03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

6


32002R0143


L 024/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 143/2002 AL COMISIEI

din 24 ianuarie 2002

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 571/88 al Consiliului privind organizarea anchetelor comunitare asupra structurii exploatațiilor agricole în 2003, 2005 și 2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 571/88 al Consiliului din 29 februarie 1988 privind organizarea anchetelor comunitare asupra structurii exploatațiilor agricole (1), modificat ultima dată de Decizia 98/377/CE a Comisiei (2), în special articolul 8,

întrucât:

(1)

La determinarea caracteristicilor de anchetat, este oportun să se reducă, în măsura în care este posibil, sarcina de lucru a persoanelor implicate în anchetă.

(2)

Pentru a dezvolta și ghida politica agricolă comună, lista caracteristicilor trebuie revizuită și adaptată ținând cont de necesitățile noi și în evoluție.

(3)

Noul obiectiv politic de a atinge o politică agricolă comună necesită mai multe informații, în special cu privire la relațiile complexe între agricultură și mediu.

(4)

Utilizarea informațiilor colectate în cursul unei lungi perioade de timp și din zone geografice importante presupune ca datele să fie de o calitate egală, indiferent de sursă.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent privind statisticile agricole, instituit de Decizia 72/279/CEE a Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 571/88 se înlocuiește cu anexa la prezentul Regulament.

Articolul 2

Ïn cazul în care Comisia autorizeazã statele membre sã utilizeze informații din surse, altele decât anchetele statistice în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 571/88, aceste state membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că aceste informații sunt de o calitate cel puțin egală cu informațiile din anchetele statistice.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică anchetelor comunitare asupra structurii exploatațiilor agricole pentru perioada 2003-2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 ianuarie 2002.

Pentru Comisie

Pedro SOLBES MIRA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 56, 2.3.1988, p. 1.

(2)  JO L 168, 13.6.1998, p. 29.

(3)  JO L 179, 7.8.1972, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image