02008R1272 — SL — 10.05.2021 — 019.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2008

o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 353 31.12.2008, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 790/2009 z dne 10. avgusta 2009

  L 235

1

5.9.2009

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 286/2011 z dne 10. marca 2011

  L 83

1

30.3.2011

 M3

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 618/2012 z dne 10. julija 2012

  L 179

3

11.7.2012

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 487/2013 z dne 8. maja 2013

  L 149

1

1.6.2013

►M5

UREDBA SVETA (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M6

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 758/2013 z dne 7. avgusta 2013

  L 216

1

10.8.2013

 M7

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 944/2013 z dne 2. oktobra 2013

  L 261

5

3.10.2013

►M8

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 605/2014 z dne 5. junija 2014

  L 167

36

6.6.2014

 M9

spremenjena z: UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/491 z dne 23. marca 2015

  L 78

12

24.3.2015

►M10

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1297/2014 z dne 5. decembra 2014

  L 350

1

6.12.2014

►M11

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1221 z dne 24. julija 2015

  L 197

10

25.7.2015

►M12

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/918 z dne 19. maja 2016

  L 156

1

14.6.2016

►M13

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1179 z dne 19. julija 2016

  L 195

11

20.7.2016

 M14

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/542 z dne 22. marca 2017

  L 78

1

23.3.2017

►M15

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/776 z dne 4. maja 2017

  L 116

1

5.5.2017

►M16

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/669 z dne 16. aprila 2018

  L 115

1

4.5.2018

 M17

Obvestilo o razvrstitvi visokotemperaturne smole, premogovega katrana kot nevarne za vodno okolje, kategorija akutnosti 1, in nevarne za vodno okolje, kategorija kroničnosti 1, v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta  2018/C 239/03

  C 239

3

9.7.2018

►M18

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1480 z dne 4. oktobra 2018

  L 251

1

5.10.2018

►M19

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/521 z dne 27. marca 2019

  L 86

1

28.3.2019

►M20

UREDBA (EU) 2019/1243 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019

  L 198

241

25.7.2019

►M21

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/11 z dne 29. oktobra 2019

  L 6

8

10.1.2020

►M22

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/217 z dne 4. oktobra 2019

  L 44

1

18.2.2020

 M23

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1413 z dne 29. junija 2020

  L 326

1

8.10.2020

►M24

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1676 z dne 31. avgusta 2020

  L 379

1

13.11.2020

►M25

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1677 z dne 31. avgusta 2020

  L 379

3

13.11.2020

►M26

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/643 z dne 3. februarja 2021

  L 133

5

20.4.2021


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 016, 20.1.2011, str.  1 (1272/2008)

 C2

Popravek, UL L 138, 26.5.2011, str.  66 (286/2011)

►C3

Popravek, UL L 349, 21.12.2016, str.  1 (1272/2008)

►C4

Popravek, UL L 117, 3.5.2019, str.  8 (št. 1272/2008)
▼B

UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2008

o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

(Besedilo velja za EGP)NASLOV I

SPLOŠNO

Člen 1

Namen in področje uporabe

1.  

Namen te uredbe je zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja ter prosti pretok snovi, zmesi in izdelkov iz člena 4(8) z:

(a) 

uskladitvijo kriterijev za razvrščanje snovi in zmesi ter pravil o označevanju in pakiranju nevarnih snovi in zmesi;

(b) 

določitvijo obveznosti:

(i) 

proizvajalcev, uvoznikov in nadaljnjih uporabnikov za razvrščanje snovi in zmesi, danih v promet;

(ii) 

dobaviteljev za označevanje ter pakiranje snovi in zmesi, danih v promet;

(iii) 

proizvajalcev, izdelovalcev izdelkov in uvoznikov za razvrščanje snovi, ki niso dane v promet in morajo biti registrirane ali prijavljene v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006;

(c) 

določitvijo obveznosti proizvajalcev in uvoznikov snovi, da Agenciji sporočijo razvrstitev in elemente etikete, ki Agenciji niso bili predloženi v okviru registracije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006;

(d) 

pripravo seznama snovi z njihovo usklajeno razvrstitvijo in elementi etikete na ravni Skupnosti v delu 3 Priloge VI;

(e) 

uvedbo popisa razvrščanja in označevanja snovi, sestavljenega iz vseh prijav, predložitev ter usklajene razvrstitve in elementov etikete iz točk (c) in (d).

2.  

Ta uredba se ne uporablja za:

(a) 

radioaktivne snovi in zmesi s področja uporabe Direktive Sveta 96/29/Euratom z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja ( 1 );

(b) 

snovi in zmesi, ki so pod carinskim nadzorom, razen če se obdelujejo ali predelujejo, in ki so v začasni hrambi, prosti coni ali prostem skladišču in so namenjene za ponovni izvoz ali so v tranzitu;

(c) 

neizolirane intermediate;

(d) 

snovi in zmesi za znanstveno raziskovanje in razvoj, ki niso dane v promet, če se uporabljajo v nadzorovanih pogojih v skladu z delovno in okoljsko zakonodajo Skupnosti.

3.  
Odpadki, opredeljeni v Direktivi 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih ( 2 ), ne pomenijo snovi, zmesi ali izdelka v smislu člena 2 te uredbe.
4.  
Države članice smejo za določene snovi ali zmesi v posebnih primerih dovoliti odstopanja od te uredbe, če je to potrebno za obrambne namene.
5.  

Ta uredba se ne uporablja za naslednje snovi in zmesi v obliki končnih izdelkov, ki so namenjene končnemu uporabniku:

(a) 

zdravila, opredeljena v Direktivi 2001/83/ES;

(b) 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini, opredeljena v Direktivi 2001/82/ES;

(c) 

kozmetične izdelke, opredeljene v Direktivi 76/768/EGS;

(d) 

medicinske pripomočke, opredeljene v direktivah 90/385/EGS in 93/42/EGS, ki so invazivni ali se uporabljajo v neposrednem fizičnem stiku s človeškim telesom, in Direktivi 98/79/ES;

(e) 

hrano ali krmo, opredeljeno v Uredbi (ES) št. 178/2002, vključno z uporabo:

(i) 

kot dodatek živilom, ki spada v področje uporabe Direktive 89/107/EGS;

(ii) 

kot aromatična snov v živilih, ki spada v področje uporabe Direktive 88/388/EGS in Odločbe 1999/217/ES;

(iii) 

kot dodatek krmi, ki spada v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003;

(iv) 

v prehrani živali, ki spada v področje uporabe Direktive 82/471/EGS.

6.  
Razen kjer se uporablja člen 33, se ta uredba ne uporablja za prevoz nevarnega blaga po zraku, morju, cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. 

„razred nevarnosti“ pomeni vrsto fizikalne nevarnosti ali nevarnosti za zdravje ali okolje;

2. 

„kategorija nevarnosti“ pomeni nadaljnjo razčlenitev po kriterijih znotraj vsakega razreda nevarnosti, ki določa resnost nevarnosti;

3. 

„piktogram za nevarnost“ pomeni grafičen prikaz, sestavljen iz simbola in drugih grafičnih elementov, kot so robovi, motivi ali barva ozadja, namenjenih sporočanju določenih informacij o zadevni nevarnosti;

4. 

„opozorilna beseda“ pomeni besedo, ki označuje relativno stopnjo nevarnosti, ki bralca opozori na morebitno nevarnost; ločimo med dvema stopnjama:

(a) 

„Nevarno“ pomeni opozorilno besedo, ki označuje kategorije resnejših nevarnosti;

(b) 

„Pozor“ pomeni opozorilno besedo, ki označuje kategorije manj resnih nevarnosti;

5. 

„stavek o nevarnosti“ pomeni besedilo glede razreda ali kategorije nevarnosti, ki opisuje vrsto nevarnosti, ki jo povzroča nevarna snov ali zmes, po potrebi pa tudi stopnjo nevarnosti;

6. 

„previdnostni stavek“ pomeni besedilo, ki opisuje priporočeni(-e) ukrep(-e) za zmanjšanje ali preprečevanje negativnih učinkov, ki so posledica izpostavljenosti nevarni snovi ali zmesi zaradi njene uporabe ali odstranjevanja;

7. 

„snov“ pomeni kemijski element in njegove spojine v naravnem stanju ali pridobljene s kakršnim koli proizvodnim postopkom, vključno z vsemi dodatki, potrebnimi za ohranitev njene obstojnosti, in vsemi nečistočami, ki nastanejo pri uporabljenem postopku, ne vključuje pa topil, ki se lahko izločijo, ne da bi to vplivalo na obstojnost snovi ali spremenilo njeno sestavo;

8. 

„zmes“ pomeni zmes ali raztopino, sestavljeno iz dveh ali več snovi;

9. 

„izdelek“ pomeni predmet, ki dobi med proizvodnjo posebno obliko ali površino, ki bolj določa njegovo funkcijo kot njegovo kemijsko sestavo;

10. 

„izdelovalec izdelka“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki izdeluje ali sestavlja izdelek v Skupnosti;

11. 

„polimer“ pomeni snov, sestavljeno iz molekul, za katere je značilno zaporedje ene ali več vrst monomernih enot. Takšne molekule morajo biti porazdeljene v okviru določenega razpona molekulske mase, pri čemer se razlike v molekulski masi lahko pripišejo predvsem razlikam v številu monomernih enot. Polimer vsebuje:

(a) 

navadno masno večino molekul z vsaj tremi monomernimi enotami, ki so s kovalentno vezjo povezane vsaj še z eno drugo monomerno enoto ali drugim reaktantom;

(b) 

manj kot navadno masno večino molekul z enako molekulsko maso.

V okviru te opredelitve pomeni „monomerna enota“ vezano obliko monomerne snovi v polimeru;

12. 

„monomer“ pomeni snov, ki je zmožna tvoriti kovalentne vezi z zaporedjem dodatnih podobnih ali drugačnih molekul, pod pogoji ustrezne reakcije, pri kateri se tvorijo polimeri in se uporablja za ta posebni postopek;

13. 

„registracijski zavezanec“ pomeni proizvajalca ali uvoznika snovi oz. izdelovalca ali uvoznika izdelka, ki vloži prošnjo za registracijo snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006;

14. 

„proizvodnja“ pomeni izdelavo ali ekstrakcijo snovi v naravnem stanju;

15. 

„proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Skupnosti, ki proizvaja snov v Skupnosti;

16. 

„uvoz“ pomeni fizični vnos na carinsko območje Skupnosti;

17. 

„uvoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Skupnosti, ki je odgovorna za uvoz;

18. 

„dajanje v promet“ pomeni dobavo ali dajanje izdelkov na voljo tretjim osebam za plačilo ali neodplačno. Uvoz se šteje za dajanje v promet;

19. 

„nadaljnji uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Skupnosti, ki ni proizvajalec ali uvoznik in uporablja snov kot tako ali v zmesi pri svoji industrijski ali poklicni dejavnosti. Distributer ali potrošnik ni nadaljnji uporabnik. Ponovni uvoznik, izvzet na podlagi člena 2(7)(c) Uredbe (ES) št. 1907/2006, se šteje za nadaljnjega uporabnika;

20. 

„distributer“ pomeni fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Skupnosti, vključno s trgovcem na drobno, ki snov kot tako ali v zmesi samo skladišči in daje v promet za tretje osebe;

21. 

„intermediat“ pomeni snov, ki se proizvede in porabi ali uporabi v kemičnem procesu za pretvorbo v drugo snov (v nadaljnjem besedilu: „sinteza“);

22. 

„neizolirani intermediat“ pomeni intermediat, ki se med sintezo ne odstrani namerno (razen za vzorčenje) iz opreme, v kateri poteka sinteza. Takšna oprema vključuje reakcijsko posodo, njeno pomožno opremo in vso opremo, skozi katero gre(-do) snov(-i) med neprekinjenim ali serijskim postopkom, ter cevi za prenos iz ene posode v drugo za naslednjo reakcijsko fazo, ne vključuje pa cistern in drugih posod, v katerih se snov(-i) hrani(-jo) po proizvodnji;

23. 

„Agencija“ pomeni Evropsko agencijo za kemikalije, ustanovljeno z Uredbo (ES) št. 1907/2006;

24. 

„pristojni organ“ pomeni organ ali organe, ki jih ustanovijo države članice za izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe;

25. 

„uporaba“ pomeni predelavo, formulacijo, porabo, hrambo, posedovanje, obdelavo, polnjenje v posode, prenos iz ene posode v drugo, mešanje, izdelavo izdelka ali katero koli drugo uporabo;

26. 

„dobavitelj“ pomeni proizvajalca, uvoznika, nadaljnjega uporabnika ali distributerja, ki da v promet snov kot tako ali v zmesi ali zmes;

27. 

„zlitina“ pomeni kovinsko snov, ki je homogena v makroskopskem merilu in je sestavljena iz dveh ali več elementov, združenih tako, da ju ni mogoče enostavno ločiti z mehaničnimi sredstvi; zlitine se za namene te uredbe štejejo za zmesi;

28. 

„UN RTDG“ pomeni priporočila Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga;

29. 

„prijavitelj“ pomeni proizvajalca ali uvoznika oziroma skupino proizvajalcev ali uvoznikov, ki pri Agenciji oddajo prijavo;

30. 

„znanstveno raziskovanje in razvoj“ pomeni kakršno koli izvajanje znanstvenih poskusov, analiziranje ali kemijsko raziskovanje, ki se opravlja v nadzorovanih pogojih;

31. 

„mejna vrednost“ pomeni vrednost razvrščene nečistoče, dodatka ali posamezne sestavine v snovi ali zmesi, ki se upošteva pri odločanju o tem, ali je treba snov oziroma zmes razvrstiti;

32. 

„mejna koncentracija“ pomeni vrednost razvrščene nečistoče, dodatka ali posamezne sestavine v snovi ali zmesi, ki lahko povzroči razvrstitev snovi ali zmesi;

33. 

„razločevanje“ pomeni razlikovanje znotraj razredov nevarnosti glede na način izpostavljenosti ali vrsto učinka;

34. 

„M-faktor“ pomeni množilni faktor, ki se uporablja za koncentracijo snovi, razvrščene kot akutno nevarne za vodno okolje iz kategorije 1 ali kronično nevarne za vodno okolje iz kategorije 1, da lahko z metodo seštevanja razvrstimo zmes, v kateri je prisotna snov;

35. 

„pakiranec“ pomeni končni izdelek pakiranja, ki ga sestavljata embalaža in njena vsebina;

36. 

„embalaža“ pomeni eno ali več posod in vse druge sestavine ali materiale, ki so potrebni, da lahko posoda izpolni svojo funkcijo zadrževanja in druge varnostne funkcije;

37. 

„vmesna embalaža“ pomeni embalažo med notranjo embalažo ali izdelki in zunanjo embalažo.

Člen 3

Nevarne snovi in zmesi ter specifikacija razredov nevarnosti

Snov ali zmes, ki ustreza kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljene v delih 2 do 5 Priloge I, je nevarna in se razvrsti v skladu z ustreznim razredom nevarnosti iz navedene priloge.

Če v Prilogi I pri razredih nevarnosti obstaja razločevanje po načinu izpostavljenosti ali vrsti učinka, se snov ali zmes razvrsti v skladu s takšnim razločevanjem.

Člen 4

Splošne obveznosti za razvrščanje, označevanje in pakiranje

1.  
Proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki razvrščajo snovi ali zmesi v skladu z naslovom II, preden jih dajo v promet.
2.  

Brez poseganja v zahteve iz odstavka 1 proizvajalci, izdelovalci izdelkov in uvozniki razvrstijo tiste snovi, ki niso dane v promet, v skladu z naslovom II, če:

(a) 

členi 6, 7(1) ali (5), 17 ali 18 Uredbe (ES) št. 1907/2006 določajo registracijo snovi;

(b) 

člena 7(2) ali 9 Uredbe (ES) št. 1907/2006 določata prijavo.

3.  

Če zaradi vnosa v delu 3 Priloge VI za snov velja usklajeno razvrščanje in označevanje v skladu z naslovom V, se ta snov razvrsti v skladu s tem vnosom, razvrstitev te snovi v skladu z naslovom II za razrede nevarnosti ali razločevanja, ki jih zajema ta vnos, pa se ne izvede.

Kadar pa snov spada tudi v enega ali več razredov nevarnosti ali razločevanj, ki jih vnos v delu 3 Priloge VI ne zajema, se razvrstitev v skladu z naslovom II izvede za navedene razrede nevarnosti ali razločevanja.

4.  
Če se snov ali zmes razvrsti kot nevarna, dobavitelji zagotovijo, da se snov ali zmes označi in zapakira v skladu z naslovoma III in IV, preden se da v promet.
5.  
Distributerji lahko pri izpolnjevanju obveznosti v skladu z odstavkom 4 za snov ali zmes uporabijo razvrstitev, ki jo v skladu z naslovom II opravi udeleženec dobavne verige.
6.  
Nadaljnji uporabniki lahko pri izpolnjevanju obveznosti v skladu z odstavkoma 1 in 4 za snov ali zmes uporabijo razvrstitev, ki jo v skladu z naslovom II opravi udeleženec dobavne verige, pod pogojem, da ne spremenijo sestave snovi ali zmesi.
7.  
Zmes iz dela 2 Priloge II, ki vsebuje snov, razvrščeno kot nevarno, se ne da v promet, razen če je označena v skladu z naslovom III.
8.  
Za namene te uredbe se izdelki iz oddelka 2.1 Priloge I razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu s pravili za snovi in zmesi, preden se dajo v promet.
9.  
Dobavitelji v dobavni verigi med seboj sodelujejo, da izpolnijo zahteve glede razvrščanja, označevanja in embalaže iz te uredbe.
10.  
Snovi in zmesi se ne dajo v promet, če ne ustrezajo določbam iz te uredbe.NASLOV II

RAZVRŠČANJE GLEDE NA NEVARNOSTIPOGLAVJE 1

Identifikacija informacij in njihovo preverjanje

Člen 5

Identifikacija dostopnih informacij o snoveh in njihovo preverjanje

1.  

Proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki snovi identificirajo pomembne informacije, ki so na voljo za presojo o tem, ali neka snov pomeni fizikalno nevarnost ali nevarnost za zdravje ali okolje, kot je določeno v Prilogi I, in sicer zlasti naslednje:

(a) 

podatke, pridobljene z uporabo katere koli od metod iz člena 8(3);

(b) 

epidemiološke podatke in izkušnje o učinkih na ljudi, kot so podatki o poklicni izpostavljenosti in podatki iz zbirk podatkov o nesrečah;

(c) 

katere koli druge informacije, pridobljene v skladu z oddelkom 1 Priloge XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

(d) 

katere koli nove znanstvene informacije;

(e) 

katere koli druge informacije, pridobljene v okviru mednarodno priznanih kemičnih programov.

Informacije se nanašajo na oblike ali agregatna stanja, v katerih se snov da v promet, in se lahko upravičeno pričakuje, da se bo v tej obliki ali agregatnem stanju uporabljala.

2.  
Proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki preverijo informacije iz odstavka 1 in se prepričajo, ali so ustrezne, zanesljive in znanstveno preverjene, da se lahko uporabijo za evalvacijo v skladu s poglavjem 2 tega naslova.

Člen 6

Poizvedovanje o dostopnih informacijah o zmeseh in njihovo preverjanje

1.  

Proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki zmesi identificirajo pomembne informacije o sami zmesi ali o snoveh, ki jih vsebuje, ki so na voljo za presojo o tem, ali neka zmes pomeni fizikalno nevarnost ali nevarnost za zdravje ali okolje, kot je določeno v Prilogi I, in sicer zlasti naslednje:

(a) 

podatke, pridobljene z uporabo katere koli od metod iz člena 8(3) o sami zmesi ali o snoveh, ki jih vsebuje;

(b) 

epidemiološke podatke in izkušnje o učinkih na ljudi, kot so podatki o poklicni izpostavljenosti ali podatki iz zbirk podatkov o poškodbah;

(c) 

katere koli druge informacije, pridobljene v skladu z oddelkom 1 Priloge XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006, o sami zmesi ali snoveh, ki jih vsebuje;

(d) 

katere koli druge informacije, pridobljene v okviru mednarodno priznanih kemičnih programov, o sami zmesi ali snoveh, ki jih vsebuje.

Informacije se nanašajo na oblike ali agregatna stanja, v katerih se zmes da v promet, in, kjer ustrezno, se lahko upravičeno pričakuje, da se bo v tej obliki ali agregatnem stanju uporabljala.

2.  
Če so informacije iz odstavka 1 na voljo za samo zmes ter se je proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik prepričal, da so te informacije ustrezne in zanesljive ter po potrebi tudi znanstveno preverjene, jih proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik ob upoštevanju odstavkov 3 in 4 uporabi za evalvacijo v skladu s poglavjem 2 tega naslova.
3.  

Za evalvacijo zmesi v skladu s poglavjem 2 tega naslova glede razredov nevarnosti „mutagenost za zarodne celice“, „rakotvornost“ in „strupenost za razmnoževanje“, navedenih v oddelkih 3.5.3.1, 3.6.3.1 in 3.7.3.1 Priloge I, proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik za snovi v zmesi uporabi samo ustrezne dostopne informacije iz odstavka 1.

Poleg tega se v primerih, ko dostopni testni podatki o samih zmeseh kažejo na učinke mutagenosti za zarodne celice, rakotvornosti in strupenosti za razmnoževanje, ki se ne ugotovijo na podlagi informacij o posameznih snoveh, upoštevajo tudi ti podatki.

4.  
Za evalvacijo zmesi v skladu s poglavjem 2 tega naslova glede lastnosti „biorazgradljivost“ in „kopičenje v organizmih“ v razredu nevarnosti „nevarnost za vodno okolje“ iz oddelkov 4.1.2.8 in 4.1.2.9 Priloge I proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik za snovi v zmesi uporabi samo ustrezne dostopne informacije iz odstavka 1.
5.  
Če ni na voljo nobenih testnih podatkov iz odstavka 1 o sami zmesi ali so ti neustrezni, proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik uporabi druge dostopne informacije o posameznih snoveh in podobnih preskušenih zmeseh, ki se lahko prav tako štejejo za pomembne pri ugotavljanju, ali je zmes nevarna, vendar le, če se je proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik prepričal, da so te informacije ustrezne in zanesljive, da se lahko uporabijo za evalvacijo v skladu s členom 9(4).

Člen 7

Testi na ljudeh in živalih

1.  
Kadar se izvajajo novi testi za namene te uredbe, se testi na živalih v smislu Direktive 86/609/EGS izvedejo samo takrat, ko ni na voljo nobene druge možnosti, ki bi zagotavljala ustrezno zanesljivost in kakovost podatkov.
2.  
Testi na človeku podobnih primatih so za namene te uredbe prepovedani.
3.  
Testi na ljudeh se za namene te uredbe ne izvajajo. Vendar se za namene te uredbe lahko uporabljajo podatki, ki izvirajo iz drugih virov, na primer kliničnih študij.

Člen 8

Pridobivanje novih informacij o snoveh in zmeseh

1.  
Pri ugotavljanju, ali snov oziroma zmes pomeni nevarnost za zdravje ali okolje, kakor je določeno v Prilogi I te uredbe, lahko proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik izvede nove teste, če je izčrpal vsa druga sredstva za pridobivanje informacij, vključno z uporabo pravil iz oddelka 1 Priloge XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006.
2.  
Pri ugotavljanju, ali snov oziroma zmes pomeni katero od fizikalnih nevarnosti iz dela 2 Priloge I, proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik izvede teste, predpisane v navedenem delu, razen če so ustrezni in zanesljivi podatki že na voljo.
3.  

Testi iz odstavka 1 se izvedejo po eni od naslednjih metod:

(a) 

testne metode iz člena 13(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006;

ali

(b) 

zanesljiva mednarodno priznana znanstvena načela ali metode, potrjene v skladu z mednarodnimi postopki.

4.  
Če proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik izvede nove ekotoksikološke ali toksikološke teste in analize, se ti izvedejo v skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006.
5.  
Če se za namene te uredbe izvajajo novi testi za ugotavljanje fizikalnih nevarnosti, se izvajajo najpozneje od 1. januarja 2014 bodisi v skladu z ustreznim in priznanim sistemom kakovosti ali pa jih izvajajo laboratoriji, ki izpolnjujejo ustrezne priznane standarde.
6.  
Testi, ki se izvajajo za namene te uredbe, se na snovi ali zmesi izvedejo v obliki ali agregatnem(-ih) stanju(-ih), v katerem(-ih) se snov ali zmes da v promet in se lahko upravičeno pričakuje, da se bo v tej obliki ali agregatnem stanju uporabljala.POGLAVJE 2

Evalvacija informacij o nevarnosti in odločitev o razvrstitvi

Člen 9

Evalvacija informacij o nevarnosti snovi in zmesi

1.  
Proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki snovi ali zmesi evalvirajo informacije, pridobljene v skladu s poglavjem 1 tega naslova, z uporabo kriterijev za razvrščanje v posamezen razred nevarnosti ali razločevanje iz delov 2, 3, 4 in 5 Priloge I, da se prepričajo o nevarnostih, povezanih s snovjo ali zmesjo.
2.  
Pri evalviranju dostopnih testnih podatkov za snov ali zmes, ki niso bili pridobljeni po testnih metodah iz člena 8(3), proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki primerjajo uporabljene testne metode z metodami iz navedenega člena, da ugotovijo, ali uporaba teh testnih metod vpliva na evalvacijo iz odstavka 1 tega člena.
3.  
Če kriterijev ni mogoče uporabiti neposredno za dostopne pridobljene informacije, proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki opravijo evalvacijo na podlagi določanja zanesljivosti informacij s pomočjo presoje strokovnjakov v skladu z oddelkom 1.1.1 Priloge I te uredbe in oddelkom 1.2 Priloge XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006, tako da določijo zanesljivost vseh informacij, ki vplivajo na določitev nevarnosti snovi ali zmesi.
4.  

Če so na voljo samo informacije iz člena 6(5), proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki pri evalviranju uporabijo premostitvena načela iz oddelka 1.1.3 in posameznih oddelkov v delih 3 in 4 Priloge I.

Če pa te informacije ne dovoljujejo uporabe premostitvenih načel niti načel presoje strokovnjakov ali določanja zanesljivosti informacij, opisanih v delu 1 Priloge I, proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki evalvirajo informacije z uporabo druge metode ali metod, opisanih v posameznih oddelkih delov 3 in 4 Priloge I.

5.  
Proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki pri evalviranju razpoložljivih informacij za namene razvrščanja upoštevajo obliko ali agregatna stanja, v katerih se snov ali zmes da v promet in se lahko upravičeno pričakuje, da se bo v tej obliki ali agregatnih stanjih uporabljala.

Člen 10

Mejne koncentracije in M-faktorji za razvrščanje snovi in zmesi

1.  

Posebne mejne koncentracije in splošne mejne koncentracije so najvišje vrednosti, dodeljene snovi, ki označujejo prag, pri katerem ali nad katerim prisotnost zadevne snovi v drugi snovi ali zmesi kot ugotovljene nečistoče, dodatka ali posamezne sestavine povzroči razvrstitev snovi ali zmesi kot nevarne.

Posebne mejne koncentracije določi proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik, če ustrezne in zanesljive znanstvene informacije kažejo, da je snov očitno nevarna že, ko je snov prisotna v koncentraciji, nižji od koncentracij, določenih za posamezen razred nevarnosti v delu 2 Priloge I, ali nižji od splošnih mejnih koncentracij, določenih za posamezen razred nevarnosti v delih 3, 4 in 5 Priloge I.

V posebnih primerih lahko proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik, če ima ustrezne, zanesljive in prepričljive znanstvene informacije o tem, da nevarnost snovi, razvrščene kot nevarne, ni očitna, določi posebne mejne koncentracije, ki so višje od koncentracij, določenih za ustrezen razred nevarnosti v delu 2 Priloge I, oziroma višje od splošnih mejnih koncentracij, določenih za ustrezen razred nevarnosti v delih 3, 4 in 5 navedene priloge.

2.  
M-faktorje za snovi, razvrščene kot akutno nevarne za vodno okolje iz kategorije 1 ali kronično nevarne za vodno okolje iz kategorije 1, ob upoštevanju odstavka 3 določijo proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki.
3.  
Ne glede na odstavek 1 se za usklajene razrede nevarnosti ali razločevanja snovi, vključene v del 3 Priloge VI, posebne mejne koncentracije ne določijo.
4.  

Ne glede na odstavek 2 se M-faktorji ne določijo za usklajene razrede nevarnosti ali razločevanja snovi, vključene v del 3 Priloge VI, za katere je M-faktor določen v tem delu.

Če pa v delu 3 Priloge VI ni M-faktorja za snovi, razvrščene kot akutno nevarne za vodno okolje iz kategorije 1 ali kronično nevarne za vodno okolje iz kategorije 1, M-faktor na podlagi podatkov, ki so na voljo v zvezi s snovjo, določi proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik. Ta M-faktor je treba uporabiti, če proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik zmes, ki vsebuje snov, razvrsti z metodo seštevanja.

5.  
Pri določanju posebnih mejnih koncentracij ali M-faktorjev proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki upoštevajo posebne mejne koncentracije ali M-faktorje za zadevno snov, ki so bili vključeni v popis razvrščanja in označevanja.
6.  
Posebne mejne koncentracije, določene v skladu z odstavkom 1, imajo prednost pred koncentracijami iz ustreznih oddelkov dela 2 Priloge I ali splošnimi mejnimi koncentracijami za razvrstitev iz ustreznih oddelkov delov 3, 4 in 5 Priloge I.
7.  
Agencija zagotovi dodatne smernice za uporabo odstavkov 1 in 2.

Člen 11

Mejne vrednosti

1.  
Če snov vsebuje drugo snov, ki je sama razvrščena kot nevarna, bodisi v obliki ugotovljene nečistoče, dodatka ali posamezne sestavine, se to upošteva pri razvrščanju, če je koncentracija ugotovljene nečistoče, dodatka ali posamezne sestavine enaka ali višja od veljavne mejne vrednosti v skladu z odstavkom 3.
2.  
Če zmes vsebuje snov, ki je sama razvrščena kot nevarna, in sicer bodisi kot sestavino bodisi v obliki ugotovljene nečistoče ali dodatka, se ta informacija upošteva pri razvrščanju, če je koncentracija te snovi enaka ali višja od mejne vrednosti v skladu z odstavkom 3.
3.  
Mejna vrednost iz odstavkov 1 in 2 se določi, kot je navedeno v oddelku 1.1.2.2 Priloge I.

Člen 12

Posebni primeri, ko je potrebna nadaljnja evalvacija

Če se z evalvacijo, opravljeno v skladu s členom 9, ugotovijo naslednje lastnosti ali učinki, jih proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki upoštevajo pri razvrščanju:

(a) 

kadar ustrezne in zanesljive informacije kažejo, da fizikalne nevarnosti snovi ali zmesi odstopajo od nevarnosti, ugotovljenih pri testih;

(b) 

kadar prepričljivi znanstveni testni podatki kažejo, da snov ali zmes ni biološko razpoložljiva, in kadar so navedeni podatki preverjeno ustrezni in zanesljivi;

(c) 

kadar ustrezne in zanesljive znanstvene informacije kažejo na možnost pojava sinergijskih ali nasprotnih učinkov med snovmi v zmesi, za katero je ocena temeljila na informacijah o snoveh v zmesi.

Člen 13

Odločitev o razvrstitvi snovi in zmesi

Če evalvacija, opravljena v skladu s členoma 9 in 12, kaže, da nevarnosti, povezane s snovjo ali zmesjo, ustrezajo kriterijem za razvrstitev v enega ali več razredov nevarnosti ali razločevanj iz delov 2 do 5 Priloge I, proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki razvrstijo snov ali zmes v ustrezen razred ali razrede nevarnosti ali razločevanja in določijo:

(a) 

eno ali več kategorij nevarnosti za vsak ustrezen razred nevarnosti ali razločevanja;

(b) 

ob upoštevanju člena 21 en ali več stavkov o nevarnosti, ki ustrezajo posamezni kategoriji nevarnosti, določeni v skladu s točko (a).

Člen 14

Posebna pravila za razvrstitev zmesi

1.  

Razvrstitev zmesi ostane nespremenjena, če evalvacija informacij kaže na enega od naslednjih primerov:

(a) 

da poteka počasna reakcija snovi v zmesi z atmosferskimi plini, zlasti kisikom, ogljikovim dioksidom in vodno paro, pri čemer nastajajo različne snovi v majhnih koncentracijah;

(b) 

da poteka zelo počasna reakcija snovi v zmesi z drugimi snovmi v zmesi, pri čemer nastajajo nadaljnje snovi v majhnih koncentracijah;

(c) 

da se lahko snovi v zmesi polimerizirajo in oblikujejo oligomere ali polimere v majhnih koncentracijah.

2.  

Zmesi ni treba razvrstiti glede na eksplozivne, oksidativne ali vnetljive lastnosti v skladu z delom 2 Priloge I, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) 

nobena od snovi v zmesi nima nobene od teh lastnosti in je na podlagi informacij, ki so na voljo dobavitelju, malo verjetno, da bi zmes predstavljala takšne nevarnosti;

(b) 

v primeru spremembe sestave zmesi je na podlagi znanstvenih podatkov razvidno, da evalvacija informacij o zmesi ne bo spremenila razvrstitve.

▼M4 —————

▼B

Člen 15

Pregled razvrstitve snovi in zmesi

1.  
Proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki sprejmejo vse ustrezne ukrepe, ki jih imajo na voljo, da se seznanijo z novimi znanstvenimi in tehničnimi informacijami, ki bi lahko vplivale na razvrščanje snovi ali zmesi, ki jih bodo dali v promet. Če se proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik seznani s temi informacijami in meni, da so ustrezne in zanesljive, proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik nemudoma izvede novo evalvacijo v skladu s tem poglavjem.
2.  

Kadar proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik spremeni zmes, ki je bila razvrščena kot nevarna, proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik opravi novo evalvacijo v skladu s tem poglavjem, če gre za eno od naslednjih sprememb:

(a) 

spremembo v sestavi začetne koncentracije ene ali več nevarnih sestavin v koncentracijah, ki ustrezajo najvišjim vrednostim v tabeli 1.2 dela 1 Priloge I ali jih presegajo;

(b) 

spremembo v sestavi z nadomestitvijo ali dodajanjem ene ali več sestavin v koncentracijah, ki ustrezajo mejnim vrednostim iz člena 11(3) ali jih presegajo.

3.  
Nova evalvacija v skladu z odstavkoma 1 in 2 ni potrebna, če je na podlagi zanesljive znanstvene ocene mogoče sklepati, da to ne bo spremenilo razvrstitve.
4.  
Proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki prilagodijo razvrstitev snovi ali zmesi v skladu z rezultati nove evalvacije, razen če ne obstajajo usklajeni razredi nevarnosti ali razločevanja snovi, vključenih v del 3 Priloge VI.
5.  
Kadar zadevna snov ali zmes spada v področje uporabe Direktive 91/414/EGS ali Direktive 98/8/ES, se zahteve iz teh direktiv uporabljajo tudi za odstavke 1 do 4 tega člena.

Člen 16

Razvrstitev snovi, vključenih v popis razvrščanja in označevanja

1.  
Proizvajalci in uvozniki lahko razvrstijo snov drugače, kot je opredeljeno v razvrstitvi, vključeni v popis razvrščanja in označevanja, če Agenciji predložijo razloge za to razvrstitev skupaj s prijavo v skladu s členom 40.
2.  
Odstavek 1 se ne uporablja, če gre pri razvrstitvi, ki je vključena v popis razvrščanja in označevanja, za usklajeno razvrstitev, vključeno v del 3 Priloge VI.NASLOV III

OBVEŠČANJE O NEVARNOSTI Z OZNAČEVANJEMPOGLAVJE 1

Vsebina etikete

Člen 17

Splošna pravila

1.  

Snov ali zmes, razvrščena kot nevarna in vsebovana v embalaži, je opremljena z etiketo, ki vključuje:

(a) 

ime, naslov in telefonsko številko dobavitelja(-ev);

(b) 

nominalno količino snovi ali zmesi v pakirancu, ki je na voljo za splošno uporabo, razen če je ta količina navedena drugje na pakirancu;

(c) 

identifikatorje izdelka, določene v členu 18;

(d) 

po potrebi piktograme za nevarnost v skladu s členom 19;

(e) 

po potrebi opozorilni besedi v skladu s členom 20;

(f) 

po potrebi stavke o nevarnosti v skladu s členom 21;

(g) 

po potrebi ustrezne previdnostne stavke v skladu s členom 22;

(h) 

po potrebi razdelek za dodatne informacije v skladu s členom 25.

2.  

Etiketa je sestavljena v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države(-) članice(-), v kateri (katerih) se snov ali zmes daje v promet, razen če zadevna(-e) država(-e) članica(-e) ne določi(-jo) drugače.

Dobavitelji lahko na etiketah uporabijo več jezikov, kot jih zahtevajo države članice, pod pogojem, da so v vseh jezikih enake navedbe.

Člen 18

Identifikatorji izdelka

1.  

Etiketa vsebuje podrobnosti, ki omogočajo opredelitev snovi ali zmesi (v nadaljnjem besedilu „identifikatorji izdelka“).

Za opredeljevanje snovi ali zmesi se uporablja isti izraz kot na varnostnem listu, izdelanem v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006 (v nadaljnjem besedilu „varnostni list“), kar ne posega v člen 17(2) te uredbe.

2.  

Identifikator izdelka za snov vključuje vsaj eno od naslednjih navedb:

(a) 

če je snov vključena v del 3 Priloge VI, njeno ime in identifikacijsko številko, kakor sta tam navedeni;

(b) 

če snov ni vključena v del 3 Priloge VI, vendar je vključena v popis razvrščanja in označevanja, njeno ime in identifikacijsko številko, kakor sta tam navedeni;,

(c) 

če snov ni vključena niti v del 3 Priloge VI niti v popis razvrščanja in označevanja, številko, ki jo je določila Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov (Chemical Abstracts Service) (v nadaljnjem besedilu „številka CAS“), in ime, določeno v nomenklaturi IUPAC (v nadaljnjem besedilu „nomenklatura IUPAC“), ali številko CAS skupaj z drugim(-i) mednarodnim(-i) kemijskim(-i) imenom(-i), ali

(d) 

če številka CAS ni na voljo, ime, določeno v nomenklaturi IUPAC ali drugo(-a) mednarodno(-a) kemijsko(-a) ime(-na).

Če ime v nomenklaturi IUPAC presega 100 znakov, se lahko uporabi drugo ime (običajno ime, trgovsko ime, kratica) iz oddelka 2.1.2 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1907/2006, če prijava v skladu s členom 40 vsebuje tako ime v nomenklaturi IUPAC kot tudi drugo uporabljeno ime.

3.  

Identifikator izdelka za zmes vključuje obe od naslednjih navedb:

(a) 

trgovsko ime ali etiketo zmesi;

(b) 

opredelitev vseh snovi v zmesi, zaradi katerih se zmes razvrsti na podlagi akutne strupenosti, jedkosti za kožo ali hude poškodbe oči, mutagenosti za zarodne celice, rakotvornosti, strupenosti za razmnoževanje, preobčutljivosti kože ali dihal, specifične strupenosti za ciljne organe (STOT) ali nevarnosti za vdihavanje.

Če je treba zaradi navedene zahteve v primeru iz točke (b) navesti več kemijskih imen, zadostuje že navedba štirih, razen če je za prikaz vrste in resnosti nevarnosti treba navesti več kot štiri imena.

Izbrana kemijska imena opredeljujejo snovi, ki so najbolj odgovorne za glavne zdravju nevarne lastnosti; te so bile odločilne za razvrstitev zmesi in izbiro ustreznih stavkov o nevarnosti.

Člen 19

Piktogrami za nevarnost

1.  
Etiketa vključuje ustrezen(-e) piktogram(-e) za nevarnost, namenjen(-e) sporočanju določenih informacij o zadevni nevarnosti.
2.  
Ob upoštevanju člena 33 piktogrami za nevarnost ustrezajo zahtevam iz oddelka 1.2.1 Priloge I in iz Priloge V.
3.  
Piktogram za nevarnost, ki ustreza posamezni razvrstitvi, je določen v tabelah Priloge I, v katerih so navedeni elementi etikete, ki se zahtevajo za posamezen razred nevarnosti.

Člen 20

Opozorilni besedi

1.  
Etiketa vključuje ustrezno opozorilno besedo v skladu z razvrstitvijo nevarne snovi ali zmesi.
2.  
Opozorilna beseda, ki ustreza posamezni razvrstitvi, je določena v tabelah iz delov 2 do 5 Priloge I, v katerih so navedeni elementi etikete, ki se zahtevajo za posamezen razred nevarnosti.
3.  
Če se na etiketi uporabi opozorilna beseda „Nevarno“, na njej ni opozorilne besede „Pozor“.

Člen 21

Stavki o nevarnosti

1.  
Etiketa vključuje ustrezne stavke o nevarnosti v skladu z razvrstitvijo nevarne snovi ali zmesi.
2.  
Stavki o nevarnosti, ki ustrezajo posamezni razvrstitvi, so določeni v tabelah iz delov 2 do 5 Priloge I, v katerih so navedeni elementi etikete, ki se zahtevajo za posamezen razred nevarnosti.
3.  
Če je snov vključena v del 3 Priloge VI, se na etiketi uporabi stavek o nevarnosti za vsako posamezno razvrstitev, ki jo zajema vnos v navedenem delu, poleg tega pa tudi stavke o nevarnosti iz odstavka 2 za vsako drugo razvrstitev, ki ni zajeta v navedenem vnosu.
4.  
Besedilo stavkov o nevarnosti je skladno s Prilogo III.

Člen 22

Previdnostni stavki

1.  
Etiketa vključuje ustrezne previdnostne stavke.
2.  
Previdnostni stavki se izberejo med tistimi, določenimi v tabelah iz delov 2 do 5 Priloge I, v katerih so navedeni elementi etiket za posamezen razred nevarnosti.
3.  
Previdnostni stavki se izberejo v skladu s kriteriji iz dela 1 Priloge IV, pri čemer se upoštevajo stavki o nevarnosti in predvideni ali ugotovljeni načini uporabe snovi ali zmesi.
4.  
Besedilo previdnostnih stavkov je skladno z delom 2 Priloge IV.

Člen 23

Odstopanja od zahtev za označevanje v posebnih primerih

Posebne določbe o označevanju iz oddelka 1.3 Priloge I se uporabljajo za:

(a) 

prenosne plinske posode;

(b) 

plinske posode za propan, butan ali utekočinjeni zemeljski plin;

(c) 

aerosole in posode, zaprte z zapečatenim zapiralom za razprševanje, ki vsebujejo snovi ali zmesi, razvrščene kot nevarne za vdihavanje;

(d) 

kovine v masivni obliki, zlitine, zmesi, ki vsebujejo polimere, zmesi, ki vsebujejo elastomere;

(e) 

eksplozive iz oddelka 2.1 Priloge I, ki se dajejo v promet z namenom doseganja eksplozivnih ali pirotehničnih učinkov;

▼M12

(f) 

snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne kot jedke za kožo ali kot hude poškodbe oči (kategorija 1).

▼B

Člen 24

Prošnja za uporabo alternativnega kemijskega imena

1.  
Proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik snovi v zmesi lahko Agenciji predloži prošnjo za uporabo alternativnega kemijskega imena, ki snov v zmesi opredeljuje bodisi z imenom, ki navaja najpomembnejše funkcionalne kemijske skupine, bodisi z alternativnim označevanjem, kadar snov izpolnjuje kriterije iz dela 1 Priloge I in če lahko dokaže, da bi lahko razkritje kemijske identitete te snovi na etiketi ali varnostnem listu ogrozilo zaupno naravo njegove dejavnosti, zlasti njegove intelektualne lastnine.
2.  

Vsaka prošnja iz odstavka 1 tega člena se predloži v obliki, določeni v členu 111 Uredbe (ES) št. 1907/2006, skupaj z ustrezno pristojbino.

Višino pristojbine določi Komisija po postopku iz člena 54(2) te uredbe.

Za MSP se določi nižja pristojbina.

3.  
Agencija lahko od proizvajalca, uvoznika ali nadaljnjega uporabnika zahteva dodatne informacije, če so takšne informacije potrebne za sprejetje odločitve. Če Agencija v šestih tednih po vložitvi prošnje ali prejemu dodatno zahtevanih informacij prošnji ne nasprotuje, se šteje, da je uporaba zahtevanega imena dovoljena.
4.  
Če agencija prošnje ne sprejme, se uporablja praktična ureditev iz člena 118(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006.
5.  
Agencija obvesti pristojne organe o odločitvi v zvezi s prošnjo v skladu z odstavkoma 3 ali 4 in jim predloži informacije, ki jih je posredoval proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik.
6.  
Če je iz novih informacij razvidno, da alternativno kemijsko ime ne zagotavlja dovolj informacij, da bi na delovnem mestu uvedli potrebne previdnostne ukrepe v zvezi z zdravju neškodljivo in varno uporabo in zagotovili, da je mogoče nadzorovati tveganje, ki spremlja ravnanje z zmesjo, Agencija preuči odločitev o uporabi alternativnega kemijskega imena. Agencija lahko prekliče svojo odločitev ali jo spremeni z odločitvijo, v kateri opredeli, katero alternativno kemijsko ime se sme uporabiti. Če Agencija svojo odločitev prekliče ali spremeni, se uporablja praktična ureditev iz člena 118(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006.
7.  
Če je bila dovoljena uporaba alternativnega kemijskega imena, vendar razvrstitev snovi v zmesi, za katero se to alternativno ime uporablja, ne ustreza več kriterijem iz oddelka 1.4.1 Priloge I, dobavitelj te snovi v zmesi na etiketi in varnostnem listu namesto alternativnega kemijskega imena v skladu s členom 18 za snov uporabi identifikator izdelka.
8.  
Če Agencija utemeljitev v skladu s členom 10(a)(xi) Uredbe (ES) št. 1907/2006 glede informacij iz člena 119(2)(f) ali (g) navedene uredbe v zvezi s snovmi kot takimi ali v zmesi, sprejme kot utemeljeno, proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik na etiketi in varnostnem listu lahko uporabi ime, ki bo javnosti dostopno na internetu. Proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik v zvezi s snovmi v zmesi, za katere se člen 119(2)(f) ali (g) navedene uredbe ne uporablja več, lahko Agenciji predloži prošnjo za uporabo alternativnega kemijskega imena, kakor je navedeno v odstavku 1 tega člena.
9.  
Če je dobavitelj zmesi pred 1. junijem 2015 v skladu s členom 15 Direktive 1999/45/ES dokazal, da razkritje kemijske identitete snovi v zmesi ogroža zaupno naravo njegove dejavnosti, lahko za namene te uredbe še naprej uporablja dogovorjeno alternativno ime.

Člen 25

Dodatne informacije na etiketi

1.  

Če ima snov ali zmes, ki je razvrščena kot nevarna, fizikalne lastnosti ali lastnosti, ki vplivajo na zdravje, navedene v oddelkih 1.1 in 1.2 Priloge II, se v razdelek za dodatne informacije na etiketi vključijo ustrezni stavki.

Stavki so skladni z oddelkoma 1.1 in 1.2 Priloge II in delom 2 Priloge III.

Če je snov vključena v del 3 Priloge VI, se v dodatne informacije na etiketi vključijo vsi dodatni stavki o nevarnosti.

2.  

Če snov ali zmes, ki je razvrščena kot nevarna, spada v področje uporabe Direktive 91/414/EGS, se v razdelek za dodatne informacije na etiketi vključi ustrezen stavek.

Stavek je skladen z delom 4 Priloge II in delom 3 Priloge III k tej uredbi.

3.  
Dobavitelj lahko v razdelku za dodatne informacije na etiketi poleg informacij iz odstavkov 1 in 2 navede tudi druge informacije, če te ne otežujejo razpoznavnosti elementov etikete, določenih v členu 17(1)(a) do (g), in če vsebujejo dodatne podrobnosti in niso v nasprotju z informacijami, ki jih opredeljujejo navedeni elementi, ter ne povzročajo dvoma o njih.
4.  
Stavkov, kot na primer „nestrupeno“, „nenevarno“, „ne onesnažuje okolja“, „ekološko sprejemljivo“ ali kakršnih koli drugih stavkov o tem, da snov ali zmes ni nevarna, oziroma kakršnih koli drugih stavkov, ki niso v skladu z razvrstitvijo navedene snovi ali zmesi, se na etiketi ali embalaži snovi ali zmesi ne navede.

▼M2 —————

▼B

6.  

Če zmes vsebuje snov, razvrščeno kot nevarno, se označi v skladu z delom 2 Priloge II.

Besedilo stavkov je skladno z delom 3 Priloge III in se na etiketi navede v razdelku za dodatne informacije.

Etiketa vključuje tudi identifikator izdelka iz člena 18 ter ime, naslov in telefonsko številko dobavitelja zmesi.

▼M21

7.  
Kadar predlagatelj v skladu s Prilogo VIII ustvari edinstveni identifikator formule, se ta vključi med dopolnilne informacije na etiketi v skladu z določbami oddelka 5 dela A navedene priloge.

▼M24

8.  
V primeru barve po naročilu, za katero ni bila opravljena nobena predložitev v skladu s Prilogo VIII in ni bil ustvarjen noben ustrezen enolični identifikator formule, se enolični identifikatorji formule za vse zmesi, ki jih barva po naročilu vsebuje v koncentraciji več kot 0,1 % in za katere velja obveznost prijave v skladu s členom 45, vključijo v dodatne informacije na etiketi barve po naročilu, kjer se navedejo skupaj in v padajočem vrstnem redu glede na koncentracijo zmesi v barvi po naročilu v skladu z določbami iz oddelka 5 dela A Priloge VIII.

V primeru iz prvega pododstavka, ko je koncentracija zmesi z enoličnim identifikatorjem formule v barvi po naročilu višja od 5 %, se v skladu z oddelkom 3.4 dela B Priloge VIII v dodatnih informacijah na etiketi barve po naročilu navede tudi koncentracija te zmesi poleg njenega enoličnega identifikatorja formule.

Za namene tega odstavka „barva po naročilu“ pomeni barvo, ki je formulirana v omejenih količinah in narejena po meri za posameznega potrošnika ali strokovnega uporabnika na prodajnem mestu z niansiranjem ali mešanjem barv.

▼B

Člen 26

Načela prednostne razvrstitve piktogramov za nevarnost

1.  

Če bi bilo zaradi razvrstitve snovi ali zmesi na etiketi potrebnih več piktogramov, se uporabljajo naslednja pravila prednostne razvrstitve, s katerimi se zmanjša število zahtevanih piktogramov za nevarnost:

(a) 

če se uporabi piktogram za nevarnost „GHS01“, piktograma za nevarnost „GHS02“ in „GHS03“ nista obvezna, razen v primerih, ko je obvezen več kot en piktogram za nevarnost;

(b) 

če se uporabi piktogram za nevarnost „GHS06“, se piktogram za nevarnost „GHS07“ ne navede;

(c) 

če se uporabi piktogram za nevarnost „GHS05“, se piktogram za nevarnost „GHS07“ ne navede pri draženju kože ali oči;

(d) 

če se uporabi piktogram za nevarnost „GHS08“ pri preobčutljivosti dihal, se piktogram za nevarnost „GHS07“ ne navede pri povzročanju preobčutljivosti kože ali draženju kože in oči;

▼M2

(e) 

kadar se uporabi piktogram za nevarnost „GHS02“ ali „GHS06“, piktogram za nevarnost „GHS04“ ni obvezen.

▼B

2.  

Če bi bilo zaradi razvrstitve snovi ali zmesi potrebnih več piktogramov za nevarnost za isti razred nevarnosti se na etiketi navede piktogram za nevarnost, ki za vsak zadevni razred nevarnosti ustreza najresnejši kategoriji nevarnosti.

Za snovi, vključene v del 3 Priloge VI, za katere se prav tako uporablja razvrstitev v skladu z naslovom II, se na etiketi navede piktogram za nevarnost, ki za vsak zadevni razred nevarnosti ustreza najresnejši kategoriji nevarnosti.

Člen 27

Načela prednostne razvrstitve stavkov o nevarnosti

Če je snov ali zmes razvrščena v več razredov nevarnosti ali razločevanj znotraj nekega razreda nevarnosti, se na etiketi navedejo vsi stavki o nevarnosti, ki so potrebne zaradi takšne razvrstitve, razen če gre za očitno podvajanje ali so očitno odveč.

Člen 28

Načela prednostne razvrstitve previdnostnih stavkov

1.  
Če zaradi izbire previdnostnih stavkov nekateri previdnostni stavki postanejo očitno odveč ali so glede na snov, zmes ali embalažo nepotrebni, se takšni stavki na etiketi ne navedejo.
2.  

Če se snov ali zmes dobavi za splošno uporabo, se na etiketi po potrebi navede previdnostni stavek, ki se nanaša na odstranjevanje snovi ali zmesi in na odstranjevanje embalaže, razen če se ne zahteva v skladu s členom 22.

V vseh drugih primerih previdnostni stavek, ki se nanaša na odstranjevanje, ni potreben, če je očitno, da odstranjevanje snovi, zmesi ali embalaže ni nevarno za zdravje ljudi ali okolje.

3.  
Na etiketi se ne navede več kot šest previdnostnih stavkov, razen če je to potrebno za prikaz vrste in resnosti nevarnosti.

Člen 29

Odstopanje od zahtev za označevanje in pakiranje

1.  
Če je embalaža snovi ali zmesi tako majhna ali ima takšno obliko, da zahtev iz člena 31 v zvezi z etiketo v jeziku ali jezikih države članice, v kateri se snov ali zmes da v promet, ni mogoče izpolniti, se elementi etikete, določeni v prvem pododstavku člena 17(2), zagotovijo v skladu z oddelkom 1.5.1 Priloge I.
2.  
Če vseh informacij na etiketi ni mogoče zagotoviti na način, predviden v odstavku 1, se lahko v skladu z oddelkom 1.5.2 Priloge I navede manj informacij.
3.  
Če se nevarna snov ali zmes iz dela 5 Priloge II za splošno uporabo dobavi brez embalaže, je treba priložiti izvod elementov etikete, naveden v skladu s členom 17.
4.  
Za nekatere zmesi, ki so razvrščene kot nevarne za okolje, se lahko v skladu s postopkom iz člena 53 določijo odstopanja od nekaterih določb o okoljskem označevanju ali posebne določbe za tovrstno označevanje, če se lahko dokaže, da bi to zmanjšalo vpliv na okolje. Takšna odstopanja ali posebne določbe so opredeljene v delu 2 Priloge II.

▼M21

4a.  
Kadar predlagatelj v skladu s Prilogo VIII ustvari edinstveni identifikator formule, se lahko predlagatelj odloči, da ga ne bo vključil med dopolnilne informacije na etiketi, temveč da ga bo prikazal na drug način, dovoljen v oddelku 5 dela A navedene priloge.

▼B

5.  
Komisija lahko od Agencije zahteva, da pripravi in ji predloži druge predloge za odstopanje od zahtev za označevanje in pakiranje.

Člen 30

Posodabljanje informacij na etiketah

1.  
Dobavitelj zagotovi, da se etiketa dopolni takoj po spremembi razvrstitve in označitve te snovi ali zmesi, če je nova nevarnost resnejša ali če so v skladu s členom 25 potrebni novi dodatni elementi etikete ob upoštevanju vrste spremembe glede varovanja zdravja ljudi in okolja. Dobavitelji v skladu s členom 4(9) med seboj sodelujejo, da lahko označevanje spremenijo brez odlašanja.
2.  
Če so potrebne spremembe, ki niso zajete v odstavku 1, dobavitelj zagotovi, da se etiketa dopolni v 18 mesecih.
3.  
Dobavitelj snovi ali zmesi iz direktiv 91/414/EGS ali 98/8/ES dopolni etiketo v skladu z navedenima direktivama.POGLAVJE 2

Uporaba etiket

Člen 31

Splošna pravila za uporabo etiket

1.  
Etikete so trdno pritrjene na eno ali več površin embalaže, ki neposredno vsebuje snov ali zmes, in jih je možno brati vodoravno, ko je pakiranje postavljeno na običajni način.
2.  
Barva in videz vseh etiket sta takšna, da je piktogram za nevarnost jasno razviden.
3.  
Elementi etikete iz člena 17(1) so jasno in trajno označeni. Jasno se razlikujejo od ozadja, njihova velikost in razmiki med njimi pa so takšni, da jih je mogoče brez težav prebrati.
4.  
Oblika, barva in velikost piktograma za nevarnost in mere etikete so določene v oddelku 1.2.1 Priloge I.
5.  
Etiketa ni potrebna, če so elementi etikete iz člena 17(1) jasno vidni na sami embalaži. V takšnih primerih se za informacije, navedene na embalaži, uporabljajo zahteve iz tega poglavja, ki veljajo za etiketo.

Člen 32

Razvrstitev informacij na etiketi

1.  
Piktogrami za nevarnost, opozorilna beseda, stavki o nevarnosti in previdnostni stavki so na etiketi razvrščeni skupaj.
2.  

Dobavitelj lahko določi vrstni red stavkov o nevarnosti na etiketi. V skladu z odstavkom 4 pa so vsi stavki o nevarnosti na etiketi razvrščeni skupaj glede na jezik.

Dobavitelj lahko določi vrstni red previdnostnih stavkov na etiketi. V skladu z odstavkom 4 pa so vsi previdnostni stavki na etiketi razvrščeni skupaj glede na jezik.

3.  
Sklopi stavkov o nevarnosti in sklopi previdnostnih stavkov iz odstavka 2 so na etiketi razvrščeni skupaj glede na jezik.
4.  
Dodatne informacije se vpišejo v razdelek za dodatne informacije iz člena 25, in sicer skupaj z drugimi elementi etikete, ki so določeni v členu 17(1)(a) do (g).
5.  
Zaradi izpolnjevanja posebnih zahtev glede označevanja se lahko barve uporabljajo tudi na drugih delih etikete, ne samo na piktogramih za nevarnost.
6.  
Elementi etikete, ki se zahtevajo v skladu z drugimi akti Skupnosti, se vpišejo v razdelek za dodatne informacije na etiketi iz člena 25.

Člen 33

Posebna pravila za označevanje zunanje, notranje in enojne embalaže

1.  
Če je pakiranec sestavljen iz zunanje in notranje embalaže ter kakršne koli vmesne embalaže, zunanja embalaža pa izpolnjujejo določbe glede označevanja v skladu s pravili o prevozu nevarnega blaga, se notranja in vse vmesne embalaže označijo v skladu to uredbo. Tudi zunanja embalaža se lahko označi v skladu s to uredbo. Če se piktogram(-i) za nevarnost, ki se zahteva(-jo) po tej uredbi, nanašajo na isto nevarnost kot v predpisih o prevozu nevarnega blaga, piktogram(-i) za nevarnost, ki se zahteva(-jo) po tej uredbi, na zunanji embalaži ni(-so) potreben(-ni).
2.  
Če se ne zahteva, da mora zunanja embalaža pakiranca izpolnjevati določbe glede označevanja v skladu s pravili o prevozu nevarnega blaga, se zunanja in vse notranje embalaže, vključno z vmesno embalažo, označijo v skladu s to uredbo. Če pa sta kljub zunanji embalaži notranja ali vmesna embalaža jasno vidni, zunanje embalaže ni treba označiti.
3.  
Posamezni pakiranci, ki izpolnjujejo določbe glede označevanja v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga, se označijo v skladu s to uredbo in predpisi o prevozu nevarnega blaga. Če se piktogram(-i) za nevarnost, ki se zahteva(-jo) po tej uredbi, nanaša(-jo) na isto nevarnost kot v predpisih o prevozu nevarnega blaga, piktogram(-i) za nevarnost, ki se zahteva(-jo) po tej uredbi, ni(-so) potreben(-ni).

Člen 34

Poročilo o obveščanju glede varne uporabe kemikalij

1.  
Agencija do 20. januarja 2012 opravi raziskavo o obveščanju javnosti glede varne uporabe snovi in zmesi ter o morebitni potrebi po vključitvi dodatnih informacij na etikete. Ta raziskava se izvede v posvetovanju s pristojnimi organi in interesnimi kategorij in temelji, po potrebi, na najboljših praksah.
2.  
Komisija brez poseganja v določbe o označevanju iz tega naslova ter na podlagi raziskave iz odstavka 1 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, po potrebi pa tudi pripravi zakonodajni predlog za spremembo te uredbe.NASLOV IV

EMBALAŽA

Člen 35

Embalaža

1.  

Embalaža, ki vsebuje nevarne snovi ali zmesi, izpolnjuje naslednje zahteve:

(a) 

embalaža je oblikovana in izdelana tako, da vsebina iz nje ne more uhajati, razen če niso predpisani drugi posebni varnostni mehanizmi;

(b) 

materiali, iz katerih so izdelani embalaža in zapirala, so oblikovani tako, da ne morejo poškodovati vsebine ali z njo tvoriti nevarnih spojin;

(c) 

vsi deli embalaže in zapiral so vzdržljivi in trdni, tako da varno prenesejo običajne obremenitve in deformacije, ki nastopijo pri ravnanju z njimi, in pri tem ne popustijo ali se razrahljajo;

(d) 

embalaža, opremljena z zamenljivimi zapirali, je oblikovana tako, da jo je mogoče večkrat ponovno zapreti, ne da bi po tem vsebina iz nje uhajala.

2.  

Embalaža, ki vsebuje nevarno snov ali zmes, dobavljeno za splošno uporabo, nima niti oblike niti izgleda, s katerim bi bila privlačna za otroke ali bi lahko spodbudila njihovo dejavno radovednost ali bila zavajajoča za potrošnike, niti nima podobnega izgleda ali oblike, ki se uporablja za živila, živalsko krmo, zdravila ali kozmetične izdelke in ki bi lahko bila zavajajoča za potrošnike.

Če embalaža vsebuje snov ali zmes, ki izpolnjuje zahteve iz oddelka 3.1.1 Priloge II, se opremi z zapirali, varnimi za otroke, v skladu z oddelki 3.1.2, 3.1.3 in 3.1.4.2 Priloge II.

Če embalaža vsebuje snov ali zmes, ki izpolnjuje zahteve iz oddelka 3.2.1 Priloge II, se opremi z otipnim opozorilom za nevarnost v skladu z oddelkom 3.2.2 Priloge II.

▼M10

Če je tekoč gospodinjski detergent za pranje perila, kot je opredeljen v členu 2(1a) Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ), v topljivi embalaži za enkratno uporabo, se uporabljajo dodatne zahteve iz točke 3.3 Priloge II.

▼B

3.  
Za embalažo za snovi in zmesi velja, da izpolnjuje zahteve iz odstavka 1(a), (b) in (c), če izpolnjuje predpise o prevozu nevarnega blaga po zraku, morju, cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh.NASLOV V

USKLAJENO RAZVRŠČANJE IN OZNAČEVANJE SNOVI TER POPIS RAZVRŠČANJA IN OZNAČEVANJAPOGLAVJE 1

Vzpostavitev usklajenega razvrščanja in označevanja snovi

Člen 36

Usklajeno razvrščanje in označevanje snovi

1.  

Za snov, ki v naslednjih točkah ustreza kriterijem iz Priloge I, se navadno uporablja usklajeno razvrščanje in označevanje v skladu s členom 37:

(a) 

preobčutljivost dihal, kategorija 1 (Priloga I, oddelek 3.4);

(b) 

mutagenost za zarodne celice, kategorije 1A, 1B ali 2 (Priloga I, oddelek 3.5);

(c) 

rakotvornost, kategorije 1A, 1B ali 2 (Priloga I, oddelek 3.6);

(d) 

strupenost za razmnoževanje, kategorije 1A, 1B ali 2 (Priloga I, oddelek 3.7).

2.  
Za snov, ki velja za aktivno snov v smislu Direktive 91/414/EGS ali Direktive 98/8/ES, se običajno uporablja usklajeno razvrščanje in označevanje. Za takšne snovi se uporabljajo postopki iz člena 37(1), (4), (5) in (6).
3.  
Če snov izpolnjuje kriterije za druge razrede nevarnosti ali razločevanja od tistih iz odstavka 1 in se zanjo ne uporablja odstavek 2, se lahko v posameznih primerih v Prilogo VI doda tudi usklajena razvrstitev in označitev v skladu s členom 37, če obstaja utemeljitev za takšno ukrepanje na ravni Skupnosti.

Člen 37

Postopek za usklajeno razvrščanje in označevanje snovi

1.  

Pristojni organ lahko Agenciji predloži predlog za usklajeno razvrstitev in označitev snovi, po potrebi pa tudi posebne mejne koncentracije ali M-faktorje ali predlog za njihov pregled.

Predlog upošteva obliko, določeno v delu 2 Priloge VI, in vsebuje ustrezne informacije, ki so določene v delu 1 Priloge VI.

2.  

Proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik snovi lahko Agenciji predloži predlog za usklajeno razvrstitev in označitev te snovi, po potrebi pa tudi posebne mejne koncentracije ali M-faktorje, če za takšno snov še ni vnosa v delu 3 Priloge VI glede razreda nevarnosti ali razločevanj, na katera se predlog nanaša.

Predlog se pripravi v skladu z ustreznimi deli oddelkov 1, 2 in 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in upošteva obliko, določeno v delu B Poročila o kemijski varnosti iz oddelka 7 navedene Priloge. Predlog vsebuje ustrezne informacije, ki jih določa del 1 Priloge VI k tej uredbi. Uporablja se člen 111 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

3.  
Če se predlog proizvajalca, uvoznika ali nadaljnjega uporabnika nanaša na usklajeno razvrstitev in označitev snovi v skladu s členom 36(3), mu je priložena pristojbina, ki jo določi Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 54(2).
4.  
Odbor za oceno tveganja Agencije, vzpostavljen v skladu s členom 76(1)(c) Uredbe (ES) št. 1907/2006, sprejme mnenje o vsakem predlogu, predloženem v skladu z odstavkom 1 ali 2, in sicer v 18 mesecih po prejemu predloga, pri čemer zadevnim stranem omogoči, da predložijo pripombe. Agencija to mnenje in vse morebitne pripombe sporoči Komisiji.

▼M20

5.  
Če Komisija meni, da je usklajena razvrstitev in označitev zadevne snovi ustrezna, nemudoma sprejme delegirane akte v skladu s členom 53a za spremembo Priloge VI, tako da se ta snov, skupaj z ustreznimi elementi razvrstitve in označitve, vključi v tabelo 3.1 dela 3 Priloge VI, po potrebi pa se vključijo tudi posebne mejne koncentracije ali M-faktorji.

Ustrezen vnos se pod istimi pogoji vključi v tabelo 3.2 dela 3 Priloge VI do 31. maja 2015.

Kadar je v primeru uskladitve razvrstitve in označitve snovi to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega odstavka, uporabi postopek iz člena 53b.

▼B

6.  
Proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki imajo nove informacije, na podlagi katerih bi lahko spremenili elemente usklajene razvrstitve in označitve snovi iz dela 3 Priloge VI, pristojnemu organu v državi članici, v kateri je snov dana v promet, predložijo predlog v skladu z drugim pododstavkom odstavka 2.

Člen 38

Vsebina mnenj in sklepov o usklajeni razvrstitvi in označitvi v delu 3 Priloge VI; dostopnost informacij

1.  

V mnenjih iz člena 37(4) in sklepih v skladu s členom 37(5) je za vsako snov določeno vsaj:

(a) 

identiteta snovi v skladu z oddelki 2.1 do 2.3.4 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

(b) 

razvrstitev snovi v skladu s členom 36, vključno z utemeljitvijo;

(c) 

po potrebi, posebna mejna koncentracija ali M-faktorji;

(d) 

elementi etikete za snov, določeni v točkah (d), (e) in (f) člena 17(1), skupaj z dodatnimi stavki o nevarnosti za snov, določenimi v skladu s členom 25(1);

(e) 

po potrebi vsi drugi parametri, na podlagi katerih je mogoče oceniti nevarnost zmesi za zdravje ali okolje, če te vsebujejo zadevne nevarne snovi, ali snovi, ki vsebujejo takšne nevarne snovi v obliki ugotovljenih nečistoč, dodatkov in sestavin.

2.  
Pri objavi mnenja ali sklepa iz člena 37(4) in (5) te uredbe se uporabljata člena 118(2) in 119 Uredbe (ES) št. 1907/2006.POGLAVJE 2

Popis razvrščanja in označevanja

Člen 39

Področje uporabe

To poglavje se uporablja za:

(a) 

snovi, ki se morajo registrirati v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006;

(b) 

snovi, za katere se uporablja člen 1 in izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot nevarne ter se dajejo v promet bodisi same ali pa so prisotne v zmesi nad mejnimi koncentracijami, določenimi v tej uredbi oziroma Direktivi 1999/45/ES, zaradi česar je zmes razvrščena kot nevarna.

Člen 40

Obveznost prijave Agenciji

1.  

Vsi proizvajalci ali uvozniki ali skupine proizvajalcev ali uvoznikov (v nadaljnjem besedilu „prijavitelji“), ki dajejo v promet snov iz člena 39, Agenciji v prijavi sporočijo naslednje informacije, da se lahko vključijo v popis iz člena 42:

(a) 

podatke o prijavitelju ali prijaviteljih, ki so odgovorni za dajanje ene ali več snovi v promet, v skladu z oddelkom 1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

(b) 

identiteto ene ali več snovi v skladu z oddelki 2.1 do 2.3.4 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

(c) 

razvrstitev ene ali več snovi v skladu s členom 13;

(d) 

če je snov razvrščena v nekatere razrede nevarnosti ali razločevanja, ne pa v vse, prijavitelji navedejo razloge, ali je to zaradi manjkajočih podatkov, nepopolnih podatkov ali pa popolni podatki niso zadostni za razvrstitev;

(e) 

posebne mejne koncentracije ali M-faktorje, odvisno od primera, v skladu s členom 10 te uredbe skupaj z utemeljitvijo, pri čemer navedejo ustrezne dele oddelkov 1, 2 in 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

(f) 

elemente etikete za snov ali snovi, ki so določeni v točkah (d), (e) in (f) člena 17(1), skupaj z dodatnimi stavki o nevarnosti za snov, določenimi v skladu s členom 25(1).

Informacije iz točk (a) do (f) se ne sporočijo, če so bile Agenciji poslane v okviru registracije v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 ali če jih je ta prijavitelj že sporočil.

Prijavitelj te informacije predloži v obliki, določeni v členu 111 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

2.  
Zadevni prijavitelj(-i) dopolnjuje(-jo) informacije, navedene v odstavku 1, in jih prijavi(-jo) Agenciji, če se po preučitvi na podlagi člena 15(1) sprejme sklep o spremembi razvrstitve in označitve snovi.
3.  

Snovi, ki so dane v promet 1. decembra 2010 ali po tem datumu, se prijavijo v skladu z odstavkom 1 v enem mesecu po tem, ko so bile dane v promet.

Snovi, ki so dane v promet pred 1. decembrom 2010, pa se pred tem datumom lahko prijavijo v skladu z odstavkom 1.

Člen 41

Sporazumni vnosi

Če se zaradi prijave iz člena 40(1) v popisu iz člena 42 za isto snov pojavijo različni vnosi, si prijavitelji in registracijski zavezanci prizadevajo, da dosežejo sporazumni vnos, ki se vključi v popis. Prijavitelji o tem ustrezno obvestijo Agencijo.

Člen 42

Popis razvrščanja in označevanja

1.  

Agencija vzpostavi in hrani popis razvrščanja in označevanja v obliki zbirke podatkov.

V popis se vključijo informacije, sporočene v skladu s členom 40(1), in informacije, sporočene v okviru registracije v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006.

Informacije iz popisa, ki ustrezajo informacijam iz člena 119(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006, so dostopne javnosti. Agencija prijaviteljem in registracijskim zavezancem, ki ji v skladu s členom 29(1) Uredbe št. 1907/2006 predložijo informacije o snovi, odobri dostop do drugih informacij o tej snovi v popisu. Drugim odobri dostop do takšnih informacij ob upoštevanju člena 118 navedene uredbe.

2.  
Agencija popis dopolni, ko prejme dopolnjene informacije v skladu s členom 40(2) ali členom 41.
3.  

Poleg informacij iz odstavka 1 Agencija v vsak vnos po potrebi vključi naslednje informacije:

(a) 

ali za ta vnos obstaja usklajena razvrstitev in označitev na ravni Skupnosti z vključitvijo v del 3 Priloge VI;

(b) 

ali gre pri tem vnosu za skupni vnos, ki ga je za isto snov opravilo več registracijskih zavezancev v skladu s členom 11(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006;

(c) 

ali gre v tem primeru za sporazumni vnos dveh ali več prijaviteljev ali registracijskih zavezancev v skladu s členom 41;

(d) 

ali se vnos razlikuje od drugega vnosa v popisu za isto snov.

Informacije iz točke (a) se dopolnijo, če se sprejme sklep v skladu s členom 37(5).NASLOV VI

PRISTOJNI ORGANI IN IZVRŠEVANJE

Člen 43

Imenovanje pristojnih organov in organov, odgovornih za izvrševanje, ter sodelovanje med organi

Države članice imenujejo pristojni organ ali organe, ki so odgovorni za predloge za usklajeno razvrstitev in označitev, ter organe, ki so odgovorni za izvrševanje obveznosti iz te uredbe.

Pristojni organi in organi, odgovorni za izvrševanje, sodelujejo pri izvajanju nalog iz te uredbe in zadevnim organom drugih držav članic nudijo vso potrebno pomoč, ki bi jo v ta namen lahko potrebovali.

Člen 44

Služba za pomoč uporabnikom

Države članice vzpostavijo nacionalne službe za pomoč uporabnikom, ki proizvajalcem, uvoznikom, distributerjem, nadaljnjim uporabnikom in drugim zainteresiranim svetujejo glede njihovih odgovornosti in obveznosti, ki izhajajo iz te uredbe.

Člen 45

Imenovanje organov, odgovornih za prejemanje informacij v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči

1.  
Države članice imenujejo organ ali organe, ki so odgovorni za prejemanje informacij od uvoznikov in nadaljnjih uporabnikov zlasti za pripravo preventivnih in kurativnih ukrepov, predvsem v primeru zagotavljanja nujne zdravstvene pomoči, zaradi dajanja zmesi v promet. Te informacije vključujejo informacije o kemijski sestavi zmesi, ki se dajo v promet in razvrstijo kot nevarne zaradi učinka na zdravje ali njihovih fizikalnih učinkov, ter kemijski identiteti snovi v zmeseh, za katere je Agencija v skladu s členom 24 ugodila prošnji za uporabo alternativnega kemijskega imena.
2.  

Imenovani organi poskrbijo za vsa potrebna jamstva za varovanje tajnosti prejetih informacij. Takšne informacije se smejo uporabiti samo:

(a) 

v zdravstvene namene pri oblikovanju preventivnih in kurativnih ukrepov, zlasti v nujnih primerih,

ter

(b) 

če zanje zaprosi država članica, da bi opravila statistično analizo in ugotovila, ali so potrebni boljši ukrepi za obvladovanje tveganja.

Informacije se ne uporabijo za druge namene.

3.  
Imenovani organi prejmejo od dobavitelja in nadaljnjih uporabnikov, odgovornih za trženje, vse informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje nalog, za katere so pristojni.

▼M20

4.  
Na Komisijo se po posvetovanju z zadevnimi interesnimi skupinami, na primer Evropskim združenjem centrov za zastrupitve in kliničnih toksikologov (EAPCCT), prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 53a za spremembo Priloge VIII, da se nadalje uskladijo informacije v zvezi z nujno zdravstveno pomočjo in preventivnimi ukrepi.

▼B

Člen 46

Izvrševanje in poročanje

1.  
Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, vključno z vzdrževanjem sistema uradnega nadzora, da zagotovijo, da se snovi in zmesi ne dajo v promet, dokler niso razvrščene, označene, prijavljene in zapakirane v skladu s to uredbo.
2.  
Države članice Agenciji vsakih pet let do 1. julija predložijo poročilo o rezultatih uradnega nadzora in drugih sprejetih izvršilnih ukrepih. Prvo poročilo se predloži do 20. januarja 2012. Agencija da ta poročila na razpolago Komisiji, ki jih upošteva v svojih poročilih iz člena 117 Uredbe (ES) št. 1907/2006.
3.  
Forum iz člena 76(1)(f) Uredbe (ES) št. 1907/2006 opravlja naloge, določene v členu 77(4)(a) do (g) Uredbe (ES) št. 1907/2006 v zvezi z izvrševanjem te uredbe.

Člen 47

Kazni za neizpolnjevanje obveznosti

Države članice uvedejo kazni za neizpolnjevanje te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile uporabo te uredbe. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice uradno obvestijo Komisijo o določbah glede kazni do 20. junija 2010, nemudoma pa jo obvestijo tudi o vseh naknadnih spremembah navedenih določb.NASLOV VII

SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 48

Oglaševanje

1.  
Pri vsakem oglaševanju snovi, razvrščene kot nevarne, se navedejo zadevni razredi ali kategorije nevarnosti.
2.  

Pri vsakem oglaševanju zmesi, ki je razvrščena kot nevarna ali se zanjo uporablja člen 25(6), ki splošnemu uporabniku omogoča sklenitev kupne pogodbe, ne da bi pred tem etiketo videl, se navede vrsta ali vrste nevarnosti, ki so navedene na etiketi.

Prvi pododstavek ne posega v določbe Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo ( 4 ).

Člen 49

Obvezno shranjevanje informacij in zahteve po informacijah

1.  

Dobavitelj zbira vse informacije, ki jih uporablja za razvrščanje in označevanje v skladu s to uredbo, ter jih hrani vsaj 10 let po tem, ko je to snov ali zmes zadnjič dobavil.

Dobavitelj te informacije hrani skupaj z informacijami, ki se zahtevajo v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

2.  
Če dobavitelj preneha opravljati dejavnost ali svojo dejavnost delno ali v celoti prenese na tretjo osebo, mora oseba, ki je odgovorna za likvidacijo dobaviteljevega podjetja ali ki prevzame odgovornost za dajanje zadevne snovi ali zmesi v promet, namesto dobavitelja izpolniti obveznost iz odstavka 1.
3.  

Pristojni organ ali organ, odgovoren za izvajanje, v državi članici, v kateri ima dobavitelj sedež, ali Agencija lahko od dobavitelja zahtevajo, da jim zagotovi katero koli informacijo iz prvega pododstavka odstavka 1.

Če je ta informacija Agenciji na voljo na podlagi registracije v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 ali prijavo v skladu s členom 40 te uredbe, potem Agencija uporabi te informacije, organ pa svojo zahtevo naslovi na Agencijo.

Člen 50

Naloge Agencije

1.  
Agencija zagotavlja državam članicam in institucijam Skupnosti najboljše možno znanstveno in tehnično svetovanje pri vprašanjih o kemikalijah, ki spadajo v njeno pristojnost in se ji predložijo v skladu z določbami te uredbe.
2.  

Sekretariat Agencije:

(a) 

industriji zagotavlja tehnične in znanstvene smernice ter po potrebi pomoč pri izpolnjevanju obveznosti iz te uredbe;

(b) 

pristojnim organom zagotavlja tehnične in znanstvene smernice glede uporabe te uredbe, službam za pomoč uporabnikom, ki so jih države članice vzpostavile v skladu s členom 44, pa zagotavlja pomoč.

Člen 51

Klavzula o prostem pretoku

Države članice ne prepovejo, omejijo ali ovirajo dajanja v promet snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo določbe te uredbe in, po potrebi, aktov Skupnosti, sprejetih zaradi izvajanja te uredbe, na podlagi razlogov, ki so povezani z razvrščanjem, označevanjem ali pakiranjem snovi in zmesi v smislu te uredbe.

Člen 52

Zaščitna klavzula

1.  
Če država članica upravičeno meni, da snov ali zmes zaradi razvrstitve, označitve ali pakiranja resno ogroža zdravje ljudi ali okolje, čeprav izpolnjuje zahteve iz te uredbe, lahko sprejme ustrezne začasne ukrepe. Država članica o tem takoj obvesti Komisijo, Agencijo in druge države članice, pri tem pa navede razloge za svojo odločitev.
2.  
Komisija v 60 dneh po prejemu obvestila države članice sprejme odločitev v skladu z regulativnim postopkom iz člena 54(2), s katerim bodisi odobri začasni ukrep za obdobje, določeno v odločitvi, ali od države članice zahteva, da prekliče ukrep.
3.  
Če Komisija odobri začasni ukrep v zvezi z razvrstitvijo ali označitvijo snovi v skladu z odstavkom 2, pristojni organ zadevne države članice v skladu s postopkom iz člena 37 Agenciji predloži predlog za usklajeno razvrščanje in označevanje, in sicer v treh mesecih po odločitvi Komisije.

Člen 53

Prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

▼M20

1.  
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 53a za spremembo člena 6(5), člena 11(3), členov 12 in 14, točke (b) člena 18(3), člena 23, členov 25 do 29, drugega in tretjega pododstavka člena 35(2) ter prilog I do VIII, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku, pri čemer ustrezno upošteva nadaljnji razvoj GHS, zlasti vse spremembe na ravni ZN glede uporabe informacij o podobnih zmeseh, obenem pa tudi razvijanje mednarodno priznanih kemičnih programov in spremembe informacij iz podatkovnih baz o nesrečah.

Kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom, uporabi postopek iz člena 53b.

▼B

2.  
Države članice in Komisija v skladu s svojo vlogo v ustreznih forumih ZN spodbujajo – na ravni ZN – usklajevanje kriterijev za razvrščanje in označevanje bioakumulativnih in strupenih snovi (PBT) in zelo obstojnih in zelo bioakumulativnih snovi (vPvB) .

▼M20

Člen 53a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 37(5), člena 45(4) in člena 53(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 26. julija 2019. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 37(5), člena 45(4) in člena 53(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  
Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ( 5 ).
5.  
Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  
Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 37(5), 45(4) in 53(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 53b

Postopek v nujnih primerih

1.  
Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
2.  
Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 53a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

Člen 53c

Ločeni delegirani akti za različna prenesena pooblastila

Komisija sprejme ločen delegirani akt za vsako pooblastilo, ki je preneseno nanjo na podlagi te uredbe.

▼B

Člen 54

Postopek v odboru

1.  
Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006.
2.  

Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

▼M20 —————

▼B

Člen 55

Spremembe Direktive 67/548/EGS

Direktiva 67/548/EGS se spremeni:

1. 

v členu 1(2) se črta drugi pododstavek;

2. 

člen 4 se spremeni:

(a) 

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.  
Če je bil v del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. december 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi ( *1 ) vključen vnos z usklajeno razvrstitvijo in označitvijo neke snovi, se ta snov razvrsti v skladu s tem vnosom, odstavka 1 in 2 pa se ne uporabljata za kategorije nevarnosti, zajete s tem vnosom.
(b) 

odstavek 4 se črta;

3. 

člen 5 se spremeni:

(a) 

v odstavku 1 se črta drugi pododstavek;

(b) 

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.  
Ukrepi iz prvega pododstavka odstavka 1 se uporabljajo, dokler je snov na seznamu v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 za kategorije nevarnosti, ki jih zajema ta vnos, ali dokler se v skladu s postopkom iz člena 37 Uredbe (ES) št. 1272/2008 ne sprejme sklep, da se snov ne uvrsti na seznam.“;
4. 

besedilo člena 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Obveznost opravljanja preiskave

Proizvajalci, distributerji in uvozniki snovi, ki so uvrščene na seznam EINECS, a zanje ni vnosa v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, opravijo preiskavo, da se seznanijo z obstoječimi ustreznimi in dostopnimi podatki o lastnostih takšnih snovi. Na podlagi teh informacij pakirajo in začasno označijo nevarne snovi v skladu s pravili iz členov 22 do 25 te direktive in s kriteriji iz Priloge VI k tej direktivi.“;

5. 

v členu 22 se črtata odstavka 3 in 4;

6. 

v členu 23 se odstavek 2 spremeni:

(a) 

v točki (a) se besedilo „Prilogi I“ nadomesti z besedilom „delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“;

(b) 

v točki (c) se besedilo „Prilogi I“ nadomesti z besedilom „delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“;

(c) 

v točki (d) se besedilo „Prilogi I“ nadomesti z besedilom „delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“;

(d) 

v točki (e) se besedilo „Prilogi I“ nadomesti z besedilom „delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“;

(e) 

v točki (f) se besedilo „Prilogi I“ nadomesti z besedilom „delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“;

7. 

v členu 24(4) se drugi pododstavek črta;

8. 

člen 28 se črta;

9. 

v členu 31 se črtata odstavka 2 in 3;

10. 

po členu 32 se vstavi naslednji člen:

„Člen 32a

Začasna določba glede označevanja in pakiranja snovi

Členi 22 do 25 se od 1. decembra 2010 ne uporabljajo za snovi.“;

11. 

Priloga I se črta.

Člen 56

Sprememba Direktive 1999/45/ES

Direktiva 1999/45/ES se spremeni:

1. 

v prvi alinei člena 3(2) se besedilo „v Prilogi I k Direktivi 67/584/EGS“ nadomesti z besedilom „v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. december 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi ( *2 );

2. 

besedilo „v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS“ se nadomesti z „v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“ v naslednjih določbah:

(a) 

člen 3(3);

(b) 

člen 10(2), točke 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 in 2.4 prva alinea;

(c) 

Priloga II, točki (a) in (b) zadnjega odstavka Uvoda;

(d) 

Priloga II, del A,

— 
točka 1.1.1(a) in (b),
— 
točka 1.2(a) in (b),
— 
točka 2.1.1(a) in (b),
— 
točka 2.2(a) in (b),
— 
točka 2.3(a) in (b),
— 
točka 3.1.1(a) in (b),
— 
točka 3.3(a) in (b),
— 
točka 3.4(a) in (b),
— 
točka 4.1.1(a) in (b),
— 
točka 4.2.1(a) in (b),
— 
točka 5.1.1(a) in (b),
— 
točka 5.2.1(a) in (b),
— 
točka 5.3.1(a) in (b),
— 
točka 5.4.1(a) in (b),
— 
točka 6.1(a) in (b),
— 
točka 6.2(a) in (b),
— 
točka 7.1(a) in (b),
— 
točka 7.2(a) in (b),
— 
točka 8.1(a) in (b),
— 
točka 8.2(a) in (b),
— 
točka 9.1(a) in (b),
— 
točka 9.2(a) in (b),
— 
točka 9.3(a) in (b),
— 
točka 9.4(a) in (b);
(e) 

Priloga II, uvodni del dela B;

(f) 

Priloga III, točki (a) in (b) Uvoda;

(g) 

Priloga III, del A, oddelek (a) Vodno okolje,

— 
točka 1.1(a) in (b),
— 
točka 2.1(a) in (b),
— 
točka 3.1(a) in (b),
— 
točka 4.1(a) in (b),
— 
točka 5.1(a) in (b),
— 
točka 6.1(a) in (b);
(h) 

Priloga III, del A, oddelek (b) Nevodno okolje, točka 1.1(a) in (b);

(i) 

Priloga V, oddelek A, točki 3 in 4;

(j) 

Priloga V, oddelek B, točka 9;

(k) 

Priloga VI, del A, tretji stolpec tabele pod točko 2;

(l) 

Priloga VI, del B, točka 1, prvi odstavek, prvi stolpec tabele pod točko 3;

(m) 

Priloga VIII, Dodatek 1, drugi stolpec tabele;

(n) 

Priloga VIII, Dodatek 2, drugi stolpec tabele;

3. 

v Prilogi VI, delu B, točki 1, prvi alinei odstavka 3 in v odstavku 5 se besede „v Prilogi I“ nadomestijo z besedami „v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“;

4. 

v zadnjem odstavku točke 4.2 dela B Priloge VI se besedilo „v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS (19. sprememba)“ nadomesti z besedilom „v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“.

Člen 57

Sprememba Uredbe (ES) št. 1907/2006 po pričetku veljavnosti te uredbe

Uredba (ES) št. 1907/2006 se spremeni po pričetku veljavnosti te uredbe:

1. 

člen 14(2) se spremeni:

(a) 

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b) 

posebnih mejnih koncentracij, ki so določene v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. december 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi ( *3 );

(ba) 

v primeru snovi, ki so razvrščene kot nevarne za vodno okolje, če je bil množilni faktor, v nadaljnjem besedilu ‚M-faktor‘, določen v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, mejnih vrednosti iz tabele 1.1 v Prilogi I k navedeni uredbi, ki so prilagojene na podlagi izračuna, določenega v oddelku 4.1 Priloge I k navedeni uredbi;

(b) 

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e) 

posebnih mejnih koncentracij iz sporazumnega vnosa v popisu razvrščanja in označevanja iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1272/2008;

(ea) 

v primeru snovi, ki so razvrščene kot nevarne za vodno okolje, če je bil M- faktor določen na podlagi sporazumnega vpisa v popisu razvrščanja in označevanja iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1272/2008, mejnih vrednosti iz tabele 1.1 v Prilogi I k navedeni uredbi, ki so prilagojene na podlagi izračuna, določenega v oddelku 4.1 Priloge I k navedeni uredbi;“;

2. 

člen 31 se spremeni:

(a) 

odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8.  
Varnostni list se zagotovi brezplačno na papirju ali v elektronski obliki najpozneje na dan, ko je snov ali zmes prvič dobavljena.“;
(b) 

doda se naslednji odstavek:

„10.  

Če se snovi razvrščajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 v obdobju od začetka njene veljavnosti do 1. decembra 2010, se ta razvrstitev lahko vključi v varnostni list skupaj z razvrstitvijo v skladu z Direktivo 67/548/EGS.

Od 1. decembra 2010 do 1. junija 2015 varnostni listi za snovi vsebujejo razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EGS in Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Če se zmesi razvrščajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 v obdobju od začetka njene veljavnosti do 1. junija 2015, se ta razvrstitev lahko vključi v varnostni list skupaj z razvrstitvijo v skladu z Direktivo 1999/45/ES. Do 1. junija 2015, ko se snovi in zmesi razvrščajo in označujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, se ta razvrstitev navede v varnostnem listu, skupaj z razvrstitvijo snovi, zmesi in njenih sestavin v skladu z Direktivo 67/548/EGS oziroma Direktivo 1999/45/ES.“;

3. 

člen 56(6)(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b) 

vse druge snovi, katerih koncentracija ne presega najnižje mejne vrednosti iz Direktive 1999/45/ES ali dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, in se zato zmesi iz njih razvrstijo kot nevarne.“;

4. 

v členu 59 se spremenita odstavka 2 in 3:

(a) 

v odstavku 2 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Dokumentacija je lahko omejena na sklicevanje na vnos v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.“;

(b) 

v odstavku 3 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Dokumentacija je lahko omejena na sklicevanje na vnos v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.“;

5. 

v členu 76(1)(c) se besedilo „z naslovom XI“ nadomesti z besedilom „z naslovom V Uredbe (ES) št. 1272/2008“;

6. 

člen 77 se spremeni:

(a) 

v odstavku 2(e) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„(e) 

vzpostavitev in vzdrževanje zbirke (zbirk) podatkov z informacijami o vseh registriranih snoveh, popisom razvrščanja in označevanja ter usklajenim seznamom razvrstitev in označitev, pripravljenim v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008;“

(b) 

v odstavku 3(a) se besedilo „z naslovi VI do XI“ nadomesti z besedilom „z naslovi VI do X“;

7. 

naslov XI se črta;

8. 

oddelka I in II Priloge XV se spremenita:

(a) 

oddelek I se spremeni:

(i) 

prva alinea se črta;

(ii) 

druga alinea se nadomesti z naslednjim:

— 
„— 

identifikacije CMR, PBT, vPvB ali snovi, ki vzbuja enakovredno zaskrbljenost v skladu s členom 59,“;

(b) 

točka 1 oddelka II se črta;

9. 

tabela Priloge XVII se spremeni:

(a) 

stolpec „Oznaka snovi, skupin snovi ali pripravka“ se spremeni:

(i) 

vnosi 28, 29 in 30 se nadomestijo z naslednjim:

„28. Snovi, navedene v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, razvrščene med rakotvorne iz kategorije 1A ali 1B (tabela 3.1) ali rakotvorne iz kategorij 1 ali 2 (tabela 3.2) in na seznam uvrščene kot:

— 
rakotvorne iz kategorije 1A (tabela 3.1)/rakotvorne iz kategorije 1 (tabela 3.2), naštete v Dodatku 1
— 
rakotvorne iz kategorije 1B (tabela 3.1)/rakotvorne iz kategorije 2 (tabela 3.2), naštete v Dodatku 2

29. Snovi, navedene v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, razvrščene med mutagene za zarodne celice iz kategorij 1A ali 1B (tabela 3.1) ali mutagene iz kategorij 1 ali 2 (tabela 3.2), in so na seznam uvrščene kot:

— 
mutagene iz kategorije 1A (tabela 3.1)/mutagene iz kategorije 1 (tabela 3.2) v Dodatku 3
— 
mutagene iz kategorije 1B (tabela 3.1)/mutagene iz kategorije 2 (tabela 3.2) v Dodatku 4

30. Snovi, navedene v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, razvrščene med strupene za razmnoževanje iz kategorij 1A ali 1B (abela 3.1) ali strupene za razmnoževanje iz kategorij 1 ali 2 (abela 3.2), in na seznam uvrščene kot:

— 
strupene za razmnoževanje iz kategorije 1A, škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj (abela 3.1) ali strupene za razmnoževanje iz kategorije 1 z R60 (lahko škoduje plodnosti) ali R61 (lahko škoduje nerojenemu otroku) (abela 3.2) v Dodatku 5
— 
strupene za razmnoževanje iz kategorije 1B škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj (abela 3.1) ali strupene za razmnoževanje iz kategorije 1 z R60 (lahko škoduje plodnosti) ali R61 (lahko škoduje nerojenemu otroku) (abela 3.2), v Dodatku 6“;
(b) 

v stolpcu „Pogoji omejitve“ se pri vnosu 28 prva alinea točke 1 nadomesti z naslednjim:

— 
„— 

ustrezne posebne mejne koncentracije, navedene v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, ali“;

10. 

dodatki 1 do 6 k Prilogi XVII se spremenijo:

(a) 

predgovor se spremeni:

(i) 

v oddelku z naslovom „Snovi“ se besedilo „Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS“ nadomesti z besedilom „delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“;

(ii) 

v oddelku z naslovom „Število indeks“ se besedilo „Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS“ nadomesti z besedilom „delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“;

(iii) 

v oddelku z naslovom „Opombe“ se besedilo „uvodni besedi Priloge I k Direktivi 67/548/EGS“ nadomesti z besedilom „delu 1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008“;

(iv) 

opomba A se nadomesti z naslednjim:

„Opomba A

Brez poseganja v člen 17(2) Uredbe (ES) št. 1272/2008 mora biti na etiketi ime snovi v obliki enega od poimenovanj iz dela 3 Priloge VI k navedeni uredbi.

V navedenem delu je v nekaterih primerih uporabljen splošen opis, denimo ‚… spojine‘ ali ‚… soli‘. V tem primeru mora dobavitelj, ki takšno snov daje v promet, na etiketi navesti njeno pravilno ime, pri čemer je treba ustrezno upoštevati oddelek 1.1.1.4 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 se v primeru, da je snov vključena v del 3 Priloge VI k navedeni uredbi, elementi etikete za vsako posamezno razvrstitev, ki jo zajema vnos v navedenem delu, vključijo v etiketo, poleg njih pa tudi veljavni elementi etikete za vse druge razvrstitve, ki niso zajete v navedenem vnosu, ter drugi elementi etikete v skladu s členom 17 navedene uredbe.

Za snovi, ki spadajo v eno od posebnih kategorij snovi iz dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, se elementi etikete za vsako posamezno razvrstitev, ki jo zajema vnos v navedenem delu, vključijo v etiketo, poleg njih pa tudi veljavni elementi etikete za vse druge razvrstitve, ki niso zajete v navedenem vnosu, ter drugi elementi etikete v skladu s členom 17 navedene uredbe.

Za snovi, ki spadajo v več kot eno od posebnih kategorij snovi iz dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, se elementi etikete za vsako posamezno razvrstitev, ki jo zajemajo vnosi v navedenem delu, vključijo v etiketo, poleg njih pa tudi veljavni elementi etikete za vse druge razvrstitve, ki niso zajete v navedenem vnosu, ter drugi veljavni elementi etikete v skladu s členom 17 navedene uredbe. Kadar sta v dveh vnosih za isti razred nevarnosti ali razločevanje navedeni dve različni razvrstitvi, se uporabi razvrstitev, ki odraža strožjo razvrstitev glede na nevarnost.“;

(v) 

opomba D se nadomesti z naslednjim:

„Opomba D:

Nekatere snovi, ki lahko spontano polimerizirajo ali se hitro razgradijo, se navadno dajejo v promet v stabilizirani obliki. V takšni obliki so navedene tudi v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Vendar so takšne snovi včasih dane v promet v nestabilizirani obliki. V tem primeru mora dobavitelj, ki takšno snov daje v promet, za imenom snovi na etiketi navesti še besedo ‚nestabilizirano‘.“;

(vi) 

opomba E se črta;

(vii) 

opomba H se nadomesti z naslednjim:

„Opomba H

Razvrstitev in označitev te snovi se uporablja za nevarno(-e) lastnost(-i), ki je (so) označen(-e) s stavkom(-i) o nevarnosti v kombinaciji z navedeno razvrstitvijo glede na nevarnost. Zahteve iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1272/2008 glede dobaviteljev te snovi se uporabljajo za vse druge razrede nevarnosti, razločevanja in kategorije.

Za končno označitev se uporabljajo zahteve iz oddelka 1.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008.“;

(viii) 

opomba K se nadomesti z naslednjim:

„Opomba K:

Razvrstitev kot rakotvorna ali mutagena snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež 1,3-butadiena (št. Einecs 203-450-8) manjši kot 0,1  % m/m. Če snov ni razvrščena kot rakotvorna ali mutagena, je treba uporabiti vsaj previdnostne stavke (P102-)P210-P403. Ta opomba se uporablja samo za nekatere kompleksne snovi, pridobljene iz nafte, iz dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.“;

(ix) 

opomba S se nadomesti z naslednjim:

„Opomba S:

Te snovi ni treba označiti v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1272/2008 (glej oddelek 1.3 Priloge I navedene uredbe).“;

(b) 

v Dodatku 1 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Točka 28 – Rakotvorne snovi: kategorija 1A (tabela 3.1)/kategorija 1 (tabela 3.2)“;

(c) 

Dodatek 2 se spremeni:

(i) 

naslov se nadomesti s „Točka 28 – Rakotvorne snovi: kategorija 1B (tabela 3.1)/kategorija 2 (tabela 3.2)“;

(ii) 

v vnosih z indeks števili 024-017-00-8, 611-024-001, 611-029-00-9, 611-030-00-4 in 650-017-00-8 se besedilo „Priloga I k Direktivi 67/548/EGS“ nadomesti z besedilom „Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.“;

(d) 

v Dodatku 3 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Točka 29 – Mutagene snovi: kategorija 1A (tabela 3.1)/kategorija 1 (tabela 3.2)“;

(e) 

v Dodatku 4 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Točka 29 – Mutagene snovi: kategorija 1B (tabela 3.1)/kategorija 2 (tabela 3.2)“;

(f) 

v Dodatku 5 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Točka 30 – Snovi, strupene za razmnoževanje: kategorija 1A (tabela 3.1)/kategorija 1 (tabela 3.2)“;

(g) 

v Dodatku 6 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Točka 30 – Snovi, strupene za razmnoževanje: kategorija 1B (tabela 3.1)/kategorija 1 (tabela 3.2)“;

11. 

beseda „pripravek“ v vseh sklonih in številih v smislu člena 3(2) Uredbe(ES) št. 1907/2006 se v celotnem besedilu nadomesti z besedo „zmes“ v ustreznem sklonu in številu in temu ustrezno se prilagodi tudi stavek, v katerem se nahaja.

Člen 58

Spremembe Uredbe (ES) št. 1907/2006 od 1. decembra 2010

Uredba (ES) št. 1907/2006 se spremeni s 1. decembrom 2010:

1. 

v členu 14(4), se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„4.  

Če registracijski zavezanec na podlagi izvedenih faz (a) do (d) odstavka 3 ugotovi, da snov izpolnjuje kriterije za razvrstitev v katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008:

(a) 

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrste A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 iz kategorij 1 in 2, 2.14 iz kategorij 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b) 

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (razen narkotičnih učinkov), 3.9 in 3.10;

(c) 

razred nevarnosti 4.1;

(d) 

razred nevarnosti 5.1;

ali da se snov šteje za PBT ali vPvB, ocena kemijske varnosti vključuje še naslednje dodatne faze:“;

2. 

člen 31 se spremeni:

(a) 

odstavek 1(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a) 

kadar snov izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ali kadar zmes izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot nevarna v skladu z Direktivo 1999/45/ES, ali“;

(b) 

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.  
Varnostnega lista ni treba dostaviti, če so nevarne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ali nevarne zmesi v skladu z Direktivo 1999/45/ES, ki so v ponudbi ali prodaji za javnost, opremljene z zadostnimi informacijami, da uporabnikom omogočajo sprejetje vseh potrebnih ukrepov glede varovanja zdravja ljudi, varnosti in okolja, razen če jih ne zahteva nadaljnji uporabnik ali distributer.“;
3. 

člen 40(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.  

Agencija preuči vse predloge za testiranje iz registracije ali poročila nadaljnjega uporabnika za pridobitev informacij o snovi iz prilog IX in X. Prednost imajo registracije snovi, ki imajo ali lahko imajo lastnosti PBT, vPvB, povzročajo preobčutljivost in/ali imajo lastnosti, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), ali snovi v količinah nad 100 ton na leto, katerih uporaba se odraža v splošni in razpršeni izpostavljenosti, če ustrezajo kriterijem katerega koli od razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(a) 

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrste A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 iz kategorij 1 in 2, 2.14 iz kategorij 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b) 

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (razen narkotičnih učinkov), 3.9 in 3.10;

(c) 

razred nevarnosti 4.1;

(d) 

razred nevarnosti 5.1“;

4. 

odstavki (a), (b) in (c) člena 57 se nadomestijo z naslednjim:

„(a) 

snovi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot rakotvorne iz kategorij 1A ali 1B v skladu z oddelkom 3.6 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

(b) 

snovi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot mutagene za zarodne celice iz kategorij 1A ali 1B v skladu z oddelkom 3.5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

(c) 

snovi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot strupene za razmnoževanje iz kategorij 1A ali 1B, škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj v skladu z oddelkom 3.7 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;“

5. 

v členu 65 se besedilo „direktivah 67/548/EGS in“ nadomesti z besedilom „Direktivo 67/548/EGS in Uredbo (ES) št. 1272/2008 ter“;

6. 

člen 68(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.  
Za snovi kot take, v zmesi ali v izdelku, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot rakotvorne, mutagene za zarodne celice ali strupene za razmnoževanje iz kategorij 1A ali 1B in ki bi jih lahko potrošniki uporabili ter za katere je Komisija predlagala omejitve potrošniške uporabe, se Priloga XVII spremeni v skladu s postopkom iz člena 133(4). Členi 69 do 73 se ne uporabljajo.“;
7. 

člen 119 se spremeni:

(a) 

v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) 

brez poseganja v odstavek 2(f) in (g) tega člena ime po nomenklaturi IUPAC za snovi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v katerega koli od razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

— 
razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrste A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 iz kategorij 1 in 2, 2.14 iz kategorij 1 in 2, 2.15 vrste A do F;
— 
razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (razen narkotičnih učinkov), 3.9 in 3.10;
— 
razred nevarnosti 4.1;
— 
razred nevarnosti 5.1“;
(b) 

odstavek 2 se spremeni:

(i) 

točka (f) se nadomesti z naslednjim:

„(f) 

ob upoštevanju člena 24 Uredbe (ES) št. 1272/2008 ime po nomenklaturi IUPAC za snovi, ki niso v postopnem uvajanju in so navedene v odstavku 1(a) tega člena, in sicer za obdobje šestih let;“;

(ii) 

v točki (g) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„(g) 

ob upoštevanju člena 24 Uredbe (ES) št. 1272/2008 ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz odstavka 1(a) tega člena, ki se uporabljajo samo za enega ali več naslednjih namenov:“;

8. 

v členu 138(1) se drugi stavek uvodnega dela nadomesti z naslednjim:

„Vendar se za snovi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot rakotvorne, mutagene za zarodne celice ali strupene za razmnoževanje iz kategorij 1A, 1B v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, pregled opravi do 1. junija 2014.“;

9. 

Priloga III se spremeni:

(a) 

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a) 

snovi, za katere je predvideno (tj. z uporabo (Q)SAR ali drugih dokazov), da bodo verjetno izpolnjevale kriterije za razvrščanje v kategorijo 1A ali 1B rakotvornosti, mutagenosti za zarodne celice ali strupenosti za razmnoževanje, ali pa kriteriji iz Priloge XIII;“;

(b) 

točka b(ii) se nadomesti z naslednjim:

„(ii) 

za katere je predvideno (tj. z uporabo (Q)SAR ali drugih dokazov), da bodo verjetno izpolnjevale kriterije za razvrščanje v enega od razredov nevarnosti ali razločevanja za zdravje ali okolje po Uredbi (ES) št. 1272/2008.“;

10. 

v točki 8 Priloge V se besedilo „Direktivo 67/548/EGS“ nadomesti z besedilom „Uredbo (ES) št. 1272/2008.“;

11. 

v Prilogi VI se oddelki 4.1, 4.2 in 4.3 nadomestijo z naslednjim:

„4.1 Razvrščanje glede na nevarne lastnosti snovi, ki izhaja iz uporabe naslovov I in II Uredbe (ES) št. 1272/2008, za vse razrede in kategorij nevarnosti iz navedene uredbe;

Poleg tega naj bodo za vsak vnos navedeni razlogi, zaradi katerih snov ni bila razvrščena v razred nevarnosti ali razločevanje znotraj razreda nevarnosti (tj. manjkajoči, nepopolni podatki ali pa popolni podatki niso zadostni za razvrstitev);

4.2 Simbol za nevarnost za snov(-i), ki izhaja iz uporabe naslova III Uredbe (ES) št. 1272/2008;

4.3 Posebne mejne koncentracije, kjer je ustrezno, ki izhajajo iz uporabe člena 10 Uredbe (ES) št. 1272/2008 in členov 4 in 7 Direktive 1999/45/ES.“;

12. 

Priloga VIII se spremeni:

(a) 

v stolpcu 2 se druga alinea točke 8.4.2 nadomesti z naslednjim:

— 
„— 

če je za snov znano, da je rakotvorna iz kategorij 1A ali 1B, ali mutagena za zarodne celice iz kategorij 1A, 1B ali 2.“;

(b) 

v stolpcu 2 se drugi in tretji odstavek točke 8.7.1 nadomestita z naslednjim:

„Če je za snov znano, da ima škodljive posledice za plodnost, izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje iz kategorij 1A ali 1B: škoduje lahko plodnosti (H360F), podatki, ki so na voljo, pa so zadostni, da se opravi groba ocena tveganja, takrat ni potrebno nadaljnje preskušanje za plodnost. Vendar pa je treba upoštevati preskušanje strupenosti za razvoj.

Če je za snov znano, da povzroča strupenost za razvoj, izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje iz kategorij 1A ali 1B: škoduje lahko nerojenemu otroku (H360D), podatki, ki so na voljo, pa so zadostni, da se opravi groba ocena tveganja, takrat ni potrebno nadaljnje preskušanje za plodnost. Vendar pa je treba upoštevati preskušanje učinkov na plodnost.“;

13. 

v stolpcu 2 točke 8.7 Priloge IX se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim:

„Če je za snov znano, da ima škodljive posledice za plodnost, izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje iz kategorij 1A ali 1B: škoduje lahko plodnosti (H360F), podatki, ki so na voljo, pa so zadostni, da se opravi groba ocena tveganja, takrat ni potrebno nadaljnje preskušanje za plodnost. Vendar pa je treba upoštevati preskušanje strupenosti za razvoj.

Če je za snov znano, da povzroča strupenost za razvoj, izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje iz kategorij 1A ali 1B: škoduje lahko nerojenemu otroku (H360D), podatki, ki so na voljo, pa so zadostni, da se opravi groba ocena tveganja, takrat ni potrebno nadaljnje preskušanje za plodnost. Vendar pa je treba upoštevati preskušanje učinkov na plodnost.“;

14. 

Priloga X se spremeni:

(a) 

v stolpcu 2 točke 8.7 se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim:

„Če je za snov znano, da ima škodljive posledice za plodnost, izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje iz kategorij 1A ali 1B: škoduje lahko plodnosti (H360F), podatki, ki so na voljo, pa so zadostni, da se opravi groba ocena tveganja, takrat ni potrebno nadaljnje preskušanje za plodnost. Vendar pa je treba upoštevati preskušanje strupenosti za razvoj.

Če je za snov znano, da povzroča strupenost za razvoj, izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot strupena za razmnoževanje iz kategorij 1A ali 1B: škoduje lahko nerojenemu otroku (H360D), podatki, ki so na voljo, pa so zadostni, da se opravi groba ocena tveganja, takrat ni potrebno nadaljnje preskušanje za plodnost. Vendar pa je treba upoštevati preskušanje učinkov na plodnost.“;

(b) 

v stolpcu 2 točke 8.9.1, se druga alinea prvega odstavka nadomesti z naslednjim:

— 
„— 

je snov razvrščena kot mutagena za zarodne celice iz kategorije 2 ali obstaja dokaz iz študije(-) ponovljenih odmerkov, da snov lahko povzroči hiperplazijo in/ali preneoplastične spremembe.“;

(c) 

v stolpcu 2 se drugi odstavek točke 8.9.1 nadomesti z naslednjim:

„Če je snov razvrščena kot mutagena za zarodne celice iz kategorij 1A ali 1B, je privzeta domneva, da obstaja verjetnost genotoksičnega mehanizma za rakotvornost. Praviloma se v teh primerih preskušanje rakotvornosti ne zahteva.“;

15. 

v Prilogi XIII se druga in tretja alinea točke 1.3 nadomestita z naslednjim:

— 
„— 

je snov razvrščena med rakotvorne (kategorije 1A ali 1B), snovi, mutagene za zarodne celice (kategorije 1A in 1B), ali snovi, strupene za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2), ali

— 
— 

obstajajo drugi dokazi kronične strupenosti, kot se opredeli na podlagi razvrstitve STOT (ponavljajoča se izpostavljenost) iz kategorije 1 (oralno, dermalno, vdihavanje plinov/hlapov, vdihavanje prahu/meglice/dima) ali kategorije 2 (oralno, dermalno, vdihavanje plinov/hlapov, vdihavanje prahu/meglice/dima) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.“;

16. 

v tabeli Priloge XVII se stolpec „Oznaka snovi, skupin snovi ali zmesi“ spremeni:

(a) 

vnos 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Tekoče snovi ali zmesi, ki se štejejo za nevarne v skladu z Direktivo 1999/45/ES ali izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(a) 

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrste A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 iz kategorij 1 in 2, 2.14 iz kategorij 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b) 

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (razen narkotičnih učinkov), 3.9 in 3.10;

(c) 

razred nevarnosti 4.1;

(d) 

razred nevarnosti 5.1.“;

(b) 

vnos 40 se nadomesti z naslednjim:

„40. Snovi, ki so razvrščene med vnetljive pline iz kategorij 1 ali 2, vnetljive tekočine iz kategorij 1, 2 ali 3, vnetljive trdne snovi iz kategorij 1 ali 2, snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline iz kategorij 1, 2 ali 3, piroforne tekočine iz kategorij 1 ali piroforne trdne snovi iz kategorij 1, ne glede na to, ali so navedene v delu 3 Priloge VI k navedeni uredbi ali ne.“.

Člen 59

Sprememba Uredbe (ES) št. 1097/2006 od 1. junija 2015

Uredba (ES) št. 1907/2006 se spremeni od 1. junija 2015:

1. 

člen 14(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.  

Ocene kemijske varnosti v skladu z odstavkom 1 ni treba opraviti za snov v pripravku, če je njena koncentracija v pripravku nižja od

(a) 

mejnih vrednosti iz člena 11(3) Uredbe (ES) št. 1272/2008;

►C3  (b) 

0,1  % mase po masi (m/m), če snov izpolnjuje kriterije iz Priloge XIII k tej uredbi. ◄ “;

2. 

člen 31 se spremeni:

(a) 

točka (a) odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„(a) 

kadar snov ali zmes izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ali“;

(b) 

odstavek 3 se spremeni:

„3.  

Dobavitelj na zahtevo prejemnika temu priskrbi varnostni list, izpolnjen v skladu s Prilogo II, kadar zmes ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev kot nevarna v skladu z naslovoma I in II Uredbe (ES) št. 1272/2008, toda vsebuje:

(a) 

v posamezni koncentraciji ≥ 1 mas. % za neplinaste zmesi in ≥ 0,2 vol. % za plinaste zmesi vsaj eno snov, ki je nevarna za zdravje ljudi ali okolje, ali

(b) 

v posamezni koncentraciji ≥ 1 mas. % za neplinaste zmesi vsaj eno snov, ki je rakotvorna iz kategorije 2, strupena za razmnoževanje iz kategorij 1A, 1B in 2, povzroča preobčutljivost za kožo iz kategorije 1, povzroča preobčutljivost dihal iz kategorije 1 ali ima učinke na dojenje ali prek dojenja ali je obstojna, se lahko kopiči v organizmih in je strupena (PBT) v skladu s kriteriji iz Priloge XIII ali je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih (vPvB) v skladu s kriteriji iz Priloge XIII ali je zaradi drugih razlogov kot tistih iz točke (a) vključena na seznam, sestavljen v skladu s členom 59(1), ali

(c) 

snov, za katero obstajajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Skupnosti.“;

(c) 

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.  
Varnostnega lista ni treba dostaviti, če so nevarne snovi ali zmesi, ki so v ponudbi ali prodaji za javnost, opremljene z zadostnimi informacijami, ki uporabnikom omogočajo sprejetje vseh potrebnih ukrepov glede varovanja zdravja ljudi, varnosti in okolja, razen če jih ne zahteva nadaljnji uporabnik ali distributer.“;
3. 

člen 56(6)(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b) 

vse druge snovi, katerih koncentracija ne presega mejnih vrednosti, določenih v členu 11(3) Uredbe (ES) št. 1272/2008, in se zato zmesi iz njih razvrstijo kot nevarne.“;

4. 

v členu 65 se besedilo „in Direktivo 1999/45/ES“ črta;

5. 

Priloga II se spremeni:

(a) 

točka 1.1 se nadomesti z naslednjim:

„1.1 Identifikacija snovi ali zmesi

Izraz, ki se uporablja za identifikacijo snovi, je enak izrazu, ki je naveden na etiketi v skladu s členom 18(2) Uredbe (ES) št. 1272/2008.

Izraz, ki se uporablja za identifikacijo zmesi, je enak izrazu, ki je naveden na etiketi v skladu s členom 18(3) Uredbe (ES) št. 1272/2008.“;

(b) 

opomba 1 k prvi alinei točke 3.3(a) se črta;

(c) 

točka 3.6 se nadomesti z naslednjim:

„3.6. Če Agencija v skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 1272/2008 sklene, da lahko kemijska identiteta snovi na etiketi in na varnostnem listu ostane zaupna, se njena kemijska narava opiše v naslovu 3, da bi s tem zagotovili varno ravnanje.

Ime, ki se uporablja na varnostnem listu (vključno zaradi točk 1.1, 3.2, 3.3 in 3.5), je enako kot ime na etiketi, dogovorjeno po postopku iz člena 24 Uredbe (ES) št. 1272/2008.“;

6. 

v Prilogi VI se oddelek 4.3 nadomesti z naslednjim:

„4.3 Posebne mejne koncentracije, kjer je ustrezno, ki izhajajo iz uporabe člena 10 Uredbe (ES) št. 1272/2008.“;

7. 

Priloga XVII se spremeni:

(a) 

v stolpcu „Oznaka snovi, skupin snovi ali zmesi“ tabele iz vnosa 3, se besedilo „ki se štejejo za nevarne v skladu z Direktivo 1999/45/ES“ črta;

(b) 

v stolpcu „Pogoji omejitve“ se vnos 28 spremeni:

(i) 

druga alinea točke 1 se nadomesti z naslednjim:

— 
„— 

ustrezne splošne mejne koncentracije, navedene v delu 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008.“;

(ii) 

točka 2(d) se nadomesti z naslednjim:

„(d) 

umetniške barve, zajete z Uredbo (ES) št. 1272/2008.“

Člen 60

Razveljavitev

Direktiva 67/548/EEC in Direktiva 1999/45/EC se razveljavita z učinkom od 1. junija 2015.

Člen 61

Prehodne določbe

1.  

Do 1. decembra 2010 se snovi razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu z Direktivo 67/548/EGS.

Do 1. junija 2015 se zmesi razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu z Direktivo 1999/45/ES.

2.  
Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 62 te uredbe in ob upoštevanju zahtev iz odstavka 1 tega člena se lahko snovi in zmesi pred 1. decembrom 2010 oziroma 1. junijem 2015 razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu s to uredbo. V tem primeru se določbe o označevanju in pakiranju iz direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ne uporabljajo.
3.  
Od 1. decembra 2010 do 1. junija 2015 se snovi razvrščajo v skladu z Direktivo 67/548/EGS in to uredbo. Označujejo in pakirajo se v skladu s to uredbo.
4.  

Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 62 te uredbe snovi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z Direktivo 67/548/EGS in dane v promet že pred 1. decembrom 2010, do 1. decembra 2012 ni treba ponovno označiti in pakirati v skladu s to uredbo.

Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 62 te uredbe zmesi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z Direktivo 1999/45/ES in dane v promet pred 1. junijem 2015, do 1. junija 2017 ni treba ponovno označiti in pakirati v skladu s to uredbo.

5.  
Če je bila snov ali zmes pred 1. decembrom 2010 oziroma 1. junijem 2015 razvrščena v skladu z Direktivo 67/548/EGS oziroma Direktivo 1999/45/ES, lahko proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki spremenijo razvrstitev snovi ali zmesi na podlagi pretvorbene tabele iz Priloge VII te uredbe.
6.  

Država članica lahko do 1. decembra 2011 obdrži obstoječ strožji način razvrščanja in označevanja snovi, ki so bile vključene v del 3 Priloge VI te uredbe, če so bili ti elementi razvrstitve in označitve sporočeni Komisiji v skladu z zaščitno klavzulo iz Direktive 67/548/EGS pred 20. januarjem 2009 in če država članica v skladu s členom 37(1) te uredbe do 1. junija 2009 Agenciji predloži predlog za usklajeno razvrščanje in označevanje, ki zajema te elemente razvrstitve in označitve.

To pa predpostavlja, da Komisija do 20. januarja 2009 še ni sprejela odločitve o predlagani razvrstitvi in označitvi v skladu z zaščitno klavzulo iz Direktive 67/548/EGS.

Če predlagana usklajena razvrstitev in označitev, predložena v skladu s prvim pododstavkom, ni vključena v del 3 Priloge VI v skladu s členom 37(5) ali je v navedeni del vključena v spremenjeni obliki, izjema iz prvega pododstavka tega odstavka ne velja več.

Člen 62

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Naslovi II, III in IV se za snovi uporabljajo od 1. decembra 2010, za zmesi pa od 1. junija 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

ZAHTEVE ZA RAZVRŠČANJE IN OZNAČEVANJE NEVARNIH SNOVI IN ZMESI

Ta priloga določa kriterije razvrščanja v razrede nevarnosti in razločevanja znotraj njih ter določa dodatne določbe glede pogojev za izpolnjevanje kriterijev.

1.   DEL 1: SPLOŠNA NAČELA ZA RAZVRŠČANJE IN OZNAČEVANJE

1.0.   Opredelitev pojmov

Plin pomeni snov:

(i) 

katere parni tlak je pri 50 oC večji od 300 kPa (absolutno) ali

(ii) 

ki je pri 20 oC in standardnem tlaku 101,3  kPa popolnoma plinasta.

Tekočina pomeni snov ali zmes:

(i) 

katere parni tlak pri 50 oC ni večji od 300 kPa (3 barov),

(ii) 

ki pri 20 oC in standardnem tlaku 101,3  kPa ni povsem plinasta in

(iii) 

ki ima pri standardnem tlaku 101,3 tališče ali začetno tališče kPa pri 20 oC ali manj.

Trdna snov pomeni snov ali zmes, ki ne ustreza opredelitvama tekočine ali plina.

1.1.   Razvrščanje snovi in zmesi

1.1.0.   Sodelovanje zaradi izpolnjevanja zahtev te uredbe

Dobavitelji v dobavni verigi med seboj sodelujejo, da izpolnijo zahteve glede razvrščanja, označevanja in pakiranja iz te uredbe.

Dobavitelji v gospodarski panogi lahko med seboj sodelujejo, da izpolnijo prehodne določbe iz člena 61 glede snovi in zmesi, ki se dajo v promet.

Dobavitelji v gospodarski panogi lahko med seboj sodelujejo z vzpostavitvijo mreže ali si na kakšen drug način izmenjujejo podatke in strokovno znanje pri razvrščanju snovi in zmesi v skladu z naslovom II te uredbe. V takih primerih dobavitelji v gospodarski panogi v celoti dokumentirajo, na podlagi česa so bile sprejete odločitve o razvrstitvi, navedeno dokumentacijo pa skupaj s podatki in informacijami, na katerih temelji razvrstitev, dajo na razpolago pristojnim organom ter na zahtevo tudi ustreznim organom, odgovornim za izvrševanje. V primerih, ko dobavitelji v gospodarski panogi sodelujejo na ta način, vsak od njih sicer še naprej ostane v celoti odgovoren za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi, ki jih da v promet, obenem pa tudi za vse druge zahteve te uredbe.

Mreža se lahko uporabi tudi za izmenjavo informacij in najboljših praks, s čimer bi poenostavili izpolnjevanje obveznosti prijave.

1.1.1.   Vloga in uporaba strokovne presoje ter določitve zanesljivosti dokazov

1.1.1.1. Kadar kriterijev ni mogoče uporabiti neposredno za dostopne pridobljene informacije, ali ko so na voljo le informacije iz člena 6(5), se zanesljivost dokazov določi na podlagi strokovne presoje v skladu s členom 9(3) oziroma 9(4).

1.1.1.2. Pri razvrščanju zmesi se lahko na več področjih uporabi strokovna presoja, s čimer se zagotovi, da je obstoječe informacije mogoče uporabiti za čim več zmesi zaradi varovanja zdravja ljudi in varovanja okolja. Strokovna presoja se lahko zahteva tudi pri razlaganju podatkov v zvezi z razvrstitvijo snovi glede na nevarnost, zlasti v primerih, ko je treba določiti zanesljivost dokazov.

1.1.1.3. Določitev zanesljivosti dokazov pomeni, da se vse dostopne informacije, povezane z določitvijo nevarnosti, obravnavajo skupaj, na primer rezultati ustreznih testov in vitro, pomembni podatki o živalih, informacije, pridobljene prek analogije po skupinah (razvrščanje v skupine, navzkrižno branje, podatki o (Q)SAR, izkušnje ljudi, kot so podatki o poklicni izpostavljenosti in podatki iz zbirk podatkov o nesrečah, epidemiološke in klinične študije ter dobro dokumentirana poročila in opažanja o posameznih primerih. Kakovosti in doslednosti podatkov se ustrezno pripiše ustrezna teža. Informacije o snoveh in zmeseh, povezane s snovjo ali zmesjo, ki se razvršča, se štejejo kot ustrezne, prav tako pa tudi rezultati študije v zvezi z mestom delovanja ter mehanizmi ali načini delovanja. Pri enotni določitvi zanesljivosti dokazov se skupaj zberejo vsi pozitivni in negativni rezultati.

1.1.1.4. Za namen razvrstitve nevarnosti za zdravje (del 3) ugotovljeni nevarni učinki, dobljeni z ustreznimi študijami na živalih ali iz izkušenj ljudi in ki so v skladu z merili za razvrstitev običajno upravičujejo razvrstitev. Kadar so dostopni dokazi pri ljudeh in živalih in si ugotovitve nasprotujejo, se ocenita kakovost in zanesljivost dokazov iz obeh virov, da se reši vprašanje razvrstitve. Na splošno imajo ustrezni, zanesljivi in reprezentativni podatki o ljudeh prednost pred drugimi podatki (vključno z epidemiološkimi študijami, znanstveno preverjenimi študijami primerov iz te priloge ali statistično podprtimi izkušnjami). Vendar lahko tudi dobro oblikovane in izvedene epidemiološke študije vključujejo premalo subjektov za ugotavljanje sorazmerno redkega, vendar pomembnega učinka za evalvacijo možnih zavajajočih dejavnikov. Zato neobstoj pozitivnih rezultatov pri ljudeh ne ovrže nujno pozitivnih rezultatov dobro izvedenih študij na živalih, vendar je treba v tem primeru evalvirati trdnost, kakovost in statistično vrednost podatkov o ljudeh in živalih.

1.1.1.5. Za namen razvrstitve nevarnosti za zdravje (del 3) so pomembne informacije za ugotavljanje učinka na ljudi način izpostavljenosti, informacije o mehanizmih in študije metabolizma. Kadar je pomen takšnih informacij dvomljiv, je lahko upravičena nižja razvrstitev, če sta trdnost in kakovost podatkov ponovno zagotovljeni. Kadar obstajajo znanstveni dokazi, da mehanizem ali način delovanja ni pomemben za ljudi, se snovi ali zmesi ne bi smelo razvrstiti.

1.1.2.   Posebne mejne koncentracije, M-faktorji in splošne mejne vrednosti

1.1.2.1. Posebne mejne koncentracije ali M-faktorji se uporabijo v skladu s členom 10.

1.1.2.2.   Mejne vrednosti

1.1.2.2.1. Iz mejnih vrednosti je razvidno, kdaj je treba prisotnost snovi upoštevati pri razvrščanju snovi ali zmesi, ki vsebuje to nevarno snov, in sicer v obliki ugotovljene nečistoče, dodatka ali posamezne sestavine (glej člen 11).

1.1.2.2.2. Mejne vrednosti iz člena 11 so naslednje:

(a) 

za nevarnosti za zdravje in okolje v delih 3, 4 in 5 te priloge:

(i) 

za snovi z določeno posebno mejno koncentracijo za ustrezen razred nevarnosti ali razločevanje, in sicer bodisi v delu 3 Priloge VI bodisi v popisu razvrstitev in označitev iz člena 42, če sta razred nevarnosti ali razločevanje navedena v tabeli 1.1, je mejna vrednost nižja od posebne mejne koncentracije in ustrezne splošne mejne vrednosti v tabeli 1.1, ali

(ii) 

za snovi z določeno posebno mejno koncentracijo za ustrezen razred nevarnosti ali razločevanje, in sicer bodisi v delu 3 Priloge VI bodisi v popisu razvrstitev in označitev iz člena 42, če razred nevarnosti ali razločevanje nista navedena v tabeli 1.1, mejna vrednost ustreza posebni mejni koncentraciji, določeni v delu 3 Priloge VI oziroma v popisu razvrstitev in označitev, ali

(iii) 

za snovi, za katere ni določena posebna mejna koncentracija za ustrezen razred nevarnosti ali razločevanje niti v delu 3 Priloge VI niti v popisu razvrstitev in označitev iz člena 42, če sta razred nevarnosti ali razločevanje navedena v tabeli 1.1, je mejna vrednost ustrezna splošna mejna vrednost, določena v tej tabeli; ali

(iv) 

za snovi, za katere ni določena posebna mejna koncentracija za ustrezen razred nevarnosti ali razločevanje niti v delu 3 Priloge VI niti v popisu razvrstitev in označitev iz člena 42, če razred nevarnosti ali razločevanje nista navedena v tabeli 1.1, mejna vrednost ustreza splošni mejni koncentraciji za razvrstitev v ustrezne oddelke delov 3, 4 in 5 te priloge;

(b) 

za nevarnosti za vodno okolje v oddelku 4.1 te priloge:

(i) 

za snovi, za katere je določen M-faktor za ustrezno skupino nevarnosti, in sicer bodisi v delu 3 Priloge VI bodisi v popisu razvrstitev in označitev iz člena 42, mejna vrednost ustreza splošni mejni vrednosti v tabeli 1.1, prilagojeni na podlagi izračuna iz oddelka 4.1 te priloge, ali

(ii) 

za snovi, za katere ni določen M-faktor za ustrezno skupino nevarnosti niti v delu 3 Priloge VI niti v popisu razvrstitve in označitve iz člena 42, je mejna vrednost ustrezna splošna mejna vrednost, določena v tabeli 1.1.

▼M19Tabela 1.1

Splošne mejne vrednosti

Razred nevarnosti

Splošne mejne vrednosti, ki jih je treba upoštevati

Akutna strupenost:

— kategorije 1–3

0,1 %

— kategorija 4

1 %

Jedkost za kožo/draženje kože

1 % (1)

Hude poškodbe oči/draženje oči

1 % (2)

Specifična strupenost za ciljne organe, enkratna izpostavljenost, kategorija 3

1 % (3)

Strupenost pri vdihavanju

1 %

Nevarnost za vodno okolje

— kategorija akutnosti 1

0,1 % (4)

— kategorija kroničnosti 1

0,1 % (4)

— kategorije kroničnosti 2–4

1 %

(1)   

Ali < 1 %, kadar je primerno, glej oddelek 3.2.3.3.1.

(2)   

Ali < 1 %, kadar je primerno, glej oddelek 3.3.3.3.1.

(3)   

Ali < 1 %, kadar je primerno, glej oddelek 3.8.3.4.6.

(4)   

Ali < 0,1 %, kadar je primerno, glej oddelek 4.1.3.1.

▼M2

Opomba:

Splošne mejne vrednosti so navedene v masnih deležih, razen za plinaste zmesi tistih razredov nevarnosti, za katere se lahko splošne mejne vrednosti najbolje opišejo v volumskih deležih.

▼B

1.1.3.   Premostitvena načela za razvrstitev zmesi, kadar niso dostopni podatki o testih za celotno zmes

Kadar testi za določitev nevarnih lastnosti zmesi niso bili izvedeni, vendar je na voljo dovolj podatkov o podobnih testnih zmeseh in posameznih nevarnih sestavinah, da je mogoče ustrezno opredeli nevarnosti zmesi, se ti podatki uporabijo v skladu z naslednjimi premostitvenimi pravili iz člena 9(4) za vsak posamezen razred nevarnosti iz dela 3 in dela 4 te priloge, pri čemer se upoštevajo vse posebne določbe za zmes vsakega razreda nevarnosti.

1.1.3.1.   Redčenje

►M2  Če je preskušena zmes  ◄ razredčena s snovjo (razredčilom), ki je razvrščena v enako kategorijo nevarnosti ali nižjo kategorijo nevarnosti kot najmanj nevarna prvotna sestavina in za katero se ne pričakuje, da bo vplivala na razvrstitev drugih sestavin glede na nevarne lastnosti, potem se uporabi ena od naslednjih možnosti:

— 
nova zmes se razvrsti enako kot prvotna zmes;
— 
kadar so na voljo podatki za vse ali le nekatere sestavine zmesi, se uporabi metoda, razložena v posameznem oddelku dela 3 in dela 4 za razvrstitev zmesi;
— 
pri akutni toksičnosti se uporabi metoda za razvrstitev zmesi na podlagi sestavin zmesi (metoda dodajanja);

▼M2

1.1.3.2   Serije

Za kategorijo nevarnosti preskušene proizvodne serije zmesi se lahko domneva, da je bistveno enaka kategoriji nevarnosti druge nepreskušene proizvodne serije istega tržnega proizvoda, če jo proizvaja ali nadzoruje isti dobavitelj, razen če obstaja razlog za domnevo, da obstajajo takšne bistvene razlike, zaradi katerih se je spremenila razvrstitev glede nevarnosti nepreskušene serije. Če se spremeni razvrstitev serije, je treba serijo ponovno evalvirati.

1.1.3.3   Koncentracija izredno nevarnih zmesi

Če je v primeru razvrstitve zmesi iz oddelkov 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 in 4.1 preskušena zmes razvrščena v kategorijo ali podkategorijo največje nevarnosti in se je koncentracija sestavin preskušene zmesi, ki so v tej kategoriji ali podkategoriji, povečala, se takšna nepreskušena zmes razvrsti v to kategorijo ali podkategorijo brez dodatnega preskušanja.

▼M12

1.1.3.4.    Interpolacija znotraj ene kategorije nevarnosti

▼M2

Pri razvrstitvi zmesi iz oddelkov 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 in 4.1 za tri zmesi (A, B in C) z enakimi sestavinami, kadar sta bili zmesi A in B preskušeni in sta v isti kategoriji nevarnosti in ima nepreskušena zmes C enake nevarne sestavine kot zmesi A in B, vendar je koncentracija teh nevarnih sestavin med koncentracijami v zmeseh A in B, se za zmes C domneva, da je v isti kategoriji nevarnosti kot zmesi A in B.

▼B

1.1.3.5.   Zelo podobne zmesi

Predpostavke so naslednje:

(a) 

dve zmesi, od katerih vsaka vsebuje po dve sestavini:

(i) 

A + B

(ii) 

C + B;

(b) 

koncentracija sestavine B je približno ista v obeh zmeseh;

(c) 

koncentracija sestavine A v zmesi (i) je enaka koncentraciji sestavine C v zmesi (ii);

(d) 

podatki o nevarnosti za A in C so dostopni in zelo podobni, tj. so v isti kategoriji nevarnosti in se ne pričakuje, da bodo vplivali na razvrstitev sestavine B glede na nevarnost.

▼M2

Če je zmes (i) ali (ii) že razvrščena na podlagi podatkov o preskusu, se druga zmes uvrsti v isto kategorijo nevarnosti.

▼B

1.1.3.6.   Pregled razvrstitve, če se je sestava zmesi spremenila

Naslednje spremembe začetne koncentracije so določene za uporabo člena 15(2)(a):Tabela 1.2

Premostitveno načelo za spremembe sestave zmesi

Začetno območje koncentracije sestavine

Dovoljene spremembe začetne koncentracije sestavine

≤ 2,5  %

± 30 %

2,5 < C ≤ 10 %

± 20 %

10 < C ≤ 25 %

± 10 %

25 < C ≤ 100 %

± 5 %

▼M19

1.1.3.7.    Aerosoli

Pri razvrstitvi zmesi iz oddelkov 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 in 3.9 se zmes v obliki aerosola razvrsti v isto kategorijo nevarnosti kot preskušena zmes, ki ni v obliki aerosola, če dodani potisni plin ne vpliva na nevarne lastnosti zmesi pri razprševanju.

▼M2

1.2   Označevanje

1.2.1   Splošna pravila za uporabo etiket na podlagi člena 31

1.2.1.1

Piktogrami za nevarnost imajo obliko kvadrata, postavljenega na oglišče.

1.2.1.2

Piktogrami za nevarnost, določeni v Prilogi V, imajo črn simbol na belem ozadju z dovolj širokim rdečim okvirjem, da se razločno vidi.

1.2.1.3

Vsak piktogram za nevarnost obsega vsaj eno petnajstino najmanjše površine etikete, ki je namenjena podatkom, zahtevanim v členu 17. Najmanjša površina vsakega piktograma za nevarnost ne sme biti manjša od 1 cm2.

1.2.1.4

Mere etikete in posameznega piktograma so naslednje:Tabela 1.3

Najmanjše mere etiket in piktogramov

Prostornina embalaže

Mere etikete (v milimetrih) za informacije iz člena 17

Mere piktograma (v milimetrih)

Do vključno 3 litrov:

če je mogoče, vsaj 52 × 74

ne manjše kot 10 × 10

če je mogoče, vsaj 16 × 16

Več kot 3 litre, vendar do vključno 50 litrov:

vsaj 74 × 105

vsaj 23 × 23

Več kot 50 litrov, vendar do vključno 500 litrov:

vsaj 105 × 148

vsaj 32 × 32

Več kot 500 litrov:

vsaj 148 × 210

vsaj 46 × 46

▼B

1.3.   Odstopanja od zahtev za označevanje v posebnih primerih

V skladu s členom 23 se uporabljajo naslednja odstopanja:

1.3.1.   Prenosne plinske posode

Za prenosne plinske posode s prostornino 150 litrov ali manj se uporablja ena od naslednjih možnosti:

(a) 

Oblika in mere so v skladu s predpisi zadnje izdaje standarda ISO 7225 „Plinske jeklenke – Svarilne etikete“. V tem primeru ima lahko oznaka izvorno ime ali industrijsko ali trgovsko ime snovi ali zmesi, če so nevarne snovi v zmesi jasno in neizbrisljivo navedene na plinski posodi.

(b) 

Informacije iz člena 17 so navedene na obstojni informativni ploščici ali etiketi, ki je trdno pritrjena na posodi.

1.3.2.   Plinske posode za propan, butan ali utekočinjeni zemeljski plin (UZP)

▼M19

1.3.2.1. Če so propan, butan in utekočinjeni zemeljski plin ali zmes, ki vsebuje te snovi, razvrščeni v skladu z merili te priloge, dani v promet le kot gorivo v zaprtih jeklenkah za ponovno polnjenje ali v pločevinkah za enkratno uporabo v smislu standarda EN 417 kot gorivo, ki se sprosti le za gorenje (zadnja izdaja standarda EN 417 „Kovinske kartuše za utekočinjene naftne pline za enkratno uporabo, z ventilom ali brez njega, za prenosne aparate; izvedba, nadzor, preskušanje in označevanje“), morajo biti te jeklenke ali kartuše označene le z ustreznim piktogramom ter stavki o nevarnosti in previdnostnimi stavki glede vnetljivosti.

▼B

1.3.2.2. Na etiketi ni treba navesti informacij v zvezi z učinki na zdravje ljudi ali okolje. Namesto tega dobavitelj na varnostnem listu sporoči informacije v zvezi z učinki na zdravje ljudi in okolje in nadaljnjim uporabnikom ali distributerjem.

1.3.2.3. Potrošnikom je treba sporočiti zadostne informacije, da lahko sprejme vse potrebne ukrepe za varovanje zdravja in varno ravnanje.

1.3.3.   Aerosoli in posode, zaprte z zapečatenim zapiralom za razprševanje, ki vsebujejo snovi ali zmesi, razvrščene kot nevarne za vdihavanje

Snovi ali zmesi, razvrščenih v skladu z merili iz oddelkov 3.10.2 in 3.10.3, glede na uporabo oddelka 3.10.4 ni treba označiti za to nevarnost, če so dane v promet v obliki aerosolnih razpršilcev ali v posodah, zaprtih z zapečatenim zapiralom za razprševanje.

1.3.4.   Kovine v masivni obliki, zlitine, zmesi, ki vsebujejo polimere, zmesi, ki vsebujejo elastomere

1.3.4.1. Za kovine v masivni obliki, zlitine, zmesi, ki vsebujejo polimere, in zmesi, ki vsebujejo elastomere, ni potrebna oznaka v skladu s to prilogo, če niso nevarne za zdravje ljudi pri vdihavanju, zaužitju ali v stiku s kožo ali za vodno okolje v obliki, v kateri so dane v promet, čeprav so razvrščene kot nevarne v skladu z merili iz te priloge.

1.3.4.2. Namesto tega dobavitelj na varnostnem listu sporoči informacije nadaljnjim uporabnikom ali distributerjem.

1.3.5.   Eksplozivi, dani v promet za doseganje eksplozivnega ali pirotehničnega učinka

Eksplozivi, kot določeno v oddelku 2.1, dani v promet za doseganje eksplozivnega ali pirotehničnega učinka, se označijo in zapakirajo v skladu z zahtevami le za eksplozive.

▼M12

1.3.6.    Snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne kot jedke za kožo ali kot hude poškodbe oči (kategorija 1)

Snovi ali zmesi, razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne kot jedke za kožo ali kot hude poškodbe oči (kategorija 1), ki so v končni obliki in zapakirane za potrošniško uporabo, na etiketi ne zahtevajo piktograma za nevarnost GHS05.

▼B

1.4.   Prošnja za uporabo alternativnega kemijskega imena

1.4.1.   Prošnje za uporabo alternativnega kemijskega imena v skladu s členom 24 se lahko odobrijo le,

(I) 

če za snov ni bila določena v Skupnosti veljavna mejna vrednost izpostavljanja in

(II) 

če lahko proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik dokaže, da je uporaba alternativnega kemijskega imena v skladu s potrebo po zagotovitvi zadostnih informacij za uvedbo potrebnih previdnostnih ukrepov za zdravju neškodljivo in varno uporabo na delovnem mestu ter potrebo po zagotovitvi, da je tveganje, ki spremlja ravnanje s snovjo, mogoče nadzorovati, ter

(III) 

če se snov uvršča izključno v eno ali več skupin nevarnosti:

(a) 

katera koli skupina nevarnosti iz dela 2 te priloge;

(b) 

akutna strupenost iz skupine 4;

(c) 

jedkost za kožo/draženje kože iz skupine 2;

(d) 

hude poškodbe oči/draženje oči iz skupine 2;

(e) 

specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost – iz skupine 2 ali 3;

(f) 

specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost – iz skupine 2;

(g) 

nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost – iz skupine 3 ali 4.

1.4.2.   Izbira kemijskega imena/kemijskih imen za zmesi, ki so namenjene uporabi v proizvodnji dišav ali parfumov

Za snovi, ki se nahajajo v naravi, se lahko namesto kemijskih imen sestavin ciljnega eteričnega olja ali izvlečka uporabi kemijsko ime ali kemijska imena vrste „eterično olje iz …“ ali „izvleček iz …“, kakor je navedeno v členu 18(3)(b).

1.5.   Odstopanja od zahtev glede označevanja in pakiranja

1.5.1.   Odstopanja od člena 31 [(člena 29(1))]

1.5.1.1. Če se uporablja člen 29(1), se elementi etikete iz člena 17 lahko navedejo v eni izmed naslednjih oblik:

(a) 

v izvlečnih etiketah; ali

(b) 

na privezanih etiketah ali

(c) 

na zunanji embalaži.

1.5.1.2. Na etiketi na notranji embalaži so vsaj piktogrami za nevarnost, identifikator izdelka iz člena 18 ter ime in telefonska številka dobavitelja snovi ali zmesi.

1.5.2.   Odstopanja od člena 17 [(člena 29(2))]

1.5.2.1.   Označevanje pakirancev, katerih vsebina ne presega 125 ml

1.5.2.1.1. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki, povezani s spodaj navedenimi skupinami nevarnosti, se lahko izpustijo iz elementov etikete, ki se zahtevajo v skladu s členom 17, če:

(a) 

vsebina pakiranca ne presega 125 ml in

(b) 

se snov ali zmes uvršča v eno ali več naslednjih skupin nevarnosti:

(1) 

oksidativni plini iz skupine 1;

(2) 

plini pod tlakom;

(3) 

vnetljive tekočine iz skupine 2 ali 3;

(4) 

vnetljive trdne snovi iz skupine 1 ali 2;

(5) 

samoreaktivne snovi ali zmesi vrste C do F;

(6) 

samosegrevajoče se snovi ali zmesi iz skupine 2;

(7) 

snovi ali zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, iz skupine 1, 2 ali 3;

(8) 

oksidativne tekočine iz skupine 2 ali 3;

(9) 

oksidativne trdne snovi iz skupine 2 ali 3;

(10) 

organski peroksidi vrste C do F;

(11) 

akutno strupene snovi iz skupine 4, če se snovi ali zmesi ne dobavljajo za splošno uporabo;

(12) 

snovi, ki dražijo kožo, iz skupine 2;

(13) 

snovi, ki dražijo oči, iz skupine 2;

(14) 

specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost – iz skupine 2 ali 3, če se snov ali zmes ne dobavlja za splošno uporabo;

(15) 

specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost – iz skupine 2, če se snov ali zmes ne dobavlja za splošno uporabo;

(16) 

nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost – iz skupine 1;

(17) 

nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost – iz skupine 1 ali 2.

Izjeme glede označevanja majhnih embalaž aerosolov kot vnetljivih, ki so določene v Direktivi 75/324/EGS, se uporabljajo za aerosolne razpršilnike.

1.5.2.1.2. Previdnostni stavki, povezani s spodaj navedenimi skupinami nevarnosti, se lahko izpustijo iz elementov etikete, ki se zahtevajo v skladu s členom 17, če:

(a) 

vsebina pakiranca ne presega 125 ml in

(b) 

se snov ali zmes uvršča v eno ali več naslednjih skupin nevarnosti:

(1) 

vnetljivi plini iz skupine 2;

(2) 

strupenost za razmnoževanje: učinki na dojenje ali prek dojenja;

(3) 

nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost iz skupine 3 ali 4.

1.5.2.1.3.  ►M2  Piktogram, opozorilna beseda, stavek o nevarnosti in previdnostni stavek, ki so povezani s spodaj navedenimi kategorijami nevarnosti, se lahko izpustijo iz elementov etikete, ki se zahtevajo v skladu s členom 17, če: ◄

(a) 

vsebina pakiranca ne presega 125 ml in

(b) 

se snov ali zmes uvršča v eno ali več skupin nevarnosti:

(1) 

jedko za kovine

1.5.2.2   Označevanje topljive embalaže za enkratno uporabo

Elementi etikete, ki se zahtevajo v členu 17, se lahko pri topljivi embalaži za enkratno uporabo izpustijo, če:

(a) 

vsebina vsake topljive embalaže ne presega 25 ml,

▼M2

(b) 

je vsebina topljive embalaže razvrščena izključno v eno ali več kategorij nevarnosti, navedenih v 1.5.2.1.1(b), 1.5.2.1.2(b) ali 1.5.2.1.3(b), in

▼B

(c) 

je topljiva embalaža vsebovana v zunanji embalaži, ki v celoti ustreza zahtevam iz člena 17.

1.5.2.3. Oddelek 1.5.2.2 ne velja za snovi ali zmesi, ki sodijo v področje uporabe direktiv 91/414/EGS oziroma 98/8/ES.

▼M4

1.5.2.4.    Označevanje notranje embalaže, kjer vsebina ne presega 10 ml

1.5.2.4.1. Elementi etikete, ki se zahtevajo v skladu s členom 17, se lahko izpustijo iz notranje embalaže, kadar:

(a) 

vsebina notranje embalaže ne presega 10 ml;

(b) 

je snov ali zmes dana v promet za dobavo distributerju ali nadaljnjemu uporabniku za znanstvene raziskave in razvoj ali analizo za nadzor kakovosti;

(c) 

je notranja embalaža vsebovana v zunanji embalaži, ki ustreza zahtevam iz člena 17.

1.5.2.4.2. Ne glede na oddelka 1.5.1.2 in 1.5.2.4.1 etiketa na notranji embalaži vsebuje identifikator izdelka in, kjer je ustrezno, piktograme za nevarnost „GHS01“, „GHS05“, „GHS06“ in/ali „GHS08“. Če sta dodeljena več kot dva piktograma, imata „GHS06“ in „GHS08“ prednost pred „GHS01“ in „GHS05“.

1.5.2.5.

Oddelek 1.5.2.4 ne velja za snovi ali zmesi, ki spadajo v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009 ali Uredbe (EU) št. 528/2012.

▼B

2.   DEL 2: FIZIKALNE NEVARNOSTI

2.1.   Eksplozivi

2.1.1.   Opredelitev pojmov

2.1.1.1. Razred eksplozivov zajema

(a) 

eksplozivne snovi in zmesi;

(b) 

eksplozivne izdelke, razen naprav, ki vsebujejo eksplozivne snovi ali zmesi v takšni količini ali takšnega značaja, da njihov nenameren ali slučajen vžig ne povzroči nobenega učinka zunaj naprave z izstrelkom, ognjem, dimom, vročino ali hrupom; in

▼M19

(c) 

snovi, zmesi in izdelke, ki niso navedeni v točkah (a) in (b) in so izdelani za doseganje dejanskega eksplozivnega ali pirotehničnega učinka.

▼B

2.1.1.2. Za izvajanje te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

Eksplozivna snov ali zmes je trdna ali tekoča snov ali zmes snovi, ki lahko sama pri kemijski reakciji sprošča plin pri takšni temperaturi in tlaku ter s takšno hitrostjo, ki povzročijo škodo okolici. Pirotehnične snovi so tudi vključene, čeprav ne sproščajo plinov.

Pirotehnična snov ali zmes je snov ali zmes, pri katerih se tvorijo toplota, svetloba, zvok, plin ali dim ali njihove kombinacije, ki so posledica neeksplozivnih samodejnih in eksotermnih kemijskih reakcij.

Nestabilni eksploziv je eksplozivna snov ali zmes, ki je termično nestabilna in/ali preveč občutljiva za običajno ravnanje, prevoz in uporabo.

Eksplozivni izdelek je izdelek, ki vsebuje eno ali več eksplozivnih snovi ali zmesi.

Pirotehnični izdelek je izdelek, ki vsebuje eno ali več pirotehničnih snovi ali zmesi.

Namenski eksploziv je snov, zmes ali izdelek, ki je proizveden za doseganje dejanskega eksplozivnega ali pirotehničnega učinka.

2.1.2.   Kriteriji za razvrstitev

2.1.2.1. Snovi, zmesi in izdelki tega razreda so razvrščeni kot nestabilni eksplozivi na podlagi diagrama 2.1.2. ►M4  Preskusne metode so opisane v delu I UN RTDG: Priročnik preskusov in meril. ◄

2.1.2.2. Snovi, zmesi in izdelki iz tega razreda, ki niso razvrščeni kot nestabilni eksplozivi, se uvrstijo v enega od naslednjih šestih podrazredov glede na vrsto nevarnosti, ki jo pomenijo:

(a) 

Podrazred 1.1 Snovi, zmesi in izdelki, ki lahko povzročijo eksplozijo v masi (eksplozija v masi je eksplozija, ki se praktično v trenutku razširi na celotno količino);

(b) 

Podrazred 1.2 Snovi, zmesi in izdelki, ki lahko pri eksploziji tvorijo drobce, vendar ne morejo povzročiti eksplozije v masi;

(c) 

Podrazred 1.3 Snovi, zmesi in izdelki, ki lahko povzročijo požar, nevarnost za nastanek drobcev ali udarnega vala je majhna, in ne morejo povzročiti eksplozije v masi:

(i) 

tiste, katerih gorenje povzroča znatno toplotno sevanje; ali

(ii) 

tiste, ki zgorevajo druga za drugo, pri čemer nastaja šibak udarni val ali manjši drobci ali oboje;

(d) 

Podrazred 1.4 Snovi, zmesi in izdelki, ki niso zelo nevarni:

— 
snovi, zmesi in izdelki, ki ob vžigu niso zelo nevarni. Vplivi so omejeni na pakiranca, ob eksploziji pa naj ne bi nastali večji delci z daljšim dometom. Zunanji plamen ne sme povzročiti trenutne eksplozije skoraj celotne vsebine tovora;
(e) 

Podrazred 1.5 Izredno neobčutljive snovi ali zmesi, ki lahko povzročijo eksplozijo v masi:

— 
izredno neobčutljive snovi in zmesi, ki lahko povzročijo eksplozijo v masi, vendar so tako neobčutljive, da je v običajnih razmerah zelo majhna verjetnost vžiga ali prehoda gorenja v detonacijo;

▼M19

(f) 

Podrazred 1.6 Izredno neobčutljivi izdelki, pri katerih ni nevarnosti eksplozije v masi:

— 
izdelki, ki pretežno vsebujejo izredno neobčutljive snovi ali zmesi,
— 
in pri katerih je verjetnost, da bi prišlo do nepredvidenega vžiga ali bi se razširil ogenj, zanemarljiva.

▼B

2.1.2.3. Eksplozivi, ki niso razvrščeni kot nestabilni eksplozivi, se glede na rezultate testov iz tabele 2.1.1 razvrstijo v enega od šestih podrazredov iz odstavka 2.1.2.2. te priloge na podlagi testnih serij 2 do 8 iz dela I ►M4  UN RTDG ◄ : Priročnik testov in kriterijev.Tabela 2.1.1

Kriteriji za eksplozive

Kategorija

Kriteriji

Nestabilni eksplozivi ali eksplozivi podrazredov 1.1 do 1.6

Za eksplozive podrazreda 1.1 do 1.6 je treba izvesti naslednji niz testov:

Eksplozivnost: v skladu s testno serijo ZN 2 (oddelek 12 ►M4  UN RTDG ◄ : Priročnik testov in kriterijev). Testna serija ZN 2 se ne uporablja za namenske eksplozive ().

Občutljivost: v skladu s testno serijo ZN 3 (oddelek 13 ►M4  UN RTDG ◄ : Priročnik testov in kriterijev).

Termična obstojnost: v skladu s testom ZN 3(c) (pododdelek 13.6.1 ►M4  UN RTDG ◄ : Priročnik testov in kriterijev).

Za uvrstitev v ustrezni podrazred so potrebni naslednji testi.

(1)   

To zajema snovi, zmesi in izdelke, ki so proizvedeni za doseganje dejanskega eksplozivnega ali pirotehničnega učinka.

2.1.2.4. Če so eksplozivi brez embalaže ali prepakirani v embalažo, ki ni prvotna ali podobna embalaža, jih je treba ponovno testirati.

▼M12

2.1.3.    Obvestilo o nevarnosti

Elementi etikete se uporabljajo za snovi, zmesi ali izdelke, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v ta razred nevarnosti, v skladu s tabelo 2.1.2.Tabela 2.1.2

Elementi etikete za eksplozive

Razvrstitev

Nestabilni eksploziv

Podrazred 1.1

Podrazred 1.2

Podrazred 1.3

Podrazred 1.4

Podrazred 1.5

Podrazred 1.6

Piktogrami GHS

image

image

image

image

image

 

 

Opozorilna beseda

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Pozor

Nevarno

Brez opozorilne besede

Stavek o nevarnosti

H200: Nestabilni eksploziv

H201: Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi

H202: Eksplozivno; velika nevarnost za nastanek drobcev

H203: Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev

H204: Nevarnost za nastanek požara ali drobcev

H205: Pri požaru lahko eksplodira v masi

Brez stavka o nevarnosti

Previdnostni stavek – preprečevanje

P201

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

Brez previdnostnega stavka

Previdnostni stavek – odziv

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375

P370 + P372 + P380 + P373

Brez previdnostnega stavka

Previdnostni stavek – shranjevanje

P401

P401

P401

P401

P401

P401

Brez previdnostnega stavka

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501

P501

P501

P501

P501

Brez previdnostnega stavka

OPOMBA 1: Eksplozivi brez embalaže ali prepakirani eksplozivi, ki niso v prvotni ali podobni embalaži, vključujejo vse naslednje elemente etikete:

(a) 

piktogram: bomba med eksplozijo,

(b) 

opozorilna beseda: „Nevarno“ in

(c) 

stavek o nevarnosti: „Eksplozivno: nevarnost eksplozije v masi“,

kadar pa nevarnost ustreza eni od kategorij nevarnosti v tabeli 2.1.2, se dodeli ustrezni simbol, opozorilna beseda in/ali stavek o nevarnosti.

OPOMBA 2: Snovi in zmesi, kot so dobavljene, s pozitivnim rezultatom pri testni seriji 2 iz dela I oddelka 12 UN RTDG: Priročnika testov in kriterijev, ki so izvzete iz razvrstitve kot eksplozivi (na podlagi negativnega rezultata pri testni seriji 6 iz dela I oddelka 16 UN RTDG: Priročnik testov in kriterijev), so še vedno eksplozivne. Uporabnik se obvesti o teh inherentnih eksplozivnih lastnostih, saj jih je treba upoštevati pri ravnanju s snovjo ali zmesjo, zlasti če je ta odstranjena iz svoje embalaže ali prepakirana, in pri skladiščenju. Zato se eksplozivne lastnosti snovi ali zmesi sporočijo v oddelku 2 (Ugotovitev nevarnosti) in oddelku 9 (Fizikalne in kemijske lastnosti) varnostnega lista ter drugih oddelkih varnostnega lista, kakor je ustrezno.

▼B

2.1.4.   Dodatni preudarki pri razvrstitvi

2.1.4.1. Razvrstitev snovi, zmesi in izdelkov v razred nevarnosti eksplozivov in nadaljnja uvrstitev v podrazred je zelo zapleten postopek v treh stopnjah. Nujno je sklicevanje na del I ►M4  UN RTDG ◄ : Priročnik testov in kriterijev.

V prvem koraku se ugotavlja, ali ima snov ali zmes eksplozivne učinke (testna serija 1). Drugi korak je postopek sprejetja (testne serije 2 do 4), tretji korak pa je določitev podrazreda nevarnosti (testne serije 5 do 7). Ocena o tem, ali je določena snov, ki jo je mogoče razvrstiti kot „emulzijo, suspenzijo ali gel amonijevega nitrata, vmesnega izdelka pri izdelavi detonirajočih eksplozivov (ANE)“, dovolj neobčutliva, da se jo lahko razvrsti kot oksidativno tekočino (oddelek 2.13) ali oksidativno trdno snov (oddelek 2.14), je podana v testih testne serije 8.

▼M19

Nekatere eksplozivne snovi in zmesi so prepojene z vodo ali alkoholi, razredčene z drugimi snovmi ali raztopljene ali suspendirane v vodi ali drugih tekočih snoveh, da se prepreči ali zmanjša njihova eksplozivnost. Lahko so kandidatne snovi za razvrstitev med desenzibilizirane eksplozive (glej oddelek 2.17).

▼B

Na nekatere fizikalne nevarnosti vplivajo različni dejavniki (ki izhajajo iz eksplozivnih lastnosti), tako na primer razredčenje, pri desenzibiliziranih eksplozivih, vključitev v zmes ali izdelek, embalaža in drugo.

Postopek razvrstitve je določen z naslednjim načinom odločanja (glej diagrame 2.1.1 do 2.1.4).

Diagram 2.1.1
Splošni diagram postopka za razvrstitev snovi, zmesi ali izdelka v razred eksplozivov (razred 1 za prevoz)