03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

113


32002L0002


L 063/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/2/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 28 ianuarie 2002

de modificare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului privind circulația furajelor combinate și de abrogare a Directivei 91/357/CEE a Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3) și având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 20 noiembrie 2001,

întrucât:

(1)

Directiva 79/373/CEE a Consiliului (4) stabilește normele privind circulația furajelor combinate în interiorul Comunității.

(2)

În ceea ce privește etichetarea, Directiva 79/373/CEE are în vedere informarea obiectivă și cât mai precisă a crescătorilor cu privire la compoziția și destinația furajelor.

(3)

Până în prezent, Directiva 79/373/CEE prevedea o declarație flexibilă, limitată la precizarea materiilor prime pentru hrana animalelor, fără specificarea cantității în care acestea erau prezente în hrana pentru animalele de producție, existând posibilitatea de a declara categoriile de materii prime pentru hrana animalelor și nu materiile prime propriu-zise.

(4)

Cu toate acestea, criza encefalopatiei spongiforme bovine și recenta criză a dioxinei au arătat că dispozițiile actuale nu sunt corespunzătoare și că sunt necesare informații cantitative și calitative mai detaliate privind compoziția furajelor combinate pentru animalele de producție.

(5)

Informațiile cantitative detaliate pot contribui la garantarea faptului că materiile prime potențial contaminate pot fi urmărite până la nivel de lot individual, ceea ce este benefic pentru sănătatea publică și permite evitarea distrugerii produselor care nu prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea publică.

(6)

În consecință, este necesar ca în această etapă să se impună declararea obligatorie a tuturor materiilor prime furajere, precum și a cantității în care acestea sunt prezente în furajele combinate pentru animalele de producție.

(7)

Din motive practice, este oportun ca declararea materiilor prime incluse în furajele combinate pentru animalele de producție să se realizeze printr-o etichetă ad hoc sau un document însoțitor.

(8)

Declararea materiilor prime furajere constituie, în anumite cazuri, o informație importantă pentru crescători. De aceea, este oportun ca persoana care răspunde de etichetare să furnizeze, la cererea clienților, o listă detaliată a tuturor materiilor prime furajere utilizate și a procentajelor acestora din greutate.

(9)

De asemenea, este important să existe posibilitatea verificării oficiale a preciziei declarațiilor făcute, în toate etapele circulației furajelor. În consecință, în conformitate cu Directiva 95/53/CE a Consiliului din 25 octombrie 1995 de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor oficiale din domeniul hranei animalelor (5), este oportun ca autoritățile competente să monitorizeze precizia informațiilor furnizate prin etichetarea furajelor combinate și ca, pentru a asigura eficiența acestei monitorizări, producătorii de furaje combinate să aibă obligația de a pune la dispoziția autorităților competente orice document privind compoziția furajelor care urmează a fi puse în circulație.

(10)

Pe baza unui studiu de fezabilitate, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2002, însoțit de o propunere adecvată pentru stabilirea unei liste pozitive, luând în considerare concluziile raportului.

(11)

Sunt necesare, de asemenea, alte dispoziții speciale privind etichetarea hranei pentru animale de companie, pentru a reflecta caracterul special al acestui tip de hrană pentru animale.

(12)

Având în vedere că în viitor nu se vor mai putea declara categoriile de materii prime în locul materiilor prime propriu-zise în cazul furajelor combinate pentru animalele de producție, ar trebui să se abroge Directiva 91/357/CEE a Comisiei din 13 iunie 1991 de stabilire a categoriilor de materii prime pentru hrana animalelor care pot fi folosite pentru etichetarea furajelor combinate destinate altor animale decât animalele de companie (6).

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 79/373/CEE a Consiliului se modifică după cum urmează:

1.

articolul 5 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (j) se înlocuiește cu următorul text:

„(j)

numărul de referință al lotului;”

(b)

se adaugă următoarea literă:

„(k)

în cazul furajelor combinate, altele decât hrana destinată animalelor de companie, mențiunea «procentajele de masă exacte ale materiilor prime furajere utilizate în acest tip de furaje pot fi obținute de la:…» (numele sau denumirea comercială, adresa sau adresa sediului, numărul de telefon și adresa de e-mail ale persoanei care răspunde de informațiile prevăzute la prezentul alineat). Informațiile se furnizează la cererea clientului.”;

2.

articolul 5 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

se elimină litera (c);

(b)

se elimină litera (g);

3.

la articolul 5 alineatul (5), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

durata minimă de valabilitate, cantitatea netă, numărul de referință al lotului și numărul autorizației sau numărul de înmatriculare pot fi marcate în afara spațiului rezervat informațiilor de pe etichetă menționate la alineatul (1); în acest caz, detaliile respective sunt însoțite de menționarea locului unde sunt prevăzute informațiile.”;

4.

articolul 5c se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5c

(1)   Toate materiile prime pentru hrana animalelor, utilizate în furajele combinate, se enumeră în funcție de denumirile lor specifice.

(2)   În enumerarea materiilor prime furajere se aplică următoarele reguli:

(a)

furaje combinate destinate altor animale decât cele de companie:

(i)

enumerarea materiilor prime furajere cu menționarea, în ordine descrescătoare, a procentajelor de masă prezente în furajele combinate;

(ii)

pentru procentajele menționate se admite o toleranță de ± 15 % din valoarea declarată;

(b)

hrană concentrată destinată animalelor de companie: enumerarea materiilor prime din hrana pentru animale, cu menționarea cantității conținute sau a denumirii lor, în ordinea descrescătoare a masei.

(3)   În cazul hranei concentrate destinate animalelor de companie, menționarea denumirii specifice a materiei prime poate fi înlocuită cu denumirea categoriei din care aceasta face parte, cu trimitere la categoriile care reunesc mai multe materii prime pentru hrana animalelor, stabilite în conformitate cu articolul 10 litera (a).

Utilizarea uneia din aceste două forme de declarare o exclude pe cealaltă, cu excepția cazului în care una din materiile prime utilizate nu aparține nici uneia din categoriile definite; în acest caz, materia primă pentru hrana animalelor, identificată prin denumirea specifică a acesteia, se menționează în ordinea descrescătoare a masei, în raport cu categoriile.

(4)   Etichetarea hranei concentrate destinate animalelor de companie poate atrage atenția, printr-o mențiune specială, asupra prezenței sau conținutului scăzut dintr-una sau mai multe materii prime, esențiale pentru caracterizarea unui anumit tip de hrană. Într-un astfel de caz, conținutul minim sau maxim, exprimat în procentaje din masa materiei sau a materiilor prime incorporate, se prevede clar fie în dreptul mențiunii care atrage atenția asupra hranei pentru animale, fie pe lista materiilor prime pentru hrana animalelor, menționându-se materiile prime și procentajele de masă în dreptul categoriei de materii prime corespunzătoare.”;

5.

la articolul 12 se adaugă următorul paragraf:

„Acestea prevăd că producătorii de furaje combinate au obligația de a pune la dispoziția autorităților care răspund de desfășurarea controalelor oficiale, la cerere, orice document privind compoziția furajelor care urmează a fi puse în circulație, prin care să se poată verifica precizia informațiilor furnizate prin etichetare.”;

6.

se inserează următorul articol:

„Articolul 15a

Până la 6 noiembrie 2006, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, pe baza informațiilor primite de la statele membre, un raport privind punerea în aplicare a măsurilor introduse prin articolul 5 alineatul (1) literele (j) și (l), articolul 5 litera (d) și articolul 5c și articolul 12 al doilea paragraf, în special în cazul menționării pe eticheta hranei concentrate a cantităților de materii prime pentru hrana animalelor sub forma procentajelor de masă, inclusiv a toleranței permise, împreună cu propunerile de îmbunătățire a măsurilor în cauză.”

Articolul 2

Directiva 91/357/CEE se abrogă de la 6 noiembrie 2003.

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 6 martie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste măsuri de la 6 noiembrie 2003.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 ianuarie 2002.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  JO C 120 E, 24.4.2001, p. 178.

(2)  JO C 140, 18.5.2000, p. 12.

(3)  Avizul Parlamentului European din 4 octombrie 2000 (JO C 178, 22.6.2001, p. 177), Poziția comună a Consiliului din 19 decembrie 2000 (JO C 36, 2.2.2001, p. 35) și Decizia Parlamentului European din 5 aprilie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 2001 și Decizia Consiliului din 19 decembrie 2001.

(4)  JO L 86, 6.4.1979, p. 30. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/16/CE (JO L 105, 3.5.2000, p. 36).

(5)  JO L 265, 8.11.1995, p. 17. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 1999/20/CE (JO L 80, 25.3.1999, p. 20).

(6)  JO L 193, 17.7.1991, p. 34. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/67/CE (JO L 261, 24.9.1998, p. 10).