22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/3


KOMMISSIONENS UDTALELSE

af 21. juni 2007

om den plan for bortskaffelse af radioaktivt affald, der følger af ændringen af tilladelser til udledning af gasformige og flydende radioaktive stoffer fra nedlukning af INB 91 og ændring af arbejdsopgaverne for INB 141 ved kernekraftværket Creys-Malville i Frankrig, i henhold til Euratom-traktatens artikel 37

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2007/C 138/03)

Den 6. september 2006 modtog Kommissionen fra den franske regering i overensstemmelse med Euratom-traktatens artikel 37 almindelige oplysninger om den plan for bortskaffelse af radioaktivt affald, der følger af ændringen af tilladelser til udledning af gasformige og flydende radioaktive stoffer fra nedlukning af INB 91 og ændring af arbejdsopgaverne for INB 141 ved kernekraftværket Creys-Malville i Frankrig.

På grundlag af disse oplysninger og de yderligere oplysninger, som Kommissionen anmodede om den 15. januar 2007, og som de franske myndigheder gav den 13. februar 2007, samt den derpå følgende høring af ekspertgruppen har Kommissionen udarbejdet følgende udtalelse:

1.

Afstanden fra kraftværket til det nærmeste punkt på en anden medlemsstats område, i dette tilfælde Italien, er omkring 96 km.

2.

Under normal drift vil udledningen af gasformige og flydende radioaktive stoffer ikke medføre en eksponering af befolkningen i en anden medlemsstat i et omfang, der kan forventes at påvirke dens sundhed.

3.

Fast radioaktivt affald fra driften bliver enten oplagret på anlægget eller transporteret til særlige affaldsbehandlingsanlæg i Frankrig. Eksperterne anbefaler, at den forebyggende kontrol af det konventionelle affald, der finder sted til bekræftelse af, at det ikke er kontamineret, udføres på en sådan måde, at kriterierne for frigivelse i direktivet om grundlæggende sikkerhedsnormer (direktiv 96/29/Euratom) samtidig er opfyldt.

4.

Skulle der ske uforudsete udslip af radioaktive stoffer som følge af en ulykke af den type og størrelse, som behandles i de almindelige oplysninger, vil de planlagte ændringer ikke give anledning til doser i andre medlemsstater, der kan forventes at påvirke befolkningens sundhed.

Kommissionen udtaler derfor konkluderende, at gennemførelse af planen for bortskaffelse af radioaktivt affald som følge af ændringen af tilladelser til udledning af gasformige og flydende radioaktive stoffer fra nedlukning af INB 91 og ændring af arbejdsopgaverne for INB 141 ved kernekraftværket Creys-Malville i Frankrig, hverken under normal drift eller i tilfælde af en ulykke af den type og størrelse, som behandles i de almindelige oplysninger, kan antages at medføre radioaktiv kontaminering af en anden medlemsstats vande, jord eller luftrum.