11

d) 

Jeigu eksploatuoti išleidžiama pagal b punkto 1 papunktį, už išleidimą atsakingiems darbuotojams techninės priežiūros užduotis atlikti gali padėti už išleidimą atsakingų darbuotojų nuolatos tiesiogiai prižiūrimas vienas arba daugiau asmenų.

▼C2

e) 

IEP turi būti bent šie duomenys:

1) 

pagrindinė informacija apie atliktą techninę priežiūrą;

2) 

techninės priežiūros darbų baigimo data;

3) 

IEP išdavusios organizacijos ar asmens tapatybė, taip pat:

i) 

techninės priežiūros organizacijos ir IEP išdavusių už išleidimą atsakingų darbuotojų patvirtinimo nuoroda arba;

ii) 

b punkto 2 papunktyje nurodytu atveju – IEP išdavusių už išleidimą atsakingų darbuotojų tapatybė ir, jei taikoma, licencijos numeris;

4) 

tinkamumo skraidyti ar eksploatacijos apribojimai, jei yra.

f) 

Nukrypstant nuo b punkto ir neatsižvelgiant į g punktą, kai reikiamos techninės priežiūros baigti neįmanoma, IEP gali būti išduodamas su patvirtintais orlaivio apribojimais. Tokiu atveju pažymėjime nurodoma, kad techninė priežiūra negalėjo būti baigta, taip pat nurodomi visi taikytini tinkamumo skraidyti ar eksploatavimo apribojimai, apie kuriuos informuoti reikalaujama pagal e punkto 4 papunktį.

g) 

IEP neišduodamas, jeigu žinoma apie kokį nors pavojų skrydžio saugai keliantį reikalavimų nesilaikymą.

▼M6

M.A.802    Komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

▼M8

a) 

Išskyrus komponentus, kuriuos eksploatuoti išleidžia pagal II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija, IEP išduodamas užbaigus bet kokią pagal šio priedo (M dalį) M.A.502 dalį atliekamą orlaivio komponento techninę priežiūrą.

▼C2

b) 

Oficialus išleidimo pažymėjimas, t. y. EASA 1 forma – komponento IEP, išskyrus atvejus, kai tokia orlaivio komponentų techninė priežiūra atliekama pagal M.A.502 dalies b arba d punktus ir techninei priežiūrai pagal M.A.801 dalį taikomos orlaivio išleidimo eksploatuoti procedūros.

▼B

M.A.803    Piloto savininko leidimas

a) 

Pilotui savininkui keliamus reikalavimus atitinkantis asmuo:

1. 

turi turėti galiojančią valstybės narės išduotą arba jos patvirtintą atitinkamo orlaivio tipo ar klasės kvalifikacijos piloto licenciją (arba lygiavertį dokumentą); ir

2. 

jam turi priklausyti orlaivis kaip vieninteliam savininkui arba jis turi būti jo bendrasavininkis, kuris yra:

i) 

vienas iš registracijos formoje nurodytų fizinių asmenų; arba

ii) 

laisvalaikio organizavimo veiklą vykdančio pelno nesiekiančio juridinio asmens narys, jeigu registracijos dokumente tas juridinis asmuo yra nurodomas kaip savininkas arba naudotojas, o tas narys tiesiogiai dalyvauja priimant juridinio asmens sprendimus ir yra paskirtas šio juridinio asmens atlikti piloto savininko techninę priežiūrą.

▼M6

b) 

Jei tai nėra sudėtingas varikliu varomas orlaivis, kurio didžiausia kilimo masė (MTOM) yra 2 730  kg arba mažesnė, ir jis nenaudojamas komerciniam vežimui oro transportu, komerciniams specializuotiems skrydžiams arba komerciniams ATO ar DTO vykdomiems skrydžiams, pilotas savininkas gali išduoti IEP, atlikęs šio priedo VIII priedėlyje nurodytą pilotui savininkui priklausančią ribotą techninę priežiūrą.

▼B

c) 

Piloto savininko atliekamos ribotos techninės priežiūros apimtis turi būti nustatoma M.A.302 dalyje nurodytoje orlaivio techninės priežiūros programoje.

▼M6

d) 

Įrašas apie IEP įtraukiamas į orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų sistemą ir jame pateikiama pagrindinė informacija apie atliktą techninę priežiūrą bei naudotus techninės priežiūros duomenis, techninės priežiūros užbaigimo data ir pažymėjimą išdavusio piloto savininko tapatybė, parašas bei piloto licencijos numeris.

▼B

I POSKYRIS

TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMAS

▼M6

M.A.901    Orlaivio tinkamumo skraidyti patikra

Kad orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas galiotų, turi būti periodiškai atliekama orlaivio tinkamumo skraidyti patikra ir pildomi orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašai.

a) 

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas išduodamas pagal šio priedo III priedėlį (EASA 15a arba 15b formą), sėkmingai užbaigus tinkamumo skraidyti patikrą. Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas galioja vienus metus.

b) 

Nepertraukiamai prižiūrimas orlaivis – orlaivis:

1) 

kurio tinkamumą skraidyti paskutinius 12 mėnesių nuolat užtikrino speciali CAMO arba CAO;

2) 

kurio techninę priežiūrą paskutinius 12 mėnesių atliko pagal šio priedo F poskyrį, II priedą (145 dalį) arba Vb priedą (CAO dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija, įskaitant atvejus, kai M.A.803 dalies b punkte nurodytos techninės priežiūros užduotys atliekamos ir išleidimas eksploatuoti suteikiamas pagal šio priedo M.A.801 dalies b punkto 1 ar 2 papunktį.

c) 

►M8  Kiekvienam orlaiviui, kurį naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, ir kiekvienam nepertraukiamai prižiūrimam orlaiviui, kurio MTOM yra didesnė nei 2 730 kg, b punkto 1 papunktyje nurodyta organizacija, užtikrinanti orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, pagal atitinkamai Vc priedo CAMO.A.125 dalies e punktą arba šio priedo M.A.711 dalies b punktą ar Vd priedo CAO.A.095 dalies c punkto 1 papunktį ir jei laikomasi j punkto reikalavimų, gali: ◄

1) 

pagal M.A.901 dalį išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą;

2) 

ne daugiau kaip du kartus pratęsti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo, kurį yra išdavusi, galiojimą (kiekvieną kartą vieniems metams), jeigu susijęs orlaivis tebėra nepertraukiamai prižiūrimas.

d) 

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą kompetentinga institucija išduoda atlikusi vertinimą, kurio rezultatai atitinka nustatytuosius, ir remdamasi kartu su savininko arba operatoriaus paraiška atsiųsta CAMO ar CAO rekomendacija, dėl visų orlaivių, kuriuos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 licencijuoti oro vežėjai, ir visų orlaivių, kurių MTOM yra didesnė kaip 2 730  kg ir kurie atitinka šias alternatyvias sąlygas:

1) 

jie nėra nepertraukiamai prižiūrimi;

2) 

jų nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrina organizacija, neturinti teisės atlikti tinkamumo skraidyti patikrų.

Pirmoje pastraipoje nurodyta rekomendacija grindžiama pagal M.A.901 dalį atlikta tinkamumo skraidyti patikra.

▼M11

e) 

Orlaiviui, kurio MTOM yra ne didesnė kaip 2 730  kg ir kurį naudoja ne pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotą licenciją turintis oro vežėjas, bet kuri savininko ar orlaivio naudotojo pasirinkta CAMO arba CAO pagal atitinkamai Vc priedo CAMO.A.125 dalies e punktą, šio priedo M.A.711 dalies b punktą arba Vd priedo CAO.A.095 dalies c punktą ir jei laikomasi j punkto reikalavimų gali:

▼C2

1) 

pagal M.A.901 dalį išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą;

2) 

ne daugiau kaip du kartus pratęsti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo, kurį yra išdavusi, galiojimą (kiekvieną kartą vieniems metams), jeigu ji užtikrino tolesnę nepertraukiamą orlaivio priežiūrą.

f) 

Nukrypstant nuo M.A.901 dalies c punkto 2 papunkčio ir e punkto 2 papunkčio, orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti b punkto 1 papunktyje nurodyta organizacija, laikydamasi j punkto, gali ne daugiau kaip du kartus (kiekvieną kartą vieniems metams) pratęsti nepertraukiamai prižiūrimo orlaivio tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo, kurį išdavė kompetentinga institucija arba kita CAMO ar CAO, galiojimą.

g) 

Jei dėl tam tikrų aplinkybių kyla galimas pavojus aviacijos saugai, kompetentinga institucija atlieka tinkamumo skraidyti patikrą ir pati išduoda tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą.

h) 

Nepažeidžiant g punkto, kompetentinga institucija gali atlikti tinkamumo skraidyti patikrą ir pati išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą šiais atvejais:

1) 

jei orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrina CAMO arba CAO, kurios pagrindinė veiklos vieta yra trečiojoje šalyje;

2) 

savininko prašymu – dėl bet kokio kito orlaivio, kurio MTOM yra 2 730  kg ar mažesnė.

i) 

Jei kompetentinga institucija pati išduoda tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą pagal g ar h punktą arba įvertinusi rekomendaciją pagal M.B.901 dalį, orlaivio savininkas ar operatorius, jei reikia minėtiems tikslams, kompetentingai institucijai:

1) 

pateikia bet kokius kompetentingos institucijos prašomus dokumentus;

2) 

suteikia tinkamas patalpas jos darbuotojams tinkamoje vietoje;

3) 

užtikrina už išleidimą atsakingų darbuotojų pagalbą.

j) 

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas neišduodamas ir nepratęsiamas, jei yra įrodymų ar požymių, kad orlaivis netinkamas skraidyti.

k) 

Per orlaivio tinkamumo skraidyti patikrą atliekamas išsamus dokumentais pagrįstas orlaivio užrašų patikrinimas ir įvertinama, ar įvykdyti šie reikalavimai:

1) 

orlaivio sklandmens, variklio ir oro sraigto skraidytų valandų skaičius ir susiję skrydžio ciklai yra tinkamai užregistruoti;

2) 

orlaivio konfigūracijai yra taikomas orlaivio naudojimo vadovas ir jame atsispindi padėtis po paskutinio patikrinimo;

3) 

orlaivyje buvo atlikti visi pagal patvirtintą OTPP privalomi techninės priežiūros darbai;

4) 

visi žinomi defektai buvo pašalinti arba, jeigu taikoma, apie juos buvo pranešta nustatytu būdu, remiantis M.A.403 dalimi;

5) 

visi galiojantys tinkamumo skraidyti nurodymai taikyti ir tinkamai užregistruoti;

6) 

visi orlaivio pakeitimai ir remonto darbai užregistruoti ir atlikti pagal M.A.304 dalį;

7) 

visos orlaivyje įmontuotos ribotos eksploatavimo trukmės dalys ir reguliariai tikrinami komponentai yra tinkamai paženklinti, užregistruoti ir nėra viršyti jiems nustatyti apribojimai;

8) 

visi techninės priežiūros darbai atlikti pagal šio priedo reikalavimus;

9) 

einamasis pareiškimas apie masės ir sunkio centro nustatymą atitinka esamą orlaivio konfigūraciją ir yra galiojantis;

10) 

orlaivis atitinka paskutinius Agentūros patvirtintus jo konstrukcijos tipo pakeitimus;

11) 

jeigu reikia, orlaivis turi esamą jo konfigūraciją atitinkantį triukšmo pažymėjimą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) I poskyrį.

l) 

Per orlaivio tinkamumo skraidyti patikrą atliekama fizinė orlaivio patikra. Fizinę orlaivio patikrą atliekantiems tinkamumo skraidyti patikros darbuotojams, kurie neturi tinkamos kvalifikacijos pagal III priedą (66 dalį), turi padėti tokią kvalifikaciją turintys darbuotojai.

m) 

Atlikdami fizinę orlaivio patikrą, tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai turi užtikrinti, kad:

1) 

visi privalomi ženklai ir nurodomieji užrašai būtų tinkamose vietose;

2) 

orlaivis atitiktų patvirtinto orlaivio naudojimo vadovo reikalavimus;

3) 

orlaivio konfigūracija atitiktų patvirtintus dokumentus;

4) 

nebūtų jokių akivaizdžių defektų, dėl kurių nebūtų imtasi veiksmų pagal M.A.403 dalį;

5) 

per dokumentais pagrįstą k punkte nurodytą užrašų patikrinimą nebūtų nustatyta jokių orlaivio ir užrašų neatitikties atvejų.

n) 

Nukrypstant nuo a punkto, tinkamumo skraidyti patikra gali būti paankstinta ne daugiau nei 90 dienų, užtikrinant tinkamumo skraidyti patikros procedūrų tęstinumą, taip sudarant sąlygas per techninės priežiūros darbų patikrą atlikti fizinį patikrinimą.

o) 

Šio priedo III priedėlyje nurodytą tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą (EASA 15b formą) arba rekomendaciją išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą (EASA 15a formą) gali išduoti tik:

1) 

tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai patvirtintos organizacijos vardu;

2) 

jei atlikta visa tinkamumo skraidyti patikra.

p) 

Visų orlaiviui išduotų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų arba pažymėjimų, kurių galiojimas buvo pratęstas, kopija per 10 dienų turi būti nusiųsta to orlaivio registravimo valstybei narei.

q) 

Tinkamumo skraidyti patikros užduočių negalima pavesti atlikti pagal subrangos sutartis.

r) 

Jeigu tinkamumo skraidyti patikros išvados negalutinės, patikrą atlikusi organizacija apie tai pranešta kompetentingai institucijai kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per 72 valandas nuo to momento, kai organizacija nustatė priežastį dėl kurios tinkamumo skraidyti patikros išvados yra negalutinės.

s) 

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas neišduodamas, kol nepašalinami visi nustatyti pažeidimai.

▼B

M.A.902    Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimas

a) 

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas nustoja galioti, jeigu:

1. 

jo galiojimas sustabdomas arba jis atšaukiamas; arba

2. 

sustabdomas tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimas arba jis atšaukiamas; arba

3. 

orlaivis neįrašytas į valstybės narės orlaivių registrą; arba

4. 

sustabdomas tipo pažymėjimo, kuriuo remiantis buvo išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas, galiojimas arba tipo pažymėjimas atšaukiamas.

b) 

Orlaiviui neleidžiama skristi, jeigu jo tinkamumo skraidyti pažymėjimas negalioja arba jeigu:

1. 

orlaivio nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti arba bet koks orlaivyje įmontuotas komponentas neatitinka šios dalies reikalavimų arba

2. 

orlaivis nebeatitinka Agentūros patvirtinto konstrukcijos tipo, arba

3. 

orlaivis buvo eksploatuotas ilgiau, nei nustatyta patvirtintame orlaivio naudojimo vadove arba tinkamumo skraidyti pažymėjime, nesiimant atitinkamų veiksmų, arba

4. 

orlaivį buvo ištikusi avarija arba buvo sutrikęs veikimas ir tai turėjo įtakos jo tinkamumui skraidyti, tačiau po avarijos arba sutrikus veikimui nebuvo imtasi atitinkamų veiksmų, kad būtų atkurtas orlaivio tinkamumas skraidyti, arba

▼M6

5. 

pakeitimas arba remontas neatitinka M.A.304 dalies reikalavimų.

▼B

c) 

Jeigu tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo atsisakoma arba jis atšaukiamas, tas pažymėjimas grąžinamas kompetentingai institucijai.

M.A.903    Orlaivio registracijos perleidimas Europos Sąjungoje

a) 

Pareiškėjas, perleisdamas orlaivio registraciją Europos Sąjungoje:

1. 

ankstesnės registracijos valstybei narei nurodo būsimos registracijos valstybę narę;

2. 

būsimos registracijos valstybei narei įteikia paraišką, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalį) būtų išduotas naujas tinkamumo skraidyti pažymėjimas.

b) 

Nepaisant M.A.902 dalies a punkto 3 papunkčio, ankstesnis tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas galioja iki jo galiojimo pabaigos.

▼M6

M.A.904    Į ES importuoto orlaivio tinkamumo skraidyti patikra

a) 

Įtraukdamas į valstybės narės registrą orlaivį, importuotą iš trečiosios šalies arba perkeltą iš reguliavimo sistemos, kurioje netaikomas Reglamentas (ES) 2018/1139, pareiškėjas:

1) 

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia paraišką pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalį) išduoti naują tinkamumo skraidyti pažymėjimą;

2) 

pasirūpina, kad nenaujiems orlaiviams pagal M.A.901 dalį būtų atlikta tinkamumo skraidyti patikra;

3) 

pasirūpina, kad, siekiant laikytis pagal M.A.302 patvirtintos OTPP, būtų atlikta visa techninė priežiūra.

b) 

Įsitikinusi, kad orlaivis atitinka atitinkamus reikalavimus, tinkamumo skraidyti patikrą atliekanti organizacija registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai išsiunčia dokumentais pagrįstą rekomendaciją išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą.

c) 

Orlaivio savininkas registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai užtikrina prieigą prie orlaivio, kad ši galėtų atlikti patikrą.

d) 

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija tinkamumo skraidyti pažymėjimą išduoda įsitikinusi, kad orlaivis atitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) reikalavimus.

e) 

Minėta valstybės narės kompetentinga institucija taip pat išduoda tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą. Pažymėjimas galioja vienus metus, nebent kompetentinga institucija nusprendžia sutrumpinti galiojimo laikotarpį dėl su aviacijos sauga susijusių priežasčių.

▼B

M.A.905    Pažeidimai

▼M6

a) 

Pirmo lygio pažeidimas – nustatytas bet koks esminis šiame priede išdėstytų reikalavimų nesilaikymas, dėl kurio sumažėja saugos standartas ir kyla didelis pavojus skrydžio saugai.

b) 

Antro lygio pažeidimas – nustatytas bet koks šiame priede išdėstytų reikalavimų nesilaikymas, dėl kurio gali sumažėti saugos standartas ir kilti didelis pavojus skrydžio saugai.

▼B

c) 

M.A.201 dalyje nurodytas atsakingas asmuo arba organizacija, gavusi pranešimą apie pažeidimus pagal M.B.903 dalį, turi parengti taisomųjų veiksmų planą ir per su kompetentinga institucija sutartą laikotarpį tai institucijai priimtinu būdu imtis tų veiksmų, įskaitant taisomuosius veiksmus, kuriais užkertamas kelias pakartotiniam pažeidimui ir pašalinama pagrindinė pažeidimo priežastis.

B SKYRIUS

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS DARBO TVARKA

A POSKYRIS

BENDROJI DALIS

M.B.101    Taikymo sritis

Šiame skyriuje nustatomi administraciniai reikalavimai, kurių turi laikytis už šios dalies A skyriaus taikymą ir diegimą atsakingos kompetentingos institucijos.

M.B.102    Kompetentinga institucija

a)   Bendroji dalis

Valstybė narė skiria kompetentingą instituciją su jai suteiktais įsipareigojimais išduoti, pratęsti, keisti pažymėjimus, sustabdyti jų galiojimą arba atšaukti pažymėjimus ir prižiūrėti nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti. Ši kompetentinga institucija turi nustatyti dokumentais pagrįstą darbo tvarką ir organizacijos struktūrą.

b)   Ištekliai

Darbuotojų turi būti tiek, kad jie galėtų įvykdyti šiame skyriuje nurodytus reikalavimus.

c)   Kvalifikacija ir mokymas

Visi šiame priede nurodytą veiklą vykdantys darbuotojai turi būti atitinkamai apmokyti ir įsigiję reikiamų žinių, įgiję patirties, išklausę pradinio mokymo kursą ir nuolatinio profesinio mokymo kursą, kad galėtų atlikti jiems skirtas užduotis.

d)   Procedūros

Kompetentinga institucija turi nustatyti konkrečią darbo tvarką, užtikrinančią šio priedo (M dalies) reikalavimų vykdymą.

Darbo tvarka turi būti patikrinta ir pakeista, kad reikalavimai būtų vykdomi nuolatos.

▼M6

M.B.103    Pažeidimai ir vykdymo užtikrinimo priemonės. Asmenys

Jei vykdydama priežiūrą arba kitomis priemonėmis pagal šią dalį už priežiūrą atsakinga kompetentinga institucija nustato įrodymų, patvirtinančių, kad pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 išduotą licenciją, pažymėjimą ar liudijimą arba suteiktą reitingą turintis asmuo nesilaiko taikytinų Reglamento (ES) 2018/1139 reikalavimų, neatitiktį nustačiusi kompetentinga institucija imasi visų reikiamų vykdymo užtikrinimo priemonių, būtinų siekiant užkirsti kelią tolesnėms neatitiktims.

▼M6

M.B.104    Užrašų tvarkymas

a) 

Kompetentingos institucijos nustato užrašų tvarkymo sistemą, leidžiančią tinkamai sekti kiekvieno pažymėjimo išdavimo, galiojimo pratęsimo, keitimo, galiojimo sustabdymo arba atšaukimo procesą.

b) 

Užrašai, vedami atliekant pagal šį priedą patvirtintų organizacijų priežiūrą, apima bent:

1) 

paraišką suteikti organizacijai patvirtinimą;

2) 

organizacijos patvirtinimo pažymėjimą, įskaitant visus jo pakeitimus;

3) 

audito programos, kurioje nurodytos numatyto atlikti ir atlikto audito datos, kopiją;

4) 

kompetentingos institucijos vykdomos nepertraukiamosios priežiūros užrašus, įskaitant visus audito užrašus;

5) 

visos svarbios korespondencijos kopijas;

6) 

išsamią informaciją apie visas išlygas ir vykdymo užtikrinimo veiksmus;

7) 

visas su organizacijos priežiūra susijusias kitų kompetentingų institucijų ataskaitas;

8) 

organizacijos žinyną ir pakeitimus;

9) 

visų kompetentingos institucijos tiesiogiai patvirtintų dokumentų kopijas.

c) 

B punkte nurodyti užrašai laikomi ne trumpiau nei penkerius metus.

d) 

Minimalūs kiekvieno orlaivio priežiūros užrašai – bent šių dokumentų kopijos:

1) 

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo;

2) 

tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo;

▼M8

3) 

CAO arba CAMO išduotos tinkamumo skraidyti patikros rekomendacijos;

▼C2

4) 

tiesiogiai kompetentingos institucijos atliktų tinkamumo skraidyti patikrų ataskaitų;

5) 

visų svarbių su orlaiviu susijusių susirašinėjimo dokumentų;

6) 

išsamios informacijos apie visas išlygas ir vykdymo užtikrinimo veiksmą (-us);

7) 

visų dokumentų, kuriuos kompetentinga institucija patvirtino pagal šį priedą arba Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedą (ARO dalį).

e) 

D punkte nurodyti užrašai laikomi dvejus metus nuo tos dienos, kai orlaivį nustota eksploatuoti visam laikui.

f) 

Gavus prašymą, visi užrašai pateikiami susipažinti kitai valstybei narei arba Agentūrai.

▼B

M.B.105    Abipusis pasikeitimas informacija

▼M8

a) 

Siekdamos prisidėti prie aviacijos saugos gerinimo, kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) 2018/1139 72 straipsnį keičiasi visa būtina informacija.

▼B

b) 

Nepažeidžiant valstybių narių kompetencijos, jeigu galimas pavojus saugai apima kelias valstybes nares, atitinkamos kompetentingos institucijos padeda vienos kitoms imantis būtinų priežiūros veiksmų.

B POSKYRIS

ATSAKOMYBĖ

▼M6

M.B.201    Įsipareigojimai

M.1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos yra atsakingos už audito, tikrinimų ir tyrimų atlikimą, kad būtų nustatyta, ar laikomasi šio priedo reikalavimų.

▼M6

M.B.202    Agentūros informavimas

a) 

Kompetentinga institucija Agentūrai nedelsdama praneša apie visas įgyvendinant Reglamentą (ES) 2018/1139 kilusias dideles problemas.

b) 

Kompetentinga institucija, remdamasi pagal M.A.202 dalį gautais pranešimais apie įvykius, Agentūrai pateikia saugos atžvilgiu svarbią informaciją.

▼B

C POSKYRIS

NEPERTRAUKIAMASIS TINKAMUMAS SKRAIDYTI

▼M6

M.B.301    Orlaivių techninės priežiūros programa

a) 

Kompetentinga institucija tikrina, ar OTPP atitinka M.A.302 dalies nuostatas.

b) 

Jei M.A.302 dalies c punkte nenurodyta kitaip, OTPP ir jos pakeitimus tiesiogiai tvirtina kompetentinga institucija. Kompetentinga institucija turi turėti prieigą prie visų M.A.302 dalies d, e, f punktuose nurodytų duomenų.

▼M8

c) 

Jei tai yra M.A.302 dalies c punkte numatytas netiesioginis patvirtinimas, kompetentinga institucija CAO ar CAMO OTPP tvirtinimo tvarką patvirtina atsižvelgdama į tos organizacijos tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyną, nurodytą atitinkamai Vd priedo CAO.A.025 dalyje, šio priedo M.A.704 dalyje arba Vc priedo CAMO.A.300 dalyje.

▼M8

M.B.302    Išlygos

Visas pagal Reglamento (ES) 2018/1139 71 straipsnį suteiktas išlygas registruoja ir tuos užrašus laiko kompetentinga institucija.

▼M2

B.303    Nepertraukiamoji orlaivio tinkamumo skraidyti kontrolė

a) 

Kompetentinga institucija parengia rizikos metodu pagrįstą tikrinimo programą, pagal kurią stebima į jos registrą įrašytų orlaivių tinkamumo skraidyti būsena.

b) 

Tikrinimo programa apima atrankinį orlaivio produktų tikrinimą ir visus pagrindinius tinkamumo skraidyti atžvilgiu reikšmingus rizikos elementus.

c) 

Atliekant produkto tikrinimą, tinkamumo skraidyti standartų laikymasis tiriamas remiantis taikytinais reikalavimais ir ieškoma pažeidimų.

d) 

Visi pastebėti pažeidimai skirstomi į kategorijas pagal šios dalies reikalavimus ir raštu patvirtinami pagal M.A.201 dalį atsakingam asmeniui arba organizacijai. Kompetentinga institucija turi procesą, kuriuo nagrinėja pažeidimų svarbą saugai.

e) 

Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus ir pažeidimų ištaisymo priemones.

f) 

Jeigu atliekant orlaivio tikrinimą randama įrodymų, kad nesilaikoma šios arba bet kurios kitos dalies, pažeidimas tvarkomas atsižvelgiant į atitinkamos dalies reikalavimus.

g) 

Jei reikia deramoms reikalavimų vykdymo priemonėms užtikrinti, informacija apie pastebėtą reikalavimų nesilaikymą viena kompetentinga institucija su kitomis kompetentingomis institucijomis keičiasi pagal f punktą.

M.B.304    Atšaukimas ir galiojimo sustabdymas

Kompetentinga institucija:

a) 

sustabdo tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimą atsižvelgiant į pagrįstas priežastis, jeigu iškyla galimas pavojus saugai, arba

b) 

tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimą sustabdo arba jį atšaukia pagal M.B.903 dalies 1 punktą.

▼M6

M.B.305    Orlaivio techninių užrašų sistema

a) 

Kompetentinga institucija patvirtina pradinę orlaivio techninių užrašų sistemą, kuri būtina pagal M.A.306 dalį.

▼M8

b) 

Siekdama suteikti galimybę organizacijai atlikti orlaivio techninių užrašų sistemos pakeitimus be išankstinio kompetentingos institucijos patvirtinimo, kompetentinga institucija patvirtina atitinkamą Vc priedo CAMO.A.300 dalies c punkte arba šio priedo M.A.704 dalies c punkte ar Vd priedo CAO.A.025 dalies c punkte nurodytą tvarką.

▼B

D POSKYRIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS STANDARTAI

(turi būti parengtas, jei būtina)

E POSKYRIS

KOMPONENTAI

(turi būti parengtas, jei būtina)

F POSKYRIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJA

M.B.601    Paraiška

Jeigu techninei priežiūrai atlikti būtinos gamybinės patalpos yra keliose valstybėse narėse, patikrinimas ir nepertraukiamoji patvirtinimo priežiūra turi būti atliekama kartu su valstybės narės, kurios teritorijoje yra kitos techninės priežiūros gamybinės patalpos, paskirtomis kompetentingomis institucijomis;

M.B.602    Pradinis patvirtinimas

a) 

Jeigu laikomasi M.A.606 dalies a ir b punktų reikalavimų, kompetentinga institucija pareiškėjui raštiškai praneša, kad ji patvirtina M.A.606 dalies a ir b punktuose nurodytus darbuotojus.

▼M6

b) 

„Kompetentinga institucija nustato, ar techninės priežiūros organizacijos žinyne numatytos procedūros atitinka šio priedo F poskyrio reikalavimus, ir užtikrina, kad atsakingas vadovas pasirašytų įsipareigojimų pareiškimą.

c) 

Kompetentinga institucija patikrina, ar organizacija laikosi šio priedo F poskyrio reikalavimų.

▼B

d) 

Bent kartą per patvirtinimo tikrinimą turi būti surengtas susitikimas su atsakingu vadovu, kad būtų užtikrinta, jog vadovas (-ė) tinkamai supranta patvirtinimo svarbą ir priežastį, dėl kurios organizacija prisiima įsipareigojimą laikytis žinyne nustatytos tvarkos.

e) 

Apie visus pažeidimus turi būti raštiškai pranešama pareiškėjo organizacijai.

f) 

Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus, jų ištaisymo veiksmus ir rekomendacijas.

g) 

Jei tai yra pradinis patvirtinimas, organizacija turi ištaisyti visus pažeidimus, ir jeigu juos patvirtina kompetentinga institucija, tada galima suteikti patvirtinimą.

M.B.603    Patvirtinimo suteikimas

▼M6

a) 

Jeigu techninės priežiūros organizacija atitinka taikytinų šio priedo punktų reikalavimus, kompetentinga institucija pareiškėjui išduoda patvirtinimo pažymėjimą (EASA 3 formą) (žr. šio priedo V priedėlį), kuriame nurodoma patvirtinimo apimtis.

▼B

b) 

Kompetentinga institucija patvirtinimo pažymėjime (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 3 formoje) nurodo su patvirtinimu susijusias sąlygas.

c) 

Patvirtinimo pažymėjime (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 3 formoje) pateikiamas nuorodos numeris.

M.B.604    Nepertraukiamoji priežiūra

▼M6

a) 

Kompetentinga institucija sudaro ir atnaujina visų pagal šio priedo B skyriaus F poskyrį patvirtintų ir jos prižiūrimų techninės priežiūros organizacijų sąrašą ir jame nurodo numatomo atlikti bei atlikto audito datas.

▼B

b) 

Ne rečiau nei kartą per 24 mėnesius visose organizacijose turi būti atliekamas auditas.

c) 

Apie visus pažeidimus turi būti raštiškai pranešama pareiškėjo organizacijai.

d) 

Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus, jų ištaisymo veiksmus ir rekomendacijas.

e) 

Su atsakingu vadovu bent kartą per 24 mėnesius surengiamas susitikimas, kad būtų užtikrinama, jog jai/jam yra pranešami svarbūs klausimai, kurie buvo iškelti atliekant auditą.

M.B.605    Pažeidimai

▼M6

a) 

Jeigu atliekant auditą arba kitomis priemonėmis nustatoma įrodymų, patvirtinančių, kad nesilaikoma šiame priede arba Vb priede (ML dalyje) nustatyto reikalavimo, kompetentinga institucija imasi šių veiksmų:

▼B

1. 

jei tai yra pirmo lygio pažeidimai, kompetentinga institucija nedelsdama imasi veiksmų, kad, atsižvelgiant į pirmo lygio pažeidimų apimtį, techninės priežiūros organizacijos patvirtinimas būtų atšauktas, apribotas arba jo galiojimas būtų iš dalies arba visiškai sustabdytas tol, kol organizacija imsis veiksmingų ištaisomųjų veiksmų.

2. 

jei tai yra antro lygio pažeidimai, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato ištaisomųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai. Tam tikromis aplinkybėmis pirmiau minėto laikotarpio pabaigoje ir atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, kompetentinga institucija trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti, jeigu pateikiamas nustatytus reikalavimus atitinkantis ištaisomųjų veiksmų planas.

b) 

Kompetentinga institucija imasi veiksmų visiškai arba iš dalies sustabdyti patvirtinimo galiojimą, jeigu nesilaikoma kompetentingos institucijos nustatyto tvarkaraščio.

M.B.606    Pakeitimai

a) 

Atliekant bet kokius organizacijos pakeitimus, apie kuriuos pranešama pagal M.A.617 dalį, kompetentinga institucija turi atsižvelgti į taikytinus pradinio patvirtinimo elementus.

b) 

Kompetentinga institucija gali nustatyti sąlygas, kuriomis patvirtinta techninės priežiūros organizacija gali vykdyti savo veiklą tuo metu, kai atliekami tie pakeitimai, nebent kompetentinga institucija nusprendžia, kad patvirtinimo galiojimą reikėtų sustabdyti dėl pakeitimų pobūdžio ar masto.

▼M6

c) 

Keičiant techninės priežiūros organizacijos žinyną:

1) 

jei pakeitimai tvirtinami tiesiogiai pagal M.A.604 dalies b punktą, kompetentinga institucija, prieš patvirtintai organizacijai oficialiai pranešdama apie patvirtinimą, patikrina, ar žinyne nustatytos procedūros atitinka šio priedo reikalavimus;

2) 

jei tvirtinant pakeitimus taikoma netiesioginio tvirtinimo procedūra pagal M.A.604 dalies c punktą, kompetentinga institucija užtikrina, kad:

i) 

pakeitimai nebūtų dideli;

ii) 

ji tinkamai kontroliuotų pakeitimų tvirtinimą, kad jie ir toliau atitiktų šio priedo reikalavimus.

▼B

M.B.607    Patvirtinimo atšaukimas, jo galiojimo sustabdymas ir apribojimas

Kompetentinga institucija:

a) 

atsižvelgdama į pagrįstas priežastis, jeigu kyla galimas pavojus saugai, sustabdo patvirtinimo galiojimą; arba

b) 

patvirtinimo galiojimą sustabdo, patvirtinimą atšaukia arba apriboja jo galiojimą pagal M.B.605 dalį.

G POSKYRIS

NEPERTRAUKIAMĄJĮ TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI ORGANIZACIJA

M.B.701    Paraiška

▼M2

a) 

Jei tai yra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, toliau išvardyti dalykai kompetentingai institucijai pateikiami patvirtinti kartu su kiekvieno orlaivio, kurį ketinama eksploatuoti, tipo pirminiu oro vežėjo pažymėjimo prašymu ir, jei taikoma, visų pakeitimų prašymais:

1. 

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinynas;

2. 

operatoriaus orlaivio techninės priežiūros programos;

3. 

orlaivio techninis žurnalas;

4. 

jei būtina, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos ir pagal 145 dalį patvirtintos techninės priežiūros organizacijos sudarytų techninės priežiūros sutarčių techninė specifikacija.

▼B

b) 

Jeigu gamybinės patalpos yra keliose valstybėse narėse, patikrinimas ir nepertraukiamoji patvirtinimo priežiūra turi būti atliekama kartu su valstybės narės, kurios teritorijoje yra kitos techninės priežiūros gamybinės patalpos, paskirtomis kompetentingomis institucijomis.

M.B.702    Pradinis patvirtinimas

a) 

Jeigu laikomasi M.A.706 dalies a, c ir d punktų bei M.A.707 dalies reikalavimų, kompetentinga institucija pareiškėjui raštiškai praneša, kad ji patvirtina M.A.706 dalies a, c ir d punktuose bei M.A.707 dalyje nurodytus darbuotojus.

b) 

Kompetentinga institucija turi nustatyti, ar techninės priežiūros užtikrinimo žinyne numatytos procedūros atitinka šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį, ir užtikrinti, kad atsakingas vadovas pasirašytų įsipareigojimų pareiškimą

c) 

Kompetentinga institucija patikrina, ar organizacija laikosi šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyryje nustatytų reikalavimų.

d) 

Bent kartą per patvirtinimo tikrinimą turi būti surengtas susitikimas su atsakingu vadovu, kad būtų užtikrinta, jog vadovas (-ė) tinkamai supranta patvirtinimo svarbą ir priežastį, dėl kurios organizacija prisiima žinyne nustatytą įsipareigojimą laikytis tvarkos, kuri nurodyta nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyne.

e) 

Apie visus pažeidimus turi būti raštiškai pranešama pareiškėjo organizacijai.

f) 

Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus, jų ištaisymo veiksmus ir rekomendacijas.

g) 

Jei tai yra pradinis patvirtinimas, organizacija turi ištaisyti visus pažeidimus, ir jeigu juos patvirtina kompetentinga institucija, tada galima suteikti patvirtinimą.

▼M8

M.B.703    Patvirtinimo suteikimas

a) 

Jeigu nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija atitinka šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį, kompetentinga institucija pareiškėjui išduoda patvirtinimo pažymėjimą (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 14-MG formą) (žr. šio priedo VI priedėlį), kuriame nurodoma patvirtinimo galiojimo apimtis.

b) 

Kompetentinga institucija patvirtinimo pažymėjime (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 14-MG formoje) nurodo patvirtinimo galiojimą.

c) 

Patvirtinimo pažymėjime (14-MG formoje) Agentūros nustatytu būdu pateikiamas nuorodos numeris.

d) 

Jei tai yra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintys oro vežėjai, Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 14-MG formoje pateikta informacija bus nurodoma oro vežėjo pažymėjime.

▼B

M.B.704    Nepertraukiamoji priežiūra

a) 

Kompetentinga institucija turi sudaryti visų pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį patvirtintų ir jos prižiūrimų nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų sąrašą ir jį atnaujinti bei jame nurodyti numatomą auditą bei jo atlikimo datas.

b) 

Ne rečiau nei kartą per 24 mėnesius visose organizacijose turi būti atliekamas auditas.

c) 

Atitinkama orlaivių, kuriuos prižiūri pagal šio priedo (M dalies) B skyriaus G poskyrį patvirtinta organizacija, imtis turi būti tikrinama kas 24 mėnesius. Imties dydį nustato kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pirmesnio audito ir ankstesnių gaminio patikrinimų rezultatus.

d) 

Apie visus pažeidimus turi būti raštiškai pranešama pareiškėjo organizacijai.

e) 

Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus, jų ištaisymo veiksmus ir rekomendacijas.

f) 

Su atsakingu vadovu bent kartą per 24 mėnesius surengiamas susitikimas, kad būtų užtikrinama, jog jai/jam yra pranešami svarbūs klausimai, kurie buvo iškelti atliekant auditą.

M.B.705    Pažeidimai

a) 

▼M8

Jeigu atliekant auditą arba kitomis priemonėmis buvo nustatyta įrodymų, patvirtinančių, kad nesilaikoma kurio nors šiame priede (M dalyje) arba Vb priedo (ML dalyje) nustatyto reikalavimo, kompetentinga institucija imasi šių veiksmų:

▼B

1. 

jei tai yra pirmo lygio pažeidimai, kompetentinga institucija nedelsdama imasi veiksmų, kad, atsižvelgiant į pirmo lygio pažeidimų apimtį, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimas būtų atšauktas, apribotas arba jo galiojimas būtų iš dalies arba visiškai sustabdytas tol, kol organizacija imsis veiksmingų ištaisomųjų veiksmų;

2. 

jei tai yra antro lygio pažeidimai, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato ištaisomųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai. Tam tikromis aplinkybėmis pirmiau minėto laikotarpio pabaigoje ir atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, kompetentinga institucija trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti, jeigu pateikiamas nustatytus reikalavimus atitinkantis ištaisomųjų veiksmų planas.

b) 

Kompetentinga institucija imasi veiksmų visiškai arba iš dalies sustabdyti patvirtinimo galiojimą, jeigu nesilaikoma kompetentingos institucijos nustatyto tvarkaraščio.

M.B.706    Pakeitimai

a) 

Atliekant bet kokius organizacijos pakeitimus, apie kuriuos pranešama pagal M.A.713 dalį, kompetentinga institucija turi atsižvelgti į taikytinus pradinio patvirtinimo elementus.

b) 

Kompetentinga institucija gali nustatyti sąlygas, kuriomis patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali vykdyti savo veiklą tuo metu, kai atliekami tie pakeitimai, nebent kompetentinga institucija nusprendžia, kad patvirtinimo galiojimą reikėtų sustabdyti dėl pakeitimų pobūdžio ar masto.

▼M8

c) 

Keičiant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos žinyną:

1. 

Jei pakeitimai tvirtinami tiesiogiai pagal šio priedo (M dalies) M.A.704 dalies b punktą, kompetentinga institucija, prieš patvirtintai organizacijai oficialiai pranešdama apie patvirtinimą, patikrina, ar žinyne nustatytos procedūros atitinka atitinkamai šio priedo (M dalies) arba Vb priedo (ML dalies) reikalavimus.

2. 

Jei tvirtinant pakeitimus taikoma netiesioginio patvirtinimo procedūra pagal šio priedo (M dalies) M.A.704 dalies c punktą, kompetentinga institucija užtikrina, kad:

i) 

pakeitimai nebūtų dideli;

ii) 

ji tinkamai kontroliuotų pakeitimų patvirtinimą, kad jie atitiktų atitinkamai šio priedo (M dalies) arba Vb priedo (ML dalies) reikalavimus.

▼B

M.B.707    Patvirtinimo atšaukimas, jo galiojimo sustabdymas ir apribojimas

Kompetentinga institucija:

a) 

atsižvelgdama į pagrįstas priežastis, jeigu kyla galimas pavojus saugai, sustabdo patvirtinimo galiojimą; arba

b) 

patvirtinimo galiojimą sustabdo, patvirtinimą atšaukia arba apriboja jo galiojimą pagal M.B.705 dalį.

H POSKYRIS

IŠLEIDIMO EKSPLOATUOTI PAŽYMĖJIMAS – CRS

(turi būti parengtas, jei būtina)

I POSKYRIS

TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMAS

M.B.901    Rekomendacijų įvertinimas

Gavus paraišką ir susijusią periodiškai atliekamos orlaivio tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo rekomendaciją pagal M.A.901 dalį:

▼M6

1. 

Tinkamą kvalifikaciją turintys kompetentingos institucijos darbuotojai tikrina, ar iš rekomendacijoje pateikiamo atitikties pareiškimo matyti, kad buvo atlikta išsami tinkamumo skraidyti patikra pagal M.A.901 dalies reikalavimus.

▼B

2. 

kompetentinga institucija gali atlikti tyrimą ir prašyti rekomendacijos įvertinimui pagrįsti būtinos kitos informacijos.

M.B.902    Kompetentingos institucijos atliekama tinkamumo skraidyti patikra

▼M6

a) 

„Jeigu kompetentinga institucija atlieka tinkamumo skraidyti patikrą ir išduoda tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą (šio priedo III priedėlis (EASA 15a forma)), kompetentinga institucija tinkamumo skraidyti patikrą atlieka pagal M.A.901 dalį.

b) 

Tinkamumo skraidyti patikroms atlikti kompetentinga institucija turi turėti reikiamus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus.

1) 

Jei orlaivį naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 licencijuoti oro vežėjai arba orlaivio MTOM yra didesnė nei 2 730  kg, tokie darbuotojai turi:

a) 

būti įgiję ne trumpesnę nei penkerių metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti;

b) 

turėti pagal III priedo (66 dalies) reikalavimus išduotą atitinkamą licenciją arba šalies pripažintą techninės priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, atsižvelgiant į atitinkamą orlaivio kategoriją (kai 5 straipsnio 6 dalyje daroma nuoroda į nacionalines taisykles), arba aviacijos bakalauro ar lygiavertį laipsnį;

c) 

būti išklausę oficialų techninės orlaivių priežiūros kursą;

d) 

būti ėję su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas.

Nepaisant a–d punktų, M.B.902 dalies b punkto 1 papunkčio b dalyje nustatytą reikalavimą leidžiama pakeisti penkerių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri papildytų patirtį, reikalaujamą M.B.902 dalies b punkto 1 papunkčio a dalyje.

2) 

Jei orlaivį naudoja ne pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 licencijuoti oro vežėjai arba orlaivio MTOM yra 2 730  kg ar mažesnė, tokie darbuotojai turi:

a) 

turėti ne trumpesnę nei trejų metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti;

b) 

turėti pagal III priedo (66 dalies) reikalavimus išduotą atitinkamą licenciją arba šalies pripažintą techninės priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, atsižvelgiant į atitinkamą orlaivio kategoriją, kai 5 straipsnio 6 dalyje daroma nuoroda į nacionalines taisykles, arba aviacijos bakalauro ar lygiavertį laipsnį;

c) 

būti išklausę tinkamą techninės orlaivių priežiūros kursą;

d) 

būti ėję su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas.

Nepaisant a–d punktų, M.B.902 dalies b punkto 2 papunkčio b dalyje nustatytą reikalavimą leidžiama pakeisti ketverių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri papildytų patirtį, reikalaujamą M.B.902 dalies b punkto 2 papunkčio a dalyje.

▼B

c) 

Kompetentinga institucija apie visus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus turi turėti užrašus, kuriuose pateikiama išsami informacija apie visas įgytas atitinkamas kvalifikacijas ir informacijos apie nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo patirtį bei mokymus santrauka.

d) 

Kompetentinga institucija, atlikdama tinkamumo skraidyti patikrą, turi turėti prieigą prie M.A.305, M.A.306 ir M.A.401 dalyse nustatytų atitinkamų duomenų.

e) 

Tinkamumo skraidyti patikrą atliekantys darbuotojai pagal nustatytus reikalavimus užbaigę tinkamumo skraidyti patikrą išduoda 15a formą.

M.B.903    Pažeidimai

Jeigu tikrinant orlaivį arba kitomis priemonėmis buvo nustatyta įrodymų, patvirtinančių, kad nesilaikoma M dalies reikalavimų, kompetentinga institucija imasi šių veiksmų:

1. 

jei tai yra pirmo lygio pažeidimai, kompetentinga institucija reikalauja, kad prieš kitą skrydį būtų imtasi ištaisomųjų veiksmų, ir kompetentinga institucija nedelsdama imasi veiksmų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimui atšaukti arba sustabdyti jo galiojimą;

2. 

jei tai yra antro lygio pažeidimai, kompetentingos institucijos reikalaujami ištaisomieji veiksmai turi atitikti pažeidimų pobūdį.

▼M6

M.B.904    Keitimasis informacija

Gavusi pranešimą apie vienoje valstybėje narėje registruoto orlaivio perleidimą kitai valstybei narei pagal M.A.903 dalį, valstybės narės, kurioje orlaivis šiuo metu registruotas, kompetentinga institucija informuoja valstybės narės, kurioje orlaivis bus užregistruotas, kompetentingą instituciją apie bet kokias žinomas problemas, susijusias su perleidžiamu orlaiviu. Valstybės narės, kurioje orlaivis bus užregistruotas, kompetentinga institucija užtikrina, kad valstybės narės, kurioje orlaivis šiuo metu registruotas, kompetentinga institucija būtų tinkama informuota apie perleidimą.

▼M6
I priedėlis.

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo sutartis

1.

Kai savininkas ar operatorius pagal M.A.201 dalį sudaro nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo užduočių atlikimo sutartį su CAMO ar CAO, abiejų sutarties šalių pasirašytos sutarties kopiją kompetentingos institucijos prašymu savininkas ar operatorius nusiunčia registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai.

2.

Rengiant sutartį atsižvelgiama į šio priedo reikalavimus ir joje nustatomi sutarties šalių įsipareigojimai orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti atžvilgiu.

3.

Joje nurodoma bent ši informacija:

— 
orlaivio registracijos duomenys, tipas ir serijos numeris;
— 
orlaivio savininko arba registruoto nuomininko pavadinimas arba išsami informacija apie įmonę, įskaitant adresą;
— 
išsami informacija apie CAMO ar CAO, su kuria sudaryta sutartis, įskaitant adresą;
— 
operacijos rūšis.

4.

Joje nustatoma:

„Savininkas arba operatorius paveda CAMO arba CAO užtikrinti orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, parengti OTPP, kurią tvirtina kompetentinga institucija, kaip nustatyta M.1 dalyje, ir orlaivio techninės priežiūros organizacija pagal minėtą OTPP.

Pagal šią sutartį abi šalys įsipareigoja vykdyti atitinkamus šia sutartimi nustatytus įpareigojimus.

Savininkas ar operatorius pareiškia, kad jo turimomis žiniomis CAMO ar CAO teikiama visa informacija apie orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti yra bei ateityje bus tiksli ir kad orlaivis nebus keičiamas be išankstinio CAMO ar CAO patvirtinimo.

Jeigu viena iš sutartį pasirašiusių šalių kaip nors pažeistų šios sutarties nuostatas, sutartis taptų niekine. Tokiu atveju savininkas arba operatorius prisiima visą atsakomybę už visas su orlaivio nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susijusias užduotis ir savininkas per dvi savaites informuoja registravimo valstybės narės kompetentingas institucijas apie tokį sutarties nuostatų pažeidimą.“

5.

Jeigu savininkas / operatorius su CAMO ar CAO sudaro sutartį pagal M.A.201 dalį, kiekviena sutarties šalis prisiima šiuos įsipareigojimus:

5.1.

CAMO ar CAO įsipareigojimai:

1) 

į savo patvirtinimo sąlygas įtraukti orlaivio tipą;

2) 

laikytis toliau išvardytų su orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimu susijusių sąlygų:

a) 

parengti orlaivio OTPP, įskaitant, jeigu taikoma, visas parengtas patikimumo programas;

b) 

OTPP nurodyti techninės priežiūros užduotis, kurias pilotas savininkas gali atlikti pagal M.A.803 dalies c punktą;

c) 

pasirūpinti OTPP patvirtinimu;

d) 

patvirtinus OTPP, jos kopiją pateikti savininkui ar operatoriui;

e) 

surengti su ankstesne orlaivio techninės priežiūros programa susijusį patikrinimą;

f) 

užtikrinti, kad visą techninę priežiūrą atliktų patvirtinta techninės priežiūros organizacija;

g) 

užtikrinti, kad būtų taikomi visi taikytini tinkamumo skraidyti nurodymai;

h) 

užtikrinti, kad visus atliekant planinę techninę priežiūrą arba tinkamumo skraidyti patikras nustatytus arba savininko praneštus defektus pašalintų patvirtinta techninės priežiūros organizacija;

i) 

derinti planinę techninę priežiūrą, tinkamumo skraidyti nurodymų taikymą, ribotos eksploatavimo trukmės dalių keitimą ir komponentų tikrinimo reikalavimus;

j) 

kiekvieną kartą orlaivio savininkui pranešti apie tai, kad orlaivis turi būti pristatytas patvirtintai techninės priežiūros organizacijai;

k) 

tvarkyti visus techninius užrašus;

l) 

archyvuoti visus techninius užrašus;

3) 

užtikrinti, kad visi orlaivio pakeitimai prieš juos įdiegiant būtų patvirtinti pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalį);

4) 

užtikrinti, kad orlaivio remontas prieš jį atliekant būtų patvirtintas pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalį);

5) 

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai kas kartą pranešti, jeigu savininkas nepristato orlaivio patvirtintai techninės priežiūros organizacijai, kai ji to paprašo;

6) 

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai kas kartą pranešti, jeigu nesilaikoma sutarties;

7) 

užtikrinti, kad orlaivio tinkamumo skraidyti patikra būtų atlikta, kai būtina, ir užtikrinti, kad būtų išduotas tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas arba kad registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai būtų nusiųsta rekomendacija;

8) 

išduoto arba pratęsto galiojimo tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo kopiją per 10 dienų išsiųsti registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai;

9) 

teikti pranešimus apie visus įvykius, apie kuriuos privaloma pranešti pagal taikytinus reglamentus;

10) 

jei viena iš šalių nutraukia sutartį, apie tai pranešti registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai.

5.2.

Savininko ar operatoriaus įsipareigojimai:

1) 

bendrais bruožais suprasti patvirtintą OTPP;

2) 

bendrais bruožais suprasti šio priedo nuostatas;

3) 

CAMO ar CAO prašymu nustatytu laiku orlaivį pristatyti patvirtintai techninės priežiūros organizacijai, dėl kurios susitarta su CAMO ar CAO;

4) 

nekeisti orlaivio iš anksto nepasitarus su CAMO ar CAO;

5) 

CAMO ar CAO pranešti apie visus techninės priežiūros darbus, kurie išimties tvarka buvo atlikti nepranešus CAMO ar CAO ir be jų kontrolės;

6) 

naudojant orlaivio žurnalą, CAMO ar CAO pranešti apie visus vykdant veiklą nustatytus defektus;

7) 

jei viena iš šalių nutraukia šią sutartį, apie tai pranešti registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai;

8) 

CAMO ar CAO ir registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai pranešti apie orlaivio pardavimą;

9) 

pranešti apie visus įvykius, apie kuriuos privaloma pranešti pagal taikytinus reglamentus;

10) 

CAMO ar CAO reguliariai informuoti apie orlaivio skraidymo valandas ir teikti kitą su orlaivio naudojimu susijusią informaciją, dėl kurios susitarta su CAMO ar CAO;

11) 

kai, laikantis patvirtintoje OTPP pateikto techninės priežiūros užduočių sąrašo apribojimų (kaip nustatyta M.A.803 dalies c punkte), atliekama pilotui savininkui priklausanti techninė priežiūra, į orlaivio žurnalą įtraukti įrašą apie IEP, kaip nurodyta M.A.803 dalies d punkte;

12) 

ne vėliau nei per 30 dienų nuo bet kokios pilotui savininkui priklausančios techninės priežiūros darbų pabaigos apie ją informuoti CAMO ar CAO pagal M.A.305 dalies a punktą.

6.

Kai savininkas ar operatorius sudaro sutartį su CAMO ar CAO pagal M.A.201 dalį, turi būti aiškiai nurodyti kiekvienos šalies įsipareigojimai dėl privalomo ir savanoriško pranešimų apie įvykius teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 376/2014 ( 9 ).

▼B
II priedėlis

Oficialus išleidimo pažymėjimas EASA 1 forma

Šios instrukcijos taikomos tik kai EASA 1 forma naudojama techninės priežiūros tikslais. Reikėtų atkreipti dėmesį į Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) I priedėlį, kuris taikomas EASA 1 formą naudojant gamybos tikslais.

1.    PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

1.1.

Pagrindinė pažymėjimo paskirtis – deklaruoti, kad atliekamais produktų, dalių ir prietaisų (toliau – gaminys (-iai)) techninės priežiūros darbais užtikrinamas tinkamumas skraidyti.

1.2.

Turi būti nustatyta pažymėjimo ir gaminio (-ių) tarpusavio sąsaja. Pažymėjimo rengėjas privalo pasilikti pažymėjimo kopiją, pagal kurią būtų galima patikrinti originalius duomenis.

1.3.

Pažymėjimą pripažįsta daugelis tinkamumą skraidyti užtikrinančių institucijų, tačiau šis pripažinimas gali priklausyti nuo galiojančių dvišalių susitarimų ir (arba) tinkamumą skraidyti užtikrinančios institucijos politikos. Tokiu atveju šiame pažymėjime minimi „patvirtinti konstrukciniai duomenys“ yra įvežančios šalies tinkamumą skraidyti užtikrinančios institucijos patvirtinti duomenys.

1.4.

Pažymėjimas nėra pranešimas apie pristatymą arba važtaraštis.

1.5.

Orlaivio negalima išleisti eksploatuoti naudojant pažymėjimą.

1.6.

Pažymėjimas nėra patvirtinimas, kad gaminį galima įmontuoti tam tikrame orlaivyje, variklyje arba oro sraigte; tai dokumentas, galutiniam naudotojui padedantis nustatyti gaminio tinkamumo naudoti patvirtinimo statusą.

1.7.

Į vieną pažymėjimą negalima įtraukti ir pagal gamybos, ir pagal techninės priežiūros procedūras išleistų gaminių rinkinio.

2.    BENDRA FORMA

2.1.

Pažymėjimas turi atitikti pridėtą formą, įskaitant langelių numerius ir kiekvieno langelio vietą. Kiekvieno langelio dydis gali būti pritaikytas konkrečiai paraiškai, bet ne tiek, kad pažymėjimo nebūtų įmanoma atpažinti.

2.2.

Pažymėjimas turi būti „gulsčios“ formos, tačiau apskritai jis gali būti gerokai didesnis arba mažesnis su sąlyga, kad išliktų atpažįstamas ir įskaitomas. Jeigu kyla abejonių, pasitarkite su kompetentinga institucija.

2.3.

Naudotojo ir (arba) montuotojo pareiškimą apie atsakomybę galima pateikti bet kurioje pažymėjimo pusėje.

2.4.

Visas spausdintas tekstas turi būti aiškus ir įskaitomas, kad jį būtų lengva perskaityti.

2.5.

Pažymėjimą galima iš anksto išspausdinti arba parengti kompiuteriu, tačiau bet kuriuo atveju išspausdintos linijos ir ženklai turi būti aiškūs ir įskaitomi ir atitikti nustatytą formą.

2.6.

Pažymėjimas turėtų būti rengiamas anglų kalba ir, jei reikia, kita (-omis) kalba (-omis).

2.7.

Pažymėjime pateiktina informacija gali būti spausdinama rašomąja mašinėle ir (arba) kompiuteriu arba įrašoma ranka didžiosiomis raidėmis ir turi būti lengvai įskaitoma.

2.8.

Aiškumo sumetimais turi būti naudojama kuo mažiau santrumpų.

2.9.

Kitoje pažymėjimo pusėje likusiame laisvame plote pažymėjimo rengėjas gali pateikti bet kokią papildomą informaciją, išskyrus sertifikavimo pareiškimą. Jeigu naudojama kita pažymėjimo pusė, tai turi būti nurodyta atitinkamame pažymėjimo pirmosios pusės langelyje.

3.    KOPIJOS

3.1.

Pažymėjimo kopijų, kurios siunčiamos klientui arba kurias pažymėjimo rengėjas pasilieka sau, skaičius neribojamas.

4.    PAŽYMĖJIMO KLAIDA (-OS)

4.1.

Jeigu galutinis naudotojas pažymėjime aptinka klaidą (-ų), jis privalo ją (jas) raštu nurodyti pažymėjimo rengėjui. Pažymėjimo rengėjas naują pažymėjimą gali išduoti tik jeigu klaidą (-as) galima patikrinti ir ištaisyti.

4.2.

Naujajam pažymėjimui turi būti suteiktas naujas kontrolinis numeris, jis iš naujo pasirašomas ir įrašoma nauja data.

4.3.

Prašymą išduoti naują pažymėjimą galima patenkinti iš naujo netikrinant gaminio (-ių) būklės. Naujasis pažymėjimas nėra pareiškimas apie dabartinę būklę, jo 12 langelyje turi būti pateikta tokia nuoroda į ankstesnį pažymėjimą: „Šiuo pažymėjimu ištaisoma (-os) klaida (-os), padaryta (-os) [įrašykite originalią išdavimo datą] [įrašykite originalų kontrolinį numerį] pažymėjimo [įrašykite pataisyto (-ų) langelio (-ių)] numerį (-ius)] langelyje (-iuose); šis pažymėjimas nėra atitikties, būklės ir (arba) išleidimo eksploatuoti patvirtinimas“. Abu pažymėjimai turėtų būti saugomi iki pirmojo pažymėjimo saugojimo laikotarpio pabaigos.

5.    PAŽYMĖJIMO RENGIMO INSTRUKCIJOS PAŽYMĖJIMO RENGĖJUI

1 langelis. Tvirtinanti kompetentinga institucija/Šalis

Nurodoma kompetentingos institucijos, pagal kurios jurisdikciją išduotas šis pažymėjimas, pavadinimas ir šalis. Jeigu kompetentinga institucija yra Agentūra, turi būti nurodoma tik „EASA“.

2 langelis. EASA 1 formos antraštė

„OFICIALUS IŠLEIDIMO PAŽYMĖJIMAS

EASA 1 FORMA“

3 langelis. Formos kontrolinis numeris

Įrašomas unikalus numeris, suteiktas pagal 4 langelyje nurodytos organizacijos numeravimo sistemą arba procedūrą; šis numeris gali būti sudarytas iš raidžių ir (arba) skaitmenų.

4 langelis. Organizacijos pavadinimas ir adresas

Įrašomas patvirtintos organizacijos, atliekančios darbą, kuris įrašomas į šį pažymėjimą, išsamus pavadinimas ir adresas (pagal EASA 3 formą). Galima pateikti logotipus ir panašius ženklus, jei logotipas telpa į langelį.

5 langelis. Darbų užsakymas/Sutartis/Sąskaita faktūra

Kad klientui būtų lengviau atsekti gaminį (-ius), įrašomas darbų užsakymo numeris, sutarties numeris, sąskaitos faktūros numeris arba panašus nuorodos numeris.

6 langelis. Gaminys

Įrašomi gaminių partijų numeriai, jei gaminių partijų daugiau kaip viena. Šiame langelyje pateiktus duomenis galima nesunkiai susieti su 12 langeliu „Pastabos“.

7 langelis. Aprašas

Įrašomas gaminio pavadinimas arba pateikiamas gaminio aprašas. Pirmenybė turėtų būti teikiama terminams, vartojamiems nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymuose arba techninės priežiūros duomenyse (pvz., iliustruotasis dalių katalogas, orlaivių techninės priežiūros žinynas, techninis biuletenis, komponentų techninės priežiūros žinynas).

8 langelis. Dalies numeris

Įrašomas dalies numeris, nurodytas ant gaminio arba jo žymens ir (arba) pakuotės. Jei tai variklis arba oro sraigtas, gali būti naudojamas jo tipo žymuo.

9 langelis. Kiekis

Nurodomas gaminių kiekis.

10 langelis. Serijos numeris

Jei pagal taisykles ant gaminio turi būti nurodytas serijos numeris, įrašykite jį. Be to, galima įrašyti bet kokį kitą serijos numerį, kurio pagal taisykles nurodyti nereikalaujama. Jei serijos numeris ant gaminio nenurodytas, įrašykite „Nėra“.

11 langelis. Statusas/Darbas

Toliau aprašomi leidžiami 11 langelio įrašai. Įrašomas tik vienas iš šių terminų – jeigu galima pasirinkti daugiau nei vieną terminą, tada vartojamas didžiąją atliktų darbų dalį ir (arba) gaminio statusą tiksliausiai nusakantis terminas.i)

Atliktas kapitalinis remontas

.

Tai procesas, kuriuo užtikrinama, kad gaminys visiškai atitiktų visus leidžiamuosius eksploatavimo nuokrypius, nustatytus gaminio tipo pažymėjimo turėtojo arba įrangos gamintojo nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymuose arba duomenyse, kuriuos yra patvirtinusi arba pripažinusi institucija. Gaminys bent jau išmontuojamas, išvalomas, patikrinamas, jeigu reikia, suremontuojamas, vėl surenkamas ir išbandomas pagal minėtus nustatytus duomenis.

ii)

Suremontuotas

.

Defekto (-ų) pašalinimas naudojant taikomą standartą (1).

iii)

Patikrintas/Išbandytas

.

Patikrinimas, matavimas ir t. t. pagal taikomą standartą (1) (pvz., apžiūra, veikimo tikrinimas, stendinis bandymas, t. t.).

iv)

Modifikuotas

.

Gaminio pertvarkymas, kad jis atitiktų taikomą standartą (1).

(1)   

Taikomas standartas – kompetentingos institucijos patvirtintas ar jai priimtinas gamybos, projektavimo, techninės priežiūros, kokybės standartas, metodas, būdas arba praktika. Taikomas standartas aprašomas 12 langelyje.

12 langelis. Pastabos

Tiesiogiai arba nurodydami pagalbinius dokumentus, kurie naudotojui arba montuotojui būtini norint nustatyti su sertifikuojamu darbu susijusio (-ių) gaminio (-ių) tinkamumą naudoti, apibūdinkite 11 langelyje nurodytą darbą. Prireikus galima naudoti atskirą lapą ir daroma nuoroda į pagrindinę EASA 1 formą. Turi būti aiškiai nurodoma, su kokiu (-iais) 6 langelyje nurodytu (-ais) gaminiu (-iais) kiekvienas pareiškimas siejamas.

12 langelyje įrašytinos informacijos pavyzdžiai:

i) 

naudoti techninės priežiūros duomenys, įskaitant statusą po patikrinimo ir nuorodą;

ii) 

atitiktis tinkamumo skraidyti nurodymams arba techniniam biuleteniui;

iii) 

atlikti remontai;

iv) 

atliktos modifikacijos;

v) 

įmontuotos atsarginės dalys;

vi) 

ribotos eksploatavimo trukmės dalių statusas;

vii) 

nukrypimai nuo užsakovo pateikto darbų užsakymo;

viii) 

išleidimo pareiškimai – kad būtų laikomasi užsienio valstybės civilinės aviacijos administracijos techninės priežiūros reikalavimų;

ix) 

informacija, reikalinga naudojant siuntą su trūkumais arba iš naujo atliekant surinkimą po pristatymo;

▼M6

x) 

pagal I priedo (M dalies) F poskyrį ar Vd priedą (CAO dalį) patvirtintoms techninės priežiūros organizacijoms – M.A.613 dalyje ir CAO.A.070 dalyje (atsižvelgiant į tai, kas taikoma) nurodytas pareiškimas dėl komponento IEP:

„Patvirtinama, kad, jeigu šiame langelyje nenurodyta kitaip, 11 langelyje nurodytas ir šiame langelyje aprašytas darbas užbaigtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrio arba Vd priedo (CAO dalies) reikalavimus, todėl laikoma, kad darbo objektas parengtas išleisti eksploatuoti. TAI NĖRA IŠLEIDIMAS EKSPLOATUOTI PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 1321/2014 II PRIEDĄ (145 DALĮ).“

Jeigu duomenys spausdinami iš elektroninės EASA 1 formos, atitinkami duomenys, kurie netelpa į kitus langelius, turėtų būti įrašomi į šį langelį.

▼B

Jeigu duomenys spausdinami iš elektroninės EASA 1 formos, atitinkami duomenys, kurie netelpa į kitus langelius, turėtų būti įrašomi į šį langelį.

13a–13e langeliai

Bendrieji 13a–13e langelių reikalavimai: šie langeliai nepildomi išleidimo eksploatuoti techninės priežiūros tikslais. Kad šis langelis nebūtų panaudotas per neapdairumą arba neteisėtai, jį užtušuokite, patamsinkite arba kitaip pažymėkite.

▼M6

14a langelis

Pažymimas (-i) atitinkamas (-i) kvadratėlis (-iai), t. y. nurodoma, kokios taisyklės taikomos užbaigtam darbui. Jeigu pažymimas kvadratėlis „Kitos taisyklės, nurodytos 12 langelyje“, 12 langelyje turi būti nurodomos kitos (-ų) tinkamumą skraidyti užtikrinančios (-ių) institucijos (-ų) taisyklės. Turi būti pažymimas bent vienas kvadratėlis arba, jeigu reikia, galima pažymėti abu kvadratėlius.

Dėl visų techninės priežiūros darbų, kuriuos atliko pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrį arba Vd priedą (CAO dalį) patvirtintos techninės priežiūros organizacijos, pažymimas kvadratėlis „Kitos taisyklės, nurodytos 12 langelyje“ ir į 12 langelį įrašomas pareiškimas dėl IEP. Šiuo atveju su sertifikavimu susijęs pareiškimas „jeigu šiame langelyje nenurodyta kitaip“ skirtas toliau nurodytiems atvejams:

a) 

negalima užbaigti techninės priežiūros darbų;

b) 

techninės priežiūros darbai neatitinka I priede (M dalyje) ar Vd priede (CAO dalyje) nustatyto standarto;

c) 

techninės priežiūros darbai buvo atlikti ne pagal I priedo (M dalies) arba Vb priedo (CAO dalies) reikalavimus; tokiu atveju 12 langelyje nurodomas konkretus nacionalinės teisės aktas.

Dėl visų techninės priežiūros darbų, kuriuos atliko pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) A skyrių patvirtintos techninės priežiūros organizacijos, su sertifikavimu susijęs pareiškimas „jeigu 12 langelyje nenurodyta kitaip“ skirtas toliau nurodytiems atvejams:

a) 

negalima užbaigti techninės priežiūros darbų;

b) 

techninės priežiūros darbai neatitinka II priede (145 dalyje) nustatyto standarto;

c) 

techninės priežiūros darbai buvo atlikti ne pagal II priedo (145 dalies) reikalavimus; tokiu atveju 12 langelyje nurodomas konkretus nacionalinės teisės aktas.

▼B

14b langelis. Įgalioto asmens parašas

Šis laukelis skirtas įgalioto asmens parašui. Pasirašyti šiame langelyje gali tik tie asmenys, kurie yra specialiai įgalioti pagal kompetentingos institucijos taisykles ir politiką. Kad būtų lengviau atpažinti asmenį, šalia parašo gali būti nurodomas unikalus įgaliotam asmeniui suteiktas numeris.

14c langelis. Pažymėjimo/Patvirtinimo numeris

Įrašomas pažymėjimo arba patvirtinimo numeris ar nuoroda. Šį numerį arba nuorodą suteikia kompetentinga institucija.

14d langelis. Vardas ir pavardė

Įskaitomai įrašoma asmens, kuris pasirašo 14b langelyje, vardas ir pavardė.

14e langelis. Data

Įrašoma pasirašymo 14b langelyje data; datos formatas turi būti mmmm (keturi metų skaitmenys) mmm (pirmosios trys mėnesio raidės) dd (du dienos skaitmenys).

Naudotojo/montuotojo pareigos

Pažymėjime pateikiamas toliau nurodytas teiginys, kuriuo galutiniai naudotojai būtų įspėti, kad jie neatleidžiami nuo pareigų, susijusių su bet kurio gaminio, prie kurio pridedama ši forma, įmontavimu ir naudojimu:

„ŠIS PAŽYMĖJIMAS NĖRA LEIDIMAS ĮMONTUOTI GAMINĮ (-IUS).

JEI NAUDOTOJAS IR (ARBA) MONTUOTOJAS DARBĄ ATLIEKA PAGAL TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANČIOS INSTITUCIJOS, NENURODYTOS 1 LANGELYJE, TAISYKLES, LABAI SVARBU, KAD NAUDOTOJAS IR (ARBA) MONTUOTOJAS UŽTIKRINTŲ, KAD JO TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI INSTITUCIJA PRIPAŽINTŲ GAMINIUS, KURIUOS PATVIRTINA 1 LANGELYJE NURODYTA TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI INSTITUCIJA.

13A IR 14A LANGELIŲ PAREIŠKIMAI NĖRA ĮMONTAVIMO PAŽYMĖJIMAS. VISAIS ATVEJAIS ORLAIVIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTUOSE TURI BŪTI ĮMONTAVIMO PAŽYMĖJIMAS, KURĮ NAUDOTOJAS ARBA MONTUOTOJAS PAGAL NACIONALINES TAISYKLES IŠDUODA PRIEŠ TAI, KAI ORLAIVIUI LEIDŽIAMA SKRISTI.“