21.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 247/76


ÜHELT POOLT CARIFORUMI RIIKIDE NING TEISELT POOLT EUROOPA ÜHENDUSE JA SELLE LIIKMESRIIKIDE VAHELISE MAJANDUSPARTNERLUSLEPINGU ALUSEL LOODUD CARIFORUMi-ELI ÜHISNÕUKOGU OTSUS nr 2/2010,

17. mai 2010,

vaidluste lahendamise töökorra ning vahekohtute liikmete ja vahendajate tegevusjuhendi vastuvõtmise kohta

(2010/563/EL)

CARIFORUMi-ELi ÜHISNÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist majanduspartnerluslepingut (edaspidi „leping”), mis allkirjastati 15. oktoobril 2008 Bridgetownis Barbadosel, eelkõige selle artiklit 216 ja artikli 221 lõiget 2,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Kõnealuse lepinguga ettenähtud vaidluste lahendamise kord ning vahekohtute liikmete ja vahendajate tegevusjuhend on esitatud I ja II lisas.

Artikkel 2

Euroopa Liit kannab konsultatsioonide, vahendamise ja vahekohtu korralduslike küsimustega seotud kulud, välja arvatud vahendajatele ja vahekohtunikele makstav tasu ja hüvitatavad kulud, mis jagatakse (1).

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 17. mail 2010.

Madrid, 17. mai 2010

CARIFORUMi riikide nimel

M. McCLEAN

Euroopa Liidu nimel

K. DE GUCHT


(1)  On kokku lepitud, et istungite korralduses osaleva lepinguosalise ametnikele, esindajatele või nõunikele makstav tasu ei kuulu korralduslike küsimustega seotud kulude hulka.


I LISA

VAIDLUSTE LAHENDAMISE TÖÖKORD

Artikkel 1

Üldsätted

1.   Lepingu III osas (vaidluste vältimine ja lahendamine) ja käesoleva töökorra puhul kasutatakse järgmisi mõisteid:

—   „nõustaja”– isik, kelle lepinguosaline on palganud nõustamiseks või abistamiseks seoses vahekohtumenetlusega;

—   „assistent”– isik, kes vahekohtu liikme ametisse nimetamise tingimuste kohaselt teostab uurimisi või abistab seda liiget;

—   „kaebuse esitanud lepinguosaline”– lepinguosaline, kes taotleb vahekohtu moodustamist lepingu artikli 207 alusel;

—   „lepinguosaline, kelle vastu kaebus esitati”– lepinguosaline, kes väidetavalt rikub lepingu artiklis 203 osutatud sätteid;

—   „vahekohus”– lepingu artikli 207 kohaselt moodustatud kohus;

—   „poole esindaja”– töötaja või isik, kelle on ametisse nimetanud lepinguosalise ministeerium või valitsusasutus või mis tahes muu avalik-õiguslik üksus;

—   „päev”– kalendripäev, kui ei ole ette nähtud teisiti.

2.   Lepinguosaline, kelle vastu kaebus esitati, vastutab vaidluse lahendamise menetluse logistilise korralduse eest, eriti istungite korraldamise eest, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.   Detsembri esimesel esmaspäeval vahetavad lepinguosalised omavahel järgmise aasta ametlike pühade ja puhkepäevade nimekirjad. Kui käesolevas töökorras osutatud tähtaja viimane päev langeb kummagi lepinguosalise ametlikule pühale või puhkepäevale, loetakse tähtaeg lõppenuks järgmisel tööpäeval. Ühtki dokumenti, teatist ega taotlust ei loeta kättesaaduks ametlikul pühal ega puhkepäeval.

Artikkel 2

Teatised

1.   Lepinguosalised ja vahekohus edastavad kõik taotlused, teatised, kirjalikud esildised ja muud dokumendid e-posti teel, kusjuures koopia esitatakse samal päeval faksi või tähtsaadetise teel, kulleriga, kättesaamistõendi vastu või muu telekommunikatsioonivahendi abil, mis tagab kõnealuse saatmise registreerimise. Kui ei ole tõendatud teisiti, loetakse e-kiri kättesaaduks selle saatmise päeval.

2.   Lepinguosaline esitab elektroonilise koopia igast oma kirjalikust esildisest teisele lepinguosalisele ja igale vahekohtunikule. Lepinguosaline esitab dokumendist ka paberkoopia.

3.   Teatiste vahetamine toimub kontaktpunktide kaudu, milleks on CARIFORUMi riikide puhul lepingu artikli 234 lõikes 1 osutatud CARIFORUMi koordinaator ning Euroopa Liidu puhul Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat. Lepinguosalised teavitavad teineteist viivitamata mis tahes muudatustest seoses määratud kontaktpunktiga.

4.   Taotlustes, teatistes, kirjalikes esildistes või muudes vahekohtumenetlusega seotud dokumentides esinevate kirjavigade parandamiseks võib saata uue dokumendi, milles muudatused on selgelt välja toodud.

5.   Olenevalt vaidlusaluste sätete sisust edastatakse koopia kõikidest CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomiteele esitatud taotlustest ja teatistest ka muudele kõnealuse lepingu alusel moodustatud asjaomastele allkomiteedele.

Artikkel 3

Vahekohtumenetluse alustamine

1.   Kui lepinguosalised ei lepi kokku teisiti, kohtuvad nad vahekohtuga kümne päeva jooksul pärast vahekohtu moodustamist, et määrata kindlaks küsimused, mida lepinguosalised või vahekohus peavad asjakohaseks, sealhulgas vahekohtunikele makstav tasu ja kulude hüvitamine, mis vastab WTO normidele. Vahekohtunikud või lepinguosaliste esindajad võivad osaleda sellisel kohtumisel telefonitsi või videokonverentsi kaudu.

2.

a)

Kui lepinguosalised ei lepi kokku teisiti, määratakse seitsme tööpäeva jooksul vahekohtunike valimisest vahekohtu pädevuseks:

„vaadata vahekohtu moodustamise taotluses nimetatud asi läbi, pidades silmas lepingu asjaomaseid sätteid, otsustada kõnealuse meetme kooskõla üle lepingu sätetega, millele on osutatud vahekohtu moodustamise taotluses, ja teha lepingu artikli 209 kohane otsus”.

b)

Lepinguosalised teatavad vahekohtule selle kokkulepitud volitustest viie tööpäeva jooksul alates kokkuleppimisest.

Artikkel 4

Esmased esildised

Kaebuse esitanud lepinguosaline esitab oma esmase kirjaliku esildise hiljemalt 20 päeva pärast vahekohtu moodustamist. Lepinguosaline, kelle vastu kaebus esitatakse, esitab oma kirjaliku vastuse hiljemalt 20 päeva pärast esmase kirjaliku esildise kättetoimetamist.

Artikkel 5

Vahekohtute töö

1.   Vahekohtu eesistuja juhatab kõiki istungeid. Vahekohus võib delegeerida eesistujale volitused teha haldus- ja menetlusotsuseid.

2.   Kui käesolevas otsuses ei ole sätestatud teisiti, võib vahekohus kasutada mis tahes vahendeid, sealhulgas telefoni, faksi või arvutisidet.

3.   Vahekohtu nõupidamistel võivad osaleda üksnes vahekohtunikud, kuid vahekohus võib lubada nende assistentidel arutelu juures viibida.

4.   Kõikide otsuste koostamise eest vastutab üksnes vahekohus ja seda ülesannet ei delegeerita.

5.   Kui tekib menetlusküsimus, mis ei ole lepingu või käesoleva töökorraga hõlmatud, võib vahekohus pärast lepinguosalistega konsulteerimist võtta kasutusele sobiva menetluse, mis ei ole vastuolus lepingu ega töökorraga ning tagab lepinguosaliste võrdse kohtlemise.

6.   Kui vahekohus peab vajalikuks muuta mis tahes menetluses rakendatavat tähtaega või teha muid menetluslikke või haldusmuudatusi, teavitab ta lepinguosalisi kirjalikult täienduste või muudatuste põhjustest, märkides ära vajaliku ajavahemiku või muudatuse. Vahekohus võib sellise muudatuse vastu võtta pärast lepinguosalistega konsulteerimist. Lepingu artiklis 209 sätestatud tähtaegu ei muudeta.

Artikkel 6

Asendamine

1.   Kui vahekohtunikul ei ole võimalik osaleda menetluses, kui ta end taandab või välja vahetatakse, valitakse talle asendaja kooskõlas artikli 207 lõikega 3.

2.   Juhul kui lepinguosaline on arvamusel, et vahekohtunik ei vasta II lisas esitatud vahekohtute liikmete ja vahendajate tegevusjuhendis (edaspidi „tegevusjuhend”) sätestatud nõuetele ja tuleks seetõttu asendada, teatab ta sellest teisele lepinguosalisele 15 päeva jooksul alates sellest, kui ta sai teada asjaoludest seoses vahekohtunikupoolse tõsise tegevusjuhendi rikkumisega.

Juhul kui lepinguosaline on arvamusel, et vahekohtunik (välja arvatud vahekohtu eesistuja) ei vasta tegevusjuhendis sätestatud nõuetele, konsulteerivad lepinguosalised omavahel ja juhul, kui nad jõuavad kokkuleppele, vahetavad nad vahekohtuniku välja ja leiavad talle asendaja lepingu artikli 207 lõikes 3 sätestatud menetluse kohaselt.

Kui lepinguosalised ei jõua vahekohtuniku väljavahetamise küsimuses kokkuleppele, võib ükskõik kumb lepinguosaline taotleda, et sellest teavitataks vahekohtu eesistujat, kes teeb lõpliku otsuse.

Juhul kui vahekohtu eesistuja on arvamusel, et vahekohtunik ei vasta tegevusjuhendis sätestatud nõuetele, valib ta loosi teel uue vahekohtuniku isikute seast, kes on kantud lepingu artiklis 221 nimetatud nimekirja, kuhu kuulus ka algne vahekohtunik. Juhul kui lepinguosalised valisid algse vahekohtuniku vastavalt lepingu artikli 207 lõikele 2, valitakse tema asendaja loosi teel isikute seast, keda soovitasid kaebuse esitanud lepinguosaline ja lepinguosaline, kelle vastu kaebus esitati, vastavalt lepingu artiklile 221. Uus vahekohtunik valitakse viie päeva jooksul kuupäevast, millal vahekohtu eesistujale kõnealune taotlus esitati.

3.   Juhul kui lepinguosaline on arvamusel, et vahekohtu eesistuja ei vasta tegevusjuhendis sätestatud nõuetele, konsulteerivad lepinguosalised omavahel ja juhul, kui nad jõuavad kokkuleppele, vahetavad nad vahekohtu eesistuja välja ja leiavad talle asendaja lepingu artikli 207 lõikes 3 sätestatud menetluse kohaselt.

Kui lepinguosalised ei jõua vahekohtu eesistuja väljavahetamise küsimuses kokkuleppele, võib ükskõik kumb lepinguosaline taotleda, et sellest teavitataks ühte ülejäänud isikutest, kes võivad tegutseda vahekohtu eesistujana vastavalt lepingu artikli 221 lõikele 1. Kõnealuse isiku valivad loosi teel CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitee eesistuja või tema poolt määratud isik. Kõnealuse isiku otsus vahekohtu eesistuja väljavahetamise küsimuses on lõplik.

Juhul kui kõnealune isik on arvamusel, et algne vahekohtu eesistuja ei vasta tegevusjuhendis sätestatud nõuetele, valib ta loosi teel uue vahekohtu eesistuja ülejäänud vahekohtu eesistujana tegutseda võivate isikute seast, kes on kantud lepingu artikli 221 lõikes 1 nimetatud nimekirja. Uus vahekohtu eesistuja valitakse viie päeva jooksul kuupäevast, millal käesolevas lõikes osutatud taotlus esitati.

4.   Vahekohtu töö peatatakse käesolevas artiklis sätestatud menetluste teostamise ajaks.

Artikkel 7

Istungid

1.   Eesistuja määrab kokkuleppel lepinguosaliste ja teiste vahekohtu liikmetega istungi kuupäeva ja kellaaja ning saadab selle kohta lepinguosalistele kirjaliku kinnituse. Selle teabe teeb avalikkusele kättesaadavaks menetluse logistilise korraldamise eest vastutav lepinguosaline, kui istung on üldsusele avatud. Vahekohus võib jätta istungi kokku kutsumata, välja arvatud juhul, kui üks lepinguosaline ei ole sellega nõus.

2.   Kui lepinguosalised ei lepi kokku teisiti, toimub istung Brüsselis juhul, kui kaebuse esitanud lepinguosaline on CARIFORUMi riik, ja CARIFORUMi riikide territooriumil, kui kaebuse esitanud lepinguosaline on liit. Kui menetlus käsitleb lepingule alla kirjutanud CARIFORUMi riigi kohaldatavat meedet, toimub istung selle riigi territooriumil, välja arvatud juhul, kui riik teatab vahekohtule kirjalikult kümne päeva jooksul pärast selle moodustamist, et istungi toimumise kohta tuleb muuta.

3.   Vahekohus võib täiendava istungi kokku kutsuda ainult erandlikel asjaoludel. Täiendavat istungit ei kutsuta kokku lepingu artikli 211 lõikes 2, artikli 212 lõikes 2 ja artikli 214 lõikes 2 sätestatud menetluste korral.

4.   Kõik vahekohtunikud peavad kogu istungi ajal kohal olema.

5.   Järgmised isikud võivad istungil osaleda olenemata sellest, kas istungid on üldsusele avatud või mitte:

a)

lepinguosaliste esindajad;

b)

lepinguosaliste nõustajad;

c)

halduspersonal, tõlgid, tõlkijad ja protokollijad ning

d)

vahekohtunike assistendid.

Vahekohtu poole võib pöörduda vaid lepinguosalise esindaja või nõustaja.

6.   Iga lepinguosaline esitab hiljemalt seitse päeva enne istungi kuupäeva vahekohtule nimekirja isikutest, kes esitavad suulisi väiteid või selgitusi lepinguosalise nimel, ja teistest esindajatest ja nõustajatest, kes osalevad istungil.

7.   Kooskõlas lepingu artikliga 216 on vahekohtu istungid üldsusele avatud, kui vahekohtunikud ei otsusta teisiti. Kuid vahekohus peab kinnise istungi, kui lepinguosalise esildised ja väited sisaldavad konfidentsiaalset äriteavet. Vahekohus otsustab lepinguosalistega konsulteerides, millist logistilist korraldust ja menetlust tuleks kasutada, et avalikud istungid oleksid korraldatud tõhusalt. See korraldus võib hõlmata reaalajas veebiedastuse või sisetelevisiooni kasutamist.

8.   Vahekohus korraldab istungi järgmisel viisil.

 

Väited

a)

Kaebuse esitanud lepinguosalise väited;

b)

selle lepinguosalise väited, kelle vastu kaebus esitati.

 

Vastuväited

a)

Kaebuse esitanud lepinguosalise väited;

b)

selle lepinguosalise vasturepliik, kelle vastu kaebus esitati.

9.   Vahekohus võib esitada mõlemale lepingupoolele küsimusi igal ajal istungi jooksul.

10.   Vahekohus korraldab iga istungi protokolli koostamise ja selle edastamise lepinguosalistele nii kiiresti kui võimalik.

11.   Neljateistkümne tööpäeva jooksul pärast istungi kuupäeva võib iga lepinguosaline esitada täiendavaid kirjalikke esildisi vastuseks istungi ajal tekkinud küsimustele.

Artikkel 8

Kirjalikud küsimused

1.   Vahekohus võib igal ajal menetluse käigus esitada ühele või mõlemale lepinguosalisele kirjalikke küsimusi. Kummalegi lepinguosalisele saadetakse koopia vahekohtu esitatud küsimustest.

2.   Lepinguosaline saadab teisele lepinguosalisele ka koopia oma kirjalikust vastusest vahekohtu küsimustele. Iga lepinguosaline võib esitada kirjalikke märkusi teise lepinguosalise vastuse kohta seitsme päeva jooksul pärast selle kättetoimetamist.

Artikkel 9

Konfidentsiaalsus

Lepinguosalised säilitavad vahekohtuistungite konfidentsiaalsuse juhul, kui istungit peetakse kinnise istungina vastavalt artikli 7 lõikele 7. Iga lepinguosaline kohtleb teise lepinguosalise poolt vahekohtule esitatud ja konfidentsiaalsena märgitud teavet konfidentsiaalsena. Kui lepinguosaline esitab vahekohtule oma kirjalike esildiste konfidentsiaalse versiooni, esitab ta teise lepinguosalise taotluse korral hiljemalt 15 päeva pärast taotluse või esildise kuupäeva – sõltuvalt sellest, kumb on hilisem – väidetes sisalduva teabe mittekonfidentsiaalse ülevaate, mille võib üldsusele avaldada. Käesolev töökord ei keela lepinguosalisel avaldada üldsusele oma seisukohti.

Artikkel 10

Ühepoolsed kontaktid

1.   Vahekohus ei kohtu ega võta ühendust lepinguosalisega ilma teise lepinguosalise juuresolekuta.

2.   Vahekohtu liige ei või arutada menetlusobjekti mis tahes aspekti lepinguosalisega või mõlema lepinguosalisega teiste vahekohtunike juuresolekuta.

Artikkel 11

Amicus curiae esildised

1.   Lepingu artikli 217 kohaselt võib vahekohus võtta vastu omal algatusel esitatud kirjalikke esildisi, tingimusel et need esitatakse 15 päeva jooksul pärast vahekohtu moodustamist, et need on lühikesed ja mitte mingil juhul pikemad kui 15 trükilehekülge, sealhulgas lisad, ja et need on otseselt asjakohased vahekohtu käsitletava faktilise küsimuse arutamisel.

2.   Esildis sisaldab selle koostanud füüsilise või juriidilise isiku kirjeldust, nimetades muu hulgas selle isiku tegevuse laadi ja rahastamisallikad, ning täpsustab selle isiku huvid vahekohtumenetluses. See koostatakse lepingu artikli 218 ja käesoleva töökorra artikli 14 alusel lepinguosaliste valitud keeltes.

3.   Vahekohus loetleb oma otsuses kõik esildised, mis ta on saanud ja mis vastavad lõigete 1 ja 2 nõuetele. Vahekohus ei ole kohustatud oma otsuses käsitlema kõnealustes esildistes esitatud väiteid. Kõik selle punkti kohaselt vahekohtule esitatud esildised esitatakse ka lepinguosalistele märkuste tegemiseks.

Artikkel 12

Teavitamine ja tehniline nõustamine

Juhul kui vahekohus peab kooskõlas lepingu artikliga 217 vajalikuks hankida teavet või tehnilist nõustamist isikutelt või üksustelt, kes ei ole lepinguosalised, teavitab ta lepinguosalisi oma kavatsusest küsida sellist teavet või tehnilist nõustamist ja laseb neil esitada oma märkused. Kui vahekohus võtab otsuse tegemisel arvesse saadud teavet või tehnilist nõuannet, võetakse arvesse ka lepinguosaliste märkusi nimetatud teabe või tehnilise nõuande kohta.

Artikkel 13

Kiireloomulised juhtumid

Lepingu III osa 2. peatükis osutatud kiireloomuliste juhtumite korral kohandab vahekohus pärast lepinguosalistega konsulteerimist töökorras nimetatud tähtaegu vastavalt vajadusele ja teatab lepinguosalistele kõnealustest kohandustest.

Artikkel 14

Kirjalik ja suuline tõlge

1.   Lepingu artiklis 204 osutatud konsultatsioonide jooksul ja mitte hiljem kui käesoleva töökorra artikli 3 lõikes 1 osutatud kohtumisel püüavad lepinguosalised leppida kokku vahekohtu menetluse ühises töökeeles.

2.   Kui lepinguosalised ei suuda selleks kuupäevaks ühises töökeeles kokku leppida, kohaldatakse lepingu artikli 218 lõikes 2 sätestatud eeskirju.

3.   Lepinguosaline, kelle vastu kaebus esitati, korraldab ütluste suulise tõlke lepinguosaliste valitud keeltesse.

4.   Vahekohtu otsused edastatakse lepinguosaliste valitud keeles või keeltes.

5.   Kõnealuse töökorra kohaselt koostatud dokumentide tõlgete kohta võivad kõik lepinguosalised märkusi esitada.

Artikkel 15

Tähtaegade arvutamine

Kui käesoleva töökorra artikli 1 lõikes 3 osutatud asjaolude tõttu saab lepinguosaline dokumendi kätte muul kuupäeval kui see kuupäev, mil teine lepinguosaline sama dokumendi kätte saab, arvestatakse sellisest kättesaamisest sõltuvas ajaarvestuses päevi selle dokumendi viimasest kättesaamise kuupäevast.

Artikkel 16

Muud menetlused

1.   Käesolevat töökorda kohaldatakse ka lepingu artikli 211 lõikes 2, artikli 212 lõikes 2 ja artikli 214 lõikes 2 sätestatud menetluste suhtes. Käesolevas töökorras sätestatud tähtaegu kohandatakse konkreetsete tähtaegadega, mis on sätestatud kõnealustes menetlustes vahekohtu otsuse vastuvõtmiseks.

2.   Juhul kui vahekohtu algne koosseis või mõni selle liikmetest ei saa lepingu artikli 211 lõikes 2, artikli 212 lõikes 2 ja artikli 214 lõikes 2 sätestatud menetluste korral taas kokku kutsutud vahekohtu töös osaleda, kohaldatakse lepingu artiklis 207 sätestatud menetlust. Otsusest teatamise tähtaega pikendatakse 15 päeva võrra.


II LISA

VAHEKOHTUTE LIIKMETE JA VAHENDAJATE TEGEVUSJUHEND

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas tegevusjuhendis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „liige” või „vahekohtunik”– lepingu artikli 207 alusel nõuetekohaselt moodustatud vahekohtu liige;

b)   „vahendaja”– isik, kes teostab vahendamismenetlust lepingu artikli 205 alusel;

c)   „kandidaat”– üksikisik, kelle nimi on lepingu artiklis 221 nimetatud vahekohtunike nimekirjas ja kelle valimist vahekohtu liikmeks kaalutakse lepingu artikli 207 alusel;

d)   „assistent”– isik, kes vahekohtu liikme ametisse nimetamise tingimuste kohaselt teostab uurimisi või abistab liiget;

e)   „menetlus”– vahekohtumenetlus käesoleva lepingu alusel, kui ei ole ette nähtud teisiti;

f)   „töötajad”– liikme puhul tema juhendamise ja kontrolli all olevad isikud, välja arvatud assistendid.

Artikkel 2

Menetlusega seotud kohustused

Iga kandidaat ja liige väldib ebasobivat või ebasobivana tunduvat käitumist, on sõltumatu ja erapooletu, väldib otseseid ja kaudseid huvide konflikte ning järgib kõrgeid käitumisnorme, et tagada vaidluste lahendamise korra usaldusväärsus ja erapooletus. Endised liikmed järgivad käesoleva tegevusjuhendi artiklites 6 ja 7 sätestatud kohustusi.

Artikkel 3

Avalikustamiskohustus

1.   Enne enda valimise kinnitamist vahekohtu liikmeks kõnealuse lepingu alusel avalikustab kandidaat kõik huvid, suhted või küsimused, mis võivad mõjutada tema sõltumatust ja erapooletust või võivad põhjendatult tekitada ebasobiva käitumise või erapooletuse mulje menetluses. Sel eesmärgil teeb kandidaat mõistlikes piirides kõik endast sõltuva, et selgitada välja kõik sellised huvid, suhted ja küsimused. Avalikustamiskohustusest jäävad välja teemad, mis ei ole asjakohased menetluses käsitletavate küsimuste seisukohast. See nõue peab arvestama nende isikute privaatsusega, kelle suhtes tegevusjuhendit kohaldatakse, ega tohi olla halduslikult sedavõrd koormav, et see muudaks võimatuks muidu sobiva kvalifikatsiooniga isikute tegutsemise vahekohtunikena.

2.   Kandidaat või liige avaldab käesoleva tegevusjuhendi tegelike või võimalike rikkumistega seotud teabe ainult CARIFORUMi ja ELi kaubandus- ja arengukomiteele, et lepinguosalised saaksid kõnealust teavet kaaluda.

3.   Kui kandidaat on valitud, teeb ta jätkuvalt mõistlikes piires kõik endast sõltuva, et selgitada välja kõik lõikes 1 nimetatud huvid, suhted või küsimused, ja avalikustab need. Avalikustamiskohustus on pidev ülesanne, mis nõuab liikmelt kõikide selliste huvide, suhete ja küsimuste avalikustamist, mis võivad tekkida menetluse mis tahes etapis. Liige avalikustab sellised huvid, suhted ja küsimused, teavitades nendest kirjalikult CARIFORUMi ja ELi kaubandus- ja arengukomiteed, et lepinguosalised saaksid neid kaaluda.

Artikkel 4

Liikmete ülesanded

1.   Valituks osutunud liige täidab oma ülesandeid põhjalikult, kiiresti, ausalt ja hoolikalt kogu menetluse jooksul.

2.   Liige käsitleb üksnes neid küsimusi, mis menetluses tõstatatakse ja mis on otsuse tegemisel vajalikud, ega delegeeri seda ülesannet mis tahes muule isikule.

3.   Liige võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et tema assistent ja töötajad on teadlikud käesoleva tegevusjuhendi artiklitest 2, 3 ja 7 ning täidavad neid.

4.   Liige ei astu menetlusega seoses ühepoolsetesse kontaktidesse.

Artikkel 5

Liikmete sõltumatus ja erapooletus

1.   Liige on sõltumatu ja erapooletu, väldib ebasobiva käitumise või erapoolikuse mulje teket ega tohi lasta ennast mõjutada isiklikest huvidest, välisest survest, poliitilistest tõekspidamistest, avalikust kuulsusest, lojaalsusest lepinguosalisele ega kriitikakartusest.

2.   Liige ei võta kaudselt ega otseselt ühtegi kohustust ega võta vastu ühtegi hüve, mis võiks takistada või tunduda takistavat liikme ülesannete nõuetekohast täitmist.

3.   Liige ei kasuta oma ametiseisundit vahekohtus oma isiklike või erahuvide edendamiseks ning väldib tegevusi, mis võivad tekitada mulje, et teised on liikme suhtes eriseisundis, mis võimaldab teda mõjutada.

4.   Liige ei lase rahalistel, ärilistel, erialastel, perekondlikel ega sotsiaalsetel suhetel või kohustustel mõjutada oma käitumist ega otsuseid.

5.   Liige väldib selliste suhete tekkimist või rahaliste huvide omandamist, mis võivad mõjutada tema erapooletust või mis võivad põhjendatult tekitada ebasobiva käitumise või erapoolikuse mulje.

Artikkel 6

Endiste liikmete kohustused

Kõik endised liikmed väldivad tegevusi, mis võivad tekitada mulje, et nad olid oma ülesannete täitmisel erapoolikud või said kasu vahekohtu otsusest.

Artikkel 7

Konfidentsiaalsus

1.   Liige või endine liige ei avalda ega kasuta menetlusega seotud või menetluse käigus saadud mitteavalikku teavet, välja arvatud menetluse huvides, ning ta ei avalda ega kasuta mitte mingil juhul seda teavet isikliku kasu saamiseks või kasu hankimiseks teistele või teiste huvide kahjustamiseks.

2.   Liige ei avalikusta vahekohtu otsust ega selle osa enne selle avalikustamist vastavalt lepingus ettenähtule.

3.   Liige või endine liige ei avalda kunagi teavet vahekohtu nõupidamiste ega ühegi liikme seisukohtade kohta.

Artikkel 8

Kulud

Iga liige peab arvestust menetlusele kulunud aja ja oma kulude kohta ning esitab nende kohta lõpparuande.

Artikkel 9

Vahendajad

Käesolevas tegevusjuhendis kirjeldatud norme, mida kohaldatakse liikmete ja endiste liikmete suhtes, kohaldatakse mutatis mutandis ka vahendajate suhtes.