ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 67

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
7 mars 2019


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BUDGETAR

 

*

Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2019/333 av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

1

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster.

Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Budgetanmärkningar är genomförbara endast om de inte ändrar eller utvidgar tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund, påverkar institutioners administrativa självbestämmanderätt och om de kan täckas av tillgängliga medel (vilket framgår av bilagan till skrivelsen om genomförbarhet av den 28 oktober 2015).

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

BUDGETAR

7.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/1


SLUTGILTIGT ANTAGANDE (EU, Euratom) 2019/333

av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

EUROPAPARLAMENTETS TALMAN MEDDELAR DETTA SLUTGILTIGA ANTAGANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (3),

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (4),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (5),

med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, som kommissionen antog den 21 juni 2018,

med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som rådet antog den 4 september 2018 och översände till Europaparlamentet den 13 september 2018,

med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2019 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, som kommissionen lade fram den 16 oktober 2018,

med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2018 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019,

med beaktande av de ändringar till förslaget till allmän budget som Europaparlamentet antog den 24 oktober 2018,

med beaktande av skrivelsen från rådets ordförande av den 24 oktober 2018 där parlamentet informerades om att rådet inte kunde godkänna alla de ändringar som parlamentet antagit,

med beaktande av skrivelsen av den 29 oktober 2018 till rådets ordförande om att sammankalla förlikningskommittén,

med beaktande av förlikningskommitténs sammanträden den 7, 16 och 19 november 2018,

med beaktande av att förlikningskommittén inte uppnådde enighet om ett gemensamt förslag inom den frist om 21 dagar som avses i artikel 314.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det nya förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som kommissionen antog den 30 november 2018 i enlighet med artikel 314.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av den ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som rådet antog den 11 december 2018 och översände till Europaparlamentet samma dag,

med beaktande av parlamentets godkännande av det gemensamma förslaget den 12 december 2018,

med beaktande av artiklarna 90 och 91 i Europaparlamentets arbetsordning,

HÄRMED FÖRKLARAS FÖLJANDE.

Enda artikel

Det förfarande som avses i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har fullföljts och Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 har slutgiltigt antagits.

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2018.

A. TAJANI

Ordförande


(1)  EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(4)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. Inledning och finansiering av den allmänna budgeten 12
B. Samlade inkomster redovisade per budgetrubrik 22
C. Personal som omfattas av tjänsteförteckningen 167
D. Fastigheter 168

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Avsnitt I: Europaparlamentet 175
— Inkomster 176
— Utgifter 191
— Personal 253
Avsnitt II: Europeiska rådet och rådet 254
— Inkomster 255
— Utgifter 272
— Personal 317
Avsnitt III: Kommissionen 318
— Inkomster 319
— Utgifter 1935
— Personal 1945
Avsnitt IV: Europeiska unionens domstol 1996
— Inkomster 1997
— Utgifter 2009
— Personal 2044
Avsnitt V: Revisionsrätten 2045
— Inkomster 2046
— Utgifter 2059
— Personal 2090
Avsnitt VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 2092
— Inkomster 2093
— Utgifter 2105
— Personal 2142
Avsnitt VII: Europeiska Regionkommittén 2143
— Inkomster 2144
— Utgifter 2157
— Personal 2191
Avsnitt VIII: Europeiska ombudsmannen 2192
— Inkomster 2193
— Utgifter 2209
— Personal 2238
Avsnitt IX: Europeiska datatillsynsmannen 2239
— Inkomster 2240
— Utgifter 2253
— Personal 2286
Avsnitt X: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 2288
— Inkomster 2289
— Utgifter 2306
— Personal 2350

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. Inledning och finansiering av den allmänna budgeten 12
B. Samlade inkomster redovisade per budgetrubrik 22

— Avdelning 1:

Egna medel 23

— Avdelning 3:

Överskott, saldon och justeringar 47

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 65

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionernas administrativa verksamhet 79

— Avdelning 6:

Avgifter och återbetalningar inom ramen för olika unionsavtal och unionsprogram 92

— Avdelning 7:

Dröjsmålsränta och böter 144

— Avdelning 8:

Upp- och utlåning 151

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 165
C. Personal som omfattas av tjänsteförteckningen 167
D. Fastigheter 168

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Avsnitt I: Europaparlamentet 175
— Inkomster 176

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 177

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionens administration 180

— Avdelning 6:

Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram 187

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 189
— Utgifter 191

— Avdelning 1:

Personer knutna till institutionen 193

— Avdelning 2:

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 215

— Avdelning 3:

Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför 228

— Avdelning 4:

Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför 244

— Avdelning 5:

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer 248

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 250
— Personal 253
Avsnitt II: Europeiska rådet och rådet 254
— Inkomster 255

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 256

— Avdelning 5:

Intäkter från institutionens administration 259

— Avdelning 6:

Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram 265

— Avdelning 7:

Dröjsmålsränta och böter 268

— Avdelning 9:

Diverse intäkter 270
— Utgifter 272

— Avdelning 1:

Personer som är knutna till institutionen 273

— Avdelning 2:

Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader 297

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 315
— Personal 317
Avsnitt III: Kommissionen 318
— Inkomster 319

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller till andra unionsorgan 320

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionernas administrativa verksamhet 325

— Avdelning 6:

Avgifter och bidrag inom ramen för olika unionsavtal och unionsprogram 333

— Avdelning 7:

Dröjsmålsränta och böter 382

— Avdelning 8:

Upp- och utlåning 389

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 396
ALLMÄN SAMMANFATTNING AV ANSLAG (2019 OCH 2018) OCH GENOMFÖRANDE (2017) 398

— Avdelning XX:

Administrativa utgifter för politikområden 403

— Avdelning 01:

Ekonomi och finans 420

— Avdelning 02:

Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag 457

— Avdelning 03:

Konkurrens 544

— Avdelning 04:

Sysselsättning, socialpolitik och inkludering 549

— Avdelning 05:

Jordbruk och landsbygdens utveckling 630

— Avdelning 06:

Transport och rörlighet 712

— Avdelning 07:

Miljö 769

— Avdelning 08:

Forskning och innovation 815

— Avdelning 09:

Kommunikationsnät, innehåll och teknik 873

— Avdelning 10:

Direkt forskning 956

— Avdelning 11:

Havsfrågor och fiske 985

— Avdelning 12:

Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen 1029

— Avdelning 13:

Regional- och stadspolitik 1046

— Avdelning 14:

Beskattning och tullunion 1121

— Avdelning 15:

Utbildning och kultur 1134

— Avdelning 16:

Kommunikation 1210

— Avdelning 17:

Hälsa och livsmedelssäkerhet 1230

— Avdelning 18:

Migration och inrikes frågor 1277

— Avdelning 19:

Utrikespolitiska instrument 1342

— Avdelning 20:

Handel 1376

— Avdelning 21:

Internationellt samarbete och utveckling 1388

— Avdelning 22:

Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar 1475

— Avdelning 23:

Humanitärt bistånd och civilskydd 1523

— Avdelning 24:

Bedrägeribekämpning 1547

— Avdelning 25:

Kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning 1554

— Avdelning 26:

Kommissionens administration 1567

— Avdelning 27:

Budget 1621

— Avdelning 28:

Revision 1630

— Avdelning 29:

Statistik 1634

— Avdelning 30:

Pensioner och därmed sammanhängande utgifter 1642

— Avdelning 31:

Språktjänster 1655

— Avdelning 32:

Energi 1666

— Avdelning 33:

Rättsliga frågor och konsumentfrågor 1713

— Avdelning 34:

Klimatpolitik 1752

— Avdelning 40:

Reserver 1768

Bilagor

— Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1776
— Förteckning över budgetrubriker som är öppna för kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidater i västra Balkan och vissa partnerländer 1798
— Upp- och utlåning – Upp- och utlåning som garanteras genom unionens budget (i informationssyfte) 1801
— Publikationsbyrån 1838
— Inkomster 1839
— Utgifter 1844
— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 1857
— Inkomster 1858
— Utgifter 1863
— Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) 1876
— Inkomster 1877
— Utgifter 1882
— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar 1897
— Inkomster 1898
— Utgifter 1903
— Infrastruktur- och logistikbyrån ‒ Bryssel 1913
— Inkomster 1914
— Utgifter 1919
— Infrastruktur- och logistikbyrån – Luxemburg 1929
— Inkomster 1930
— Utgifter 1935
— Personal 1945
Avsnitt IV: Europeiska unionens domstol 1996
— Inkomster 1997

— Avdelning 4:

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra unionsorgan 1998

— Avdelning 5:

Intäkter av institutionens administrativa verksamhet 2001

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 2007
— Utgifter 2009

— Avdelning 1:

Personer som är knutna till institutionen 2010

— Avdelning 2:

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader 2027

— Avdelning 3:

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter 2040

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2042
— Personal 2044
Avsnitt V: Revisionsrätten 2045
— Inkomster 2046

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 2047

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet 2050

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 2057
— Utgifter 2059

— Avdelning 1:

Personer som är knutna till institutionen 2060

— Avdelning 2:

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 2075

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2088
— Personal 2090
Avsnitt VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 2092
— Inkomster 2093

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 2094

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionens administration 2097

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 2103
— Utgifter 2105

— Avdelning 1:

Personer som är knutna till institutionen 2106

— Avdelning 2:

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 2124

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2140
— Personal 2142
Avsnitt VII: Europeiska Regionkommittén 2143
— Inkomster 2144

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 2145

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionens administration 2148

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 2155
— Utgifter 2157

— Avdelning 1:

Personer som är knutna till institutionen 2158

— Avdelning 2:

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 2174

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2189
— Personal 2191
Avsnitt VIII: Europeiska ombudsmannen 2192
— Inkomster 2193

— Avdelning 4:

Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan 2194

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionernas administrativa verksamhet 2198

— Avdelning 6:

Avgifter och bidrag inom ramen för olika unionsavtal och unionsprogram 2205

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 2207
— Utgifter 2209

— Avdelning 1:

Utgifter för medarbetare vid institutionen 2210

— Avdelning 2:

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter 2223

— Avdelning 3:

Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför 2230

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2236
— Personal 2238
Avsnitt IX: Europeiska datatillsynsmannen 2239
— Inkomster 2240

— Avdelning 4:

Diverse unionsskatter och unionsavgifter 2241

— Avdelning 5:

Inkomster från institutionernas administrativa verksamhet 2244

— Avdelning 9:

Diverse inkomster 2251
— Utgifter 2253

— Avdelning 1:

Utgifter för medarbetare vid institutionen 2254

— Avdelning 2:

Fastigheter, utrustning och utgifter för drift av institutionen 2267

— Avdelning 3:

Europeiska dataskyddsstyrelsen 2272

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2284
— Personal 2286
Avsnitt X: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 2288
— Inkomster 2289

— Avdelning 4:

Diverse unionsskatter och unionsavgifter 2290

— Avdelning 5:

Intäkter från institutionens administration 2293

— Avdelning 6:

Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram 2300

— Avdelning 7:

Dröjsmålsränta och böter 2302

— Avdelning 9:

Diverse intäkter 2304
— Utgifter 2306

— Avdelning 1:

Personal vid huvudkontoret 2307

— Avdelning 2:

Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader vid huvudkontoret 2321

— Avdelning 3:

Delegationer 2339

— Avdelning 10:

Övriga utgifter 2348
— Personal 2350

A.   INLEDNING OCH FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

INLEDNING

Unionens allmänna budget är det dokument i vilket samtliga inkomster och utgifter som bedöms bli nödvändiga för Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen införs och godkänns för varje budgetår.

Vid upprättandet och genomförandet av budgeten bör de budgeträttsliga grundprinciperna iakttas – enhet, universalitet, specificering och ettårighet – liksom principerna om riktighet i budgeten, jämvikt, en enda beräkningsenhet, sund ekonomisk förvaltning samt öppenhet.

Principen om enhet och principen om riktighet i budgeten innebär att alla unionens inkomster och utgifter, när dessa hör under budgeten, ska samlas och föras in i ett enda dokument.

Ettårsprincipen avser att budgeten röstas igenom för ett år i taget och att de anslag som godkänns för budgetåret i fråga, såväl i fråga om åtaganden som betalningar, som regel måste utnyttjas under loppet av det budgetåret.

Enligt jämviktsprincipen ska inkomstprognoserna för budgetåret överensstämma med anslagen för betalningar för samma budgetår. Finansiering genom lån av ett eventuellt budgetunderskott stämmer inte överens med systemet för unionens egna medel och är alltså inte tillåten.

Enligt principen om en enda beräkningsenhet ska budgeten upprättas och genomföras i euro och räkenskaperna redovisas i euro.

Principen om universalitet innebär att de totala inkomsterna täcker alla anslag för betalningar, med förbehåll för vissa inkomster (med begränsning) som används för att finansiera specifika utgifter. Alla inkomster och utgifter ska tas upp som bruttobelopp i budgeten utan att justeras mot varandra.

Principen om specificering innebär att anslag endast får godkännas för ett specifikt ändamål, för att på så sätt undvika all risk för sammanblandning mellan anslag.

Budgetanslagen ska användas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning, det vill säga i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

Budgeten upprättas enligt principen om öppenhet vilken säkerställer god information om budgetens genomförande och om redovisningen.

För att utöka öppenheten i förvaltningen i fråga om målen om sund ekonomisk förvaltning, och i all synnerhet effektivitet och ändamålsenlighet, redovisas budgetens anslag och resurser efter ändamål, dvs. grunden för verksamheterna (verksamhetsbaserad budgetering).

De utgifter som godkänns genom denna budget uppgår till 165 605 645 322 euro i åtagandebemyndiganden och 148 198 939 744 euro i betalningsbemyndiganden, vilket innebär en variation på + 3,05 % respektive + 2,37 % jämfört med 2018 års budget.

De budgeterade inkomsterna uppgår till totalt 148 198 939 744 EUR. Den enhetliga momssatsen fastställs till 0,30 % (med undantag av Tyskland, Nederländerna och Sverige för vilka uttagssatsen för perioden 2014–2020 har fastställts till 0,15 %) medan motsvarande uttagssats för BNI-medlen fastställs till 0,6512 %. Traditionella egna medel utgör 14,49 % av finansieringen av budgeten för 2019. De egna medel som baseras på mervärdesskatt (momsmedel) utgör 11,97 % och de BNI-baserade medlen 72,26 %. De övriga inkomsterna för detta budgetår beräknas uppgå till 1 894 392 136 EUR.

De egna medel som krävs för finansieringen av budgeten 2019 motsvarar 0,89 % av sammanlagd BNI.

I följande tabeller redovisas de olika leden i finansieringen av 2019 års budget.

FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

Anslag som ska täckas under budgetåret 2019 enligt artikel 1 i rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel

UTGIFTER

Beskrivning

2019 års budget

Budget 2018 (1)

Förändring (%)

1.

Smart tillväxt för alla

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Hållbar tillväxt: naturresurser

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Säkerhet och medborgarskap

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Europa i världen

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Administration

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Kompensation

p.m.

p.m.

Särskilda instrument

411 500 000

551 238 311

–25,35

Utgifter, totalt  (2)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


INKOMSTER

Beskrivning

2019 års budget

Budget 2018 (3)

Förändring (%)

Diverse inkomster (avdelningarna 4–9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Disponibla överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

p.m.

555 542 325

Överskott av egna medel på grund av återbetalning av överskott från Garantifonden för åtgärder avseende tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Nettoöverskott av egna medel från mervärdesskatt och BNP/BNI-grundade egna medel från tidigare budgetår (kapitlen 3.1, 3.2 och 3.3)

p.m.

p.m.

Inkomster, avdelningarna 3–9, totalt

1 894 392 136

2 404 188 261

–21,20

Tullar och sockeravgifter, nettobelopp (kapitlen 1 1 och 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Egna medel från mervärdesskatt till enhetlig sats (tabellerna 1 och 2, kapitel 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Återstår att finansiera med kompletterande egna medel (från BNI, tabell 3 och kapitel 1 4)

107 094 715 672

105 143 181 650

+1,86

Anslagen ska täckas av sådana egna medel som avses i artikel 2 i beslut 2014/335/EU, Euratom (4)

146 304 547 608

142 363 728 037

+2,77

Inkomster, totalt  (5)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TABELL 1

Utjämning av de harmoniserade underlagen för egna medel från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2014/335/EU, Euratom

Medlemsstat

1 % av icke utjämnat beräkningsunderlag för moms

1 % av BNI

Utjämningssats (%)

1 % av BNI multiplicerat med utjämningssatsen

1 % av utjämnat beräkningsunderlag för moms (6)

Medlemsstater med utjämnat momsunderlag

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bulgarien

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Tjeckien

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Danmark

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Tyskland

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Estland

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Irland

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Grekland

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Spanien

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Frankrike

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Kroatien

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Kroatien

Italien

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Cypern

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Cypern

Lettland

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Litauen

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luxemburg

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luxemburg

Ungern

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

Nederländerna

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Österrike

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Polen

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugal

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Rumänien

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Slovenien

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Slovakien

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Finland

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Sverige

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Förenade kungariket

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Totalt

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


TABELL 2

Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstater

1 % av det utjämnade momsunderlaget

Enhetlig sats för egna momsmedel (%)

Egna medel från moms till enhetlig sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bulgarien

272 398 000

0,30

81 719 400

Tjeckien

877 322 000

0,30

263 196 600

Danmark

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Tyskland

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Estland

128 053 000

0,30

38 415 900

Irland

914 233 000

0,30

274 269 900

Grekland

741 390 000

0,30

222 417 000

Spanien

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Frankrike

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Kroatien

261 915 500

0,30

78 574 650

Italien

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Cypern

104 004 500

0,30

31 201 350

Lettland

123 359 000

0,30

37 007 700

Litauen

185 291 000

0,30

55 587 300

Luxemburg

205 639 500

0,30

61 691 850

Ungern

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

Nederländerna

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Österrike

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Polen

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugal

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Rumänien

786 275 000

0,30

235 882 500

Slovenien

220 311 000

0,30

66 093 300

Slovakien

323 242 000

0,30

96 972 600

Finland

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Sverige

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Förenade kungariket

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Totalt

69 058 926 000

 

17 738 667 150


TABELL 3

Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som ska betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % av BNI

Enhetlig procentsats för ytterligare egna medel

Ytterligare egna medel till den enhetliga procentsatsen

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

4 679 416 000

 

3 047 168 574

Bulgarien

560 582 000

 

365 042 957

Tjeckien

2 065 115 000

 

1 344 773 264

Danmark

3 152 706 000

 

2 052 996 922

Tyskland

35 982 561 000

 

23 431 327 562

Estland

257 028 000

 

167 372 947

Irland

2 675 262 000

 

1 742 092 238

Grekland

1 905 067 000

 

1 240 552 303

Spanien

12 583 950 000

 

8 194 487 726

Frankrike

24 860 707 000

 

16 188 935 777

Kroatien

523 831 000

 

341 111 233

Italien

18 254 639 000

 

11 887 159 058

Cypern

208 009 000

 

135 452 477

Lettland

302 863 000

0,6511857  (7)

197 220 041

Litauen

447 842 000

 

291 628 286

Luxemburg

411 279 000

 

267 818 985

Ungern

1 347 946 000

 

877 763 099

Malta

121 027 000

 

78 811 046

Nederländerna

8 026 206 000

 

5 226 550 213

Österrike

4 020 784 000

 

2 618 276 863

Polen

5 032 082 000

 

3 276 819 614

Portugal

2 033 044 000

 

1 323 889 089

Rumänien

2 124 033 000

 

1 383 139 821

Slovenien

484 434 000

 

315 456 472

Slovakien

950 305 000

 

618 824 984

Finland

2 441 633 000

 

1 589 956 385

Sverige

4 810 454 000

 

3 132 498 640

Förenade kungariket

24 198 305 000

 

15 757 589 096

Totalt

164 461 110 000

 

107 094 715 672


TABELL 4

Beräkning av bruttominskningen av Danmarks, Nederländernas och Sveriges BNI-baserade bidrag samt finansieringen av denna bruttominskning, i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstat

Bruttominskning

Andelar av BNI-beräkningsgrunden

BNI-grundat belopp som tillämpas på bruttominskningen

Finansiering av bruttominskning

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bulgarien

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Tjeckien

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Danmark

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Tyskland

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Estland

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Irland

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Grekland

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Spanien

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Frankrike

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Kroatien

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Italien

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Cypern

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Lettland

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Litauen

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luxemburg

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Ungern

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

Nederländerna

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Österrike

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Polen

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugal

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Rumänien

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Slovenien

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Slovakien

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Finland

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Sverige

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Förenade kungariket

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Totalt

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0


TABELL 5

Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2018 enligt artikel 4 i beslut 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivning

Korrigeringskoefficient (8) (%)

Belopp

1.

Förenade kungarikets andel av det totala beräkningsunderlaget för moms (%)

16,1945

 

2.

Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför utvidgningen (%)

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Totala fördelade utgifter

 

127 599 039 596

5

Utvidgningsrelaterade utgifter (9)

 

27 076 886 462

6.

Totala fördelade utgifter, justerade för utvidgningsutgifter = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Förenade kungarikets förmån (10)

 

854 326 562

9.

Förenade kungarikets korrigering, kärnbelopp = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (11)

 

–15 094 049

11.

Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) – (10)

 

5 023 528 676


TABELL 6

Beräkning av finansieringen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket, fastställd till –5 023 528 676 euro (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andelar av BNI-beräkningsgrunden

Andelar utom Förenade kungariket

Andelar utom Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade kungariket

3/4 av Tysklands, Nederländernas, Österrikes och Sveriges andel i kolumn 2

Kolumn 4 fördelat enligt nyckeln i kolumn 3

Finansieringsnyckel

Finansieringsnyckel tillämpad på korrigeringen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bulgarien

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Tjeckien

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Danmark

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Tyskland

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Estland

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Irland

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Grekland

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Spanien

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Frankrike

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Kroatien

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Italien

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Cypern

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Lettland

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Litauen

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luxemburg

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Ungern

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Nederländerna

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Österrike

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Polen

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugal

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Rumänien

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Slovenien

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Slovakien

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Finland

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Sverige

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Förenade kungariket

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Totalt

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Beräkningarna görs med 15 decimaler.

TABELL 7

Översikt av finansieringen (12) av den allmänna budgeten fördelad per kategori av egna medel och per medlemsstat

Medlemsstat

Traditionella egna medel (TEM)

Momsbaserade och BNI-baserade egna medel, inbegripet justeringar

Egna medel totalt (13)

Sockeravgifter netto (80 %)

Tullavgifter, netto (80 %)

Traditionella egna medel totalt, netto (80 %)

Kostnader för uppbörd (20 % av TEM brutto) (p.m.)

Momsbaserade egna medel

BNI-baserade egna medel

Korrigering till förmån för Danmark, Nederländerna, Österrike och Sverige

Korrigering till förmån för Förenade kungariket

Nationella bidrag totalt

Andelar av total finansiering (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgien

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

3 047 168 574

31 777 303

243 566 504

3 919 387 881

3,14

6 151 139 023

Bulgarien

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

365 042 957

3 806 839

29 178 641

479 747 837

0,38

565 337 728

Tjeckien

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 344 773 264

14 023 927

107 490 516

1 729 484 307

1,39

2 012 271 553

Danmark

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 052 996 922

– 122 341 288

164 100 302

2 450 519 336

1,96

2 811 008 179

Tyskland

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 431 327 562

244 352 877

322 179 902

26 178 297 691

20,97

30 494 734 960

Estland

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

167 372 947

1 745 444

13 378 467

220 912 758

0,18

253 267 798

Irland

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 742 092 238

18 167 355

139 249 046

2 173 778 539

1,74

2 478 448 914

Grekland

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 240 552 303

12 937 061

99 159 919

1 575 066 283

1,26

1 746 121 076

Spanien

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 194 487 726

85 455 962

655 002 400

10 543 189 988

8,45

12 172 080 593

Frankrike

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

16 188 935 777

168 825 817

1 294 015 214

20 907 449 108

16,75

22 592 554 964

Kroatien

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

341 111 233

3 557 268

27 265 728

450 508 879

0,36

496 596 756

Italien

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 887 159 058

123 964 872

950 165 278

15 077 929 908

12,08

17 008 241 203

Cypern

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

135 452 477

1 412 562

10 826 997

178 893 386

0,14

202 207 889

Lettland

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

197 220 041

2 056 703

15 764 207

252 048 651

0,20

288 508 769

Litauen

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

291 628 286

3 041 237

23 310 454

373 567 277

0,30

459 273 114

Luxemburg

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

267 818 985

2 792 942

21 407 327

353 711 104

0,28

376 856 323

Ungern

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

877 763 099

9 153 725

70 161 425

1 126 768 749

0,90

1 285 107 107

Malta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

78 811 046

821 879

6 299 530

104 086 505

0,08

116 687 624

Nederländerna

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 226 550 213

– 714 009 525

71 864 875

5 072 806 313

4,06

7 706 996 821

Österrike

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 618 276 863

27 304 620

36 001 212

3 212 182 795

2,57

3 437 629 875

Polen

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 276 819 614

34 172 212

261 922 988

4 215 455 714

3,38

4 934 187 142

Portugal

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 323 889 089

13 806 137

105 821 201

1 745 585 227

1,40

1 914 656 149

Rumänien

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 383 139 821

14 424 031

110 557 235

1 744 003 587

1,40

1 916 624 417

Slovenien

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

315 456 472

3 289 728

25 215 090

410 054 590

0,33

480 209 277

Slovakien

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

618 824 984

6 453 397

49 463 964

771 714 945

0,62

868 026 222

Finland

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 589 956 385

16 580 811

127 088 512

2 038 165 008

1,63

2 186 326 651

Sverige

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 132 498 640

– 171 901 428

43 071 742

3 313 841 504

2,65

3 859 263 800

Förenade kungariket

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 757 589 096

164 327 532

–5 023 528 676

14 214 224 952

11,39

17 490 183 681

Totalt

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

107 094 715 672

0

0

124 833 382 822

100,00

146 304 547 608

B.   SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK

Avdelning

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

1

EGNA MEDEL

146 304 547 608

142 363 728 037

115 415 936 798,02

3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

p.m.

555 542 325

6 416 271 648,60

4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

1 606 517 342

1 547 408 825

1 484 278 264,55

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

25 050 050

45 050 050

586 915 869,46

6

AVGIFTER OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

130 000 000

110 000 000

12 179 389 647,03

7

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

115 000 000

115 000 000

3 572 609 579,18

8

UPP- OCH UTLÅNING

2 823 744

6 186 061

28 396 476,20

9

DIVERSE INKOMSTER

15 001 000

25 001 000

7 612 894,07

 

TOTALSUMMA

148 198 939 744

144 767 916 298

139 691 411 177,11

AVDELNING 1

EGNA MEDEL

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

% 2017–2019

 

KAPITEL 1 1

1 1 0

Produktionsavgifter för regleringsåret 2005/06 och föregående år

p.m.

–92 981 713

20 242,49

 

1 1 1

Avgifter för lagring av socker

p.m.

p.m.

2 034 250,17

 

1 1 3

Avgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras, samt på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 7

Produktionsavgift

p.m.

p.m.

132 414 737,61

 

1 1 8

Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för isoglukos

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 9

Överskottsavgift

p.m.

p.m.

– 763 452,11

 

 

KAPITEL 1 1 – TOTALT

p.m.

–92 981 713

133 705 778,16

 

 

KAPITEL 1 2

1 2 0

Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2014/335/EU, Euratom

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

94,66

 

KAPITEL 1 2 – TOTALT

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

94,66

 

KAPITEL 1 3

1 3 0

Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 b i beslut 2014/335/EG, Euratom

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

93,49

 

KAPITEL 1 3 – TOTALT

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

93,49

 

KAPITEL 1 4

1 4 0

Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2014/335/EG, Euratom

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

73,09

 

KAPITEL 1 4 – TOTALT

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

73,09

 

KAPITEL 1 5

1 5 0

Korrigering av obalanser i budgeten som beviljas Förenade kungariket i enlighet med artiklarna 4 och 5 i beslut 2014/335/EG, Euratom

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

 

 

KAPITEL 1 5 – TOTALT

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

 

 

KAPITEL 1 6

1 6 0

Bruttominskning i de årliga BNI-baserade bidragen för vissa medlemsstater i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

 

 

KAPITEL 1 6 – TOTALT

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

 

 

Avdelning 1 – Totalt

146 304 547 608

142 363 728 037

115 415 936 798,02

78,89

KAPITEL 1 1 —

AVGIFTER OCH LIKNANDE PÅLAGOR FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2014/335/EU, EURATOM)

KAPITEL 1 2 —

TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 3 —

EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 4 —

EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 C I BESLUT 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 5 —

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

KAPITEL 1 6 —

BRUTTOMINSKNING I DE ÅRLIGA BNI-BASERADE BIDRAGEN FÖR VISSA MEDLEMSSTATER

KAPITEL 1 1 —   AVGIFTER OCH LIKNANDE PÅLAGOR FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2014/335/EU, EURATOM)

1 1 0
Produktionsavgifter för regleringsåret 2005/06 och föregående år

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

–92 981 713

20 242,49

Anmärkningar

Enligt den gemensamma marknadsorganisationen för socker var producenter av socker, isoglukos och inulinsirap skyldiga att betala grundproduktionsavgifter samt B-avgifter. Avgifterna var avsedda att täcka utgifterna för marknadsstödet. Numera är de belopp som förs in under denna artikel resultat av att tidigare fastställda avgifter har reviderats. Avgifter som avser räkenskapsåren 2007/2008 till 2016/2017 tas upp under artikel 1 1 7 i detta kapitel såsom ”produktionsavgifter”.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Rådets förordning (EU) nr 1360/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av produktionsavgifterna inom sockersektorn för regleringsåren 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 och 2005/06, av den koefficient som krävs för beräkning av tilläggsavgiften för regleringsåren 2001/02 och 2004/05 och av de belopp som sockerproducenterna ska betala till säljarna av sockerbetor med avseende på skillnaden mellan de maximala avgifterna och de avgifter som ska tas ut för regleringsåren 2002/03, 2003/04 och 2005/06 (EUT L 343, 19.12.2013, s. 2).

Rådets förordning (EU) 2018/264 av den 19 februari 2018 om fastställande för regleringsåret 1999/2000 av produktionsavgifterna och koefficienten för att beräkna tilläggsavgiften för socker och för regleringsåret 2000/2001 av produktionsavgifterna för socker (EUT L 51, 23.2.2018, s. 1).

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

–5 668 347

0 ,—

Bulgarien

0 ,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

–3 389 292

0 ,—

Tyskland

p.m.

–28 424 749

0 ,—

Estland

0 ,—

Irland

p.m.

– 746 748

0 ,—

Grekland

p.m.

– 687 621

0 ,—

Spanien

p.m.

–2 260 575

0 ,—

Frankrike

p.m.

–26 915 813

0 ,—

Kroatien

0 ,—

Italien

p.m.

–9 212 941

0 ,—

Cypern

0 ,—

Lettland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

0 ,—

Ungern

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nederländerna

p.m.

–6 533 990

0 ,—

Österrike

p.m.

–2 653 969

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

– 191 071

0 ,—

Rumänien

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

– 563 632

0 ,—

Sverige

p.m.

–1 380 088

20 242,49

Förenade kungariket

p.m.

–4 352 877

0 ,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

p.m.

–92 981 713

20 242,49

1 1 1
Avgifter för lagring av socker

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

2 034 250,17

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från utestående avgifter för lagring av socker. Avgiften som sådan avskaffades genom rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

Artikeln täcker också utestående belopp i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 65/82 av den 13 januari 1982 om tillämpningsföreskrifter för överföring av socker till påföljande regleringsår (EGT L 9, 14.1.1982, s. 14), i de fall skyldigheten att lagra socker inte efterlevs och vid underlåtenhet att erlägga belopp i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1789/81 av den 30 juni 1981 om allmänna bestämmelser för systemet med minimilager inom sockersektorn (EGT L 177, 1.7.1981, s. 39) i de fall de allmänna bestämmelserna för systemet med minimiregler inom sockersektorn inte efterlevs.

Artikeln omfattar också inkomster från nya medlemsstater, i fall där man underlåtit att ta bort de lagrade kvantiteter som betraktas som överskott enligt de förordningar om övergångsbestämmelser för sockersektorn som kommissionen antar med anledning av en ny medlemsstats anslutning till unionen.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets beslut 2014/335/EG, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0 ,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0 ,—

Estland

p.m.

p.m.

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grekland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0 ,—

Kroatien

p.m.

p.m.

2 034 250,17

Italien

p.m.

p.m.

0 ,—

Cypern

p.m.

p.m.

0 ,—

Lettland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

0 ,—

Ungern

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0 ,—

Österrike

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0 ,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

2 034 250,17

1 1 3
Avgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras, samt på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Anmärkningar

Produktionsavgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras. Artikeln omfattar också avgifterna på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten.

Eventuella inkomster under denna artikel skulle uteslutande gälla reglering av enskilda ärenden, och det är alltså omöjligt att uppskatta några belopp i förväg,

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Kommissionens förordning (EEG) nr 2670/81 av den 14 september 1981 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för sockerproduktion utöver kvoten (EGT L 262, 16.9.1981, s. 14).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgarien

0 ,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0 ,—

Estland

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grekland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0 ,—

Kroatien

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

0 ,—

Cypern

0 ,—

Lettland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

0 ,—

Ungern

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0 ,—

Österrike

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumänien

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0 ,—

Artikel 1 1 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 7
Produktionsavgift

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

132 414 737,61

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från den produktionsavgift som enligt artikel 128 i förordning (EU) nr 1308/2013 tas ut av företag som producerar socker, isoglukos eller inulinsirap.

Denna produktionsavgift uppbars och deklarerades av medlemsstaterna för sista gången i unionens allmänna budget för 2017, eftersom sockerkvotsystemet avskaffades under räkenskapsåret 2016/2017, närmare bestämt den 30 september 2017. Eventuella inkomster under denna punkt skulle uteslutande gälla reglering av enskilda ärenden, och det är alltså omöjligt att uppskatta några belopp i förväg.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1), särskilt artikel 16.

Kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (EUT L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), särskilt artikel 51.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671), särskilt artikel 128.

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

p.m.

7 041 840,96

Bulgarien

p.m.

p.m.

428 150,40

Tjeckien

p.m.

p.m.

3 575 608,39

Danmark

p.m.

p.m.

3 583 629,91

Tyskland

p.m.

p.m.

28 095 118,08

Estland

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grekland

p.m.

p.m.

1 523 539,20

Spanien

p.m.

p.m.

5 043 698,88

Frankrike

p.m.

p.m.

32 995 499,52

Kroatien

p.m.

p.m.

1 875 051,11

Italien

p.m.

p.m.

4 226 872,80

Cypern

0 ,—

Lettland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

866 419,20

Luxemburg

0 ,—

Ungern

p.m.

p.m.

2 214 704,29

Malta

0 ,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

7 726 924,80

Österrike

p.m.

p.m.

3 369 863,04

Polen

p.m.

p.m.

13 713 542,56

Portugal

p.m.

p.m.

60 000,00

Rumänien

p.m.

p.m.

817 449,09

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakien

p.m.

p.m.

1 405 120,80

Finland

p.m.

p.m.

777 590,40

Sverige

p.m.

p.m.

2 834 086,32

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

10 240 027,86

Artikel 1 1 7 – Totalt

p.m.

p.m.

132 414 737,61

1 1 8
Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för isoglukos

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Anmärkningar

Ett engångsbelopp tas ut på den tilläggskvot för socker eller tilläggskvot för isoglukos som har tilldelats företag i enlighet med artikel 58 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Eventuella inkomster under denna punkt skulle uteslutande gälla reglering av enskilda ärenden, och det är alltså omöjligt att uppskatta några belopp i förväg,

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1), särskilt artikel 8 och artikel 9.2 och 9.3.

Kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (EUT L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0 ,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0 ,—

Estland

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grekland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0 ,—

Kroatien

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

0 ,—

Cypern

0 ,—

Lettland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

0 ,—

Ungern

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0 ,—

Österrike

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0 ,—

Artikel 1 1 8 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 9
Överskottsavgift

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

– 763 452,11

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från den överskottsavgift som medlemsstaterna ska påföra och ta ut av sockerproducerande företag inom sina respektive territorier.

Eftersom systemet med sockerkvoter definitivt upphörde att tillämpas under räkenskapsåret 2016/2017, dvs. den 30 september 2017, kommer alla eventuella inkomster under denna punkt att avse reglering av enskilda ärenden, och det är således omöjligt att uppskatta några belopp i förväg.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1), särskilt artikel 15.

Kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna (EUT L 176, 30.6.2006, s. 22).

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), särskilt artikel 64.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671), särskilt artikel 142.

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

p.m.

5 851,42

Bulgarien

p.m.

p.m.

0 ,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

470,87

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

– 798 120,00

Estland

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grekland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrike

p.m.

p.m.

28 000,00

Kroatien

p.m.

p.m.

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

0 ,—

Cypern

0 ,—

Lettland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

0 ,—

Ungern

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0 ,—

Österrike

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

345,60

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0 ,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

p.m.

p.m.

– 763 452,11

KAPITEL 1 2 —   TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2014/335/EU, EURATOM

1 2 0
Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2014/335/EU, Euratom

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

Anmärkningar

Användningen av tullar som egna medel för att finansiera gemensamma utgifter är den logiska konsekvensen av varornas fria rörlighet inom unionen. Denna artikel kan inbegripa avgifter, bidrag, tilläggs- eller utjämningsbelopp, fyllnadsbelopp, tullar enligt gemensamma tulltaxan eller liknande avgifter som fastställts eller kommer att fastställas av unionens institutioner för handel med tredjeland samt tullar på produkter som omfattades av fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen som nu upphört att gälla.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

2 231 751 142

2 090 539 304

2 107 200 781,12

Bulgarien

85 589 891

75 163 384

75 762 431,29

Tjeckien

282 787 246

260 937 526

263 017 183,29

Danmark

360 488 843

336 078 921

338 757 451,16

Tyskland

4 316 437 269

4 036 010 894

4 068 177 667,50

Estland

32 355 040

29 993 589

30 232 635,93

Irland

304 670 375

282 700 276

284 953 380,75

Grekland

171 054 793

157 974 689

159 233 738,66

Spanien

1 628 890 605

1 518 592 776

1 530 695 871,72

Frankrike

1 685 105 856

1 622 999 000

1 635 934 207,99

Kroatien

46 087 877

41 349 572

41 679 125,63

Italien

1 930 311 295

1 821 181 211

1 835 695 920,32

Cypern

23 314 503

21 391 107

21 561 592,56

Lettland

36 460 118

34 125 154

34 397 129,07

Litauen

85 705 837

78 782 270

79 410 161,10

Luxemburg

23 145 219

21 476 193

21 647 357,28

Ungern

158 338 358

145 591 630

146 751 986,87

Malta

12 601 119

11 692 439

11 785 627,36

Nederländerna

2 634 190 508

2 437 338 152

2 456 763 595,38

Österrike

225 447 080

215 282 764

216 998 554,96

Polen

718 731 428

648 795 652

653 966 515,47

Portugal

169 070 922

155 122 962

156 359 283,02

Rumänien

172 620 830

160 206 756

161 483 594,41

Slovenien

70 154 687

65 841 130

66 365 880,66

Slovakien

96 311 277

91 260 251

91 987 589,73

Finland

148 161 643

138 129 105

139 229 985,71

Sverige

545 422 296

519 284 469

523 423 136,32

Förenade kungariket

3 275 958 729

3 146 801 174

3 171 880 996,78

Artikel 1 2 0 – Totalt

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

KAPITEL 1 3 —   EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2014/335/EU, EURATOM

1 3 0
Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 b i beslut 2014/335/EG, Euratom

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

Anmärkningar

Den för alla medlemsstater enhetliga procentsatsen på de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, fastställda enligt unionsreglerna, uppgår till 0,30 %. Det beräkningsunderlag som ska användas i detta syfte får inte överstiga 50 % av BNI för varje medlemsstat. Den fasta uttagssatsen för momsbaserade egna medel ska vara 0,15 % för Tyskland, Nederländerna och Sverige endast för perioden 2014-2020.

Rättslig grund

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artikel 2.1 b och 2.4.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

596 875 500

577 260 600

545 106 000,00

Bulgarien

81 719 400

76 562 700

69 507 900,03

Tjeckien

263 196 600

250 167 600

213 496 949,99

Danmark

355 763 400

341 666 700

328 452 316,93

Tyskland

2 180 437 350

2 091 674 850

2 016 873 750,00

Estland

38 415 900

36 316 200

32 566 200,00

Irland

274 269 900

259 996 800

246 984 000,00

Grekland

222 417 000

216 643 200

218 107 200,00

Spanien

1 608 243 900

1 561 296 300

1 533 648 300,00

Frankrike

3 255 672 300

3 159 437 400

3 050 158 800,00

Kroatien

78 574 650

75 265 050

70 301 169,23

Italien

2 116 640 700

2 059 044 000

1 948 907 400,00

Cypern

31 201 350

29 749 050

26 864 250,00

Lettland

37 007 700

34 463 700

31 988 700,00

Litauen

55 587 300

52 542 000

49 670 100,00

Luxemburg

61 691 850

58 756 950

55 902 450,00

Ungern

169 690 500

159 971 700

145 241 180,04

Malta

18 154 050

16 964 850

14 764 650,00

Nederländerna

488 400 750

467 872 500

456 466 950,00

Österrike

530 600 100

513 051 600

504 234 000,00

Polen

642 540 900

620 306 700

555 976 878,46

Portugal

302 068 800

292 395 300

280 601 400,00

Rumänien

235 882 500

219 374 100

190 049 828,81

Slovenien

66 093 300

62 349 300

57 555 900,00

Slovakien

96 972 600

92 256 000

86 551 200,00

Finland

304 539 300

296 342 400

282 305 100,00

Sverige

310 172 550

321 625 500

310 973 384,96

Förenade kungariket

3 315 837 000

3 205 532 700

3 260 771 183,69

Artikel 1 3 0 – Totalt

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

KAPITEL 1 4 —   EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 C I BESLUT 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2014/335/EG, Euratom

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

Anmärkningar

De BNI-baserade medlen är en ”kompletterande” resurs som ger de intäkter som behövs för att täcka utgifter som överskrider det belopp som inbringas genom traditionella egna medel, momsbaserade betalningar och övriga intäkter under ett givet år. Underförstått ser de BNI-baserade medlen till att unionens allmänna budget alltid på förhand är balanserad.

Uttagssatsen för BNI avgörs av de kompletterande intäkter som krävs för att finansiera budgeterade utgifter som inte täcks av andra resurser (momsbaserade betalningar, traditionella egna medel och övriga intäkter). En uttagssats tillämpas alltså på varje medlemsstats BNI.

Den procentsats som ska tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst för detta budgetår uppgår till 0,6512 %.

Rättslig grund

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artikel 2.1 c.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

3 047 168 574

2 997 541 076

2 224 321 322,00

Bulgarien

365 042 957

350 519 667

249 118 217,99

Tjeckien

1 344 773 264

1 307 203 659

899 574 414,96

Danmark

2 052 996 922

2 014 016 541

1 517 509 577,09

Tyskland

23 431 327 562

22 920 282 521

16 999 731 324,00

Estland

167 372 947

160 539 106

112 083 039,00

Irland

1 742 092 238

1 689 501 362

1 194 766 843,00

Grekland

1 240 552 303

1 216 146 546

938 172 223,00

Spanien

8 194 487 726

8 021 346 698

5 977 648 307,00

Frankrike

16 188 935 777

15 959 932 571

11 998 557 213,00

Kroatien

341 111 233

332 412 652

242 013 391,34

Italien

11 887 159 058

11 761 304 538

8 803 510 192,00

Cypern

135 452 477

131 388 481

92 458 646,00

Lettland

197 220 041

188 579 407

136 560 225,00

Litauen

291 628 286

282 202 320

202 582 498,00

Luxemburg

267 818 985

259 503 628

192 399 373,00

Ungern

877 763 099

840 675 079

603 567 727,52

Malta

78 811 046

74 926 287

50 815 472,00

Nederländerna

5 226 550 213

5 066 066 145

3 680 290 875,00

Österrike

2 618 276 863

2 564 145 312

1 861 854 725,00

Polen

3 276 819 614

3 216 602 038

2 250 568 425,47

Portugal

1 323 889 089

1 299 512 218

965 745 390,00

Rumänien

1 383 139 821

1 304 699 469

900 487 732,84

Slovenien

315 456 472

301 415 021

211 201 371,00

Slovakien

618 824 984

591 035 176

424 902 964,00

Finland

1 589 956 385

1 554 830 935

1 139 597 795,00

Sverige

3 132 498 640

3 294 326 658

2 515 688 127,93

Förenade kungariket

15 757 589 096

15 442 526 539

11 893 675 933,65

Artikel 1 4 0 – Totalt

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

KAPITEL 1 5 —   KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

1 5 0
Korrigering av obalanser i budgeten som beviljas Förenade kungariket i enlighet med artiklarna 4 och 5 i beslut 2014/335/EG, Euratom

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

Anmärkningar

Mekanismen för att korrigera obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket (den brittiska korrigeringen) infördes av Europeiska rådet i Fontainebleu i juni 1984 och genom ett efterföljande beslut om egna medel år 1985. Syftet var att minska Förenade kungarikets obalans i förhållande till budgeten genom en minskning av dess inbetalningar till unionen.

Rättslig grund

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artiklarna 4 och 5.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

243 566 504

239 806 867

240 885 677,00

Bulgarien

29 178 641

28 041 992

26 978 571,00

Tjeckien

107 490 516

104 577 854

97 645 267,59

Danmark

164 100 302

161 123 729

164 335 860,59

Tyskland

322 179 902

315 179 541

316 145 831,00

Estland

13 378 467

12 843 320

12 138 174,00

Irland

139 249 046

135 162 127

129 388 779,00

Grekland

99 159 919

97 293 176

101 600 542,00

Spanien

655 002 400

641 717 317

647 356 946,00

Frankrike

1 294 015 214

1 276 813 669

1 299 398 854,00

Kroatien

27 265 728

26 593 409

26 212 358,50

Italien

950 165 278

940 918 412

953 387 216,00

Cypern

10 826 997

10 511 235

10 012 925,00

Lettland

15 764 207

15 086 578

14 788 961,00

Litauen

23 310 454

22 576 523

21 938 927,00

Luxemburg

21 407 327

20 760 600

20 836 132,00

Ungern

70 161 425

67 255 010

65 407 118,88

Malta

6 299 530

5 994 192

5 503 126,00

Nederländerna

71 864 875

69 664 080

68 442 765,00

Österrike

36 001 212

35 259 868

34 625 113,00

Polen

261 922 988

257 332 005

243 976 363,43

Portugal

105 821 201

103 962 530

104 586 612,00

Rumänien

110 557 235

104 377 516

97 436 435,19

Slovenien

25 215 090

24 113 562

22 872 318,00

Slovakien

49 463 964

47 283 520

46 015 401,00

Finland

127 088 512

124 388 332

123 414 177,00

Sverige

43 071 742

45 300 679

46 755 771,58

Förenade kungariket

–5 023 528 676

–4 933 937 643

–4 848 248 104,74

Artikel 1 5 0 – Totalt

0

0

93 838 118,02

KAPITEL 1 6 —   BRUTTOMINSKNING I DE ÅRLIGA BNI-BASERADE BIDRAGEN FÖR VISSA MEDLEMSSTATER

1 6 0
Bruttominskning i de årliga BNI-baserade bidragen för vissa medlemsstater i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2014/335/EU, Euratom

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

Anmärkningar

Denna artikel inför minskningar i de årliga BNI-baserade bidragen från vissa medlemsstater enligt rådets beslut 2014/335/EU, Euratom.

Rättslig grund

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EGT L 168, 7.6.2014, s. 39), särskilt artikel 10a.6.

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artikel 2.5.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

31 777 303

31 354 572

31 242 775,00

Bulgarien

3 806 839

3 666 470

3 499 109,97

Tjeckien

14 023 927

13 673 478

12 692 930,85

Danmark

– 122 341 288

– 120 492 627

– 120 274 828,41

Tyskland

244 352 877

239 748 388

238 777 900,00

Estland

1 745 444

1 679 255

1 574 316,00

Irland

18 167 355

17 672 349

16 781 672,00

Grekland

12 937 061

12 721 011

13 177 549,00

Spanien

85 455 962

83 904 068

83 961 933,00

Frankrike

168 825 817

166 942 450

168 531 504,00

Kroatien

3 557 268

3 477 069

3 398 205,80

Italien

123 964 872

123 024 391

123 653 935,00

Cypern

1 412 562

1 374 336

1 298 672,00

Lettland

2 056 703

1 972 559

1 918 122,00

Litauen

3 041 237

2 951 864

2 845 470,00

Luxemburg

2 792 942

2 714 433

2 702 438,00

Ungern

9 153 725

8 793 543

8 481 458,27

Malta

821 879

783 736

713 753,00

Nederländerna

– 714 009 525

– 703 806 977

– 705 644 524,00

Österrike

27 304 620

26 821 210

26 151 576,00

Polen

34 172 212

33 645 971

31 695 094,84

Portugal

13 806 137

13 593 024

13 564 841,00

Rumänien

14 424 031

13 647 284

12 618 440,52

Slovenien

3 289 728

3 152 830

2 966 530,00

Slovakien

6 453 397

6 182 286

5 968 179,00

Finland

16 580 811

16 263 683

16 006 769,00

Sverige

– 171 901 428

– 166 990 988

– 165 045 085,83

Förenade kungariket

164 327 532

161 530 332

166 350 295,86

Artikel 1 6 0 – Totalt

0

0

– 390 968,13

AVDELNING 3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

% 2017–2019

 

KAPITEL 3 0

3 0 0

Disponibelt överskott från det föregående budgetåret

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

 

3 0 2

Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITEL 3 0 – TOTALT

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

 

 

KAPITEL 3 1

3 1 0

Utfall av tillämpningen av artikel 10b i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för budgetåren från och med 1995

3 1 0 3

Utfall av tillämpningen av artikel 10b i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för budgetåren från och med 1995

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

Artikel 3 1 0 – Totalt

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

KAPITEL 3 1 – TOTALT

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

KAPITEL 3 2

3 2 0

Utfall av tillämpningen av artikel 10b i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för budgetåren från och med 1995

3 2 0 3

Utfall av tillämpningen av artikel 10b i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för budgetåren från och med 1995

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

Artikel 3 2 0 – Totalt

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

KAPITEL 3 2 – TOTALT

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

KAPITEL 3 3

3 3 0

Nettning av justeringar av de moms-och BNI-baserade egna medlen från tidigare budgetår

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

 

 

KAPITEL 3 3 – TOTALT

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

 

 

KAPITEL 3 4

3 4 0

Justeringar på grund av att vissa medlemsstater inte deltar i vissa politikområden inom området för frihet, säkerhet och rättvisa

p.m.

p.m.

21 089 279,37

 

 

KAPITEL 3 4 – TOTALT

p.m.

p.m.

21 089 279,37

 

 

KAPITEL 3 5

3 5 0

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

3 5 0 4

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

Artikel 3 5 0 – Totalt

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

KAPITEL 3 5 – TOTALT

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

KAPITEL 3 6

3 6 0

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

3 6 0 4

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

Artikel 3 6 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITEL 3 6 – TOTALT

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITEL 3 7

3 7 0

Justering för genomförandet av beslutet om egna medel

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

 

 

KAPITEL 3 7 – TOTALT

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

 

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

555 542 325

6 416 271 648,60

 

KAPITEL 3 0 —

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

KAPITEL 3 1 —

SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10B I FÖRORDNING (EU, EURATOM) NR 609/2014

KAPITEL 3 2 —

SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV ARTIKEL 10B I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 609/2014

KAPITEL 3 3 —

NETTNING AV JUSTERINGAR AV DE MOMS- OCH BNI-BASERADE EGNA MEDLEN FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR

KAPITEL 3 4 —

JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

KAPITEL 3 5 —

DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET

KAPITEL 3 6 —

BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET – UTFALL AV DE MELLANLIGGANDE UPPDATERINGARNA

KAPITEL 3 7 —

JUSTERING FÖR GENOMFÖRANDET AV BESLUTET OM EGNA MEDEL

KAPITEL 3 0 —   DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0 0
Disponibelt överskott från det föregående budgetåret

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

Anmärkningar

I enlighet med i artikel 18 i budgetförordningen ska saldot för varje budgetår, beroende på om det är fråga om överskott eller underskott, föras upp som inkomst eller utgift i budgeten för det påföljande budgetåret.

Beräkningar av sådana inkomster eller utgifter ska föras upp i budgeten under budgetförfarandet eller eventuellt i en ändringsskrivelse som lämnas in enligt artikel 39 i budgetförordningen. Beräkningarna ska göras i enlighet med de riktlinjer som anges i artikel 1(1) i förordning (EU, Euratom) nr 608/2014.

Efter det att räkenskaperna har avslutats för varje budgetår ska varje avvikelse från de beräknade värdena föras upp i budgeten för påföljande budgetår genom en ändringsbudget, som måste läggas fram av kommissionen inom 15 dagar efter inlämnandet av de preliminära redovisningarna.

Ett underskott ska föras upp i artikel 27 02 01 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen”.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 608/2014 av den 26 maj 2014 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 29).

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2014/335/EU av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artikel 7.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1), särskilt artikel 18.

3 0 2
Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för alla eventuella överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredje land, utöver målbeloppet, enligt artikel 3 i förordning (EG, Euratom) nr 480/2009.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 av den 25 maj 2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

KAPITEL 3 1 —   SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10B I FÖRORDNING (EU, EURATOM) NR 609/2014

3 1 0
Utfall av tillämpningen av artikel 10b i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för budgetåren från och med 1995

3 1 0 3
Utfall av tillämpningen av artikel 10b i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för budgetåren från och med 1995

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

363 238 228,31

Anmärkningar

Enligt artikel 7.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 ska medlemsstaterna före den 31 juli tillställa kommissionen en översikt som anger totalbeloppet av det beräknade underlaget för momsmedlen avseende föregående kalenderår.

Varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknats på grundval av denna översikt i enlighet med unionens regler och krediteras de tolv faktiskt gjorda betalningarna under det föregående budgetåret.

Eventuella korrigeringar av ovannämnda översikter till följd av kommissionens kontroller i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 och/eller eventuella ändringar av BNI för tidigare budgetår som återverkar på utjämningen av momsunderlaget kommer att medföra justeringar av momssaldona.

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om de belopp som följer av denna beräkning före den 1 februari året efter det år då de uppgifter som legat till grund för justeringarna lämnades in.

Rättslig grund

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (EGT L 155, 7.6.1989, s. 9).

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39), särskilt artikel 10b.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

p.m.

1 616 868,44

Bulgarien

p.m.

p.m.

3 099 370,73

Tjeckien

p.m.

p.m.

–1 684 777,81

Danmark

p.m.

p.m.

2 454 498,84

Tyskland

p.m.

p.m.

–8 791 092,73

Estland

p.m.

p.m.

839 918,01

Irland

p.m.

p.m.

10 947 219,48

Grekland

p.m.

p.m.

918 819,40

Spanien

p.m.

p.m.

100 550 093,57

Frankrike

p.m.

p.m.

53 375 107,77

Kroatien

p.m.

p.m.

3 667 055,04

Italien

p.m.

p.m.

183 983 664,11

Cypern

p.m.

p.m.

1 457 250,00

Lettland

p.m.

p.m.

2 344 393,28

Litauen

p.m.

p.m.

1 286 638,94

Luxemburg

p.m.

p.m.

6 289 200,00

Ungern

p.m.

p.m.

1 063 755,48

Malta

p.m.

p.m.

1 917 414,96

Nederländerna

p.m.

p.m.

3 517 550,15

Österrike

p.m.

p.m.

6 915 902,12

Polen

p.m.

p.m.

10 601 761,99

Portugal

p.m.

p.m.

27 440 158,65

Rumänien

p.m.

p.m.

6 183 495,19

Slovenien

p.m.

p.m.

– 628 210,65

Slovakien

p.m.

p.m.

6 977 963,74

Finland

p.m.

p.m.

–5 496 627,13

Sverige

p.m.

p.m.

4 139 845,97

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

–61 749 009,23

Punkt 3 1 0 3 – Totalt

p.m.

p.m.

363 238 228,31

KAPITEL 3 2 —   SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV ARTIKEL 10B I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 609/2014

3 2 0
Utfall av tillämpningen av artikel 10b i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för budgetåren från och med 1995

3 2 0 3
Utfall av tillämpningen av artikel 10b i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 för budgetåren från och med 1995

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

340 566 248,38

Anmärkningar

På grundval av tal för total BNI till marknadspris och dess komponenter från föregående budgetår, lämnade av medlemsstaterna enligt artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 ska varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknas i enlighet med unionens regler och krediteras med de tolv betalningar som gjorts under det föregående budgetåret.

Eventuella ändringar av tidigare budgetårs BNP/BNI i kraft av artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 medför, om inte annat följer av artiklarna 4 och 5, en justering av det saldo som fastställts för berörd medlemsstat i kraft av artikel 10b(4) i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014.

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om de belopp som följer av denna beräkning före den 1 februari året efter det år då de uppgifter som legat till grund för justeringarna lämnades in.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39), särskilt artikel 10b.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

p.m.

–52 707 106,97

Bulgarien

p.m.

p.m.

26 434 579,84

Tjeckien

p.m.

p.m.

62 994 165,62

Danmark

p.m.

p.m.

59 878 983,07

Tyskland

p.m.

p.m.

129 816 096,70

Estland

p.m.

p.m.

–4 772 620,65

Irland

p.m.

p.m.

191 061 168,85

Grekland

p.m.

p.m.

–20 257 758,68

Spanien

p.m.

p.m.

– 221 817 747,68

Frankrike

p.m.

p.m.

– 272 145 059,89

Kroatien

p.m.

p.m.

14 579 447,81

Italien

p.m.

p.m.

19 557 909,89

Cypern

p.m.

p.m.

5 639 594,25

Lettland

p.m.

p.m.

–2 417 710,93

Litauen

p.m.

p.m.

–4 512 964,98

Luxemburg

p.m.

p.m.

27 321 477,54

Ungern

p.m.

p.m.

– 253 984,53

Malta

p.m.

p.m.

8 648 786,17

Nederländerna

p.m.

p.m.

–94 361 861,40

Österrike

p.m.

p.m.

7 289 969,59

Polen

p.m.

p.m.

–30 861 719,32

Portugal

p.m.

p.m.

–11 520 208,07

Rumänien

p.m.

p.m.

25 052 996,45

Slovenien

p.m.

p.m.

– 166 424,67

Slovakien

p.m.

p.m.

29 826 941,83

Finland

p.m.

p.m.

41 354 263,29

Sverige

p.m.

p.m.

–67 222 728,74

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

474 127 763,99

Punkt 3 2 0 3 – Totalt

p.m.

p.m.

340 566 248,38

KAPITEL 3 3 —   NETTNING AV JUSTERINGAR AV DE MOMS- OCH BNI-BASERADE EGNA MEDLEN FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR

3 3 0
Nettning av justeringar av de moms-och BNI-baserade egna medlen från tidigare budgetår

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

Anmärkningar

Resultat av beräkningen av nettning av justeringar av de moms-och BNI-baserade egna medlen från tidigare budgetår.

Denna beräkning är produkten av en multiplikation av de totala beloppen av justeringarna som avses i artikel 10b.1–4 i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014, med undantag av särskilda justeringar enligt artikel 10b.2 b och c i den förordningen och den procentandel som den berörda medlemsstatens BNI utgör av summan av samtliga medlemsstaters BNI, enligt de sifferuppgifter som per den 15 januari tillämpas på den gällande budgeten för det år som följer på det år då de uppgifter som legat till grund för justeringarna lämnades in.

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om de belopp som följer av denna beräkning före den 1 februari året efter det år då de uppgifter som legat till grund för justeringarna lämnades in.

Rättslig grund

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105).

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39), särskilt artikel 10b.5.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

p.m.

–20 023 685,75

Bulgarien

p.m.

p.m.

–2 069 937,59

Tjeckien

p.m.

p.m.

–7 708 758,40

Danmark

p.m.

p.m.

–13 370 168,66

Tyskland

p.m.

p.m.

– 151 684 782,45

Estland

p.m.

p.m.

–1 007 162,21

Irland

p.m.

p.m.

–9 401 217,55

Grekland

p.m.

p.m.

–8 360 378,20

Spanien

p.m.

p.m.

–53 243 099,17

Frankrike

p.m.

p.m.

– 106 842 620,88

Kroatien

p.m.

p.m.

–2 147 174,97

Italien

p.m.

p.m.

–78 554 215,62

Cypern

p.m.

p.m.

– 812 495,48

Lettland

p.m.

p.m.

–1 257 377,87

Litauen

p.m.

p.m.

–1 815 537,51

Luxemburg

p.m.

p.m.

–1 667 725,14

Ungern

p.m.

p.m.

–5 325 058,88

Malta

p.m.

p.m.

– 443 850,06

Nederländerna

p.m.

p.m.

–33 225 740,50

Österrike

p.m.

p.m.

–16 402 787,28

Polen

p.m.

p.m.

–20 982 390,99

Portugal

p.m.

p.m.

–8 614 007,46

Rumänien

p.m.

p.m.

–8 067 158,22

Slovenien

p.m.

p.m.

–1 856 725,49

Slovakien

p.m.

p.m.

–3 734 230,78

Finland

p.m.

p.m.

–9 960 386,59

Sverige

p.m.

p.m.

–22 995 966,44

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

– 114 668 685,88

Artikel 3 3 0 – Totalt

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

KAPITEL 3 4 —   JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

3 4 0
Justeringar på grund av att vissa medlemsstater inte deltar i vissa politikområden inom området för frihet, säkerhet och rättvisa

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

21 089 279,37

Anmärkningar

Enligt artikel 3 i protokollet om Danmarks ställning och artikel 5 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är dessa medlemsstater helt befriade från de ekonomiska konsekvenserna av vissa specifika politiska åtgärder inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, med undantag för administrativa kostnader. De kan därför få en justering av inbetalda egna medel för varje år som de inte deltar.

Varje medlemsstats bidrag till justeringsmekanismen beräknas genom att på budgetutgifterna för åtgärden eller politikområdet applicera andelen aggregerad BNI och dess komponenter för föregående år, som medlemsstaterna tillhandahållit i enlighet med artikel 2.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).

Kommissionen beräknar saldot för varje medlemsstat och underrättar den i så god tid att den medlemsstaten kan föra in saldot på kommissionens konto enligt artikel 9.1 i förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 den första arbetsdagen i december i enlighet med artikel 11 i den förordningen.

Rättslig grund

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39), särskilt artikel 11.

Protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 5.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

p.m.

5 479 033,53

Bulgarien

p.m.

p.m.

617 774,89

Tjeckien

p.m.

p.m.

2 257 103,45

Danmark

p.m.

p.m.

–18 755 977,08

Tyskland

p.m.

p.m.

41 121 122,06

Estland

p.m.

p.m.

266 229,38

Irland

p.m.

p.m.

–9 005 469,35

Grekland

p.m.

p.m.

2 253 728,89

Spanien

p.m.

p.m.

14 391 444,25

Frankrike

p.m.

p.m.

29 174 620,32

Kroatien

p.m.

p.m.

579 805,34

Italien

p.m.

p.m.

21 675 849,43

Cypern

p.m.

p.m.

229 564,45

Lettland

p.m.

p.m.

320 023,50

Litauen

p.m.

p.m.

478 008,34

Luxemburg

p.m.

p.m.

463 929,20

Ungern

p.m.

p.m.

1 426 811,55

Malta

p.m.

p.m.

120 483,37

Nederländerna

p.m.

p.m.

8 934 340,18

Österrike

p.m.

p.m.

4 544 405,82

Polen

p.m.

p.m.

5 480 973,94

Portugal

p.m.

p.m.

2 331 601,66

Rumänien

p.m.

p.m.

2 060 313,10

Slovenien

p.m.

p.m.

505 626,07

Slovakien

p.m.

p.m.

1 029 668,26

Finland

p.m.

p.m.

2 802 879,28

Sverige

p.m.

p.m.

5 813 464,12

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

– 105 508 078,58

Artikel 3 4 0 – Totalt

p.m.

p.m.

21 089 279,37

KAPITEL 3 5 —   DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET

3 5 0
Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

3 5 0 4
Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

Anmärkningar

Utfall av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket.

Siffrorna för 2017 motsvarar resultatet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket för år 2013.

Siffrorna för 2018 motsvarar resultatet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket för år 2014.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artiklarna 4 och 5.

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artiklarna 4 och 5.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

1 189 588

3 427 431,00

Bulgarien

p.m.

1 314 590

1 515 290,00

Tjeckien

p.m.

4 774 050

3 219 340,11

Danmark

p.m.

6 637 880

6 898 097,50

Tyskland

p.m.

4 827 592

8 754 255,00

Estland

p.m.

79 593

368 634,00

Irland

p.m.

17 082 160

5 640 096,00

Grekland

p.m.

1 707 571

2 191 253,00

Spanien

p.m.

6 540 304

– 651 779,00

Frankrike

p.m.

23 264 515

18 525 521,00

Kroatien

p.m.

827 042

838 270,64

Italien

p.m.

17 952 849

25 072 902,00

Cypern

p.m.

552 558

228 695,00

Lettland

p.m.

– 273 682

81 908,00

Litauen

p.m.

389 961

1 117 632,00

Luxemburg

p.m.

396 101

2 999 679,00

Ungern

p.m.

1 450 317

1 208 543,44

Malta

p.m.

287 498

320 388,00

Nederländerna

p.m.

1 144 795

1 151 037,00

Österrike

p.m.

1 225 444

418 805,00

Polen

p.m.

3 032 377

2 259 199,73

Portugal

p.m.

904 421

1 399 728,00

Rumänien

p.m.

974 427

2 859 474,14

Slovenien

p.m.

–64 803

916 682,00

Slovakien

p.m.

1 838 327

2 214 808,00

Finland

p.m.

2 716 018

4 965 839,00

Sverige

p.m.

793 690

522 925,32

Förenade kungariket

p.m.

– 101 565 183

–89 361 518,67

Punkt 3 5 0 4 – Totalt

p.m.

0

9 103 136,21

KAPITEL 3 6 —   BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET – UTFALL AV DE MELLANLIGGANDE UPPDATERINGARNA

3 6 0
Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

3 6 0 4
Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för skillnaden mellan tidigare budgeterad brittisk korrigering och den senaste aktualiseringen av korrigeringen innan de slutliga beräkningarna sker.

Rättslig grund

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artiklarna 4 och 5.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0 ,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0 ,—

Estland

p.m.

p.m.

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grekland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0 ,—

Kroatien

p.m.

p.m.

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

0 ,—

Cypern

p.m.

p.m.

0 ,—

Lettland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

p.m.

p.m.

0 ,—

Ungern

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0 ,—

Österrike

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0 ,—

Punkt 3 6 0 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITEL 3 7 —   JUSTERING FÖR GENOMFÖRANDET AV BESLUTET OM EGNA MEDEL

3 7 0
Justering för genomförandet av beslutet om egna medel

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

Anmärkningar

Beräkning av den retroaktiva tillämpningen av beslut 2014/335/EU, Euratom om egna medel

Rättslig grund

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105), särskilt artikel 11.

Medlemsstater

2019 års budget

Budget 2018

Utfall 2017

Belgien

p.m.

p.m.

–1 076 558,08

Bulgarien

p.m.

p.m.

7 719,32

Tjeckien

p.m.

p.m.

– 145 344,04

Danmark

p.m.

p.m.

– 569 108,73

Tyskland

p.m.

p.m.

–3 704 915,95

Estland

p.m.

p.m.

5 660,71

Irland

p.m.

p.m.

– 108 190,77

Grekland

p.m.

p.m.

–61 944,21

Spanien

p.m.

p.m.

–1 842 883,84

Frankrike

p.m.

p.m.

–4 803 792,87

Kroatien

p.m.

p.m.

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

– 948 845,22

Cypern

p.m.

p.m.

– 144,39

Lettland

p.m.

p.m.

–8 593,12

Litauen

p.m.

p.m.

–3 498,33

Luxemburg

p.m.

p.m.

99 647,37

Ungern

p.m.

p.m.

–1 178,82

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

–1 406 520,53

Österrike

p.m.

p.m.

– 448 092,49

Polen

p.m.

p.m.

– 406 764,54

Portugal

p.m.

p.m.

– 108 930,18

Rumänien

p.m.

p.m.

–26 582,38

Slovenien

p.m.

p.m.

–63 127,98

Slovakien

p.m.

p.m.

–86 152,23

Finland

p.m.

p.m.

– 104 065,30

Sverige

p.m.

p.m.

209 114,48

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

– 408 616,56

Artikel 3 7 0 – Totalt

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

% 2017–2019

 

KAPITEL 4 0

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsfonden, deras anställda och personer som uppbär pension därifrån

850 719 607

811 732 484

776 926 536,69

91,33

4 0 3

Intäkter från det tillfälliga avdraget på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

93 408,96

 

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

93 233 406

91 680 394

87 846 201,67

94,22

 

KAPITEL 4 0 – TOTALT

943 953 013

903 412 878

864 866 147,32

91,62

 

KAPITEL 4 1

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

492 600 810

467 789 059

449 234 842,14

91,20

4 1 1

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

120 495 963

135 112 882

127 565 848,16

105,87

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

110 000

110 000

203 025,13

184,57

 

KAPITEL 4 1 – TOTALT

613 206 773

603 011 941

577 003 715,43

94,10

 

KAPITEL 4 2

4 2 0

Arbetsgivaravgift till pensionssystemet från decentraliserade organ och internationella organisationer

49 357 556

40 984 006

42 408 401,80

85,92

4 2 1

Bidrag från parlamentets ledamöter till en pensionsordning

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITEL 4 2 – TOTALT

49 357 556

40 984 006

42 408 401,80

85,92

 

Avdelning 4 – Totalt

1 606 517 342

1 547 408 825

1 484 278 264,55

92,39

KAPITEL 4 0 —

DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG

KAPITEL 4 1 —

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

KAPITEL 4 2 —

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG

4 0 0
Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsfonden, deras anställda och personer som uppbär pension därifrån

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

850 719 607

811 732 484

776 926 536,69

Anmärkningar

Denna intäkt utgörs av all skatt på löner och ersättningar av samtliga typer, med undantag för förmåner och familjebidrag som betalas till ledamöter i kommissionen, tjänstemän, andra anställda och personer som erhåller kompensationsutbetalningar vid upphörande av anställning enligt kapitel 0 1 i varje avdelning i utgiftsberäkningen och till personer som uppbär pension.

Europaparlamentet

 

81 667 700

Rådet

 

27 257 000

Kommissionen:

 

574 748 799

— administration

(456 621 000 )

 

— forskning och teknisk utveckling

(21 671 135 )

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(18 566 360 )

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(3 537 000 )

 

— Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

(826 000 )

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(3 502 000 )

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(930 000 )

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar (PMO)

(1 321 000 )

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(3 964 000 )

 

— Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(409 325 )

 

— Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

(131 609 )

 

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

(111 831 )

 

— Det gemensamma företaget Clean Sky (CSJU)

(302 742 )

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(334 732 )

 

— Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea, ex-EAHC)

(302 961 )

 

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(1 676 235 )

 

— Det gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel, ex-Artemis & Eniac)

(178 279 )

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(301 997 )

 

— Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

(1 096 202 )

 

— Europeiska stödkontoret för asylfrågor

(809 776 )

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(5 291 368 )

 

— Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(1 732 395 )

 

— Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

(1 773 210 )

 

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

(1 419 303 )

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(565 650 )

 

— Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

(3 954 283 )

 

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(1 562 444 )

 

— Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

(401 438 )

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

(2 112 661 )

 

— Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

(818 103 )

 

— Europeiska byrån för GNSS (GSA)

(893 549 )

 

— Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (Euro HPC)

(3 303 )

 

— Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(157 669 )

 

— Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(208 212 )

 

— Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

(893 967 )

 

— Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

(2 754 662 )

 

— Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)

(6 607 )

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(1 283 290 )

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

(5 463 197 )

 

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(678 892 )

 

— Europeiska åklagarmyndigheten

(13 139 )

 

— Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)

(1 917 371 )

 

— Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

(1 522 644 )

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(919 558 )

 

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(619 043 )

 

— Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

(3 887 344 )

 

— Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

(158 814 )

 

— Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(349 998 )

 

— Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

(1 039 718 )

 

— Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO, ex-OHIM)

(5 299 245 )

 

— Europeiska byrån för rättsligt samarbete (Eurojust)

(929 083 )

 

— Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme, ex-EACI)

(1 639 055 )

 

— Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH)

(176 627 )

 

— Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea, ex-TEN-T EA)

(1 114 542 )

 

— Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI)

(305 734 )

 

— Genomförandeorganet för forskning (REA)

(2 415 594 )

 

— Det gemensamma företaget Shift2Rail (Shift2Rail)

(79 279 )

 

— Det gemensamma företaget En ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)

(292 815 )

 

— Gemensamma resolutionsnämnden

(2 145 646 )

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(1 355 163 )

 

Europeiska unionens domstol

 

30 429 728

Europeiska revisionsrätten

 

11 534 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

5 514 336

Europeiska regionkommittén

 

4 285 210

Europeiska ombudsmannen

 

651 834

Europeiska datatillsynsmannen

 

663 000

Europeiska utrikestjänsten

 

22 878 000

Europeiska investeringsbanken

 

49 610 000

Europeiska centralbanken

 

36 500 000

Europeiska investeringsfonden

 

4 980 000

 

Totalt

850 719 607

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1).

Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15).

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordförande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rådets beslut 2009/910/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (EUT L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rådets beslut 2009/912/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för generalsekreteraren för Europeiska unionens råd (EUT L 322, 9.12.2009, s. 38).

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten (EUT L 58, 4.3.2016, s. 1).

4 0 3
Intäkter från det tillfälliga avdraget på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

p.m.

p.m.

93 408,96

Anmärkningar

Bestämmelserna om det tillfälliga avdraget tillämpades fram till den 30 juni 2003. Denna post kommer därför att täcka alla intäkter från resterande belopp avseende den tillfälliga avgiften från löner som utbetalas till ledamöter i kommissionen, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst.

Europaparlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

— administration

(p.m.)

 

— forskning och teknisk utveckling

(p.m.)

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(p.m.)

 

— Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(p.m.)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(p.m.)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(p.m.)

 

— Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO)

(p.m.)

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(p.m.)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(p.m.)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(p.m.)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(p.m.)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(p.m.)

 

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(p.m.)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

(p.m.)

 

— Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

(p.m.)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(p.m.)

 

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(p.m.)

 

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(p.m.)

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(p.m.)

 

— Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO, ex-OHIM)

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för rättsligt samarbete (Eurojust)

(p.m.)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(p.m.)

 

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Europeiska revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Europeiska regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var gällande fram till den 15 december 2003.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1).

4 0 4
Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

93 233 406

91 680 394

87 846 201,67

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst i enlighet med artikel 66a i tjänsteföreskrifterna.

Europaparlamentet

 

11 657 200

Rådet

 

3 621 000

Kommissionen:

 

64 077 432

— administration

(39 785 000 )

 

— forskning och teknisk utveckling

(4 504 675 )

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(3 435 023 )

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(697 000 )

 

— Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

(161 000 )

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(641 000 )

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(172 000 )

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar (PMO)

(250 000 )

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(858 000 )

 

— Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(114 650 )

 

— Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

(26 915 )

 

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

(32 060 )

 

— Det gemensamma företaget Clean Sky (CSJU)

(66 267 )

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(73 653 )

 

— Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea, ex-EAHC)

(58 014 )

 

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(288 223 )

 

— Det gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel, ex-Artemis & Eniac)

(39 828 )

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(71 645 )

 

— Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

(229 496 )

 

— Europeiska stödkontoret för asylfrågor

(179 589 )

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(1 286 299 )

 

— Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(281 881 )

 

— Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

(577 599 )

 

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

(260 630 )

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(146 657 )

 

— Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

(760 024 )

 

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(257 810 )

 

— Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

(106 424 )

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

(498 613 )

 

— Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

(153 543 )

 

— Europeiska byrån för GNSS (GSA)

(246 783 )

 

— Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (Euro HPC)

(596)

 

— Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(44 303 )

 

— Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(68 867 )

 

— Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

(204 232 )

 

— Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

(640 255 )

 

— Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)

(1 192 )

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(367 056 )

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

(853 721 )

 

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(173 389 )

 

— Europeiska åklagarmyndigheten

(3 692 )

 

— Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)

(349 062 )

 

— Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

(302 291 )

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(199 868 )

 

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(140 640 )

 

— Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

(893 019 )

 

— Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

(41 922 )

 

— Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(91 984 )

 

— Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

(221 691 )

 

— Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO, ex-OHIM)

(1 218 936 )

 

— Europeiska byrån för rättsligt samarbete (Eurojust)

(174 375 )

 

— Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme, ex-EACI)

(270 548 )

 

— Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH)

(41 096 )

 

— Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea, ex-TEN-T EA)

(191 918 )

 

— Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI)

(64 713 )

 

— Genomförandeorganet för forskning (REA)

(416 531 )

 

— Det gemensamma företaget Shift2Rail (Shift2Rail)

(14 308 )

 

— Det gemensamma företaget En ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)

(67 362 )

 

— Gemensamma resolutionsnämnden

(461 200 )

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(298 364 )

 

Europeiska unionens domstol

 

5 307 730

Europeiska revisionsrätten

 

2 100 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

1 076 249

Europeiska regionkommittén

 

859 920

Europeiska ombudsmannen

 

111 875

Europeiska datatillsynsmannen

 

131 000

Europeiska utrikestjänsten

 

4 291 000

 

Totalt

93 233 406

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1).

Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15).

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordförande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rådets beslut 2009/910/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (EUT L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rådets beslut 2009/912/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för generalsekreteraren för Europeiska unionens råd (EUT L 322, 9.12.2009, s. 38).

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten (EUT L 58, 4.3.2016, s. 1).

KAPITEL 4 1 —   AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

4 1 0
Personalens avgifter till pensionssystemet

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Budgetår 2017

492 600 810

467 789 059

449 234 842,14

Anmärkningar

Denna intäkt utgörs av personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet.

Europaparlamentet

 

68 453 000

Rådet

 

24 379 000

Kommissionen:

 

340 464 225

— administration

(199 966 000 )

 

— forskning och teknisk utveckling

(22 774 347 )

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(16 754 538 )

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(3 303 000 )

 

— Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

(966 000 )

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(6 095 000 )

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(1 594 000 )

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar (PMO)

(2 537 000 )

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(4 649 000 )

 

— Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(667 648 )

 

— Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

(160 119 )

 

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

(207 970 )

 

— Det gemensamma företaget Clean Sky (CSJU)

(328 180 )

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(392 531 )

 

— Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea, ex-EAHC)

(431 664 )

 

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(2 488 690 )

 

— Det gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel, ex-Artemis & Eniac)

(224 465 )

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)