9.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 392/2012 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2012 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2010/30/ЕС Комисията трябва да приеме делегирани актове за етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които притежават значителен потенциал за икономии на енергия и голямо различие на работни характеристики при еквивалентни функции.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини бяха установени с Директива 95/13/ЕО на Комисията от 23 май 1995 г. за привеждане в изпълнение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на етикетирането на електрически сушилни за битови нужди (2).

(3)

Консумираната от битовите барабанни сушилни машини енергия представлява значителна част от общото потребление на енергия за битови нужди в Съюза. Освен вече постигнатите повишения на енергийната ефективност, има значителни възможности за допълнително намаляване на консумацията на енергия от битовите барабанни сушилни машини.

(4)

Директива 95/13/ЕО следва да бъде отменена и с настоящия регламент следва да се въведат нови разпоредби с цел да се гарантира, че енергийният етикет осигурява динамични стимули за производителите за по-нататъшно повишаване на енергийната ефективност на битовите барабанни сушилни машини и за ускорено преминаване на пазара към енергийно ефективни технологии.

(5)

Битовите комбинирани перални и сушилни машини са предмет на Директива 96/60/ЕО на Комисията от 19 септември 1996 г. за изпълнение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно енергийното етикетиране на битови комбинирани перални и сушилни машини (3). Те имат специални характеристики, поради което следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.

(6)

Информацията, посочена на етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, прецизни и възпроизводими измервателни процедури, които са съобразени с общопризнатите измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително, когато има такива, с хармонизираните стандарти, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (4).

(7)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за битови барабанни сушилни машини, включително газови сушилни машини.

(8)

В допълнение настоящият регламент следва да определи изисквания за „техническата документация“ и за „продуктовия фиш“ на битовите барабанни сушилни машини.

(9)

Освен това регламентът следва да определи изисквания по отношение на информацията, която трябва да се предоставя при всяка форма на продажба от разстояние и реклама на битови барабанни сушилни машини, както и за всяка форма на технически рекламни материали за такива машини.

(10)

Уместно е да се предвиди преразглеждане на настоящия регламент, за да се отчете техническият напредък.

(11)

С цел да бъде улеснен преходът от Директива 95/13/ЕО към настоящия регламент, битовите барабанни сушилни машини, етикетирани в съответствие с настоящия регламент, следва да бъдат считани за съобразени с Директива 95/13/ЕО.

(12)

Поради това Директива 95/13/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетирането и предоставянето на допълнителна продуктова информация по отношение на захранвани от електрическата мрежа и газови битови барабанни сушилни машини, както и вградени битови барабанни сушилни машини, включително такива, продавани за употреба извън домакинства.

2.   Настоящият регламент не се отнася за битови комбинирани перални и сушилни машини, нито за битови центробежни сушилни машини.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, установени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„битова барабанна сушилна машина“ означава уред, в който се сушат текстилни изделия чрез обръщане във въртящ се барабан, през който преминава нагрят въздух, и е предназначен за използване главно за непрофесионални цели;

2)

„вградена битова барабанна сушилна машина“ означава битова барабанна сушилна машина, предназначена за монтиране в шкаф, в подготвена ниша в стената или на друго подобно място, за която е необходима мебелна крайна обработка;

3)

„битова комбинирана перална и сушилна машина“ означава битова перална машина, която притежава както функция за центрофугиране, така и средство за сушене на текстила — обикновено чрез нагряване и обръщане в барабан;

4)

„битова центробежна сушилна машина“, известна в търговията и като „центрофуга за сушене“, означава уред, в който водата се отстранява от текстилни изделия чрез центробежната сила във въртящ се барабан и се отвежда навън с автоматична помпа, като този уред е предназначен за използване главно за непрофесионални цели;

5)

„вентилационна барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която засмуква въздух отвън, прекарва го през текстила и издухва получения влажен въздух в помещението или навън;

6)

„кондензационна барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която включва устройство (използващо кондензацията или друго средство) за отстраняване на влагата от въздуха, използван за процеса на сушене;

7)

„автоматична барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която спира процеса на сушене, когато се установи определено съдържание на влага в товара — например чрез датчик за проводимост или термодатчик;

8)

„неавтоматична барабанна сушилна машина“ означава барабанна сушилна машина, която спира процеса на сушене след изтичането на предварително зададен период от време, обикновено контролиран чрез таймер, но която може да бъде изключена и ръчно;

9)

„програма“ означава последователност от операции, които са определени предварително и които са обявени от доставчика като подходящи за сушене на определени видове текстил;

10)

„цикъл“ означава цялостен процес на сушене, както е определен за избраната програма;

11)

„времетраене на програмата“ означава времето, изтекло от стартирането на програмата до завършването на нейното изпълнение, с изключение на закъснение, програмирано от крайния потребител;

12)

„номинален капацитет“ означава максималната маса в килограми, обявена от доставчика през интервали от 0,5 килограма сух текстил от конкретен вид, която може да бъде обработена в битова барабанна сушилна машина по избраната програма, когато е поставена в съответствие с инструкциите на доставчика;

13)

„частичен товар“ означава половината от номиналния капацитет на битова барабанна сушилна машина за дадена програма;

14)

„ефективност на кондензацията“ означава съотношението между масата на кондензираната от кондензационна барабанна сушилна машина влага и масата на влагата, отстранена от товара в края на един цикъл;

15)

режим „изключена“ означава състоянието, когато битовата барабанна сушилна машина е изключена чрез средства за управление или превключватели на машината, които са достъпни за крайния потребител и са предназначени за задействане от него по време на нормалната ѝ употреба, като при това състояние се постига най-малка консумация на енергия и то може да се запази за неопределено време, докато битовата барабанна сушилна машина е свързана към източник на енергия и използвана в съответствие с инструкциите на доставчика; когато липсват достъпни за крайния потребител средства за управление или превключватели, режим „изключена“ означава състоянието на битовата барабанна сушилна машина след нейното автоматично връщане към устойчива консумация на енергия;

16)

режим „оставена включена“ означава режимът на най-ниска консумация на енергия, който може да се запази за неопределено време след завършване на изпълнението на програмата без по-нататъшна намеса на крайния потребител, освен изваждане на товара от битовата барабанна сушилна машина;

17)

„еквивалентна битова барабанна сушилна машина“ означава предлаган на пазара модел на битова барабанна сушилна машина със същия номинален капацитет, технически и експлоатационни характеристики, консумация на енергия, ефективност на кондензацията в приложимите случаи, времетраене на стандартната програма за памук и издаван въздушен шум по време на сушене като друг модел на битова барабанна сушилна машина, предлаган на пазара под различен търговски кодов номер от същия доставчик;

18)

„краен потребител“ означава ползвател, който закупува или се очаква да закупи битова барабанна сушилна машина;

19)

„място на продажба“ означава място, където се излагат или предлагат за продажба битови барабанни сушилни машини, или където те се дават под наем или се предлагат на изплащане;

20)

„стандартна програма за памук“ означава цикълът на сушене на товар от памучно пране с първоначално съдържание на влага 60 % до остатъчно съдържание на влага 0 %.

Член 3

Отговорности на доставчиците

Доставчиците гарантират, че:

а)

всяка битова барабанна сушилна машина се доставя с отпечатан етикет, чийто формат и информацията върху който съответстват на посоченото в приложение I;

б)

се предоставя продуктов фиш съгласно приложение II;

в)

на органите на държавите-членки и на Комисията се предоставя, при поискване от тяхна страна, техническата документация, посочена в приложение III;

г)

във всяка реклама за определен модел битова барабанна сушилна машина е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

д)

във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова барабанна сушилна машина, е посочен класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всяка битова барабанна сушилна машина на мястото на продажба е с етикет, поставен от доставчиците в съответствие с член 3, буква а) на външната предна или горна стена на битовата барабанна сушилна машина, така че да се вижда ясно;

б)

битови барабанни сушилни машини, предлагани за продажба, под наем или на изплащане по начин, при който не може да се очаква крайният потребител да види на място съответния продукт, съгласно член 7 от Директива 2010/30/ЕС, се търгуват с информацията, която доставчиците трябва да предоставят в съответствие с приложение IV към настоящия регламент;

в)

във всяка реклама за определен модел битова барабанна сушилна машина е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

г)

във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова барабанна сушилна машина, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 5

Измервателни методи

Информацията, която подлежи на предоставяне съгласно членове 3 и 4, трябва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, които са съобразени с общопризнатите измервателни методи на съвременно техническо равнище.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За оценяване на съответствието на обявените стойности за класа на енергийна ефективност, консумацията на енергия за един цикъл, годишната консумация на вода, класа на ефективност на кондензацията в приложимите случаи, номиналния капацитет, консумацията на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“, времетраенето на режима „оставена включена“, времетраенето на програмата и издавания въздушен шум държавите-членки прилагат процедурата, предвидена в приложение V.

Член 7

Преразглеждане

С оглед на техническия напредък Комисията ще преразгледа настоящия регламент не по-късно от пет години след неговото влизане в сила. При преразглеждането по-специално трябва да се оценят посочените в приложение V контролни допустими отклонения.

Член 8

Отмяна

Директива 95/13/ЕО се отменя, считано от 29 май 2012 г.

Член 9

Преходни разпоредби

1.   Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) не се прилагат за печатни рекламни материали и печатни рекламни материали с технически характер, публикувани преди 29 септември 2012 г.

2.   Битовите барабанни сушилни машини, пуснати на пазара преди 29 май 2012 г. трябва да отговарят на разпоредбите на Директива 95/13/ЕО.

3.   Битовите барабанни сушилни машини, които са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и които са пуснати на пазара или предложени за продажба, дадени под наем или на изплащане преди 29 май 2012 г., се считат за отговарящи на изискванията на Директива 95/13/ЕО.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 29 май 2012 г. Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) обаче се прилагат от 29 септември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 136, 21.6.1995 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 266, 18.10.1996 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Етикет

1.   ЕТИКЕТ ЗА ВЕНТИЛАЦИОННА БИТОВА БАРАБАННА СУШИЛНА МАШИНА

Image

1.1.

Етикетът за вентилационни битови барабанни сушилни машини трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел битова барабанна сушилна машина от други модели от същата търговска марка или име на доставчика;

III.

клас на енергийна ефективност, определен съгласно точка 1 от приложение VI; върхът на стрелката, която съдържа означението за класа на енергийна ефективност на битовата барабанна сушилна машина, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC ) в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII;

V.

информация за вида на битовата барабанна сушилна машина;

VI.

времетраене, в минути и закръглено към последната започната минута, на цикъла за стандартната програма за памук при пълен товар;

VII.

номинален капацитет в кг за стандартната програма за памук при пълен товар;

VIII.

ниво на звуковата мощност (среднопретеглена стойност — LWA) по време на сушене, изразено в dB и закръглено до най-близкото цяло число, за стандартната програма за памук при пълен товар.

1.2.

Оформлението на етикета за вентилационни битови барабанни сушилни машини трябва да е в съответствие с точка 4 от настоящото приложение. Когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

2.   ЕТИКЕТ ЗА КОНДЕНЗАЦИОННА БИТОВА БАРАБАННА СУШИЛНА МАШИНА

Image

2.1.

В допълнение към сведенията, изброени в точка 1.1, етикетът за кондензационни битови барабанни сушилни машини трябва да съдържа още:

IХ.

клас на ефективност на кондензацията в съответствие с точка 2 от приложение VI;

2.2.

Оформлението на етикета за кондензационни битови барабанни сушилни машини трябва да е в съответствие с точка 4 от настоящото приложение. Когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

3.   ЕТИКЕТ ЗА ГАЗОВА БИТОВА БАРАБАННА СУШИЛНА МАШИНА

Image

3.1.

Етикетът за газови битови барабанни сушилни машини трябва да съдържа сведенията, изброени в точка 1.1.

3.2.

Оформлението на етикета за газови битови барабанни сушилни машини трябва да е в съответствие с точка 4 от настоящото приложение. Когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

4.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

4.1.

За вентилационни битови барабанни сушилни машини оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с фигурата по-долу.

Image

Като:

а)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 110 mm и висок най-малко 220 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьо-зелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьо-зелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image

Очертание на етикета на ЕС: дебелина на линията 5 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена; (комбинация от) логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 92 mm; височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт; цвят: синьо-зелен 100 %; дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; празно пространство: 0,75 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Текст: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 12 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm; височина: 14 mm; 100 % черно;

Текст: удебелен шрифт Calibri 29 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Енергия

Текст: нормален шрифт Calibri 11 пункта, главни букви, 100 % черни.

Image

Среднопретеглена годишна консумация на енергия:

Очертание: 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 30 пункта, 100 % черен.

Втори ред: нормален шрифт Calibri 14 пункта, 100 % черен.

Image

Вид на битовата барабанна сушилна машина:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Времетраене на цикъла:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Номинален капацитет:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Ниво на звуковата мощност:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Звездичка: нормален шрифт Calibri 6 пункта, 100 % черен

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела следва да се побират в поле 92 × 15 mm.

Image

Номер на регламента: удебелен шрифт Calibri 9 пункта, 100 % черен

4.2.

За кондензационни битови барабанни сушилни машини оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с фигурата по-долу.

Image

Като:

а)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 110 mm и висок най-малко 220 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьо-зелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьо-зелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image

Очертание на етикета на ЕС: дебелина на линията 5 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена; (комбинация от) логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 92 mm; височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт, цвят: синьо-зелен 100 %; дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; празно пространство: 0,75 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Текст: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 12 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm; височина: 14 mm; 100 % черно;

Текст: удебелен шрифт Calibri 29 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Енергия

Текст: нормален шрифт Calibri 11 пункта, главни букви, 100 % черни.

Image

Среднопретеглена годишна консумация на енергия:

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 30 пункта, 100 % черен.

Втори ред: нормален шрифт Calibri 14 пункта, 100 % черен.

Image

Вид на битовата барабанна сушилна машина:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Времетраене на цикъла:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Номинален капацитет:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Ниво на звуковата мощност:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Звездичка: нормален шрифт Calibri 6 пункта, 100 % черен

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела следва да се побират в поле 92 × 15 mm.

Image

Номер на регламента: удебелен шрифт Calibri 9 пункта, 100 % черен

Image

Клас на ефективност на кондензацията:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: нормален шрифт Calibri 16 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен и удебелен шрифт Calibri 22 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен.

4.3.

За газови битови барабанни сушилни машини оформлението на етикета трябва да бъде в съответствие с фигурата по-долу.

Image

Като:

а)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 110 mm и висок най-малко 220 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьо-зелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьо-зелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image

Очертание на етикета на ЕС: дебелина на линията 5 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена; (комбинация от) логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 92 mm; височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт; цвят: синьо-зелен 100 %; дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm, празно пространство: 0,75 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00

Втори клас: 70-00-X-00

Трети клас: 30-00-X-00

Четвърти клас: 00-00-X-00

Пети клас: 00-30-X-00

Шести клас: 00-70-X-00

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Текст: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 12 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm; височина: 14 mm, 100 % черно;

Текст: удебелен шрифт Calibri 29 пункта, главни букви, бели; символи „+“: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Енергия

Текст: нормален шрифт Calibri 11 пункта, главни букви, 100 % черни.

Image

Среднопретеглена годишна консумация на енергия:

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 30 пункта, 100 % черно.

Втори ред: нормален шрифт Calibri 14 пункта, 100 % черен.

Image

Вид на битовата барабанна сушилна машина:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Image

Времетраене на цикъла:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Номинален капацитет:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Ниво на звуковата мощност:

Пиктограма, както е изобразена

Очертание: дебелина на линията 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; закръглени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Звездичка: нормален шрифт Calibri 6 пункта, 100 % черен

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела следва да се побират в поле 92 × 15 mm.

Image

Номер на регламента: удебелен шрифт Calibri 9 пункта, 100 % черен


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продуктов фиш

1.

Информацията в продуктовия фиш на битовата барабанна сушилна машина се представя в следната последователност и се включва в брошурата за продукта или в други материали, предоставяни заедно с продукта:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

идентификатор на модела на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел битова барабанна сушилна машина от други модели от същата търговска марка или име на доставчика;

в)

номинален капацитет в кг памучно пране за стандартната програма за памук при пълен товар;

г)

дали битовата барабанна сушилна машина е вентилационна, кондензационна или газова битова барабанна сушилна машина;

д)

клас на енергийна ефективност в съответствие с точка 1 от приложение VI;

е)

за захранвана от електрическата мрежа битова барабанна сушилна машина:

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEc ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh годишно, въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.“;

за газова битова барабанна сушилна машина:

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas) ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh газ годишно, въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината“;

както и

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas)el ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh годишно, въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.“;

ж)

дали битовата барабанна сушилна машина е „автоматична барабанна сушилна машина“ или „неавтоматична барабанна сушилна машина“;

з)

ако на битовата барабанна сушилна машина е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, тази информация може да бъде включена;

и)

консумация на енергия (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар;

й)

консумация на енергия в режим „изключена“ (Po ) и в режим „оставена включена“ (Pl ) за стандартната програма за памук при пълен товар;

к)

времетраене на режима „оставена включена“, ако битовата барабанна сушилна машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия;

л)

указание, че „стандартната програма за памук“, използвана при пълен и при частичен товар, представлява стандартната програма за сушене, за която се отнася информацията върху етикета и в продуктовия фиш, че тази програма е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и че това е най-ефективната програма за памук по отношение на консумацията на енергия;

м)

среднопретеглено времетраене (Tt ) на „стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар“ в минути, закръглено към последната започната минута, както и времетраене на „стандартната програма за памук при пълен товар“ (Tdry ) и времетраене на „стандартната програма за памук при частичен товар“ (Tdry½ ) в минути, закръглено към последната започната минута;

н)

ако битовата барабанна сушилна машина е кондензационна — клас на ефективност на кондензацията в съответствие с точка 2 от приложение VI, представен като: „клас Х на ефективност на кондензацията“ по скала от G (най-ниска ефективност) до A (най-висока ефективност)“; това може да бъде изразено по други начини, при условие че е ясно, че скалата е от G (най-ниска ефективност) до A (най-висока ефективност);

о)

ако битовата барабанна сушилна машина е кондензационна — средна ефективност на кондензацията Cdry и Cdry½ за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар и среднопретеглена ефективност на кондензацията (Ct ) за „стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар“ като процентна стойност, закръглена до най-близкия цял процент;

п)

ниво на звуковата мощност (среднопретеглена стойност — LWA), изразено в dB и закръглено до най-близкото цяло число, за стандартната програма за памук при пълен товар;

р)

ако битовата барабанна сушилна машина е предназначена за вграждане — указание за това.

2.

Един продуктов фиш може да съдържа информация за множество модели битови барабанни сушилни машини на един и същ доставчик.

3.

Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се предостави и информацията съгласно точка 1, която не е посочена в етикета.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Техническа документация

1.

Техническата документация, посочена в член 3, буква в), трябва да включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела на битовата барабанна сушилна машина, което да е достатъчно за лесното му и еднозначно разпознаване;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

данни за самоличността и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е)

следните технически параметри, подлежащи на измерване:

i)

за захранвана от електрическата мрежа битова барабанна сушилна машина:

консумация на енергия (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар;

за газова битова барабанна сушилна машина:

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas) ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh газ годишно въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината“;

както и

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas)el ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh годишно въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.“;

ii)

консумация на енергия в режим „изключена“ и консумация на енергия в режим „оставена включена“;

iii)

времетраене на „стандартната програма за памук при пълен товар“ (Tdry ) и времетраене на „стандартната програма за памук при частичен товар“ (Tdry½ ) в минути, закръглено към последната започната минута;

iv)

времетраене на режима „оставена включена“, ако битовата барабанна сушилна машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия;

v)

ако битовата барабанна сушилна машина е кондензационна — средната ефективност на кондензацията Cdry за стандартната програма за памук при пълен товар и средната ефективност на кондензацията Cdry½ за стандартната програма за памук при частичен товар;

vi)

ниво на звуковата мощност;

ж)

резултатите от изчисленията, извършени в съответствие с приложение VII.

2.

В случай че информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел на битова барабанна сушилна машина, е получена чрез изчисление въз основа на конструктивното решение или чрез екстраполация на данни за други еквивалентни битови барабанни сушилни машини или и по двата начина, документацията трябва да включва подробно описание на тези изчисления и/или екстраполации, както и на проведените от доставчиците изпитвания за проверка на точността на извършените изчисления. Информацията трябва да включва и списък на всички други модели на еквивалентна битова барабанна сушилна машина, информацията за които е получена по същия начин.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, която трябва да бъде предоставена в случаите, когато не може да се очаква крайният потребител да види на място съответния продукт

1.

Информацията, посочена в член 4, буква б), се предоставя в следната последователност:

а)

номинален капацитет в кг памук за стандартната програма за памук при пълен товар;

б)

дали битовата барабанна сушилна машина е вентилационна, кондензационна или газова битова барабанна сушилна машина;

в)

клас на енергийна ефективност, определен съгласно точка 1 от приложение VI;

г)

за захранвана от електрическата мрежа битова барабанна сушилна машина:

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEc ), закръглена до най-близкото цяло число и описана като: „Консумация на енергия „X“ kWh годишно въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.“;

за газова битова барабанна сушилна машина:

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas) ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh газ годишно въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината“;

както и

 

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC(Gas)el ), закръглена до първия знак след десетичната запетая. Тя се описва като: „Консумация на енергия „X“ kWh годишно въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.“;

д)

дали битовата барабанна сушилна машина е „автоматична барабанна сушилна машина“ или „неавтоматична барабанна сушилна машина“;

е)

консумация на енергия (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, закръглена до два знака след десетичната запетая и изчислена в съответствие с приложение VII;

ж)

консумация на енергия в режим „изключена“ (Po ) и в режим „оставена включена“ (Pl ) за стандартната програма за памук при пълен товар;

з)

времетраене на „стандартната програма за памук при пълен товар“ (Tdry ) и на „стандартната програма за памук при частичен товар“ (Tdry½ ) в минути, закръглено към последната започната минута и изчислено съгласно приложение VII;

и)

ако битовата барабанна сушилна машина е кондензационна — клас на ефективност на кондензацията в съответствие с точка 2 от приложение VI;

й)

ниво на звуковата мощност (среднопретеглена стойност — LWA), изразено в dB и закръглено до най-близкото цяло число, за стандартната програма за памук при пълен товар;

к)

ако битовата барабанна сушилна машина е предназначена за вграждане — указание за това.

2.

Когато се предоставя и друга информация от продуктовия фиш, тя е във формата и последователността, посочени в приложение II.

3.

Цялата информация, посочена в настоящото предложение, трябва да бъде отпечатана или представена четливо с шрифт, който да е подходящ по вид и размер.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент трябва да се извършват измервания и изчисления, използвайки хармонизираните стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или друг надежден, точен и възпроизводим метод, при който се вземат предвид общопризнатите методи, характерни за съвременното техническо равнище, и за чиито резултати се счита, че са с ниска степен на неопределеност.

За целите на проверката на съответствието с изискванията, формулирани в членове 3 и 4, органите на държавите-членки трябва да изпитат единична бройка битова барабанна сушилна машина. Ако измерените параметри не отговарят на обявените от доставчика стойности в границите, определени в таблица 1, на измерване трябва да се подложат още три броя битови барабанни сушилни машини. Средноаритметичната стойност от измерванията за тези три броя битови барабанни сушилни машини трябва да отговаря на обявените от доставчика стойности в границите, определени в таблица 1.

В противен случай конкретният модел и всички други модели на еквивалентна битова барабанна сушилна машина трябва да бъдат считани за несъответстващи на изискванията, формулирани в членове 3 и 4.

Таблица 1

Измерван параметър

Контролни допустими отклонения

Среднопретеглена годишна консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност (1) на AEC с повече от 6 %.

Среднопретеглена консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Et с повече от 6 %.

Среднопретеглена ефективност на кондензацията

Измерената стойност не трябва да е по-малка от номиналната стойност на Ct с повече от 6 %.

Среднопретеглено времетраене на програмата

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналните стойности на Tt с повече от 6 %.

Консумация на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“

Ако измерената стойност за консумацията на енергия Po и Pl е над 1,00 W, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 6 %. Ако измерената стойност за консумацията на енергия Po и Pl е равна на 1,00 W или по-малка, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Tl с повече от 6 %.

Ниво на звуковата мощност LWA

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност.


(1)  „Номинална стойност“ означава стойността, обявена от доставчика. Неопределеността от 6 % при измерването представлява сегашната приемлива грешка при лабораторни измервания на обявените параметри по новия измервателен метод, използван за новите изисквания за етикетиране/екопроектиране, включително за цикли при пълен и при частичен товар.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Класове на енергийна ефективност и класове на ефективност на кондензацията

1.   КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Класът на енергийна ефективност на дадена битова барабанна сушилна машина се определя на базата на нейния индекс на енергийна ефективност (EEI) съгласно посоченото в таблица 1.

Индексът на енергийна ефективност (EEI) на дадена битова барабанна сушилна машина се определя в съответствие с точка 1 от приложение VII.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност

Клас на енергийна ефективност

Индекс на енергийна ефективност

А+++ (най-висока ефективност)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (най-ниска ефективност)

85 ≤ EEI

2.   КЛАСОВЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОНДЕНЗАЦИЯТА

Класът на ефективност на кондензацията за дадена кондензационна битова барабанна сушилна машина се определя на базата на нейната среднопретеглена ефективност на кондензацията (Ct ) съгласно посоченото в таблица 2.

Среднопретеглената ефективност на кондензацията (Ct ) на дадена кондензационна битова барабанна сушилна машина се определя в съответствие с точка 2 от приложение VII.

Таблица 2

Класове на ефективност на кондензацията

Клас на ефективност на кондензацията

Среднопретеглена ефективност на кондензацията

A (най-висока ефективност)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (най- ниска ефективност)

Ct ≤ 40


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Метод за изчисляване на индекса на енергийна ефективност и на среднопретеглената ефективност на кондензацията

1.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За изчисляване на индекса на енергийна ефективност (EEI) на даден модел битова барабанна сушилна машина, среднопретеглената годишна консумация на енергия от една битова барабанна сушилна машина за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар се съпоставя с нейната стандартна годишна консумация на енергия.

а)

Индексът на енергийна ефективност (EEI) се изчислява, както следва, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

AEC

=

среднопретеглена годишна консумация на енергия от конкретната битова барабанна сушилна машина;

SAEC

=

стандартна годишна консумация на енергия от конкретната битова барабанна сушилна машина;

б)

Стандартната годишна консумация на енергия (SAEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

за всички битови барабанни сушилни машини, които не са вентилационни:

SAEC  = 140 × c 0,8

за вентилационни битови барабанни сушилни машини:

Formula

където:

c

е номиналният капацитет на битовата барабанна сушилна машина за стандартната програма за памук;

Tt

е среднопретегленото времетраене на стандартната програма за памук.

в)

Среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

i)

Formula

където:

Et

=

среднопретеглена консумация на енергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Po

=

мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при пълен товар, във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Pl

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при пълен товар, във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Tt

=

среднопретеглено времетраене на програмата в минути, закръглено към последната започната минута;

160

=

общ брой на стандартните цикли на сушене за година.

ii)

Когато битовата барабанна сушилна машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия, като битовата барабанна сушилна машина се връща автоматично в режим „изключена“ след завършване на програмата, среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) се изчислява, като се взема предвид действителното времетраене на режима „оставена включена“ съгласно следната формула:

Formula

където:

Tl

=

времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при пълен товар, в минути и закръглено към последната започната минута.

г)

Среднопретегленото времетраене (Tt ) на стандартната програма за памук се изчислява в минути, както следва, и се закръглява към последната започната минута:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

където:

Tdry

=

времетраене, в минути и закръглено към последната започната минута, на стандартната програма за памук при пълен товар;

Tdry½

=

времетраене, в минути и закръглено към последната започната минута, на стандартната програма за памук при частичен товар;

д)

Среднопретеглената консумация на енергия (Et ) се изчислява в kWh, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

където:

Edry

=

консумация на енергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при пълен товар;

Edry½

=

консумация на енергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при частичен товар;

е)

За газови битови барабанни сушилни машини консумацията на енергия за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар се изчислява в kWh, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Formula Formula

където:

Egdry

=

консумация на газ, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при пълен товар;

Egdry½

=

консумация на газ, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при частичен товар;

Egdry,a

=

консумация на спомагателна електроенергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при пълен товар;

Egdry½,a

=

консумация на спомагателна електроенергия, в kWh и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за стандартната програма за памук при частичен товар;

fg

=

2,5.

2.   ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ПРОДУКТОВАТА ИНФОРМАЦИЯ, ОПИСАНА В ПРИЛОЖЕНИЕ II „ПРОДУКТОВ ФИШ“, ПРИЛОЖЕНИЕ III „ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ“ И ПРИЛОЖЕНИЕ IV „ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА КРАЙНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ ДА ВИДИ НА МЯСТО СЪОТВЕТНИЯ ПРОДУКТ“

За газовите битови барабанни сушилни машини консумацията на енергия на газ за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, която се посочва за информация в приложения II, III и IV, се изчислява в kWh газ и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

За газовите битови барабанни сушилни машини консумацията като електроенергия на енергия за стандартната програма за памук при пълен и при частичен товар, която се посочва за информация в приложения II, III и IV, се изчислява в kWh и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОНДЕНЗАЦИЯТА

За дадена програма ефективността на кондензацията е съотношението между масата на влагата, кондензирана и събрана в съответния съд на кондензационната битова барабанна сушилна машина, и масата на влагата, отстранена от товара в резултат на изпълнението на програмата, като последната представлява разликата между масата на влажния пробен товар преди сушене и масата на пробния товар след сушене. За изчисляване на среднопретеглената ефективност на кондензацията се взема предвид средната ефективност на кондензацията за стандартната програма за памук както при пълен, така и при частичен товар.

Среднопретеглената ефективност на кондензацията (Ct ) за дадена програма се изчислява в проценти, както следва, и се закръглява към най-близкия цял процент:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

където:

Cdry

=

средна ефективност на кондензацията за стандартната програма за памук при пълен товар;

Cdry½

=

средна ефективност на кондензацията за стандартната програма за памук при частичен товар.

Средната ефективност на кондензацията C се изчислява от ефективността на кондензацията за изпитвателните цикли и се изразява в проценти:

Formula

където:

n

е броят на изпитвателните цикли, включващ поне четири валидни изпитвателни цикъла за избраната програма;

j

е номерът на изпитвателния цикъл;

Wwj

е масата на водата, събрана в кондензационния съд по време на изпитвателния цикъл j;

Wi

е масата на влажния пробен товар преди сушене;

Wf

е масата на пробния товар след сушене.