02015R0035 — BG — 15.09.2017 — 003.004


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/35 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2014 година

за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 012, 17.1.2015 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/467 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 2015 година

  L 85

6

1.4.2016

 M2

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2283 НА КОМИСИЯТА от 22 август 2016 година

  L 346

111

20.12.2016

►M3

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/669 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2016 година

  L 97

3

8.4.2017

►M4

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1542 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2017 година

  L 236

14

14.9.2017


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 264, 13.10.2017, стp.  24 (2017/1542)

►C2

Поправка, ОВ L 195, 1.8.2018, стp.  27 (2015/35)
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/35 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2014 година

за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

(текст от значение за ЕИП)

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

ОЦЕНКА И КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ, ОСНОВАНИ НА РИСКА (СТЪЛБ I), ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ (СТЪЛБ II), ПО-ГОЛЯМА ПРОЗРАЧНОСТ (СТЪЛБ III)

ГЛАВА I

Общи разпоредби

РАЗДЕЛ 1

Определения и общи принципи

РАЗДЕЛ 2

Външни кредитни оценки

ГЛАВА II

Оценка на активи и пасиви

ГЛАВА III

Правила относно техническите резерви

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

РАЗДЕЛ 2

Качество на данните

РАЗДЕЛ 3

Методики за изчисляване на техническите резерви

ПОДРАЗДЕЛ 1

Допускания в основата на изчисляването на техническите резерви

ПОДРАЗДЕЛ 2

Информация в основата на изчисляването на най-добрите прогнозни оценки

ПОДРАЗДЕЛ 3

Прогнози за паричните потоци при изчисляването на най-добрата прогнозна оценка

ПОДРАЗДЕЛ 4

Добавка за риск

ПОДРАЗДЕЛ 5

Съвкупно изчисляване на техническите резерви

ПОДРАЗДЕЛ 6

Възстановявания по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск

РАЗДЕЛ 4

Съответна срочна структура на безрисковия лихвен процент

ПОДРАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

ПОДРАЗДЕЛ 2

Основна срочна структура на безрисковия лихвен процент

ПОДРАЗДЕЛ 3

Корекция за променливост

ПОДРАЗДЕЛ 4

Изравнителна корекция

РАЗДЕЛ 5

Видове дейности

РАЗДЕЛ 6

Пропорционалност и опростявания

ГЛАВА IV

Собствени средства

РАЗДЕЛ 1

Определяне на собствените средства

ПОДРАЗДЕЛ 1

Надзорно одобрение на допълнителните собствени средства

ПОДРАЗДЕЛ 2

Третиране на дяловите участия при определянето на собствените средства

РАЗДЕЛ 2

Класификация на собствените средства

РАЗДЕЛ 3

Допустимост на собствените средства

ПОДРАЗДЕЛ 1

Обособени средства

ПОДРАЗДЕЛ 2

Количествени ограничения

ГЛАВА V

Стандартна формула за капиталовото изискване за платежоспособност

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

ПОДРАЗДЕЛ 1

Изчисления въз основа на сценарий

ПОДРАЗДЕЛ 2

Подход на подробен преглед

ПОДРАЗДЕЛ 3

Регионални правителства и местни органи

ПОДРАЗДЕЛ 4

Значителен базисен риск

ПОДРАЗДЕЛ 5

Изчисляване на основното капиталово изискване за платежоспособност

ПОДРАЗДЕЛ 6

Пропорционалност и опростявания

ПОДРАЗДЕЛ 7

Обхват на модулите на подписваческия риск

РАЗДЕЛ 2

Модул на подписваческия риск в общото застраховане

РАЗДЕЛ 3

Модул на подписваческия риск в животозастраховането

РАЗДЕЛ 4

Модул на подписваческия риск в здравното застраховане

РАЗДЕЛ 5

Модул на пазарния риск

ПОДРАЗДЕЛ 1

Корелационни коефициенти

ПОДРАЗДЕЛ 2

Подмодул на лихвения риск

ПОДРАЗДЕЛ 3

Подмодул на риска, свързан с акции

ПОДРАЗДЕЛ 4

Подмодул на риска, свързан с недвижима собственост

ПОДРАЗДЕЛ 5

Подмодул на риска, свързан с лихвения спред

ПОДРАЗДЕЛ 6

Подмодул на риска от пазарна концентрация

ПОДРАЗДЕЛ 7

Подмодул на валутния риск

РАЗДЕЛ 6

Модул на риска от неизпълнение от страна на контрагента

ПОДРАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

ПОДРАЗДЕЛ 2

Експозиции от тип 1

ПОДРАЗДЕЛ 3

Експозиции от тип 2

РАЗДЕЛ 7

Модул на риска, свързан с нематериален актив

РАЗДЕЛ 8

Операционен риск

РАЗДЕЛ 9

Корекция за способността на техническите резерви и на отсрочените данъци да покриват загуби

РАЗДЕЛ 10

Техники за намаляване на риска

РАЗДЕЛ 11

Обособени средства

РАЗДЕЛ 12

Специфични за предприятието параметри

РАЗДЕЛ 13

Процедура за актуализиране на корелационните параметри

ГЛАВА VI

Капиталово изискване за платежоспособност — цялостни и частични вътрешни модели

РАЗДЕЛ 1

Определения

РАЗДЕЛ 2

Приложен тест

РАЗДЕЛ 3

Статистически стандарти за качество

РАЗДЕЛ 4

Стандарти за калибриране

РАЗДЕЛ 5

Интегриране на частичните вътрешни модели

РАЗДЕЛ 6

Разпределение на печалбата и загубата

РАЗДЕЛ 7

Стандарти за валидиране

РАЗДЕЛ 8

Стандарти за документиране

РАЗДЕЛ 9

Външни модели и данни

ГЛАВА VII

Минимално капиталово изискване

ГЛАВА VIII

Инвестиране в секюритизиращи позиции

ГЛАВА IX

Система на управление

РАЗДЕЛ 1

Елементи на системата на управление

РАЗДЕЛ 2

Функции

РАЗДЕЛ 3

Изисквания за квалификация и надеждност

РАЗДЕЛ 4

Възлагане на дейности на външни изпълнители

РАЗДЕЛ 5

Политика за възнагражденията

ГЛАВА X

Добавяне на капитал

РАЗДЕЛ 1

Обстоятелства, при които се налага изискване за добавяне на капитал

РАЗДЕЛ 2

Методики за изчисляване на добавения капитал

ГЛАВА XI

Удължаване на срока за възстановяване

ГЛАВА XII

Публично оповестяване

РАЗДЕЛ 1

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние: структура и съдържание

РАЗДЕЛ 2

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние: неоповестяване на информация

РАЗДЕЛ 3

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние: срокове, средства за оповестяване и актуализации

ГЛАВА XIII

Редовна надзорна отчетност

РАЗДЕЛ 1

Елементи и съдържание

РАЗДЕЛ 2

Срокове и средства за комуникация

ГЛАВА XIV

Прозрачност и отчетност на надзорните органи

ГЛАВА XV

Схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск

РАЗДЕЛ 1

Разрешение

РАЗДЕЛ 2

Задължителни договорни условия

РАЗДЕЛ 3

Система на управление

РАЗДЕЛ 4

Надзорна отчетност

РАЗДЕЛ 5

Изисквания за платежоспособност

ДЯЛ II З

АСТРАХОВАТЕЛНИ ГРУПИ

ГЛАВА I

Изчисляване на груповата платежоспособност

РАЗДЕЛ 1

Групова платежоспособност: избор на метод за изчисляване и общи принципи

РАЗДЕЛ 2

Групова платежоспособност: методи за изчисляване

ГЛАВА II

Вътрешни модели, използвани за изчисляване на консолидираното групово капиталово изискване за платежоспособност

РАЗДЕЛ 1

Цялостни или частични вътрешни модели, използвани за изчисляване единствено на груповото капиталово изискване за платежоспособност

РАЗДЕЛ 2

Използване на вътрешен модел на групата

ГЛАВА III

Надзор над груповата платежоспособност за групи с централизирано управление на риска

ГЛАВА IV

Координация на надзора на групова основа

РАЗДЕЛ 1

Колегиуми на надзорните органи

РАЗДЕЛ 2

Обмен на информация

РАЗДЕЛ 3

Национален или регионален надзор на ниво подгрупа

ГЛАВА V

Публично оповестяване

РАЗДЕЛ 1

Групов отчет за платежоспособността и финансовото състояние

РАЗДЕЛ 2

Индивидуален отчет за платежоспособността и финансовото състояние

ГЛАВА VI

Надзорна отчетност на ниво група

РАЗДЕЛ 1

Редовна отчетност

РАЗДЕЛ 2

Отчетност във връзка с концентрации на риска и сделки в рамките на групата

ДЯЛ III

ЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА I

Предприятия, които извършват презастрахователна дейност, с централно управление в трета държава

ГЛАВА II

Свързани застрахователни и презастрахователни предприятия от трета държава

ГЛАВА III

Застрахователни и презастрахователни предприятия, чиито предприятия майки са извън Съюза

ГЛАВА IV

Заключителни разпоредбиДЯЛ I

ОЦЕНКА И КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ, ОСНОВАНИ НА РИСКА (СТЪЛБ I), ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ (СТЪЛБ II), ПО-ГОЛЯМА ПРОЗРАЧНОСТ (СТЪЛБ III)ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИРАЗДЕЛ 1

Определения и общи принципи

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „алтернативни методи за оценка“ означава методи за оценка, които са съгласувани с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, различни от тези, при които се използват единствено котирани пазарни цени за еднакви или сходни активи или пасиви;

2. „анализ на сценария“ означава анализ на въздействието на съвкупност от неблагоприятни събития;

3. „здравнозастрахователно задължение“ означава застрахователно задължение, което обхваща едното или двете от следните:

i) предоставянето на медицинско лечение или грижи, включително превантивни или лечебни медицински грижи или грижи поради заболяване, произшествие, увреждане или недъг или финансово обезщетение за такова лечение или грижи,

ii) финансово обезщетение за заболяване, произшествие, увреждане или недъг;

4. „застрахователно задължение във връзка с медицински разходи“ означава застрахователно задължение, което обхваща предоставянето на медицинско лечение или грижи или финансовото обезщетение, посочени в точка 3, подточка i);

5. „застрахователно задължение във връзка със защита на доходите“ означава задължение, което обхваща финансовото обезщетение, посочено в точка 3, подточка ii), различно от финансовото обезщетение, посочено в точка 3, подточка i);

6. „застрахователно задължение във връзка с обезщетение на работниците“ означава застрахователно задължение, което обхваща предоставянето на медицинско лечение или грижи или финансовото обезщетение, посочени в точка 3, подточки i) и ii), и което възниква в резултат на произшествия на работното място, трудова злополука и професионална болест;

7. „здравно презастрахователно задължение“ означава презастрахователно задължение, което възниква в резултат на прието презастраховане, покриващо здравнозастрахователни задължения;

8. „презастрахователно задължение във връзка с медицински разходи“ означава презастрахователно задължение, което възниква в резултат на прието презастраховане, покриващо застрахователни задължения във връзка с медицински разходи;

9. „презастрахователно задължение във връзка със защита на доходите“ означава презастрахователно задължение, което възниква в резултат на прието презастраховане, покриващо застрахователни задължения във връзка със защита на доходите;

10. „презастрахователно задължение във връзка с обезщетение на работниците“ означава презастрахователно задължение, което възниква в резултат на прието презастраховане, покриващо застрахователни задължения във връзка с обезщетение на работниците;

11. „записани премии“ означава премиите, дължими на застрахователно или презастрахователно предприятие за определен период от време, независимо от това дали тези премии са свързани изцяло или отчасти със застрахователно или презастрахователно покритие, осигурено в различен период от време;

12. „получени премии“ означава премиите, свързани с риска, покрит от застрахователното или презастрахователното предприятие за определен период от време;

13. „предсрочно прекратяване“ означава всички възможни начини за пълно или частично прекратяване на полицата, включително следното:

i) доброволно прекратяване на полицата със или без заплащане на откупна стойност;

ii) смяна на застрахователното или презастрахователното предприятие от страна на титуляря на полицата;

iii) прекратяване на полицата в резултат на отказа на титуляря на полицата да плаща премията;

14. „прекратяване“ на застрахователна полица означава предсрочно прекратяване, изтичане на срока на действие без заплащане на откупна стойност, изплащане на всички договорени премии, автоматични разпоредби за неизплащане на неустойка или упражняване на други варианти за прекратяване на полицата или неупражняване на варианти за продължаване на срока на действие на полицата;

15. „варианти за прекратяване“ означава всички предвидени по закон или по договор права на титуляря на полицата частично или цялостно да прекрати, прекрати предсрочно, намали, ограничи или преустанови застрахователното покритие или да остави да изтече срока на действие на застрахователната полица;

16. „варианти за продължаване“ означава всички предвидени по закон или по договор права на титуляря на полицата частично или изцяло да сключи, поднови, увеличи, удължи или възобнови застрахователното или презастрахователното покритие;

17. „покритие на вътрешен модел“ означава рисковете, отразени в прогнозата на вероятностното разпределение, на която се основава вътрешният модел;

18. „обхват на вътрешен модел“ означава рисковете, които вътрешният модел е одобрен да покрива; в обхвата на вътрешния модел могат да бъдат както рискове, които са включени в стандартната формула за капиталовото изискване за платежоспособност, така и такива, които не са включени в нея;

19. „инвестиция в търгуема ценна книга или в друг финансов инструмент, базиран на прегрупирани заеми“ и „секюритизираща позиция“ означава експозиция към секюритизация по смисъла на член 4, параграф 1, точка 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

20. „пресекюритизираща позиция“ означава експозиция по смисъла на член 4, параграф 1, точка 63 от Регламент (ЕО) № 575/2013;

21. „инициатор“ означава инициатор по смисъла на член 4, параграф 1, точка 13 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

22. „спонсор“ означава спонсор по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

23. „транш“ означава транш по смисъла на член 4, параграф 1, точка 67 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

24. „централна банка“ означава централна банка по смисъла на член 4, параграф 1, точка 46 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

25. „базисен риск“ означава рискът, произтичащ от ситуация, при която покритата от техники за намаляване на риска експозиция не съответства на рисковата експозиция на застрахователното или презастрахователното предприятие;

26. „договори за обезпечение“ означава договори, по силата на които доставчиците на обезпечението правят едно от следните:

а) прехвърлят на обезпеченото лице пълното право на собственост върху обезпечението с цел осигуряване или гарантиране по друг начин на изпълнението на съответното задължение;

б) предоставят на обезпеченото лице или в негова полза обезпечение под формата на гаранция, като при учредяване на правото на гаранция доставчикът на обезпечението или попечителят запазва правото на собственост върху обезпечението;

27. по отношение на съвкупност от позиции „всички възможни комбинации от две“ такива позиции означава всички поръчани двойки позиции от съвкупността;

28. „споразумение за групиране“ означава споразумение, при което няколко застрахователни или презастрахователни предприятия се договарят да споделят установени застрахователни рискове в определени пропорции. Страните, застраховани от членовете на споразумението за групиране, не са членове на споразумението за групиране;

29. „експозиция от тип А на групата“ означава рискът, прехвърлен от застрахователно или презастрахователно предприятие към споразумение за групиране, когато застрахователното или презастрахователното предприятие не е страна по това споразумение за групиране;

30. „експозиция от тип Б на групата“ означава рискът, прехвърлен от застрахователно или презастрахователно предприятие към друг член на споразумение за групиране, когато застрахователното или презастрахователното предприятие е страна по това споразумение за групиране;

31. „експозиция от тип В на групата“ означава рискът, прехвърлен от застрахователно или презастрахователно предприятие, което е член на споразумение за групиране, към друго застрахователно или презастрахователно предприятие, което не е член на това споразумение за групиране;

32. „дълбок пазар“ означава пазар, на който сделки, свързани с голямо количество финансови инструменти, могат да се осъществят, без това да окаже значително въздействие върху цената на инструментите;

33. „ликвиден пазар“ означава пазар, на който финансовите инструменти могат лесно да се преобразуват посредством покупка или продажба, без това да предизвиква значителна промяна в цената;

34. „прозрачен пазар“ означава пазар, на който текущата търговска и ценова информация е лесно достъпна за широката общественост, по-специално за застрахователните или презастрахователните предприятия;

35. „бъдещи дискреционни бонуси“ и „бъдещи дискреционни плащания“ означава бъдещи плащания, различни от обвързаните с индекс или с дялове в инвестиционен фонд обезщетения по застрахователни или презастрахователни договори, които имат една от следните характеристики:

а) законовото или договорното основание за тях е един или повече от следните резултати:

i) икономическите резултати от определена група договори или определен вид договор или един единствен договор;

ii) реализираната или нереализираната възвръщаемост на инвестициите в определена група активи, държани от застрахователното или презастрахователното предприятие;

iii) печалбата или загубата на застрахователното или презастрахователното предприятие или на фонд, съответстващ на договора;

б) те са въз основа на декларация на застрахователното или презастрахователното предприятие и моментът или размерът на плащанията е изцяло или частично по негова преценка;

36. „основна срочна структура на безрисковия лихвен процент“ означава срочна структура на безрисковия лихвен процент, която е получена по същия начин, както съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, която трябва да се използва за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка съгласно член 77, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, но без към съответната структура на безрисковия лихвен процент да се прилага изравнителна корекция, корекция за променливост или преходна корекция в съответствие с член 308в от посочената директива;

37. „портфейл, за който се прилага изравнителна корекция“ означава портфейл от застрахователни или презастрахователни задължения, по отношение на който се прилага изравнителната корекция, и целевият портфейл от активи, както е посочено в член 77б, параграф 1, буква а) от Директива 2009/138/ЕО;

38. „здравнозастрахователни задължения, подобни на животозастрахователни задължения“ означава здравнозастрахователни задължения, които са разпределени към видовете дейности, свързани с животозастрахователни задължения, в съответствие с член 55, параграф 1;

39. „здравнозастрахователни задължения, различни от животозастрахователни задължения“ означава здравнозастрахователни задължения, които са разпределени към видовете дейности, свързани с общозастрахователни задължения в съответствие с член 55, параграф 1;

40. „предприятие за колективно инвестиране“ означава предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) съгласно определението в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ) или алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 3 );

41. по отношение на дадено застрахователно или презастрахователно предприятие „основно търговско поделение“ означава определен сегмент от застрахователното и презастрахователното предприятие, който функционира независимо от другите подразделения на предприятието, разполага със самостоятелни ресурси и процедури за управление в рамките на предприятието и крие рискове, които са съществени по отношение на цялата дейност на предприятието;

42. по отношение на дадена застрахователна или презастрахователна група „основно търговско поделение“ означава определен сегмент от групата, който функционира независимо от другите подразделения на групата, разполага със самостоятелни ресурси и процедури за управление в рамките на групата и крие рискове, които са съществени по отношение на цялата дейност на групата; всяко юридическо лице, което принадлежи към групата, представлява основно търговско поделение или се състои от няколко основни търговски поделения;

43. „административен, управителен или надзорен орган“ означава управителният орган или надзорният орган или и двата органа, когато в съответното национално законодателство е предвидена двустепенна система на управление, обхващаща управителен орган и надзорен орган, или, когато в съответното национално законодателство не е предвиден конкретен орган — управителният орган;

44. „агрегирана максимална рискова експозиция“ означава сборът от максималните плащания, включително разходите, които могат да възникнат във връзка със схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, с изключение на разходите, които изпълняват всички изброени по-долу критерии:

а) схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск има право да изисква от застрахователното или презастрахователното предприятие, което е прехвърлило рискове към нея, да заплати разходите;

б) схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск не е длъжна да покрива разходите, освен ако и докато не получи от застрахователното или презастрахователното предприятие, което е прехвърлило рисковете към нея, сума, равняваща се на разходите;

в) застрахователното или презастрахователното предприятие, което е прехвърлило рискове към схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, не включва разходите като сума, възстановима по силата на схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск в съответствие с член 41 от настоящия регламент;

45. „съществуващ застрахователен или презастрахователен договор“ означава застрахователен или презастрахователен договор, за когото са признати застрахователни или презастрахователни задължения;

46. „очакваната печалба, включена в бъдещите премии“ означава очакваната настояща стойност на бъдещите парични потоци, които са резултат от включването в техническите резерви на премиите по съществуващи застрахователни и презастрахователни договори, които се очаква да бъдат получени в бъдеще, но които е възможно да не бъдат получени по причина, различна от настъпване на застрахователното събитие, независимо от законовите или договорните права на титуляря на полицата да прекрати полицата;

47. „застраховка на ипотечен заем“ означава кредитно застраховане, което осигурява покритие на заемодателите в случай на неизпълнение на задължения по предоставените от тях ипотечни заеми;

48. „дъщерно предприятие“ означава всяко дъщерно предприятие по смисъла на член 22, параграфи 1 и 2 от Директива 2013/34/ЕС, включително съответните му дъщерни предприятия;

49. „свързано предприятие“ означава предприятие, което е или дъщерно предприятие, или друго предприятие, в което се притежава дялово участие, или предприятие, свързано с друго предприятие посредством отношение, посочено в член 22, параграф 7 от Директива 2013/34/ЕИО;

50. „поднадзорно предприятие“ означава „поднадзорно лице“ по смисъла на член 2, параграф 4 от Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 4 );

51. „предприятие, което не е поднадзорно“ означава всяко предприятие, различно от изброените в член 2, параграф 4 от Директива 2002/87/ЕО;

52. „предприятие, извършващо финансови дейности, което не е поднадзорно“ означава предприятие, което не е поднадзорно и което извършва една или повече от дейностите, посочени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ), ако тези дейности представляват значителна част от неговата обща дейност;

53. „предприятие за спомагателни услуги“ означава предприятие, което не е поднадзорно и чиято основна дейност е притежаване или управление на собственост, управление на услуги за обработка на данни, здравни грижи или всяка друга подобна дейност, която е спомагателна към основната дейност на едно или повече застрахователни или презастрахователни предприятия;

54. „управляващо дружество на ПКИПЦК“ означава управляващо дружество по смисъла на член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО или инвестиционно дружество с разрешение съгласно член 27 от посочената директива, при условие че то не е посочило управляващо дружество съгласно същата директива;

55. „управител на алтернативен инвестиционен фонд“ означава управител на алтернативни инвестиционни фондове по смисъла на член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС;

▼M4

55а. „инфраструктурни активи“ означава материални активи, структури или съоръжения, системи и мрежи, чрез които се предоставят или поддържат основни обществени услуги;

55б. „инфраструктурна организация“ означава организация или корпоративна група, която през последната си финансова година, за която има налични данни или според финансовото предложение, е реализирала основната част от своите приходи от притежаването, финансирането, разработването или експлоатирането на инфраструктурни активи;

▼B

56. „институции за професионално пенсионно осигуряване“ означава институции по смисъла на член 6, буква а) от Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 6 );

57. „местно застрахователно предприятие“ означава предприятие, лицензирано и контролирано от надзорните органи на трета държава, за което би било необходимо издаването на лиценз за застрахователно предприятие в съответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО, ако неговото главно управление се намира в Съюза;

58. „местно презастрахователно предприятие“ означава предприятие, лицензирано и контролирано от надзорните органи на трета държава, за което би било необходимо издаването на лиценз за презастрахователно предприятие в съответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО, ако неговото главно управление се намираше в Съюза.

Член 2

Експертна преценка

1.  Когато застрахователните и презастрахователните предприятия правят допускания относно правилата, свързани с оценката на активите и пасивите, техническите резерви, собствените средства, капиталовите изисквания за платежоспособност, минималните капиталови изисквания и инвестиционните правила, тези допускания се основават на експертното мнение на лица със съответните знания, опит и разбиране на рисковете, присъщи на застрахователната или презастрахователната дейност.

2.  Застрахователните и презастрахователните предприятия гарантират, като вземат надлежно предвид принципа на пропорционалност, че вътрешните ползватели на съответните допускания са информирани относно съответното им съдържание, тяхната степен на надеждност и техните ограничения. За тази цел доставчиците на услуги, на които са възложени за подизпълнение функции или дейности, се считат за вътрешни ползватели.РАЗДЕЛ 2

Външни кредитни оценки

Член 3

Обвързване на кредитните оценки със степените на кредитно качество

Скалата на степените на кредитно качество, посочена в член 109а, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО, включва степени на кредитно качество от 0 до 6.

Член 4

Общи изисквания относно използването на кредитните оценки

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия могат да използват външна кредитна оценка за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност в съответствие със стандартната формула само когато тя е присъдена от агенция за външна кредитна оценка (АВКО) или е одобрена от АВКО в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ).

2.  Застрахователните или презастрахователните предприятия определят една или повече АВКО, които да бъдат използвани при изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност в съответствие със стандартната формула.

3.  Кредитните оценки се използват по последователен начин, а не избирателно.

4.  При използването на кредитните оценки застрахователните и презастрахователните предприятия изпълняват всяко едно от следните изисквания:

а) когато застрахователно или презастрахователно предприятие реши да използва кредитните оценки, изготвени от призната АВКО за определен клас позиции, то използва тези кредитни оценки по последователен начин за всички позиции, спадащи към този клас;

б) когато застрахователно или презастрахователно предприятие реши да използва кредитните оценки, изготвени от призната АВКО, то ги използва без прекъсване и последователно във времето;

в) застрахователното или презастрахователното предприятие използва само кредитните оценки на призната АВКО, в които се отчитат всички суми на главницата, както и дължимите по нея лихви;

г) ако за рейтингова позиция е налице само една кредитна оценка от призната АВКО, тази кредитна оценка се използва за определянето на капиталовите изисквания за позицията;

д) ако за рейтингова позиция има две кредитни оценки от признати АВКО и те съответстват на различни параметри, се използва оценката, която води до по-високото капиталово изискване;

е) ако за рейтингова позиция има повече от две кредитни оценки от признати АВКО, се използват двете оценки, които водят до двете най-ниски капиталови изисквания. Ако двете най-ниски капиталови изисквания са различни, се използва тази от двете оценки, която води до по-високото капиталово изискване. Ако двете най-ниски капиталови изисквания са еднакви, се използва оценката, в резултат на която е получено това капиталово изискване;

ж) застрахователните и презастрахователните предприятия използват по възможност както поискани, така и непоискани кредитни оценки.

5.  Когато дадена позиция е част от по-големи или по-сложни експозиции на застрахователното или презастрахователното предприятие, предприятието изготвя своя собствена вътрешна кредитна оценка на позицията и я отнася към една от седемте степени в скалата за оценка на кредитното качество. Когато собствената вътрешна кредитна оценка води до капиталово изискване, което е по-ниско от определеното съгласно наличните кредитни оценки от признати АВКО, тогава собствената вътрешна кредитна оценка не се взема предвид за целите на настоящия регламент.

6.  За целите на параграф 5 по-големите или по-сложни експозиции на дадено предприятие включват секюритизиращи позиции от тип 2, посочени в член 177, параграф 3, и пресекюритизиращи позиции.

Член 5

Кредитна оценка на емитенти и емисии

1.  Когато е налице кредитна оценка за конкретна емисионна програма или инструмент, към които спада позицията, съставляваща експозицията, се използва тази кредитна оценка.

2.  Когато за някоя позиция няма пряко приложима кредитна оценка, но има кредитна оценка за конкретна емисионна програма или инструмент, към които не спада позицията, съставляваща експозицията, или обща кредитна оценка за емитента, то тогава тази кредитна оценка се използва в един от следните случаи:

а) тя води до същото или до по-високо капиталово изискване, отколкото би било другояче, като въпросната експозиция е с равностоен или по-нисък ранг във всяко отношение в сравнение с конкретната емисионна програма или инструмент или в сравнение с необезпечените експозиции от по-висок ранг на този емитент, в зависимост от случая;

б) тя води до същото или до по-ниско капиталово изискване, отколкото би било другояче, като въпросната експозиция е с равностоен или по-висок ранг във всяко отношение в сравнение с конкретната емисионна програма или инструмент или в сравнение с необезпечените експозиции от по-висок ранг на този емитент, в зависимост от случая.

Във всички останали случаи застрахователните или презастрахователните предприятия приемат, че за експозицията не е налице кредитна оценка от призната АВКО.

3.  Кредитните оценки за емитенти в рамките на дадена корпоративна група не се използват като кредитна оценка за друг емитент от същата корпоративна група.

Член 6

Двоен кредитен рейтинг за секюритизиращи позиции

Чрез дерогация от член 4, параграф 4, буква г), когато за дадена секюритизираща позиция има само една кредитна оценка от призната АВКО, тази кредитна оценка не се използва. Капиталовите изисквания за тази позиция се определят, както биха се определили, в случай че няма кредитна оценка от призната АВКО.ГЛАВА II

ОЦЕНКА НА АКТИВИ И ПАСИВИ

Член 7

Допускания за целите на оценяването

Застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват активите и пасивите въз основа на допускането, че предприятието ще упражнява своята дейност като действащо предприятие.

Член 8

Обхват

Членове 9—16 се прилагат при признаването и оценяването на активите и пасивите, различни от техническите резерви.

Член 9

Методика на оценяване — общи принципи

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия признават активите и пасивите съобразно международните счетоводни стандарти, приети от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002.

2.  Застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват активите и пасивите съобразно международните счетоводни стандарти, приети от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 г., при условие че тези стандарти включват методи за оценка, които са съгласувани с подхода за оценяване, посочен в член 75 от Директива 2009/138/ЕО. Когато тези стандарти позволяват използването на повече от един метод за оценка, застрахователните и презастрахователните предприятия използват единствено методи за оценяване, които са съгласувани с член 75 от Директива 2009/138/ЕО.

3.  Когато методите за оценка, включени в приетите от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 международни счетоводни стандарти, временно или постоянно не съответстват на подхода за оценяване, посочен в член 75 от Директива 2009/138/ЕО, застрахователните и презастрахователните предприятия използват други методи за оценка, за които се счита, че са съгласувани с член 75 от Директива 2009/138/ЕО.

4.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, и по-специално при спазване на принципа на пропорционалност, установен в член 29, параграфи 3 и 4 от Директива 2009/138/ЕО, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да признават и оценяват даден актив или пасив въз основа на метода за оценка, който използват за изготвянето на своите годишни или консолидирани финансови отчети, при условие че:

а) методът за оценка е съгласуван с член 75 от Директива 2009/138/ЕО;

б) методът за оценка е пропорционален на естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи на дейността на предприятието;

в) в своите финансови отчети предприятието не оценява този актив или пасив посредством международните счетоводни стандарти, приети от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002;

г) оценката на активите и пасивите посредством международните счетоводни стандарти би създала разходи за предприятието, които са непропорционални по отношение на общите административни разходи.

5.  Застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват самостоятелно отделните активи.

6.  Застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват самостоятелно отделните пасиви.

Член 10

Методика на оценяване — оценъчна йерархия

1.  При оценката на активите и пасивите в съответствие с член 9, параграфи 1, 2 и 3 застрахователните и презастрахователните предприятия следват оценъчната йерархия, посочена в параграфи 2—7, като вземат предвид характеристиките на актива или пасива в случаите, в които участниците на пазара биха ги взели предвид при определянето на цената на актива или пасива към датата на оценяването, включително състоянието и местоположението на актива или пасива и ограниченията, ако има такива, във връзка с продажбата или използването на този актив.

2.  Като основен метод за оценка на активите и пасивите застрахователните и презастрахователните предприятия използват котираните пазарни цени на действащи пазари за същите активи или пасиви.

3.  Когато за тези активи или пасиви не е възможно да се използват котирани пазарни цени на действащи пазари, застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват активите и пасивите, като използват котирани пазарни цени на действащи пазари за сходни активи или пасиви, коригирани с оглед на отразяване на разликите. Тези корекции отразяват специфичните за даден актив или пасив фактори, включително всеки от следните:

а) състоянието или местоположението на актива или пасива;

б) степента, в която входящите данни се отнасят до позиции, които са сравними с актива или пасива; както и

в) обема или степента на активност на пазарите, на които се наблюдават входящите данни.

4.  Използването на котирани пазарни цени от страна на застрахователните и презастрахователните предприятия се основава на критериите за действащи пазари, определени в международните счетоводни стандарти, приети от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002.

5.  Когато посочените в параграф 4 критерии не са изпълнени, застрахователните и презастрахователните предприятия използват алтернативни методи за оценка, освен ако в настоящата глава е предвидено друго.

6.  При използване на алтернативни методи за оценка застрахователните и презастрахователните предприятия разчитат възможно най-малко на входящи данни, които са специфични за предприятието, и използват в максимална степен съответните пазарни данни, включително следните:

а) котирани цени на идентични или сходни активи или пасиви на пазари, които не са действащи;

б) входящи данни, различни от котираните цени, които могат да се наблюдават за актива или пасива, включително лихвени проценти и криви на доходност, наблюдавани на обичайно обявявани интервали, очаквана колебливост и кредитни спредове;

в) пазарно потвърдени входящи данни, които не могат да бъдат пряко наблюдавани, а се основават на или са подкрепени от налични пазарни данни.

Всички тези пазарни входящи данни се коригират с оглед на факторите, посочени в параграф 3.

Дотолкова, доколкото няма на разположение съответни наблюдавани входящи данни, включително при обстоятелства, при които е налице слаба или липсваща активност на пазара по отношение на актива или пасива към датата на оценяването, предприятията си служат с ненаблюдавани данни, отразяващи допусканията, с които пазарните участници биха си служили при ценообразуването на актива или пасива, включително допускания във връзка с риска. Когато се използват ненаблюдавани данни, предприятията коригират специфичните за предприятието данни, ако е налице основателна информация, че останалите участници на пазара използват други данни или ако съществува специфичен за предприятието елемент, който не е достъпен за другите участници на пазара.

При оценяването на допусканията във връзка с риска, посочени в предходния параграф, предприятията вземат предвид риска, присъщ на конкретния метод за оценяване, използван за оценяване на справедливата стойност, и риска, присъщ на входящите данни от тази техника за оценяване.

7.  Когато използват алтернативни методи за оценка, предприятията използват техники за оценяване, които са съгласувани с един или повече от следните подходи:

а) пазарен подход, при който се използват цени и друга полезна информация, произтичаща от пазарни сделки с идентични или сходни активи, пасиви или група от активи и пасиви. Сред техниките за оценяване, които са съгласувани с пазарния подход, е матричното ценообразуване;

б) подход на базата на доходите, при който бъдещи суми, като например парични потоци или приходи или разходи, се превръщат в единна текуща сума. Справедливата стойност отразява текущите пазарни очаквания за тези бъдещи суми. Сред техниките за оценяване, които са съгласувани с подхода на базата на доходите, са техниките за оценяване въз основа на настоящата стойност, моделите на ценообразуване на опции и методът на допълнителните парични потоци, отчитани в рамките на повече от един период;

в) подходът на разходите или подходът на текущите разходи по подмяна отразява актуалната сума, която би се изисквала за подмяна на годността на актива. От гледна точка на даден участник на пазара — продавач, цената, която ще получи за актива, се основава на разходите на даден участник на пазара — купувач за придобиването или създаването на актив заместител със сравнима полезност, коригирани с разходите за моралното му остаряване.

Член 11

Признаване на условни пасиви

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия признават като пасиви условните пасиви, определени в съответствие с член 9 от настоящия регламент, които са съществени.

2.  Условните пасиви са съществени, когато информацията относно настоящия или потенциалния размер или естество на тези пасиви би могла да повлияе върху решенията или преценката на целевия ползвател на тази информация, включително надзорните органи.

Член 12

Методи за оценка на положителна репутация и нематериални активи

Застрахователните и презастрахователните предприятия определят като нула стойността на следните активи:

1. положителна репутация;

2. нематериални активи, различни от положителна репутация, освен ако нематериалният актив може да бъде продаден отделно и застрахователното и презастрахователното предприятие може да удостовери, че в съответствие с член 10, параграф 2 може да бъде определена стойност за същите или подобни активи, като в този случай активът се оценява в съответствие с член 10.

Член 13

Методи за оценка на свързани предприятия

1.  За целите на оценката на активите на отделни застрахователни и презастрахователни предприятия застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват дяловите си участия в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б) от Директива 2009/138/ЕО в съответствие със следната йерархия на методите:

а) като използват основния метод за оценка, предвиден в член 10, параграф 2 от настоящия регламент;

б) като използват метода на коригирания собствен капитал, посочен в параграф 3, когато не е възможно да се направи оценка в съответствие с буква а);

в) като използват метода за оценка, предвиден в член 10, параграф 3 от настоящия регламент, или алтернативни методи за оценка в съответствие с член 10, параграф 5 от настоящия регламент, при положение че са изпълнени всички от следните условия:

i) не е възможно да се направи оценка в съответствие с буква a) или б);

ii) предприятието не е дъщерно предприятие по смисъла на член 212, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 за целите на оценката на активите на отделни застрахователни и презастрахователни предприятия застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват на нула дяловите си участия в следните предприятия:

▼M1

а) предприятия, които са изключени от обхвата на надзора на групова основа по член 214, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО;

▼B

б) предприятия, чиято стойност е приспадната от собствените средства, допустими за покриване на груповата платежоспособност в съответствие с член 229 от Директива 2009/138/ЕО.

3.  Съгласно посочения в параграф 1, буква б) метод на коригирания собствен капитал от притежаващите дялови участия предприятия се изисква да оценят своите дялови участия в свързани предприятия въз основа на дела от превишението на активите над пасивите на свързаното предприятие, които се държат от предприятието, притежаващо дялово участие.

4.  При изчисляване на превишението на активите над пасивите за свързани предприятия предприятието, притежаващо дялово участие, оценява отделните активи и пасиви на предприятието в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, а когато свързаното предприятие е застрахователно или презастрахователно предприятие или схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, посочена в член 211 от същата директива, то оценява техническите резерви в съответствие с членове 76—85 от същата директива.

5.  При изчисляване на превишението на активите над пасивите за свързани предприятия, различни от застрахователни или презастрахователни предприятия, и когато не е практически приложимо да се направи оценка на отделните активи и пасиви в съответствие с параграф 4, предприятието, притежаващо дялово участие, може да счита, че методът на собствения капитал, предвиден в приетите от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 международни счетоводни стандарти, е съгласуван с член 75 от Директива 2009/138/ЕО. В такъв случай предприятието, притежаващо дялово участие, приспада от стойността на свързаното предприятие стойността на положителната репутация и другите нематериални активи, които биха били оценени на нула в съответствие с член 12, параграф 2 от настоящия регламент.

▼M1

6.  Когато са изпълнени критериите по член 9, параграф 4 от настоящия регламент и когато не е възможно да бъдат използвани методите за оценка по букви а) и б) от параграф 1, дяловите участия в свързани предприятия може да бъдат оценени по метода за оценка, използван от застрахователното или презастрахователното предприятие за съставянето на неговите годишни или консолидирани финансови отчети. В такъв случай предприятието, притежаващо дялово участие, приспада от стойността на свързаното предприятие стойността на положителната репутация и другите нематериални активи, които биха били оценени на нула в съответствие с член 12, параграф 2 от настоящия регламент.

▼B

Член 14

Методи за оценка на специфични пасиви

1.  При първоначалното признаване на финансовите пасиви, посочени в приетите от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 международни счетоводни стандарти, застрахователните и презастрахователните предприятия ги оценяват съобразно член 9 от настоящия регламент. Не се допускат последващи корекции с оглед отчитане на промяната в собствената кредитна позиция на застрахователното или презастрахователното предприятие след първоначалното признаване.

2.  Застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват условните пасиви, които са били признати в съответствие с член 11. Стойността на условния пасив е равна на очакваната настояща стойност на бъдещите парични потоци, необходими за уреждане на условните пасиви през жизнения цикъл на този условен пасив, при прилагане на основната срочна структура на безрисковия лихвен процент.

Член 15

Отсрочени данъци

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия признават и оценяват отсрочените данъци във връзка с всички активи и пасиви, включително техническите резерви, които са признати за целите на платежоспособността или за данъчни цели в съответствие с член 9.

2.  Независимо от разпоредбите на параграф 1, застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват отсрочените данъци, различни от отсрочените данъчни активи, възникващи в резултат на преноса на неизползвани данъчни кредити и преноса на неизползвани данъчни загуби, въз основа на разликата между стойностите, приписани на активи и пасиви, признати и оценени в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, а по отношение на техническите резерви — в съответствие с членове 76—85 от посочената директива, и стойностите, приписани на активи и пасиви, признати и оценени за данъчни цели.

3.  Застрахователните и презастрахователните предприятия приписват положителна стойност на отсрочените данъчни активи само когато съществува вероятност да бъде реализирана бъдеща облагаема печалба, срещу която да може да се усвои отсроченият данъчен актив, като се вземат предвид всички правни или регулаторни изисквания относно сроковете за пренос на неизползвани данъчни загуби или пренос на неизползвани данъчни кредити.

Член 16

Изключване на методи за оценка

1.  Застрахователните и презастрахователни предприятия не оценяват финансовите активи или финансовите пасиви по цена на придобиване или по амортизирана стойност.

2.  Застрахователните и презастрахователните предприятия не прилагат модели за оценяване, съгласно които оценката се прави по по-ниската стойност измежду балансовата стойност и справедливата стойност, намалена с разходите по продажба.

3.  Застрахователните и презастрахователни предприятия не оценяват недвижима собственост, инвестиционни имоти, машини и съоръжения по модели на себестойността, когато стойността на активите се определя като цената на придобиване минус начислените амортизация и обезценка.

4.  Застрахователните и презастрахователните предприятия, които са лизингополучатели при финансов лизинг или лизингодатели, спазват всяко от следните изисквания при оценката на активите и пасивите по лизингово споразумение:

а) лизинговите активи се оценяват по справедлива стойност;

б) за целите на определяне на настоящата стойност на минималните лизингови плащания се използват пазарно съгласувани входящи данни и не се правят последващи корекции с оглед отчитане на собствената кредитоспособност на предприятието;

в) не се прави оценка по себестойността, намалена с амортизационни разходи.

5.  Застрахователните и презастрахователните предприятия коригират нетната реализуема стойност на материалните запаси с прогнозните разходи за завършване на производствения цикъл и разходите, които са необходими за осъществяване на продажбата, когато посочените разходи са съществени. Тези разходи се смятат за съществени, ако тяхното невключване би могло да повлияе върху решенията или преценката на ползвателите на счетоводния баланс, включително на надзорните органи. Не се прави оценка по себестойност.

6.  Застрахователните и презастрахователни предприятия не оценяват непаричните дарения по номинална стойност.

7.  При оценката на биологични активи застрахователните и презастрахователните предприятия коригират стойността чрез добавяне на прогнозните разходи за продажба, ако прогнозните разходи за продажба са съществени.ГЛАВА III

ПРАВИЛА ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИРАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

Член 17

Признаване и отписване на застрахователни и презастрахователни задължения

За изчисляването на най-добрата прогнозна оценка и на добавката за риск на техническите резерви застрахователните и презастрахователните предприятия признават застрахователното или презастрахователното задължение към датата, на която предприятието става страна по договора, по силата на който се поражда задължението, или към датата, от която започва застрахователното или презастрахователното покритие, в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано. Застрахователните и презастрахователните предприятия признават само задълженията в рамките на договора.

Застрахователните и презастрахователните предприятия отписват застрахователно или презастрахователно задължение само когато то е погасено, изпълнено, анулирано или срокът му е изтекъл.

Член 18

Рамка на застрахователен или презастрахователен договор

1.  Рамките на даден застрахователен или презастрахователен договор се определят в съответствие с параграфи 2—7.

2.  Всички задължения, свързани с договора, включително задълженията, свързани с едностранни права на застрахователното или презастрахователното предприятие да подновява или разширява обхвата на договора, както и задълженията, които са свързани с платените премии, са част от договора, освен ако в параграфи 3—6 е посочено друго.

3.  Задълженията, които са свързани със застрахователно или презастрахователно покритие, предоставено от предприятието след някоя от следните дати, не са част от договора, освен ако предприятието може да задължи титуляря на полица да плати премията за тези задължения:

а) бъдещата дата, на която застрахователното или презастрахователното предприятие има право едностранно да прекрати договора;

б) бъдещата дата, на която застрахователното или презастрахователното предприятие има право едностранно да откаже премиите, платими по договора;

в) бъдещата дата, на която застрахователното или презастрахователното предприятие има право да променя едностранно премиите или обезщетенията, платими по договора, по такъв начин, че премиите напълно да отразяват рисковете.

Буква в) се счита за приложима, когато дадено застрахователно или презастрахователно предприятие има право да промени едностранно на бъдеща дата премиите или обезщетенията по портфейл от застрахователни или презастрахователни задължения, по такъв начин, че премиите по портфейла напълно да отразяват рисковете, покрити от портфейла.

Въпреки това, в случай че при животозастрахователни задължения в началото на договора се извършва индивидуална оценка на риска на задълженията, свързани с застрахованото лице по договора, и тази оценка не може да бъде повторена преди промяната на премиите или обезщетенията, застрахователните и презастрахователните предприятия оценяват на равнището на договора дали премиите отразяват напълно риска за целите на буква в).

Застрахователните и презастрахователните предприятия не вземат предвид ограниченията на едностранното право по силата на букви а), б) и в) от настоящия параграф и ограниченията на степента, до която премиите или обезщетенията могат да бъдат променени, когато те нямат осезаем ефект върху икономическото съдържание на договора.

4.  Когато застрахователното или презастрахователното предприятие има едностранно право по силата на параграф 3, което се отнася само до част от договора, към тази част от договора се прилагат същите принципи като определените в параграф 3.

5.  Задълженията, които не се отнасят до вече платени премии, не са част от даден застрахователен или презастрахователен договор, освен ако предприятието може да задължи титуляря на полица да плати бъдещата премия и в случай че са изпълнени всички от следните изисквания:

а) договорът не предвижда обезщетение за определено несигурно събитие, което неблагоприятно засяга застрахованото лице;

б) договорът не включва финансова гаранция за обезщетенията.

За целите на букви а) и б) застрахователните и презастрахователните предприятия не вземат предвид покритието на събитията и гаранциите, които нямат осезаем ефект върху икономическото съдържание на договора.

6.  Когато даден застрахователен или презастрахователен договор може да бъде разделен на две части и ако една от тези части отговаря на изискванията, посочени в параграф 5, букви а) и б), всички задължения, които не са свързани с премии по тази част и които вече са били изплатени, не са част от договора, освен ако предприятието може да задължи титуляря на полица да плати бъдещата премия за тази част.

7.  За целите на параграф 3 застрахователните и презастрахователните предприятия считат, че премиите отразяват напълно рисковете, покрити от портфейл от застрахователни или презастрахователни задължения, само когато няма обстоятелство, по силата на което размерът на ползите и разходите, платими във връзка с портфейла, надхвърля размера на премиите, платими по портфейла.РАЗДЕЛ 2

Качество на данните

Член 19

Данни, използвани при изчисляването на техническите резерви

1.  За целите на член 82 от Директива 2009/138/ЕО данните, използвани при изчисляването на техническите резерви, се считат за пълни, когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а) данните включват достатъчно информация за отминали периоди, позволяваща да се оценят характеристиките на базисните рискове и да се установят тенденциите в развитието на рисковете;

б) данните са налични за всяка от съответните хомогенни рискови групи, използвани при изчисляването на техническите резерви, и при изчисляването на техническите резерви не се допуска изключването без основание на никакви значими данни.

2.  За целите на член 82 от Директива 2009/138/ЕО данните, използвани при изчисляването на техническите резерви, се считат за точни, когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а) данните не съдържат съществени грешки;

б) данните от различни времеви периоди, използвани за една и съща прогнозна оценка, са съгласувани;

в) данните се записват своевременно и последователно във времето.

3.  За целите на член 82 от Директива 2009/138/ЕО данните, използвани при изчисляването на техническите резерви, се считат за пригодни, когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а) данните са съгласувани с целите, за които ще бъдат използвани;

б) количеството и естеството на данните гарантират, че прогнозните оценки, извършени при изчисляването на техническите резерви въз основа на данните, не съдържат съществена грешка при оценяването;

в) данните са съгласувани с допусканията, стоящи в основата на актюерските и статистическите техники, които се прилагат към тях при изчисляването на техническите резерви;

г) данните отразяват по подходящ начин рисковете, на които е изложено застрахователното или презастрахователното предприятие във връзка с неговите застрахователни и презастрахователни задължения;

д) данните се събират, обработват и прилагат по прозрачен и структуриран начин, основан на документиран процес, който обхваща всяко от следните:

i) определяне на критерии за качеството на данните и оценка на качеството на данните, включително специфични качествени и количествени стандарти за различните масиви от данни;

ii) използване и определяне на допусканията, направени при събирането, обработката и използването на данните;

iii) процеса за актуализация на данните, включително честотата на актуализациите и обстоятелствата, които налагат допълнителни актуализации;

е) застрахователните и презастрахователните предприятия гарантират, че техните данни се използват последователно във времето при изчисляването на техническите резерви.

За целите на буква б) дадена грешка в прогнозите, използвани при изчисляването на техническите резерви, се счита за съществена, когато тя би могла да повлияе върху решенията или преценката на ползвателя на изчисленията, включително надзорните органи.

4.  Застрахователните и презастрахователните предприятия могат да използват данни от външен източник, при условие че освен изискванията, посочени в параграфи 1—4, са изпълнени всички от следните изисквания:

а) застрахователните или презастрахователните предприятия са в състояние да докажат, че използването на тези данни е по-подходящо от използването на наличните данни, които са изключително от вътрешен източник;

б) застрахователните или презастрахователните предприятия познават произхода на данните и допусканията или методологиите, използвани за обработката на тези данни;

в) застрахователните или презастрахователните предприятия установят всички тенденции в тези данни и отклонението — във времето или между данните — в допусканията или методологиите при използването на тези данни;

г) застрахователните или презастрахователните предприятия са в състояние да докажат, че допусканията и методологиите, посочени в букви б) и в), отразяват характеристиките на портфейла от застрахователни и презастрахователни задължения на застрахователното или презастрахователното предприятие.

Член 20

Ограничения по отношение на данните

Когато данните не отговарят на разпоредбите на член 19, застрахователните и презастрахователните предприятия документират по подходящ начин ограниченията по отношение на данните, като включват описание на това дали и как тези ограничения ще бъдат отстранени и описание на функциите в рамките на системата на управление на застрахователното или презастрахователното предприятие, отговарящи за този процес. Преди да бъдат извършени корекции за отстраняване на ограниченията, данните се записват и съхраняват по подходящ начин.

Член 21

Подходящо използване на приблизителни стойности за изчисляването на най-добрата прогнозна оценка

Когато застрахователните и презастрахователните предприятия не разполагат с достатъчно данни с подходящо качество, за да приложат надежден актюерски метод, те могат да използват подходящи приблизителни стойности за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка, при условие че е изпълнено всяко едно от следните изисквания:

а) недостигът на данни не се дължи на неадекватни вътрешни процеси и процедури за събиране, съхранение или валидиране на данни, които се използват за оценка на техническите резерви;

б) недостигът на данни не може да бъде преодолян чрез използването на външни данни;

в) за предприятието не би било практически приложимо да коригира данните с цел преодоляване на недостига.РАЗДЕЛ 3

Методики за изчисляване на техническите резервиПодраздел 1

Допускания в основата на изчисляването на техническите резерви

Член 22

Общи разпоредби

1.  За целите на член 77, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО допусканията се считат за реалистични само когато отговарят на всяко едно от следните условия:

а) застрахователните и презастрахователните предприятия са в състояние да обяснят и обосноват всяко от използваните допускания, като се отчита значимостта на допусканията, свързаната с тях несигурност, както и съответните алтернативни допускания;

б) обстоятелствата, при които допусканията ще бъдат сметнати за погрешни, могат да бъдат ясно определени;

в) освен ако в настоящата глава е предвидено друго, допусканията се основават на характеристиките на портфейла от застрахователни и презастрахователни задължения, като при възможност не се взема под внимание застрахователното или презастрахователното предприятие, което притежава портфейла;

г) застрахователните и презастрахователните предприятия използват допусканията последователно във времето и в рамките на хомогенни рискови групи и видове дейност, без произволно да ги променят;

д) допусканията отразяват по подходящ начин несигурността, свързана с паричните потоци.

За целите на буква в) застрахователните и презастрахователните предприятия използват единствено специфична за предприятието информация, включително информация относно управлението на претенциите и разходите, когато тази информация отразява по-добре характеристиките на портфейла от застрахователни или презастрахователни задължения в сравнение с информацията, която не се ограничава до конкретното предприятие, или когато изчисляването на техническите резерви по благоразумен, надежден и обективен начин без използването на тази информация не е възможно.

2.  Допусканията се използват за целите на член 77, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО само когато отговарят на изискванията по параграф 1 от настоящия член.

3.  Допусканията на застрахователните и презастрахователните предприятия относно бъдещи параметри или сценарии на финансовите пазари са подходящи и съгласувани с член 75 от Директива 2009/138/ЕО. Когато застрахователните и презастрахователните предприятия използват модел за изготвяне на прогнози за бъдещите параметри на финансовите пазари, той отговаря на всяко едно от следните изисквания:

а) той генерира цени на активите, които са съвместими с цените на активите на финансовите пазари;

б) той не допуска възможност за арбитраж;

в) калибрирането на параметрите и сценариите е съвместимо със съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, която се използва за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка, както е посочено в член 77, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.

Член 23

Бъдещи действия на управителните органи

1.  За целите на член 77, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО допусканията относно бъдещите действия на управителните органи се считат за реалистични само когато отговарят на всяко едно от следните условия:

а) допусканията относно бъдещите действия на управителните органи са определени по обективен начин;

б) предполагаемите бъдещи действия на управителните органи са съгласувани със стопанската практика и бизнес стратегията на застрахователното или презастрахователното предприятие, включително с използването на техники за намаляване на риска; когато има достатъчно доказателства, че предприятието ще промени своите практики или стратегия, предполагаемите бъдещи действия на управителните органи са съобразени с променените практики или променената стратегия;

в) предполагаемите бъдещи действия на управителните органи са съгласувани помежду си;

г) предполагаемите бъдещи действия на управителните органи не противоречат на задълженията по отношение на титулярите на полици и бенефициерите, нито на приложимите към предприятието правни разпоредби;

д) предполагаемите бъдещи действия на управителните органи отчитат всички признаци, изразени публично от застрахователното или презастрахователното предприятие по отношение на действията, които то очаква да бъдат предприети или не.

2.  Допусканията за бъдещите действия на управителните органи са реалистични и включват всяко едно от следните:

i) сравнение на предполагаемите бъдещи действия на управителните органи с действията, които са вече предприети от страна на застрахователното или презастрахователното предприятие,

ii) сравнение на предполагаемите бъдещи действия на управителните органи, отчетени в текущите и предходните изчисления на най-добрата прогнозна оценка,

iii) оценка на влиянието на промените в допусканията относно бъдещите действия на управителните органи върху стойността на техническите резерви.

Застрахователните и презастрахователните предприятия са в състояние да обяснят всички значими отклонения по отношение на подточки i) и ii) при поискване от страна на надзорните органи и, когато промените в дадено допускане за бъдещите действия на управителните органи имат значително въздействие върху техническите резерви — причините за тази чувствителност и начина, по който тя се отчита в процеса на вземане на решения от застрахователното или презастрахователното предприятие.

3.  За целите на параграф 1 застрахователните и презастрахователните предприятия изготвят цялостен план на бъдещите действия на управителните органи, който е одобрен от административния, управителния или надзорния орган на застрахователното и презастрахователното предприятие, в който е включено всяко едно от следните:

а) определяне на бъдещите действия на управителните органи, които са от значение за оценката на техническите резерви;

б) определяне на специфичните обстоятелства, при които е логично застрахователното или презастрахователното предприятие да предприеме всяко едно от посочените в буква а) бъдещи действия на управителните органи;

в) определяне на специфичните обстоятелства, при които застрахователното или презастрахователното предприятие може да не е в състояние да предприеме всяко едно от посочените в буква а) бъдещи действия на управителните органи, както и описание на начина, по който тези обстоятелства са отчетени в изчисляването на техническите резерви;

г) редът, по който ще бъдат предприети посочените в буква а) бъдещи действия на управителните органи, и изискванията относно управлението, приложими към тези бъдещи действия на управителните органи;

д) описание на необходимите текущи дейности, гарантиращи, че застрахователното или презастрахователното предприятие е в състояние да предприеме всяко едно от посочените в буква а) бъдещи действия на управителните органи;

е) описание на начина, по който посочените в буква а) бъдещи действия на управителните органи са били отразени при изчисляването на най-добрата прогнозна оценка;

ж) описание на приложимите вътрешни отчетни процедури, които обхващат посочените в буква а) бъдещи действия на управителните органи, включени в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка.

4.  Допусканията за бъдещите действия на управителните органи вземат предвид времето, необходимо за изпълнение на тези действия, както и произтичащите от тях разходи.

5.  Системата за гарантиране на предаването на информация се счита за ефективна за целите на член 41, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО само когато отчетните процедури, посочени в параграф 3, буква ж) от настоящия член, включват най-малко годишно уведомяване на административния, управителния или надзорния орган.

Член 24

Бъдещи дискреционни плащания

Когато бъдещите дискреционни плащания зависят от активите, притежавани от застрахователното или презастрахователното предприятие, предприятията изчисляват най-добрата прогнозна оценка въз основа на активите, притежавани към момента от предприятията, и допускат възможност за бъдещи промени в разпределението на активите в съответствие с член 23. Допусканията за бъдещата възвръщаемост на активите са съгласувани с оценката на активите в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, както и със съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, като при необходимост се прилага изравнителна корекция, корекция за променливост, или преходна мярка за безрисковия лихвен процент.

Член 25

Отделно изчисляване на бъдещите дискреционни плащания

При изчисляването на техническите резерви застрахователните и презастрахователните предприятия определят отделно стойността на бъдещите дискреционни плащания.

Член 26

Поведение на титуляря на полицата

При определянето на вероятността титулярите на полици да се възползват от предвидените в договорите варианти, включително от изтичане на договора и отказ, застрахователните и презастрахователните предприятия извършат анализ на поведението на титуляря на полица в миналото и изготвят прогнозна оценка на очакваното поведение на титуляря на полица. В посочения анализ се взема предвид всяко от следните:

а) доколко полезно е било или ще бъде за титулярите на полици да се възползват от вариантите по договора при обстоятелствата в момента на възползване от варианта;

б) въздействието на минали и бъдещи икономически условия;

в) въздействието на минали и бъдещи действия на управителните органи;

г) всякакви други обстоятелства, за които има вероятност да повлияят върху решенията на титулярите на полици да се възползват от вариантите.

Приема се, че вероятността за възползване от вариантите не се влияе от обстоятелствата, посочени в букви а)—г), когато са налице емпирични доказателства в подкрепа на подобно допускане.Подраздел 2

Информация в основата на изчисляването на най-добрите прогнозни оценки

Член 27

Достоверност на информацията

За целите на член 77, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО информацията се счита за достоверна само когато застрахователните и презастрахователните предприятия предоставят доказателства за достоверността на информацията, като се отчита последователността и обективността на тази информация, надеждността на източника на информация и прозрачността на начина, по който информацията е получена и обработена.Подраздел 3

Прогнози за паричните потоци при изчисляването на най-добрата прогнозна оценка

Член 28

Парични потоци

Прогнозата за паричните потоци, използвана за изчисляването на най-добрата прогнозна оценка, включва всеки от следните парични потоци, доколкото тези парични потоци са свързани със съществуващи застрахователни и презастрахователни договори:

а) изплащане на обезщетения на титулярите на полици и на бенефициерите;

б) плащания, които застрахователното или презастрахователното предприятие извършва във връзка с при предоставянето на договорени обезщетения, които се изплащат в натура;

в) плащане на разходите, посочени в член 78, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО;

г) плащания на премии и всякакви допълнителни парични потоци, които са в резултат на тези премии;

д) плащания между застрахователното или презастрахователното предприятие и посредници, свързани със застрахователни или презастрахователни задължения;

е) плащания между застрахователното или презастрахователното предприятие и инвестиционни посредници във връзка с договори с обвързани с индекс или с дялове в инвестиционен фонд обезщетения;

ж) плащания за спасяване на имущество и суброгация, доколкото те не могат да се квалифицират като отделни активи или пасиви в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети от Комисията с Регламент (ЕО) № 1606/2002;

з) плащания, свързани с данъчно облагане, които са или се очаква да бъдат начислени на титулярите на полици или са необходими за уреждане на застрахователни или презастрахователни задължения.

Член 29

Очаквани бъдещи промени във външната среда

При изчисляване на най-добрата прогнозна оценка се вземат предвид и очакваните бъдещи промени, които ще имат съществено въздействие върху входящите и изходящите парични потоци, необходими за уреждане на застрахователните и презастрахователните задължения през техния жизнен цикъл. За тази цел бъдещите промени включват демографски, правни, медицински, технологични, социални, екологични и икономически промени, включително инфлацията, както е посочено в член 78, точка 2 от Директива 2009/138/ЕО.

Член 30

Несигурност на паричните потоци

Прогнозата за паричните потоци, използвана за изчисляването на най-добрата прогнозна оценка, взема предвид изрично или по подразбиране всички несигурности, свързани с паричните потоци, включително следните характеристики:

а) несигурност по отношение на момента на настъпване, честотата и сериозността на застрахователните събития;

б) несигурност по отношение на размерите на претенцията, включително несигурност по отношение на инфлацията върху претенциите, както и по отношение на срока, необходим за уреждане и плащане на претенциите;

в) несигурност по отношение на размера на разходите, посочени в член 78, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО;

г) несигурност по отношение на очакваните бъдещи промени, посочени в член 29, доколкото това е практически приложимо;

д) несигурност по отношение на поведението на титуляря на полицата;

е) зависимост между две или повече причини за несигурност;

ж) зависимост на паричните потоци от обстоятелства, съществуващи преди датата на паричния поток.

Член 31

Разходи

1.  Прогнозата за паричните потоци, използвана за изчисляването на най-добрите прогнозни оценки, взема предвид всеки от следните разходи, които са свързани с признати застрахователни и презастрахователни задължения на застрахователните и презастрахователните предприятия и които са посочени в член 78, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО:

а) административни разходи;

б) разходи за управление на инвестициите;

в) разходи за управление на претенциите;

г) разходи за придобиване.

Разходите, посочени в букви а)—г), вземат предвид режийните разходи, възникнали при обслужването на застрахователни и презастрахователни задължения.

2.  Режийните разходи се разпределят по реалистичен, обективен и последователен във времето начин към частите на най-добрата прогнозна оценка, за които се отнасят.

3.  Разходите по отношение на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск се вземат предвид в брутното изчисляване на най-добрата прогнозна оценка.

4.  Прогнозите за разходите се правят въз основа на допускането, че предприятието ще записва нови дейности в бъдеще.

Член 32

Предвидени в договора варианти и финансови гаранции

При изчисляване на най-добрата прогнозна оценка застрахователните и презастрахователните предприятия вземат предвид всяко едно от следните:

а) всички финансови гаранции и предвидени в договора варианти, включени в техните застрахователни и презастрахователни полици;

б) всички фактори, които могат да повлияят на вероятността титулярите на полици да се възползват от предвидените в договора варианти или да реализират стойността на финансовите гаранции.

Член 33

Валута на задължението

Най-добрата прогнозна оценка се изчислява поотделно за паричните потоци в различни валути.

Член 34

Методи за изчисляване

1.  Най-добрата прогнозна оценка се изчислява прозрачно и по начин, който гарантира, че методът за изчисляване и резултатите от него могат да бъдат разгледани от квалифициран експерт.

2.  Изборът на актюерските и статистическите методи за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка се основава на тяхната пригодност да отразяват рисковете, които засягат базисните парични потоци и естеството на застрахователните и презастрахователните задължения. Актюерските и статистическите методи са съгласувани с всички съответни налични данни за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка и използват тези данни.

3.  Когато даден метод за изчисляване се основава на данни за групирани полици, застрахователните и презастрахователните предприятия гарантират, че групирането на полиците създава хомогенни рискови групи, които отразяват по подходящ начин рисковете, свързани с отделните полици, включени в тези групи.

4.  Застрахователните и презастрахователните предприятия анализират степента, в която настоящата стойност на паричните потоци зависи както от очаквания резултат от бъдещи събития и промени, така и от начина, по който действителният резултат в определени сценарии би могъл да се отклони от очаквания резултат.

5.  Когато настоящата стойност на паричните потоци зависи от бъдещи събития и промени, както е посочено в параграф 4, застрахователните и презастрахователните предприятия използват метод за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка за паричните потоци, който отразява тези зависимости.

Член 35

Хомогенни рискови групи от животозастрахователни задължения

Прогнозите за паричните потоци, използвани при изчисляването на най-добрите прогнозни оценки за животозастрахователни задължения се правят отделно за всяка полица. Когато отделното изчисляване за всяка полица би представлявано прекомерна тежест за застрахователното или презастрахователното предприятие, то може да направи прогнозата чрез групиране на полици, при условие че групирането отговаря на всяко едно от следните изисквания:

а) няма съществени разлики в естеството и сложността на рисковете по полиците, които принадлежат към една и съща група;

б) групирането на полиците не изкривява риска по полиците и свързаните с тях разходи;

в) вероятно е групирането на полиците да даде приблизително същите резултати при изчисляването на най-добрата прогнозна оценка както изчисляването въз основа на отделните полици, по-специално по отношение на финансовите гаранции и предвидените в договорите варианти, включени в полиците.

Член 36

Общозастрахователни задължения

1.  Най-добрата прогнозна оценка за общозастрахователните задължения се изчислява поотделно за премийния резерв и за резерва за неуредени застрахователни претенции.

2.  Премийният резерв се отнася до свързани с бъдещи претенции събития, покрити от застрахователни и презастрахователни задължения, попадащи в посочената в член 18 рамка на договора. Прогнозите за паричните потоци за изчисляване на премийния резерв включват обезщетенията, разходите и премиите, свързани с тези събития.

3.  Резервът за неуредени застрахователни претенции се отнася до свързани с претенции събития, които вече са настъпили, независимо от това дали претенциите, произтичащи от тези събития, са били предявени или не.

4.  Прогнозите за паричните потоци за изчисляване на резерва за неуредени застрахователни претенции включват обезщетенията, разходите и премиите, свързани с посочените в параграф 3 събития.Подраздел 4

Добавка за риск

Член 37

Изчисляване на добавката за риск

1.  Добавката за риск за целия портфейл от застрахователни и презастрахователни задължения се изчислява по следния начин:

image

където:

а)  CoC представлява ставката на цената на капитала;

б) сборът обхваща всички цели числа, включително нула;

в) SCR(t) представлява капиталовото изискване за платежоспособност, посочено в член 38, параграф 2, след t на брой години;

г) r(t + 1) представлява основният безрисков лихвен процент за срок до падежа t + 1 години.

Основният безрисков лихвен процент r(t + 1) се избира в съответствие с валутата на финансовите отчети на застрахователното и презастрахователното предприятие.

2.  Когато застрахователните и презастрахователните предприятия изчисляват своето капиталово изискване за платежоспособност посредством одобрен вътрешен модел и установят, че моделът е подходящ за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност, посочено в член 38, параграф 2, за всеки един момент от жизнения цикъл на застрахователните и презастрахователните задължения, застрахователните и презастрахователните предприятия използват вътрешния модел за изчисляване на размерите на SCR(t), посочени в параграф 1.

3.  Застрахователните и презастрахователните предприятия определят добавката за риск за целия портфейл от застрахователни и презастрахователни задължения за видовете дейности, посочени в член 80 от Директива 2009/138/ЕО. Определянето отразява по подходящ начин вноските от видовете дейности към капиталовото изискване за платежоспособност, посочено в член 38, параграф 2, през жизнения цикъл на целия портфейл от застрахователни и презастрахователни задължения.

Член 38

Референтно предприятие

1.  Изчисляването на добавката за риск се основава на всички изброени по-долу допускания:

а) целият портфейл от застрахователни и презастрахователни задължения на застрахователното или презастрахователното предприятие, което изчислява добавката за риск (първоначалното предприятие), се поема от друго застрахователно или презастрахователно предприятие (референтното предприятие);

б) независимо от буква а), когато първоначалното предприятие упражнява едновременно както животозастрахователни, така и общозастрахователни дейности в съответствие с член 73, параграф 5 от Директива 2009/138/ЕО, портфейлът от застрахователни задължения, свързани с животозастрахователни дейности, и презастрахователни задължения във връзка с животозастраховане и портфейлът от застрахователни задължения, свързани с общозастрахователна дейност, и презастрахователни задължения във връзка с общо застраховане се поемат поотделно от две различни референтни предприятия;

в) прехвърлянето на застрахователни и презастрахователни задължения включва всички презастрахователни договори и споразумения със схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, свързани с тези задължения;

г) референтното предприятие няма никакви застрахователни или презастрахователни задължения и не разполага със собствени средства преди прехвърлянето;

д) след прехвърлянето референтното предприятие не поема никакви нови застрахователни или презастрахователни задължения;

е) след прехвърлянето референтното предприятие набира допустими собствени средства, равни на капиталовото изискване за платежоспособност, необходимо за гарантиране на застрахователните и презастрахователните задължения през техния жизнен цикъл;

ж) след прехвърлянето референтното предприятие притежава активи, които се равняват на сбора на неговото капиталово изискване за платежоспособност и на техническите резерви, от които са приспаднати сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и по схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

з) активите се избират по начин, който свежда до минимум капиталовото изискване за платежоспособност по отношение на пазарния риск, на който е изложено посоченото предприятие;

и) капиталовото изискване за платежоспособност на референтното предприятие обхваща всички от следните рискове:

i) подписваческия риск по отношение на прехвърлената дейност,

ii) когато той е значителен — пазарния риск, посочен в буква з), различен от лихвения риск,

iii) кредитния риск по отношение на презастрахователни договори, споразумения със схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, посредници, титуляри на полици и всякакви други значителни експозиции, които са тясно свързани със застрахователните и презастрахователните задължения,

iv) операционния риск;

й) посочената в член 108 от Директива 2009/138/ЕО способност за покриване на загуби на техническите резерви на референтното предприятие съответства за всеки риск на способността за покриване на загуби на техническите резерви на първоначалното предприятие;

к) по отношение на референтното предприятие не съществува способност за покриване на загуби на отсрочените данъци, както е посочено в член 108 от Директива 2009/138/ЕО;

л) при спазване на букви д) и е) референтното предприятие ще приеме бъдещи действия на управителните органи, които са съгласувани с предполагаемите бъдещи действия на управителните органи на първоначалното предприятие, както е посочено в член 23.

2.  В рамките на жизнения цикъл на застрахователните и презастрахователните задължения се приема, че капиталовото изискване за платежоспособност, необходимо за гарантиране на застрахователните и презастрахователните задължения, посочено в член 77, параграф 5, първа алинея от Директива 2009/138/ЕО, е равно на капиталовото изискване за платежоспособност на референтното предприятие при допусканията, предвидени в параграф 1.

3.  За целите на параграф 1, буква и) даден риск се счита за значителен, когато неговото въздействие върху изчисляването на добавката за риск би могло да повлияе върху решенията или преценката на ползвателите на тази информация, включително на надзорните органи.

Член 39

Ставка на цената на капитала

Приема се, че ставката на цената на капитала, посочена в член 77, параграф 5 от Директива 2009/138/ЕО, е равна на 6 %.Подраздел 5

Съвкупно изчисляване на техническите резерви

Член 40

Обстоятелства, при които техническите резерви се изчисляват съвкупно, и използван метод

1.  За целите на член 77, параграф 4, втора алинея от Директива 2009/138/ЕО надеждността се оценява съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член, а стойността на техническите резерви се изчислява съгласно параграф 4 от настоящия член.

2.  Възпроизвеждането на паричните потоци се счита за надеждно, когато тези парични потоци са възпроизведени в размер и в момент от времето във връзка с базисните рискове за тези парични потоци и при всички възможни сценарии. Следните парични потоци, свързани със застрахователни и презастрахователни задължения, не могат да бъдат възпроизведени по надежден начин:

а) парични потоци, свързани със застрахователни и презастрахователни задължения, които зависят от вероятността титулярите на полици да се възползват от предвидени в договорите варианти, включително от изтичане на срока на действие на договора и предсрочно прекратяване;

б) парични потоци, свързани със застрахователни и презастрахователни задължения, които зависят от равнището, тенденцията или колебанието в коефициентите на смъртност, инвалидност, болест и заболеваемост;

в) всички разходи, възникващи при обслужването на застрахователните и презастрахователните задължения.

3.  Финансовите инструменти се считат за финансови инструменти, за които се наблюдава достоверна пазарна стойност, когато тези финансови инструменти се търгуват на активен, дълбок, ликвиден и прозрачен пазар. Активните пазари отговарят и на разпоредбите на член 10, параграф 4.

4.  Застрахователните и презастрахователните предприятия определят стойността на техническите резерви въз основа на пазарната цена на финансовите инструменти, използвани при възпроизвеждането.Подраздел 6

Възстановявания по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск

Член 41

Общи разпоредби

1.  Сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, се изчисляват в съответствие с рамките на застрахователните или презастрахователните договори, за които се отнасят тези суми.

2.  Сумите, възстановими по силата на схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори с ограничено поемане на риск, както е посочено в член 210 от Директива 2009/138/ЕО, и сумите, възстановими по силата на други презастрахователни договори, се изчисляват поотделно. Сумите, възстановими по силата на схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, не надвишават агрегираната максимална рискова експозиция на тази схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск към застрахователното или презастрахователното предприятие.

3.  За целите на изчисляването на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, паричните потоци включват единствено плащания във връзка с обезщетения при настъпване на застрахователни събития и с неуредени застрахователни претенции. Плащанията във връзка с други събития или уредени застрахователни претенции се отчитат извън сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, и извън други компоненти на техническите резерви. Когато за паричните потоци са направени депозити, възстановимите суми се коригират съответно, за да се избегне двойно отчитане на активите и пасивите, свързани с депозита.

4.  Сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск за общозастрахователни задължения, се изчисляват поотделно за премийните резерви и за резервите за неуредени застрахователни претенции по следния начин:

а) паричните потоци, свързани с резервите за неуредени застрахователни претенции, включват плащанията на обезщетения по претенциите, отчетени в брутните резерви за неуредени застрахователни претенции на застрахователното или презастрахователното предприятие — цедент на рискове;

б) паричните потоци, свързани с премийните резерви, включват всички други плащания.

5.  Когато паричните потоци от схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск към застрахователното или презастрахователното предприятие не зависят пряко от предявените претенции към застрахователното или презастрахователното предприятие — цедент на рискове, сумите, възстановими по силата на тези схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, за бъдещи претенции, се вземат предвид само дотолкова, доколкото може да бъде проверено по благоразумен, надежден и обективен начин, че структурното несъответствие между претенциите и възстановимите суми не е съществено.

Член 42

Корекция за неизпълнение от страна на контрагента

1.  Корекциите с оглед на очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, както е посочено в член 81 от Директива 2009/138/ЕО, се изчисляват отделно от останалата част от възстановимите суми.

2.  Корекцията с оглед на очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента се изчислява като очакваната настояща стойност на промяната на паричните потоци, свързани със сумите, възстановими от този контрагент, която би възникнала в случай на неизпълнение от страна на контрагента, включително в резултат на неплатежоспособност или спор в определен момент във времето. За тази цел промяната в паричните потоци не взема предвид въздействието на нито една техника за намаляване на риска, която намалява кредитния риск на контрагента, различна от техники за намаляване на риска на базата на притежаване на обезпечение. Техниките за намаляване на риска, които не се вземат предвид, се признават отделно, без да се увеличава възстановимата сума по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

3.  При изчислението, посочено в параграф 2, се вземат предвид евентуалните случаи на неизпълнение през целия жизнен цикъл на презастрахователния договор или на схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск и се преценява дали и как вероятността от неизпълнение се променя във времето. Изчислението се извършва отделно по контрагент и за всеки вид дейност. По отношение на общото застраховане изчислението се извършва поотделно за премийните резерви и за резервите за неуредени претенции.

4.  Средната загуба поради неизпълнение от страна на контрагента, посочена в член 81 от Директива 2009/138/ЕО, не се оценява на стойност, по-ниска от 50 % от възстановимите суми, като се изключва корекцията, посочена в параграф 1, освен ако съществува надеждна основа за друга оценка.

5.  Вероятността от неизпълнение от страна на схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск се изчислява въз основа на кредитния риск, присъщ на активите, държани от схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.РАЗДЕЛ 4

Съответна срочна структура на безрисковия лихвен процентПодраздел 1

Общи разпоредби

Член 43

Общи разпоредби

Стойностите на основната срочна структура на безрисковия лихвен процент отговарят на всички посочени по-долу критерии:

а) застрахователните и презастрахователните предприятия са в състояние да спечелят на практика стойностите по безрисков начин;

б) стойностите са определени надеждно въз основа на финансови инструменти, търгувани на дълбок, ликвиден и прозрачен финансов пазар.

Стойностите на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент се изчисляват отделно за всяка валута и падеж въз основа на цялата значима информация и данни за тези валута и падеж. Те се определят по прозрачен, предпазлив, надежден, обективен и последователен във времето начин.Подраздел 2

Основна срочна структура на безрисковия лихвен процент

Член 44

Значими финансови инструменти за определяне на основните безрискови лихвени проценти

1.  За всяка валута и падеж основният безрисков лихвен процент се определя въз основа на стойностите на лихвените суапове за тази валута, коригирани с оглед на кредитния риск.

2.  За всяка валута и за падежите, за които липсват лихвени суапове, търгувани на дълбоки, ликвидни и прозрачни финансови пазари, за определяне на основните безрискови лихвени проценти се използват лихвените проценти по държавните облигации, емитирани в тази валута, коригирани с оглед на кредитния риск във връзка с държавните облигации, при условие че лихвените проценти по държавните облигации се базират на дълбоки, ликвидни и прозрачни финансови пазари.

Член 45

Корекция на лихвените суапове с оглед на кредитния риск

Корекцията с оглед на кредитния риск, посочена в член 44, параграф 1, се определя по прозрачен, предпазлив, надежден и обективен начин. Корекцията се определя въз основа на разликата между лихвените проценти, свързани с кредитния риск, отразен в плаващия процент на лихвените суапове, и индексираните овърнайт лихвени суапове със същия падеж, като и двете ставки се базират на дълбоки, ликвидни и прозрачни финансови пазари. Корекцията се изчислява въз основа на 50 процента от средната стойност на тази разлика за период от една година. Корекцията не е по-ниска от 10 базисни пункта и не е по-висока от 35 базисни пункта.

Член 46

Екстраполация

1.  Принципите, прилагани при екстраполацията на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, са еднакви за всички валути. Същото е в сила и по отношение на определянето на най-дългите срокове до падежа, лихвените проценти за които могат да се наблюдават на дълбок, ликвиден и прозрачен пазар, както и на механизма за осигуряване на плавно сближаване към крайния форуърден лихвен процент.

2.  Когато застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат член 77г от Директива 2009/138/ЕО, екстраполацията се прилага по отношение на безрисковия лихвен процент, включително по отношение на корекцията за променливост, посочена в същия член.

3.  Когато застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат член 77б от Директива 2009/138/ЕО, екстраполацията се основава на безрисковите лихвени проценти без изравнителна корекция. Изравнителната корекция за променливост, посочена в същия член, се прилага по отношение на екстраполираните безрискови лихвени проценти.

Член 47

Краен форуърден лихвен процент

1.  За всяка валута крайният форуърден лихвен процент, посочен в член 46, параграф 1, е стабилен във времето и се променя само в резултат на промени в дългосрочните очаквания. Методиката за определяне на крайния форуърден лихвен процент се определя недвусмислено с цел да се гарантира, че застрахователните и презастрахователните предприятия извършват основаващи се на сценарии изчисления. Тя се определя по прозрачен, предпазлив, надежден, обективен и последователен във времето начин.

2.  За всяка валута крайният форуърден лихвен процент отчита очакванията във връзка с дългосрочните реални лихвени проценти и очакваната инфлация, при условие че тези очаквания могат да бъдат определени по надежден начин за тази валута. Крайният форуърден лихвен процент не включва срочна премия, която да отразява допълнителния риск от притежаването на дългосрочни инвестиции.

Член 48

Основна срочна структура на безрисковия лихвен процент за фиксираните спрямо еврото валути

1.  За изчисляване на най-добрата прогнозна оценка по отношение на застрахователни и презастрахователни задължения, деноминирани във валута, фиксирана спрямо еврото, може да се използва основната срочна структура на безрисковия лихвен процент за еврото, коригирана с оглед на валутния риск, при условие че е спазено всяко едно от следните условия:

а) с фиксирането на валутата се гарантира, че обменният курс между тази валута и еврото варира в границите на диапазон, не по-широк от 20 % от горната граница на диапазона;

б) икономическата ситуация в еврозоната и в зоната на посочената валута са достатъчно сходни, за да се гарантира, че лихвените проценти за еврото и за тази валута се развиват по сходен начин;

в) с условията за фиксиране се гарантира, че в случай на извънредни пазарни събития относителните промени в обменния курс за едногодишен период не надвишават диапазона, посочен в буква а) от настоящия параграф, което отговаря на доверителния интервал, предвиден в член 101, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО;

г) спазен е един от следните критерии:

i) участие на посочената валута в Европейския механизъм на обменните курсове (ERM II),

ii) наличие на решение на Съвета, с което се признават условията на фиксиране на тази валута спрямо еврото,

iii) утвърждаване на условията за фиксиране по силата на закона на държавата, с който се установява националната валута на тази държава.

За целите на буква в) се вземат предвид финансовите ресурси на страните, които гарантират фиксирането на валутния курс.

2.  Корекцията с оглед на валутния риск е отрицателна и съответства на разходите за хеджиране срещу риска от понижаване на стойността във фиксираната валута на инвестиция, деноминирана в евро, поради промени в нивото на обменния курс между еврото и фиксираната валута. Корекцията е еднаква за всички застрахователни и презастрахователни предприятия.Подраздел 3

Корекция за променливост

Член 49

Референтни портфейли

1.  Референтните портфейли, посочени в член 77г, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/138/ЕО, се определят по прозрачен, предпазлив, надежден, обективен и последователен във времето начин. Методите, които се прилагат при определяне на референтните портфейли, са едни и същи за всички валути и държави.

2.  За всяка валута и всяка държава активите на референтните портфейли се оценяват в съответствие с член 10, параграф 1 и се търгуват на пазари, които спазват изискванията на член 40, параграф 3, освен в периоди на проблеми с ликвидността. В портфейла могат да бъдат включени финансови инструменти, търгуеми на пазари, които временно не спазват изискванията на член 40, параграф 3, само когато се очаква този пазар да започне в разумен срок отново да спазва критериите.

3.  За всяка валута и всяка държава референтният портфейл от активи отговаря на всички от следните изисквания:

а) за всяка валута активите са представителни за инвестициите, направени от застрахователните и презастрахователните предприятия в тази валута за покриване на най-добрата прогнозна оценка за застрахователни и презастрахователни задължения, деноминирани в тази валута; за всяка държава активите са представителни за инвестициите, направени от застрахователните и презастрахователните предприятия в тази държава за покриване на най-добрата прогнозна оценка за застрахователни и презастрахователни задължения, предлагани на застрахователния пазар в тази държава и деноминирани във валутата на тази държава;

б) по възможност портфейлът се основава на значими индекси, които са лесно достъпни за обществеността, като са налице публикувани критерии за това кога и как ще се променят компонентите на тези индекси;

в) портфейлът с активи включва всички от следните активи:

 облигации, секюритизации и заеми, включително ипотечни заеми,

 акции,

 собственост.

За целите на букви а) и б) инвестициите на застрахователните и презастрахователните предприятия в предприятия за колективно инвестиране, както и други инвестиции под формата на фондове, се третират като инвестиции в базовите активи.

Член 50

Формула за изчисляване на спреда в основата на корекцията за променливост

За всяка валута и за всяка държава спредът, посочен в член 77г, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/138/ЕО, е равен на следното:

image

където:

а)  wgov представлява съотношението между стойността на държавните облигации, включени в референтния портфейл от активи за тази валута или държава, и стойността на всички активи, включени в този референтен портфейл;

б)  Sgov представлява средният валутен спред по държавните облигации, включени в референтния портфейл от активи за тази валута или държава;

в)  wcorp представлява съотношението между стойността на облигациите, различни от държавните облигации, заемите и секюритизациите, включени в референтния портфейл от активи за тази валута или държава, и стойността на всички активи, включени в този референтен портфейл;

г)  Scorp представлява средният валутен спред по облигациите, различни от държавните облигации, заемите и секюритизациите, включени в референтния портфейл от активи за тази валута или държава.

За целите на настоящия член „държавни облигации“ означава експозициите към централни правителства и централни банки.

Член 51

Коригиран с оглед на риска спред

Частта от средния валутен спред, която се дължи на реалистична оценка на очакваните загуби, на неочакван кредитен риск или на всякакъв друг риск, посочен в член 77г, параграфи 3 и 4 от Директива 2009/138/ЕО, се изчислява по същия начин като основния спред, посочен в член 77в, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО и в член 54 от настоящия регламент.Подраздел 4

Изравнителна корекция

Член 52

Риск от смърт

1.  Рискът от смърт, посочен в член 77б, параграф 1, буква е) от Директива 2009/138/ЕО, е по-неблагоприятният от следните два сценария от гледна точка на въздействието му върху основните собствени средства:

а) непосредствено трайно повишение с 15 % на коефициентите на смъртност, използвани за изчисляването на най-добрата прогнозна оценка;

б) непосредствено увеличение с 0,15 процентни пункта на коефициентите на смъртност (в процентно изражение), които се използват в изчисляването на техническите резерви, за да отразят смъртността през следващите 12 месеца.

2.  За целите на параграф 1 увеличението на коефициентите на смъртност се прилага само за онези застрахователни полици, за които увеличението на коефициентите на смъртност води до нарастване на техническите резерви, като се взема предвид всяко от следните:

а) множество застрахователни полици по отношение на едно и също застраховано лице могат да се третират като една застрахователна полица;

б) когато изчисляването на техническите резерви се основава на групи от полици, както е посочено в член 35, определянето на полиците, за които техническите резерви нарастват при увеличение на коефициентите на смъртност, може също така да се основава на тези групи от полици, а не на отделни полици, при условие че резултатът не се различава съществено.

3.  Що се отнася до презастрахователните задължения, определянето на полиците, при които техническите резерви нарастват при увеличение на коефициентите на смъртност, се прилага само за базовите застрахователни полици и се извършва в съответствие с параграф 2.

Член 53

Изчисляване на изравнителната корекция

1.  За целите на изчислението, посочено в член 77в, параграф 1, буква а) от Директива 2009/138/ЕО, застрахователните и презастрахователните предприятия вземат предвид само целевите активи, чиито очаквани парични потоци са необходими за възпроизвеждане на паричните потоци на портфейла от застрахователни и презастрахователни задължения, като се изключват всички допълнителни активи. „Очакваният паричен поток“ на даден актив означава паричният поток на актива, коригиран с оглед на вероятността от неизпълнение на актива, която съответства на компонента на основния спред, предвиден в член 77в, параграф 2, буква а), подточка i) от Директива 2009/138/ЕО, или, когато не може да бъде получен надежден кредитен спред от статистическите данни за неизпълнението — частта от дългосрочната средна стойност на спреда спрямо безрисковия лихвен процент, определен в член 77в, параграф 2, букви б) и в) от същата директива.

2.  Приспадането на основния спред, посочен в член 77в, параграф 1, буква б) от Директива 2009/138/ЕО, от резултата от изчислението, посочено в член 77в, параграф 1, буква а) от същата директива, съдържа само частта на основния спред, която не е била отразена в корекцията на паричните потоци на целевия портфейл от активи, както е предвидено в параграф 1 от настоящия член.

Член 54

Изчисляване на основния спред

1.  Основният спред, посочен в член 77в, параграф 2, се изчислява по прозрачен, предпазлив, надежден, обективен и последователен във времето начин въз основа на значими индекси, когато такива са налични. Методите за получаване на основния спред на дадена облигация е един и същ за всяка валута и всяка държава, но може да бъде различен за държавните облигации и за други облигации.

2.  Изчисляването на кредитния спред, посочен в член 77в, параграф 2, буква а), подточка i) от Директива 2009/138/ЕО, се основава на допускането, че в случай на неизпълнение може да бъде възстановена 30 % от пазарната стойност.

3.  Дългосрочната средна стойност, посочена в член 77в, параграф 2, букви б) и в) от Директива 2009/138/ЕО, се основава на данните от последните 30 години. Когато част от тези данни не са на разположение, те се заменят със съставени данни. Съставените данни се основават на достъпни и надеждни данни от последните 30 години. Данните, които не са надеждни, се заменят със съставени данни, като се използва посочената методика. Съставените данни се основават на предпазливи допускания.

4.  Очакваната загуба, посочена в член 77в, параграф 2, буква а), подточка ii) от Директива 2009/138/ЕО, съответства на претеглената с оглед на вероятността загуба на застрахователното или презастрахователното предприятие, в случай че степента на кредитно качество на актива се понижи и веднага след това той бъде заменен. Изчисляването на очакваната загуба се основава на допускането, че заместващият актив отговаря на всеки един от следните критерии:

а) заместващият актив има същия модел на паричния поток като заменения актив преди понижаването на степента на кредитно качество;

б) заместващият актив принадлежи към същия клас активи като заменения актив;

в) заместващият актив има същата или по-висока степен на кредитно качество от заменения актив преди понижаването на степента на кредитно качество.РАЗДЕЛ 5

Видове дейност

Член 55

Видове дейност

1.  Видовете дейности, посочени в член 80 от Директива 2009/138/ЕО, са изложените в приложение I към настоящия регламент.

2.  Причисляването на дадено застрахователно или презастрахователно задължение към определен вид дейност отразява естеството на рисковете, свързани със задължението. Не е задължително правната форма на задължението да е определяща за естеството на риска.

3.  При условие че техническата основа съответства на естеството на рисковете, свързани със задължението, задълженията от областта на здравното застраховане, извършвано на техническа основа, близка до тази на животозастраховането, се причисляват към видовете дейност от областта на животозастраховането, а задълженията от областта на здравното застраховане, извършвано на техническа основа, близка до тази на общото застраховане, се причисляват към видовете дейност от областта на общото застраховане.

4.  Когато въз основа на тяхното естество застрахователните задължения, произтичащи от операциите, посочени в член 2, параграф 3, буква б) от Директива 2009/138/ЕО, не могат недвусмислено да бъдат причислени към видовете дейности, посочени в приложение I към настоящия регламент, те се включват във вид дейност 32 съгласно предвиденото в посоченото приложение.

5.  Когато даден застрахователен или презастрахователен договор покрива рискове както в областта на животозастраховането, така и в областта на общото застраховане, застрахователните или презастрахователните задължения са разделени в зависимост от това към коя част се отнасят — животозастрахователната или общозастрахователната.

6.  Когато даден застрахователен или презастрахователен договор покрива рискове от видовете дейности, посочени в приложение I към настоящия регламент, при възможност застрахователните или презастрахователните задължения се разпределят по съответните видове дейност.

7.  Когато даден застрахователен или презастрахователен договор включва здравнозастрахователни или презастрахователни задължения и други застрахователни или презастрахователни задължения, при възможност тези задължения се разделят.РАЗДЕЛ 6

Пропорционалност и опростявания

Член 56

Пропорционалност

1.  Застрахователните и презастрахователните предприятия използват методи за изчисляване на техническите резерви, които са пропорционални на естеството, мащаба и сложността на рисковете, характерни за техните застрахователни и презастрахователни задължения.

2.  При определянето на това дали даден метод за изчисляване на техническите резерви е пропорционален застрахователните и презастрахователните предприятия извършват оценка, която включва:

а) оценка на естеството, мащаба и сложността на рисковете, характерни за техните застрахователни и презастрахователни задължения;

б) оценка в качествено или количествено отношение на допуснатата грешка в получените посредством метода резултати поради някакво отклонение между следните:

i) свързаните с рисковете допускания, които са в основата на метода;

ii) резултатите от оценката, посочена в буква а).

3.  Оценката, посочена в параграф 2, буква а), включва всички рискове, които оказват влияние върху размера, момента на възникване и стойността на входящите и изходящите парични потоци, необходими за уреждане на застрахователните и презастрахователните задължения през техния жизнен цикъл. За целите на изчисляването на добавката за риск оценката включва всички рискове, посочени в член 38, параграф 1, буква и), за целия жизнен цикъл на базовите застрахователни и презастрахователни задължения. Оценката се ограничава до рисковете, които се отнасят до съответната част от изчисляването на техническите резерви, към която се прилага методът.

4.  Даден метод се счита за непропорционален на естеството, мащаба и сложността на рисковете, ако грешката, посочена в параграф 2, буква б), води до неточност в техническите резерви или техните компоненти, която би могла да повлияе върху решенията или преценката на целевия ползвател на информацията, отнасяща се до стойността на техническите резерви, освен ако е изпълнено едно от следните условия:

а) не е наличен друг метод, който да води до по-малка грешка, и не е вероятно методът да доведе до занижаване на размера на техническите резерви;

б) методът води до размер на техническите резерви на застрахователното или презастрахователното предприятие, който е по-висок от размера, който би се получил при използване на пропорционален метод, и методът не води до подценяване на риска, характерен за застрахователните и презастрахователните задължения, към които се прилага.

Член 57

Опростено изчисляване на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 56, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, преди да ги коригират с оглед на очакваните загуби в резултат на неизпълнение от страна на контрагента, като разлика между следните оценки:

а) най-добрата брутна прогнозна оценка, както е посочено в член 77, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО;

б) изчислената в съответствие с параграф 2 най-добра прогнозна оценка, след отчитане на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, и без корекция с оглед на очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента (некоригирана нетна най-добра прогнозна оценка).

2.  Застрахователните и презастрахователните предприятия могат да използват методи, с помощта на които да извлекат некоригираната нетна най-добра прогнозна оценка от брутната най-добра прогнозна оценка, без да правят изрична прогноза на паричните потоци, свързани със сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск. Застрахователните и презастрахователните предприятия изчисляват некоригираната нетна най-добра прогнозна оценка въз основа на хомогенни рискови групи. Всяка от тези хомогенни рискови групи обхваща не повече от един презастрахователен договор или схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, освен ако тези презастрахователни договори или схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск предвиждат прехвърляне на хомогенни рискове.

Член 58

Опростено изчисляване на добавката за риск

Без да се засягат разпоредбите на член 56, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да използват опростени методи, когато изчисляват добавката за риск, включително един или повече от следните:

а) методи, които използват приблизителни стойности на сумите, обозначени с понятията SCR(t), посочени в член 37, параграф 1;

б) методи, които дават приблизително стойността на сконтирания сбор на сумите, обозначени с понятията SCR(t), както е посочено в член 37, параграф 1, без всяка от тези суми да се изчислява отделно.

Член 59

Изчисляване на добавката за риск през финансовата година

Без да се засягат разпоредбите на член 56, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да определят добавката за риск за целите на изчисленията, които трябва да бъдат извършвани на всяко тримесечие, въз основа на резултата от предишно изчисляване на добавката за риск без изрично да изчисляват формулата, посочена в член 37, параграф 1.

Член 60

Опростено изчисляване на най-добрата прогнозна оценка на застрахователни задължения с механизъм за корекция на премиите

Без да се засягат разпоредбите на член 56, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват най-добрата прогнозна оценка на животозастрахователните задължения с договореност, по силата на която застрахователното предприятие има правото или задължението да коригира бъдещите премии по даден застрахователен договор с цел да бъдат отразени съществените промени в очакваното равнище на претенциите и разходите (механизъм за корекция на премиите), с помощта на прогнози за парични потоци, при които се допуска, че промените в равнището на претенциите и разходите настъпват едновременно с корекциите на премиите, и които водят до нетен паричен поток, равен на нула, при положение че са спазени всички от следните условия:

а) механизмът за корекция на премиите компенсира изцяло и своевременно застрахователното предприятие за всяко увеличение в равнището на претенциите и разходите;

б) изчислението не води до занижаване на най-добрата прогнозна оценка;

в) изчислението не води до подценяване на риска, присъщ на тези застрахователни задължения.

Член 61

Опростено изчисляване на корекцията за неизпълнение от страна на контрагента

Без да се засягат разпоредбите на член 56 от настоящия регламент, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчислят корекцията с оглед на очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, посочени в член 81 от Директива 2009/138/ЕО, за конкретен контрагент и хомогенна рискова група, като тя е равна на следното:

image

където:

а)  PD представлява вероятността от неизпълнение от страна на контрагента през следващите 12 месеца;

б)  Durmod представлява модифицираната дюрация на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори с този контрагент във връзка с посочената хомогенна рискова група;

в)  BErec представлява сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори с този контрагент във връзка с посочената хомогенна рискова група;ГЛАВА IV

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВАРАЗДЕЛ 1

Определяне на собствените средстваПодраздел 1

Надзорно одобрение на допълнителните собствени средства

Член 62

Оценка на заявлението

1.  За целите на оценката, посочена в член 90, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО надзорните органи вземат под внимание всяко от следните:

а) правната сила и приложимост на условията на ангажимента във всички относими юрисдикции;

б) договорните условия по споразумението за предоставяне на средства, което застрахователното или презастрахователното предприятие е сключило или ще сключи с контрагентите;

в) когато е целесъобразно, учредителния договор и устава или правилника на застрахователното или презастрахователното предприятие;

г) дали застрахователното или презастрахователното предприятие има предвидени процедури за информиране на надзорните органи при настъпване на промени в някое от следните, които могат да доведат до намаляване на способността за покриване на загуби на позицията от допълнителни собствени средства:

i) структурата на споразумението или договорните условия по него,

ii) положението на засегнатите контрагенти,

iii) събираемостта на позицията от допълнителни собствени средства.

2.  Надзорните органи преценяват също така дали член 90 от Директива 2009/138/ЕО се спазва предвид съвкупността от обстоятелства, при които позицията може да бъде поискана за покриване на загуби.

3.  Когато застрахователното или презастрахователното предприятие иска одобрение на даден метод, по който да определя размера на всяка позиция от допълнителни собствени средства, надзорните органи преценяват дали процедурата, съгласно която предприятието редовно валидира метода, може да гарантира, че резултатите от метода отразяват на постоянна база способността на позицията за покриване на загуби.

4.  В допълнение към изискванията, посочени в параграфи 1—3, надзорните органи оценяват заявлението за одобрение на допълнителни собствени средства въз основа на критериите, предвидени в членове 63, 64 и 65.

Член 63

Оценка на заявлението — положение на контрагентите

1.  С цел да оценят способността на контрагентите да извършат плащане, посочена в член 90, параграф 4, буква а) от Директива 2009/138/ЕО, надзорните органи вземат под внимание всяко от следните:

а) риска от неизпълнение от страна на контрагентите;

б) риска от неизпълнение, който произтича от забавяне на контрагентите при изпълнението на техните ангажименти във връзка с позицията от допълнителни собствени средства.

2.  Във връзка с параграф 1, буква а) надзорните органи оценяват риска от неизпълнение от страна на контрагентите чрез разглеждане на вероятността от неизпълнение на контрагентите и загубата при неизпълнение, като вземат предвид всеки от следните критерии:

а) кредитната позиция на контрагентите, при условие че тя отразява по подходящ начин способността на контрагентите да изпълняват своите ангажименти във връзка с позицията от допълнителни собствени средства;

б) дали има текущи или предвидими практически или правни пречки пред изпълнението на ангажиментите, поети от контрагентите във връзка с позицията от допълнителни собствени средства;

в) дали контрагентите подлежат на правни или регулаторни изисквания, които намаляват способността на контрагентите да изпълняват своите ангажименти във връзка с позицията от допълнителни собствени средства;

г) дали правноорганизационната форма на контрагентите пречи на тяхната способност да изпълняват своите ангажименти във връзка с позицията от допълнителни собствени средства;

д) дали към контрагентите съществуват други експозиции, които намаляват способността на контрагентите да изпълняват своите ангажименти във връзка с позицията от допълнителни собствени средства;

е) дали договорните условия на сключеното съгласно всяко приложимо законодателство споразумение дават право на контрагентите да прихващат дължимите от тях суми във връзка с техните ангажименти по позицията от допълнителни собствени средства от сумите, които застрахователното или презастрахователното предприятие им дължи.

3.  Във връзка с параграф 1, буква б) надзорните органи оценяват ликвидната позиция на контрагентите, като вземат предвид всяко от следните:

а) дали има текущи или предвидими практически или правни пречки пред способността на контрагентите да изпълняват своевременно своите ангажименти във връзка с позицията от допълнителни собствени средства;

б) дали контрагентите подлежат на правни или регулаторни изисквания, които могат да намалят способността на контрагентите да изпълняват своевременно своите ангажименти във връзка с позицията от допълнителни собствени средства;

в) дали правноорганизационната форма на контрагентите пречи на тяхната способност да изпълняват своевременно своите ангажименти във връзка с позицията от допълнителни собствени средства.

4.  С цел да оценят способността на контрагентите да извършат плащане, посочена в член 90, параграф 4, буква а) от Директива 2009/138/ЕО, надзорните органи вземат под внимание всяко от следните:

а) съвкупността от обстоятелства, при които позицията от допълнителни собствени средства може да бъде поискана за покриване на загуби;

б) дали съществуват стимулиращи или възпиращи фактори, които могат да повлияят на готовността на контрагентите да изпълняват своите ангажименти във връзка с позицията от допълнителни собствени средства;

в) дали предишните сделки между контрагентите и застрахователното или презастрахователното предприятие, включително предишното изпълнение на ангажиментите на контрагентите във връзка с позиции от допълнителни собствени средства, са показателни относно готовността на контрагентите да изпълняват своите текущи ангажименти във връзка с позицията от допълнителни собствени средства.

5.  При оценката на способността и готовността на контрагентите да извършат плащане надзорните органи вземат предвид всички други фактори, които имат отношение към положението на контрагентите, включително, когато е уместно, бизнес модела на застрахователното или презастрахователното предприятие.

6.  Когато дадена позиция от допълнителни собствени средства касае група от контрагенти, надзорните органи и застрахователните и презастрахователните предприятия могат да направят оценка на положението на групата от контрагенти все едно оценяват един контрагент, ако са изпълнени всички от следните условия:

а) контрагентите не са значими сами по себе си;

б) контрагентите, включени в тази група, са достатъчно хомогенни;

в) при оценката на групата от контрагенти не се надценяват способността и готовността за плащане на контрагентите, включени в тази група.

7.  Контрагентът се счита за значим, когато е вероятно положението на този отделен контрагент да има значително въздействие върху оценката на способността и готовността за плащане на групата от контрагенти.

Член 64

Оценка на заявлението — събираемост на средствата

За целите на оценката на събираемостта на средствата, посочена в член 90, параграф 4, буква б) от Директива 2009/138/ЕО, надзорните органи вземат под внимание всяко от следните:

а) дали събираемостта на средствата се е увеличила в резултат на наличието на обезпечение или на друг аналогичен механизъм, който е в съответствие с членове 209—214;

б) дали има текущи или предвидими практически или правни пречки за събираемостта на средствата;

в) дали събираемостта на средствата подлежи на правни или регулаторни изисквания;

г) способността на застрахователното или презастрахователното предприятие да предприема действия, осигуряващи изпълнението на ангажиментите на контрагентите във връзка с позицията от допълнителни собствени средства.

Член 65

Оценка на заявлението — информация относно резултата от отминали искания

За целите на оценката на информацията относно резултата от отминали искания, посочена в член 90, параграф 4, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, надзорните органи вземат под внимание всяко от следните:

а) дали застрахователното или презастрахователното предприятие е отправяло искания в миналото към същия или към сходни контрагенти при еднакви или сходни обстоятелства;

б) дали тази информация е подходяща и достоверна по отношение на очаквания резултат от бъдещи искания.

Член 66

Уточняване на размера във връзка с неограничени по размер допълнителни собствени средства

1.  Надзорните органи не одобряват неограничени по размер допълнителни собствени средства.

2.  Когато надзорните органи одобряват даден размер на допълнителните собствени средства, в решението на надзорните органи се уточнява дали одобреният размер, е размерът, за който застрахователното или презастрахователното предприятие е подало заявление, или е по-нисък от него.

Член 67

Уточняване на размера и на времевия график във връзка с одобрението на метод

При одобряване на метод за определяне на размера на всяка позиция от допълнителни собствени средства надзорните органи уточняват всяко от следните:

а) първоначалния размер на позицията от допълнителни собствени средства, която е изчислена посредством този метод, както и датата, на която е дадено одобрението;

б) най-малката честота на преизчисляване на размера на позицията от допълнителни собствени средства посредством този метод, когато то се прави по-често от веднъж годишно, и причините за тази честота;

в) срока, за който е разрешено изчисляването на размера на позицията от допълнителни собствени средства посредством този метод.Подраздел 2

Третиране на дяловите участия при определянето на собствените средства

Член 68

Третиране на дяловите участия при определянето на основните собствени средства

1.  За целите на определянето на основните собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия основните собствени средства, посочени в член 88 от Директива 2009/138/ЕО, се намаляват с цялата стойност на посочените в член 92, параграф 2 от същата директива дялови участия в кредитни и финансови институции, която надхвърля 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi).

2.  За целите на определянето на основните собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия основните собствени средства, посочени в член 88 от Директива 2009/138/ЕО, се намаляват с частта от стойността на всички посочени в член 92, параграф 2 от същата директива дялови участия в кредитни и финансови институции, различни от дяловите участия по параграф 1, която надхвърля 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi).

▼M1

3.  Независимо от разпоредбите на параграфи 1 и 2 застрахователните и презастрахователните предприятия не приспадат стратегическите дялови участия по член 171, които са включени в изчислението на груповата платежоспособност по метод 1 съгласно приложение I към Директива 2002/87/ЕО или по метод 1 съгласно член 230 от Директива 2009/138/ЕО.

▼B

4.  Приспаданията, предвидени в параграф 2, се прилагат на пропорционална основа към всички дялови участия, посочени в същия параграф.

5.  Приспаданията, предвидени в параграфи 1 и 2, се извършват от съответния ред, в който собствените средства на свързаното предприятие са се увеличили благодарение на дяловото участие, както следва:

а) дяловите участия в позиции от базовия собствен капитал от първи ред на финансови и кредитни институции се приспадат от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi);

б) дяловите участията в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на финансови и кредитни институции се приспадат от позициите, включени в член 69, буква а), подточки iii) и v) и в член 69, буква б);

в) дяловите участия в инструменти от втори ред на финансови и кредитни институции се приспадат от позициите от основни собствени средства, включени в член 72.РАЗДЕЛ 2

Класификация на собствените средства

Член 69

Първи ред — списък на позициите от собствени средства

Счита се, че следните позиции от основни собствени средства притежават в достатъчна степен характеристиките, предвидени в член 93, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2009/138/ЕО, като се вземат предвид специфичните характеристики, предвидени в член 93, параграф 2 от същата директива, и се класифицират като средства от първи ред, когато посочените позиции проявяват всички специфики, предвидени в член 71:

а) частта на превишението на активите над пасивите, оценени съгласно член 75 и глава VI, раздел 2 от Директива 2009/138/ЕО, включващи следните позиции:

i) внесен обикновен акционерен капитал и свързаните с него премии от емисии на акции,

ii) за взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип — внесен начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция от основни собствени средства,

iii) внесени подчинени дялови вноски на съдружници,

iv) излишък от средства, които не се считат за застрахователни или презастрахователни пасиви в съответствие с член 91, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО,

v) внесени привилегировани акции и свързаните с тях премии от емисии на акции,

vi) резерв за равняване;

б) внесени подчинени пасиви, оценени в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО;

Член 70

Резерв за равняване

1.  Резервът за равняване, посочен в член 69, буква а), подточка vi), е равен на общия размер на превишението на активите над пасивите, намален с всяко от следните:

а) размера на собствените акции, притежавани от застрахователното или презастрахователното предприятие;

б) очаквани дивиденти, разпределения и отчисления;

в) позициите от основни собствени средства, включени в член 69, буква а), подточки i)—v), в член 72, буква а) и в член 76, буква а);

г) позициите от основни собствени средства, които не са включени в член 69, буква а), подточки i)—v), в член 72, буква а) и в член 76, буква а) и които са били одобрени от надзорния орган в съответствие с член 79;

д) ограничените позиции от собствени средства, които отговарят на едно от следните изисквания:

i) надвишават абстрактното капиталово изискване за платежоспособност в случая на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, и обособени средства, определени в съответствие с член 81, параграф 1,

ii) изключени са в съответствие с член 81, параграф 2;

е) размера на дяловите участия, притежавани във финансови и кредитни институции, както е посочено в член 92, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, приспаднати в съответствие с член 68, доколкото вече не са включени в букви а)—д).

2.  В превишението на активите над пасивите, посочено в параграф 1, се включва сумата, която съответства на очакваната печалба, включена в предвидените в член 260, параграф 2 бъдещи премии.

3.  Определянето на това дали и в каква степен резервът за равняване проявява специфичните характеристики, определени в член 71, не представлява оценка на характеристиките на активите и пасивите, които се включват при изчисляването на превишението на активите над пасивите или свързаните с тях позиции във финансовите отчети на предприятията.

Член 71

Първи ред — специфични характеристики, определящи класифицирането

1.  Специфичните характеристики, посочени в член 69, са следните:

а) позицията от основни собствени средства:

i) в случая на позициите, посочени в член 69, буква а), подточки i) и ii), има по-нисък ранг от всички останали претенции при наличие на производство по ликвидация във връзка със застрахователното или презастрахователното предприятие,

ii) в случая на позициите, посочени в член 69, буква а), подточки iii) и v) и член 69, буква б), има същия или по-висок ранг от позициите, посочени в член 69, буква а), подточки i) и ii), но по-нисък ранг от позициите, изброени в членове 72 и 76, които проявяват предвидените съответно в член 73 и в член 77 специфични характеристики, и по-нисък ранг от претенциите на всички титуляри на полици и бенефициери и на привилегированите кредитори;

б) позицията от основни собствени средства не включва специфични характеристики, които могат да предизвикат обявяването в несъстоятелност на застрахователното или презастрахователното предприятие или да ускорят процеса на изпадане в несъстоятелност на предприятието;

в) позицията от основни собствени средства е непосредствено на разположение за покриване на загуби;

г) позицията от основни собствени средства покрива загубите най-късно когато се стигне до неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност и не възпрепятства рекапитализирането на застрахователното или презастрахователното предприятие;

д) в случая на позициите, посочени в член 69, буква а), подточки iii) и v) и в член 69, буква б), позицията от основни собствени средства разполага с един от следните механизми за покриване на загуби по главницата, който да се задейства при настъпване на активиращите събития, посочени в параграф 8:

i) номиналният размер или размерът на главницата на позицията от основни собствени средства се намалява съгласно предвиденото в параграф 5,

ii) позицията от основни собствени средства автоматично се преобразува в позиция от основни собствени средства, включена в член 69, буква а), подточка i) или ii), съгласно предвиденото в параграф 6,

iii) механизъм за покриване на загуби по главницата, с който се постига резултат, еквивалентен на постигнатите с предвидените в подточки i) или ii) механизми за покриване на загуби по главницата;

е) позицията от основни собствени средства отговаря на един от следните критерии:

i) в случая на позициите, посочени в член 69, буква а), подточки i) и ii), позицията е с неопределен падеж или, когато застрахователното или презастрахователното предприятие е с фиксиран падеж, има същия падеж като предприятието,

ii) в случая на позициите, посочени в член 69, буква а), подточки iii) и v) и в член 69, буква б), позицията е с неопределен падеж; първата възможност по договор за изплащане или изкупуване на позицията от основни собствени средства е не по-рано от 5 години от датата на емитиране;

ж) позицията от основни собствени средства, посочена в член 69, буква а), подточки iii) и v) и в член 69, буква б), може да бъде изплащана или изкупувана между 5 и 10 години след датата на емитиране само когато предприятието надвишава своето капиталовото изискване за платежоспособност с подходящ марж, като се отчита платежоспособността на предприятието, в това число средносрочния план за управление на капитала на предприятието;

з) в случая на позициите, посочени в член 69, буква а), подточки i), ii), iii) и v) и в член 69, буква б), позицията от основни собствени средства може да бъде изплатена или изкупена само по решение на застрахователното или презастрахователното предприятие, като изплащането или изкупуването на позицията от основни собствени средства подлежи на предварително одобрение от страна на надзорния орган;

и) в случая на позициите, посочени в член 69, буква а), подточки i), ii), iii) и v) и в член 69, буква б), позицията от основни собствени средства не включва никакви стимули за изплащане или изкупуване на тази позиция, които увеличават вероятността застрахователното или презастрахователното предприятие да изплати или изкупи тази позиция от основни собствени средства, когато има възможност да го направи;

й) в случая на позициите, посочени в член 69, буква а), подточки i), ii), iii) и v) и в член 69, буква б), позицията от основни собствени средства предвижда преустановяване на изплащането или изкупуването на тази позиция, когато е налице неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато изплащането или изкупуването би довело до такова неспазване, докато предприятието не започне отново да спазва капиталовото изискване за платежоспособност и изплащането или изкупуването спре да води до неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност;

к) независимо от разпоредбите на буква й), в случай на неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато изплащането или изкупуването би довело до такова неспазване, позицията от основни собствени средства може да бъде изплатена или изкупена само когато са изпълнени всички от следните условия:

i) надзорният орган по изключение е взел решение изплащането или изкупуването на тази позиция да не бъде преустановявано,

ii) позицията се обменя за или се преобразува в друга позиция от основни собствени средства от първи ред с най-малко същото качество,

iii) минималното капиталово изискване е спазено след изплащането или изкупуването;

л) позицията от основни собствени средства отговаря на един от следните критерии:

i) в случая на позициите, посочени в член 69, параграф 1, буква а), подточки i) и ii), правните или договорните разпоредби, които уреждат позицията от основни собствени средства, или националното законодателство позволяват отмяна на разпределенията във връзка с тази позиция, когато е налице неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато разпределянето би довело до такова неспазване, докато предприятието не започне отново да спазва капиталовото изискване за платежоспособност и разпределянето спре да води до неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност;,

ii) в случая на позициите, посочени в член 69, буква а), подточки iii) и v) и член 69, буква б), в условията по договорното споразумение, което урежда позицията от основни собствени средства, се предвижда отмяна на разпределенията във връзка с тази позиция, когато е налице неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато разпределянето би довело до такова неспазване, докато предприятието не започне отново да спазва капиталовото изискване за платежоспособност и разпределянето спре да води до неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност;

м) в случай на неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато разпределянето би довело до такова неспазване, позицията от основни собствени средства може да бъде използвана за разпределения само когато са изпълнени всички от следните условия:

i) надзорният орган по изключение е анулирал отмяната на разпределенията,

ii) разпределянето не влошава допълнително платежоспособността на застрахователното или презастрахователното предприятие,

iii) минималното капиталово изискване е спазено след приключване на разпределянето;

н) в случая на позициите, посочени в член 69, буква а), подточки i), ii), iii) и v) и член 69, буква б), позицията от основни собствени средства дава пълна гъвкавост на застрахователното или презастрахователното предприятие по отношение на разпределенията във връзка с тази позиция от основни собствени средства;

о) позицията от основни собствени средства не е обременена с тежести и не е свързана с други сделки, които, разгледани едновременно с позицията от собствени средства, биха могли да доведат до неспазване на разпоредбите на член 94, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО от страна на позицията от собствени средства.

2.  За целите на настоящия член обменът или преобразуването на дадена позиция от основни собствени средства в друга позиция от основни собствени средства от първи ред или изплащането или изкупуването на позиция от собствени средства от първи ред от постъпленията от новата позиция от основни собствени средства с най-малко същото качество не се счита за изплащане или изкупуване, при условие че обменът, преобразуването, изплащането или изкупуването подлежи на одобрение от страна на надзорния орган.

3.  За целите на параграф 1, буква н) в случая на позициите от основни собствени средства, посочени в член 69, буква а), подточки i) и ii), се дава пълна гъвкавост по отношение на разпределенията, когато са изпълнени всички от следните условия:

а) няма преференциално третиране при разпределенията по отношение на реда за изплащане на разпределенията, а в договорните разпоредби, уреждащи позицията от собствени средства, не се предвиждат преференциални права за изплащането на разпределения;

б) разпределенията се плащат от разпределяеми позиции;

в) размерът на разпределенията не се определя въз основа на цената, платена за закупуването на позицията от собствени средства при емитирането ѝ, и върху максималния размер на разпределенията няма таван или друго ограничение;

г) независимо от разпоредбите на буква в), в случая на инструменти, емитирани от взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип, може да бъде определен таван или друго ограничение върху максималния размер на разпределенията, при условие че този таван или това ограничение не са свързани с извършването или неизвършването на разпределения по други позиции от основни собствени средства;

д) застрахователното или презастрахователното предприятие не е задължено да извършва разпределения;

е) неизплащането на разпределения не представлява неизпълнение от страна на застрахователното или презастрахователното предприятие;

ж) отмяната на разпределенията не налага ограничения върху застрахователното или презастрахователното предприятие.

4.  За целите на параграф 1, буква н) в случая на позициите от основни собствени средства, посочени в член 69, буква а), подточки iii) и v) и член 69, буква б), се дава пълна гъвкавост по отношение на разпределенията, когато са изпълнени всички от следните условия:

а) разпределенията се плащат от разпределяеми позиции;

б) застрахователните и презастрахователните предприятия разполагат с неограниченото право по всяко време да отменят разпределенията по позициите от основни собствени средства за неограничен срок и на некумулативна основа, като предприятията могат да използват отменените плащания без ограничение, за да покрият задълженията си, когато същите станат изискуеми;

в) няма задължение за замяна на разпределението с плащане в каквато и да било друга форма;

г) няма задължение за извършване на разпределения в случай на извършено разпределение по друга позиция от собствени средства;

д) неизплащането на разпределения не представлява неизпълнение от страна на застрахователното или презастрахователното предприятие;

е) отмяната на разпределенията не налага ограничения върху застрахователното или презастрахователното предприятие.

5.  За целите на параграф 1, буква д), подточка i) номиналният размер или размерът на главницата на позицията от основни собствени средства се намалява така, че да бъдат намалени всички от следните:

а) иска на титуляря на тази позиция в случай на производство по ликвидация;

б) необходимата платима сума при изплащане или изкупуване на тази позиция;

в) разпределенията, платени по тази позиция.

6.  За целите на параграф 1, буква д), подточка ii) в разпоредбите, уреждащи преобразуването в позиции от основни собствени средства, посочени в член 69, буква а), подточка i) или ii), се уточнява едно от следните:

а) коефициентът на преобразуване и максималната разрешена сума за преобразуване;

б) диапазон, в рамките на който инструментите се преобразуват в позиции от основни собствени средства, посочени в член 69, буква а), подточка i) или ii).

7.  Номиналният размер или размерът на главницата на позицията от основни собствени средства поема загубите при настъпване на активиращото събитие. Способността за покриване на загуби поради отмяна или намаляване на разпределенията не се смята за достатъчна, за да бъде определена като механизъм за покриване на загуби по главницата в съответствие с параграф 1, буква д).

8.  Активиращото събитието, посочено в параграф 1, буква д), представлява значително неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност.

За целите на настоящия параграф неспазването на капиталовото изискване за платежоспособност се счита за значително, когато е изпълнено някое от следните условия:

а) размерът на позициите от собствени средства, допустими за покриване на капиталовото изискване за платежоспособност, е равен на или е по-малък от 75 % от капиталовото изискване за платежоспособност;

б) размерът на позициите от собствени средства, допустими за покриване на минималното капиталово изискване, е равен на или е по-малък от минималното капиталово изискване;

в) три месеца след датата, на която за първи път е установено неспазването на капиталовото изискване за платежоспособност, то продължава да не се спазва.

Застрахователните и презастрахователните предприятия могат да предвидят в разпоредбите, уреждащи инструмента, едно или повече активиращи събития в допълнение към събитията, посочени в букви а)—в);

9.  За целите на параграф 1, букви г), й) и л) позоваванията на капиталовото изискване за платежоспособност се четат като позовавания на минималното капиталово изискване, когато преди неспазването на капиталовото изискване за платежоспособност има неспазване на минималното капиталово изискване.

Член 72

Основни собствени средства от втори ред — списък на позициите от собствени средства

Счита се, че следните позиции от основни собствени средства притежават в достатъчна степен характеристиките, предвидени в член 93, параграф 1, буква б) от Директива 2009/138/ЕО, като се вземат предвид специфичните характеристики, предвидени в член 93, параграф 2 от същата директива, и се класифицират като собствени средства от втори ред, когато следните позиции проявяват всички специфични характеристики, предвидени в член 73:

а) частта на превишението на активите над пасивите, оценени съгласно член 75 и глава VI, раздел 2 от Директива 2009/138/ЕО, включващи следните позиции:

i) обикновен акционерен капитал и свързаните с него премии от емисии на акции,

ii) за взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип — начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция от основни собствени средства,

iii) подчинени дялови вноски на съдружници,

iv) привилегировани акции и свързаните с тях премии от емисии на акции;

б) подчинени пасиви, оценени в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО;

Член 73

Основни собствени средства от втори ред — специфични характеристики, определящи класифицирането

1.   ►M1  Характеристиките, посочени в член 72, са или тези по букви а)—и), или тези по буква ѝ): ◄

а) позицията от основни собствени средства има по-нисък ранг от претенциите на всички титуляри на полици и бенефициери и на привилегированите кредитори;

б) позицията от основни собствени средства не включва специфични характеристики, които могат да предизвикат обявяването в несъстоятелност на застрахователното или презастрахователното предприятие или да ускорят процеса на изпадане в несъстоятелност на предприятието;

в) позицията от основни собствени средства е с неопределен падеж или първоначалният ѝ падеж е след най-малко 10 години; първата възможност по договор за изплащане или изкупуване на позицията от основни собствени средства е не по-рано от 5 години от датата на емитиране;

г) позицията от основни собствени средства може да бъде изплатена или изкупена само по решение на застрахователното или презастрахователното предприятие, като изплащането или изкупуването на позицията от основни собствени средства подлежи на предварително одобрение от страна на надзорния орган;

д) позицията от основни собствени средства може да включва ограничени стимули за изплащане или изкупуване на тази позиция от основни собствени средства, при условие че изплащането или изкупуването не настъпва по-рано от 10 години от датата на емитиране;

е) позицията от основни собствени средства предвижда преустановяване на изплащането или изкупуването на тази позиция, когато е налице неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато изплащането или изкупуването би довело до такова неспазване, докато предприятието не започне отново да спазва капиталовото изискване за платежоспособност и изплащането или изкупуването спре да води до неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност;

ж) позицията от основни собствени средства отговаря на един от следните критерии:

i) в случая на позициите, посочени в член 72, буква а), подточки i) и ii), правните или договорните разпоредби, които уреждат позицията от основни собствени средства, позволяват разпределенията във връзка с тази позиция да бъдат отложени, когато е налице неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато разпределянето би довело до такова неспазване, докато предприятието не започне отново да спазва капиталовото изискване за платежоспособност и разпределянето спре да води до неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност,

ii) в случая на позициите, посочени в член 72, буква а), подточки iii), iv) и v), в условията по договорното споразумение, което урежда позицията от основни собствени средства, се предвижда разпределенията във връзка с тази позиция да бъдат отложени, когато е налице неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато разпределянето би довело до такова неспазване, докато предприятието не започне отново да спазва капиталовото изискване за платежоспособност и разпределянето спре да води до неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност;

з) в случай на неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато разпределянето би довело до такова неспазване, позицията от основни собствени средства може да бъде използвана за разпределения само когато са изпълнени всички от следните условия:

i) надзорният орган по изключение е отменил отлагането на разпределенията,

ii) плащането не влошава допълнително платежоспособността на застрахователното или презастрахователното предприятие,

iii) минималното капиталово изискване е спазено след приключване на разпределянето;

и) позицията от основни собствени средства не е обременена с тежести и не е свързана с други сделки, които, разгледани едновременно с позицията от собствени средства, биха могли да доведат до неспазване на разпоредбите на член 94, параграф 2, първа алинея от Директива 2009/138/ЕО от страна на позицията от собствени средства.

й) позицията от основни собствени средства проявява специфичните характеристики, предвидени в член 71, които са от значение за основните собствени средства, посочени в член 69, буква а), подточки iii) и v) и в член 69, буква б), но надвишава горната граница, определена в член 82, параграф 3.

Независимо от разпоредбите на буква е), в случай на неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато изплащането или изкупуването би довело до такова неспазване, позицията от основни собствени средства може да бъде изплатена или изкупена само когато са изпълнени всички от следните условия:

i) надзорният орган по изключение е взел решение изплащането или изкупуването на тази позиция да не бъде преустановявано,

ii) позицията се обменя за или се преобразува в друга позиция от основни собствени средства от първи ред или в позиция от основни собствени средства от втори ред с най-малко същото качество,

iii) минималното капиталово изискване е спазено след изплащането или изкупуването;

2.  За целите на настоящия член обменът или преобразуването на дадена позиция от основни собствени средства в друга позиция от основни собствени средства от първи ред или в позиция от основни собствени средства от втори ред или изплащането или изкупуването на позиция от основни собствени средства от втори ред от постъпленията от новата позиция от основни собствени средства с най-малко същото качество не се счита за изплащане или изкупуване, при условие че обменът, преобразуването, изплащането или изкупуването подлежи на одобрение от страна на надзорния орган.

3.  За целите на параграф 1, букви е) и ж) позоваванията на капиталовото изискване за платежоспособност се четат като позовавания на минималното капиталово изискване, когато преди неспазването на капиталовото изискване за платежоспособност има неспазване на минималното капиталово изискване.

4.  За целите на параграф 1, буква д) предприятията считат за ограничени стимулите за изкупуване под формата на повишаване на лихвения процент, свързан с кол опция, когато повишаването се изразява в единично увеличение на купонния процент и води до увеличение спрямо първоначалния процент, което не е по-голямо от по-високата от следните две суми:

а) 100 базисни пункта, намалени със спреда по суапа между първоначалната основа на индекса и повишената основа на индекса;

б) 50 % от първоначалния кредитен спред, намалени със спреда по суапа между първоначалната основа на индекса и повишената основа на индекса.

Член 74

Допълнителни собствени средства от втори ред — списък на позициите от собствени средства

Без да се засягат разпоредбите на член 96 от Директива 2009/138/ЕО, се счита, че следните позиции от допълнителни собствени средства притежават в достатъчна степен характеристиките, предвидени в член 93, параграф 1, буква б) от Директива 2009/138/ЕО, като се вземат предвид специфичните характеристики, предвидени в член 93, параграф 2 от същата директива, и се класифицират като капитал от втори ред, когато следните позиции проявяват всички специфични характеристики, предвидени в член 75:

а) неизплатен и непоискан обикновен акционерен капитал, който може да бъде дължим за изплащане при поискване;

б) за взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип — неизплатен и непоискан начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция от основни собствени средства, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискване;

в) неизплатени и непоискани привилегировани акции, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискване;

г) правно обвързващ ангажимент за абонамент и заплащане за подчинени пасиви при поискване;

д) акредитиви и гаранции, поверени на независим доверител за управление в полза на застрахователните кредитори и предоставени от кредитни институции, получили разрешение в съответствие с член 8 от Директива 2013/36/ЕС;

е) акредитиви и гаранции, при условие че позициите могат да станат дължими за изплащане при поискване и не са обременени с тежести;

ж) всякакви евентуални бъдещи претенции на взаимоспомагателни асоциации или асоциации от взаимоспомагателен тип на корабособственици с променливи вноски, застраховащи единствено рисковете, изброени в класове 6, 12 и 17 на част А от приложение I към Директива 2009/138/ЕО, срещу техните членове по силата на покана за допълнителни вноски в рамките на следващите 12 месеца;

з) всякакви евентуални бъдещи претенции на взаимоспомагателни асоциации или асоциации от взаимозастрахователен тип срещу техните членове по силата на покана за допълнителни вноски в рамките на следващите 12 месеца, при условие че поканата може да бъде направена при поискване и не е обременена с тежести;

и) други правно обвързващи ангажименти, получени от застрахователното или презастрахователното предприятие, при условие че позицията може да бъде дължима за изплащане при поискване и не е обременена с тежести.

Член 75

Допълнителни собствени средства от втори ред — специфични характеристики, определящи класифицирането

За да бъдат класифицирани като средства от втори ред, позициите от допълнителни собствени средства, изброени в член 74, проявяват специфични характеристики на позиция от основни собствени средства, класифицирана като средства от втори ред в съответствие с членове 69 и 71, след като тази позиция е била поискана и изплатена.

Член 76

Основни собствени средства от трети ред — списък на позициите от собствени средства

Счита се, че следните позиции от основни собствени средства притежават характеристиките, предвидени в член 93, параграф 1, буква б) от Директива 2009/138/ЕО, като се вземат предвид специфичните характеристики, предвидени в член 93, параграф 2 от същата директива, и се класифицират като собствени средства от трети ред, когато следните позиции проявяват всички специфични характеристики, предвидени в член 77:

а) частта на превишението на активите над пасивите, оценени съгласно глава VI, раздели 1 и 2 от Директива 2009/138/ЕО, включващи следните позиции:

i) подчинени дялови вноски на съдружници,

ii) привилегировани акции и свързаните с тях премии от емисии на акции,

iii) сума, равна на стойността на отсрочените данъчни активи;

б) подчинени пасиви, оценени в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО.

Член 77

Основни собствени средства от трети ред — специфични характеристики, определящи класифицирането

1.  Специфичните характеристики, посочени в член 76, са следните:

а) в случая на позициите, посочени в член 76, буква а), подточки i) и ii) и в член 76, буква б), позицията от основни собствени средства има по-нисък ранг от претенциите на всички титуляри на полици и бенефициери и на привилегированите кредитори;

б) позицията от основни собствени средства не включва специфични характеристики, които могат да предизвикат обявяването в несъстоятелност на застрахователното или презастрахователното предприятие или да ускорят процеса на изпадане в несъстоятелност на предприятието;

в) в случая на позициите, посочени в член 76, буква а), подточки i) и ii) и в член 76, буква б), позицията от основни собствени средства е с неопределен падеж или първоначалният ѝ падеж е след най-малко 5 години, където датата на падежа е първата възможност по договор за изплащане или изкупуване на позицията от основни собствени средства;

г) в случая на позициите, посочени в член 76, буква а), подточки i) и ii), и в член 76, буква б), позицията от основни собствени средства може да бъде изплатена или изкупена само по решение на застрахователното или презастрахователното предприятие, като изплащането или изкупуването на позицията от основни собствени средства се одобрява предварително за целите на надзора;

д) в случая на позициите, посочени в член 76, буква а), подточки i) и ii) и в член 76, буква б), позицията от основни собствени средства може да включва ограничени стимули за изплащане или изкупуване на позицията от основни собствени средства;

е) в случая на позициите, посочени в член 76, буква а), подточки i) и ii), и в член 76, буква б), позицията от основни собствени средства предвижда преустановяване на изплащането или изкупуването, когато е налице неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато изплащането или изкупуването би довело до такова неспазване, докато предприятието не започне отново да спазва капиталовото изискване за платежоспособност и изплащането или изкупуването спре да води до неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност;

ж) в случая на позициите, посочени в член 76, буква а), подточки i) и ii), и в член 76, буква б), позицията от основни собствени средства предвижда отлагане на разпределенията, когато е налице неспазване на минималното капиталово изискване или когато разпределянето би довело до такова неспазване, докато предприятието не започне отново да спазва минималното капиталово изискване и разпределянето спре да води до неспазване на минималното капиталово изискване;

з) позицията от основни собствени средства не е обременена с тежести и не е свързана с никаква друга сделка, която би могла да накърни специфичните характеристики на тази позиция, които тя е длъжна да притежава в съответствие с настоящия член.

Независимо от разпоредбите на буква е), в случай на неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност или когато изплащането или изкупуването би довело до такова неспазване, позицията от основни собствени средства може да бъде изплатена или изкупена само когато са изпълнени всички от следните условия:

i) надзорният орган по изключение е взел решение изплащането или изкупуването на тази позиция да не бъде преустановявано.

ii) позицията се обменя за или се преобразува в друга позиция от собствени средства от първи ред, в позиция от основни собствени средства от втори ред или в позиция от основни собствени средства от трети ред с най-малко същото качество.

iii) минималното капиталово изискване е спазено след изплащането или изкупуването.

2.  За целите на настоящия член обменът или преобразуването на дадена позиция от основни собствени средства в друга позиция от основни собствени средства от първи ред, в позиция от основни собствени средства от втори ред или в позиция от основни собствени средства от трети ред или изплащането или изкупуването на позиция от основни собствени средства от трети ред от постъпленията от новата позиция от основни собствени средства с най-малко същото качество не се счита за изплащане или изкупуване, при условие че обменът, преобразуването, изплащането или изкупуването подлежи на одобрение от страна на надзорния орган.

3.  За целите на параграф 1, буква е) позоваванията на капиталовото изискване за платежоспособност се четат като позовавания на минималното капиталово изискване, когато преди неспазването на капиталовото изискване за платежоспособност има неспазване на минималното капиталово изискване.

4.  За целите на параграф 1, буква д) предприятията считат за ограничени стимулите за изкупуване под формата на повишаване на лихвения процент, свързан с кол опция, когато повишаването се изразява в единично увеличение на купонния процент и води до увеличение спрямо първоначалния процент, което не е по-голямо от по-високата от следните две суми:

а) 100 базисни пункта, намалени със спреда по суапа между първоначалната основа на индекса и повишената основа на индекса;

б) 50 % от първоначалния кредитен спред, намалени със спреда по суапа между първоначалната основа на индекса и повишената основа на индекса.

Член 78

Допълнителни собствени средства от трети ред — списък на позициите от собствени средства

Допълнителните собствени средства, които са одобрени от надзорния орган в съответствие с член 90 от Директива 2009/138/ЕО и които не притежават всички специфични характеристики, предвидени в член 75, се класифицират като допълнителни собствени средства от трети ред.

Член 79

Одобрение на надзорните органи на оценката и класификацията на позициите от собствени средства

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 90 от Директива 2009/138/ЕО, когато дадена позиция от собствени средства не е включена в списъка с позициите от собствени средства, предвидени в членове 69, 72, 74, 76 и 78, застрахователните или презастрахователните предприятия разглеждат посочената позиция като собствени средства само когато оценката и класификацията на позицията е била одобрена от надзорния орган.

2.  При одобряването на оценката и класификацията на позициите от собствени средства, които не са включени в списъка с позиции от собствени средства, предвидени в членове 69, 72, 74, 76 и 78, надзорният орган прави преценка на следното въз основа на документите, представени от застрахователното или презастрахователното предприятие:

а) когато предприятието подава заявление да бъде одобрено класифициране на собствени средства в първи ред — дали позицията от основни собствени средства притежава в достатъчна степен характеристиките, посочени в член 93, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2009/138/ЕО, като се вземат предвид специфичните характеристики, предвидени в член 93, параграф 2 от същата директива;

б) когато предприятието подава заявление да бъде одобрено класифициране на основни собствени средства във втори ред — дали позицията от основни собствени средства притежава в достатъчна степен характеристиките, посочени в член 93, параграф 1, буква б) от Директива 2009/138/ЕО, като се вземат предвид специфичните характеристики, предвидени в член 93, параграф 2 от същата директива;

в) когато предприятието подава заявление да бъде одобрено класифициране на допълнителни собствени средства във втори ред — дали позицията от допълнителни собствени средства притежава в достатъчна степен характеристиките, посочени в член 93, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2009/138/ЕО, като се вземат предвид специфичните характеристики, предвидени в член 93, параграф 2 от същата директива;

г) когато предприятието подава заявление да бъде одобрено класифициране на основни собствени средства в трети ред — дали позицията от основни собствени средства притежава характеристиките, посочени в член 93, параграф 1, буква б) от Директива 2009/138/ЕО, като се вземат предвид специфичните характеристики, предвидени в член 93, параграф 2 от същата директива;

д) правната приложимост на договорните условия на позицията от собствени средства във всички относими юрисдикции;

е) дали позицията от собствени средства е внесена изцяло.

3.  Позициите от основни собствени средства, които не са включени в списъка с позициите от собствени средства, предвидени в членове 69, 72 и 76, се класифицират като основни собствени средства от първи ред единствено когато са изцяло внесени.

4.  Включването на позициите от собствени средства, одобрени от надзорния орган в съответствие с настоящия член, подлежи на количествените ограничения, определени в член 82.РАЗДЕЛ 3

Допустимост на собствените средстваПодраздел 1

Обособени средства

Член 80

Обособени средства, нуждаещи се от корекции

1.  Необходимо е намаляване на резерва за равняване, посочен в член 70, параграф 1, буква д), когато позициите от собствени средства в рамките на обособени средства имат намалена способност за пълно покриване на загубите на основата на принципа на действащото предприятие, дължаща се на факта, че те не могат да бъдат прехвърляни в рамките на застрахователно или презастрахователно предприятие поради някоя от следните причини:

а) позициите могат да бъдат използвани за покриване на загуби само от определена част от застрахователните или презастрахователните договори на застрахователното или презастрахователното предприятие;

б) позициите могат да бъдат използвани за покриване на загуби само по отношение на определени титуляри на полици или бенефициери;

в) позициите могат да бъдат използвани за покриване на загуби само в резултат на конкретни рискове или задължения;

2.  Позициите от собствени средства, посочени в параграф 1, (наричани по-нататък „ограничени собствени средства“), не включват стойността на бъдещи трансфери в полза на акционери.

Член 81

Корекция за обособени средства и за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

1.  За целите на изчисляването на резерва за равняване застрахователните и презастрахователните предприятия намаляват превишението на активите над пасивите, посочено в член 70, чрез сравняване на следните суми:

а) позициите от ограничени собствени средства в рамките на обособените средства или на портфейла, за който се прилага изравнителна корекция;

б) абстрактното капиталово изискване за платежоспособност за обособените средства или за портфейла, за който се прилага изравнителна корекция.

Когато застрахователното или презастрахователното предприятие изчислява капиталовото изискване за платежоспособност посредством стандартната формула, абстрактното капиталово изискване за платежоспособност се изчислява в съответствие с член 217.

Когато предприятието изчислява капиталовото изискване за платежоспособност посредством вътрешен модел, абстрактното капиталово изискване за платежоспособност се изчислява посредством този вътрешен модел, като се приема, че предприятието упражнява единствено дейностите, включени в обособените средства или в портфейла, за който се прилага изравнителна корекция.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, когато активите, пасивите и рискът в рамките на обособените средства не са съществени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да намалят резерва за равняване с общия размер на позициите от ограничени собствени средства.Подраздел 2

Количествени ограничения

Член 82

Допустимост и ограничения по отношение на собствените средства от първи, втори и трети ред

1.  По отношение на спазването на капиталовото изискване за платежоспособност допустимите размери на позициите от собствени средства от втори и трети ред е предмет на всички от следните количествени ограничения:

а) допустимият размер на позициите от собствени средства от първи ред е равен най-малко на половината от капиталовото изискване за платежоспособност;

б) допустимият размер на позициите от собствени средства от трети ред е по-малък от 15 % от капиталовото изискване за платежоспособност;

в) сборът на допустимите размери на позициите от собствени средства от втори и трети ред не надвишава 50 % от капиталовото изискване за платежоспособност.

2.  По отношение на спазването на минималните капиталови изисквания допустимият размер на позициите от собствени средства от втори ред е предмет на всички от следните количествени ограничения:

а) допустимият размер на позициите от собствени средства от първи ред е най-малко 80 % от минималното капиталово изискване;

б) допустимият размер на позициите от собствени средства от втори ред не превишава 20 % от минималното капиталово изискване.

3.  В рамките на ограниченията, посочени в параграф 1, буква а) и в параграф 2, буква а), сборът от следните позиции от основни собствени средства възлиза на по-малко от 20 % от общия размер на позициите от собствени средства от първи ред:

а) позициите, посочени в член 69, буква а), подточка iii);

б) позициите, посочени в член 69, буква а), подточка v);

в) позициите, посочени в член 69, буква б);

г) позициите, които са включени в основните собствени средства от първи ред по силата на преходните разпоредби, предвидени в член 308б, параграф 9 от Директива 2009/138/ЕО.ГЛАВА V

СТАНДАРТНА ФОРМУЛА ЗА КАПИТАЛОВОТО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТРАЗДЕЛ 1

Общи разпоредбиПодраздел 1

Изчисления въз основа на сценарий

Член 83

1.  Когато изчислението на модул или подмодул на основното капиталово изискване за платежоспособност се основава на въздействието, което даден сценарий оказва върху основните собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, при това изчисление се правят всички от долуизброените допускания:

а) сценарият не променя размера на добавката за риск, включена в техническите резерви;

б) сценарият не променя стойността на отсрочените данъчни активи и пасиви;

в) сценарият не променя стойността на бъдещите дискреционни плащания, включени в техническите резерви;

г) по време на сценария не са предприети никакви действия на управителните органи на предприятието.

2.  Изчисляването на техническите резерви, получени в резултат на определянето на въздействието на даден сценарий върху основните собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, както е посочено в параграф 1, не променя стойността на бъдещите дискреционни плащания и при него се взема предвид всяко от следните:

а) без да се засягат разпоредбите на параграф 1, буква г), бъдещите действия на управителните органи след сценария, при условие че те са в съответствие с член 23;

б) всяко съществено неблагоприятно въздействие на сценария или действията на управителните органи, посочени в буква а), по отношение на вероятността титулярите на полици да се възползват от договорни опции.

3.  Застрахователните и презастрахователните предприятия могат да използват опростени методи за изчисляване на техническите резерви, получени в резултат на определянето на въздействието на даден сценарий, както е посочено в параграф 1, при условие че опростеният метод не води до неточност в капиталово изискване за платежоспособност, която би могла да повлияе върху решенията или преценката на ползвателя на информацията във връзка с капиталовото изискване за платежоспособност, освен ако опростеното изчисляване води до капиталово изискване за платежоспособност, надвишаващо капиталовото изискване за платежоспособност, което е резултат от изчислението в съответствие със стандартната формула.

4.  При изчисляването на размера на активите и пасивите, получен в резултат на определянето на въздействието на даден сценарий, както е посочено в параграф 1, се отчита въздействието на сценария върху стойността на всички държани от предприятието съответни инструменти за намаляване на риска, които са в съответствие с членове 209—215.

5.  Когато сценарият би довел до увеличение на основните собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, изчислението на модула или подмодула се основава на допускането, че сценарият не оказва въздействие върху основните собствени средства.Подраздел 2

Подход на подробен преглед

Член 84

1.  Капиталовото изискване за платежоспособност се изчислява въз основа на всеки от базисните активи на предприятия за колективно инвестиране и на други инвестиции под формата на фондове (подход на подробен преглед).

2.  Подходът на подробен преглед, посочен в параграф 1, се прилага и към следното:

а) непреките експозиции към пазарен риск, различни от предприятия за колективно инвестиране, както и инвестиции под формата на фондове;

б) непреките експозиции към подписвачески риск;

в) непреките експозиции към риск от контрагента.

3.  В случаите, в които подходът на подробен преглед не може да бъде приложен към предприятията за колективно инвестиране или към инвестициите под формата на фондове, капиталовото изискване за платежоспособност може да се изчисли въз основа на целевото равнище на разпределение на базисните активи на предприятието за колективно инвестиране или на колективния инвестиционен фонд, при условие че такова целево разпределение е на разположение на предприятието в степента на обособеност, необходима за изчисляване на всички съответни подмодули и сценарии на стандартната формула, и че базисните активи се управляват в строго съответствие с това целево разпределение. За целите на това изчисление може да бъде използвано групиране на данни, при условие че то се прилага по разумен начин и към не повече от 20 % от общата стойност на активите на застрахователното или презастрахователното предприятие.

4.  Параграф 2 не се прилага за инвестициите в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б), и член 212, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.Подраздел 3

Регионални правителства и местни органи

Член 85

Условията за категоризация на регионалните правителства и местните органи са да няма разлика по отношение на риска между експозициите към тях и експозициите към централното правителство поради специфичните правомощия на първите за събиране на приходи и поради факта, че съществуват специфични институционални договорености, вследствие на които рискът от неизпълнение намалява.Подраздел 4

Значителен базисен риск

Член 86

Независимо от разпоредбите на член 210, параграф 2, когато застрахователните или презастрахователните предприятия прехвърлят подписвачески риск чрез презастрахователни договори или схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, които са изложени на значителен базисен риск поради несъответствие между валутата на подписваческия риск и техниката за намаляване на риска, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да вземат предвид техниката за намаляване на риска при изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност в съответствие със стандартната формула, при условие че техниката за намаляване на риска отговаря на разпоредбите на член 209, член 210, параграфи 1, 3 и 4 и член 211 и изчислението се извършва, както следва:

а) базисният риск, произтичащ от несъответствие между валутите на подписваческия риск и на техниката за намаляване на риска, се взема предвид в съответния модул, подмодул или сценарий на подписваческия риск от стандартната формула на най-конкретното равнище, като към капиталовото изискване, изчислено в съответствие със съответния модул, подмодул или сценарий, се добавят 25 % от разликата между следните:

i) хипотетичното капиталово изискване за съответния модул, подмодул, или сценарий на подписваческия риск, което би било получено в резултат от едновременно настъпване на сценария, предвиден в член 188,

ii) капиталовото изискване за съответния модул, подмодул, или сценарий на подписваческия риск;

б) когато техниката за намаляване на риска обхваща повече от един модул, подмодул или сценарий, изчислението, посочено в буква а), се извършва за всеки от тези модули, подмодули и сценарии. Полученото в резултат на тези изчисления капиталово изискване не надхвърля 25 % от капацитета на договора за непропорционално презастраховане или схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.Подраздел 5

Изчисляване на основното капиталово изискване за платежоспособност

Член 87

Основното капиталово изискване за платежоспособност включва рисков модул за риск, свързан с нематериални активи и е равно на:

image

където:

а) сборът, Corri,j , SCRi и SCRj се определят съгласно предвиденото в точка 1 от приложение IV към Директива 2009/138/ЕО;

б)  SCRintangibles представлява капиталовото изискване за риск, свързан с нематериални активи, посочено в член 203.Подраздел 6

Пропорционалност и опростявания

Член 88

Пропорционалност

1.  За целите на член 109 застрахователните и презастрахователните предприятия определят дали опростеното изчисляване е пропорционално на естеството, мащаба и сложността на рисковете чрез извършване на оценка, която включва всяко от следните:

а) оценка на естеството, мащаба и сложността на рисковете на предприятието, включени в съответния модул или подмодул;

б) оценка в качествено или количествено отношение, по целесъобразност, на грешката в резултатите, получени въз основа на опростеното изчисляване, произтичаща от отклонение между следните:

i) залегналите в основата на опростеното изчисляване допускания по отношение на риска;

ii) резултатите от оценката, посочена в буква а).

2.  Опростеното изчисляване не се счита за пропорционално на естеството, мащаба и сложността на рисковете, ако грешката, посочена в параграф 2, буква б), води до неточност в капиталовото изискване за платежоспособност, която би могла да повлияе върху решенията или преценката на ползвателя на информацията във връзка с капиталовото изискване за платежоспособност, освен ако опростеното изчисляване води до капиталово изискване за платежоспособност, надвишаващо капиталовото изискване за платежоспособност, което е получено в резултат на стандартното изчисление.

Член 89

Общи разпоредби относно опростяванията за каптивните застрахователни и каптивните презастрахователни предприятия

Съгласно определението в член 13, параграфи 2 и 5 от Директива 2009/138/ЕО каптивните застрахователни предприятия и каптивните презастрахователни предприятия могат да използват опростените изчисления, предвидени в членове 90, 103, 105 и 106 от настоящия регламент, при условие че е спазен член 88 от настоящия регламент и са изпълнени всички от следните изисквания:

а) по отношение на застрахователните задължения на каптивното застрахователно или каптивното презастрахователно предприятие — всички застраховани лица и бенефициери са юридически лица от групата, част от която е каптивното застрахователно или каптивното презастрахователно предприятие;

б) по отношение на презастрахователните задължения на каптивното застрахователно или каптивното презастрахователно предприятие — всички застраховани лица и бенефициери по застрахователните договори в основата на презастрахователните задължения са юридически лица от групата, част от която е каптивното застрахователно или каптивното презастрахователно предприятие;

в) застрахователните задължения и застрахователните договори, които са в основата на презастрахователните задължения на каптивното застрахователно или каптивното презастрахователно предприятие, не се отнасят до задължителна застраховка гражданска отговорност.

Член 90

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане, за каптивните застрахователни и каптивните презастрахователни предприятия

1.  В случай, че разпоредбите на членове 88 и 89 са спазени, каптивните застрахователни и каптивните презастрахователни предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане, както следва:

image

,

където s включва всички сегменти, посочени в приложение II.

2.  За целите на параграф 1 капиталовото изискване за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане, за конкретен сегмент s, посочен в приложение II, е равно на:

image

където:

а)  V(prem,s) представлява изчислената в съответствие с член 116, параграф 3 мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии, за сегмент s;

б)  V(res,s) представлява изчислената в съответствие с член 116, параграф 6 мярка за обема на риска, свързан с определянето на резерви, за даден сегмент.

Член 91

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска от смърт в животозастраховането

В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска от смърт в животозастраховането, както следва:

image

където по отношение на застрахователните и презастрахователните полици с положителен рисков капитал:

а)  CAR представлява общият размер на рисковия капитал, т.е. сборът за всички договори от по-високата измежду двете стойности — нула и разликата между следните суми:

i) сбора на:

 сумата, която застрахователното или презастрахователното предприятие би платило понастоящем в случай на смърт на лица, застраховани съгласно договора, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,

 очакваната настояща стойност на сумите, които не са включени в предходното тире, които предприятието би платило в бъдеще в случай на внезапна смърт на лица, застраховани съгласно договора, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

ii) най-добрата прогнозна оценка на съответните задължения след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

б)  q представлява очакваният среден коефициент на смъртност на застрахованите лица през следващите 12 месеца, претеглен спрямо застрахователната сума;

в)  n представлява модифицираната дюрация, изразена в години, на платимите при смърт плащания, включени в най-добрата прогнозна оценка;

г)  ik представлява спот лихвеният процент на годишна основа за падеж k на съответната безрискова срочна структура, както е посочено в член 43.

Член 92

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска от дълголетие в животозастраховането

В случай че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска от дълголетие в животозастраховането, както следва:

image

където по отношение на полиците, посочени в член 138, параграф 2:

а)  q представлява очакваният среден коефициент на смъртност на застрахованите лица през следващите 12 месеца, претеглен спрямо застрахователната сума;

б)  n представлява модифицираната дюрация, изразена в години, на включените в най-добрата прогнозна оценка плащания към бенефициерите;

в)  BElong представлява най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по отношение на които съществува риск от дълголетие.

Член 93

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска от инвалидност/заболеваемост в животозастраховането

В случай че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска от инвалидност/заболеваемост в животозастраховането, както следва:SCRdisability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n –1)/2 · t · n · BEdis

където по отношение на застрахователните и презастрахователните полици с положителен рисков капитал:

а)  CAR1 представлява общият размер на рисковия капитал, т.е. сборът за всички договори от по-високата измежду двете стойности — нула и разликата между следните суми:

i) сбора на:

 сумата, която застрахователното или презастрахователното предприятие би платило понастоящем в случай на смърт или инвалидност на лица, застраховани съгласно договора, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,

 очакваната настояща стойност на сумите, които не са включени в предходното тире, които застрахователното или презастрахователното предприятие би платило в бъдеще в случай на внезапна смърт или инвалидност на лица, застраховани съгласно договора, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

ii) най-добрата прогнозна оценка на съответните задължения след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

б)  CAR2 представлява определеният съгласно буква а) общ размер на рисковия капитал след 12 месеца;

в)  d1 представлява очакваният среден коефициент на инвалидност/заболеваемост на застрахованите лица през следващите 12 месеца, претеглен спрямо застрахователната сума;

г)  d2 представлява очакваният среден коефициент на инвалидност/заболеваемост на застрахованите лица в 12-те месеца след следващите 12 месеца, претеглен спрямо застрахователната сума;

д)  n представлява модифицираната дюрация, изразена в години, на плащанията във връзка с инвалидност/заболеваемост, включени в най-добрата прогнозна оценка;

е)  t представлява очакваните равнища на прекратяване на полиците през следващите 12 месеца;

ж)  BEdis представлява най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по отношение на които съществува риск от инвалидност/заболеваемост.

Член 94

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска, свързан с разходи в животозастраховането

В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска, свързан с разходи в животозастраховането, както следва:

image

където:

а)  EI представлява размерът на разходите, възникнали през изминалата година при обслужване на застрахователни или презастрахователни задължения в животозастраховането, различни от застрахователни и презастрахователни задължения в здравното застраховане;

б)  n представлява модифицираната дюрация, изразена в години, на паричните потоци, включени в най-добрата прогнозна оценка на тези задължения;

в)  i представлява претегленият среден темп на инфлация, включен в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задължения, като теглата се базират на настоящата стойност на разходите, включени в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка, за обслужване на съществуващите животозастрахователни задължения.

Член 95

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за постоянни промени в процентите на прекратяванията

1.  В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска от трайно увеличение на процентите на прекратяванията, както следва:

image

където:

а)  lup представлява по-високата от следните две стойности: 67 % и средния процент на прекратяванията на полици с положителна разлика между откупната стойност и съответните резерви;

б)  nup представлява средният срок, изразен в години, в рамките на който изтичат полиците с положителна разлика между откупната стойност и съответните резерви;

в)  Sup представлява сборът от положителните разлики между откупната стойност и съответните резерви.

2.  В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риск от трайно намаляване на процентите на прекратяванията, както следва:

image

където:

а)  ldown представлява по-високата от следните две стойности: 40 % и средния процент на прекратяванията на полици с отрицателна разлика между откупната стойност и съответните резерви;

б)  ndown представлява средният срок, изразен в години, в рамките на който изтичат полиците с отрицателна разлика между откупната стойност и съответните резерви;

в)  Sdown представлява сборът от отрицателните разлики между откупната стойност и съответните резерви.

3.  Посочената в параграфи 1 и 2 разликата между откупната стойност и съответните резерви по застрахователна полица е разликата между:

а) дължимата понастоящем сума от застрахователното предприятие при прекратяване от страна на титуляря на полицата, нетна от всякакви суми, възстановими от титулярите на полици или посредниците;

б) размера на техническите резерви без добавката за риск.

Член 96

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за катастрофичния риск в животозастраховането

В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за катастрофичния риск в животозастраховането, както следва:

image

където:

а) сборът включва всички полици с положителен рисков капитал;

б)  CARi представлява рисковият капитал на полицата i, т.е. по-високата измежду двете стойности — нула и разликата между следните суми:

i) сбора на:

 сумата, която застрахователното или презастрахователното предприятие би платило понастоящем в случай на смърт на лица, застраховани съгласно договора, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,

 очакваната настояща стойност на сумите, които не са включени в предходното тире, които застрахователното или презастрахователното предприятие би платило в бъдеще в случай на внезапна смърт на лица, застраховани съгласно договора, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

ii) най-добрата прогнозна оценка на съответните задължения след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

Член 97

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска от смърт в здравното застраховане

В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска от смърт в здравното застраховане, както следва:

image

където по отношение на застрахователните и презастрахователните полици с положителен рисков капитал:

а)  CAR представлява общият размер на рисковия капитал, т.е. сборът по отношение на всеки договор от по-високата измежду двете стойности — нула и разликата между следните суми:

i) сбора на:

 сумата, която застрахователното или презастрахователното предприятие би платило понастоящем в случай на смърт на лица, застраховани съгласно договора, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,

 очакваната настояща стойност на сумите, които не са включени в предходното тире, които застрахователното и презастрахователното предприятие би платило в бъдеще в случай на внезапна смърт на лица, застраховани съгласно договора, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,

ii) най-добрата прогнозна оценка на съответните задължения след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,

б)  q представлява очакваният среден коефициент на смъртност на застрахованите лица през следващите 12 месеца, претеглен спрямо застрахователната сума;

в)  n представлява модифицираната дюрация, изразена в години, на платимите при смърт плащания, включени в най-добрата прогнозна оценка;

г)  ik представлява спот лихвеният процент на годишна основа за падеж k на съответната безрискова срочна структура, както е посочено в член 43.

Член 98

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска от дълголетие в здравното застраховане

В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска от дълголетие в здравното застраховане, както следва:

image

където по отношение на полиците, посочени в член 138, параграф 2:

а)  q представлява очакваният среден коефициент на смъртност на застрахованите лица през следващите 12 месеца, претеглен спрямо застрахователната сума;

б)  n представлява модифицираната дюрация, изразена в години, на включените в най-добрата прогнозна оценка плащания към бенефициерите;

в)  BElong представлява най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по отношение на които съществува риск от дълголетие.

Член 99

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска, свързан с медицински разходи при инвалидност/заболеваемост

В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска, свързан с медицински разходи при инвалидност/заболеваемост, както следва:

image

където:

а)  MP представлява размерът на медицинските плащания през последната година по застрахователни или презастрахователни задължения във връзка с медицински разходи в хода на изминалата година;

б)  n представлява модифицираната дюрация, изразена в години, на паричните потоци, включени в най-добрата прогнозна оценка на тези задължения;

в)  i представлява средният темп на инфлация на медицинските плащания, включен в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задължения, като теглата се базират на настоящата стойност на медицинските плащания, включени в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задължения.

Член 100

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска, свързан със защита на доходите при инвалидност/заболеваемост

В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска, свързан със защита на доходите при инвалидност/заболеваемост, както следва:SCRincome-protection-disability-morbidity =

right accolade 0,35 · CAR 1 · d 1 + 0,25 · 1,1 (n – 3)/2 · (n – 1) · CAR 2 · d 2 + 0,2 · 1,1 (n –1)/2 · t · n · BEdis

където по отношение на застрахователните и презастрахователните полици с положителен рисков капитал:

а)  CAR1 представлява общият размер на рисковия капитал, т.е. сборът за всички договори от по-високата измежду двете стойности — нула и разликата между следните суми:

i) сбора на:

 сумата, която застрахователното или презастрахователното предприятие би платило понастоящем в случай на смърт или инвалидност на лица, застраховани съгласно договора, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,

 очакваната настояща стойност на сумите, които не са включени в предходното тире, които предприятието би платило в бъдеще в случай на внезапна смърт или инвалидност на лица, застраховани съгласно договора, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,

ii) най-добрата прогнозна оценка на съответните задължения след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск,

б)  CAR2 представлява определеният съгласно буква а) общ размер на рисковия капитал след 12 месеца;

в)  d1 представлява очакваният среден коефициент на инвалидност/заболеваемост на застрахованите лица през следващите 12 месеца, претеглен спрямо застрахователната сума;

г)  d2 представлява очакваният среден коефициент на инвалидност/заболеваемост на застрахованите лица в 12-те месеца след следващите 12 месеца, претеглен спрямо застрахователната сума;

д)  n представлява модифицираната дюрация, изразена в години, на плащанията във връзка с инвалидност/заболеваемост, включени в най-добрата прогнозна оценка;

е)  t представлява очакваните равнища на прекратяване на полиците през следващите 12 месеца;

ж)  BEdis представлява най-добрата прогнозна оценка на задълженията, по отношение на които съществува риск от инвалидност/заболеваемост.

Член 101

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска от разходи в здравното застраховане

В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска от разходи в здравното застраховане, както следва:

image

където:

(1)  EI представлява размерът на разходите, възникнали през изминалата година при обслужването на застрахователни и презастрахователни задължения в здравното застраховане;

(2)  n представлява модифицираната дюрация, изразена в години, на паричните потоци, включени в най-добрата прогнозна оценка на тези задължения;

(3)  i представлява претегленият среден темп на инфлация, включен в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка за тези задължения, претеглен спрямо настоящата стойност на разходите, включени в изчисляването на най-добрата прогнозна оценка за обслужване на съществуващите здравнозастрахователни задължения.

Член 102

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска от прекратяване в здравното застраховане, подобно на животозастраховането

1.  В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска от трайно увеличение на процентите на прекратяванията, посочени в член 159, параграф 1, буква а), както следва:

image

където:

а)  lup представлява по-високата от следните две стойности: 83 % и средния процент на прекратяванията на полици с положителна разлика между откупната стойност и съответните резерви;

б)  nup представлява средният срок, изразен в години, в рамките на който изтичат полиците с положителна разлика между откупната стойност и съответните резерви;

в)  Sup представлява сборът от положителните разлики между откупната стойност и съответните резерви.

2.  В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риск от трайно намаляване на процентите на прекратяванията, посочени в член 159, параграф 1, буква б), както следва:

image

където:

а)  ldown представлява средният процент на прекратяванията на полици с отрицателна разлика между откупната стойност и съответните резерви;

б)  ndown представлява средният срок, изразен в години, в рамките на който изтичат полиците с отрицателна разлика между откупната стойност и съответните резерви;

в)  Sdown представлява сборът от отрицателните разлики между откупната стойност и съответните резерви.

3.  Посочената в параграфи 1 и 2 разлика между откупната стойност и съответните резерви по застрахователна полица е разликата между:

а) дължимата понастоящем сума от застрахователното предприятие при прекратяване от страна на титуляря на полицата, нетна от всякакви суми, възстановими от титулярите на полици или посредниците;

б) размера на техническите резерви без добавката за риск.

Член 103

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за лихвения риск за каптивни застрахователни или каптивни презастрахователни предприятия

1.  В случай, че разпоредбите на членове 88 и 89 са спазени, каптивните застрахователни или каптивните презастрахователни предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за лихвения риск, посочен в член 165, както следва:

а) сборът за всяка валута на капиталовите изисквания за риска от покачване на срочната структура, както е посочено в параграф 2 от настоящия член;

б) сборът за всяка валута на капиталовите изисквания за риска от понижаване на срочната структура, както е посочено в параграф 3 от настоящия член;

2.  За целите на параграф 1, буква а) от настоящия член капиталовото изискване за риска от покачване на срочната структура на лихвените проценти за дадена валута се равнява на следното:

image

където:

а) първият сбор обхваща всички падежни интервали i, предвидени в параграф 4 от настоящия член;

б)  MVALi представлява определената в съответствие с член 75 на Директива 2009/138/ЕО стойност на активите минус пасивите, различни от техническите резерви за падежен интервал i;

в)  duri представлява опростената дюрация на падежен интервал i;

г)  ratei представлява съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент за опростената дюрация на падежен интервал i;

д)  stress(i,up) представлява относителното увеличение на лихвения процент за опростена дюрация на падежен интервал i;

е) вторият сбор обхваща всички видове дейности, предвидени в приложение I към настоящия регламент;

ж)  BElob представлява най-добрата прогнозна оценка за вид дейност lob;

з)  durlob е модифицираната дюрация на най-добрата прогнозна оценка за вид дейност lob;

и)  ratelob представлява съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент за модифицираната дюрация за вид дейност lob;

й)  stress(lob,up) представлява относителното увеличение на лихвения процент за модифицираната дюрация durlob .

3.  За целите на параграф 1, буква б) от настоящия член капиталовото изискване за риска от понижаване на срочната структура на лихвените проценти за дадена валута е равно на следното:

image

където:

а) първият сбор обхваща всички падежни интервали i, предвидени в параграф 4;

б)  MVALi представлява определената в съответствие с член 75 на Директива 2009/138/ЕО стойност на активите минус пасивите, различни от техническите резерви за падежен интервал i;

в)  duri представлява опростената дюрация на падежен интервал i;

г)  ratei представлява съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент за опростената дюрация на падежен интервал i;

д)  stress(i,down) представлява относителното намаление на лихвения процент за опростена дюрация на падежен интервал i;

е) вторият сбор обхваща всички видове дейности, предвидени в приложение I към настоящия регламент;

ж)  BElob представлява най-добрата прогнозна оценка за вид дейност lob;

з)  durlob представлява модифицираната дюрация на най-добрата прогнозна оценка за вид дейност lob;

и)  ratelob представлява съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент за модифицираната дюрация за вид дейност lob;

й)  stress(lob, down) представлява относителното намаление на лихвения процент за модифицираната дюрация durlob .

4.  Падежните интервали i и опростената дюрация duri , посочени в параграф 2, букви а) и в) и в параграф 3, букви а) и в), са:

а) при срок до падежа до една година опростената дюрация е 0,5 години;

б) при срокове до падежа между 1 и 3 години опростената дюрация е 2 години;

в) при срокове до падежа между 3 и 5 години опростената дюрация е 4 години;

г) при срокове до падежа между 5 и 10 години опростената дюрация е 7 години;

д) при срок до падежа, по-дълъг от 10 години, опростената дюрация е 12 години.

Член 104

Опростено изчисляване на риска, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми

1.  В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните или презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за посочения в член 176 от настоящия регламент риск, свързан с лихвения спред, както следва:

image

където:

а)  SCRbonds представлява капиталовото изискване за риска, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми;

б)  MVbonds представлява определената в съответствие с член 75 на Директива 2009/138/ЕО стойност на активите, за които се прилагат капиталови изисквания за риска, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми;

в)  %MVi bonds представлява дялът в портфейла на активите, за които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, и които са със степен на кредитно качество i, когато за тези активи има определена кредитна оценка от призната АВКО;

г)  %MVbonds norating представлява дялът в портфейла на активите, за които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, когато за тези активи няма определена кредитна оценка от призната АВКО;

д)  duri и durnorating представлява модифицираната дюрация, изразена в години, на активите, за които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, когато за тези активи няма определена кредитна оценка от призната АВКО;

е)  stressi представлява функция от степента на кредитното качество i и модифицираната дюрация, предвидена в параграф 2 и изразена в години, на активите, за които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми със степен на кредитно качество i;

ж) ΔLiabul представлява увеличението в техническите резерви, намалено с добавката за риск, за договорите, при които титулярите на полици понасят свързания с включените опции и гаранции инвестиционен риск, който би възникнал при непосредствено намаление на стойността на активите, за които се прилага капиталовото изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации:
image .

2.  stress посочено в параграф 1, буква е), за всяка степен на кредитно качество i, се равнява на:
image , където duri е модифицираната дюрация, изразена в години, на активите, за които се прилага капиталово изискване за риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми със степен на кредитно качество i, а bi се определя в съответствие със следната таблица:Степен на кредитно качество i

0

1

2

3

4

5

6

bi

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

7,5 %

3.  durnorating , посочена в параграф 1, буква д), и duri , посочена в параграф 2, са не по-кратки от 1 година.

Член 105

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, за каптивни застрахователни или каптивни презастрахователни предприятия

В случай, че разпоредбите на членове 88 и 89 са спазени, каптивните застрахователни или каптивните презастрахователни предприятия могат да базират изчисляването на капиталово изискване за посочения в член 176 риск, свързан с лихвения спред, на допускането, че за всички активи е определена степен на кредитно качество 3.

Член 106

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риск от пазарна концентрация за каптивни застрахователни или каптивни презастрахователни предприятия

В случай, че разпоредбите на членове 88 и 89 са спазени, каптивните застрахователни или каптивните презастрахователни предприятия могат да използват всяко от следните допускания за изчисляване на капиталовото изискване за риск от концентрация:

(1) сключените от каптивните застрахователни или презастрахователни предприятия вътрешногрупови споразумения за групиране на активи могат да бъдат освободени от базата за изчисляване, посочена в член 184, параграф 2, доколкото съществуват правно приложими договорни условия, които гарантират, че пасивите на каптивното застрахователно или каптивното презастрахователно предприятие ще бъдат компенсирани от неговите вътрешногрупови експозиции към други субекти от групата;

(2) относителният праг на прекомерна експозиция, посочен в член 184, параграф 1, буква в), е равен на 15 % за следните експозиции към едно лице:

а) експозиции към кредитни институции, които не принадлежат към една и съща група и за които е определена степен за кредитно качеството 2;

б) експозиции към субекти от групата, която управлява паричните средства на каптивното застрахователно или каптивното презастрахователно предприятие, за които е определена степен на кредитно качеството 2.

Член 107

Опростено изчисляване на ефекта за намаляване на риска за презастрахователни споразумения или секюритизация

1.  В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните или презастрахователните предприятия могат да изчисляват посочения в член 196 ефект за намаляване на риска върху подписваческия риск на дадено презастрахователно споразумение или секюритизация, както следва:

image

където

а)  RMre,all представлява ефектът за намаляване на риска върху подписваческия риск на презастрахователните споразумения и секюритизациите за всички контрагенти, изчислен в съответствие с параграф 2;

б)  Recoverablesi представлява най-добрата прогнозна оценка на сумите, възстановими по силата на презастрахователните споразумения или секюритизацията, и от съответните длъжници за контрагент i, а Recoverablesall представлява най-добрата прогнозна оценка на сумите, възстановими по силата на презастрахователните споразумения и секюритизациите и от съответните длъжници за всички контрагенти.

2.  Ефектът за намаляване на риска върху подписваческия риск на презастрахователните споразумения и секюритизациите за всички контрагенти, посочен в параграф 1, е разликата между следните капиталови изисквания:

а) хипотетичното капиталово изискване за подписвачески риск на застрахователното или презастрахователното предприятие при липса на каквито и да били презастрахователни споразумения и секюритизации;

б) капиталовите изисквания за подписваческия риск на застрахователното или презастрахователното предприятие.

Член 108

Опростено изчисляване на ефекта за намаляване на риска за пропорционални презастрахователни споразумения

В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните или презастрахователните предприятия могат да изчисляват посочения в член 196 ефект за намаляване на риска върху подписваческия риск j на дадено пропорционално презастрахователно споразумение за контрагент i, както следва:

image

където

а)  BE представлява най-добрата прогнозна оценка на задълженията, в които са включени възстановимите суми;

б)  Recoverablesi представлява най-добрата прогнозна оценка на сумите, възстановими по силата на пропорционалното презастрахователно споразумение и от съответните длъжници за контрагент i;

в)  Recoverablesall представлява най-добрата прогнозна оценка на сумите, възстановими по силата на пропорционалните презастрахователни споразумения и от съответните длъжници за всички контрагенти;

г)  SCRj представлява капиталовите изисквания за подписваческия риск j на застрахователното или презастрахователното предприятие.

Член 109

Опростени изчисления за споразумения за групиране

В случай че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните или презастрахователните предприятия могат да използват следните опростени изчисления за целите на членове 193, 194 и 195:

а) най-добрата прогнозна оценка, посочена в член 194, параграф 1, буква г), може да се изчислява така:

image

където BEU представлява най-добрата прогнозна оценка на задължението, прехвърлено към споразумението за групиране от предприятието — страна по споразумението за групиране, нето от всякакви суми, презастраховани с контрагенти, които не участват в споразумението за групиране.

б) Най-добрата прогнозна оценка, посочена в член 195, буква в), може да се изчислява така:

image

където BECEP представлява най-добрата прогнозна оценка на задължението, прехвърлено от споразумението за групиране към външния контрагент, във връзка с риска, който предприятието е прехвърлило към споразумението за групиране.

в) Ефектът за намаляване на риска, посочен в член 195, буква г), може да се изчислява така:

image

където:

i)  BECE представлява най-добрата прогнозна оценка на задължението, прехвърлено от споразумението за групиране като цяло към външния контрагент,

ii) ΔRMCEP представлява приносът на всички външни контрагенти към ефекта за намаляване на риска на споразумението за групиране върху подписваческия риск на предприятието.

г) Контрагентите, които са страна по споразумението за групиране, и контрагентите, които не участват в споразумението за групиране, могат да бъдат групирани в зависимост от кредитната оценка на призната АВКО, при условие че има отделни групи за експозициите на групата от тип А, Б и В.

Член 110

Опростено изчисляване — групиране на експозиции към едно лице

В случай че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните или презастрахователните предприятия могат да изчисляват загубата при неизпълнение, предвидена в член 192, за група от експозиции към едно лице. В този случай на групата от експозиции към едно лице се определя най-високата вероятност от неизпълнение, която е определена за експозициите към едно лице, включени в групата, в съответствие с член 199.

Член 111

Опростено изчисляване на ефекта за намаляване на риска

В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните или презастрахователните предприятия могат да изчисляват посочения в член 196 ефект за намаляване на риска върху подписваческия и пазарния риск на дадено презастрахователно споразумение, секюритизация или дериват, като разликата между следните капиталови изисквания:

а) сборът от хипотетичното капиталово изискване за подмодулите на подписваческия и пазарния риск от модулите на застрахователното или презастрахователното предприятие, засегнато от техниката за намаляване на риска, ако се приеме, че презастрахователното споразумение, секюритизацията или дериватът не съществуват;

б) сборът от капиталовите изисквания за подмодулите на подписваческия и пазарния риск от модулите на застрахователното или презастрахователното предприятие, засегнато от техниката за намаляване на риска.

Член 112

Опростено изчисляване на коригираната с оглед на риска стойност на обезпечението с цел отчитане на икономическия ефект от обезпечението

1.  В случай, че разпоредбите на член 88 от настоящия регламент са спазени и в случай че са спазени както изискването за контрагента, така и изискването за третата страна, посочени в член 197, параграф 1, застрахователните или презастрахователните предприятия могат, за целите на член 197, да изчисляват коригираната с оглед на риска стойност на дадено обезпечение, предоставено под формата на гаранция, както е посочено в член 1, параграф 26, буква б), като 85 % от стойността на активите, държани като обезпечение, оценени в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО.

2.  В случай, че разпоредбите на членове 88 и 214 от настоящия регламент са спазени и в случай че изискването за контрагента, посочени в член 197, параграф 1, е спазено, а изискването за третата страна, посочено в член 197, параграф 1, не е спазено, застрахователните или презастрахователните предприятия могат, за целите на член 197, да изчисляват коригираната с оглед на риска стойност на дадено обезпечение, предоставено под формата на гаранция, както е посочено в член 1, параграф 26, буква б), като 75 % от стойността на активите, държани като обезпечение, оценени в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО.Подраздел 7

Обхват на модулите на подписваческия риск

Член 113

За изчисляване на капиталовите изисквания за подписваческия риск в общото застраховане, подписваческия риск в животозастраховането и подписваческия риск в здравното застраховане застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат:

а) модула на подписваческия риск в общото застраховане към застрахователните и презастрахователните задължения в общото застраховане, различни от застрахователните и презастрахователни задължения в здравното застраховане;

б) модула на подписваческия риск животозастраховането към застрахователните и презастрахователните задължения в животозастраховането, различни от застрахователните и презастрахователни задължения в здравното застраховане;

в) модула на подписваческия риск в здравното застраховане към застрахователните и презастрахователните задължения в здравното застраховане.РАЗДЕЛ 2

Модул на подписваческия риск в общото застраховане

Член 114

Модул на подписваческия риск в общото застраховане

1.  Модулът на подписваческия риск в общото застраховане се състои от всички долуизброени подмодули:

а) подмодул на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане, посочен в член 105, параграф 2, трета алинея, буква а) от Директива 2009/138/ЕО;

б) подмодул на катастрофичния риск в общото застраховане, посочен в член 105, параграф 2, трета алинея, буква б) от Директива 2009/138/ЕО;

в) подмодул на риска от прекратяване в общото застраховане.

2.  Капиталовото изискване за подписваческия риск в общото застраховане е равно на:

image

където:

а) сборът обхваща всички възможни комбинации (i,j) от подмодулите, изброени в параграф 1;

б)  CorrNL(i,j) представлява корелационният коефициент за подписвачески риск в общото застраховането за подмодули i и j;

в)  SCRi и SCRj представляват капиталовите изисквания съответно за подмодули на риска i и j.

3.  Корелационният коефициент CorrH(i,j) , посочен в параграф 2, представлява позицията от ред i и колона j в следната корелационна матрица:j

i

Премии и резерви в общото застраховане

Катастрофичен риск в общото застраховане

Прекратяване в общото застраховане

премии и резерви в общото застраховане

1

0,25

0

катастрофичен риск в общото застраховане

0,25

1

0

прекратяване в общото застраховане

0

0

1

Член 115

Подмодул на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане

Капиталовото изискване за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане, е равно на:

image

където:

а)  σnl представлява определеното в съответствие с член 117 стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане;

б)  Vnl представлява определената в съответствие с член 116 мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане.

Член 116

Мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане

1.  Мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане, е равна на сбора от мерките за обем на риска, свързан с определянето на премии и резерви, за всеки от сегментите, посочени в приложение II.

2.  За всички сегменти, посочени в приложение II, мярката за обема на риска за конкретен сегмент s е равна на:

image

където:

а)  V(prem,s) представлява мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии, за сегмент s;

б)  V(res,s) представлява мярката за обема на риска, свързан с определянето на резерви, за сегмент s;

в)  DIVs представлява коефициентът на географска диверсификация на сегмент s.

3.  За всички сегменти, посочени в приложение II, мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии, за конкретен сегмент s е равна на:

image

където:

а)  Ps е прогнозна стойност на премиите в сегмента s, които застрахователното или презастрахователното предприятие ще получи през следващите 12 месеца;

б)  P(last,s) представлява премиите в сегмента s, които застрахователното или презастрахователното предприятие е получило през последните 12 месеца;

в)  FP(existing,s) представлява очакваната настояща стойност на премиите в сегмент s, които застрахователното и презастрахователното предприятие ще получи след следващите 12 месеца във връзка със съществуващи договори;

г)  FP(future,s) представлява очакваната настояща стойност на премиите в сегмент s, които застрахователното и презастрахователното предприятие ще получи във връзка с договори, при които датата на първоначалното признаване попада в следващите 12 месеца, но не включва премиите, които ще бъдат получени през 12-те месеца след датата на първоначалното признаване.

4.  Като алтернатива на изчислението, посочено в параграф 3 от настоящия член, и за всички сегменти, посочени в приложение II, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изберат да изчислят мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии, за конкретен сегмент s, в съответствие със следната формула:

image

в случай че са изпълнени всички от следните условия:

а) административният, управителният или надзорният орган на застрахователното или презастрахователното предприятие е решил, че премиите, които ще бъдат получени в сегмент s през следващите 12 месеца, няма да превишат Ps ;

б) застрахователното или презастрахователното предприятие е въвело ефективни механизми за контрол, за да гарантира, че ще бъдат спазени посочените в буква а) ограничения върху получените премии;

в) застрахователното или презастрахователното предприятие е информирало надзорния си орган за посоченото в буква а) решение, както и за причините за него.

За целите на това изчисление понятията Ps , FP(existing,s) и FP(future,s) се обозначават в съответствие с параграф 3, букви a), в) и г).

5.  За целите на изчисленията по параграфи 3 и 4 се взема нетната стойност на премиите след приспадане на премиите по презастрахователни договори. Следните премии по презастрахователни договори не се приспадат:

а) премиите, свързани с незастрахователни събития или с уредени застрахователни претенции, които не се отчитат в паричните потоци, посочени в член 41, параграф 3;

б) премиите по презастрахователни договори, които не са в съответствие с разпоредбите на членове 209, 210, 211 и 213.

6.  За всички сегменти, посочени в приложение II, мярката за обема на риска, свързан с определянето на резерви за конкретен сегмент, е равна на най-добрата прогнозна оценка на резервите за неуредени претенции за сегмента след приспадане на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, при условие че презастрахователните договори или схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск са в съответствие с разпоредбите на членове 209, 210, 211 и 213. Мярката за обем не може да бъде отрицателна стойност.

7.  За всички сегменти, предвидени в приложение II, основният коефициент на географска диверсификация за конкретен сегмент е равен на 1 или се изчислява в съответствие с приложение III.

Член 117

Стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане

1.  Стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане, е равно на:

image

където:

а)  Vnl представлява мярката за обем на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане;

б) сборът обхваща всички възможни комбинации (s,t) на сегментите, предвидени в приложение II;

в)  CorrS(s,t) представлява предвидения в приложение IV корелационен коефициент за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане, за сегменти s и t;

г)  σs и σt представляват стандартни отклонения за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане, съответно за сегменти s и t;

д)  Vs и Vt представляват посочените в член 116 мерки за обема на риска, свързан с определянето на премии и резерви, съответно за сегменти s и t.

2.  За всички сегменти, предвидени в приложение II, стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в общото застраховане, за сегмент s е равно на:

image

където:

а)  σ(prem,s) представлява определено в съответствие с параграф 2 стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на премии, в общото застраховане, за сегмент s;

б)  σ(res,s) представлява предвиденото в приложение II стандартно отклонение за риска в общото застраховане, свързан с определянето на резерви, за сегмент s;

в)  V(prem,s) представлява посочената в член 116 мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии, за сегмент s;

г)  V(res,s) представлява, посочената в член 116 мярка за обема на риска, свързан с определянето на резерви, за сегмент s;

3.  За всички сегменти, посочени в приложение II, стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на премии, в общото застраховане, за конкретен сегмент е равно на посоченото в приложение II стандартно отклонение за риска, свързан с определяне на брутната премия, в общото застраховане, за сегмента, умножено по коефициента на корекция за непропорционално презастраховане. За сегменти 1, 4 и 5, посочени в приложение II, коефициентът на корекция за непропорционално презастраховане е 80 %. За всички други сегменти, посочени в приложение II, коефициентът на корекция за непропорционално презастраховане е 100 %.

Член 118

Подмодул на риска от прекратяване в общото застраховане

1.  Капиталовото изискване за посочения в член 114, параграф 1, буква в) подмодул на риск от прекратяване в общото застраховане, е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия в резултат на комбинация от следните непосредствено настъпили събития:

а) прекратяване на 40 % от застрахователните полици, при които прекратяването би довело до увеличаване на техническите резерви без добавката за риска;

б) когато презастрахователни договори се отнасят до застрахователни или презастрахователни договори, които ще бъдат сключени в бъдеще — спад с 40 % в броя на тези бъдещи застрахователни или презастрахователни договори, използвани при изчисляването на техническите резерви.

2.  Събитията, посочени в параграф 1, се прилагат по еднакъв начин за всички застрахователни и презастрахователни договори. По отношение на презастрахователните договори събитието по параграф 1, буква а) се прилага към базисните застрахователни договори.

3.  За целите на определяне на загубата на основни собствени средства за застрахователното или презастрахователно предприятие в случаите по параграф 1, буква а) предприятието прави изчислението въз основа на вида прекратяване, което оказва най-отрицателно въздействие върху основните собствени средства на предприятието, за всяка полица поотделно.

Член 119

Подмодул на катастрофичния риск в общото застраховане

1.  Подмодулът на катастрофичния риск в общото застраховане се състои от всички долуизброени подмодули:

а) подмодул на риска от природно бедствие;

б) подмодул на катастрофичния риск в непропорционалното имуществено презастраховане;

в) подмодул на риска от бедствие, предизвикано от човешка дейност;

г) подмодул на други катастрофични рискове в общото застраховане.

2.  Капиталовото изискване за модула на подписваческия катастрофичен риск в общото застраховане е равно на:

image

където:

а)  SCRnatCAT представлява капиталовото изискване за риска от природно бедствие;

б)  SCRnpproperty представлява капиталовото изискване за катастрофичния риск в непропорционалното имуществено презастраховане;

в)  SCRmmCAT представлява капиталовото изискване за риска от бедствие, предизвикано от човешка дейност;

г)  SCRCATother представлява капиталовото изискване за другите катастрофични рискове в общото застраховане.

Член 120

Подмодул на риска от природно бедствие в общото застраховане

1.  Подмодулът на риска от природно бедствие се състои от всички долуизброени подмодули:

а) подмодул на риска от буря;

б) подмодул на риска от земетресение;

в) подмодул на риска от наводнение;

г) подмодул на риска от градушка;

д) подмодул на риска от движение на земни маси.

2.  Капиталовото изискване за риска от природно бедствие е равно на:

image

където:

а) сборът включва всички възможни комбинации от подмодулите i, предвидени в параграф 1;

б)  SCRi представлява капиталовото изискване за подмодул i;

Член 121

Подмодул на риска от буря

1.  Капиталовото изискване за риска от буря е равно на:

image

където:

а) сборът включва всички възможни комбинации (r,s) на регионите, предвидени в приложение V;

б)  CorrWS(r,s) представлява корелационният коефициент за риска от буря за региони r и s, както е предвидено в приложение V;

в)  SCR(windstorm,r) и SCR(windstorm,s) представляват капиталовите изисквания за риска от буря съответно в региони r и s;

г)  SCR(windstorm,other) представлява капиталовото изискване за риска от буря в региони, различни от предвидените в приложение XIII.

2.  За всички региони, предвидени в приложение V, капиталовото изискване за риска от буря в конкретен регион r е по-голямото от следните две капиталови изисквания:

а) капиталовото изискване за риска от буря в регион r съгласно сценарий А, както е предвидено в параграф 3;

б) капиталовото изискване за риска от буря в регион r съгласно сценарий Б, както е предвидено в параграф 4.

3.  За всички региони, предвидени в приложение V, капиталовото изискване за риска от буря в конкретен регион r съгласно сценарий А е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би настъпила в резултат на следната последователност от събития:

а) непосредствена загуба на сума, която се равнява на 80 % от предвидената загуба в резултат на буря в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

б) загуба на сума, която се равнява на 40 % от предвидената загуба в резултат на буря в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

4.  За всички региони, предвидени в приложение V, капиталовото изискване за риска от буря в конкретен регион r съгласно сценарий Б е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би настъпила в резултат на следната последователност от събития:

а) непосредствена загуба на сума, която се равнява на 100 % от предвидената загуба в резултат на буря в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

б) загуба на сума, която се равнява на 20 % от предвидената загуба в резултат на буря в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

5.  За всички региони, предвидени в приложение V, предвидената загуба в резултат на буря в конкретен регион r, е равна на следната сума:

image

където:

а)  Q(windstorm,r) представлява рисковият фактор за буря за регион r, както е предвидено в приложение V;

б) сборът включва всички възможни комбинации от предвидените в приложение IX рискови зони (i,j) на регион r;

в)  Corr(windstorm,r,i,j) представлява корелационният коефициент за риска от буря в предвидените в приложение XXII рискови зони i и j на регион r;

г)  WSI(windstorm,r,i) и WSI(windstorm,r,j) представляват претеглената застрахователна сума за риска от буря в предвидените в приложение IX рискови зони i и j на регион r;

6.  За всички региони, предвидени в приложение V, и за всички предвидени в приложение IX рискови зони на тези региони претеглената застрахователна сума за риска от буря в конкретна зона на буря i на даден регион r, е равна на:

image

където:

а)  W(windstorm,r,i) представлява предвиденото в приложение X рисково тегло за риска от буря в рискова зона i на регион r;

б)  SI(windstorm,r,i) представлява застрахователната сума за риска от буря в зона на буря i на регион r.

7.  За всички региони, предвидени в приложение V, и за всички предвидени в приложение IX рискови зони на тези региони застрахователната сума за риска от буря в конкретна зона на буря i на даден регион r, е равна на:

image

където:

а)  SI(property,r,i) представлява застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за видове дейност 7 и 19, предвидени в приложение I, във връзка с договори, които покриват риск от буря, в случай че рискът е разположен в рискова зона i на регион r;

б)  SI(onshore-property,r,i) представлява застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за видове дейност 6 и 18, предвидени в приложение I, във връзка с договори, които покриват щети в резултат на буря върху имущество, разположено на брега, в случай че рискът е разположен в рискова зона i на регион r.

8.  Капиталовото изискване за риска от буря в региони, различни от предвидените в приложение XIII, е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба във връзка с всеки застрахователен или презастрахователен договор, който покрива някое от следните застрахователни или презастрахователни задължения:

а) задължения във връзка с видове дейност 7 или 19, предвидени в приложение I, които покриват риска от буря, в случай че рискът не е разположен в някой от регионите, предвидени в приложение XIII;

б) задължения във връзка с видове дейност 6 или 18, предвидени в приложение I, свързани с щети в резултат на буря върху имущество, разположено на брега, в случай че рискът не е разположен в някой от регионите, предвидени в приложение XIII.

9.  Размерът на непосредствената загуба, посочена в параграф 8, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, е равен на:

image

където:

а)  DIVwindstorm е изчислена в съответствие с приложение III, но въз основа на премиите във връзка със задълженията, посочени в параграф 8, и се ограничава до региони 5—18, предвидени в точка 8 от приложение III;

б)  Pwindstorm е прогнозна стойност на премиите, които застрахователното и презастрахователното предприятие ще получи през следващите 12 месеца за всеки договор, който покрива задълженията, посочени в параграф 8: за тази цел се взема брутната стойност на премиите, без приспадане на премиите по презастрахователните договори.

Член 122

Подмодул на риска от земетресение

1.  Капиталовото изискване за риска от земетресение е равно на:

image

където:

а) сборът включва всички възможни комбинации (r,s) на регионите, предвидени в приложение VI;

б)  CorrEQ(r,s) представлява корелационният коефициент за риска от земетресение за региони r и s, както е предвидено в приложение VI;

в)  SCR(earthquake,r) и SCR(earthquake,s) представляват капиталовите изисквания за риска от земетресение съответно в региони r и s;

г)  SCR(earthquake,other) представлява капиталовото изискване за риска от земетресение в региони, различни от предвидените в приложение XIII.

2.  За всички региони, предвидени в приложение XVI, капиталовото изискване за риска от земетресение в конкретен регион r е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, равна на следното, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск:

image

където:

а)  Q(earthquake,r) представлява рисковият фактор за земетресение в регион r, както е предвидено в приложение VI;

б) сборът включва всички възможни комбинации от предвидените в приложение IX рискови зони (i,j) на регион r;

в)  Corr(earthquake,r,i,j) представлява корелационният коефициент за риска от земетресение в предвидените в приложение XXIII рискови зони i и j на регион r;

г)  WSI(earthquake,r,i) и WSI(earthquake,r,j) представляват претеглената застрахователна сума за риска от земетресение в предвидените в приложение IX рискови зони i и j на регион r.

3.  За всички региони, предвидени в приложение VI, и за всички рискови зони на тези региони, предвидени в приложение IX, претеглената застрахователна сума за риска от земетресение в конкретна зона на земетресение i на даден регион r, е равна на:

image

където:

а)  W(earthquake,r,i) представлява рисковото тегло за риска от земетресение в рискова зона i на регион r, предвидено в приложение X;

б)  SI(earthquake,r,i) представлява застрахователната сума за риска от земетресение в зона на земетресение i на регион r.

4.  За всички региони, предвидени в приложение VI, и за всички предвидени в приложение IX рискови зони на тези региони застрахователната сума за риска от земетресение в конкретна зона на земетресение i на даден регион r, е равна на:

image

където:

а)  SI(property,r,i) представлява застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за видове дейност 7 и 19, както е предвидено в приложение I, във връзка с договори, които покриват риск от земетресение, в случай че рискът е разположен в рискова зона i на регион r;

б)  SI(onshore-property,r,i) представлява застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за видове дейност 6 и 18, както е предвидено в приложение I, във връзка с договори, които покриват щети в резултат на земетресение върху имущество, разположено на брега, в случай че рискът е разположен в рискова зона i на регион r.

5.  Капиталовото изискване за риска от земетресение в региони, различни от предвидените в приложение XIII, е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба във връзка с всеки застрахователен или презастрахователен договор, който покрива едното или и двете от следните застрахователни или презастрахователни задължения:

а) задължения във връзка с видове дейност 7 или 19, както е предвидено в приложение I, които покриват риска от земетресение, в случай че рискът не е разположен в някой от регионите, предвидени в приложение XIII;

б) задължения във връзка с видове дейност 6 или 18, както е предвидено в приложение I, свързани с щети в резултат на земетресение върху имущество, разположено на брега, в случай че рискът не е разположен в някой от регионите, предвидени в приложение XIII.

6.  Размерът на непосредствената загуба, посочена в параграф 5, без да се приспадат сумите, възстановими по презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, е равен на:

image

където:

а)  DIVearthquake се изчислява в съответствие с приложение III, но въз основа на премиите във връзка със задълженията, посочени в параграф 5, букви а) и б), и се ограничава до региони 5—18, предвидени в приложение III;

б)  Pearthquake е прогнозна стойност на премиите, които застрахователното и презастрахователното предприятие ще получи през следващите 12 месеца за всеки договор, който покрива задълженията, посочени в параграф 5, букви а) и б): за тази цел се взема брутната стойност на премиите, без приспадане на премиите по презастрахователните договори.

Член 123

Подмодул на риска от наводнение

1.  Капиталовото изискване за риска от наводнение е равно на:

image

където:

а) сборът включва всички възможни комбинации (r,s) на регионите, предвидени в приложение VII;

б)  CorrFL(r,s) представлява корелационният коефициент за риска от наводнение за региони r и s, както е предвидено в приложение VII;

в)  SCR(flood,r) и SCR(flood,s) представляват капиталовите изисквания за риска от наводнение съответно в региони r и s;

г)  SCR(flood,other) представлява капиталовото изискване за риска от наводнение в региони, различни от предвидените в приложение XIII.

2.  За всички региони, предвидени в приложение VII, капиталовото изискване за риска от наводнение в конкретен регион r е по-голямото от следните капиталови изисквания:

а) капиталовото изискване за риска от наводнение в регион r съгласно сценарий А, както е предвидено в параграф 3;

б) капиталовото изискване за риска от наводнение в регион r съгласно сценарий Б, както е предвидено в параграф 4.

3.  За всички региони, предвидени в приложение VII, капиталовото изискване за риска от наводнение в конкретен регион r съгласно сценарий А е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би настъпила в резултат на следната последователност от събития:

а) непосредствена загуба на сума, която се равнява на 65 % от предвидената загуба в резултат на наводнение в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

б) загуба на сума, която се равнява на 45 % от предвидената загуба в резултат на наводнение в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

4.  За всички региони, предвидени в приложение VII, капиталовото изискване за риска от наводнение в конкретен регион r съгласно сценарий Б е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би настъпила в резултат на следната последователност от събития:

а) непосредствена загуба на сума, която се равнява на 100 % от предвидената загуба в резултат на наводнение в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

б) загуба на сума, която се равнява на 10 % от предвидената загуба в резултат на наводнение в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

5.  За всички региони, посочени в приложение VII, предвидената загуба в резултат от наводнение в конкретен регион r, е равна на следната сума:

image

където:

а)  Q(flood,r) представлява рисковият фактор за наводнение за регион r, както е предвидено в приложение VII;

б) сборът включва всички възможни комбинации от предвидените в приложение IX рискови зони (i,j) на регион r;

в)  Corr(flood,r,i,j) представлява корелационният коефициент за риска от наводнение в предвидените в приложение XXIV рискови зони i и j на регион r;

г)  WSI(flood,r,i) и WSI(flood,r,j) представляват претеглената застрахователна сума за риска от наводнение в предвидените в приложение IX рискови зони i и j на регион r.

6.  За всички региони, предвидени в приложение VII, и за всички рискови зони на тези региони, предвидени в приложение IX, претеглената застрахователна сума за риска от наводнение в конкретна зона на наводнение i на даден регион r, е равна на:

image

където:

а)  W(flood,r,i) представлява предвиденото в приложение X рисково тегло за риска от наводнение в рискова зона i на регион r;

б)  SI(flood,r,i) представлява застрахователната сума за риска от наводнение в зона на наводнение i на регион r.

7.  За всички региони, предвидени в приложение VII, и за всички рискови зони на тези региони, предвидени в приложение IX, застрахователната сума за конкретна зона на наводнение i на даден регион r, е равна на:

image

където:

а)  SI(property,r,i) представлява застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за видове дейност 7 и 19, както е предвидено в приложение I, във връзка с договори, които покриват риск от наводнение, в случай че рискът е разположен в рискова зона i на регион r;

б)  SI(onshore-property,r,i) представлява застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за видове дейност 6 и 18, както е предвидено в приложение I, във връзка с договори, които покриват щети в резултат на наводнение върху имущество, разположено на брега, в случай че рискът е разположен в рискова зона i на регион r;

в)  SI(motor,r,i) представлява застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за видове дейност 5 и 17, както е предвидено в приложение I, във връзка с договори, които покриват риск от наводнение, в случай че рискът е разположен в рискова зона i на регионr.

8.  Капиталовото изискване за риска от наводнение в региони, различни от предвидените в приложение XIII, е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба във връзка с всеки застрахователен или презастрахователен договор, който покрива някое от следните застрахователни или презастрахователни задължения:

а) задължения във връзка с видове дейност 7 или 19, както е предвидено в приложение I, които покриват риска от наводнение, в случай че рискът не е разположен в някой от регионите, предвидени в приложение XIII;

б) задължения във връзка с видове дейност 6 или 18, както е предвидено в приложение I, свързани с щети в резултат на наводнение върху имущество, разположено на брега, в случай че рискът не е разположен в някой от регионите, предвидени в приложение XIII;

в) задължения във връзка с видове дейност 5 или 17, както е предвидено в приложение I, които покриват риска от наводнение, в случай че рискът не е разположен в някой от регионите, предвидени в приложение XIII.

9.  Размерът на непосредствената загуба, посочена в параграф 8, без да се приспадат сумите, възстановими по презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, е равен на:

image

където:

а)  DIVflood се изчислява в съответствие с приложение III, но въз основа на премиите във връзка със задълженията, посочени в параграф 8, букви а), б) и в), и се ограничава до региони 5—18, предвидени в точка 8 от приложение III;

б)  Pflood е прогнозна стойност на премиите, които застрахователното и презастрахователното предприятие ще получи през следващите 12 месеца за всеки договор, който покрива задълженията, посочени в параграф 8, букви а), б) и в): за тази цел се взема брутната стойност на премиите, без приспадане на премиите по презастрахователните договори.

Член 124

Подмодул на риска от градушка

1.  Капиталовото изискване за риска от градушка е равно на:

image

където:

а) сборът включва всички възможни комбинации (r,s) на регионите, предвидени в приложение VIII;

б)  CorrHL(r,s) представлява корелационният коефициент за риска от градушка за региони r и s, както е предвидено в приложение VIII;

в)  SCR(hail,r) и SCR(hail,s) представляват капиталовите изисквания за риска от градушка съответно в региони r и s;

г)  SCR(hail,other) представлява капиталовото изискване за риска от градушка в региони, различни от предвидените в приложение XIII.

2.  За всички региони, предвидени в приложение VIII, капиталовото изискване за риска от градушка в конкретен регион r е по-голямото от следните капиталови изисквания:

а) капиталовото изискване за риска от градушка в регион r съгласно сценарий А;

б) капиталовото изискване за риска от градушка в регион r съгласно сценарий Б.

3.  За всички региони, предвидени в приложение VIII, капиталовото изискване за риска от градушка в конкретен регион r съгласно сценарий А е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би настъпила в резултат на следната последователност от събития:

а) непосредствена загуба на сума, която се равнява на 70 % от предвидената загуба в резултат на градушка в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

б) загуба на сума, която се равнява на 50 % от предвидената загуба в резултат на градушка в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

4.  За всички региони, предвидени в приложение VIII, капиталовото изискване за риска от градушка в конкретен регион r съгласно сценарий Б е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би настъпила в резултат от следната последователност от събития:

а) непосредствена загуба на сума, която се равнява на 100 % от предвидената загуба в резултат на градушка в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

б) загуба на сума, която се равнява на 20 % от предвидената загуба в резултат на градушка в регион r, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

5.  За всички региони, предвидени в приложение VIII, предвидената загуба в резултат от градушка в конкретен регион r, е равна на следната сума:

image

където:

а)  Q(hail,r) представлява рисковият фактор за градушка за регион r, както е предвидено в приложение VIII;

б) сборът включва всички възможни комбинации от предвидените в приложение IX рискови зони (i,j) на регион r;

в)  Corr(hail,r,i,j) представлява корелационният коефициент за риска от градушка в предвидените в приложение XXV рискови зони i и j на регион r;

г)  WSI(hail,r,i) и WSI(hail,r,j) представляват претеглената застрахователна сума за риска от градушка в предвидените в приложение IX рискови зони i и j на регион r.

6.  За всички региони, предвидени в приложение VIII, и за всички рискови зони на тези региони, предвидени в приложение IX, претеглената застрахователна сума за риска от градушка в конкретна зона на градушка i на даден регион r, е равна на:

image

където:

а)  W(hail,r,i) представлява предвиденото в приложение X рисково тегло за риска от градушка в рискова зона i на регион r;

б)  SI(hail,r,i) представлява застрахователната сума за риска от градушка в зона на градушка i на регион r.

7.  За всички региони, предвидени в приложение VIII, и всички зони на градушка застрахователната сума за риска от градушка в конкретна зона на градушка i на даден регион r, е равна на:

image

където:

а)  SI(property,r,i) представлява застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за видове дейност 7 и 19, както е предвидено в приложение I, във връзка с договори, които покриват риск от градушка, в случай че рискът е разположен в рискова зона i на регион r;

б)  SI(onshore-property,r,i) представлява застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за видове дейност 6 и 18, както е предвидено в приложение I, във връзка с договори, които покриват щети в резултат на градушка върху имущество, разположено на брега, в случай че рискът е разположен в рискова зона i на регион r;

в)  SI(motor,r,i) представлява застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за застрахователни или презастрахователни задължения за видове дейност 5 и 17, както е предвидено в приложение I, във връзка с договори, които покриват риск от градушка, в случай че рискът е разположен в рискова зона i на регион r.

8.  Капиталовото изискване за риска от градушка в региони, различни от предвидените в приложение XIII, е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба във връзка с всеки застрахователен или презастрахователен договор, който покрива едно или повече от следните застрахователни или презастрахователни задължения:

а) задължения във връзка с видове дейност 7 или 19, както е предвидено в приложение I, които покриват риска от градушка, в случай че рискът не е разположен в някой от регионите, предвидени в приложение XIII;

б) задължения във връзка с видове дейност 6 или 18, както е предвидено в приложение I, свързани с щети в резултат на градушка върху имущество, разположено на брега, в случай че рискът не е разположен в някой от регионите, предвидени в приложение XIII;

в) задължения във връзка с видове дейност 5 или 17, както е предвидено в приложение I, които покриват риска от градушка, в случай че рискът не е разположен в някой от регионите, предвидени в приложение XIII.

9.  Размерът на непосредствената загуба, посочена в параграф 8, без да се приспадат сумите, възстановими по презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, е равен на:

image

където:

а)  DIVhail се изчислява в съответствие с приложение III, но въз основа на премиите във връзка със задълженията, посочени в параграф 8, букви а), б) и в), и се ограничава до региони 5—18, предвидени в приложение III;

б)  Phail е прогнозна стойност на премиите, които застрахователното и презастрахователното предприятие ще получи през следващите 12 месеца за всеки договор, който покрива задълженията, посочени в параграф 8, букви а), б) и в): за тази цел се взема брутната стойност на премиите, без приспадане на премиите по презастрахователните договори.

Член 125

Подмодул на риска от движение на земни маси

1.  Капиталовото изискване за подмодула на риска от движение на земни маси е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, равна на следното, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск:

image

където:

а) сборът включва всички възможни комбинации от рискови зони (i,j) на Франция, предвидени в приложение IX;

б)  Corr(subsidence,i,j) представлява корелационният коефициент за риска от движение на земни маси в предвидени в приложение XXVI рискови зони i и j на регион r;

в)  WSI(subsidence,i) и WSI(subsidence,j) представляват претеглената застрахователна сума за риска от движение на земни маси в предвидените в приложение IX рискови зони i и j на Франция.

2.  За всички зони на движение на земни маси претеглената застрахователна сума за риска от движение на земни маси в конкретна рискова зона i на Франция, предвидена в приложение IX, е равна на:

image

където:

а)  W(subsidence,i) представлява предвиденото в приложение X рисково тегло за риска от движение на земни маси в рискова зона i;

б)  SI(subsidence,i) представлява застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за видове дейност 7 и 19, както е предвидено в приложение I, във връзка с договори, които покриват риск от пропадане на жилищни сгради в зона на движение на земни маси i.

Член 126

Тълкуване на катастрофични сценарии

1.  За целите на член 121, параграфи 3 и 4, член 123, параграфи 3 и 4 и член 124, параграфи 3 и 4 застрахователните и презастрахователните предприятия базират изчисляването на капиталовото изискване на следните допускания:

а) двете последователни събития, посочени в тези членове, са независими едно от друго;

б) между настъпването на тези две събития застрахователните и презастрахователните предприятия не са започнали да прилагат нови техники за намаляване на риска.

2.  Независимо от разпоредбите на член 83, параграф 1, буква г), когато настоящите презастрахователни договори позволяват възобновяване на презастрахователното покритие, застрахователните и презастрахователните предприятия вземат предвид бъдещите действия на управителните органи във връзка с възобновяване на презастрахователното покритие между първото и второто събитие. Допусканията относно бъдещите действия на управителните органи са реалистични, обективни и проверими.

Член 127

Подмодул на катастрофичния риск в непропорционалното имуществено презастраховане

1.  Капиталовото изискване за катастрофичния риск в непропорционалното имуществено презастраховане е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба във връзка с всеки презастрахователен договор, който покрива презастрахователни задължения по вид дейност 28, както е предвидено в приложение I, различни от непропорционални презастрахователни задължения във връзка със застрахователните задължения, включени във видове дейност 9 и 21, както е предвидено в приложение I.

2.  Размерът на непосредствената загуба, посочена в параграф 1, без да се приспадат сумите, възстановими по презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, е равен на:

image

където:

а)  DIVnpproperty се изчислява в съответствие с приложение III, но въз основа на премиите, които застрахователното и презастрахователното предприятие е получило за вид дейност 28, както е предвидено в приложение I, различни от непропорционални презастрахователни задължения във връзка със застрахователни задължения на предприятията, включени във видове дейност 9 и 21, както е предвидено в приложение I;

б)  Pproperty е прогнозна стойност на премиите, които застрахователното или презастрахователното предприятие ще получи през следващите 12 месеца за всеки договор, който покрива презастрахователните задължения за вид дейност 28, както е предвидено в приложение I, различни от непропорционални презастрахователни задължения във връзка със застрахователни задължения, включени във видове дейност 9 и 21, както е предвидено в приложение I: за тази цел се взема брутната стойност на премиите, без приспадане на премиите по презастрахователните договори.

Член 128

Подмодул на катастрофичния риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност

1.  Подмодулът на катастрофичния риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност, се състои от всички долуизброени подмодули:

а) подмодул на риска от възникване на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства;

б) подмодул на морския риск;

в) подмодул на авиационния риск;

г) подмодул на риска от пожар;

д) подмодул на риска от възникване на отговорност;

е) подмодул на риска при кредитното и гаранционното застраховане.

2.  Капиталовото изискване за катастрофичния риск от бедствие, предизвикано от човешка дейност, е равно на:

image

където:

а) сборът включва всички подмодули, предвидени в параграф 1;

б)  SCRi представлява капиталовите изисквания за подмодул i.

Член 129

Подмодул на риска от възникване на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства

1.  Капиталовото изискване за подмодула на риска от възникване на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба, която е равна на следната сума в евро, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск:

image

където:

а)  Na е броят на превозните средства, застраховани от застрахователното или презастрахователното предприятие във видове дейност 4 и 16, както е предвидено в приложение I, с приет таван на полицата над EUR 24 000 000 ;

б)  Nb е броят на превозните средства, застраховани от застрахователното или презастрахователното предприятие във видове дейност 4 и 16, както е предвидено в приложение I, с приет таван на полицата под или равен на EUR 24 000 000 .

Броят на моторните превозни средства, покрити от пропорционалните презастрахователни задължения на застрахователното или презастрахователното предприятие, е претеглен спрямо относителния дял на задълженията на предприятието по отношение на застрахователната сума на моторните превозни средства.

2.  Приетият таван на полицата, посочен в параграф 1, е общата горна граница на застрахователната полица за гражданска отговорност във връзка с моторното превозно средство или, когато в условията на полицата не е уточнена такава обща горна граница, сумата на горните граници за причинени имуществени и неимуществени вреди. Ако в полицата горната граница е под формата на максимална сума за жертва, приетият таван на полицата се основава на допускането за наличие на десет жертви.

Член 130

Подмодул на морския риск

1.  Капиталовото изискване за морския риск е равно на:

image

където:

а)  SCRtanker е капиталовото изискване за риска от сблъскване на танкер;

б)  SCRplatform е капиталовото изискване за риска от експлозия на платформа.

2.  Капиталовото изискване за подмодула на риска от сблъскване на танкер е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, равна на следното, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск:

image

където:

а) максимумът се отнася за всички петролни и газови танкери, застраховани от застрахователното или презастрахователното предприятие срещу риск от сблъскване на танкер във видове дейност 6, 18 и 27, предвидени в приложение I;

б)  SI(hull,t) е застрахованата сума от застрахователното или презастрахователното предприятие за застраховка и презастраховка на корабен корпус във връзка с танкер t;

в)  SI(liab,t) е застрахованата сума от застрахователното или презастрахователното предприятие за застраховка и презастраховка за морска гражданска отговорност във връзка с танкер t;

г)  SI(pollution,t) е застрахованата сума от застрахователното или презастрахователното предприятие за застраховка и презастраховка срещу замърсяване с нефт във връзка с танкер t.

3.  Капиталовото изискване за подмодула на риска от експлозия на платформа е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, равна на следното, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск:

image

където:

а) максимумът се отнася за всички офшорни платформи, застраховани от застрахователното или презастрахователното предприятие срещу риск от експлозия на платформа във видове дейност 6, 18 и 27, предвидени в приложение I;

б)  SIp е натрупаната застрахована сума от застрахователното или презастрахователното предприятие за всички от следните застрахователни и презастрахователни задължения във връзка с платформа p;

i) задължения за обезщетение за имуществени вреди,

ii) задължения за обезщетение за изваждане на останки от корабокрушение,

iii) задължения за обезщетение за загуба на доходи от добива,

iv) задължения за обезщетение за разходите за покриване или обезопасяване на кладенеца,

v) застрахователни и презастрахователни задължения във връзка с отговорност.

Член 131

Подмодул на авиационния риск

Капиталовото изискване за подмодула на авиационния риск е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, равна на следното, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск:

image

където:

а) максимумът се отнася за всички въздухоплавателни средства, застраховани от застрахователното или презастрахователното предприятие във видове дейност 6, 18 и 27, предвидени в приложение I;

б)  SIa е застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие за застраховка и презастраховка на корпус в авиацията във връзка с въздухоплавателно средство a.

Член 132

Подмодул на риска от пожар

1.  Капиталовото изискване за подмодула на риска от пожар е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, равна на застрахователната сума при застрахователното или презастрахователното предприятие срещу най-голямата концентрация на риск от пожар, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

2.  Най-голямата концентрация на риска от пожар за дадено застрахователно или презастрахователно предприятие е съвкупността от сградите с най-висока застрахователна сума, които отговарят на всички от следните условия:

а) по отношение на всяка сграда застрахователното или презастрахователното предприятие има застрахователни или презастрахователни задължения във видове дейност 7 и 19, предвидени в приложение I, които покриват щетите, причинени от пожар или експлозия, включително щетите в резултат от терористични атаки;

б) всички сгради са частично или изцяло разположени в радиус от 200 метра.

3.  За целите на параграф 2 съвкупността от сгради могат да бъдат покрити от един или няколко застрахователни или презастрахователни договора.

Член 133

Подмодул на риска от възникване на отговорност

1.  Капиталовото изискване за риска от възникване на отговорност е равно на:

image

където:

а) сборът включва всички възможни комбинации от рискови групи за възникване на отговорност (i,j), както е предвидено в приложение XI;

б)  Corr(liability,i,j) представлява корелационният коефициент за риска от възникване на отговорност при рискови групи за възникване на отговорност i и j, както е предвидено в приложение XI;

в)  SCR(liability,i) представлява капиталовото изискване за риска от възникване на отговорност при рискова група за възникване на отговорност i.

2.  За всички рискови групи за възникване на отговорност, предвидени в приложение XI, капиталовото изискване за риска от възникване на отговорност за конкретна рискова група за възникване на отговорност i е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, равна на следното, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и от схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск:

image

където:

а)  f(liability,i) представлява предвиденият в приложение ХI рисков фактор за рискова група за възникване на отговорност i;

б)  P(liability,i) представлява премиите, които застрахователното или презастрахователното предприятие ще получи през следващите 12 месеца във връзка със застрахователни и презастрахователни задължения в рискова група за възникване на отговорност i; за целите на това изчисление се взема брутната стойност на премиите, без приспадане на премиите по презастрахователни договори.

3.  Изчисляването на загубата на основни собствени средства, посочена в параграф 2, се основава на следните допускания:

а) загубата в рискова група за възникване на отговорност i е в резултат на претенции ni и загубите, дължащи се на тези претенции, са представителни за дейността на застрахователното или презастрахователното предприятие в рискова група за възникване на отговорност i и общата им стойност се равнява на загубата на рискова група за възникване на отговорност i;

б) броят на претенциите ni е равен на най-малкото цяло число, което надвишава следната сума:

image

където:

i)  f(liability,i) и P(liability,i) са определени в параграф 2,

ii)  Lim(i,1) представлява най-високата горна граница на обезщетението за отговорност, предоставено от застрахователното или презастрахователното предприятие в рискова група за възникване на отговорност i;

в) в случай че застрахователното или презастрахователното предприятие осигурява неограничено покритие в рискова група за възникване на отговорност i, броят на претенциите ni е равен на едно.

Член 134

Подмодул на риска при кредитното и гаранционното застраховане

1.  Капиталовото изискване за риска при кредитното и гаранционното застраховане е равно на:

image

където:

а)  SCRdefault е капиталовото изискване за риска от голямо кредитно неизпълнение;

б)  SCRrecession е капиталовото изискване за риска от рецесия.

2.  Капиталовото изискване за риска от голямо кредитно неизпълнение е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би настъпила в резултат от непосредствено неизпълнение на двете най-големи експозиции, свързани със задълженията, включени във видове дейност 9 и 21, на дадено застрахователно или презастрахователно предприятие. Изчисляването на капиталовото изискване се основава на допускането, че загубата при неизпълнение на всяка експозиция е 10 % от застрахователната сума във връзка с експозицията, без да се приспадат сумите, възстановими по презастрахователни договори и от схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

3.  Двете най-големи експозиции в кредитното застраховане, посочени в параграф 2, се определят въз основа на сравнение с нетния размер на загубата при неизпълнение на експозициите в кредитното застраховане, т.е. загубата при неизпълнение след приспадане на сумите, възстановими по презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

4.  Капиталовото изискване за подмодула на риска от рецесия е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, равна на 100 % от получените от застрахователното или презастрахователното предприятие премии през следващите 12 месеца във видове дейност 9 и 21, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.

Член 135

Подмодул на други катастрофични рискове в общото застраховане

Капиталовото изискване за подмодула на други катастрофични рискове в общото застраховане е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба, равна на следната сума, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск:

image

където:

а)  P1 , P2 , P3 , P4 и P5 представляват прогнозни стойности на брутната премия, която се очаква да бъде получена от застрахователното или презастрахователното предприятие през следващите 12 месеца във връзка с предвидените в приложение XII групи от застрахователни и презастрахователни задължения 1—5;

б)  c1 , c2 , c3 , c4 и c5 представляват предвидените в приложение XII рискови фактори за групите от застрахователни и презастрахователни задължения 1—5.РАЗДЕЛ 3

Модул на подписваческия риск в животозастраховането

Член 136

Корелационни коефициенти

1.  Модулът на подписваческия риск в животозастраховането се състои от всички от следните подмодули:

а) подмодула на риска от смърт, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква а) от Директива 2009/138/ЕО;

б) подмодула на риска от дълголетие, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква б) от Директива 2009/138/ЕО;

в) подмодула на риска от инвалидност/заболеваемост, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква в) от Директива 2009/138/ЕО;

г) подмодула на риска, свързан с разходи в животозастраховането, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква г) от Директива 2009/138/ЕО;

д) подмодула на актуализационния риск, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква д) от Директива 2009/138/ЕО;

е) подмодула на риска от прекратяване, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква е) от Директива 2009/138/ЕО;

ж) подмодула на катастрофичния риск в животозастраховането, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква ж) от Директива 2009/138/ЕО.

2.  Капиталовото изискване за подписваческия риск в животозастраховането е равно на:

image

където:

а) сборът покрива всички възможни комбинации (i,j) от подмодулите, изброени в параграф 1;

б)  CorrNL(i,j) представлява корелационният коефициент за подписваческия риск в животозастраховането в подмодулите i и j;

в)  SCRi и SCRj представляват капиталовите изисквания съответно за рисковия подмодул i и j.

3.  Корелационният коефициент Corri,j , посочен в точка 3 от приложение IV към Директива 2009/138/ЕО, е равен на позицията в ред i и колона j в следната корелационна матрица:j

i

Смърт

Дълголетие

Инвалидност

Разходи в животозастраховането

Актуализация

Прекратяване

Катастрофичен риск в животозастраховането

Смърт

1

– 0,25

0,25

0,25

0

0

0,25

Дълголетие

– 0,25

1

0

0,25

0,25

0,25

0

Инвалидност

0,25

0

1

0,5

0

0

0,25

Разходи в животозастраховането

0,25

0,25

0,5

1

0,5

0,5

0,25

Актуализация

0

0,25

0

0,5

1

0

0

Прекратяване

0

0,25

0

0,5

0

1

0,25

Катастрофичен риск в животозастраховането

0,25

0

0,25

0,25

0

0,25

1

Член 137

Подмодул на риска от смърт

1.  Капиталовото изискване за риска от смърт, посочен в член 105, параграф 3, буква а) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствено трайно повишаване с 15 % на коефициента на смъртност, използван за изчисляването на техническите резерви

2.  Посоченото в параграф 1 повишаване на коефициента на смъртност се прилага само за тези застрахователни полици, за които повишаването на коефициента на смъртност води до нарастване на техническите резерви без добавката за риск. Застрахователните полици, за които повишаването на коефициента на смъртност води до нарастване на техническите резерви без добавката за риск, може да бъдат определени въз основа на следните допускания:

а) множество застрахователни полици по отношение на едно и също застраховано лице могат да се третират като една застрахователна полица;

б) когато изчисляването на техническите резерви се основава на групи от полици, както е посочено в член 35, полиците, за които техническите резерви нарастват при повишаване на коефициента на смъртност, могат да бъдат определени въз основа на тези групи от полици, вместо на отделни полици, при условие че полученият резултат не се различава съществено.

3.  Що се отнася до презастрахователните задължения, определянето на полиците, при които техническите резерви нарастват при повишаване на коефициента на смъртност, се прилага само за базисните застрахователни полици и се извършва в съответствие с параграф 2.

Член 138

Подмодул на риска от дълголетие

1.  Капиталовото изискване за риска от дълголетие, посочен в член 105, параграф 3, буква б) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствено трайно понижение с 20 % коефициента на смъртност, използван за изчисляване на техническите резерви.

2.  Посоченото в параграф 1 понижение на коефициента на смъртност се прилага само за тези застрахователни полици, за които понижението на коефициента на смъртност води до нарастване на техническите резерви без добавката за риск. Застрахователните полици, за които понижението на коефициента на смъртност води до нарастване на техническите резерви без добавката за риск, може да бъдат определени въз основа на следните допускания:

а) множество застрахователни полици по отношение на едно и също застраховано лице могат да се третират като една застрахователна полица;

б) когато изчисляването на техническите резерви се основава на групи от полици, както е посочено в член 35, полиците, за които техническите резерви нарастват при понижаване на коефициента на смъртност, може да бъдат определени също така въз основа на тези групи от полици, вместо на отделни полици, при условие че полученият резултат не се различава съществено.

3.  Що се отнася до презастрахователните задължения, определянето на полиците, при които техническите резерви нарастват при понижаване на коефициента на смъртност, се прилага само за базисните застрахователни полици и се извършва в съответствие с параграф 2.

Член 139

Подмодул на риска от инвалидност/заболеваемост

Капиталовото изискване за риска от инвалидност/заболеваемост, посочен в член 105, параграф 3, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала от комбинацията на следните непосредствено настъпили трайни промени:

а) увеличение с 35 % на коефициентите на инвалидност и заболеваемост, които се използват за изчисляване на техническите резерви, за да се отразят инвалидността и заболеваемостта през следващите 12 месеца;

б) увеличение с 25 % на коефициентите на инвалидност и заболеваемост, които се използват за изчисляване на техническите резерви, за да се отразят инвалидността и заболеваемостта за всички месеци след следващите 12 месеца;

в) намаление с 20 % на коефициентите на възстановяване при инвалидност и заболеваемост, използвани при изчисляването на техническите резерви по отношение на следващите 12 месеца и за всички години след това.

Член 140

Подмодул на риска от разходите в животозастраховането

Капиталовото изискване за риска, свързан с разходи, посочен в член 105, параграф 3, буква г) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на комбинация от следните непосредствено настъпили трайни промени:

а) увеличение с 10 % на размера на разходите, взети предвид при изчисляването на техническите резерви;

б) увеличение с 1 процентен пункт на инфлационното равнище (в процентно изражение) на разходите, използвани за изчисляване на техническите резерви.

Що се отнася до презастрахователните задължения, застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат тези промени към собствените си разходи и, когато е целесъобразно, към разходите на предприятията — цеденти.

Член 141

Подмодул на актуализационния риск

Капиталовото изискване за актуализационния риск, посочен в член 105, параграф 3, буква д) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствено трайно увеличение с 3 % на размера на анюитетните обезщетения само във връзка с анюитетни застрахователни и презастрахователни задължения, при които дължимите съгласно съответните застрахователни полици обезщетения биха могли да нараснат в резултат на промени в правното статукво или на здравното състояние на застрахованите лица.

Член 142

Подмодул на риска от прекратяване

1.  Капиталовото изискване за риска от прекратяване, посочен в член 105, параграф 3, буква е) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на най-голямото от следните капиталови изисквания:

а) капиталовото изискване за риска от трайно увеличение на процентите на прекратяванията;

б) капиталовото изискване за риска от трайно намаляване на процентите на прекратяванията;

в) капиталовото изискване за риска от масово прекратяване.

2.  Капиталовото изискване за риска от трайно увеличаване на процентите на прекратяванията е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствено трайно увеличаване с 50 % на процента на упражняване на съответните варианти, посочени в параграфи 4 и 5. Въпреки това по-големият процент на упражняване на варианта не трябва да надвишава 100 % и увеличението на процента се прилага само за онези варианти, при които упражняването на варианта би довело до увеличаване на техническите резерви без добавката за риск.

3.  Капиталовото изискване за риска от трайно понижение на процентите на прекратяванията е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствено трайно понижение с 50 % на процента на упражняване на съответните варианти, посочени в параграфи 4 и 5. Въпреки това намаляването на процента на упражняване на варианта не трябва да надвишава 20 процентни пункта и по-малкият процент на упражняване на варианта се прилага само за онези варианти, при които упражняването на варианта би довело до понижаване на техническите резерви без добавката за риск.

4.  За целите на параграфи 2 и 3 се прилагат следните варианти:

а) всички законоустановени или договорни права на титуляра на полицата частично или цялостно да прекрати, откаже, намали, ограничи или преустанови действието на застрахователно покритие или да остави застрахователната полица да изтече;

б) всички законоустановени или договорни права на титуляра на полицата частично или изцяло да сключи, поднови, увеличи, продължи или възобнови застрахователното или презастрахователното покритие.

За целите на буква б) промяната в процента на упражняване на варианта, посочена в параграфи 2 и 3, се прилага към процента, който отразява, че съответният вариант не е упражнен.

5.  По отношение на презастрахователните договори за целите на параграф 2 и 3 се прилагат следните варианти:

а) посочените в параграф 4 права на титулярите на полици по презастрахователните договори;

б) посочените в параграф 4 права на титулярите на полици по застрахователни договори, във връзка с които са сключени презастрахователните договори;

в) когато презастрахователните договори покриват застрахователни или презастрахователните договори, които ще бъдат сключени в бъдеще — правото на потенциалните титуляри на полици да не сключат тези застрахователни или презастрахователни договори.

6.  Капиталовото изискване за риска от масово прекратяване е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на комбинация от следните непосредствено настъпили събития:

а) прекратяване на 70 % от застрахователните полици, попадащи в обхвата на операциите, посочени в член 2, параграф 3, буква б), подточки iii) и iv) от Директива 2009/138/ЕО, при които прекратяването би довело до увеличаване на техническите резерви без добавката за риск, и когато е изпълнено едно от следните условия:

i) титулярът на полицата не е физическо лице и прекратяването на полицата не изисква одобрение от страна на бенефициерите на пенсионния фонд;

ii) титулярът на полицата е физическо лице, действащо в полза на бенефициерите на полицата, освен при наличието на семейни връзки между физическото лице и бенефициерите или когато полицата е сключена за целите на планиране на частна собственост или уреждане на имуществени или наследствени права и броят на бенефициерите по полицата не надвишава 20;

б) прекратяване на 40 % от застрахователните полици, различни от полиците, попадащи в обхвата на буква а), при които прекратяването би довело до увеличаване на техническите резерви без добавката за риск;

в) когато презастрахователните договори се отнасят до застрахователни или презастрахователни договори, които ще бъдат сключени в бъдеще, намаление с 40 % на броя на тези бъдещи застрахователни или презастрахователни договори, използвани при изчисляването на техническите резерви.

Събитията, посочени в първа алинея, се прилагат по еднакъв начин за всички застрахователни и презастрахователни договори. По отношение на презастрахователните договори събитието, посочено в буква а), се прилага към базисните застрахователни договори.

За целите на определяне на загубата на основни собствени средства на застрахователното или презастрахователно предприятие при настъпване на събитията, посочени в букви а) и б), предприятието прави изчислението за всяка полица поотделно въз основа на вида на прекратяването, което оказва най-силно отрицателно въздействие върху основните собствени средства на предприятието.

7.  Когато най-голямото от капиталовите изисквания, посочени в параграф 1, букви а), б) и в) от настоящия член, и най-голямото от съответните капиталови изисквания, изчислени в съответствие с член 206, параграф 2 от настоящия регламент, не се основават на един и същ сценарий, капиталово изискване за риска от прекратяване, посочен в член 105, параграф 3, буква е) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на капиталовото изискване, посочено в параграф 1, букви а), б) и в) от настоящия член, за което при базовия сценарий се получава най-голямото капиталово изискване, изчислено в съответствие с член 206, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 143

Подмодул на катастрофичния риск в животозастраховането

1.  Капиталовото изискване за катастрофичен риск в животозастраховането, посочен в член 105, параграф 3, буква ж) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствено увеличение с 0,15 процентни пункта на коефициентите на смъртност (в процентно изражение), които се използват при изчисляването на техническите резерви, за да се отрази смъртността през следващите 12 месеца.

2.  Посоченото в параграф 1 увеличение на коефициентите на смъртност се прилага само за тези застрахователни полици, при които увеличението на коефициента на смъртност, който се използва, за да се отрази смъртността през следващите 12 месеца, води до нарастване на техническите резерви. Застрахователните полици, при които увеличението на коефициентите на смъртност води до нарастване на техническите резерви без добавката за риск, може да бъдат определени въз основа на следните допускания:

а) множество застрахователни полици по отношение на едно и също застраховано лице могат да се третират като една застрахователна полица;

б) когато изчисляването на техническите резерви се основава на групи от полици, както е посочено в член 35, полиците, за които техническите резерви нарастват при повишаване на коефициентите на смъртност, може да бъдат определени също така въз основа на тези групи от полици, вместо на отделни полици, при условие че полученият резултат не се различава съществено.

3.  Що се отнася до презастрахователните полици, определянето на полиците, при които техническите резерви нарастват при повишаване на коефициентите на смъртност, се прилага само за базисните застрахователни полици и се извършва в съответствие с параграф 2.РАЗДЕЛ 4

Модул на подписваческия риск в здравното застраховане

Член 144

Модул на подписваческия риск в здравното застраховане

1.  Модулът на подписваческия риск в здравното застраховане се състои от всички от следните подмодули:

а) подмодул на подписваческия риск в здравното застраховане, различно от животозастраховането;

б) подмодул на подписваческия риск здравното застраховане, подобно на животозастраховането;

в) подмодул на катарстофичния риск в здравното застраховане.

2.  Капиталовото изискване за подписваческия риск в здравното застраховане е равно на:

image

където:

а) сборът покрива всички възможни комбинации (i,j) от подмодулите, изброени в параграф 1;

б)  CorrH(i,j) представлява корелационният коефициент за подписваческия риск в здравното застраховане за подмодули i и j;

в)  SCRi и SCRj представляват капиталовите изисквания съответно за рисков подмодул i и j.

3.  Корелационният коефицент CorrH(i,j) , посочен в параграф 2, представлява позицията в ред i и колона j в следната корелационна матрица:j

i

Подписваческа дейност в здравното застраховане, различно от животозастраховането

Подписваческа дейност здравното застраховане, подобно на животозастраховането

Катастрофичен риск в здравното застраховане

Подписваческа дейност в здравното застраховане, различно от животозастраховането

1

0,5

0,25

Подписваческа дейност здравното застраховане, подобно на животозастраховането

0,5

1

0,25

Катастрофичен риск в здравното застраховане

0,25

0,25

1

4.  Застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат:

а) подмодула на подписваческия риск в здравното застраховане, различно от животозастраховането, към здравните застрахователни и презастрахователните задължения, включени във видове дейности 1, 2, 3, 13, 14, 15 и 25 от приложение I;

б) подмодула на подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на животозастраховането, към здравните застрахователни и презастрахователни задължения, включени във видове дейности 29, 33 и 35 от приложение I;

в) подмодула на катастрофичния риск в здравното застраховане към здравни застрахователни и презастрахователни задължения.

Член 145

Подмодул на подписваческия риск в здравното застраховане, различно от животозастраховането

1.  Подмодулът на подписваческия риск в здравното застраховане, различно от животозастраховането, се състои от следните подмодули:

а) подмодул на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането;

б) подмодул на риска от прекратяване в здравното застраховане, различно от животозастраховането.

2.  Капиталовото изискване за подписваческия риск в здравното застраховане, различно от животозастраховането, е равно на:

image

където:

а)  SCR(NSLTh,pr) представлява капиталовото изискване за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането;

б)  SCR(NSLTh,lapse) представлява капиталовото изискване за риска от прекратяване в здравното застраховане, различно от животозастраховането;

Член 146

Подмодул за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането

Капиталовото изискване за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, е равно на:

image

където:

а)  σNSLTh представлява определеното в съответствие с член 148 стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането;

б)  VNSLTh представлява определената в съответствие с член 147 мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането.

Член 147

Мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането

1.  Мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, е равна на сбора от мерките за обем на риска, свързан с определянето на премии и резерви, за всеки от сегментите, посочени в приложение XIV.

2.  За всички сегменти, посочени в приложение XIV, мярката за обема на конкретен сегмент s е равна на:

image

където:

а)  V(prem,s) представлява мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии, за сегмент s;

б)  V(res,s) представлява мярката за обема на риска, свързан с определянето на резерви, за сегмент s;

в)  DIVs представлява коефициентът на географска диверсификация за сегмент s.

3.  За всички сегменти, посочени в приложение XIV, мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии, за конкретен сегмент s е равна на:

image

където:

а)  Ps представлява прогнозният размер на премиите в сегмента s, които застрахователното или презастрахователното предприятие ще получи през следващите 12 месеца;

б)  P(last,s) представлява премиите в сегмента s, които застрахователното и презастрахователното предприятие са получили през последните 12 месеца;

в)  FP(existing,s) представлява очакваната настояща стойност на премиите в сегмент s, които застрахователното и презастрахователното предприятие ще получат след следващите 12 месеца във връзка със съществуващи договори;

г)  FP(future,s) представлява очакваната настояща стойност на премиите в сегмент s, които застрахователното и презастрахователното предприятие ще получат във връзка с договори, при които датата на първоначалното признаване попада в следващите 12 месеца, но не включва премиите, които ще бъдат получени през 12-те месеца след датата на първоначалното признаване.

4.  Като алтернатива на изчислението, посочено в параграф 3, застрахователните и презастрахователните предприятия могат за всички сегменти, посочени в приложение XIV, да изберат да изчислят мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии, за конкретен сегмент s в съответствие със следната формула:

image

при условие, че са изпълнени всички от следните условия:

а) административният, управителният или надзорният орган на застрахователното или презастрахователното предприятие е решил, че премиите, които ще бъдат получени в сегмент s през следващите 12 месеца, няма да превишаватPs ;

б) застрахователното или презастрахователното предприятие е въвело ефективни механизми за контрол, за да гарантира, че ще бъдат спазени посочените в буква а) ограничения върху получените премии;

в) застрахователното или презастрахователното предприятие е информирало надзорния си орган за посоченото в буква а) решение и за причините за него.

За целите на настоящия параграф понятията Ps , FP(existing,s) и FP(future,s) се обозначават в съответствие с параграф 3, букви a), в) и г).

5.  За целите на изчисленията по параграфи 3 и 4 се взема нетната стойност на премиите след приспадане на премиите за презастрахователни договори. Не се приспадат следните премии по презастрахователни договори:

а) премии, свързани с незастрахователни събития или уредени застрахователни претенции, които не се отчитат в паричните потоци, посочени в член 41, параграф 3;

б) премии за презастрахователни договори, които не са в съответствие с разпоредбите на членове 209, 210, 211 и 213.

6.  За всички сегменти, посочени в приложение XIV, мярката за обема на риска, свързан с определянето на резерви, за конкретен сегмент е равна на най-добрата прогнозна оценка на резервите за непогасени плащания за сегмента, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, при условие че презастрахователните договори или схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск са в съответствие с разпоредбите на членове 209, 210, 211 и 213. Мярката за обема не може да бъде отрицателна стойност.

7.  За всички сегменти, посочени в приложение XIV, основният коефициент за географска диверсификация е равен на 1 или се изчислява в съответствие с приложение III.

Член 148

Стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането

1.  Стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, е равно на:

image

където:

а)  VNSLTh представлява мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането;

б) сборът покрива всички възможни комбинации (s,t) на сегментите, изброени в приложение ХIV;

в)  CorrHS(s,t) представлява корелационният коефициент за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегменти s и t, посочени в приложение XV;

г)  σs и σt представляват стандартни отклонения за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за съответно сегменти s и t;

д)  Vs и Vt представляват мерките за обема на риска, свързан с определяне на премии и резерви, за съответно сегменти s и t, посочени в приложение XIV.

2.  За всички сегменти, посочени в приложение XIV, стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмент s е равно на:

image

където:

а)  σ(prem,s) представлява определеното в съответствие с параграф 3 стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмент s;

б)  σ(res,s) представлява определеното в съответствие с приложение XIV стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмент s,;

в)  V(prem,s) представлява посочената в член 147 мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии, за сегмент s;

г)  V(res,s) представлява посочената в член 147 мярка за обема на риска, свързан с определянето на резерви, за сегмент s;

3.  За всички сегменти, посочени в приложение XIV, стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за конкретен сегмент е равно на стандартното отклонение за риска, свързан с определяне на брутната премия, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмента, посочен в приложение XIV, умножено по коефициента на корекция за непропорционално презастраховане. За всички сегменти, посочени в приложение XIV, коефициентът на корекция за непропорционално презастраховане е 100 %.

Член 149

Схеми за изравняване на здравнозастрахователния риск

1.  За целите на член 109а, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО здравнозастрахователни задължения, които са предмет на схеми за изравняване на здравнозастрахователния риск („СИЗР“), се установяват, управляват и организират отделно от другите дейности на застрахователните предприятия, без никаква възможност за прехвърляне към здравнозастрахователни задължения, които не са предмет на СИЗР.

2.  Стандартните отклонения за риска, свързан с определяне на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегменти 1, 2 и 3 от приложение XIV за дейности, подлежащи на СИЗР, отговарят на всички от следните изисквания:

а) стандартните отклонения се определят поотделно за всеки от сегментите, 1, 2 и 3 от приложение XIV и отделно за риска, свързан с определянето на премии и резерви;

б) за всеки от сегментите, посочени в приложение XIV, стандартното отклонение за риск, свързан с определяне на премии, е по-ниската от следните стойности:

i) стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмента, посочен в приложение XIV;

ii) по-високата измежду следните стойности:

A. една трета от стандартното отклонение за риска, свързан с определяне на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмента, посочен в приложение XIV;

Б. прогнозна стойност на представителното стандартно отклонение за комбинирания коефициент на застрахователното предприятие, който представлява коефициентът между следните годишни стойности:

 сбора на плащанията, включително свързаните разходи, и техническите резерви, заделени за претенции, възникнали през годината, по отношение на стопанската дейност, която е предмет на СИЗР, включително всички промени, дължащи се на СИЗР;

 получените през годината премии във връзка със стопанската дейност, която е предмет на СИЗР;

в) за всеки от сегментите, посочени в приложение XIV, стандартното отклонение за риск, свързан с определяне на резерви, е по-ниската от следните стойности:

i) стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмента, посочен в приложение XIV;

ii) по-високата от следните стойности:

A. една трета от стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмента, посочен в приложение XIV;

Б. прогнозната стойност на представителното стандартно отклонение за коефициента на плащанията спрямо заделените резерви (run-off ratio) на застрахователното предприятие, който представлява коефициентът между следните годишни стойности:

 сбора от най-добрите прогнозни стойности за резервите в края на годината за претенции, които са били неуредени в началото на годината, и всички извършени през годината плащания на претенции и разходи, които са били неуредени в началото на годината: и двете стойности включват изменения, дължащи се на СИЗР;

 най-добрите прогнозни стойности за резервите в началото на годината за неуредени претенции във връзка със стопанската дейност, която е предмет на СИЗР, включително всички изменения, дължащи се на СИЗР;

г) стандартното отклонение се определя с помощта на подходящи, приложими и актуални актюерски и статистически техники;

д) стандартното отклонение се определя въз основа на пълни, точни и подходящи данни, които имат пряко отношение към стопанската дейност, която е предмет на СИЗР, и отразяват средната степен на диверсификация на равнището на застрахователните предприятия;

е) определянето на стандартното отклонение се основава на текуща и достоверна информация, както и на реалистични допускания;

ж) при определянето на стандартното отклонение се вземат под внимание също така всички рискове, които не са смекчени от СИЗР, по-специално рискът, посочен в член 105, параграф 4, буква а) от Директива 2009/138/ЕО, и рисковете, които не са отразени в подмодула на катастрофичния риск в здравното застраховане и които могат да засегнат едновременно голям брой застрахователни предприятия, които прилагат СИЗР;

з) методологията за изчисляване на стандартното отклонение и самото изчисление са публично достъпни.

3.  Когато по силата на акт за изпълнение на Комисията, приет съгласно член 109а, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО, е определено стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за стопанска дейност, която е предмет на СИЗР и отговаря на изискванията по параграф 2 от настоящия член, застрахователните предприятия използват това стандартно отклонение вместо стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмента, посочен в приложение XIV от настоящия регламент, за да изчислят посоченото в член 148, параграф 1 от настоящия регламент стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането.

Когато само част от дейността на застрахователно предприятие в сегмент s е предмет на СИЗР, предприятието използва стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмента, за да изчисли посоченото в член 148, параграф 1 стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, което е равно на:

image

където:

а)  σ(prem,s) представлява стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмент s, посочен в приложение XIV;

б)  V(prem,s,nHRES) представлява мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, във връзка със стопанската дейност в сегмент s, която не е предмет на СИЗР;

в)  σ(prem,s,HRES) представлява изчисленото в съответствие с параграф 2 стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмент s във връзка със стопанската дейност, за която се прилага СИЗР;

г)  V(prem,s,HRES) представлява мярката за обема на риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, във връзка със стопанската дейност в сегмент s, която е предмет на СИЗР.

V(prem,s,HRES) и V(prem,s,nHRES) се изчисляват по същия начин както посочената в член 147 мярка за обема на риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмент s, но при V(prem,s,HRES) се вземат предвид само застрахователни и презастрахователни задължения, които са предмет на СИЗР, а при V(prem,s,nHRES) се вземат предвид само застрахователни и презастрахователни задължения, които не са предмет на СИЗР.

4.  Когато по силата на акт за изпълнение, приет съгласно от член 109а, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО, е определено стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, по отношение на стопанска дейност, за която се прилага СИЗР и която отговаря на изискванията по параграф 2 от настоящия член, застрахователните предприятия използват това стандартно отклонение вместо стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмента, посочен в приложение XIV от настоящия регламент, за да изчислят посоченото в член 148, параграф 1 от настоящия регламент стандартно отклонение на риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането.

Когато само част от дейността на застрахователно предприятие в сегмент s е предмет на СИЗР, предприятието използва стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмента, за да изчисли посоченото в член 148, параграф 1 стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, което е равно на:

image

където:

а)  σ(res,s) представлява стандартното отклонение за риска, свързан с определянето на резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмент s, посочен в XIV;

б)  V(res,s,nHRES) представлява мярката за обема на риска, свързан с определянето на резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за стопанска дейност в сегмент s, която не е предмет на СИЗР;

в)  σ(res,s,HRES) представлява изчисленото в съответствие с параграф 2 стандартно отклонение за риска, свързан с определянето на резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмент s във връзка със стопанска дейност, за която се прилага СИЗР;

г)  V(res,s,HRES) представлява мярката за обема на риска, свързан с определянето на резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за стопанска дейност в сегмент s, която е предмет на СИЗР.

V(res,s,nHRES) и V(res,s,HRES) се изчисляват по същия начин, както посочената в член 147 мярка за обема на риска, свързан с определянето на резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за сегмент s, но при V(res,s,HRES) се вземат предвид само застрахователни и презастрахователни задължения, които са предмет на СИЗР, а при V(res,s,nHRES) се вземат предвид само застрахователни и презастрахователни задължения, които не са предмет на СИЗР.

5.  В съответствие с член 104, параграф 7 на Директива 2009/138/ЕО застрахователните и презастрахователните предприятия могат да заместят стандартните отклонения за риска, свързан с определяне на премии и резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането, за стопанската дейност, за която се прилага СИЗР, със специфични за застрахователното и презастрахователното предприятие параметри. В съответствие с член 110 от Директива 2009/138/ЕО надзорните органи могат да изискат от застрахователните и презастрахователните предприятия да заменят тези стандартни отклонения със специфичните за предприятието параметри.

Член 150

Подмодул на риска от прекратяване в здравното застраховане, различно от животозастраховането

1.  Капиталовото изискване за посочения в член 145, параграф 1, буква б) риск от прекратяване в здравното застраховане, различно от животозастраховането, е равно на загубата на основни собствени средства за застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на комбинация от следните непосредствено настъпили събития:

а) прекратяване на 40 % от застрахователните полици, при които прекратяването би довело до увеличаване на техническите резерви без добавката за риск;

б) когато презастрахователните договори се отнасят до застрахователни или презастрахователни договори, които ще бъдат сключени в бъдеще — спад с 40 % на броя на тези бъдещи застрахователни или презастрахователни договори, използвани при изчисляването на техническите резерви.

2.  Събитията, посочени в параграф 1, се прилагат по еднакъв начин за всички застрахователни и презастрахователни договори. По отношение на презастрахователните договори събитието по параграф 1, буква а) се прилага към базисните застрахователни договори.

3.  За целите на определяне на загубата на основни собствени средства на застрахователното или презастрахователно предприятие, в случаите по параграф 1, буква а) предприятието прави изчислението за всяка полица поотделно въз основа на вида на прекратяване, което оказва най-силно отрицателно въздействие върху основните собствени средства на предприятието.

Член 151

Подмодул на подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на животозастраховането

1.  Модулът на подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на животозастраховането, се състои от следните подмодули:

а) подмодул на риска от смърт в здравното застраховане;

б) подмодул на риска от дълголетие в здравното застраховане;

в) подмодул на риска от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане;

г) подмодул на риска от разходи в здравното застраховането;

д) подмодул на актуализационния риск в здравното застраховане;

е) подмодул на риска от прекратяване в здравното застраховане, подобно на животозастраховането;

2.  Капиталовото изискване за подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на животозастраховането, е равно на:

image

където:

а) сборът представлява всички възможни комбинации (i,j) от подмодулите, изброени в параграф 1;

б)  CorrSLTH(i,j) представлява корелационния коефициент за подписваческия риск в здравното застраховане, подобно на животозастраховането, за подмодули i и j;

в)  SCRi и SCRj представляват капиталовите изисквания съответно за рисковия подмодул i и j.

3.  Корелационният коефициент CorrSLTH(i,j) , посочен в параграф 2, е равен на позицията в ред i и колона j в следната корелационна матрица:j

i

Смърт при здравното застраховане

Дълголетие при здравното застраховане

Инвалидност/заболеваемост при здравното застраховане

Разходи при здравното застраховане

Актуализация при здравното застраховане

Прекратяване в здравното застраховане, подобно на животозастраховането

Смъртност при здравното застраховане

1

– 0,25

0,25

0,25

0

0

Дълголетие при здравното застраховане

– 0,25

1

0

0,25

0,25

0,25

Инвалидност/заболеваемост при здравното застраховане

0,25

0

1

0,5

0

0

Разходи при здравното застраховане

0,25

0,25

0,5

1

0,5

0,5

Актуализация при здравното застраховане

0

0,25

0

0,5

1

0

Прекратяване в здравното застраховане, подобно на животозастраховането

0

0,25

0

0,5

0

1

Член 152

Подмодул на риска от смъртност в здравното застраховане

1.  Капиталовото изискване за риска от смърт в здравното застраховане е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствено трайно повишение с 15 % на коефициентите на смъртност, използвани за изчисляването на техническите резерви.

2.  Посоченото в параграф 1 повишение на коефициентите на смъртност се прилага само за тези застрахователни полици, за които повишението на коефициентите на смъртност води до нарастване на технически резерви без добавката за риск. Застрахователните полици, за които повишаването на коефициентите на смъртност води до нарастване на техническите резерви без добавката за риск, може да бъдат определени въз основа на следните допускания:

а) множество застрахователни полици по отношение на едно и също застраховано лице могат да се третират като една застрахователна полица;

б) когато изчисляването на техническите резерви се основава на групи от полици, както е посочено в член 35, полиците, за които техническите резерви нарастват при повишаване на коефициентите на смъртност, може също така да бъдат определени въз основава на тези групи от полици, вместо на отделни полици, при условие че полученият резултат не се различава съществено.

3.  Що се отнася до презастрахователните задължения, определянето на полиците, при които техническите резерви нарастват при повишаване на коефициентите на смъртност, се прилага само за базисните застрахователни полици и се извършва в съответствие с параграф 2.

Член 153

Подмодул на риска от дълголетие при здравното застраховане

1.  Капиталовото изискване за риска от дълголетие при здравното застраховане е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствено трайно понижение с 20 % на коефициентите на смъртност, използвани за изчисляването на техническите резерви.

2.  Посоченото в параграф 1 понижаване на коефициентите на смъртност се прилага само за тези застрахователни полици, за които понижаването на коефициентите на смъртност води до нарастване на техническите резерви без добавката за риск. Застрахователните полици, за които понижаването на коефициентите на смъртност води до нарастване на техническите резерви без добавката за риск, може да бъдат определени въз основа на следните допускания:

а) множество застрахователни полици по отношение на едно и също застраховано лице могат да се третират като една застрахователна полица;

б) когато изчисляването на техническите резерви се основава на групи от полици, както е посочено в член 35, полиците, за които техническите резерви нарастват при понижаване на коефициентите на смъртност, може също така да бъдат определени въз основава на тези групи от полици, вместо на отделни полици, при условие че полученият резултат не се различава съществено.

3.  Що се отнася до презастрахователните задължения, определянето на полиците, при които техническите резерви нарастват при понижаване на коефициентите на смъртност, се прилага само за базисните застрахователни полици и се извършва в съответствие с параграф 2.

Член 154

Подмодул на риска от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане

1.  Капиталовото изискване за риска от инвалидност/заболеваемост в здравното застраховане е равно на:

а) капиталовото изискване за риска от медицински разноски при инвалидност/заболеваемост;

б) капиталовото изискване за риска, свързан със защита на доходите при инвалидност/заболеваемост.

2.  Застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат:

а) сценариите, въз основа на които се изчислява капиталовото изискване за риска, свързан с медицински разходи при инвалидност/заболеваемост, само по отношение на застрахователните и презастрахователните задължения, свързани с медицински разходи, при които техническата основа за извършване на основната стопанска дейност е подобна на тази в животозастраховането;

б) сценариите, въз основа на които се изчислява капиталовото изискване за риска, свързан със защитата на доходите при инвалидност/заболеваемост, само по отношение на застрахователните и презастрахователните задължения, свързани със защитата на доходи, при които техническата основа за извършване на основната стопанска дейност е подобна на тази в животозастраховането;

Член 155

Капиталово изискване за риска, свързан с медицински разходи при инвалидност/заболеваемост

1.  Капиталовото изискване за риска, свързан с медицински разходи при инвалидност/заболеваемост, е равно на по-голямото от следните капиталови изисквания:

а) капиталовото изискване за увеличаване на плащанията на медицински разходи;

б) капиталовото изискване за намаляване на плащанията на медицински разходи.

2.  Капиталовото изискване за увеличаване на плащанията на медицински разходи е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на комбинация от следните непосредствено настъпили трайни промени:

а) увеличение с 5 % на размера на плащанията на медицински разходи, взет предвид при изчисляването на техническите резерви;

б) увеличение с 1 процентен пункт на инфлационното равнище (в процентно изражение) на плащанията на медицински разходи, използвано за изчисляване на техническите резерви.

3.  Капиталовото изискване за намаляване на плащанията на медицински разходи е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на комбинация от следните непосредствено настъпили трайни промени:

а) намаление с 5 % на размера на плащанията на медицински разходи, взет предвид при изчисляването на техническите резерви;

б) намаление с 1 процентен пункт на инфлационното равнище (в процентно изражение) на плащанията на медицински разходи, използвано за изчисляване на техническите резерви.

Член 156

Капиталовото изискване за риска, свързан със защита на доходите при инвалидност/заболеваемост

Капиталовото изискване за риска, свързан със защита на доходите при инвалидност/заболеваемост, е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на комбинация от следните непосредствено настъпили трайни промени:

а) увеличение с 35 % на коефициентите на инвалидност и заболеваемост, които се използват при изчисляване на техническите резерви, за да се отразят инвалидността и заболеваемостта през следващите 12 месеца;

б) увеличение с 25 % на коефициентите на инвалидност и заболеваемост, които се използват за изчисляване на техническите резерви, за да се отразят инвалидността и заболеваемостта през годините след следващите 12 месеца;

в) спад с 20 % в коефициентите на възстановяване при инвалидност и заболеваемост, когато използваните при изчисляването на техническите резерви коефициенти са по-ниски от 50 %;

г) увеличение с 20 % в равнищата на устойчивост на коефициентите на инвалидност и смъртност, когато използваните при изчисляването на техническите резерви коефициенти са равни или по-ниски от 50 %.

Член 157

Подмодул на риска от разходи в здравното застраховане

Капиталовото изискване за риска от разходи в здравното застраховане е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на комбинация от следните непосредствено настъпили трайни промени:

а) увеличение с 10 % на размера на разходите, взет предвид при изчисляването на техническите резерви;

б) увеличение от 1 процентен пункт на инфлационното равнище (в процентно изражение) на разходите, използвано за изчисляване на техническите резерви.

Що се отнася до презастрахователните задължения, застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат тези промени към собствените си разходи и, когато е целесъобразно, към разходи на предприятията — цеденти.

Член 158

Подмодул на актуализационния риск в здравното застраховане

Капиталовото изискване за актуализационния риск в здравното застраховане е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствено трайно увеличение с 4 % на размера на анюитетните обезщетения само във връзка с анюитетни застрахователни и презастрахователни задължения, при които дължимите съгласно съответните застрахователни полици обезщетения биха могли да нараснат в резултат на промени в инфлацията, правното статукво или здравното състояние на застрахованото лице.

Член 159

Подмодул на риска от прекратяване в здравното застраховане, подобно на животозастраховането

1.  Капиталовото изискване за посочения в член 151, параграф 1, буква е) риск от прекратяване в здравното застраховане, подобно на животозастраховането е равно на най-голямото от следните капиталови изисквания:

а) капиталовото изискване за риска от трайно увеличение на процентите на прекратяванията в здравното застраховане, подобно на животозастраховането;

б) капиталовото изискване за риска от трайно понижаване на процентите на прекратяванията в здравното застраховане, подобно на животозастраховането;

в) капиталовото изискване за риска от масово прекратяване в здравното застраховане, подобно на животозастраховането.

2.  Капиталовото изискване за риск от трайно увеличаване на процентите на прекратяванията в здравното застраховане, подобно на животозастраховането, е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствено трайно повишаване с 50 % на процента на упражняване на съответните варианти, посочени в параграфи 4 и 5. Въпреки това по-големият процент на упражняване на вариантите не трябва да надвишава 100 % и увеличението на процента се прилага само за онези варианти, при които упражняването на варианта би довело до увеличаване на техническите резерви без добавката за риск.

3.  Капиталовото изискване за риск от трайно понижаване на процентите на прекратяванията в здравното застраховане, подобно на животозастраховането, е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствено трайно понижаване с 50 % на процента на упражняване на съответните варианти, посочени в параграфи 4 и 5. Въпреки това по-малкият процент на упражняване на варианта не трябва да надвишава 20 процентни пункта и намаляването на процента се прилага само за онези варианти, при които упражняването на варианта би довело до намаляване на техническите резерви без добавката за риск.

4.  За целите на параграфи 2 и 3 се прилагат следните варианти:

а) всички законоустановени или договорни права на титуляра на полицата частично или цялостно да прекрати, откаже, намали, ограничи или преустанови действието на застрахователно покритие или да остави застрахователната полица да изтече;

б) всички законоустановени или договорни права на титуляра на полицата частично или изцяло да сключи, поднови, увеличи, продължи или възобнови застрахователното или презастрахователното покритие.

За целите на буква б) промяната в процента на упражняване на вариантите, посочена в параграфи 2 и 3, следва да се прилага към процента, който показва, че съответният вариант не е упражнен.

5.  За целите на параграфи 2 и 3 следните варианти се прилагат по отношение на презастрахователните договори:

а) посочените в параграф 4 права на титулярите на полици по презастрахователните договори;

б) посочените в параграф 4 права на титулярите на полици по застрахователни договори, във връзка с които са сключени презастрахователните договори;

в) когато презастрахователните договори покриват застрахователни или презастрахователните договори, които ще бъдат сключени в бъдеще — правото на потенциалните титуляри на полици да не сключат тези застрахователни или презастрахователни договори.

6.  Капиталовото изискване за риска от масово прекратяване следните варианти, е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на комбинация от следните непосредствено настъпили събития:

а) прекратяване с 40 % на застрахователните полици, при които прекратяването би довело до увеличаване на техническите резерви без добавката за риск;

б) когато даден презастрахователен договор се отнася до застрахователни или презастрахователни договори, които ще бъдат сключени в бъдеще, намаление с 40 % на броя на тези бъдещи застрахователни или презастрахователни договори, използвани при изчисляването на техническите резерви.

Събитията, посочени в първа алинея, се прилагат по еднакъв начин за всички съответни застрахователни и презастрахователни договори. По отношение на презастрахователните договори събитието, посочено в буква а), се прилага по отношение на базисните застрахователни договори.

За целите на определяне на загубата на основни собствени средства на застрахователното или презастрахователно предприятие, в случаите по параграф 1, буква а) предприятието прави изчислението за всяка полица поотделно въз основа на вида на прекратяване, което оказва най-силно отрицателно въздействие върху основните собствени средства на предприятието.

7.  Когато най-голямото капиталово изискване, посочено в параграф 1, букви а), б) и в) от настоящия член, и най-голямото от капиталовите изисквания, изчислени в съответствие с член 206, параграф 2 от настоящия регламент, не се основават на един и същ сценарий, капиталово изискване за риска от прекратяване, посочен в член 105, параграф 3, буква е) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на капиталовото изискване, посочено в параграф 1, букви а), б) и в) от настоящия член, за което при базовия сценарий се получава най-голямото капиталово изискване, изчислено в съответствие с член 206, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 160

Подмодул на катастрофичния риск в здравното застраховане

1.  Капиталовото изискване за катастрофичния риск в здравното застраховане е равно на:

image

където:

а)  SCRma представлява капиталовото изискване за подмодула на риска от масово произшествие;

б)  SCRac представлява капиталовото изискване за подмодула на риска от концентрация на произшествия;

в)  SCRp представлява капиталовото изискване за подмодула на пандемичния риск.

2.  Застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат:

а) подмодул за риска от масови произшествия при здравнозастрахователни и презастрахователни задължения, различни от застрахователните и презастрахователни задължения, свързани с обезщетение на работници;

б) подмодул за риска от концентрация на произшествия при застрахователни и презастрахователни задължения, свързани с обезщетение на работници, и при застрахователни и презастрахователни задължения за групова защита на доходите;

в) подмодул за пандемичен риск при здравнозастрахователни и презастрахователни задължения, различни от застрахователни и презастрахователни задължения, свързани с обезщетение на работници.

Член 161

Подмодул на риска от масови произшествия

1.  Капиталовото изискване за риска от масови произшествия е равно на следното:

image

където:

а) сборът включва всички държави, посочени в приложение XVI;

б)  SCR(ma,s) представлява капиталовото изискване за риска от масови произшествия в държавата s.

2.  За всички държави, посочени в приложение XVI, капиталовото изискване за риска от масови произшествия в конкретна държава s е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, която е изчислена по описания по-долу начин, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск:

image

където:

а)  rs представлява съотношението на лицата, засегнати от масовото произшествие в държава s, посочена в приложение XVI;

б) сборът включва видовете събития e, посочени в приложение XVI;

в)  xe представлява съотношението на лицата, които ще получат обезщетения при настъпване на събитие e в резултат на произшествие, както е посочено в приложение XVI;

г)  E(e,s) представлява общата стойност на обезщетенията, платими от застрахователните и презастрахователните предприятия при настъпването на събитие e в държава s.

3.  За всички видове събития, посочени в приложение XVI, както и във всички държави, изброени в същото приложение, застрахователната сума от застрахователно или презастрахователно предприятие за конкретно събитие e в дадена държава s е равна на:

image

където:

а) сумата включва всички лица i, които са застраховани от застрахователното или презастрахователно предприятие срещу събитие e и са жители на държава s;

б)  SI(e,i) представлява стойността на обезщетенията, платими от застрахователните и презастрахователните предприятия на всяко застраховано лице i при настъпването на събитие e.

Стойността на обезщетенията е застрахователната сума или, ако застрахователният договор предвижда периодични изплащания на обезщетенията, най-добрата прогнозна стойност на обезщетенията при настъпване на събитие e. Когато обезщетенията по застрахователен договор зависят от естеството и мащаба на щетата, причинена от събитие e, изчислението на стойността на обезщетенията се основава на максималните обезщетения, дължими по силата на договора, които отговарят на събитието. За застрахователни и презастрахователни задължения, свързани с медицински разходи, стойността на обезщетенията се основава на прогнозната оценка на средния размер на сумите, изплащани в случай на събитие e, като се приема, че застрахованото лице е с увреждания за посочената продължителност и се вземат предвид специфичните гаранции, включени в задълженията.

4.  Когато разпоредбите на член 88 са изпълнени, застрахователните или презастрахователните предприятия могат да изчисляват стойността на обезщетенията, изплащани на застрахованото лице, посочено в параграф 3, въз основа на хомогенни рискови групи, при условие че групирането на полиците е в съответствие с член 35.

Член 162

Подмодул на риска от концентрация на произшествия

1.  Капиталовото изискване за подмодула на риска от концентрация на произшествия е равно на следното:

image

където:

а) сборът включва всички държави c;

б)  SCR(ac,c) представлява капиталовото изискване за риска от концентрация на произшествия за държава c.

2.  За всички държави капиталовото изискване за риска от концентрация на произшествия за конкретна държава c е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, която е изчислена по описания по-долу начин, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и от схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск:

image

където:

а)  Cc представлява най-голямата концентрация на риска от произшествия за застрахователни и презастраховтелни предприятия в държава c;

б) сборът включва видовете събития e, посочени в приложение XVI;

в)  xe представлява съотношението на лицата, които ще получат обезщетения при настъпване на събитие e в резултат на произшествието, посочено в приложение XVI;

г)  CE(e,c) представлява средният размер на обезщетенията, платими от застрахователните и презастрахователните предприятия при настъпването на събитие e за най-голямата концентрация на риска от произшествия в държава c.

3.  За всички държави най-голямата концентрация на риска от произшествия за застрахователно или презастрахователно предприятие в държава c е равна на най-големия брой лица, за които са изпълнени всички от следните условия:

а) застрахователното или презастрахователното предприятие има застрахователно или презастрахователно задължение във връзка с обезщетение на работници или застрахователно или презастрахователно задължение за груповата защита на доходи или група по отношение на всяко от лицата;

б) задълженията във връзка с всяко от лицата покриват поне едно от събитията, посочени в приложение XVI;

в) лицата работят в една и съща сграда, разположена в държава c.

4.  За всички видове събития и държави средната застрахователна сума от застрахователно и презастрахователно предприятие за вид събитие e за най-голямата концентрация на риска от произшествия в държава c е равна на следното:

image

където:

а)  Ne представлява броят на застрахованите лицата, които са застраховани от застрахователното или презастрахователното предприятие срещу събитие e и които принадлежат към най-голямата концентрация на риска от произшествия на застрахователното или презастрахователното предприятие в държава c;

б) сборът включва всички застраховани лица, посочени в буква а);

в)  SI(e,i) представлява стойността на обезщетенията, платими от застрахователното или презастрахователното предприятие на застрахованото лице i при настъпването на събитие e.

Стойността на обезщетенията, посочена в буква в), е равна на застрахователната сума или, ако застрахователният договор предвижда периодични изплащания на обезщетенията — на най-добрата прогнозна стойност на обезщетенията при настъпване на събитие e. Когато обезщетенията по застрахователната полица зависят от естеството и мащаба на щетата, причинена от събитие e, изчислението на стойността на обезщетенията се основава на максималните обезщетения, дължими по силата на договора, който отговаря на събитието. За застрахователните и презастрахователните задължения, свързани с медицински разходи, стойността на обезщетенията се основава на прогнозна оценка на средния размер на сумите, изплащани в случай на събитие e, като се приема, че застрахованото лице е с увреждания за посечената продължителност и се вземат предвид специфичните гаранции, включени в задълженията.

5.  Когато разпоредбите на член 88 са изпълнени, застрахователните или презастрахователните предприятия могат да изчисляват стойността на обезщетенията, изплащани на застрахованото лице, посочено в параграф 4, въз основа на хомогенни рискови групи, при условие че групирането на полиците е в съответствие с член 35.

Член 163

Подмодул на пандемичния риск

1.  Капиталовото изискване за подмодула на пандемичния риск е равно на загубата на основни собствени средства на застрахователните и презастрахователните предприятия, която би възникнала в резултат на непосредствена загуба на сума, която е изчислена по описания по-долу начин, без да се приспадат сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и от схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск:

image

където:

а)  E представлява стойността на експозицията, която застрахователните и презастрахователните предприятия са направили за защита на доходите при пандемия;

б) сборът включва всички държави c;

в)  Nc представлява броят на застрахованите от застрахователните и презастрахователните предприятия лица, които отговарят на всички от следните условия:

i) застрахованите лица са жители на държава c,

ii) застрахованите лица са обхванати от застрахователните или презастрахователните задължения, свързани с медицински разходи, които задължения са различни от застрахователни или презастрахователни задължения във връзка с обезщетения на работници и покриват медицински разходи вследствие на инфекциозно заболяване;

г)  Mc представлява очакваният среден размер на обезщетението, което застрахователните или презастрахователните предприятия дължат на застраховано лице от държава c в случай на пандемия:

2.  Експозицията на застрахователното или презастрахователното предприяти за защита на доходите при пандемия е равна на следното:

image

където:

а) сборът включва всички застраховани лица i, обхванати от застрахователните или презастрахователните задължения, свързани със защита на доходите, различни от застрахователните или презастрахователните задължения във връзка с обезщетение на работници;

б)  Ei представлява стойността на обезщетенията, които застрахователното или презастрахователното предприятие дължи на застрахованото лице i в случай на трайна трудова инвалидност, причинена от инфекциозно заболяване. Стойността на обезщетенията е застрахователната сума или, когато договорът предвижда периодични плащания на обезщетения — най-добрата прогнозна оценка на обезщетенията, като се приема, че осигуреното лице е с трайни увреждания и няма да се възстанови.

3.  За всички държави очакваният среден размер на обезщетението, което застрахователните или презастрахователните предприятия дължат на застраховано лице от държава c в случай на пандемия, е равен на:

image

където:

а) сборът включва видовете здравни услуги h, посочени в приложение XVI;

б)  Hh представлява съотношението на застрахованите лица с клинични симптоми, използващи здравни услуги h, посочени в приложение XVI;

в)  CH(h,c) представлява най-добрата прогнозна стойност на обезщетенията, които застрахователните и презастрахователните предприятия дължат на застраховано лице в държава c във връзка със застрахователни или презастрахователни задължения (различни от застрахователни или презастрахователни задължения във връзка с обезщетение на работници), свързани с медицински разходи във връзка с използването на здравни услуги h в случай на пандемия.РАЗДЕЛ 5

Модул на пазарния рискПодраздел 1

Корелационни коефициенти

Член 164

1.  Модулът на пазарния риск се състои от всички от следните подмодули:

а) подмодула на лихвения риск, посочен в член 105, параграф 5, втора алинея, буква а) от Директива 2009/138/ЕО;

б) подмодула на риска, свързан с акции, посочен в член 105, параграф 5, втора алинея, буква б) от Директива 2009/138/ЕО;

в) подмодула на риска, свързан с недвижима собственост, посочен в член 105, параграф 5, втора алинея, буква в) от Директива 2009/138/ЕО;

г) подмодула на риска, свързан с лихвения спред, посочен в член 105, параграф 5, втора алинея, буква г) от Директива 2009/138/ЕО;

д) подмодула на валутния риск, посочен в член 105, параграф 5, втора алинея, буква д) от Директива 2009/138/ЕО;

е) подмодула на риска от пазарна концентрация, посочен в член 105, параграф 5, втора алинея, буква е) от Директива 2009/138/ЕО;

2.  Капиталовото изискване за пазарния риск, посочен в член 105, параграф 5 от Директива 2009/138/ЕО, е равно на следното:

image

където:

а) сборът покрива всички възможни комбинации i,j от подмодулите на модула на пазарен риск

б) Corr(i,j) представлява коефициентът на съответствие за пазарния риск за подмодули, i и j;

в) SCRi и SCRj представляват капиталовите изисквания за съответно подмодули i и j.

3.  Корелационният коефициент Corr(i,j) , посочен в параграф 2, е равен на позицията в ред i и колона j в следната корелационна матрица:j

i

Лихвен процент

Собствен капитал

Недвижима собственост

Спред

Концентрация

Валута

Лихвен процент

1

A

A

A

0

0,25

Собствен капитал

A

1

0,75

0,75

0

0,25

Недвижима собственост

A

0,75

1

0,5

0

0,25

Спред

А

0,75

0,5

1

0

0,25

Концентрация

0

0

0

0

1

0

Валута

0,25

0,25

0,25

0,25

0

1

Параметърът А е равен на 0, когато капиталовото изискване за лихвен риск, посочено в член 165, е капиталовото изискване, посочено в буква а) от същия член. Във всички други случаи параметър е равен на 0,5.

▼M1Подраздел 1а

Допустими инвестиции в инфраструктура

Член 164а

Допустими инвестиции в инфраструктура

▼M4

1.  За целите на настоящия регламент допустимите инвестиции в инфраструктура включват инвестициите в инфраструктурна организация, която отговаря на следните критерии:

а) генерираните от инфраструктурните активи парични потоци позволяват изпълнението на всички финансови задължения при продължително напрежение, каквото е вероятно да възникне предвид свързания с проекта риск;

б) паричните потоци, които инфраструктурната организация генерира за заемодателите и инвеститорите в капиталови инструменти, са предвидими;

в) инфраструктурните активи и инфраструктурната организация са обвързани с регулаторна или договорна рамка, чрез която на заемодателите и инвеститорите в капиталови инструменти се осигурява висока степен на защита, включително следното:

а) договорната рамка трябва да съдържа разпоредби, които ефективно защитават заемодателите и инвеститорите в капиталови инструменти от загуби от прекратяване на проекта от страната, която се е съгласила да купи стоките или услугите, доставяни от инфраструктурната организация, освен ако не е изпълнено едно от следните условия:

i) приходите на инфраструктурната организация се финансират с плащания от голям брой ползватели; или

ii) по отношение на приходите се прилага регулиране на нормата на възвръщаемост;

б) инфраструктурната организация има достатъчно резервни средства или други финансови механизми, с които да покрие изискванията за финансирането при извънредни ситуации и оборотния капитал по проекта.

Когато инвестициите са в облигации или заеми, договорната рамка трябва да предвижда и следното:

i) заемодателите разполагат с гаранция или се ползват до степента, разрешена в приложимото законодателство, от гаранция по всички активи и договори, които са от решаващо значение за изпълнението на проекта;

ii) ограничено е използването на нетните оперативни парични потоци след задължителните плащания от проекта за цели, различни от обслужване на дълга;

iii) има ограничения върху дейностите, които могат да бъдат в ущърб на заемодателите, в т.ч. забрана за поемането на нов дълг без съгласието на съществуващите заемодатели в съгласуваната с тях форма, освен когато такова поемане на нов дълг е позволено съгласно документацията по съществуващия дълг.

Независимо от втора алинея, подточка i), други гаранционни механизми могат да се използват за инвестициите в облигации или заеми, за които предприятията могат да докажат, че гаранцията по всички активи и договори не влияе съществено върху способността на заемодателите да защитават ефективно или да възстановят по-голямата част от своите инвестиции. В този случай другите гаранционни механизми трябва да включват поне един от следните елементи:

i) залог на акции;

ii) право на намеса;

iii) право на запор на банкови сметки;

iv) контрол върху паричните потоци;

v) определяне на реда и условията за възлагането на договори;

г) когато инвестициите са в облигации или заеми, застрахователното или презастрахователното предприятие е в състояние да докаже пред надзорния орган, че може да задържи инвестицията до падежа;

д) когато инвестициите са в облигации или заеми, за които няма кредитна оценка от призната АВКО, инвестиционният инструмент и другите равностойни инструменти са привилегировани спрямо всички други вземания, различни от законоустановените вземания и вземанията от субекти, предоставящи ликвидно улеснение, попечители и контрагенти по деривати;

е) когато инвестициите са в капиталови инструменти или в облигации или заеми, за които няма кредитна оценка от призната АВКО, са изпълнени следните критерии:

i) инфраструктурните активи и инфраструктурната организация са разположени на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);

ii) когато инфраструктурната организация е на етап строителство, инвеститорът в капиталови инструменти изпълнява долупосочените критерии, а когато има повече от един инвеститор в капиталови инструменти, цялата група инвеститори в капиталови инструменти изпълнява тези критерии:

 инвеститорите в капиталови инструменти имат успешен опит в надзора върху инфраструктурни проекти и притежават необходимите специализирани знания,

 инвеститорите в капиталови инструменти се отличават с нисък риск от неизпълнение или при тяхно неизпълнение рискът от съществени загуби за инфраструктурната организация е нисък,

 инвеститорите в капиталови инструменти имат стимули да защитават интересите на инвеститорите;

iii) при наличието на рискове, свързани със строителството, са предвидени предпазни мерки, с които да се осигури завършването на проекта в съответствие с договорените спецификация, бюджет или краен срок;

iv) когато оперативните рискове са съществени, те се управляват по подходящ начин;

v) инфраструктурната организация използва изпитани технологии и проектиране;

vi) капиталовата структура на инфраструктурната организация ѝ дава възможност да обслужва дълга си;

vii) рискът във връзка с рефинансирането на инфраструктурната организация е нисък;

viii) инфраструктурната организация използва деривати само с цел намаляване на риска.

▼M1

2.  За целите на параграф 1, буква б) паричните потоци, създавани за заемодателите и инвеститорите в капиталови инструменти, не се смятат за предвидими, освен ако всички приходи, с изключение на несъществена част от тях, отговарят на следните условия:

а) изпълнен е един от следните критерии:

i) приходите зависят от наличността на проектния обект или продукт;

ii) по отношение на приходите се прилага регулиране на нормата на възвръщаемост;

iii) приходите са определени по негъвкав договор за продажба на принципа „вземи или плати“;

iv) равнището на производството или използваемостта и цената поотделно отговарят на следните критерии:

 подлежат на регулиране,

 определени са по силата на договор,

 могат да бъдат предвиждани в достатъчна степен поради ниския риск във връзка с търсенето;

б) когато приходите на организацията за инфраструктурни проекти не се финансират с плащания от голям брой ползватели, страната, която се е съгласила да купува стоките или услугите, доставяни от организацията за инфраструктурни проекти, трябва да бъде едно от следните:

i) субект по член 180, параграф 2 от настоящия регламент;

ii) регионално правителство или местен орган на управление, които са посочени в регламента, приет по силата на член 109а, параграф 2, буква а) от Директива 2009/138/ЕО;

iii) субект с присъден от АВКО рейтинг със степен на кредитно качество най-малко 3;

iv) субект, който може да бъде заменен без значителна промяна в равнището на приходите и момента на получаването им.

▼M4

Член 164б

Допустими инвестиции в инфраструктурни предприятия

За целите на настоящия регламент допустимите инвестиции в инфраструктурни предприятия включват инвестициите в инфраструктурна организация, която отговаря на следните критерии:

1. Основната част от приходите на инфраструктурната организация е получена от притежаването, финансирането, разработването или експлоатирането на инфраструктурни активи, разположени на територията на ЕИП или ОИСР.

2. Генерираните от инфраструктурните активи приходи отговарят на един от критериите, посочени в член 164а, параграф 2, буква а).

3. Когато приходите на инфраструктурната организация не се финансират с плащания от голям брой ползватели, страната, която се е съгласила да купува стоките или услугите, доставяни от инфраструктурната организация, трябва да бъде един от субектите, изброени в член 164а, параграф 2, буква б).

4. Приходите трябва да бъдат диверсифицирани от гледна точка на дейностите, местоположението или платците, освен ако по отношение на приходите не се прилага регулиране на нормата на възвръщаемост в съответствие с буква а) подточка ii) от член 164а, параграф 1, буква в) или договор за продажба на принципа „вземи или плати“, или приходите зависят от наличността на проектния обект или продукт.

5. Когато инвестициите са в облигации или заеми, застрахователното или презастрахователното предприятие е в състояние да докаже пред надзорния орган, че може да задържи инвестицията до падежа.

6. Когато инфраструктурната организация няма кредитна оценка от призната АВКО:

а) капиталовата структура на инфраструктурната организация ѝ позволява да обслужва всичките си дългове съгласно консервативни допускания, основаващи се на анализ на съответните финансови параметри;

б) инфраструктурната организация е осъществявала дейност в продължение на най-малко три години или, в случай на придобиване, дейността е била извършвана най-малко три години.

7. Когато инфраструктурната организация има кредитна оценка от призната АВКО, тази кредитна оценка е със степен на кредитно качество между 0 и 3.

▼BПодраздел 2

Подмодул на лихвения риск

Член 165

Общи разпоредби

1.  Капиталовото изискване за лихвен риск, посочен в член 105, параграф 5, втора алинея, буква а) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на по-голямото от следните:

а) сборът, по отношение на всички валути, от капиталовите изисквания за риска от повишаване в срочната структура на лихвените проценти, както е посочено в член 166 от настоящия регламент;

б) сборът, по отношение на всички валути, от капиталовите изисквания за риск от понижаване в срочната структура на лихвените проценти, както е посочено в член 167 от настоящия регламент.

2.  Когато по-голямото от капиталовите изисквания, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), и по-голямото от съответните капиталови изисквания, изчислени в съответствие с член 206, параграф 2, не се основават на един и същ сценарий, капиталовото изискване за лихвения риск е равно на капиталовото изискване, посочено в параграф 1, буква а) или б), при което въз основа на базовия сценарий се получава най-голямото капиталово изискване, изчислено в съответствие с член 206, параграф 2.

Член 166

Повишаване в срочната структура на лихвените проценти

1.  Капиталовото изискване за риск от повишаване в срочната структура на лихвените проценти за дадена валута е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на непосредствено увеличение на основните безрискови лихвени проценти за тази валута при различни падежи в съответствие със следната таблица:Срок до падежа

(в години)

Повишение

1

70 %

2

70 %

3

64 %

4

59 %

5

55 %

6

52 %

7

49 %

8

47 %

9

44 %

10

42 %

11

39 %

12

37 %

13

35 %

14

34 %

15

33 %

16

31 %

17

30 %

18

29 %

19

27 %

20

26 %

90

20 %

За падежи, които не са посочени в таблицата по-горе, стойността на повишението се представя чрез линейна интерполация. При срокове до падежа, по-кратки от 1 година, повишението е 70 %. При срокове до падежа, по-дълги от 90 години, повишението е 20 %.

2.  При всички положения повишението на основните безрискови лихвени проценти за всеки срок до падежа е поне един процентен пункт.

3.  Въздействието, което повишаването в срочната структура на основните безрискови лихвени проценти оказва върху стойността на посочените в член 92, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО дялови участия във финансови и кредитни институции, се разглежда само върху стойността на дяловите участия, които не са приспаднати от собствените средства в съответствие с член 68 от настоящия регламент. Частта, приспадната от собствените средства, се отчита само дотолкова, доколкото повишението в срочната структура на основните безрискови лихвени проценти води до увеличаване на основните собствени средства.

Член 167

Понижаване в срочната структура на лихвените проценти

1.  Капиталовото изискване за риска от понижаване в срочната структура на лихвените проценти за дадена валута е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат от непосредствено понижаване на основните безрискови лихвени проценти за тази валута при различни срокове до падежа в съответствие със следната таблица:Срок до падежа

(в години)

Понижаване

1

75 %

2

65 %

3

56 %

4

50 %

5

46 %

6

42 %

7

39 %

8

36 %

9

33 %

10

31 %

11

30 %

12

29 %

13

28 %

14

28 %

15

27 %

16

28 %

17

28 %

18

28 %

19

29 %

20

29 %

90

20 %

За срокове до падежа, които не са посочени в таблицата по-горе, стойността на понижението се представя чрез линейна интерполация. При срокове до падежа, по-кратки от 1 година, понижението е 75 %. При срокове до падежа, по-дълги от 90 години, понижението е 20 %.

2.  Независимо от разпоредбите на параграф 1, за отрицателни основни безрискови лихвени проценти понижението е нула.

3.  Въздействието, което понижението в основната срочна структура на безрисковите лихвени проценти оказва върху стойността на посочените в член 92, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО дялови участия във финансови и кредитни институции, се разглежда само по отношение на стойността на дяловите участия, които не са приспаднати от собствените средства в съответствие с член 68 от настоящия регламент. Частта, приспадната от собствените средства, се отчита само дотолкова, доколкото понижението в основната срочна структура на безрисковите лихвени проценти води до увеличаване на основните собствени средства.Подраздел 3

Подмодул на риска, свързан с акции

Член 168

Общи разпоредби

▼M4

1.  Подмодулът на риска, свързан с акции, по буква б) от втора алинея на член 105, параграф 5 от Директива 2009/138/ЕО включва подмодул на риска за капиталови инструменти от тип 1, подмодул на риска за капиталови инструменти от тип 2, подмодул на риска за допустими инфраструктурни капиталови инструменти и подмодул на риска за допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия.

▼M1

2.  Капиталовите инструменти от тип 1 включват капиталови инструменти, които са допуснати за търговия на регулираните пазари в държави — членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), или които се търгуват в многостранни системи за търговия по член 4, параграф 1, точка 22 от Директива 2014/65/ЕС със седалище или главно управление в държава — членка на ЕС.

3.  Капиталовите инструменти от тип 2 включват капиталовите инструменти, различни от посочените в параграф 2, стоките и други алтернативни инвестиции. Те също така включват всички активи, различни от попадащите в обхвата на подмодула на лихвения риск, подмодула на риска, свързан с недвижима собственост, или подмодула на риска, свързан с лихвения спред, включително активите и непреките експозиции по член 84, параграфи 1 и 2, когато подходът на подробен преглед не може да бъде приложен и застрахователното или презастрахователното предприятие не се възползва от разпоредбите на член 84, параграф 3.

▼M1

3a.  Допустимите инфраструктурни капиталови инструменти включват капиталовите инвестиции в организации за инфраструктурни проекти, които изпълняват критериите по член 164а.

▼M4

3б.  Допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия включват капиталовите инвестиции в инфраструктурни организации, които изпълняват критериите по член 164б.

▼M4

4.  Капиталовото изискване за риска, свързан с акции, е равно на:

▼C1

image

▼M4

където:

а)  SCRequ1 е капиталовото изискване за капиталовите инструменти от тип 1;

б)  SCRequ2 е капиталовото изискване за капиталовите инструменти от тип 2;

в)  SCRquinf е капиталовото изискване за допустимите инфраструктурни капиталови инструменти;

г)  SCRquinfc е капиталовото изискване за допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия.

▼B

5.  Въздействието на непосредствено намаляване, посочено в членове 169 и 170, на стойността на дяловите участия, посочени в член 92, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, във финансовите и кредитните институциите се разглежда само по отношение на стойността на дяловите участия, които не са приспаднати от собствените средства в съответствие с член 68 от настоящия регламент.

6.  Следните капиталови инструменти се оценяват във всеки случай като вид 1:

▼M4

а) капиталови инструменти, различни от допустимите инфраструктурни капиталови инструменти или допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, притежавани в рамките на предприятия за колективно инвестиране, които са допустими фондове за социално предприемачество по член 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ), когато подходът на подробен преглед по член 84 от настоящия регламент може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране, или дялове или акции на тези фондове, когато подходът на подробен преглед не може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране;

б) капиталови инструменти, различни от допустимите инфраструктурни капиталови инструменти или допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, притежавани в рамките на предприятия за колективно инвестиране, които са допустими фондове за рисков капитал по член 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ), когато подходът на подробен преглед по член 84 от настоящия регламент може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране, или дялове или акции на тези фондове, когато подходът на подробен преглед не може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране;

▼B

в) по отношение на алтернативните инвестиционни фондове от затворен тип, които не използват ливъридж, които са установени в Съюза или, ако те не са установени в Съюза — които се предлагат на пазара в Съюза в съответствие с член 35 или 40 от Директива 2011/61/ЕС:

▼M4

i) капиталови инструменти, различни от допустимите инфраструктурни капиталови инструменти или допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, притежавани в рамките на тези фондове, при които подходът на подробен преглед по член 84 от настоящия регламент може да се прилага за всички експозиции в рамките на алтернативния инвестиционен фонд;

▼B

ii) дялове или акции на такива фондове, когато не е възможно подходът на подробен преглед да се прилага за всички експозиции в рамките на алтернативни инвестиционни фондове;

▼M4

г) капиталови инструменти, различни от допустимите инфраструктурни капиталови инструменти или допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, притежавани в рамките на предприятия за колективно инвестиране, които са получили разрешение за европейски фондове за дългосрочни инвестиции по Регламент (ЕС) 2015/760, когато подходът на подробен преглед по член 84 от настоящия регламент може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране, или дялове или акции на тези фондове, когато подходът на подробен преглед не може да се прилага за всички експозиции в рамките на предприятието за колективно инвестиране.

▼B

Член 169

Подмодул на стандартния риск, свързан с акции

1.  Капиталовото изискване за капиталови инструменти от тип 1, посочени в член 168 от настоящия регламент, е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на следните непосредствено настъпили намаления:

а) непосредствен спад с 22 % в стойността на капиталовите инвестиции от тип 1 в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б) и член 212, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, когато тези инвестиции са от стратегическо естество;

б) непосредствен спад, равен на сбора от 39 % и посочената в член 172 от настоящия регламент симетрична корекция, в стойността на капиталовите инструменти от тип 1, различни от тези, посочени в буква а).

2.  Капиталовото изискване за капиталовите инструменти от тип 2, посочени в член 168 от настоящия регламент, е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на следните непосредствено настъпили намаления:

а) непосредствен спад с 22 % в стойността на капиталовите инвестиции от тип 2 в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б) и член 212, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, когато тези инвестиции са от стратегическо естество;

б) непосредствен спад, равен на сбора от 49 % и посочената в член 172 от настоящия регламент симетрична корекция, в стойността на капиталовите инструменти от тип 1, различни от тези, посочени в буква а).

▼M1

3.  Капиталовото изискване за допустимите инфраструктурни капиталови инструменти по член 168 от настоящия регламент е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на следните непосредствени спадове:

а) непосредствен спад от 22 % в стойността на инвестициите в допустими инфраструктурни капиталови инструменти в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б) и член 212, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, когато тези инвестиции са от стратегическо естество;

б) непосредствен спад, равен на сбора от 30 % и 77 % от симетричната корекция по член 172 от настоящия регламент, в стойността на допустимите инфраструктурни капиталови инструменти, различни от посочените в буква а).

▼M4

4.  Капиталовото изискване за допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия по член 168 от настоящия регламент е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на следните непосредствени спадове:

а) непосредствен спад от 22 % в стойността на инвестициите в допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б) и член 212, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, когато тези инвестиции са от стратегическо естество;

б) непосредствен спад, равен на сбора от 36 % и 92 % от симетричната корекция по член 172 от настоящия регламент, в стойността на допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, различни от посочените в буква а).

▼B

Член 170

Подмодул на риска, свързан с акции, основаващ се на срока

1.  Ако застрахователното или презастрахователното предприятие е получило одобрение от надзорните органи да прилага разпоредбите на член 304 от Директива 2009/138/ЕО, капиталовото изискване за капиталовите инструменти от тип 1 е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на следните непосредствено настъпили намаления:

▼M1

а) непосредствен спад от 22 % в стойността на капиталовите инструменти от тип 1 в съответствие с дейността по член 304, параграф 1, подточка i) от Директива 2009/138/ЕО;

▼B

б) непосредствен спад с 22 % в стойността на капиталовите инвестиции от тип 1 в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б) и член 212, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, когато тези инвестиции са от стратегическо естество;

в) непосредствен спад, равен на сбора от 39 % и посочената в член 172 от настоящия регламент симетрична корекция, в стойността на капиталовите инструменти от тип 1, различни от тези, посочени в буква а) или б).

2.  Ако застрахователното или презастрахователното предприятие е получило одобрение от надзорните органи да прилага разпоредбите на член 304 от Директива 2009/138/ЕО, капиталовото изискване за капиталовите инструменти от тип 2 е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на непосредствен спад:

▼M1

а) с 22 % в стойността на капиталовите инструменти от тип 2 в съответствие с дейността по член 304, параграф 1, подточка i) от Директива 2009/138/ЕО;

▼B

б) с 22 % в стойността на капиталовите инвестиции от тип 2 в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б) и член 212, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, когато тези инвестиции са от стратегическо естество;

в) равен на сбора от 49 % и посочената в член 172 от настоящия регламент симетрична корекция, в стойността на капиталовите инструменти от тип 2, различни от тези, посочени в буква а) или б).

▼M1

3.  Ако застрахователното или презастрахователното предприятие е получило одобрение от надзорните органи да прилага разпоредбите на член 304 от Директива 2009/138/ЕО, капиталовото изискване за допустимите инфраструктурни капиталови инструменти е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на:

а) непосредствен спад от 22 % в стойността на допустимия инфраструктурен капиталов инструмент в съответствие с дейността по член 304, параграф 1, подточка i) от Директива 2009/138/ЕО;

б) непосредствен спад от 22 % в стойността на инвестициите в допустими инфраструктурни капиталови инструменти в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, когато тези инвестиции са от стратегическо естество;

в) непосредствен спад, равен на сбора от 30 % и 77 % от симетричната корекция по член 172 от настоящия регламент, в стойността на допустимите инфраструктурни капиталови инструменти, различни от посочените в букви а) и б).

▼M4

4.  Ако застрахователното или презастрахователното предприятие е получило одобрение от надзорните органи да прилага разпоредбите на член 304 от Директива 2009/138/ЕО, капиталовото изискване за допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на:

а) непосредствен спад от 22 % в стойността на допустимия капиталов инструмент на инфраструктурни предприятия в съответствие с дейността по член 304, параграф 1, буква б), подточка i) от Директива 2009/138/ЕО;

б) непосредствен спад от 22 % в стойността на инвестициите в допустими капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия в свързани предприятия по смисъла на член 212, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, когато тези инвестиции са от стратегическо естество;

в) непосредствен спад, равен на сбора от 36 % и 92 % от симетричната корекция по член 172 от настоящия регламент, в стойността на допустимите капиталови инструменти на инфраструктурни предприятия, различни от посочените в букви а) и б).

▼B

Член 171

Стратегически капиталови инвестиции

▼M4

За целите на член 169, параграф 1, буква а), параграф 2, буква а), параграф 3, буква а) и параграф 4, буква а) и член 170, параграф 1, буква б), параграф 2, буква б), параграф 3, буква б) и параграф 4, буква б), капиталови инвестиции от стратегическо естество са капиталови инвестиции, за които застрахователното или презастрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, удостоверява следното:

▼B

а) че е вероятно стойността на капиталовата инвестиция да бъде съществено по-малко променлива през следващите 12 месеца спрямо стойността на други капиталови инструменти през същия период, в резултат на естеството на инвестицията и влиянието, упражнявано от предприятието, притежаващо дялово участие, в свързаното предприятие;

б) че инвестицията е от стратегическо естество, като взема предвид всички фактори, включително:

i) наличието на ясна стратегия за запазване на дяловото участие за продължителен период от време;

ii) съответствието на стратегията по буква а) с основните политики, регулиращи или ограничаващи дейностите на предприятието;

iii) способността на предприятието, притежаващо дялово участие, да запази дяловото си участие в свързаното предприятие;

iv) наличието на трайна връзка;

v) когато застрахователното или презастрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, е част от група, съответствието на тази стратегия с основните политики, регулиращи или ограничаващи дейностите на групата.

Член 172

Симетрична корекция на капиталовото изискване

1.  Посочените в член 106, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО капиталови индекси отговарят на всички от следните изисквания:

а) капиталовият индекс измерва пазарната цена на диверсифициран портфейл от капиталови инструменти, който е представителен за естеството на капиталовите инструменти, които обикновено се държат от застрахователни и презастрахователни предприятия;

б) равнището на капиталовия индекс е публично достъпно;

в) равнищата на капиталовия индекс се публикуват достатъчно често, за да може да се определи текущото равнище на индекса и средната му стойност за последните 36 месеца.

2.  При спазване на разпоредбите на параграф 4 симетричната корекция е равна на:

image

където:

а)  CI представлява настоящото равнище на капиталовия индекс;

б) AI е среднопретеглената стойност на дневните равнища на капиталовия индекс през последните 36 месеца.

3.  За целите на изчисляването на средно претеглената стойност на дневните равнища на капиталовия индекс, всички дневни равнища имат еднакви тегла. Дните през последните 36 месеца, за които индексът не e определен, не се включват в средната стойност.

4.  Симетричната корекция не може да бъде по-ниска от 10 % или по-висока от 10 %.

▼M1

Член 173

Критерии за използването на преходната мярка за стандартния риск, свързан с акции

1.  Предвидената в член 308б, параграф 13 от Директива 2009/138/ЕО преходна мярка за стандартния риск, свързан с акции, се прилага само за капиталовите инструменти, които са купени на или преди 1 януари 2016 г. и които не са подложени на риск, свързан с акции и основаващ се на срока, по член 304 от същата директива.

2.  Когато капиталовите инструменти се притежават в рамките на предприятие за колективно инвестиране или инвестиция под формата на фондове и когато подходът на подробен преглед не е възможен, преходната мярка по член 308б, параграф 13 от Директива 2009/138/ЕО се прилага спрямо дела на капиталовите инструменти, притежавани в рамките на предприятието за колективно инвестиране или инвестицията под формата на фондове, в съответствие с целевото разпределение на базовите активи към 1 януари 2016 г., при условие че целевото разпределение е на разположение на предприятието. Делът на капиталовите инструменти, спрямо които се прилага преходната мярка, ежегодно се намалява пропорционално на коефициента на обращаемост на активите на предприятието за колективно инвестиране или инвестицията под формата на фондове. Когато делът на капиталовите инвестиции на предприятието за колективно инвестиране или инвестицията под формата на фондове в целевото разпределение нарасне, делът на капиталовите инструменти, за които се прилага преходната мярка, не се увеличава.

▼BПодраздел 4

Подмодул на риска, свързан с недвижима собственост

Член 174

Капиталовото изискване за риска, свързан с недвижима собственост, посочен в член 105, параграф 5, втора алинея, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на непосредствен спад с 25 % в стойността на недвижимата собственост.Подраздел 5

Подмодул на риска, свързан с лихвения спред

Член 175

Обхват на подмодула на риска, свързан с лихвения спред

Капиталовото изискване за риска, свързан с лихвения спред, посочен в член 105, параграф 5, втора алинея, буква г) от Директива 2009/138/ЕО, е равно на:

image

където:

а)  SCRbonds представлява капиталовото изискване за риска, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми;

б)  SCRsecuritisation представлява капиталовото изискване за риска, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции;

в)  SCRcd представлява капиталовото изискване за риска, свързан с лихвения спред, по кредитни деривати.

Член 176

Риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми

1.  Капиталовото изискване за риска, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми, SCRbonds , е равно на загубата на основни собствени средства, която би възникнала в резултат на непосредствен относителен спад на рисковия фактор stressi в стойността на всяка облигация или заем i, различни от ипотечни кредити, които отговарят на изискванията по член 191, включително банкови депозити, различни от парични средства в банкови сметки, посочени в член 189, параграф 2, буква б).

2.  Рисковият фактор stressi зависи от модифицираната дюрация на облигацията или заема i, измерена в години (duri ). duri никога не е под 1. За облигации или заеми с променлив лихвен процент duri е равна на модифицираната дюрация на облигации или заеми с фиксиран лихвен процент със същия падеж и с купонни плащания, равни на форуърдния лихвен процент.

▼M1

3.  За облигациите или заемите, за които има кредитна оценка от призната АВКО, се определя рисков фактор stressi в зависимост от степента на кредитното качество и модифицираната дюрация duri на облигацията или заема i в съответствие със следната таблица:Степен на кредитно качество

0

1

2

3

4

5 и 6

Дюрация

(dur i)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

до 5

bi · duri

0,9 %

1,1 %

1,4 %

-

2,5 %

4,5 %

7,5 %

Над 5 и до 10

ai + bi · (duri – 5)

4,5 %

0,5 %

5,5 %

0,6 %

7,0 %

0,7 %

12,5 %

1,5 %

22,5 %

2,5 %

37,5 %

4,2 %

Над 10 и до 15

ai + bi · (duri – 10)

7,0 %

0,5 %

8,5 %

0,5 %

10,5 %

0,5 %

20,0 %

1,0 %

35,0 %

1,8 %

58,5 %

0,5 %

Над 15 и до 20

ai + bi · (duri – 15)

9,5 %

0,5 %

11 %

0,5 %

13,0 %

0,5 %

25,0 %

1,0 %

44,0 %

0,5 %

61,0 %

0,5 %

Над 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

12,0 %

0,5 %

13,5 %

0,5 %

15,5 %

0,5 %

30,0 %

0,5 %

46,6 %

0,5 %

63,5 %

0,5 %

4.  За облигациите и заемите, за които липсва кредитна оценка от призната АВКО и за които длъжниците не са предоставили обезпечение, отговарящо на критериите по член 214, се определя рисков фактор stressi в зависимост от дюрацията duri на облигацията или заема i в съответствие със следната таблица:Дюрация (dur i)

stressi

до 5

3 % · duri

Над 5 и до 10

15 % + 1,7 % · (duri – 5)

Над 10 и до 20

23,5 % + 1,2 % · (duri – 10)

Над 20

min(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20); 1)

▼B

5.  За облигации и заеми, за които липсва кредитна оценка от призната АВКО и за които длъжници са предоставили обезпечение, което отговаря на критериите по член 214, се присъжда рисков фактор stressi в съответствие със следното:

а) когато коригираната за риска стойност на обезпечението е по-висока или равна на стойността на облигацията или заема i, факторът stressi е равен на половината от стойността на рисковия фактор, която се определя в съответствие с параграф 4;

б) когато коригираната за риска стойност на обезпечението е по-ниска от стойността на облигацията или заема i и когато рисковият фактор, определен в съответствие с параграф 4, би довел до стойност на облигацията или заема i, която е по-ниска от коригираната за риска стойност на обезпечението, stressi е равно на средната стойност на следното:

i) рисковия фактор, определен в съответствие с параграф 4;

ii) разликата между стойността на облигацията или заема i и коригираната за риска стойност на обезпечението, разделена на стойността на облигацията или заема i;

в) когато коригираната за риска стойност на обезпечението е по-ниска от стойността на облигацията или заема i и когато рисковият фактор, определен в съответствие с параграф 4, би довел до стойност на облигацията или заема i, която е по-висока или равна на коригираната за риска стойност на обезпечението, stressi се определя в съответствие с параграф 4.

Коригираната за риска стойност на обезпечението се изчислява в съответствие с членове 112, 197 и 198.

6.  Въздействието, което непосредственият спад оказва върху стойността на посочените в член 92, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО дялови участия във финансови и кредитни институции, се разглежда само по отношение на стойността на дяловите участия, които не са приспаднати от собствените средства в съответствие с член 68.

Член 177

Риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции: общи разпоредби

1.  Капиталовото изискване SCRsecuritisation за риск, свързан с лихвения спред, по секюритизиращи позиции, е равно на сумата от капиталовото изисквания за секюритизиращи позиции тип 1, капиталовото изискване за секюритизиращи позиции тип 2 и капиталовото изискване за пресекюритизиращи позиции.

2.  Секюритизиращите позиции от тип 1 включват секюритизиращи позиции, които отговарят на следните критерии:

а) на експозицията е присъдена степен на кредитно качество от 3 или по-висока;

б) секюритизацията се търгува на регулиран пазар на държава, която е член на ЕИП или ОИСР, или е допусната за търгуване на място за организирана търговия, на което съществува активен и достатъчно голям пазар за преки продажби и което има следните характеристики:

i) данни от минали периоди, показателни за голяма ширина и дълбочина на пазара, доказателство за което е малкият спред „купува — продава“, за голям обем на търговията и за голям брой участници на пазара;

ii) наличието на стабилна пазарна инфраструктура;

в) позицията е в най-първостепенния транш или траншове на секюритизацията и притежава най-високото първостепенно равнище по всяко време през срока на сделката; за тези цели даден транш се счита за най-първостепенен, когато след доставката на известие за принудително изпълнение, и когато е приложимо, на известие за ускоряване на транша, не е подчинен на други траншове по същата секюритизационна трансакция или схема във връзка с получаването на плащания на главницата и лихвите, без да се вземат предвид сумите, дължими по силата на договори за лихвени и валутни деривати, такси и други подобни плащания;

г) базисните експозиции са били придобити от дружество със специална цел — секюритизация (ДСЦС) по смисъла на член 4, параграф 1, точка 66 от Регламент (ЕС) № 575/2013 по начин, който е приложим по отношение на всяка трета страна, и са извън контрола на продавача (инициатора, спонсора или първоначалния кредитор) и неговите кредитори, включително в случай на неплатежоспособност на продавача;

д) прехвърлянето на базисните експозиции към дружество със специална цел — секюритизация не може да бъде обект на строги клаузи за възстановяване в юрисдикцията, в която е установен продавачът (инициаторът, спонсорът или първоначалният кредитор); това включва, но не се ограничава до разпоредби, съгласно които продажбата на базисните експозиции може да бъде оборена от ликвидатора на продавача (инициатора, спонсора или първоначалния кредитор) единствено въз основа на това, че е сключена в определен период преди обявяването на неплатежоспособност на продавача, или разпоредби, съгласно които дружеството със специална цел — секюритизация може да предотврати подобно обезсилване само ако може да докаже, че в момента на продажба не е знаело за неплатежоспособността на продавача;

е) администрирането на базисните експозиции се извършва по силата на споразумение за обслужване, което включва разпоредби за непрекъснатост на обслужването, гарантиращи най-малко, че неизпълнение от страна на обслужващото лице или обявяването му в несъстоятелност не води до прекратяване на обслужването;

ж) документацията, с която се урежда секюритизацията, включва разпоредби за непрекъснатост, които гарантират най-малко замяна, когато това е приложимо, на контрагентите по дериватния договор и на източниците на ликвидност в случай че изпаднат в неизпълнение или несъстоятелност;

з) секюритизаращата позиция е обезпечена от пул от хомогенни базисни експозиции, които принадлежат към само една от следните категории, или от пул от хомогенни базисни експозиции, който включва жилищните заеми, посочени в подточки i) и ii):

i) заеми, обезпечени с жилищни ипотеки от първи ред, които се предоставят на физически лица за придобиване на основно жилище, при условие че е изпълнено едно от следните две условия:

 заемите в пула отговарят като цяло на изискването за съотношението на заема към стойността на обезпечението, предвидено в член 129, параграф 1, буква г), подточка i) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

 националното право на държавата членка, в която кредитите са били предоставени, предвижда, че по отношение на размера на жилищния кредит, който длъжникът може вземе на заем, се прилага ограничение за размера на заема спрямо дохода и тази държава членка е уведомила Комисията и ЕОЗППО за тази национална разпоредба. Ограничението по отношение на размера на заема спрямо дохода се изчислява въз основа на брутния годишен доход на длъжника, като се вземат под внимание данъчните задължения и другите задължения на длъжника, както и рискът от промени в лихвените проценти през срока на заема. Делът от брутния доход на длъжника, който може да бъде отделен за обслужване на заема, включително главницата, лихвите, таксата за плащания, не може да превишава 45 % за всеки жилищен заем в пула.

ii) изцяло гарантираните жилищни заеми, посочени в член 129, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013, при условие че отговарят на посочените в същия параграф изисквания за обезпечение на заема, и освен това отговарят средно на изискването за съотношението на заема към стойността на обезпечението, предвидено в член 129, параграф 1, буква г), подточка i) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

iii) търговски заеми, лизингови договори и кредитни линии, отпускани на предприятията за финансиране на капиталови разходи или търговски операции, различни от придобиване или изграждане на търговски недвижими имоти, при условие че най-малко 80 % от кредитополучателите в групата — изразени като баланса на портфейла — са малки и средни предприятия към момента на издаване на секюритизацията, и нито един от кредитополучателите не е институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

iv) заеми за покупка и лизинг на превозно средство, които включват заеми или лизинги за финансирането на моторни превозни средства или ремаркета, както са определени в член 3, точки 11 и 12 от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 10 ), селскостопански или горски трактори, както е посочено в Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 11 ), мотоциклети или триколесни моторни превозни средства, както са определени в член 1, параграф 2, букви б) и в) от Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 12 ) или превозни средства с гъсенични вериги, както е посочено в член 2, параграф 2, буква в) от Директива 2007/46/ЕО. Такива заеми или лизинги могат да включват допълнителни застрахователни продукти и услуги или допълнителни части на превозното средство, а в случай на лизинг — остатъчната стойност на дадените на лизинг превозни средства. Всички заеми и лизинги в пула са обезпечени със залог или гаранция от първи ред върху превозното средство или подходяща гаранция в полза на дружество със специална цел — секюритизация, като например разпоредба за запазване на правото на собственост;

v) заеми и кредитни линии за физически лица за лично, семейно или битово потребление.

и) позицията не е в пресекюритизация или синтетична секюритизация, както е посочено в член 242, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

й) базисните експозиции не включват прехвърляеми финансови инструменти или деривати, с изключение на финансови инструменти, емитирани от самото дружество със специална цел — секюритизация, или от други лица в рамките на секюризиращата структура, и деривати, използвани за хеджиране на валутен и лихвен риск;

к) към момента на емитиране на секюритизацията или когато са включени в пула от базисни експозиции — по всяко време след издаването, базисните експозиции не включват експозиции към длъжници с лош кредитен рейтинг (или където е приложимо, гаранти с лош кредитен рейтинг), когато длъжникът с лош кридитен рейтинг (или гарантът с лош кредитен рейтинг) е кредитополучател (или гарант), който:

i) е обявил несъстоятелност, договорил се е с кредиторите си за опростяване или разсрочване на дълга или по силата на съдебно решение кредиторите му имат право на принудително изпълнение или материални компенсации в резултат на пропуснато плащане в рамките на три години преди датата на инициирането;

ii) е вписан в официален регистър на лицата с лоша кредитна история;

iii) има присъдена кредитна оценка от АВКО или има кредитна оценка, показваща значителен риск, че договорните плащания няма да бъдат извършени, в сравнение със средностатистическия длъжник за този вид кредити в съответната юрисдикция.

л) към момента на емитиране на секюритизацията или, когато са включени в пула от базисни експозиции — по всяко време след издаването, базисните експозиции не включват експозиции в неизпълнение по смисъла на член 178, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

м) изплащането на секюритизиращата позиция не е структурирано така, че да зависи основно от продажбата на активите, които обезпечават базисните експозиции; това обаче няма да представлява пречка такива експозиции да бъдат впоследствие удължени или рефинансирани;

н) когато секюритизацията е била създадена без револвиращ период или револвиращият период е прекратен и когато е било връчено известие за принудително изпълнение или ускорение, постъпленията от главницата на базисните експозиции се прехвърлят към държателите на секюритизиращите позиции чрез последователно амортизация на секюритизиращите позиции и на всяка дата на плащане дружеството със специална цел — секюритизация, не задържа в брой значителна по размер сума;

о) когато секюритизацията е създадена с револвиращ период, документацията по сделката предвижда подходящи клаузи за предсрочна амортизация, събития, които включва поне всички от следните случаи:

i) влошаване на кредитното качество на базисните експозиции;

ii) липсата на до