16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 3. decembrī iesniedza Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Spānija) – IOS Finance EFC S.A./Servicio Murciano de Salud

(Lieta C-555/14)

(2015/C 056/12)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia

Pamatlietas puses

Prasītājs: IOS Finance EFC S.A.

Atbildētājs: Servicio Murciano de Salud

Prejudiciālie jautājumi

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Direktīvas 2011/7/ES (1) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos 4. panta 1. punktā, 6. pantā, 7. panta 2. un 3. punktā noteikto:

1)

Vai direktīvas 2011/7 7. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka dalībvalsts nedrīkst izvirzīt atteikšanos no nokavējuma procentiem kā nosacījumu pamatparāda atgūšanai?

2)

Vai direktīvas 2011/7 7. panta 3. punkts ir interpretējams tādējādi, ka dalībvalsts nedrīkst izvirzīt atteikšanos no atgūšanas izmaksām kā nosacījumu pamatparāda atgūšanai?

3)

Ja atbilde uz abiem jautājumiem ir apstiprinoša, vai līgumslēdzēja iestāde parādniece var atsaukties uz pušu gribas autonomijas principu, lai izvairītos no pienākuma samaksāt nokavējuma procentus un atgūšanas izmaksas?


(1)  OV L 48, 1. lpp.