15.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/31


DECYZJA RADY

z dnia 7 października 2013 r.

ustalająca stanowisko, jakie Unia Europejska ma zająć w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku o przedłużenie zwolnienia WTO dotyczącego dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych przyznanych przez Unię Republice Mołdawii

(2013/500/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. IX Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu (zwanego dalej „porozumieniem WTO”) określa procedury stosowane przy przyznawaniu zwolnień dotyczących wielostronnych porozumień handlowych w załączniku 1A, 1B lub 1C porozumienia WTO i w załącznikach do nich.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 (1) zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 581/2011 (2), aby przedłużyć do dnia 31 grudnia 2015 r. obowiązywanie autonomicznych preferencji handlowych przyznanych Republice Mołdawii (zwanej dalej „Mołdawią”) i dostosować kontyngenty taryfowe w przypadku pewnych produktów rolnych. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 55/2008 wprowadzono wolny dostęp do rynku unijnego dla wszystkich produktów pochodzących z Mołdawii, z wyjątkiem niektórych produktów rolnych wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia. W odniesieniu do produktów wymienionych w tym załączniku wprowadzono ograniczone ulgi w postaci zwolnienia z ceł w granicach kontyngentów taryfowych albo w postaci obniżonych ceł. Możliwe jest dalsze rozszerzenie zakresu preferencji określonych w rozporządzeniu (WE) nr 55/2008, by zliberalizować import wina z Mołdawii.

(3)

Wobec braku zwolnienia Unii w niezbędnym zakresie z obowiązków zawartych w art. I ust. 1 i w art. XIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 traktowanie wynikające z tych autonomicznych preferencji handlowych należałoby rozszerzyć na wszystkie pozostałe państwa członkowskie WTO.

(4)

W interesie Unii leży złożenie wniosku o przedłużenie zwolnienia WTO dotyczącego autonomicznych preferencji handlowych przyznanych przez Unię Mołdawii zgodnie z art. IX ust. 3 porozumienia WTO, tak aby umożliwić Unii zastosowanie bezcłowego lub preferencyjnego traktowania produktów pochodzących z Mołdawii, w tym niektórych produktów rolnych, w odniesieniu do których wprowadzono ograniczone ulgi określone w załączniku do niniejszej decyzji, bez jednoczesnej konieczności objęcia – do dnia 31 grudnia 2015 r. – takim samym bezcłowym lub preferencyjnym traktowaniem produktów podobnych, pochodzących z pozostałych państw członkowskich WTO.

(5)

Unia złoży taki wniosek WTO.

(6)

W związku z powyższym należy ustalić stanowisko, jakie Unia ma zająć w ramach Rady Generalnej WTO w odniesieniu do wniosku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu, przewiduje zwrócenie się o przedłużenie do dnia 31 grudnia 2015 r. zwolnienia WTO dotyczącego autonomicznych preferencji handlowych przyznanych przez Unię Mołdawii w przypadku produktów pochodzących z Mołdawii, w tym niektórych produktów rolnych, w odniesieniu do których wprowadzono ograniczone ulgi określone w załączniku.

Powyższe stanowisko zostanie przedstawione przez Komisję.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 października 2013 r.

W imieniu Rady

J. BERNATONIS

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE (Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 581/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy (Dz.U. L 165 z 24.6.2011, s. 5).


ZAŁĄCZNIK

PRODUKTY PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM ILOŚCIOWYM LUB PROGOM CENOWYM

1.   Produkty objęte rocznymi bezcłowymi kontyngentami taryfowymi

Lp.

Kod CN

Wyszczególnienie

2013 (1)

2014 (1)

2015 (1)

09.0504

0201–0204

Mięso świeże, schłodzone i zamrożone, z bydła, ze świń, owiec oraz kóz

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyłączeniem wątróbek otłuszczonych z podpozycji 0207 34

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Mięso i podroby jadalne ze świń i z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów ze świń domowych i bydła

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401–0406

Przetwory mleczne

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach

120 (3)

120 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Jaja ptasie bez skorupek oraz żółtka jaj, inne niż nienadające się do spożycia przez ludzi

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Pozostały orkisz (inny niż orkisz do siewu), pszenica zwyczajna i meslin

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Jęczmień

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

09.0511

1005 90

Kukurydza

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

09.0512

1601 00 91

i

1601 00 99

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych produktów

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, niepoddane obróbce cieplnej,

ze świń domowych,

z bydła, niepoddane obróbce cieplnej

09.0513

1701 99 10

Cukier biały

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)


2.   Produkty zwolnione ze składnika ad valorem ceł przywozowych

Kod CN

Wyszczególnienie

0702

Pomidory, świeże lub schłodzone

0703 20

Czosnek, świeży lub schłodzony

0707

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

0709 90 70

Cukinie, świeże lub schłodzone

0709 90 80

Karczochy

0806

Winogrona, świeże lub suszone

0808 10

Jabłka, świeże

0808 20

Gruszki i pigwy

0809 10

Morele

0809 20

Wiśnie i czereśnie

0809 30

Brzoskwinie, włącznie z nektarynami

0809 40

Śliwki i owoce tarniny


(1)  Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

(2)  Tony (waga netto).

(3)  Miliony sztuk.