03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

145


32002R0492


L 077/4

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 492/2002 AL COMISIEI

din 19 martie 2002

de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 562/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește regimurile de achiziție prin intervenție publică în sectorul cărnii de vită și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1627/89 privind achiziția de carne de vită prin licitație

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2345/2001 al Comisiei (2), în special articolul 47 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 562/2000 al Comisiei (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1564/2001 (4), stabilește normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului privind regimurile de achiziție prin intervenție publică în sectorul cărnii de vită. În special articolele 10 și 16 alineatul (2) stabilesc termenele de depunere a ofertelor și respectiv de livrare. Ținând seama de datele sărbătorilor legale din primul și al doilea trimestru ale anului 2002, este necesar, din motive de ordin practic, să se anuleze a doua cerere de ofertă din martie 2002 și să se modifice termenul de livrare pentru a doua licitație din al doilea trimestru al anului 2002. Prin urmare, ar trebui să se deroge de la Regulamentul (CE) nr. 562/2000.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 1627/89 al Comisiei din 9 iunie 1989 (5) privind achiziția de carne de vită prin licitație, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 238/2002 (6), deschide achiziția prin licitație, în unele state membre sau regiuni ale unui stat membru pentru anumite grupe de calitate. Regulamentul (CE) nr. 1209/2001 al Comisiei (7), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2579/2001 (8), a introdus o serie de derogări de la Regulamentul (CE) nr. 562/2000 pentru a se face față situației excepționale de pe piață cauzate de evenimentele legate de encefalopatia spongiformă bovină (ESB) și de izbucnirea ulterioară a febrei aftoase. În special, s-au putut accepta la intervenție produse suplimentare. Având în vedere că această derogare nu se mai aplică procedurilor de licitație în cursul celui de-al doilea trimestru al anului 2002, Regulamentul (CEE) nr. 1627/89 ar trebui modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 10 prima teză din Regulamentul (CE) nr. 562/2000, nu se pot depune oferte în a patra zi de marți a lunii martie 2002.

Articolul 2

(1)   Anexa la Regulamentul (CEE) nr. 1627/89 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 562/2000, termenul de livrare pentru a doua procedură de licitație din al doilea trimestru al anului 2002 este de 24 de zile calendaristice.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 2 se aplică procedurilor de licitație începute în al doilea trimestru al anului 2002.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21.

(2)  JO L 315, 1.12.2001, p. 29.

(3)  JO L 68, 16.3.2000, p. 22.

(4)  JO L 208, 1.8.2001, p. 14.

(5)  JO L 159, 10.6.1989, p. 36.

(6)  JO L 39, 9.2.2002, p. 4.

(7)  JO L 165, 21.6.2001, p. 15.

(8)  JO L 344, 28.12.2001, p. 68.


ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1627/89Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten QualitätsgruppenΚράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1(1) of Regulation (EEC) No 1627/89États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1627/89Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepenEstados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1627/89Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmätMedlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Image