4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/9


A Bíróság (negyedik tanács) 2009. május 19-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Assitur Srl kontra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

(C-538/07. sz. ügy) (1)

(92/50/EGK irányelv - A 29. cikk első bekezdése - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Nemzeti szabályozás, amely nem teszi lehetővé az ugyanazon közbeszerzési eljárásban való, egymással versenyző részvételt azon társaságok számára, amelyek ellenőrzési viszony vagy jelentős befolyás által kapcsolódnak egymáshoz)

2009/C 153/18

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Az alapeljárás felei

Felperes: Assitur Srl

Alperes: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

A következő részvételével: SDA Express Courier SpA, Poste Italiane SpA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 322. o.) 29. cikkének értelmezése — A kapcsolt vagy ellenőrzött vállalkozásokat az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési eljárásban történő önálló részvételből kizáró nemzeti szabályozás

Rendelkező rész

1)

A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv 29. cikkének első bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem zárja ki, hogy a tagállamok az e rendelkezésben szereplőkön kívül más kizáró okokat is meghatározzanak, amelyek az egyenlő bánásmód, valamint az átláthatóság elve tiszteletben tartásának biztosítását célozzák, feltéve hogy az ilyen intézkedések nem haladják meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

2)

A közösségi joggal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely — noha a közbeszerzési eljárások keretében az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód és az átláthatóság biztosításának jogszerű céljait követi — abszolút tilalmat állapít meg az olyan vállalkozások ugyanazon közbeszerzési eljárásban való elkülönült, egymással versenyző részvételével szemben, amelyek között ellenőrzési viszony áll fenn, vagy amelyek egymáshoz kapcsolódnak, azon lehetőség biztosítása nélkül, hogy bizonyítsák, az említett kapcsolat nem befolyásolta e vállalkozásoknak a közbeszerzési eljárás során tanúsított magatartását.


(1)  HL C 37., 2008.2.9.