25.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 392/14


Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand

(2015/C 392/10)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget en anmodning om en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«).

1.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

Anmodningen om en fornyet undersøgelse blev indgivet af Metpro Limited (»ansøgeren«), en importør af visse former for rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Da foranstaltningerne også finder anvendelse på import med oprindelse i Thailand, har Kommissionen på eget initiativ besluttet også at indlede en fornyet undersøgelse af importen med oprindelse i Thailand.

Den fornyede undersøgelse er begrænset til at undersøge varedækningen med hensyn til en præcisering af, hvorvidt visse varetyper er omfattet af anvendelsesområdet for antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand (»de pågældende lande«).

2.   Den undersøgte vare

Den vare, der er genstand for denne undersøgelse, er rørfittings af deformerbart støbejern med gevind, med undtagelse af samlinger af kompressionsfittings i henhold til ISO DIN 13 metrisk gevind og runde forgreningsdåser med gevind uden låg af deformerbart støbejern (»den undersøgte vare«), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7307 19 10 (Taric-kode 7307191010).

3.   Gældende foranstaltninger

De foranstaltninger, der i øjeblikket er gældende, er en endelig antidumpingtold, som blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 430/2013 af 13. maj 2013 (2).

4.   Begrundelse for den fornyede undersøgelse

Ansøgeren anmoder om at udelukke visse rørfittings af deformerbart støbejern med gevind fra varedækningen for de gældende antidumpingforanstaltninger. De produkter, som angiveligt burde udelukkes, er elektriske installationsrør (rørbøjninger og T-rør) med en standard metrisk gevindstigning på 1,5 mm i henhold til »ISO Metric Form BS3463«.

I anmodningen havde ansøgeren fremlagt umiddelbare beviser i henhold til artikel 11, stk. 3, for at de grundlæggende fysiske, tekniske og/eller kemiske egenskaber ved den vare, der skal udelukkes, afviger væsentligt fra den undersøgte vares egenskaber. Beviserne anses for at være gældende for den undersøgte vare fra begge de to pågældende lande.

Der bør derfor foretages en fornyet undersøgelse af de gældende foranstaltninger, for så vidt angår omfanget af den undersøgte vare fra de pågældende lande. Forordninger, der måtte tage udspring i denne fornyede undersøgelse, kan have tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for indførelsen af de gældende foranstaltninger eller fra en senere dato, f.eks. dagen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Alle interesserede parter og især importører opfordres til at tilkendegive deres synspunkter i denne forbindelse og fremsende dokumentation herfor.

5.   Procedure

Efter at have informeret medlemsstaterne har Kommissionen fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, begrænset til undersøgelsen af varedækningen med hensyn til en præcisering af, hvorvidt visse varetyper er omfattet af anvendelsesområdet for antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af den undersøgte vare, og Kommissionen indleder hermed en fornyet undersøgelse i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3.

5.1.    Spørgeskemaer

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse, vil den sende spørgeskemaer til ansøgeren som importør, til de kendte eksporterende producenter i Folkerepublikken Kina og Thailand og til myndighederne i disse lande, til kendte producenter i Unionen, til kendte importører og brugere. Oplysningerne og dokumentationen skal være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter offentliggørelsen af denne indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

5.2.    Andre skriftlige bemærkninger

I henhold til bestemmelserne i denne meddelelse opfordres alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indsende oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

5.3.    Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt skal fremsættes skriftligt med angivelse af årsagerne til anmodningen. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

5.4.    Vejledning om indgivelse af skriftlige bemærkninger og indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance

Oplysninger, der indsendes til Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Interesserede parter skal, før de forelægger Kommissionen oplysninger og data, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter, der er berørt af undersøgelsen, oplysningerne og dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påtegningen »Limited« (3).

Interesserede parter, der indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, anmodes om at indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«, jf. grundforordningens artikel 19, stk. 2. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indsender fortrolige oplysninger uden at indsende et ikke-fortroligt sammendrag, der opfylder kravene til form og indhold, kan der ses bort fra sådanne fortrolige oplysninger.

Interesserede parter opfordres til at fremsætte deres bemærkninger og anmodninger pr. e-mail, herunder scannede fuldmagter og erklæringer, dog med undtagelse af omfattende besvarelser, der skal afleveres personligt eller sendes anbefalet på en CD-ROM eller DVD. Ved brug af e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »Korrespondance med Europa-Kommissionen i handelsbeskyttelsessager«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152565.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indsendelse af bemærkninger pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-mail: TRADE-R623-MALLEABLE-FITTINGS@ec.europa.eu.

6.   Manglende samarbejde

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part helt eller delvist undlader at samarbejde, og konklusionerne af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

Indgives svar ikke elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejde, forudsat at den interesserede part påviser, at indgivelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

7.   Høringskonsulent

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter i spørgsmål vedrørende bl.a. de gældende foranstaltningers varedækning.

På Generaldirektoratet for Handels hjemmeside kan interesserede parter finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens undersider: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen afsluttes senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 5.

9.   Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4).


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 430/2013 af 13. maj 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand og om afslutning af proceduren for Indonesien (EUT L 129 af 14.5.2013, s. 1).

(3)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (»antidumpingaftalen«). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(4)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.