03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

33


32002R0217


L 035/11

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 217/2002 AL COMISIEI

din 5 februarie 2002

de stabilire a criteriilor de eligibilitate a materiei prime în cadrul schemei de ajutor pentru producție din Regulamentul (CE) nr. 2201/96

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1239/2001 (2), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 prevede o schemă de ajutor pentru organizațiile de producători care livrează tomate, piersici sau pere Williams și Rocha în vederea transformării acestora.

(2)

Este necesar să se precizeze condițiile de eligibilitate a loturilor de materii prime livrate spre transformare, pentru a asigura aplicarea regimului de ajutor menționat anterior, fără a denatura concurența și fără a aduce atingere normelor asupra cărora părțile semnatare ale contractelor pot conveni în ceea ce privește varierea prețului materiei prime în funcție de criterii calitative complementare defectelor menționate de prezentul regulament.

(3)

Dispozițiile prezentului regulament reprezintă măsuri de aplicare complementare dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 449/2001 al Comisiei din 2 martie 2001 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului în ceea ce privește sistemul de ajutor în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume (3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1343/2001 (4).

(4)

Este necesar să se precizeze în ce măsură statele membre sau părțile contractante pot conveni asupra unor clauze complementare dispozițiilor prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor transformate pe bază de fructe și legume,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește criteriile pe care trebuie să le îndeplinească loturile de tomate, de piersici sau de pere livrate spre transformare pentru a beneficia de regimul de ajutor pentru producție prevăzut la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96.

Articolul 2

(1)   La recepția fiecărui lot, operatorul efectuează controlul calitativ al materiei prime pe bază de probe. Autoritățile competente ale statelor membre adoptă dispozițiile necesare pentru ca procedura urmată în prelevarea și examinarea probelor să ofere garanția deplină a obiectivității și reprezentativității fiecărui lot. Organizația de producători sau reprezentantul acesteia pot asista la procedura în cauză, care poate fi efectuată, de asemenea, de un terț desemnat de cele două părți.

(2)   Examinarea menționată la alineatul (1) stabilește procentul în greutate de materie primă defectuoasă pentru fiecare dintre defectele definite la articolul 3 și suma acestor procente, rotunjită la cea mai apropiată unitate, prin adunare sau prin scădere. În cazul în care această sumă depășește limita de 10 %, lotul nu este eligibil pentru ajutor.

(3)   Rata reducerii menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (e) și la articolul 13 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 449/2001 este, pentru fiecare lot eligibil, suma prevăzută la alineatul (2).

(4)   Prețul pe care îl plătește operatorul, menționat la articolul 3 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 449/2001, pe de o parte, și valoarea unitară a ajutorului pentru producție, pe de altă parte, se aplică la greutatea netă livrată, după aplicarea ratei reducerii obținute.

Articolul 3

Defectele sunt definite după cum urmează:

(a)

pentru tomate, piersici și pere:

corpuri străine: se consideră corp străin orice altă materie decât fructele. Corpurile străine cuprind, în special, resturile de plante (frunze, ramuri, iarbă…), corpurile minerale (pământ, pietricele, pietre…) și resturile diverse,

fructe atinse de boli, fructe cu viermi sau putrede: fructe care sunt atacate de boală, de insecte sau de un agent patogen care produce putrezirea, pe o suprafață cu un diametru mai mare de 30 mm, care se extinde în interiorul fructului;

(b)

numai pentru tomate:

tomate verzi: fructe sănătoase care nu au ajuns la maturitate, complet verzi la exterior. Nu se ține seama de culoarea din interiorul fructului;

(c)

numai pentru piersici și pere:

calibrare: calibrul minim este de 55 mm;

maturitate: fructele verzi sau prea coapte sunt defectuoase. Gradul de maturitate se măsoară și se compară cu o scară de valori limită, stabilită de părțile contractante;

pete cauzate de grindină, cu penetrare sub epidermă, care acoperă mai mult de 20 % din suprafața fructului;

(d)

numai pentru piersici:

sâmburi despicați vizibili: despărțitura dintre cele două jumătăți ale fructului lasă să se întrevadă la inserția pedunculară un sâmbure cu cele două jumătăți separate.

Articolul 4

(1)   Statele membre sau părțile semnatare ale contractelor menționate la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 pot conveni:

să reducă limita prevăzută la articolul 2 alineatul (2) pentru oricare dintre produsele în cauză, să stabilească limite specifice pentru fiecare dintre defectele enumerate la articolul 3 sau să mărească valoarea minimă a calibrului, menționată la articolul 3 litera (c);

să definească defecte complementare celor enumerate la articolul 3, pentru care procentul în greutate de fructe defectuoase trebuie inclus în suma prevăzută la articolul 2 alineatul (2).

(2)   Statele membre pot autoriza părțile semnatare ale contractelor să mărească până la maximum 15 % limita stabilită la articolul 2 alineatul (2), pentru fiecare dintre produsele în cauză.

(3)   Dispozițiile adoptate în temeiul prezentului articol sunt specificate în contractele menționate anterior.

Articolul 5

Prezentul regulament se aplică începând cu anul de comercializare 2002/2003.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 februarie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 29.

(2)  JO L 171, 26.6.2001, p. 1.

(3)  JO L 64, 6.3.2001, p. 16.

(4)  JO L 181, 4.7.2001, p. 16.