22.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 138/3


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 юни 2007 година

относно плана за депониране на радиоактивни отпадъци, резултат от изменението в разрешенията за изпускане на газообразни и течни радиоактивни отпадъчни флуиди за демонтирането на INB 91 (реактор + съпътстващи съоръжения) и промяната на задачите на INB 141 в атомната електроцентрала Креи-Малвил (Creys-Malville), Франция, в съответствие с член 37 от Договора за Евратом

(Автентичен е само текстът на френски език)

(2007/C 138/03)

На 6 септември 2006 г., в съответствие с член 37 от Договора за Евратом, Европейската комисия получи от правителството на Франция общи данни относно плана за депонирането на радиоактивни отпадъци, резултат от изменението в разрешенията за изпускания на течни и газообразни отпадъчни радиоактивни флуиди за демонтирането на INB 91 и промяната на задачите на INB 141 в атомната електроцентрала Креи-Малвил, Франция.

Въз основа на тези данни и на допълнителната информация, която бе поискана от Комисията на 15 януари 2007 г. и предоставена от френското правителство на 13 февруари 2007 г., както и след консултация с експертната група, Комисията изготви следното становище:

1.

Разстоянието между инсталацията и най-близката точка на територията на друга държава-членка, в случая Италия, е приблизително 96 km.

2.

При нормална работа, вземайки предвид поисканите нови разрешения за емисии, изпусканията на течни и газообразни отпадъчни флуиди няма да доведат до експозиционна доза, която да повлияе на здравето на населението на друга държава-членка.

3.

Твърдите радиоактивни отпадъци, резултат от действията, биват съхранявани на място или транспортирани до специални съоръжения за обработка на отпадъци във Франция. Експертите препоръчват проверките на конвенционалните отпадъци, провеждани като предохранителна мярка за потвърждаване отсъствието на замърсяване, да бъдат такива, че едновременно да гарантират и съответствие с критериите за освобождаване, определени в Основните стандарти за безопасност (Директива 96/29/Евратом на Съвета).

4.

В случай на непланирано изпускане на радиоактивни отпадъци в резултат на инцидент от вида и с мащабите, посочени в общите данни, планираните промени няма да доведат до дози в други държави-членки, които биха повлияли на здравето на населението.

В заключение, Комисията е на мнение, че изпълнението на плана за депонирането на радиоактивни отпадъци, във връзка с изменението в разрешенията за изпускания на течни и газообразни отпадъчни радиоактивни флуиди за демонтирането на INB 91 и промяната на задачите на INB 141 в атомната електроцентрала Креи-Малвил, както при нормална работа, така и в случай на инцидент от вида и с мащабите, посочени в общите данни, няма вероятност да доведе до радиоактивно замърсяване на водите, почвата или въздуха в друга държава-членка.