22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/3


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 21 juni 2007

om planen för deponering av radioaktivt avfall till följd av ändringen av utsläppstillstånden för gas- och vätskeformiga radioaktiva ämnen i samband med nedmonteringen av INB 91 och den ändrade verksamheten för INB 141 vid kärnkraftverket i Creys-Malville i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratom-fördraget

(Endast den franska texten är giltig)

(2007/C 138/03)

Den 6 september 2006 mottog Europeiska kommissionen, i enlighet med artikel 37 i Euratom-fördraget, från Frankrikes regering allmänna upplysningar om planen för deponering av radioaktivt avfall till följd av ändringen av utsläppstillstånden för gas- och vätskeformiga radioaktiva ämnen i samband med nedmonteringen av INB 91 och den ändrade verksamheten för INB 141 vid kärnkraftverket i Creys-Malville i Frankrike.

På grundval av dessa upplysningar och de kompletterande uppgifter, som kommissionen begärde den 15 januari 2007 och som de franska myndigheterna tillhandahöll den 13 februari 2007, och efter samråd med expertgruppen har kommissionen formulerat följande yttrande:

1.

Avståndet mellan anläggningen och närmaste plats på en annan medlemsstats territorium (i detta fall Italien) är cirka 96 km.

2.

Vid normal drift kommer utsläppen av gas- och vätskeformiga ämnen, med hänsyn till de begärda nya utsläppstillstånden, inte att leda till någon exponering som kan påverka hälsan hos befolkningen i andra medlemsstater.

3.

Fast radioaktivt avfall som uppstår i samband med verksamheten kommer antingen att lagras på stället eller transporteras till särskilda anläggningar för avfallshantering i Frankrike. Experterna rekommenderar att de kontroller av konventionellt avfall som sker som en förebyggande åtgärd för att bekräfta att det inte förekommer någon kontamination, utförs på sådant sätt att de säkerställer att villkoren för friklassning i enlighet med de grundläggande säkerhetsnormerna (direktiv 96/29/Euratom) uppfylls.

4.

Skulle oplanerade utsläpp av radioaktivt avfall ske till följd av en olycka av den art och omfattning som behandlas i de allmänna upplysningarna, kommer de planerade ändringarna inte att leda till doser i andra medlemsstater som kan påverka hälsan hos befolkningen.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av planen för deponering av radioaktivt avfall till följd av ändringen av utsläppstillstånden för gas- och vätskeformiga radioaktiva ämnen i samband med nedmonteringen av INB 91 och den ändrade verksamheten för INB 141 vid kärnkraftverket i Creys-Malville inte torde innebära några risker för radioaktiv kontamination av vatten, jord eller luft som kan påverka hälsan hos befolkningen i andra medlemsstater, vare sig under normala förhållanden eller i händelse av en olycka av den typ och omfattning som avses i de allmänna upplysningarna.