18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 337/7


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES

Žiadosť predložená obstarávateľom

2011/C 337/06

Komisia 26. októbra 2011 dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1). Prvým pracovným dňom po doručení žiadosti je 27. októbra 2011.

Táto žiadosť od Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (Spolková asociácia energetického priemyslu a vodného hospodárstva) v mene obstarávateľských subjektov odvetvia sa týka výroby a veľkoobchodu s elektrickou energiou v Nemecku.

V uvedenom článku 30 sa stanovuje, že smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje, ak je príslušná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Tieto podmienky sa posudzujú výlučne na základe smernice 2004/17/ES bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Komisia má prijať rozhodnutie o tejto žiadosti v lehote troch mesiacov od dátumu vyššie uvedeného pracovného dňa. Táto lehota teda uplynie 27. januára 2012. Môže sa však prípadne predĺžiť o tri mesiace. Oznámenie o predĺžení sa musí uverejniť.

V zmysle článku 30 ods. 6 druhého pododseku sa ďalšie žiadosti týkajúce sa výroby a veľkoobchodu s elektrickou energiou v Nemecku, predložené pred uplynutím lehoty stanovenej v súvislosti s touto žiadosťou nepovažujú za dôvod na nové konania a vybavujú sa v rámci tejto žiadosti.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.