6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/18


REGULAMENTUL (CE) NR. 1214/2008 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2008

de stabilire a coeficienților aplicabili cerealelor exportate sub formă de Irish whiskey pentru perioada 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 162 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1670/2006 al Comisiei din 10 noiembrie 2006 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea și acordarea de restituiri adaptate pentru cerealele exportate sub forma anumitor băuturi spirtoase (2), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1670/2006, cantitățile de cereale pentru care se acordă restituirea sunt cantitățile de cereale puse sub control și distilate, cărora li se aplică un coeficient stabilit anual pentru fiecare stat membru în cauză. Acest coeficient exprimă raportul existent între cantitățile totale exportate și cantitățile totale comercializate din băutura spirtoasă respectivă, pe baza tendinței constatate în evoluția acestor cantități pe parcursul numărului de ani corespunzător perioadei medii de maturare a băuturii spirtoase în cauză.

(2)

Pe baza informațiilor furnizate de Irlanda și referitoare la perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007, respectiva perioadă medie de maturare era de cinci ani pentru Irish whiskey în 2007.

(3)

Prin urmare, este necesar să se stabilească coeficienții pentru perioada 1 octombrie 2008 -30 septembrie 2009.

(4)

Articolul 10 din Protocolul nr. 3 la Acordul privind Spațiul Economic European exclude acordarea restituirilor la exportul către Liechtenstein, Islanda și Norvegia. În plus, Comunitatea a încheiat acorduri cu anumite țări terțe care prevăd eliminarea restituirilor la export. Prin urmare, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1670/2006, este necesar să se țină seama de acestea la calculul coeficienților pentru perioada 2008/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la prezentul regulament, se stabilesc coeficienții prevăzuți la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1670/2006, aplicabili cerealelor folosite în Irlanda pentru fabricarea de Irish whiskey, pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2008 și 30 septembrie 2009.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 312, 11.11.2006, p. 33.


ANEXĂ

Coeficienți aplicabili în Irlanda

Perioada de aplicare

Coeficient aplicabil

orzului utilizat la fabricarea de Irish whiskey, categoria B (1)

Cerealelor utilizate la fabricarea de Irish whiskey, categoria A

De la 1 octombrie 2008 la 30 septembrie 2009

0,086

0,150


(1)  Inclusiv orzul transformat în malț.