21.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/76


JUNGTINĖS CARIFORUM IR ES TARYBOS, ĮSTEIGTOS CARIFORUM VALSTYBIŲ IR EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMU, SPRENDIMAS Nr. 2/2010

2010 m. gegužės 17 d.

dėl ginčų sprendimo procedūrų taisyklių ir arbitrų bei tarpininkų elgesio kodekso priėmimo

(2010/563/ES)

JUNGTINĖ CARIFORUM IR ES TARYBA,

atsižvelgdama į CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimą (toliau – Susitarimas), pasirašytą 2008 m. spalio 15 d. Bridžtaune, Barbadose, ypač į jo 216 straipsnį ir 221 straipsnio 2 dalį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarime numatytos ginčų sprendimo procedūrų taisyklės ir arbitrų bei tarpininkų elgesio kodeksas išdėstyti atitinkamai I ir II prieduose.

2 straipsnis

Europos Sąjungai tenka visų organizacinių reikalų išlaidos, susijusios su konsultacijomis, tarpininkavimu ir arbitražu, išskyrus tarpininkų ir arbitrų atlyginimus bei išlaidas, kurios yra kompensuojamos bendrai (1).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2010 m. gegužės 17 d.

Priimta Madride 2010 m. gegužės 17 d.

CARIFORUM vardu

M. McCLEAN

ES vardu

K. DE GUCHT


(1)  Suprantama, kad pareigūnų, atstovų ar bet kurios posėdžių rengime dalyvaujančios Šalies patarėjų atlyginimai neįtraukiami į organizacinių reikalų išlaidas.


I PRIEDAS

GINČŲ SPRENDIMO PROCEDŪRŲ TAISYKLĖS

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Susitarimo III dalyje (Ginčų vengimas ir sprendimas) ir pagal šias taisykles:

—   patarėjas– asmuo, Šalies pasamdytas patarti arba padėti tai Šaliai arbitrų kolegijai nagrinėjant ginčą;

—   padėjėjas– asmuo, kuris arbitrų kolegijos nario nustatytomis paskyrimo sąlygomis atlieka tyrimą ar padeda tam nariui;

—   Šalis ieškovė– Šalis, kuri prašo sudaryti arbitrų kolegiją pagal Susitarimo 207 straipsnį;

—   Šalis atsakovė– Šalis, kuriai pateikti kaltinimai dėl Susitarimo 203 straipsnyje nurodytų nuostatų pažeidimo;

—   arbitrų kolegija– pagal Susitarimo 207 straipsnį įsteigta kolegija;

—   Šalies atstovas– darbuotojas arba kitas valstybės departamento, įstaigos ar kitos Šalies valstybinės institucijos paskirtas asmuo;

—   diena– kalendorinė diena, jei nenurodyta kitaip.

2.   Už ginčo sprendimo procedūros logistinį administravimą, ypač už posėdžių rengimą, yra atsakinga Šalis atsakovė, nebent susitariama kitaip.

3.   Kiekvieną gruodžio pirmąjį pirmadienį Šalys pasikeičia kitais metais numatytų oficialių švenčių ir nedarbo dienų sąrašais. Jei šiose taisyklėse nurodytas laikotarpis baigiasi oficialią vienos iš Šalių šventės ar nedarbo dieną, laikotarpis laikomas pasibaigusiu pirmąją darbo dieną po jos. Jokie dokumentai, pranešimai ar prašymai negali būti laikomi gautais oficialią šventės ar nedarbo dieną.

2 straipsnis

Pranešimai

1.   Visus prašymus, pranešimus, rašytinius pareiškimus ar kitus dokumentus Šalys ir arbitrų kolegija siunčia el. paštu ir tą pačią dieną išsiunčia kopiją naudodamosi faksimiliniu ryšiu, registruotu paštu, pasiuntinių paslaugomis, pristatymo su gavimo patvirtinimu paslauga ar kitomis ryšio priemonėmis, kurias naudojant yra numatytas išsiunčiamų dokumentų registravimas. Jei neįrodyta kitaip, el. paštu atsiųstas pranešimas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną.

2.   Kiekvieno savo rašytinio pareiškimo elektroninę kopiją Šalis pateikia kitai Šaliai ir kiekvienam arbitrui. Taip pat pateikiama popierinė dokumento kopija.

3.   Visiems CARIFORUM valstybių pranešimams paskirtas ryšių centras yra CARIFORUM koordinatorius, numatytas pagal Susitarimo 234 straipsnio 1 dalį, o ES atveju – Europos Komisijos prekybos generalinis direktoratas. Šalys nedelsdamos praneša viena kitai apie visus paskirto ryšių centro pasikeitimus.

4.   Bet kuriame prašyme, pranešime, rašytiniame pareiškime ar kitame su ginčo nagrinėjimu arbitrų kolegijoje susijusiame dokumente rastos smulkios rašybos klaidos gali būti ištaisytos atsiunčiant naują dokumentą, kuriame aiškiai nurodyti pakeitimai.

5.   Atsižvelgiant į nuostatų, dėl kurių kilo ginčas, objektą, visų CARIFORUM ir ES prekybos ir vystymosi komitetui adresuotų prašymų ir pranešimų kopijos pateikiamos kitiems pagal Susitarimą įsteigtiems susijusiems pakomitečiams.

3 straipsnis

Arbitražo pradžia

1.   Jei Šalys nesusitaria kitaip, per dešimt dienų nuo arbitrų kolegijos sudarymo dienos jos susitinka su arbitrų kolegija, kad išspręstų klausimus, kuriuos, Šalių arba arbitrų kolegijos nuomone, reikia išspręsti, įskaitant klausimus dėl arbitrams mokėtinų atlyginimų ir išlaidų, kurie turi atitikti PPO standartus. Arbitrų kolegijos nariai ir Šalių atstovai gali dalyvauti šiame susitikime telefonu ar per vaizdo konferenciją.

2.

a)

Jei per septynias dienas nuo arbitrų kolegijos sudarymo dienos Šalys nesusitaria kitaip, arbitrų kolegijos įgaliojimai yra šie:

„atsižvelgiant į atitinkamas Susitarimo nuostatas, nagrinėti prašyme dėl arbitrų kolegijos sudarymo pateiktą klausimą, priimti sprendimus dėl atitinkamos priemonės, nurodytos prašyme sudaryti arbitrų kolegiją, atitikties Susitarimo nuostatoms ir pagal Susitarimo 209 straipsnį priimti sprendimą.“

b)

Šalys praneša apie arbitrų kolegijos įgaliojimus, dėl kurių jos susitarė, per penkias dienas nuo jų susitarimo.

4 straipsnis

Pirminiai pareiškimai

Šalis ieškovė ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo arbitrų kolegijos sudarymo dienos teikia pirminį rašytinį pareiškimą. Šalis atsakovė atsakomąjį rašytinį pareiškimą teikia ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pirminio rašytinio pareiškimo teikimo dienos.

5 straipsnis

Arbitrų kolegijų darbas

1.   Arbitrų kolegijos pirmininkas pirmininkauja visiems posėdžiams. Arbitrų kolegija gali įgalioti pirmininką priimti administracinius ir procedūrinius sprendimus.

2.   Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, arbitrų kolegija veiklą gali vykdyti naudodama bet kokias priemones, įskaitant telefoninį, faksimilinį ar kompiuterinį ryšį.

3.   Arbitrų kolegijos svarstymuose gali dalyvauti tik arbitrai, tačiau arbitrų kolegijos nariai gali leisti, kad tokiuose svarstymuose dalyvautų ir jų padėjėjai.

4.   Visų sprendimų projektų rengimas yra išskirtinė arbitrų kolegijos pareiga ir negali būti perduodama kitiems asmenims.

5.   Iškilus į Susitarimą ar šias taisykles neįtrauktam procedūriniam klausimui, arbitrų kolegija, pasikonsultavusi su Šalimis, gali taikyti atitinkamą procedūrą, atitinkančią Susitarimo ir šių taisyklių nuostatas bei užtikrinančią Šalims vienodas sąlygas.

6.   Jei arbitrų kolegija mano, kad reikia pakeisti kurį nors ginčo nagrinėjimo metu taikomą terminą arba atlikti bet kokį kitą procedūrinį arba administracinį patikslinimą, ji raštu informuoja Šalis apie pakeitimo ar patikslinimo priežastis ir nurodo reikalingą terminą arba patikslinimą. Pasikonsultavusi su Šalimis, arbitrų kolegija gali priimti sprendimą dėl tokio pakeitimo ar patikslinimo. Susitarimo 209 straipsnyje nustatyti terminai nekeičiami.

6 straipsnis

Pakeitimas

1.   Jei arbitras negali dalyvauti ginčo nagrinėjime, pasitraukia iš pareigų arba turi būti pakeistas, jį pakeisiantis asmuo išrenkamas pagal Susitarimo 207 straipsnio 3 dalį.

2.   Jei Šalis mano, kad arbitras nesilaiko Arbitrų ir tarpininkų elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) reikalavimų ir dėl šios priežasties turėtų būti pakeistas, ta Šalis turėtų pranešti apie tai kitai Šaliai per penkiolika dienų, kai ji sužino apie aplinkybes, pagrindžiančias faktą, kad arbitras iš esmės pažeidė Elgesio kodeksą.

Jei Šalis mano, kad arbitras, išskyrus pirmininką, nesilaiko Elgesio kodekso reikalavimų, Šalys konsultuojasi ir, jei susitaria, pašalina arbitrą iš pareigų ir pasirenka jį pakeisiantį asmenį Susitarimo 207 straipsnio 3 dalyje išdėstyta tvarka.

Jei Šalys nesutaria, ar reikia pakeisti arbitrą, bet kuri Šalis gali prašyti šį klausimą perduoti spręsti arbitrų kolegijos pirmininkui, kurio sprendimas yra galutinis.

Pirmininkui nusprendus, kad arbitras nesilaiko Elgesio kodekso reikalavimų, jis burtų keliu išrenka naują arbitrą iš Susitarimo 221 straipsnyje nurodyto asmenų sąrašo, į kurį buvo įtrauktas ir pirmasis arbitras. Jei pirmąjį arbitrą Šalys išrinko pagal Susitarimo 207 straipsnio 2 dalį, jį pakeisiantis asmuo išrenkamas burtų keliu iš Šalies ieškovės ir Šalies atsakovės pasiūlytų asmenų sąrašų pagal Susitarimo 221 straipsnį. Naujas arbitras išrenkamas per penkias dienas nuo prašymo pateikimo arbitrų kolegijos pirmininkui.

3.   Jei Šalis mano, kad arbitrų kolegijos pirmininkas nesilaiko Elgesio kodekso reikalavimų, Šalys konsultuojasi ir, jei susitaria, pakeičia pirmininką ir pasirenka jį pakeisiantį asmenį Susitarimo 207 straipsnio 3 dalyje išdėstyta tvarka.

Jei Šalys nesutaria, ar reikia pakeisti pirmininką, bet kuri Šalis gali prašyti šį klausimą perduoti spręsti vienam iš likusių į sąrašą įtrauktų asmenų, pasirinktų eiti pirmininko pareigas pagal Susitarimo 221 straipsnio 1 dalį. Jo vardą ir pavardę burtų keliu ištraukia CARIFORUM ir ES prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkas arba jo atstovas. To asmens sprendimas dėl būtinybės pakeisti pirmininką yra galutinis.

Jei tas asmuo nusprendžia, kad pirmasis pirmininkas nesilaiko Elgesio kodekso reikalavimų, jis burtų keliu išrenka naują pirmininką iš Susitarimo 221 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmenų sąrašo likusiųjų asmenų, kurie gali eiti pirmininko pareigas. Naujas pirmininkas išrenkamas per penkias dienas nuo šioje dalyje nurodyto prašymo pateikimo.

4.   Arbitrų kolegijos darbas sustabdomas laikotarpiui, kuris reikalingas šiame straipsnyje nurodytoms procedūroms įvykdyti.

7 straipsnis

Posėdžiai

1.   Pirmininkas, pasikonsultavęs su Šalimis ir kitais arbitrų kolegijos nariais, paskiria posėdžio dieną bei laiką ir patvirtina tai Šalims raštu. Be to, jei posėdis yra viešas, už ginčo nagrinėjimo logistinį administravimą atsakinga Šalis šią informaciją paskelbia viešai. Jeigu Šalys neprieštarauja, arbitrų kolegija gali nuspręsti posėdžio nešaukti.

2.   Jei Šalys nesusitaria kitaip, kai Šalis ieškovė yra CARIFORUM valstybės, posėdžiai rengiami Briuselyje, o jei Šalis ieškovė yra ES, posėdžiai rengiami CARIFORUM valstybių teritorijoje. Kilus ginčui dėl Susitarimą pasirašiusios CARIFORUM valstybės taikomos priemonės, posėdis rengiamas tos valstybės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai valstybė arbitrų kolegijai per dešimt dienų nuo jos sudarymo pateikia rašytinį pranešimą, kad posėdį reikėtų rengti kitoje vietoje.

3.   Arbitrų kolegija gali sušaukti vieną papildomą posėdį tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Dėl Susitarimo 211 straipsnio 2 dalyje, 212 straipsnio 2 dalyje ir 214 straipsnio 2 dalyje nustatytų procedūrų papildomi posėdžiai nešaukiami.

4.   Visi arbitrai dalyvauja visuose posėdžiuose.

5.   Nepaisant to, ar ginčo nagrinėjimas yra viešas, ar ne, posėdyje gali dalyvauti šie asmenys:

a)

Šalių atstovai;

b)

Šalių patarėjai;

c)

administracijos darbuotojai, vertėjai žodžiu ir raštu, teismo referentai; ir

d)

arbitrų padėjėjai.

Į arbitrų kolegiją gali kreiptis tik Šalių atstovai arba patarėjai.

6.   Ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki posėdžio dienos kiekviena Šalis įteikia arbitrų kolegijai asmenų, kurie posėdyje tos Šalies vardu pateiks žodinius argumentus ar sakys žodinius paaiškinimus ir kitų atstovų ar patarėjų, kurie dalyvaus posėdyje, pavardžių sąrašą.

7.   Pagal Susitarimo 216 straipsnį arbitrų kolegijų posėdžiai yra vieši, jeigu arbitrų kolegija nenusprendžia kitaip. Tačiau jei Šalies pareiškimuose ir argumentuose yra slaptos komercinės informacijos, arbitrų kolegija susirenka į uždarus posėdžius. Konsultuodamasi su Šalimis kolegija nusprendžia imtis atitinkamų logistinių priemonių ir procedūrų, skirtų užtikrinti, kad vieši posėdžiai būtų rengiami tinkamai. Šios procedūros galėtų apimti tiesioginę transliaciją internetu arba uždarosios grandinės televizijos sistemas.

8.   Arbitrų kolegijos posėdžio tvarka:

 

Argumentai

a)

Šalies ieškovės argumentai

b)

Šalies atsakovės argumentai.

 

Priešiniai argumentai

a)

Šalies ieškovės argumentai

b)

Šalies atsakovės prieštaravimas.

9.   Arbitrų kolegija gali pateikti klausimus bet kuriai Šaliai bet kuriuo posėdžio metu.

10.   Arbitrų kolegija pasirūpina, kad kiekvieno posėdžio protokolas būtų kuo greičiau parengtas ir įteiktas Šalims.

11.   Per keturiolika dienų nuo posėdžio dienos kiekviena Šalis gali pateikti papildomą rašytinį pareiškimą dėl bet kokio posėdžio metu kilusio klausimo.

8 straipsnis

Klausimai raštu

1.   Arbitrų kolegija bet kuriuo ginčo nagrinėjimo metu gali vienai ar abiem Šalims pateikti klausimus raštu. Abi Šalys gauna dokumento su arbitrų kolegijos užduotais klausimais kopiją.

2.   Be to, rašytinio atsakymo į arbitrų kolegijos klausimus kopiją Šalis pateikia kitai Šaliai. Per septynias dienas nuo gavimo kiekvienai Šaliai suteikiama galimybė raštu pateikti pastabas dėl kitos Šalies atsakymo.

9 straipsnis

Konfidencialumas

Šalys užtikrina arbitrų kolegijos posėdžių konfidencialumą, jei posėdžiaujama uždaruose posėdžiuose pagal 7 straipsnio 7 dalį. Kiekviena Šalis konfidencialia laiko informaciją, kurią kita Šalis pateikė arbitrų kolegijai ir nurodė, kad ji yra konfidenciali. Jei Šalis arbitrų kolegijai pateikia konfidencialią rašytinio pareiškimo redakciją, ji kitos Šalies prašymu ir ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo prašymo arba pareiškimo pateikimo dienos (nuo vėlesnės iš jų) taip pat pateikia nekonfidencialią pareiškime esančios informacijos santrauką, kurią galima skelbti viešai. Šios taisyklės netrukdo Šaliai viešai atskleisti savo pozicijos.

10 straipsnis

Ex parte bendravimas

1.   Arbitrų kolegija negali susitikti ar susisiekti su Šalimi nedalyvaujant kitai Šaliai.

2.   Nei vienas arbitrų kolegijos narys negali su Šalimi arba abiem Šalimis aptarinėti jokio su ginčo nagrinėjimu susijusio aspekto, jeigu nedalyvauja kiti arbitrai.

11 straipsnis

Amicus curiae pareiškimai

1.   Pagal Susitarimo 217 straipsnį arbitrų kolegija gali priimti neprašytus rašytinius pareiškimus, jeigu jie pateikiami per penkiolika dienų nuo arbitrų kolegijos sudarymo dienos, yra glausti bei jokiu būdu ne didesnės apimties kaip penkiolika spausdintų puslapių, įskaitant priedus, ir tiesiogiai susiję su arbitrų kolegijos svarstomais klausimais.

2.   Pareiškime pateikiamas pareiškimą padavusio fizinio arba juridinio asmens aprašymas, nurodomas to asmens veiklos pobūdis ir finansavimo šaltiniai bei to asmens interesų arbitražo procedūroje pobūdis. Pareiškimas parengiamas Šalių pasirinkta kalba pagal Susitarimo 218 straipsnį ir šių taisyklių 14 straipsnį.

3.   Arbitrų kolegija savo sprendime išvardija visus gautus pareiškimus, kurie atitinka 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus. Arbitrų kolegija neprivalo savo sprendime atsižvelgti į šiuose pareiškimuose pateiktus argumentus. Kiekvienas pareiškimas, kurį arbitrų kolegija gauna pagal šią taisyklę, pateikiamas Šalims, kad jos pateiktų savo pastabas.

12 straipsnis

Informacija arba techniniai patarimai

Jei pagal Susitarimo 217 straipsnį kolegija siekia gauti informacijos arba techninių patarimų iš asmenų ar subjektų, kurie nėra Šalys, ji praneša Šalims apie ketinimą prašyti tokios informacijos arba techninių patarimų ir suteikia joms galimybę pateikti pastabas. Kolegija atsižvelgia į gautas Šalių pastabas apie visą informaciją arba techninius patarimus, kai, rengdama savo sprendimą, kolegija atsižvelgia į tokią informaciją arba techninius patarimus.

13 straipsnis

Skubos atvejai

Susitarimo III dalies 2 skyriuje nurodytais skubos atvejais arbitrų kolegija, pasikonsultavusi su Šalimis, prireikus pakoreguoja šiose taisyklėse nurodytus terminus ir apie tokius pakeitimus praneša Šalims.

14 straipsnis

Vertimas raštu ir žodžiu

1.   Vykstant Susitarimo 204 straipsnyje nurodytoms konsultacijoms ir ne vėliau nei įvyksta šių taisyklių 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas posėdis, Šalys siekia susitarti dėl bendros darbo kalbos ginčo nagrinėjimo arbitrų kolegijoje metu.

2.   Šalims nepavykus susitarti dėl bendros darbo kalbos iki tos datos, taikomos Susitarimo 218 straipsnio 2 dalyje išdėstytos taisyklės.

3.   Šalis atsakovė pasirūpina žodinių pareiškimų vertimu į Šalių pasirinktas kalbas.

4.   Arbitrų kolegijos sprendimai skelbiami Šalių pasirinkta kalba ar kalbomis.

5.   Šalys gali pareikšti pastabas dėl pagal šias taisykles parengto dokumento vertimo.

15 straipsnis

Terminų skaičiavimas

Jei taikydama šių taisyklių 1 straipsnio 3 dalį Šalis gauna dokumentą ne tą pačią dieną, kurią tą patį dokumentą gavo kita Šalis, kiekvienas laikotarpis, kurio skaičiavimas priklauso nuo to dokumento gavimo dienos, skaičiuojamas nuo vėliausios to dokumento gavimo dienos.

16 straipsnis

Kitos procedūros

1.   Šios taisyklės taip pat taikomos Susitarimo 211 straipsnio 2 dalyje, 212 straipsnio 2 dalyje ir 214 straipsnio 2 dalyje nustatytoms procedūroms. Tačiau šiose taisyklėse nustatyti terminai koreguojami pagal specialius terminus, numatytus arbitrų kolegijos sprendimui priimti vykdant minėtas kitas procedūras.

2.   Jei pirmosios kolegijos arba kelių jos narių nepavyksta dar kartą sušaukti į posėdį dėl Susitarimo 211 straipsnio 2 dalyje, 212 straipsnio 2 dalyje ir 214 straipsnio 2 dalyje nustatytų procedūrų, taikomos Susitarimo 207 straipsnyje išdėstytos procedūros. Sprendimo paskelbimo terminas pratęsiamas penkiolika dienų.


II PRIEDAS

ARBITRŲ IR TARPININKŲ ELGESIO KODEKSAS

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Elgesio kodekse:

a)   „narys“ arba „arbitras“– pagal Susitarimo 207 straipsnį sudarytos arbitrų kolegijos narys;

b)   tarpininkas– pagal Susitarimo 205 straipsnį tarpininko funkciją atliekantis asmuo;

c)   kandidatas– asmuo, kurio pavardė yra Susitarimo 221 straipsnyje nurodytame arbitrų sąraše ir kurio išrinkimas arbitrų kolegijos nariu yra svarstomas pagal Susitarimo 207 straipsnį;

d)   padėjėjas– asmuo, kuris nario nustatytomis paskyrimo sąlygomis atlieka tyrimą arba padeda tam nariui;

e)   ginčo nagrinėjimas– ginčo nagrinėjimas arbitrų kolegijoje pagal Susitarimą, jei nenurodyta kitaip;

f)   darbuotojai– kai kalbama apie narį, asmenys, kuriems vadovauja ir kuriuos kontroliuoja narys, išskyrus padėjėjus.

2 straipsnis

Pareigos proceso metu

Kad ginčai būtų sprendžiami sąžiningai ir nešališkai, kiekvienas kandidatas ir narys vengia netinkamai elgtis ir neleidžia pasireikšti netinkamam elgesiui, yra nepriklausomas ir nešališkas, vengia tiesioginių ir netiesioginių interesų konfliktų ir griežtai laikosi gero elgesio normų. Buvę nariai privalo laikytis šio Elgesio kodekso 6 ir 7 straipsniuose nustatytų įsipareigojimų.

3 straipsnis

Įsipareigojimai dėl atskleidimo

1.   Prieš kandidatą pagal Susitarimą patvirtinant arbitrų kolegijos nariu, jis atskleidžia informaciją apie interesus, ryšius ar dalykus, kurie gali daryti poveikį jo nepriklausomumui ar nešališkumui arba dėl kurių gali pagrįstai susidaryti įspūdis, kad nagrinėjant ginčą pažeidžiamos tinkamo elgesio normos arba kad ginčo nagrinėjimas vyksta tendencingai. Todėl kandidatas deda visas deramas pastangas, kad išsiaiškintų minėtus interesus, ryšius ir dalykus. Šie reikalavimai atskleisti informaciją neapima informacijos, kuri, atsižvelgiant į ginčo nagrinėjimo dalyką, nėra svarbi. Reikalavimais atsižvelgiama į būtinybę gerbti tų asmenų, kuriems taikomas šis Elgesio kodeksas, privatumą ir jie neturi sudaryti administracinės naštos, dėl kurios kvalifikuotiems asmenims taptų neįmanoma būti kolegijų nariais.

2.   Apie dalykus, kurie yra susiję su faktiniais arba galimais šio Elgesio kodekso pažeidimais, kandidatas arba narys tik praneša CARIFORUM ir ES prekybos ir vystymosi komitetui, kad Šalys juos apsvarstytų.

3.   Išrinktas narys ir toliau deda visas deramas pastangas, kad sužinotų apie bet kokius 1 dalyje nurodytus interesus, ryšius ar dalykus, ir juos atskleidžia. Įsipareigojimas dėl atskleidimo yra nuolatinė nario pareiga atskleisti visus tokius interesus, ryšius ar dalykus, kurie gali iškilti bet kuriame ginčo nagrinėjimo etape. Minėtus interesus, ryšius arba dalykus narys atskleidžia raštu informuodamas apie juos CARIFORUM ir ES prekybos ir vystymosi komitetą, kad Šalys juos apsvarstytų.

4 straipsnis

Narių pareigos

1.   Išrinktas narys nagrinėjant ginčą privalo kruopščiai ir veiksmingai vykdyti savo pareigas, būti sąžiningas ir uolus.

2.   Narys nagrinėja tik ginčo nagrinėjimo metu iškeltus bei sprendimui priimti reikalingus klausimus ir šios pareigos neperleidžia jokiam kitam asmeniui.

3.   Narys imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jo padėjėjai ir darbuotojai susipažintų su šio Elgesio kodekso 2, 3 ir 7 straipsnių nuostatomis ir jų laikytųsi.

4.   Narys nepalaiko su ginčo nagrinėjimu susijusių ex parte ryšių.

5 straipsnis

Narių nepriklausomumas ir nešališkumas

1.   Narys turi būti nepriklausomas ir nešališkas, neleisti pasireikšti netinkamam elgesiui ar tendencingumui, jam neturi įtakos asmeniniai interesai, išorinis spaudimas, politiniai sumetimai, visuomenės protestai, palankumas Šaliai arba kritikos baimė.

2.   Narys nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neprisiima jokių įsipareigojimų ir nesiekia jokios naudos, jeigu tai kaip nors trukdo arba gali trukdyti tinkamai vykdyti nario pareigas.

3.   Narys nesinaudoja savo priklausymu arbitrų kolegijai, kad patenkintų asmeninius ar privačius interesus, ir vengia veiksmų, kurie galėtų daryti įspūdį, kad kiti asmenys gali jį kaip nors paveikti.

4.   Narys neleidžia, kad finansiniai, verslo, profesiniai, šeiminiai ar socialiniai santykiai ar įsipareigojimai paveiktų jo elgesį arba nuomonę.

5.   Narys turi vengti užmegzti ryšius ar įgyti finansinių interesų, kurie gali paveikti jo nešališkumą arba tikėtina, kad gali pasireikšti netinkamu elgesiu arba tendencingumu.

6 straipsnis

Buvusių narių įsipareigojimai

Visi buvę nariai vengia veiksmų, kurie gali daryti įspūdį, jog vykdydamas pareigas narys buvo tendencingas arba galėjo pasipelnyti iš arbitrų kolegijos sprendimo.

7 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Narys arba buvęs narys niekada neatskleidžia neviešos informacijos, kuri yra susijusi su ginčo nagrinėjimu arba buvo gauta ginčo nagrinėjimo metu, arba ja nesinaudoja kitiems tikslams, išskyrus to ginčo nagrinėjimą, ir niekada neatskleidžia šios informacijos arba ja nesinaudoja, kad įgytų asmeninės naudos, suteiktų naudos kitiems arba pakenktų kitų asmenų interesams.

2.   Narys neatskleidžia arbitrų kolegijos sprendimo ar jo dalių anksčiau nei jis paskelbiamas pagal Susitarimą.

3.   Narys arba buvęs narys niekada neatskleidžia arbitrų kolegijos svarstymų ar kurio nors nario nuomonės.

8 straipsnis

Išlaidos

Kiekvienas narys registruoja procedūrai skirtą laiką ir patirtas išlaidas bei pateikia galutinę jų ataskaitą.

9 straipsnis

Tarpininkai

Šiame Elgesio kodekse aprašyta tvarka, taikoma nariams arba buvusiems nariams, mutatis mutandis taikoma tarpininkams.