21.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/85


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 28 d.

dėl valstybės pagalbos C 61/03 (ex NN 42/01), kurią Italija suteikė aviacijos pramonei

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 8097)

(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/564/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

pakvietusi suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas pagal minėtas nuostatas (1),

kadangi:

(1)

Nagrinėjama priemonė susijusi su individualia pagalba, skiriama dviem MTTP projektams aviacijos srityje (A139/AB139 ir BA609). Pagalbą Italija suteikė remdamasi Įstatymu Nr. 808/1985 Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Priemonės, skirtos aviacijos pramonei plėtoti ir jos konkurencingumui didinti) (toliau – Įstatymas Nr. 808/85). Italijos parlamentas įstatymą priėmė 1985 m. gruodžio 24 d. Komisija schemą patvirtino 1986 m. (2). Pagalba šiems dviem projektams nebuvo įtraukta į Komisijos sprendimo 2008/806/EB (3) taikymo sritį, nes kilo klausimas dėl EB sutarties 296 straipsnio taikymo šiems projektams, o Komisija tuo metu neturėjo pakankamai informacijos, kad remdamasi savo vertinimu galėtų padaryti išvadą.

1.   PROCEDŪRA

(2)

Pateikus skundą ir nepriklausomiems ekspertams atlikus vertinimą, 2003 m. spalio 1 d. Komisija pradėjo oficialią tyrimo procedūrą (toliau – pirmasis sprendimas pradėti procedūrą) dėl šešių pagalbos schemų MTTP projektams, apie kuriuos Italija atskirai nepranešė. Dėl šešių atvejų Komisija išreiškė abejonių dėl jų suderinamumo su taisyklėmis, kurios taikomos pagalbai MTTP (4).

(3)

2005 m. birželio 22 d. sprendimu (5) Komisija nusprendė išplėsti procedūros taikymo sritį (toliau – antrasis sprendimas pradėti procedūrą), kad apimtų visą Įstatymo Nr. 808/85 taikymo sritį, įskaitant projektus, kuriems, Italijos teigimu, taikomas 296 straipsnis. Antrasis sprendimas paskelbtas 2005 m. spalio 12 d. (6).

(4)

2005 m. birželio 17 d. rašte Italijos institucijos nurodė, kad abiejų sprendimų pradėti procedūrą taikymo sritis susijusi su nacionaliniam saugumui svarbiais klausimais.

(5)

Į 2005 m. birželio 17 d. raštą Komisija atsakė 2005 m. liepos 15 d. raštu, kuriame išdėstė, kad ji tirs tik civilinius aspektus ir kad projektų, susijusių su nacionaliniu saugumu, vertinimas atliekamas būtent tam, kad jie nebūtų įtraukti į galutinio sprendimo taikymo sritį.

(6)

2008 m. kovo 11 d. Komisija priėmė Sprendimą 2008/806/EB dėl kelių atskirų Italijos finansuojamų MTTP projektų.

(7)

Sprendimo 2008/806/EB 419 punktas išdėstytas taip: „Priešingai, Komisija stokoja argumentų daryti išvadą dėl dviejų projektų, minėtų antrajame sprendime pradėti procedūrą, dėl kurių karinio pobūdžio buvo išreiškusi abejonių. Komisija pasilieka teisę pakartotinai reikalauti iš Italijos su minėtais projektais susijusios papildomos informacijos, ir tikisi priimti sprendimą netolimoje ateityje.“

(8)

Keliuose nagrinėjimo metu Komisijai atsiųstuose raštuose Italijos institucijos pateikė nuorodas ir į minėtus du projektus. 2007 m. balandžio 24 d. rašte Italijos institucijos pateikė du išsamius informacinius pranešimus apie tuos du projektus.

(9)

2007 m. gegužės 4 d. Italijos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje patalpose įvyko susitikimas, kuriame Italijos institucijos leido Komisijos delegacijai susipažinti su tų dviejų projektų dokumentais, įslaptintais dėl priežasčių, susijusių su nacionaliniu saugumu.

(10)

2008 m. gegužės 5 d. raštu Komisija paprašė pateikti papildomą informaciją apie tuos du projektus.

(11)

2008 m. liepos 9 d. Italija pateikė informaciją apie abu projektus.

(12)

2008 m. rugsėjo 29 d. Italijos institucijos surengė dviejų Komisijos pareigūnų vizitą į […] (7) karinę bazę, kur vyksta BA609 bandymai, ir į AgustaWestland pagrindinę būstinę Kašina Kostoje (Varezės provincija).

(13)

2008 m. spalio 7 d. raštu Italija pateikė vizito protokolą kartu su išsamiu aplankytų karinės infrastruktūros objektų ir pateiktų įrodymų, susijusių su vertinamu projektu, sąrašu.

(14)

2008 m. spalio 9 d. raštu Italija pranešė, kad ketina pateikti daugiau dokumentų apie projektus. Ji taip pat pareiškė norą tęsti bendradarbiavimą su Komisija, net jeigu projektai būtų svarbūs nacionaliniam saugumui ir todėl jiems būtų taikomas 296 straipsnis.

(15)

2008 m. spalio 29 d. raštu Italija pateikė papildomą informaciją apie BA609 projektą.

(16)

2009 m. kovo 31 d., gegužės 7 d. ir liepos 24 d. raštais Italija pateikė papildomos informacijos apie vykdomą projektą, susijusį su BA609, įskaitant paskutinius finansinius pokyčius. Komisija atsakė 2009 m. balandžio 22 d. raštu.

2.   PRIEŽASTYS PRADĖTI OFICIALŲ TYRIMĄ

(17)

Antrajame sprendime pradėti procedūrą Komisija išreiškė rimtų abejonių, ar AB139 (arba A139, toliau – A139) ir BA609 projektai galėtų būti priskiriami prie karinių projektų, kaip tvirtino Italijos institucijos.

(18)

Kalbant apie A139 projektą, Komisija, pvz., pažymėjo, kad AgustaWestland interneto svetainėje (8) pateikiamas toks šio produkto naudojimo galimybių sąrašas: būtinoji medicinos pagalba, gaisro gesinimas, uosto maršrutinio transporto paslaugos, teisėsauga, paslaugos atviroje jūroje, paieškos ir gelbėjimo darbai, VIP/korporacinės paslaugos. Komisija nusprendė, kad nė viena iš šių naudojimo galimybių nėra karinė.

(19)

Kalbant apie BA609 projektą, Komisija, pvz., pažymėjo, kad Bell Agusta interneto svetainėje (9) pateiktas dažnai užduodamų klausimų sąrašas, kur į klausimą, „ar BA609 yra ir civilinių, ir karinių konfigūracijų“, bendrovė atsakė, kad „šiuo metu BA609 projektuojamas tik civilinių konfigūracijų. Labiausiai panaši į karinę būtų SAR [paieškos ir gelbėjimo] konfigūracija pakrantės apsaugos tipo orlaiviams. Šiuo metu negalimos jokios karinės konfigūracijos“.

(20)

Atsižvelgdama į Sprendimo 2008/806/EB priėmimo metu turėtą informaciją, Komisija dar negalėjo padaryti išvados dėl tų dviejų projektų. Ji pasiliko teisę pateikti Italijai papildomų klausimų, kad prieš priimdama sprendimą galėtų išsiaiškinti tam tikrus su projektais susijusius klausimus. Todėl tiems dviem projektams tas sprendimas netaikomas.

3.   TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS DĖL DVIEJŲ PROJEKTŲ

(21)

Anoniminės trečiosios šalies (toliau – trečioji šalis) pastabose, pateiktose priėmus antrąjį sprendimą pradėti procedūrą ir vykdant procedūrą, išdėstyta keletas konkrečių pastabų dėl dviejų vertinamų projektų.

(22)

Trečioji šalis abejojo, ar šie du vertinami projektai galėtų būti laikomi kariniais. Trečiosios šalies nuomone, AW139 buvo visiškai civilinis sraigtasparnis, nes nebuvo skirtas kariniam naudojimui. Tai, kad keletą tokių sraigtasparnių nusipirko kariuomenės įvairiose pasaulio vietose, nekeičia civilinio AW139 pobūdžio.

(23)

Trečioji šalis pastebėjo, kad kariniai ir civiliniai sraigtasparniai išskiriami sertifikavimo etape, paprastai pirmą kartą projektą sertifikuojant. Be to, trečioji šalis pridūrė, kad būdingos karinių programų ypatybės – karinių specifikacijų apibrėžimo etapas, produkto sukūrimo sutartis su Gynybos ministerija ir produkto gamybos sutartis su Gynybos ministerija. Trečiosios šalies teigimu, tokie veiksmai būtų vieši ir nurodyti nacionalinės gynybos biudžete.

(24)

Kalbant apie BA609, trečioji šalis citavo Augusta pateiktą viešą informaciją, kurioje tuo metu buvo užsimenama tik apie pasvirojo sraigto naudojimą civiliniais tikslais.

(25)

Be to, trečioji šalis tvirtino, kad tiems dviem projektams plėtoti Agusta reikėjo daug lėšų, kurių galėjo gauti tik valstybei skyrus dosnią paramą.

(26)

Trečioji šalis ypač įrodinėjo, kad A139 sukurti būtų reikėję ne mažiau kaip 700 mln. EUR investicijų. Be to, trečioji šalis teigė, kad Agusta dalyvavimas jungtiniame BA609 projekte su Bell būtų kainavęs mažiausiai 200 mln. EUR.

(27)

Trečioji šalis teigė, kad remiantis viešai prieinama informacija Agusta MTTP išlaidos nepadengė šių sąnaudų.

4.   ITALIJOS PATEIKTAS PROJEKTŲ APIBŪDINIMAS

(28)

Antrajame sprendime pradėti procedūrą Komisija išreiškė abejonių, ar du projektai, į kuriuos buvo atkreiptas jos dėmesys – A139 ir BA609 – galėtų būti priskiriami prie karinių projektų, kaip tvirtino Italijos institucijos.

(29)

Kaip nurodyta Sprendime 2008/806/EB, Komisija negalėjo padaryti išvados dėl tų dviejų projektų remdamasi turima informacija.

(30)

Vertinamų projektų naudos gavėja yra Agusta  (10), Finmeccanica grupės narė. Agusta specializacija – sraigtasparniai. Savo pranešimuose Italija nurodė, kad jos pastabos pateiktos kartu su Finmeccanica.

(31)

Pirma, reikėtų priminti, kad Italijos Vyriausybė Įstatymą Nr. 808/85 taikė ir civiliniams, ir kariniams projektams finansuoti. Remiantis Italijos institucijų nurodytomis sumomis (Sprendimo 2008/806/EB 171–172 punktai), iš apytikriai 3 mlrd. EUR projektams, susijusiems su nacionaliniu saugumu, panaudota 1 311 mln. EUR.

(32)

Italija taip pat pateikė lentelę, kurioje išvardytos pagal šią schemą finansuotos programos, susijusios su nacionaliniu saugumu. Tai, kad kai kurie projektai nėra nurodyti nacionalinės gynybos biudžete, paaiškinama tuo, kad įgyvendinant karinius projektus taikyta civilinė teisė.

(33)

Italija, remdamasi EB sutarties 296 straipsniu, visų pirma tvirtino, kad tiems dviem projektams suteikta parama pagrįsta nacionalinio saugumo tikslais.

4.1.   A139 projektas

(34)

Italijos institucijų teigimu, po pradinių diskusijų, susijusių su NATO, A139 projektas prasidėjo kaip bendradarbiavimo su Rusijos įmone Kamov projektas, kuris baigėsi 1997 m. Paskui Italijos Vyriausybė per Italijos gynybos ministeriją paskelbė oficialų prašymą dėl koviniams veiksmams skirto kovinio transportinio sraigtasparnio.

(35)

Italijos institucijos parodė Komisijai […] dienos oficialų prašymą dėl galimybių studijos, kuriame išdėstyti kariniai reikalavimai.

(36)

Italijos institucijos taip pat parodė […] dienos karinio sraigtasparnio technines specifikacijas.

(37)

Italija nurodė, kad iki 1999 m. Agusta atliktą darbą sudarė pradinis projektavimas ir techninių galimybių sprendimai, kad būtų įvykdytas prašymas dėl kovinio transportinio sraigtasparnio, skirto koviniams veiksmams. Ji vykdė bandomojo pavyzdžio bandymus ir tvirtinimo procedūras, kaip antai: […] (1998) ir […] (1999).

(38)

Italijos teigimu, 2000 m. veikla buvo tęsiama atliekant […].

(39)

Anot Italijos institucijų, pagal Įstatymą Nr. 808/85 finansuojamas projektas baigėsi sukūrus karinį bandomąjį pavyzdį.

(40)

Italijos Vyriausybės sprendimas skirti paramą A139 priimtas 1998 m. Vyriausybės parama bendrovei buvo mokama […] dalimis tokia tvarka:

1   lentelė

Finansinė parama A139 projektui

(EUR)

Metai

Per metus skiriama suma

Bendra suma

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(41)

Italija vėlavimą kuriant karinį sraigtasparnį aiškino tuo, kad Gynybos ministerija toliau koregavo tikslius A139 operatyvinius reikalavimus, kad būtų atsižvelgta į taikos palaikymo misijų užsienyje patirtį (Albanija, Bosnija, Makedonija, Timoras ir Kosovas). Šie pakeitimai susiję su […].

(42)

Be to, Italija pažymėjo, kad A139 turėjo pakeisti esamą Bell 212, 205 ir 412 sraigtasparnių parką. Tačiau Italija pridūrė, kad dėl 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių reikėjo persvarstyti savo planus, siekiant […].

(43)

Kaip teigia Italija, A139 projektas skyrėsi nuo vėlesnio AW139 civilinio sraigtasparnio. Tačiau Komisijos nagrinėjamas A139 projektas buvo karinio sraigtasparnio AW 149 projekto pagrindas.

(44)

Italija palygino tų dviejų sraigtasparnių – AW139 ir AW 149 – technines savybes. Italijos teigimu, palyginus šiuos du sraigtasparnius paaiškėjo, kad:

AW139 pasižymi visomis civilinio sraigtasparnio savybėmis,

AW 149 pasižymi visomis karinio sraigtasparnio savybėmis,

su praktine patirtimi susijęs vieno sraigtasparnio projekto šalutinis poveikis kito sraigtasparnio projektui yra labai nedidelis, nes šie orlaiviai yra iš esmės skirtingi.

(45)

Ši lentelė sudaryta pagal Italijos pateiktą informaciją. Trečiame stulpelyje pateikiamas dviejų sraigtasparnių palyginimas, t. y. ar AW 149 sukurtos dalys skiriasi nuo AW139 dalių.

2   lentelė

AW139 ir AW 149 projektų palyginimas

 

Civilinis variantas AW139

Karinis variantas AW 149

AW 149, palyginti su AW139

Pagrindinio sraigto skersmuo

13,8 m

14,6 m

Nauja

Galinio sraigto skersmuo

2,7 m

2,8 m

Nauja

Lakūno kabinos dydis

 

Plotis + 3 cm

Naujas konstrukcinis projektas

Kabina

 

Ilgis + 30 cm

Plotis + 26 cm

Naujas konstrukcinis projektas

Važiuoklė

Neatspari smūginėms apkrovoms

Prošvaisa 42 cm

Atspari smūginėms apkrovoms (pagal karinius standartus)

Prošvaisa 50 cm

Nauja konstrukcija

Galinis stabilizatorius

 

+ 45 cm

Modifikacija arba nauja

Kilimo masė

6 400 kg; civilinio tipo sertifikavimas JAR/FAR 29

6 800–7 000 kg (be užduoties įrangos); sertifikavimas AR 56 (universalus variantas) ir DEF STAN 00-970 (JK gynybos ministerija)

Nauja

Varikliai

Bazinis PW PT6-67C

PW PT6-67C didesnės galios (Italijos teigimu)

Nauja

Transmisija

 

+ 25 % sukimo momento

Naujos mechaninės detalės su tuo pačiu korpusu

Pagalbinė jėgainė

Nėra

Papildomas varantysis elementas

Nauja

Kuro sistema

Atspari smūginėms apkrovoms pagal civilinius standartus JAR/FAR 29

Atspari smūginėms apkrovoms pagal karinius standartus; automatinis sandarinimas

Nauja konstrukcija

Ginklai

Nėra

7,62 mm pabūklai; gali būti įtaisyta 7 × 70 mm paleidimo įranga; 20 mm kulkosvaidžiai

Nauja

Išoriniai kroviniai

Standartas universaliam variantui (paieška ir gelbėjimas)

Vertikalios profiliuotos plokštumos sparnų galuose kroviniams gabenti pagal NATO standartus

Nauja konstrukcija

Balistinė apsauga

Nėra

Yra

Nauja

Aviacinės elektronikos sistema

Įprastos civilinės sistemos

Lanksti sistema, į kurią galima integruoti naujų prietaisų, reikalingų užduotims, susisiekimui ir navigacijai pagal karinius reikalavimus

Nauja

(46)

Italija taip pat pateikė informaciją apie AW139 plėtrą. Antžeminė bandomoji transporto priemonė buvo sukurta 2000 m., o 2001 m. buvo surinktas skrendantis bandomasis pavyzdys/prototipas. 2000 ir 2001 m. buvo pagaminti pirmieji prototipai ir pradėtas plėtros ir sertifikavimo procesas. 2003 m. birželio mėn. sraigtasparnį sertifikavo EASA (vėliau – JAV FAA). 2004 m. buvo išduotas naujas sertifikatas, kuriuo suteiktas leidimas pradėti pirmuosius bazinio varianto pristatymus. 2005 m. toliau sertifikuojama pagalbinė įranga, kad sraigtasparnis būtų geriau sukomplektuotas, įrengiant daugiau aviacinės elektronikos, pvz., meteorologinį radarą, infraraudonųjų spindulių įtaisą, avarinius plaustus, pagalbines talpyklas ir pan.

(47)

Be to, Italija paaiškino Augusta finansinę padėtį ir jos vykdomą MTTP projektų finansavimą. Italija pateikė sąrašą partnerių, su kuriais sudarytas rizikos ir pajamų dalijimosi susitarimas ir kurie dalyvavo plėtojant AW139, todėl Agusta galėjo smarkiai sumažinti savo pradines investicijas į projektą.

(48)

Italija pateikė bendrus duomenis apie Agusta MTTP išlaidas. Šiuo atveju, Italijos teigimu, Agusta investicijos į MTTP sudarė apie [20–30] % jos metinės apyvartos (vidutiniškai [550–700] mln. EUR 1998–2000 m.). Pagal Įstatymą Nr. 808/85 finansuojami kariniai projektai sudarė […] % visų MTTP išlaidų. Kitos lėšos išleistos įgyvendinant civilinius projektus, kuriems bendrąjį finansavimą skyrė valstybė (10,3 % finansuota pagal Įstatymą Nr. 808/85), arba MTTP projektams, kurie finansuoti savo lėšomis ([35–45] %). MTTP projekto, kuris virto AW139 projektu, finansavimas pasiekė […] mln. EUR per metus ([…] % iš […] %).

(49)

Be to, Italija pateikė 2006 m. rugsėjo 15 d.Agusta auditoriaus (PricewaterhouseCoopers) ataskaitą, kurioje teigiama, kad:

duomenys apie medžiagų, įrangos ir kitas su projektu susijusias išorės išlaidas tinkamai apibendrinti pagal bendrovės analitinę apskaitą,

darbo sąnaudos nustatytos pagal standartinius valandinio darbo užmokesčio dydžius, kurie neviršija Gynybos ministerijos nustatytų dydžių,

finansavimo duomenys atitinka sumas, kurias pagal Įstatymą Nr. 808 skyrė Pramonės ministerija.

(50)

Galiausiai dėl trečiosios šalies įtarimo, kad pirmasis sertifikavimas svarbus nustatant MTTP projekto pobūdį, Italijos institucijos atsakė, kad sertifikavimas nėra pakankama sąlyga nuspręsti dėl sraigtasparnio tipo. Savo argumentams pagrįsti Italijos institucijos pateikė ilgą sąrašą sraigtasparnių, kurie pirmiausia buvo sertifikuoti kaip kariniai ir tik po to kaip civiliniai arba atvirkščiai, arba lygiagrečiai buvo vykdomi du sertifikavimo procesai.

(51)

Italija dar tvirtino, kad pastaruoju metu tapo įprasta reikalauti, kad karinius sraigtasparnius sertifikuotų ir civilinės institucijos, o karinį sertifikavimą taikyti tik tam tikriems elementams (pvz., aviacinei elektronikai ir ginkluotei).

(52)

Apibendrindama, Italija tvirtino, kad civiliniu sertifikavimu neatmetama galimybė, kad pradinis sraigtasparnio kūrimas finansuojamas kariniais tikslais (kaip, Italijos institucijų teigimu, buvo A139 atveju), o tolesnę civilinio varianto plėtrą ir sertifikavimą finansuoja bendrovė tik savo lėšomis.

4.2.   BA609 projektas

(53)

BA609 projekto esmė – orlaivis su pasviruoju sraigtu, (t. y. orlaivis, kuris gali kilti ir leistis kaip sraigtasparnis, o skristi kaip lėktuvas). Sraigtai ant sparnų įtaisyti taip, kad kilimo ir leidimosi metu jų padėtis būtų vertikali, o skrydžio metu – horizontali. Jame sraigtasparnio lankstumas kilti ir leistis mažose erdvėse suderintas su pajėgumu skristi ilgesnius atstumus daug didesniu greičiu. Tačiau, atsižvelgiant į jo dydį ir savybes, palyginti su kitais sraigtasparniais, jis vis dar turi leistis paruoštoje aikštelėje (ant cemento platformos), o tai reiškia, kad jis netinkamas užduotims dykumose arba leistis ant naftos platformų.

(54)

BA609 projektui vadovauja JAV bendrovė Bell. Italijos teigimu, pradžią BA609 davė V 22 orlaivis su pasviruoju sraigtu, naudojamas JAV Vyriausybės.

(55)

Italija tvirtina, kad civilinį variantą sukūrė Bell kartu su Agusta savo lėšomis per BellAgusta, kurios 60 % kontroliuoja Bell ir 40 % – Agusta.

(56)

Italijos teigimu, abu BA609 variantai būtų lygiagrečiai plėtojami, kaip nurodyta toliau.

3   lentelė

BA609 projekto etapai

Metai

BA609 civilinio sraigtasparnio kūrimo etapai

BA609 karinio sraigtasparnio kūrimo etapai

1996 m.

Bell pradeda kūrimo procesą

 

1998 m. spalis

Susitarimas dėl Bell Agusta

[…]

1998 m. spalis

 

[…]

2002 m. gruodis

Pirmieji antžeminiai BA609 prototipo bandymai

 

2003 m. kovas

Pirmas pirmojo prototipo skrydis

 

2004 m.

 

[…]

2005 m. rugsėjis

 

[…]

2006 m. liepa

Pirmas antrojo civilinio prototipo skrydis

 

2012 m.

Laukiama išduodamo sertifikato

 

(57)

2007 m. gegužės mėn. Italijos institucijos pateikė Komisijai dokumentus, susijusius su kariniais reikalavimais.

(58)

Italija taip pat pateikė karinio jūrų laivyno raštus, kuriuose išreikštas strateginis susidomėjimas BA609 kūrimu. Italija išreiškė norą, kad […] taip pat turėtų būti numatyta galimybė orlaivį su pasviruoju sraigtu gabenti laivu.

(59)

Italijos teigimu, Agusta vykdoma BA609 projekto, kurį Italija tvirtina remianti, veikla Italijoje yra susijusi su kariniu BA609 variantu, kuris yra atskirtas ir skirtingas nuo civilinio BA609 varianto, šiuo metu plėtojamo JAV Bell gamyklose.

(60)

Italija pateikė išsamią informaciją apie dviejų variantų – karinio ir civilinio – technines savybes, Italijos institucijų teigimu, patvirtinančią, kad esama karinio varianto:

karinis variantas yra sunkesnis (8 t, palyginti su 7,6 t) ir turi didesnę kilimo masę (18 000 lb, palyginti su 16 800 lb),

karinio varianto sparno sekcija sustiprinta, kad būtų galima įrengti stumdomąsias duris, užtikrinti balistinę apsaugą, specialius sutvirtinimus, kur dedama papildomų krovinių, ir energijos sugertį fiuzeliaže, atsižvelgiant į griežtesnius reikalavimus dėl atsparumo smūginėms apkrovoms,

karinio varianto variklis yra didesnės galios PWC PT6C-67 (o ne PWC PT6C-67A),

kariniame variante yra pagalbinė jėgainė (PJ), kuri teikia energiją, kai varikliai išjungti, ir padidina orlaivio veikimo pajėgumus; civiliniame variante PJ nėra,

karinio varianto važiuoklė pritaikyta staigiam nusileidimui ir smūgiams – tai būdinga naudojant orlaivius kariniais tikslais; civiliniame variante sumontuota įtraukiamoji važiuoklė,

kariniame variante įdiegta smūginėms apkrovoms atspari kuro sistema, kurią galima automatiškai sandarinti ir pripildyti skrydžio metu, laikantis kitiems sraigtasparniams keliamų karinių reikalavimų; civilinio varianto kuro sistema mažiau atspari smūginėms apkrovoms,

karinis variantas pasižymi kitomis ypatybėmis, kurios civiliniam variantui nebūdingos: ginkluotas 20 mm kulkosvaidžiais ir raketų paleidimo įranga; juo galima gabenti papildomus išorinius krovinius kariniais tikslais (sudarant sąlygas įlaipinti ir išlaipinti karines pajėgas ir pan.); jame įdiegta sparnų ir sraigtų balistinė apsauga, įrengta šarvuota lakūno kabina ir t. t.

(61)

2008 m. rugsėjo 29 d. Komisijos pareigūnai Italijos institucijų kvietimu lankėsi vietoje. Italijos institucijos parodė jiems karinę bazę, kurioje vyksta BA609 bandymai, ir Agusta pagrindinę būstinę su jos MTTP skyriais.

(62)

Italijos institucijos jiems parodė:

Telemetrijos valdymo skyrių ir pateikė informaciją apie veiklą, susijusią su BA609 bandomuoju skrydžiu,

antrojo BA609 prototipo (11) skrydį ir nusileidimą, įskaitant pasvirųjų sraigtų perjungimą iš lėktuvo į sraigtasparnio režimą,

patį BA609, kurį pristatė jo pilotas,

trečiąjį BA609 prototipą, kuris kuriamas karinės bazės angare.

(63)

Karinėje bazėje Agusta pagrindinis vykdomasis direktorius išsamiai pristatė BA609. Italijos gynybos ministerijos atstovas pateikė tam tikrą informaciją apie karinę konfigūraciją ir užduotis, atsižvelgiant į tos ministerijos reikalavimus.

(64)

Taip pat pateikta įrodymų, susijusių su klausimais, kuriuos iškėlė JAV institucijos, atsakingos už V 22, […] (12).

(65)

Taip pat pateikta informacija apie evoliuciją nuo bazinės pasvirojo sraigto technologijų aviacinės elektronikos iki karinių skrydžių konfigūracijų […].

(66)

Agusta pagrindinės būstinės (Kašina Kostoje) izoliuotoje saugioje zonoje Komisijos pareigūnams parodyti šie tiesiogiai su BA609 susiję objektai:

natūralaus dydžio […] konfigūracijos BA609 maketas su atitinkama skrydžio įranga […],

skrydžių sistemos integravimo laboratorija, kurioje galima pamatyti modeliuojamus skrydžius su […].

(67)

Italija pateikė informaciją apie BA609 suteiktą paramą pagal du sprendimus dėl pagalbos. Pirmasis sprendimas apėmė 1998–2000 m. laikotarpį, pagalbos suma siekė apie […] mln. EUR.

(68)

Antrasis sprendimas apėmė 2001–2004 m. veiklą, o jame numatytos pagalbos dydis buvo dar […] mln. EUR. Ši veikla tebevykdoma, nes projekto įgyvendinimas gerokai vėlavo, o paskutines įmokas Italijos Vyriausybė sumokėjo […].

(69)

Italija pateikė lentelę, kurioje išsamiai nurodytos paramos sumos (13).

4   lentelė

Finansinė parama BA609 projektui

(mln. EUR)

 

1998 m.

1999 m.

2000 m.

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

Iš viso

Karinės platformos technologijos

Pasvirojo sraigto modeliavimo kodas

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Energijos perdavimo sistemos technologijos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Skrydžio valdymo sistema

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Skrydžio bandymas (techninė ir programinė įranga)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Iš viso

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Papildoma BA609 karinė ir saugumo konfigūracija

Konstrukcija

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Lėktuvo karkasas

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sistemos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Aviacinė elektronika

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Iš viso

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bendra suma

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(70)

Be to, Italija pateikė informaciją apie Agusta MTTP išlaidas (žr. 48 punktą). 1998–2000 m. išlaidos civiliniam BA609 variantui vidutiniškai sudarė […] mln. EUR per metus ([…] % iš minėtosios […] % sumos).

(71)

Kaip nurodyta 49 punkte, dėl A139 Italija pateikė Agusta auditoriaus (PricewaterhouseCoopers) ataskaitą.

(72)

Italijos teigimu, karinis projektas neturėjo jokio šalutinio technologinio poveikio BellAgusta vykdomam civiliniam projektui. Be to, Italija tvirtina, kad net jei praktinė patirtis buvo perduota, šalutinį technologinį poveikį būtų labai sunku kiekybiškai įvertinti.

(73)

Italija pripažįsta, kad pagrindinės sraigtasparnių technologijos iš esmės visada yra dvejopos ir tas pat pasakytina apie pasvirojo sraigto technologiją. Tačiau Italija taip pat pastebėjo, kad šiuo vertinamu atveju padėtis yra dar sudėtingesnė, nes projekto esmė – labai naujoviškas orlaivis, susijęs su daug didesnio masto kariniu projektu.

(74)

Galiausiai Italija pažymėjo, kad orlaivio su pasviruoju sraigtu kūrimas neturėtų jokios įtakos konkurencijai, nes Europoje ir net visame pasaulyje alternatyvių ir panašių projektų nėra.

(75)

Apibendrindama Italija teigė, kad vienintelis su pasviruoju sraigtu susijęs MTTP projektas, kurį ji ketino remti, t. y. BA609, susijęs su orlaiviu, skirtu kariniam naudojimui.

4.3.   Italijos išvados dėl dviejų projektų

(76)

Todėl kalbant apie abu orlaivius Italijos institucijos remiasi EB sutarties 296 straipsniu. Taigi jos prašo Komisijos baigti šią tyrimo procedūrą, nes ji nereikalinga, kadangi nagrinėjamos priemonės nepatenka į EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo sritį.

(77)

Kaip minėta keliuose pranešimuose, Italijos institucijos taip pat nurodė, kad tuo atveju, jeigu Italijos Vyriausybės taikomos priemonės Komisijai kelia didelį rūpestį dėl konkurencijos, šias priemones ji kartu su Italija turėtų nagrinėti remdamasi EB sutarties 298 straipsnio 1 dalimi.

5.   VERTINIMAS

(78)

Iš esmės Komisijos vertinimo tikslas yra nustatyti, ar parama, kurią Italija suteikė minėtiems dviem projektams, patenka į EB sutarties 296 straipsnio taikymo sritį.

(79)

Jeigu priemonei, kurios ėmėsi Italijos Vyriausybė tiems dviem projektams paremti, EB sutarties 296 straipsnis netaikomas, kaip tvirtina trečioji šalis, Komisijai reikės juos įvertinti pagal EB sutarties 87 straipsnį ir ypač MTTP projektams skiriamos pagalbos vertinimui taikomas taisykles. Ir priešingai, jeigu Italijos priemonės patenka į EB sutarties 296 straipsnio taikymo sritį, joms konkurencijos taisyklės netaikomos (14).

(80)

Italijai pateikus informaciją ir po vizito vietoje Komisija galėjo padaryti išvadą dėl tų dviejų projektų ir dėl priemonių, kurių ėmėsi Italijos Vyriausybė jiems paremti.

(81)

Iš pat pradžių reikėtų priminti, kad karinis įrangos pobūdis ir paskirtis savaime nėra pakankamas pagrindas netaikyti Bendrijos taisyklių remiantis EB sutarties 296 straipsniu. Tokia priemonė turi būti taip pat reikalinga valstybės narės esminiams saugumo interesams apsaugoti. Pagal Europos Teisingumo Teismo praktiką EB sutarties 296 straipsnis turi būti aiškinamas griežtai ir taikomas išimtiniais, aiškiai nustatytais atvejais. Be to, pareiga įrodyti, kad įvykdytos sąlygos taikyti išimtį, tenka valstybei narei.

(82)

Todėl, pirma, vertinimą reikia pradėti dviejų MTTP projektų pobūdžio patikrinimu.

(83)

Antra, atliekant vertinimą reikia nustatyti, ar Italija įrodė, kad taikomos priemonės buvo būtinos siekiant apsaugoti savo esminius saugumo interesus, kiek tai susiję su ginklų, amunicijos ir karo reikmenų gamyba ir prekyba jais – kitaip tariant, ar taikomas EB sutarties 296 straipsnis.

(84)

Trečia, atliekant vertinimą taip pat nagrinėjama, ar tokia parama galėjo turėti įtakos konkurencijos sąlygoms bendroje rinkoje, kiek tai susiję su Augusta kuriamais civiliniais sraigtasparniais.

(85)

Vertinant tuos du projektus svarbu pabrėžti, kad nagrinėjamos priemonės susijusios su MTTP etapais. Svarbu ne tik galutinių produktų per se pobūdis, bet ir MTTP etapo metu vykdytos veiklos pobūdis. Be to, reikia pabrėžti, kad vertinami projektai susiję tik su MTTP etapu, todėl neįmanoma jų įvertinti pagal gamybos sutartį, kaip reikalauja trečioji šalis, nes ji sudaroma vėlesniame etape.

(86)

Italija pateikė svarių įrodymų dėl dviejų projektų ir leido apsilankyti karinėje bazėje.

(87)

Galiausiai reikia priminti, kad Italija pasitelkė tą patį teisinį pagrindą – Įstatymą Nr. 808/85 – tiek civiliniams, tiek kariniams projektams remti. Kaip pažymėta Sprendime 2008/806/EB, kadangi remiant karinius projektus kaip teisinis pagrindas buvo taikoma civilinė teisė, viena vertus, kilo abejonių dėl finansuojamų projektų pobūdžio, kita vertus, tai paaiškina, kodėl tokie projektai nėra įtraukti į gynybos biudžetą.

5.1.   A139 projektas

(88)

Iš Italijos institucijų pateiktų dokumentų matyti, kad Italijos Vyriausybės remiamo A139 MTTP projekto paskirtis buvo susijusi su nacionaliniu saugumu.

(89)

Pirmiausia, kalbant apie A139, vertinamas projektas buvo skirtas tik bandomajam pavyzdžiui sukurti, o tai vienas iš pačių pirmųjų sraigtasparnio kūrimo etapų. Italija paaiškino, kad bandomasis pavyzdys buvo reikalingas tik kariniam sraigtasparniui AW 149 sukurti.

(90)

Italija parodė karinius dokumentus, kuriuose apibrėžtos karinio sraigtasparnio reikalavimai (žr. 35 punktą).

(91)

Italija taip pat parodė karinius dokumentus, kuriuose išdėstytos plėtojamo projekto techninės specifikacijos (žr. 36) punktą). Šios specifikacijos suformuluotos įgyvendinant MTTP projektą. Trečiosios šalies teigimu, kariniai reikalavimai ir karinės techninės specifikacijos yra du karinių programų plėtojimui būdingi etapai.

(92)

Remiantis Italijos pateikta informacija ir įrodymais, šiuo bandomuoju pavyzdžiu bus naudojamasi kuriant AW 149 sraigtasparnį, kurį galutinai sukurti užtruko gerokai ilgiau nei iš pradžių planuota.

(93)

Reikia atkreipti dėmesį, kad AW 149 tikslai ir savybės iš tiesų yra būdingos kariniam sraigtasparniui (15).

(94)

Be to, Italija pateikė informaciją apie bendrą viešąjį finansavimą, skirtą vertinamam projektui, ir apie bendras Agusta investicijas į MTTP veiklą. Šios sumos atitinka tik pradinio bandomojo pavyzdžio kūrimo finansavimą.

(95)

Italija pateikė bendrovės auditorių ataskaitą, kurioje patvirtinama, kad A139 projekto išlaidos registruotos kaip karinės išlaidos ir atitinka Italijos gynybos ministerijos nustatytus kriterijus.

(96)

AW 149 nustatytos užduotys visų pirma susijusios su pagalbine aviacijos veikla vykdant operacijas mūšio lauke; ši užduotis labai svarbi nacionaliniam saugumui.

(97)

Todėl iš Italijos pateiktos informacijos galima daryti išvadą, kad AW 149 yra sraigtasparnis, kuris yra svarbi priemonė siekiant Gynybos ministerijos nustatytų nacionalinio saugumo tikslų, kurie vėliau pakoreguoti remiantis Italijos kariuomenės vykdant operatyvines užduotis įgyta patirtimi (16).

(98)

Iš Italijos pateiktos informacijos matyti, kad paramos priemonės, kurias Italijos institucijos suteikė A139 projektui, buvo būtinos siekiant apsaugoti Italijos esminius saugumo interesus, nes jomis sudarytos galimybės reaguoti į karinius poreikius ir finansuoti ginklų gamybos technologijų, šiuo atveju – karinių sraigtasparnių, įtrauktų į 296 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, kūrimą. Todėl vertinant šią priemonę nustatyta, kad remiantis turima informacija negalima daryti išvados, kad Italija netinkamai vadovavosi 296 straipsniu.

(99)

Italija įrodinėja, kad A139 projektas būtų neturėjęs jokios naudos kuriant AW139 civilinį sraigtasparnį.

(100)

Tačiau kartu aišku, kad bendrovei tą patį akronimą (A139) naudojant civiliniam sraigtasparniui (AW139) kyla abejonių dėl projekto pobūdžio.

(101)

Italija pateikė išsamią informaciją apie du sraigtasparnius ir jų įrangą. Tai leido prieiti prie išvados, kad A139 civilinis sraigtasparnis (AW139) ir AW 149 yra du skirtingi sraigtasparniai.

(102)

Italijos parama buvo skirta MTTP etapo pradžioje sraigtasparniui, pasižyminčiam savybėmis, atitinkančiomis konkrečius strateginius Italijos gynybos reikalavimus, sukurti.

(103)

Italijos pateikta informacija apie karines A139 projekto savybes ir trečiosios šalies argumentai dėl civilinio AW139 pobūdžio neprieštarauja vieni kitiems. Kita vertus, gali būti ir iš tikrųjų tikėtina, kad pagal A139 projektą vykdoma MTTP veikla buvo naudinga kuriant AW139 civilinį sraigtasparnį (17).

(104)

Reikia priminti, kad sraigtasparniams būdingos savybės, dėl kurių galimas dvejopas jų naudojimas. Italijos teigimu, šiame sektoriuje bendrovės neretai pasinaudoja karinių sraigtasparnių MTTP projektais norėdamos sukurti civilinius sraigtasparnius.

(105)

Taigi galima daryti išvadą, kad nors Italijos institucijos neklydo taikydamos EB sutarties 296 straipsnį, vis tik šios priemonės turėjo konkurencijos sąlygas bendroje rinkoje iškreipiantį poveikį, nes jos buvo naudingos ir kuriant AW139 civilinį sraigtasparnį.

(106)

Todėl Komisija, remdamasi 298 straipsnio 1 dalimi, kartu su Italijos institucijomis nagrinės, kaip tokios priemonės galėtų būti pakoreguotos, kad atitiktų Sutartyje išdėstytas taisykles.

5.2.   BA609 projektas

(107)

Kalbant apie BA609, Italijos institucijos pateikė pakankamai informacijos, kuria remiantis galima įrodyti, kad kuriamas karinis orlaivio su pasviruoju sraigtu variantas.

(108)

Italijos institucijos išsamiai pristatė užduotis, kurias turėtų atlikti BA609. Jos pateikė įrodymų, kad Gynybos ministerijai reikalingas toks orlaivis. Tai etapas, kuris, trečiosios šalies nuomone, yra būtinas įgyvendinant karinius projektus.

(109)

Be to, Italijos institucijos surengė vizitą į karinę bazę. Vizito metu buvo galima pamatyti tikrus plėtojamo sraigtasparnio prototipus bei natūralaus dydžio įrangos maketus ir patvirtinti, kad jie iš tikrųjų naudojami kariniais tikslais (žr. 62–66 punktus).

(110)

Italijos institucijos taip pat pateikė informaciją apie orlaiviui kurti skiriamą finansavimą.

(111)

Jos taip pat pateikė auditorių ataskaitą, patvirtinančią, kad Italijos Vyriausybės išmokėtas sumas bendrovė panaudojo vien tik kariniams projektams.

(112)

Be to, Italijos institucijos paaiškino, kad dėl pasvirojo sraigto savybių galimas strateginis orlaivio panaudojimas nacionalinio saugumo tikslais, kaip antai jūrų priežiūra, kuri ypač svarbi Italijai dėl jos geografinės padėties (Viduržemio jūros regiono centrinė dalis).

(113)

Ypač demonstruojant, kaip kuriamos aviacinės elektronikos sistemos, suteikta šiek tiek informacijos apie galimas nacionalinio saugumo užduotis, kurias pasvirasis sraigtas leistų atlikti.

(114)

Iš Italijos pateiktos informacijos matyti, kad paramos priemonės, kurias Italijos institucijos suteikė BA609 projektui, buvo būtinos siekiant apsaugoti Italijos esminius saugumo interesus, nes jomis suteiktos galimybės reaguoti į karinius poreikius ir finansuoti ginklų gamybos technologijų, šiuo atveju – karinių sraigtasparnių, įtrauktų į 296 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, kūrimą. Todėl vertinant šias priemones nustatyta, kad remiantis turima informacija negalima daryti išvados, kad Italija netinkamai vadovavosi Sutarties 296 straipsniu.

(115)

Kita vertus, reikia taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad lygiagrečiai plėtojant du orlaivio variantus, net jeigu tai labai naujoviškas orlaivis, kaip BA609, vienos projekto dalies praktinė patirtis neišvengiamai perduodama kitai. Net jeigu, kaip Italija įrodė, kariniam naudojimui ir civilinei rinkai skirti orlaivio variantai iš esmės skiriasi, labai tikėtina, kad karinio orlaivio projekto šalutinis technologinis poveikis bus naudingas kuriant civilinį orlaivio variantą.

(116)

Taip ypač gali būti Agusta atliekant pradinį darbą, susijusį su pasvirojo sraigto mechanizmais.

(117)

Norint teisingai įvertinti šį pradinį darbą, taip pat reikia pripažinti, kad toks darbas – daugiausia vykęs praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pabaigoje – labai skiriasi nuo galutinio produkto, kuris pagal naujausias prognozes į rinką bus pateiktas tik 2013 m., jeigu ne vėliau (18).

(118)

Italijos pateikta informacija apie karinį BA609 projekto pobūdį neprieštarauja trečiosios šalies pateiktai informacijai apie civilinį BA609 orlaivio pobūdį. Italija pripažįsta, kad lygiagrečiai plėtojami du variantai. Todėl gali būti, ir iš tikrųjų tikėtina, kad pagal finansuojamą BA609 projektą vykdoma veikla buvo naudinga šiuo metu kuriamam civiliniam sraigtasparniui (19).

(119)

Taigi galima daryti išvadą, kad nors Italijos institucijos neklydo taikydamos EB sutarties 296 straipsnį, vis tik šios priemonės turėjo konkurencijos sąlygas bendroje rinkoje iškreipiantį poveikį, nes jos buvo naudingos ir kuriant BA609 civilinį sraigtasparnį.

(120)

Todėl Komisija, remdamasi EB sutarties 298 straipsnio 1 dalimi, kartu su Italijos institucijomis nagrinės, kaip tokios priemonės galėtų būti pakoreguotos, kad atitiktų Sutartyje išdėstytas taisykles.

6.   IŠVADA

(121)

Atsižvelgdama į visus išdėstytus faktus, Komisija gali daryti išvadą, kad parama, kurią Italijos Vyriausybė pagal Įstatymą Nr. 808/85 skyrė dviem MTTP projektams, A139 ir BA609, patenka į 296 straipsnio taikymo sritį.

(122)

Vadinasi, nėra jokios priežasties tęsti šią procedūrą pagal 88 straipsnio 2 dalį ir ji gali būti nutraukta.

(123)

Tačiau tyrimo metu Komisija taip pat nustatė, kad dėl priemonių pasikeitė konkurencijos sąlygos bendroje rinkoje, kiek tai susiję su produktais, kurie nėra skirti konkrečiai kariniams tikslams.

(124)

Dėl šių priežasčių pagal 298 straipsnio 1 dalį Komisija kartu su Italijos institucijomis vykdydama atskirą procedūrą turi nagrinėti, kaip šios priemonės gali būti pakoreguotos, kad atitiktų Sutartyje nustatytas taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priemonės, kurių Italija ėmėsi remdamasi Įstatymu Nr. 808/1985 dėl dviejų MTTP projektų, A139 ir BA609, patenka į EB sutarties 296 straipsnio taikymo sritį. Todėl nėra jokių priežasčių tęsti dabartinę procedūrą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2009 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 16, 2004 1 22, p. 2 ir OL C 252, 2005 10 12, p. 10.

(2)  Byla N 281/84, 1986 m. gegužės 14 d. raštas SG (86) 5685.

(3)  OL L 284, 2008 10 28, p. 1.

(4)  1996 m. Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai programa (OL C 45, 1996 2 17, p. 5) arba 1986 m. Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai programa (OL C 83, 1986 4 11, p. 2).

(5)  C (2005) 1813 galutinis.

(6)  OL C 252, 2005 10 12, p. 10.

(7)  Konfidenciali informacija, susijusi su pagrindinių nacionalinio saugumo interesų arba komercinių paslapčių apsauga.

(8)  http://www.agustawestland.com/products01_01.asp?id_product=15

(9)  http://www.bellagusta.com/air_ba_faq.cfm#8

(10)  Dabar AgustaWestland, bendrovei susijungus su Westland.

(11)  Pirmojo prototipo bandymai atliekami Bell Agusta aviacijos bendrovėje Teksase.

(12)  […]

(13)  Reikia pastebėti, kad esama nedidelių neatitikimų tarp Italijos lentelėje nurodytų sumų ir Italijos pateiktos informacijos apie sumas dviejuose sprendimuose dėl pagalbos.

(14)  Žr. bylą T-26/01 Fiocchi munizioni SpA prieš Komisiją [2003] ECR II-3951, 59 punktas.

(15)  Remiantis viešai prieinama informacija, pvz., bendrovės interneto svetainėje, AW 149 tinka naudoti tokiems veiksmams: parama mūšio lauke, kovos SAR, žvalgymas, sekimas, medicininė evakuacija, paieška ir gelbėjimas, vadovavimo ir kontrolės pagalbinės funkcijos.

(16)  Norėdamos ištirti naujas technologijas, valstybės narės nacionalinio saugumo srityje dažnai pradeda projektus, kurie nebūtinai pereina į gamybos etapą. Kariniai MTTP projektai negali nepatekti į EB sutarties 296 straipsnio taikymo sritį todėl, kad jie nebuvo sėkmingi arba nebuvo priimtas sprendimas pasinaudoti projektų rezultatais. Todėl su Gynybos ministerija pasirašytos gamybos sutartys nebuvo laikomos būtina sąlyga, kad MTTP projektams būtų taikomas EB sutarties 296 straipsnis.

(17)  Pvz., sumažėjus MTTP sąnaudoms arba naudojant technologijas, kurios iš pradžių kurtos pagal A139 karinį projektą, tačiau netrukus panaudotos kuriant AW139 civilinį produktą.

(18)  Faktas, kad projektas vis dar plėtojamas, reiškia du dalykus: dar nėra galutinių techninių specifikacijų, nes projektas susijęs su visiškai nauja technologija, kuriai bus taikomas sudėtingas sertifikavimo procesas; gamybos sutarties negali būti, nes MTTP projektas toli gražu nebaigtas.

(19)  Pvz., sumažėjus civilinio projekto MTTP sąnaudoms arba naudojant technologijas, kurios iš pradžių kurtos BA609 kariniam projektui, tačiau kartu naudotos įgyvendinant BA609 civilinį projektą.