ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 67

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 62
7. marec 2019


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

PRORAČUNI

 

*

Dokončno sprejetje (EU, Euratom) 2019/333 splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019

1

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

Vsi prihodki, predvideni v členu 21(2) in (3) finančne uredbe, vpisani pod naslova 5 in 6 v izkazu prihodkov, lahko povzročijo, da se v poglavja, ki so nosila začetne odhodke, vpišejo dodatna odobrena proračunska sredstva, kar poveča ustrezne prihodke.

Številke izvedbe se nanašajo na vsa odobrena sredstva, vključno s proračunskimi sredstvi, dodatnimi sredstvi in namenskimi prihodki.

Proračunske opombe so izvedljive le, kolikor ne spreminjajo ali razširjajo področja uporabe veljavne pravne podlage, ne vplivajo na upravno samostojnost institucij in jih je mogoče kriti z razpoložljivimi viri (kakor je navedeno v prilogi k pismu o izvedljivosti z dne 28. oktobra 2015).

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

PRORAČUNI

7.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/1


DOKONČNO SPREJETJE (EU, Euratom) 2019/333

splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 navedene pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a navedene pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (1),

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2),

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (3),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (5),

ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Komisija sprejela 21. junija 2018,

ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Svet sprejel 4. septembra 2018 in ga 13. septembra 2018 posredoval Evropskemu parlamentu,

ob upoštevanju dopolnilnega pisma št. 1/2019 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Komisija predstavila 16. oktobra 2018,

ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019,

ob upoštevanju sprememb predloga splošnega proračuna, ki jih je Parlament sprejel 24. oktobra 2018,

ob upoštevanju pisma predsednika Sveta z dne 24. oktobra 2018, v katerem ta navaja, da Svet ni odobril vseh sprememb, ki jih je sprejel Parlament,

ob upoštevanju pisma z dne 29. oktobra 2018 predsedniku Sveta, s katerim se skliče Spravni odbor,

ob upoštevanju sej Spravnega odbora z dne 7., 16. in 19. novembra 2018,

ob upoštevanju dejstva, da Spravni odbor ni dosegel soglasja o skupnem predlogu v 21 dneh, določenih v členu 314(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju novega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Komisija sprejela 30. novembra 2018 v skladu s členom 314(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju stališča o drugemu predlogu proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Svet sprejel 11. decembra 2018 in ga isti dan posredoval Parlamentu,

ob upoštevanju dejstva, da je Parlament 12. decembra 2018 odobril stališče Sveta,

ob upoštevanju členov 90 in 91 Poslovnika Evropskega parlamenta –

RAZGLAŠA:

Edini člen

Postopek iz člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije je zaključen in splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 je dokončno sprejet.

V Strasbourgu, 12. decembra 2018.

Predsednik

A. TAJANI


(1)  UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

(2)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(3)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(4)  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(5)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna 12
B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah 22
C. Osebje po kadrovskem načrtu 167
D. Zgradbe 168

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Oddelek I: Evropski Parlament 175
— Prihodki 176
— Odhodki 191
— Osebje 253
Oddelek II: Evropski svet in Svet 254
— Prihodki 255
— Odhodki 272
— Osebje 317
Oddelek III: Komisija 318
— Prihodki 319
— Odhodki 1935
— Osebje 1945
Oddelek IV: Sodišče Evropske unije 1996
— Prihodki 1997
— Odhodki 2009
— Osebje 2044
Oddelek V: Računsko sodišče 2045
— Prihodki 2046
— Odhodki 2059
— Osebje 2090
Oddelek VI: Evropski ekonomsko-socialni odbor 2092
— Prihodki 2093
— Odhodki 2105
— Osebje 2142
Oddelek VII: Evropski Odbor regij 2143
— Prihodki 2144
— Odhodki 2157
— Osebje 2191
Oddelek VIII: Evropski varuh človekovih pravic 2192
— Prihodki 2193
— Odhodki 2209
— Osebje 2238
Oddelek IX: Evropski nadzornik za varstvo podatkov 2239
— Prihodki 2240
— Odhodki 2253
— Osebje 2286
Oddelek X: Evropska služba za zunanje delovanje 2288
— Prihodki 2289
— Odhodki 2306
— Osebje 2350

VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna 12
B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah 22

— Naslov 1:

Lastna sredstva 23

— Naslov 3:

Presežki, neporabljena sredstva in popravki 47

— Naslov 4:

Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 65

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucij 79

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije 92

— Naslov 7:

Zamudne obresti in globe 144

— Naslov 8:

Najemanje in dajanje posojil 151

— Naslov 9:

Razni prihodki 165
C. Osebje po kadrovskem načrtu 167
D. Zgradbe 168

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Oddelek I: Evropski Parlament 175
— Prihodki 176

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 177

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 180

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije 187

— Naslov 9:

Razni prihodki 189
— Odhodki 191

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 193

— Naslov 2:

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni izdatki 215

— Naslov 3:

Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija 228

— Naslov 4:

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija 244

— Naslov 5:

Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb 248

— Naslov 10:

Drugi izdatki 250
— Osebje 253
Oddelek II: Evropski svet in Svet 254
— Prihodki 255

— Naslov 4:

Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih unije 256

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 259

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v okviru sporazumov in programov Unije 265

— Naslov 7:

Zamudne obresti in globe 268

— Naslov 9:

Razni prihodki 270
— Odhodki 272

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 273

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki 297

— Naslov 10:

Drugi odhodki 315
— Osebje 317
Oddelek III: Komisija 318
— Prihodki 319

— Naslov 4:

Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 320

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 325

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije 333

— Naslov 7:

Zamudne obresti in globe 382

— Naslov 8:

Najemanje in dajanje posojil 389

— Naslov 9:

Razni prihodki 396
SPLOŠEN PREGLED ODOBRITEV (2019 IN 2018) IN REALIZACIJE (2017) 398

— Naslov XX:

Upravni odhodki, dodeljeni posameznim področjem 403

— Naslov 01:

Gospodarske in finančne zadeve 420

— Naslov 02:

Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (MSP) 457

— Naslov 03:

Konkurenca 544

— Naslov 04:

Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 549

— Naslov 05:

Kmetijstvo in razvoj podeželja 630

— Naslov 06:

Mobilnost in promet 712

— Naslov 07:

Okolje 769

— Naslov 08:

Raziskave in inovacije 815

— Naslov 09:

Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija 873

— Naslov 10:

Neposredne raziskave 956

— Naslov 11:

Pomorske zadeve in ribištvo 985

— Naslov 12:

Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov 1029

— Naslov 13:

Regionalna in mestna politika 1046

— Naslov 14:

Obdavčenje in carinska unija 1121

— Naslov 15:

Izobraževanje in kultura 1134

— Naslov 16:

Komuniciranje 1210

— Naslov 17:

Zdravje in varnost hrane 1230

— Naslov 18:

Migracije in notranje zadeve 1277

— Naslov 19:

Instrumenti zunanje politike 1342

— Naslov 20:

Trgovina 1376

— Naslov 21:

Mednarodno sodelovanje in razvoj 1388

— Naslov 22:

Sosedstvo in širitvena pogajanja 1475

— Naslov 23:

Humanitarna pomoč in civilna zaščita 1523

— Naslov 24:

Boj proti goljufijam 1547

— Naslov 25:

Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje 1554

— Naslov 26:

Upravna služba Komisije 1567

— Naslov 27:

Proračun 1621

— Naslov 28:

Revizija 1630

— Naslov 29:

Statistika 1634

— Naslov 30:

Pokojnine in z njimi povezani odhodki 1642

— Naslov 31:

Jezikovne službe 1655

— Naslov 32:

Energetika 1666

— Naslov 33:

Pravosodje in potrošniki 1713

— Naslov 34:

Podnebni ukrepi 1752

— Naslov 40:

Rezerve 1768

Priloge

— Evropski gospodarski prostor 1776
— Seznam proračunskih postavk, ki so na voljo državam kandidatkam in, kjer je to primerno, potencialnim kandidatkam zahodnega Balkana ter nekaterim partnerskim državam 1798
— Najemanje in dajanje posojil – Najemanje in dajanje posojil, za katera jamči proračun Unije 1801
— Urad za publikacije 1838
— Prihodki 1839
— Odhodki 1844
— Evropski urad za boj proti goljufijam 1857
— Prihodki 1858
— Odhodki 1863
— Evropski urad za izbor osebja 1876
— Prihodki 1877
— Odhodki 1882
— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic 1897
— Prihodki 1898
— Odhodki 1903
— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju 1913
— Prihodki 1914
— Odhodki 1919
— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu 1929
— Prihodki 1930
— Odhodki 1935
— Osebje 1945
Oddelek IV: Sodišče Evropske unije 1996
— Prihodki 1997

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 1998

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2001

— Naslov 9:

Razni prihodki 2007
— Odhodki 2009

— Naslov 1:

Izdatki za zaposlene v instituciji 2010

— Naslov 2:

Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni izdatki 2027

— Naslov 3:

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija 2040

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2042
— Osebje 2044
Oddelek V: Računsko sodišče 2045
— Prihodki 2046

— Naslov 4:

Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih unije 2047

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2050

— Naslov 9:

Razni prihodki 2057
— Odhodki 2059

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 2060

— Naslov 2:

Stavbe, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja 2075

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2088
— Osebje 2090
Oddelek VI: Evropski ekonomsko-socialni odbor 2092
— Prihodki 2093

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 2094

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2097

— Naslov 9:

Razni prihodki 2103
— Odhodki 2105

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 2106

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in razni operativni izdatki 2124

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2140
— Osebje 2142
Oddelek VII: Evropski Odbor regij 2143
— Prihodki 2144

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 2145

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2148

— Naslov 9:

Razni prihodki 2155
— Odhodki 2157

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 2158

— Naslov 2:

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni izdatki 2174

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2189
— Osebje 2191
Oddelek VIII: Evropski varuh človekovih pravic 2192
— Prihodki 2193

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 2194

— Naslov 5:

Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja 2198

— Naslov 6:

Prispevki in vračila v zvezi s sporazumi in programi Unije 2205

— Naslov 9:

Razni prihodki 2207
— Odhodki 2209

— Naslov 1:

Izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 2210

— Naslov 2:

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja 2223

— Naslov 3:

Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija 2230

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2236
— Osebje 2238
Oddelek IX: Evropski nadzornik za varstvo podatkov 2239
— Prihodki 2240

— Naslov 4:

Razni davki, dajatve in pristojbine Unije 2241

— Naslov 5:

Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja 2244

— Naslov 9:

Razni prihodki 2251
— Odhodki 2253

— Naslov 1:

Izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 2254

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in izdatki v zvezi z delovanjem institucije 2267

— Naslov 3:

Evropski odbor za varstvo podatkov 2272

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2284
— Osebje 2286
Oddelek X: Evropska služba za zunanje delovanje 2288
— Prihodki 2289

— Naslov 4:

Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih unije 2290

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2293

— Naslov 6:

Prispevki in povračila v okviru sporazumov in programov Unije 2300

— Naslov 7:

Zamudne obresti in globe 2302

— Naslov 9:

Razni prihodki 2304
— Odhodki 2306

— Naslov 1:

Zaposleni na sedežu 2307

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in operativni izdatki na sedežu 2321

— Naslov 3:

Delegacije 2339

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2348
— Osebje 2350

A.   UVOD IN FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

UVOD

Splošni proračun Unije je instrument, s katerim se načrtujejo in odobravajo vsi prihodki in odhodki, ki se vsako leto štejejo za potrebne za Evropsko unijo in Evropsko skupnost za atomsko energijo.

Proračun se določi in izvršuje v skladu z načeli enotnosti, točnosti, enoletnosti, uravnoteženosti, obračunske enote, univerzalnosti, specifikacije, dobrega finančnega poslovodenja in preglednosti proračuna.

Načelo enotnosti in načelo točnosti proračuna pomeni, da se v enotnem dokumentu izkazujejo vsi prihodki in odhodki Unije, kadar bremenijo proračun.

Načelo enoletnosti pomeni, da se proračun vsakič sprejme za eno proračunsko leto in da se morajo tako prevzete obveznosti kakor tudi odobritve plačil za tekoče proračunsko leto praviloma uporabiti v tem letu.

Načelo uravnoteženosti pomeni, da morajo biti napovedi prihodkov za proračunsko leto enake odobritvam plačil za to leto: najemanje posojil za pokrivanje morebitnega proračunskega primanjkljaja ni združljivo s sistemom virov lastnih sredstev in ne bo odobreno.

V skladu z načelom obračunske enote se proračun pripravi in izvršuje v evrih, prav tako se v evrih pripravijo računovodski izkazi.

Načelo univerzalnosti pomeni, da morajo skupni prihodki pokrivati skupna odobrena plačila, razen pri omejenem številu postavk prihodkov, ki so določene za posebne postavke odhodkov. Prihodki in odhodki se v proračunu izkazujejo v celoti brez neto izravnave.

Načelo specifikacije pomeni, da morajo vse odobritve imeti določen namen in biti dodeljene specifičnemu cilju, da ne bi prišlo do zamenjave med proračunskimi sredstvi.

Načelo dobrega finančnega poslovodenja je opredeljeno s sklicevanjem na načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Proračun se določi v skladu z načelom preglednosti, da se zagotovijo prave informacije o izvrševanju proračuna in računovodskih izkazih.

V proračunu so prikazane odobritve in sredstva po namenu (v dejavnosti usmerjen proračun), da bi se zagotovila boljša transparentnost pri upravljanju proračuna z upoštevanjem ciljev dobrega finančnega poslovodenja ter zlasti učinkovitosti in uspešnosti.

Odhodki, odobreni v tem proračunu, znašajo skupaj 165 605 645 322 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 148 198 939 744 EUR v odobritvah plačil, kar v primerjavi s proračunom za leto 2018 pomeni stopnjo rasti +3,05 % oziroma +2,37 %.

Proračunski prihodki znašajo skupaj 148 198 939 744 EUR. Enotna vpoklicna stopnja za sredstva iz naslova DDV znaša 0,30 % (razen za Nemčijo, Nizozemsko in Švedsko, za katere je bila vpoklicna stopnja za obdobje 2014–2020 določena na 0,15 %), za sredstva iz naslova BDN pa 0,6512 %. Tradicionalna lastna sredstva predstavljajo 14,49 % financiranja proračuna za leto 2019. Prihodek iz sredstev DDV predstavlja 11,97 %, prihodki iz naslova BND pa 72,26 %. Drugi prihodki za to proračunsko leto so ocenjeni na 1 894 392 136 EUR.

Lastna sredstva, potrebna za financiranje proračuna za leto 2019, znašajo 0,89 % skupnega BND.

V spodnjih razpredelnicah je korak za korakom prikazana metoda, uporabljena za izračun financiranja proračuna za leto 2019.

FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

Odobritve, ki se krijejo v proračunskem letu 2019 v skladu s členom 1 Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije

ODHODKI

Opis

Proračun 2019

Proračun 2018 (1)

Sprememba (v %)

1.

Pametna in vključujoča rast

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Trajnostna rast: naravni viri

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Varnost in državljanstvo

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Evropa v Svetu

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Uprava

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Nadomestila

p.m.

p.m.

Posebni instrumenti

411 500 000

551 238 311

–25,35

Odhodki skupaj  (2)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


PRIHODKI

Opis

Proračun 2019

Proračun 2018 (3)

Sprememba (v %)

Razni prihodki (naslovi 4 do 9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta (poglavje 3 0, člen 3 0 0)

p.m.

555 542 325

Vračilo presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (poglavje 3 0,člen 3 0 2)

p.m.

p.m.

Neto saldo lastnih sredstev, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV in BNP/BND za pretekla leta (poglavja 3 1, 3 2 in 3 3)

p.m.

p.m.

Prihodki za naslove 3 do 9 skupaj

1 894 392 136

2 404 188 261

–21,20

Neto zneski carin in prelevmanov na sladkor (poglavji 1 1 in 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji (tabeli 1 in 2, poglavje 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Preostanek, ki se financira iz dodatnih sredstev (lastna sredstva iz naslova BND, tabela 3, poglavje 1 4)

107 094 715 672

105 143 181 650

+1,86

Odobritve, ki se krijejo iz lastnih sredstev, navedenih v členu 2 Sklepa 2014/335/EU, Euratom (4)

146 304 547 608

142 363 728 037

+2,77

Prihodki skupaj  (5)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TABELA 1

Izračun omejitve usklajenih osnov za davek na dodano vrednost (DDV) v skladu s točko (b) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

Država članica

1 % neomejene osnove za DDV

1 % bruto nacionalnega dohodka

Stopnja omejitve (v %)

1 % bruto nacionalnega dohodka, pomnožen s stopnjo omejitve

1 % omejene osnove za DDV (6)

Države članice, katerih osnova za DDV je omejena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bolgarija

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Češka

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Danska

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Nemčija

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Estonija

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Irska

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Grčija

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Španija

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Francija

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Hrvaška

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Hrvaška

Italija

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Ciper

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Ciper

Latvija

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Litva

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luksemburg

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luksemburg

Madžarska

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

Nizozemska

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Avstrija

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Poljska

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugalska

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Romunija

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Slovenija

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Slovaška

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Finska

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Švedska

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Združeno kraljestvo

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Skupaj

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


TABELA 2

Razčlenitev lastnih sredstev iz naslova DDV v skladu s točko (b) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 3)

Država članica

1 % omejene osnove za DDV

Enotna stopnja lastnih sredstev iz naslova DDV (v %)

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bolgarija

272 398 000

0,30

81 719 400

Češka

877 322 000

0,30

263 196 600

Danska

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Nemčija

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Estonija

128 053 000

0,30

38 415 900

Irska

914 233 000

0,30

274 269 900

Grčija

741 390 000

0,30

222 417 000

Španija

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Francija

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Hrvaška

261 915 500

0,30

78 574 650

Italija

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Ciper

104 004 500

0,30

31 201 350

Latvija

123 359 000

0,30

37 007 700

Litva

185 291 000

0,30

55 587 300

Luksemburg

205 639 500

0,30

61 691 850

Madžarska

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

Nizozemska

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Avstrija

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Poljska

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugalska

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Romunija

786 275 000

0,30

235 882 500

Slovenija

220 311 000

0,30

66 093 300

Slovaška

323 242 000

0,30

96 972 600

Finska

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Švedska

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Združeno kraljestvo

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Skupaj

69 058 926 000

 

17 738 667 150


TABELA 3

Določitev enotne stopnje in razčlenitev sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s točko (c) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnega dohodka

Enotna stopnja lastnih sredstev iz „dodatne osnove“

Lastna sredstva iz „dodatne osnove“ po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 679 416 000

 

3 047 168 574

Bolgarija

560 582 000

 

365 042 957

Češka

2 065 115 000

 

1 344 773 264

Danska

3 152 706 000

 

2 052 996 922

Nemčija

35 982 561 000

 

23 431 327 562

Estonija

257 028 000

 

167 372 947

Irska

2 675 262 000

 

1 742 092 238

Grčija

1 905 067 000

 

1 240 552 303

Španija

12 583 950 000

 

8 194 487 726

Francija

24 860 707 000

 

16 188 935 777

Hrvaška

523 831 000

 

341 111 233

Italija

18 254 639 000

 

11 887 159 058

Ciper

208 009 000

 

135 452 477

Latvija

302 863 000

0,6511857  (7)

197 220 041

Litva

447 842 000

 

291 628 286

Luksemburg

411 279 000

 

267 818 985

Madžarska

1 347 946 000

 

877 763 099

Malta

121 027 000

 

78 811 046

Nizozemska

8 026 206 000

 

5 226 550 213

Avstrija

4 020 784 000

 

2 618 276 863

Poljska

5 032 082 000

 

3 276 819 614

Portugalska

2 033 044 000

 

1 323 889 089

Romunija

2 124 033 000

 

1 383 139 821

Slovenija

484 434 000

 

315 456 472

Slovaška

950 305 000

 

618 824 984

Finska

2 441 633 000

 

1 589 956 385

Švedska

4 810 454 000

 

3 132 498 640

Združeno kraljestvo

24 198 305 000

 

15 757 589 096

Skupaj

164 461 110 000

 

107 094 715 672


TABELA 4

Izračun bruto znižanja prispevka BND za Dansko, Nizozemsko in Švedsko ter njegovo financiranje v skladu s členom 2(5) Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 6)

Država članica

Bruto znižanje

Odstotni delež osnove za BND

Ključ BND, ki se uporablja za bruto znižanje

Financiranje znižanja

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bolgarija

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Češka

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Danska

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Nemčija

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Estonija

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Irska

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Grčija

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Španija

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Francija

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Hrvaška

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Italija

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Ciper

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Latvija

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Litva

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luksemburg

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Madžarska

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

Nizozemska

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Avstrija

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Poljska

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugalska

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Romunija

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Slovenija

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Slovaška

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Finska

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Švedska

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Združeno kraljestvo

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Skupaj

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0


TABELA 5

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2018 v skladu s členom 4 Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 5)

Opis

Koeficient (8) (%)

Znesek

1.

Delež Združenega kraljestva (v %) v teoretični neomejeni osnovi za DDV

16,1945

 

2.

Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnih dodeljenih odhodkih, prilagojenih za širitev

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Dodeljeni odhodki skupaj

 

127 599 039 596

5.

Odhodki, povezani s širitvijo (9)

 

27 076 886 462

6.

Dodeljeni odhodki, prilagojeni za širitev, skupaj = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Ugodnost za Združeno kraljestvo (10)

 

854 326 562

9.

Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (11)

 

–15 094 049

11.

Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

5 023 528 676


TABELA 6

Izračun financiranja popravka za Združeno kraljestvo, ki znaša –5 023 528 676  EUR (poglavje 1 5)

Država članica

Odstotni delež osnove za BND

Deleži brez Združenega kraljestva

Deleži brez Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Švedske in Združenega kraljestva

Tri četrtine deleža Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske iz stolpca 2

Stolpec 4, razdeljen v skladu s stolpcem 3

Finančni razdelitveni ključ

Finančni razdelitveni ključ, uporabljen za popravek

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bolgarija

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Češka

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Danska

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Nemčija

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Estonija

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Irska

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Grčija

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Španija

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Francija

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Hrvaška

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Italija

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Ciper

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Latvija

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Litva

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luksemburg

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Madžarska

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Nizozemska

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Avstrija

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Poljska

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugalska

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Romunija

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Slovenija

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Slovaška

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Finska

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Švedska

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Združeno kraljestvo

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Skupaj

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Izračuni so narejeni na 15 decimalnih mest.

TABELA 7

Povzetek financiranja (12) splošnega proračuna po vrstah lastnih sredstev in po državah članicah

Država članica

Tradicionalna lastna sredstva (TLS)

Lastna sredstva iz naslova DDV in BND, vključno s prilagoditvami

Lastna sredstva skupaj (13)

Neto prelevmani v sektorju sladkorja (80 %)

Neto carine (80 %)

Neto tradicionalna lastna sredstva skupaj (80 %)

Stroški zbiranja (20 % bruto TLS) (p.m.)

Lastna sredstva iz naslova DDV

Lastna sredstva iz naslova BND

Znižanje v korist Danske, Nizozemske, Avstrije in Švedske

Popravek za Združeno kraljestvo

„Nacionalni prispevki“ skupaj

Delež „nacionalnih prispevkov“ skupaj (v %)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

3 047 168 574

31 777 303

243 566 504

3 919 387 881

3,14

6 151 139 023

Bolgarija

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

365 042 957

3 806 839

29 178 641

479 747 837

0,38

565 337 728

Češka

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 344 773 264

14 023 927

107 490 516

1 729 484 307

1,39

2 012 271 553

Danska

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 052 996 922

– 122 341 288

164 100 302

2 450 519 336

1,96

2 811 008 179

Nemčija

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 431 327 562

244 352 877

322 179 902

26 178 297 691

20,97

30 494 734 960

Estonija

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

167 372 947

1 745 444

13 378 467

220 912 758

0,18

253 267 798

Irska

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 742 092 238

18 167 355

139 249 046

2 173 778 539

1,74

2 478 448 914

Grčija

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 240 552 303

12 937 061

99 159 919

1 575 066 283

1,26

1 746 121 076

Španija

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 194 487 726

85 455 962

655 002 400

10 543 189 988

8,45

12 172 080 593

Francija

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

16 188 935 777

168 825 817

1 294 015 214

20 907 449 108

16,75

22 592 554 964

Hrvaška

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

341 111 233

3 557 268

27 265 728

450 508 879

0,36

496 596 756

Italija

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 887 159 058

123 964 872

950 165 278

15 077 929 908

12,08

17 008 241 203

Ciper

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

135 452 477

1 412 562

10 826 997

178 893 386

0,14

202 207 889

Latvija

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

197 220 041

2 056 703

15 764 207

252 048 651

0,20

288 508 769

Litva

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

291 628 286

3 041 237

23 310 454

373 567 277

0,30

459 273 114

Luksemburg

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

267 818 985

2 792 942

21 407 327

353 711 104

0,28

376 856 323

Madžarska

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

877 763 099

9 153 725

70 161 425

1 126 768 749

0,90

1 285 107 107

Malta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

78 811 046

821 879

6 299 530

104 086 505

0,08

116 687 624

Nizozemska

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 226 550 213

– 714 009 525

71 864 875

5 072 806 313

4,06

7 706 996 821

Avstrija

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 618 276 863

27 304 620

36 001 212

3 212 182 795

2,57

3 437 629 875

Poljska

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 276 819 614

34 172 212

261 922 988

4 215 455 714

3,38

4 934 187 142

Portugalska

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 323 889 089

13 806 137

105 821 201

1 745 585 227

1,40

1 914 656 149

Romunija

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 383 139 821

14 424 031

110 557 235

1 744 003 587

1,40

1 916 624 417

Slovenija

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

315 456 472

3 289 728

25 215 090

410 054 590

0,33

480 209 277

Slovaška

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

618 824 984

6 453 397

49 463 964

771 714 945

0,62

868 026 222

Finska

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 589 956 385

16 580 811

127 088 512

2 038 165 008

1,63

2 186 326 651

Švedska

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 132 498 640

– 171 901 428

43 071 742

3 313 841 504

2,65

3 859 263 800

Združeno kraljestvo

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 757 589 096

164 327 532

–5 023 528 676

14 214 224 952

11,39

17 490 183 681

Skupaj

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

107 094 715 672

0

0

124 833 382 822

100,00

146 304 547 608

B.   SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Naslov

Postavka

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

1

LASTNA SREDSTVA

146 304 547 608

142 363 728 037

115 415 936 798,02

3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

p.m.

555 542 325

6 416 271 648,60

4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

1 606 517 342

1 547 408 825

1 484 278 264,55

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

25 050 050

45 050 050

586 915 869,46

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE

130 000 000

110 000 000

12 179 389 647,03

7

ZAMUDNE OBRESTI IN GLOBE

115 000 000

115 000 000

3 572 609 579,18

8

NAJEMANJE IN DAJANJE POSOJIL

2 823 744

6 186 061

28 396 476,20

9

RAZNI PRIHODKI

15 001 000

25 001 000

7 612 894,07

 

SKUPAJ

148 198 939 744

144 767 916 298

139 691 411 177,11

NASLOV 1

LASTNA SREDSTVA

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

% 2017–2019

 

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Proizvodni prelevmani za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

p.m.

–92 981 713

20 242,49

 

1 1 1

Prelevmani na skladiščenje sladkorja

p.m.

p.m.

2 034 250,17

 

1 1 3

Dajatve, obračunane za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C ter za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 7

Proizvodna dajatev

p.m.

p.m.

132 414 737,61

 

1 1 8

Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 9

Znesek za presežek

p.m.

p.m.

– 763 452,11

 

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

p.m.

–92 981 713

133 705 778,16

 

 

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Carine in druge dajatve, določene na podlagi točke (a) člena 2(1) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

94,66

 

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

94,66

 

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s točko (b) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

93,49

 

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

93,49

 

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s točko (c) 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

73,09

 

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

73,09

 

POGLAVJE 1 5

1 5 0

Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

 

 

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

 

 

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za določene države članice v skladu s členom 2(5) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

 

 

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

 

 

Naslov 1 – Skupaj

146 304 547 608

142 363 728 037

115 415 936 798,02

78,89

POGLAVJE 1 1 —

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (TOČKA (A) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM)

POGLAVJE 1 2 —

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI TOČKE (A) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVJE 1 3 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S TOČKO (B) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVJE 1 4 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S TOČKO (C) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVJE 1 5 —

POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

POGLAVJE 1 6 —

BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

POGLAVJE 1 1 —   PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (TOČKA (A) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM)

1 1 0
Proizvodni prelevmani za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

–92 981 713

20 242,49

Opombe

Skupna ureditev trgov za sladkor je določala, da so proizvajalci sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa morali plačevati osnovne proizvodne prelevmane in proizvodne prelevmane B. S temi prelevmani naj bi se pokrili stroški podpore trga. Trenutno so zneski, izkazani v tem členu, posledica revizije v preteklosti določenih prelevmanov. Prelevmani za tržno leto 2007/2008 so do tržnega leta 2016/2017 knjiženi v členu 1 1 7 tega poglavja kot „proizvodna dajatev“.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti točka (a) člena 2(1) Sklepa.

Uredba Sveta (EU) št. 1360/2013 z dne 2. decembra 2013 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006, koeficienta za izračun dodatne dajatve za tržni leti 2001/2002 in 2004/2005 ter zneskov, ki jih morajo proizvajalci sladkorja plačati prodajalcem sladkorne pese zaradi razlike med najvišjo dajatvijo in dajatvijo, ki se zaračuna za tržna leta 2002/2003, 2003/2004 in 2005/2006 (UL L 343, 19.12.2013, str. 2).

Uredba Sveta (EU) 2018/264 z dne 19. februarja 2018 o določitvi proizvodnih dajatev in koeficienta za izračun dodatnih dajatev v sektorju sladkorja za tržno leto 1999/2000 ter o določitvi proizvodnih dajatev v sektorju sladkorja za tržno leto 2000/2001 (UL L 51, 23.2.2018, str. 1).

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

–5 668 347

0 ,—

Bolgarija

0 ,—

Češka

p.m.

p.m.

0 ,—

Danska

p.m.

–3 389 292

0 ,—

Nemčija

p.m.

–28 424 749

0 ,—

Estonija

0 ,—

Irska

p.m.

– 746 748

0 ,—

Grčija

p.m.

– 687 621

0 ,—

Španija

p.m.

–2 260 575

0 ,—

Francija

p.m.

–26 915 813

0 ,—

Hrvaška

0 ,—

Italija

p.m.

–9 212 941

0 ,—

Ciper

0 ,—

Latvija

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luksemburg

0 ,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nizozemska

p.m.

–6 533 990

0 ,—

Avstrija

p.m.

–2 653 969

0 ,—

Poljska

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalska

p.m.

– 191 071

0 ,—

Romunija

0 ,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0 ,—

Finska

p.m.

– 563 632

0 ,—

Švedska

p.m.

–1 380 088

20 242,49

Združeno kraljestvo

p.m.

–4 352 877

0 ,—

Člen 1 1 0 – Skupaj

p.m.

–92 981 713

20 242,49

1 1 1
Prelevmani na skladiščenje sladkorja

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

2 034 250,17

Opombe

V ta člen se knjižijo tudi prihodki iz neporavnanih prelevmanov na skladiščenje sladkorja, saj je bil z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL 178, 30.6.2001, str. 1) ukinjen prelevman na skladiščenje.

Ta člen zajema tudi neporavnane zneske, dolgovane v skladu s členom 5 Uredbe Komisije (EGS) št. 65/82 z dne 13. januarja 1982 o podrobnih pravilih za prenos sladkorja v naslednje tržno leto (UL L 9, 14.1.1982, str. 14), če ni izpolnjena obveznost skladiščenja prenesenega sladkorja, in zneske, dolgovane v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 1789/81 z dne 30. junija 1981 o splošnih pravilih v zvezi s sistemom minimalnih zalog v sektorju sladkorja (UL L 177, 1.7.1981, str. 39), če se ne upoštevajo splošna pravila v zvezi s sistemom minimalnih zalog v sektorju sladkorja.

V ta člen se knjižijo prihodki, ki jih nove države članice poberejo v primeru neizločitve količin sladkorja, ki se štejejo za presežne zaloge v smislu uredb Komisije o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti točka (a) člena 2(1) Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

p.m.

0 ,—

Bolgarija

p.m.

p.m.

0 ,—

Češka

p.m.

p.m.

0 ,—

Danska

p.m.

p.m.

0 ,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0 ,—

Estonija

p.m.

p.m.

0 ,—

Irska

p.m.

p.m.

0 ,—

Grčija

p.m.

p.m.

0 ,—

Španija

p.m.

p.m.

0 ,—

Francija

p.m.

p.m.

0 ,—

Hrvaška

p.m.

p.m.

2 034 250,17

Italija

p.m.

p.m.

0 ,—

Ciper

p.m.

p.m.

0 ,—

Latvija

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luksemburg

0 ,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0 ,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0 ,—

Poljska

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0 ,—

Romunija

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0 ,—

Finska

p.m.

p.m.

0 ,—

Švedska

p.m.

p.m.

0 ,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0 ,—

Člen 1 1 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

2 034 250,17

1 1 3
Dajatve, obračunane za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C ter za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Opombe

Zneski dajatev, obračunanih za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C. Vključujejo tudi dajatve, obračunane za nadomestni sladkor C in izoglukozo C.

Vsi prihodki, zabeleženi v tem členu, bi se nanašali samo na morebitno ureditev nekaterih spisov, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Komisije (EGS) št. 2670/81 z dne 14. septembra 1981 o podrobnih izvedbenih pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki presega kvoto (UL L 262, 16.9.1981, str. 14).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti točka (a) člena 2(1) Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

p.m.

0 ,—

Bolgarija

0 ,—

Češka

p.m.

p.m.

0 ,—

Danska

p.m.

p.m.

0 ,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0 ,—

Estonija

0 ,—

Irska

p.m.

p.m.

0 ,—

Grčija

p.m.

p.m.

0 ,—

Španija

p.m.

p.m.

0 ,—

Francija

p.m.

p.m.

0 ,—

Hrvaška

0 ,—

Italija

p.m.

p.m.

0 ,—

Ciper

0 ,—

Latvija

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luksemburg

0 ,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0 ,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0 ,—

Poljska

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0 ,—

Romunija

0 ,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0 ,—

Finska

p.m.

p.m.

0 ,—

Švedska

p.m.

p.m.

0 ,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0 ,—

Člen 1 1 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 7
Proizvodna dajatev

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

132 414 737,61

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki iz proizvodne dajatve, obračunane podjetjem, ki proizvajajo sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup v skladu s členom 128 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Države članice so v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2017 zadnjič zbrale in prijavile dodatno proizvodno dajatev, saj se sistem kvot za sladkor konča v tržnem letu 2016/2017, in sicer 30. septembra 2017. Vsi prihodki, zabeleženi v tem členu, bi se nanašali samo na morebitno ureditev nekaterih spisov, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), zlasti člen 16 Uredbe.

Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1), zlasti člen 51 Uredbe.

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671), zlasti člen 128 Uredbe.

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti točka (a) člena 2(1) Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

p.m.

7 041 840,96

Bolgarija

p.m.

p.m.

428 150,40

Češka

p.m.

p.m.

3 575 608,39

Danska

p.m.

p.m.

3 583 629,91

Nemčija

p.m.

p.m.

28 095 118,08

Estonija

0 ,—

Irska

p.m.

p.m.

0 ,—

Grčija

p.m.

p.m.

1 523 539,20

Španija

p.m.

p.m.

5 043 698,88

Francija

p.m.

p.m.

32 995 499,52

Hrvaška

p.m.

p.m.

1 875 051,11

Italija

p.m.

p.m.

4 226 872,80

Ciper

0 ,—

Latvija

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

866 419,20

Luksemburg

0 ,—

Madžarska

p.m.

p.m.

2 214 704,29

Malta

0 ,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

7 726 924,80

Avstrija

p.m.

p.m.

3 369 863,04

Poljska

p.m.

p.m.

13 713 542,56

Portugalska

p.m.

p.m.

60 000,00

Romunija

p.m.

p.m.

817 449,09

Slovenija

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovaška

p.m.

p.m.

1 405 120,80

Finska

p.m.

p.m.

777 590,40

Švedska

p.m.

p.m.

2 834 086,32

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

10 240 027,86

Člen 1 1 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

132 414 737,61

1 1 8
Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Opombe

Enkratni znesek se obračuna za dodatne kvote za sladkor ali dopolnilne kvote za izoglukozo, ki so bile dodeljene podjetjem v skladu s členom 58 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Vsi prihodki, zabeleženi v tem členu, bi se nanašali samo na morebitno ureditev nekaterih spisov, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), zlasti člen 8 ter člen 9(2) in (3) Uredbe.

Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti točka (a) člena 2(1) Sklepa.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

p.m.

0 ,—

Bolgarija

p.m.

p.m.

0 ,—

Češka

p.m.

p.m.

0 ,—

Danska

p.m.

p.m.

0 ,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0 ,—

Estonija

0 ,—

Irska

p.m.

p.m.

0 ,—

Grčija

p.m.

p.m.

0 ,—

Španija

p.m.

p.m.

0 ,—

Francija

p.m.

p.m.

0 ,—

Hrvaška

0 ,—

Italija

p.m.

p.m.

0 ,—

Ciper

0 ,—

Latvija

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luksemburg

0 ,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0 ,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0 ,—

Poljska

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0 ,—

Romunija

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0 ,—

Finska

p.m.

p.m.

0 ,—

Švedska

p.m.

p.m.

0 ,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0 ,—

Člen 1 1 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 9
Znesek za presežek

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

– 763 452,11

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki iz presežnih zneskov, ki ji države članice obračunajo in zaračunajo zadevnim proizvajalcem sladkorja na svojem ozemlju.

Po prenehanju sistema kvot za sladkor v tržnem letu 2016/2017, 30. septembra 2017, bi se vsi prihodki, zabeleženi v tem členu, nanašali samo na morebitno ureditev nekaterih spisov, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), zlasti člen 15.

Uredba Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja v sektorju sladkorja (UL L 176, 30.6.2006, str. 22).

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1), zlasti člen 64 Uredbe.

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671), zlasti člen 142 Uredbe.

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti točka (a) člena 2(1) Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

p.m.

5 851,42

Bolgarija

p.m.

p.m.

0 ,—

Češka

p.m.

p.m.

470,87

Danska

p.m.

p.m.

0 ,—

Nemčija

p.m.

p.m.

– 798 120,00

Estonija

0 ,—

Irska

p.m.

p.m.

0 ,—

Grčija

p.m.

p.m.

0 ,—

Španija

p.m.

p.m.

0 ,—

Francija

p.m.

p.m.

28 000,00

Hrvaška

p.m.

p.m.

0 ,—

Italija

p.m.

p.m.

0 ,—

Ciper

0 ,—

Latvija

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luksemburg

0 ,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0 ,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0 ,—

Poljska

p.m.

p.m.

345,60

Portugalska

p.m.

p.m.

0 ,—

Romunija

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0 ,—

Finska

p.m.

p.m.

0 ,—

Švedska

p.m.

p.m.

0 ,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0 ,—

Člen 1 1 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

– 763 452,11

POGLAVJE 1 2 —   CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI TOČKE (A) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

1 2 0
Carine in druge dajatve, določene na podlagi točke (a) člena 2(1) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

Opombe

Dodelitev carin kot lastnih sredstev za financiranje skupnih odhodkov je logična posledica prostega pretoka blaga v Uniji. Ta člen lahko vsebuje dajatve, premije, dopolnilne ali kompenzacijske zneske, dodatne zneske ali faktorje, dajatve po skupni carinski tarifi, ki so jih oziroma jih bodo določile institucije Evropske unije v zvezi s trgovino s tretjimi državami, ter carine na proizvode po potekli Pogodbi o Evropski skupnosti za premog in jeklo.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti točka (a) člena 2(1) Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

2 231 751 142

2 090 539 304

2 107 200 781,12

Bolgarija

85 589 891

75 163 384

75 762 431,29

Češka

282 787 246

260 937 526

263 017 183,29

Danska

360 488 843

336 078 921

338 757 451,16

Nemčija

4 316 437 269

4 036 010 894

4 068 177 667,50

Estonija

32 355 040

29 993 589

30 232 635,93

Irska

304 670 375

282 700 276

284 953 380,75

Grčija

171 054 793

157 974 689

159 233 738,66

Španija

1 628 890 605

1 518 592 776

1 530 695 871,72

Francija

1 685 105 856

1 622 999 000

1 635 934 207,99

Hrvaška

46 087 877

41 349 572

41 679 125,63

Italija

1 930 311 295

1 821 181 211

1 835 695 920,32

Ciper

23 314 503

21 391 107

21 561 592,56

Latvija

36 460 118

34 125 154

34 397 129,07

Litva

85 705 837

78 782 270

79 410 161,10

Luksemburg

23 145 219

21 476 193

21 647 357,28

Madžarska

158 338 358

145 591 630

146 751 986,87

Malta

12 601 119

11 692 439

11 785 627,36

Nizozemska

2 634 190 508

2 437 338 152

2 456 763 595,38

Avstrija

225 447 080

215 282 764

216 998 554,96

Poljska

718 731 428

648 795 652

653 966 515,47

Portugalska

169 070 922

155 122 962

156 359 283,02

Romunija

172 620 830

160 206 756

161 483 594,41

Slovenija

70 154 687

65 841 130

66 365 880,66

Slovaška

96 311 277

91 260 251

91 987 589,73

Finska

148 161 643

138 129 105

139 229 985,71

Švedska

545 422 296

519 284 469

523 423 136,32

Združeno kraljestvo

3 275 958 729

3 146 801 174

3 171 880 996,78

Člen 1 2 0 – Skupaj

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

POGLAVJE 1 3 —   LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S TOČKO (B) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

1 3 0
Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s točko (b) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

Opombe

Enotna stopnja, ki velja za vse države članice in je bila uporabljena na usklajenih osnovah za odmero DDV, določenih v skladu s pravili Unije, znaša 0,30 %. Osnova za odmero DDV, ki se upošteva za ta namen, za posamezno državo članico ne sme biti višja od 50 % BND.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti točka (b) člena 2(1) in člen 2(4) Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

596 875 500

577 260 600

545 106 000,00

Bolgarija

81 719 400

76 562 700

69 507 900,03

Češka

263 196 600

250 167 600

213 496 949,99

Danska

355 763 400

341 666 700

328 452 316,93

Nemčija

2 180 437 350

2 091 674 850

2 016 873 750,00

Estonija

38 415 900

36 316 200

32 566 200,00

Irska

274 269 900

259 996 800

246 984 000,00

Grčija

222 417 000

216 643 200

218 107 200,00

Španija

1 608 243 900

1 561 296 300

1 533 648 300,00

Francija

3 255 672 300

3 159 437 400

3 050 158 800,00

Hrvaška

78 574 650

75 265 050

70 301 169,23

Italija

2 116 640 700

2 059 044 000

1 948 907 400,00

Ciper

31 201 350

29 749 050

26 864 250,00

Latvija

37 007 700

34 463 700

31 988 700,00

Litva

55 587 300

52 542 000

49 670 100,00

Luksemburg

61 691 850

58 756 950

55 902 450,00

Madžarska

169 690 500

159 971 700

145 241 180,04

Malta

18 154 050

16 964 850

14 764 650,00

Nizozemska

488 400 750

467 872 500

456 466 950,00

Avstrija

530 600 100

513 051 600

504 234 000,00

Poljska

642 540 900

620 306 700

555 976 878,46

Portugalska

302 068 800

292 395 300

280 601 400,00

Romunija

235 882 500

219 374 100

190 049 828,81

Slovenija

66 093 300

62 349 300

57 555 900,00

Slovaška

96 972 600

92 256 000

86 551 200,00

Finska

304 539 300

296 342 400

282 305 100,00

Švedska

310 172 550

321 625 500

310 973 384,96

Združeno kraljestvo

3 315 837 000

3 205 532 700

3 260 771 183,69

Člen 1 3 0 – Skupaj

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

POGLAVJE 1 4 —   LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S TOČKO (C) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s točko (c) 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

Opombe

Sredstva iz naslova BND so dodatna sredstva, ki zagotavljajo prihodke, potrebne za pokritje odhodkov, ki presegajo znesek iz tradicionalnih lastnih sredstev, plačila iz naslova DDV in druge prihodke v vsakem letu posebej. Z uporabo sredstev iz naslova BND se zagotovi, da je splošni proračun Unije vedno uravnotežen vnaprej.

Vpoklicna stopnja BND se določi z dodatnimi prihodki, potrebnimi za financiranje v proračunu predvidenih odhodkov, ki jih ne pokrivajo druga sredstva (plačila iz naslova DDV, tradicionalna lastna sredstva in drugi prihodki). Tako se vpoklicna stopnja uporabi za BND vsake države članice.

Stopnja, ki se uporabi za bruto nacionalni dohodek držav članic v tem proračunskem letu, znaša 0,6512 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti točke (c) člena 2(1) Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

3 047 168 574

2 997 541 076

2 224 321 322,00

Bolgarija

365 042 957

350 519 667

249 118 217,99

Češka

1 344 773 264

1 307 203 659

899 574 414,96

Danska

2 052 996 922

2 014 016 541

1 517 509 577,09

Nemčija

23 431 327 562

22 920 282 521

16 999 731 324,00

Estonija

167 372 947

160 539 106

112 083 039,00

Irska

1 742 092 238

1 689 501 362

1 194 766 843,00

Grčija

1 240 552 303

1 216 146 546

938 172 223,00

Španija

8 194 487 726

8 021 346 698

5 977 648 307,00

Francija

16 188 935 777

15 959 932 571

11 998 557 213,00

Hrvaška

341 111 233

332 412 652

242 013 391,34

Italija

11 887 159 058

11 761 304 538

8 803 510 192,00

Ciper

135 452 477

131 388 481

92 458 646,00

Latvija

197 220 041

188 579 407

136 560 225,00

Litva

291 628 286

282 202 320

202 582 498,00

Luksemburg

267 818 985

259 503 628

192 399 373,00

Madžarska

877 763 099

840 675 079

603 567 727,52

Malta

78 811 046

74 926 287

50 815 472,00

Nizozemska

5 226 550 213

5 066 066 145

3 680 290 875,00

Avstrija

2 618 276 863

2 564 145 312

1 861 854 725,00

Poljska

3 276 819 614

3 216 602 038

2 250 568 425,47

Portugalska

1 323 889 089

1 299 512 218

965 745 390,00

Romunija

1 383 139 821

1 304 699 469

900 487 732,84

Slovenija

315 456 472

301 415 021

211 201 371,00

Slovaška

618 824 984

591 035 176

424 902 964,00

Finska

1 589 956 385

1 554 830 935

1 139 597 795,00

Švedska

3 132 498 640

3 294 326 658

2 515 688 127,93

Združeno kraljestvo

15 757 589 096

15 442 526 539

11 893 675 933,65

Člen 1 4 0 – skupaj

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

POGLAVJE 1 5 —   POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

1 5 0
Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2014/335/EU, Euratom

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

Opombe

Mehanizem za popravek proračunskega neravnovesja v dobro Združenega kraljestva (popravek za Združeno kraljestvo) sta junija 1984 uvedla Evropski svet v Fontainebleauju in iz njegovega zasedanja izhajajoči sklep o lastnih sredstvih iz leta 1985. Namen mehanizma je zmanjšati proračunsko neravnovesje Združenega kraljestva z zmanjšanjem plačil Združenega kraljestva Uniji.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

243 566 504

239 806 867

240 885 677,00

Bolgarija

29 178 641

28 041 992

26 978 571,00

Češka

107 490 516

104 577 854

97 645 267,59

Danska

164 100 302

161 123 729

164 335 860,59

Nemčija

322 179 902

315 179 541

316 145 831,00

Estonija

13 378 467

12 843 320

12 138 174,00

Irska

139 249 046

135 162 127

129 388 779,00

Grčija

99 159 919

97 293 176

101 600 542,00

Španija

655 002 400

641 717 317

647 356 946,00

Francija

1 294 015 214

1 276 813 669

1 299 398 854,00

Hrvaška

27 265 728

26 593 409

26 212 358,50

Italija

950 165 278

940 918 412

953 387 216,00

Ciper

10 826 997

10 511 235

10 012 925,00

Latvija

15 764 207

15 086 578

14 788 961,00

Litva

23 310 454

22 576 523

21 938 927,00

Luksemburg

21 407 327

20 760 600

20 836 132,00

Madžarska

70 161 425

67 255 010

65 407 118,88

Malta

6 299 530

5 994 192

5 503 126,00

Nizozemska

71 864 875

69 664 080

68 442 765,00

Avstrija

36 001 212

35 259 868

34 625 113,00

Poljska

261 922 988

257 332 005

243 976 363,43

Portugalska

105 821 201

103 962 530

104 586 612,00

Romunija

110 557 235

104 377 516

97 436 435,19

Slovenija

25 215 090

24 113 562

22 872 318,00

Slovaška

49 463 964

47 283 520

46 015 401,00

Finska

127 088 512

124 388 332

123 414 177,00

Švedska

43 071 742

45 300 679

46 755 771,58

Združeno kraljestvo

–5 023 528 676

–4 933 937 643

–4 848 248 104,74

Člen 1 5 0 — Skupaj

0

0

93 838 118,02

POGLAVJE 1 6 —   BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

1 6 0
Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za določene države članice v skladu s členom 2(5) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

Opombe

V ta člen se knjižijo bruto znižanja letnih prispevkov iz naslova BND za nekatere države članice v skladu s Sklepom Sveta 2014/335/EU, Euratom.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (UL L 168, 7.6.2014, str. 39), zlasti člen 10a(6) Uredbe.

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti člen 2(5) Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

31 777 303

31 354 572

31 242 775,00

Bolgarija

3 806 839

3 666 470

3 499 109,97

Češka

14 023 927

13 673 478

12 692 930,85

Danska

– 122 341 288

– 120 492 627

– 120 274 828,41

Nemčija

244 352 877

239 748 388

238 777 900,00

Estonija

1 745 444

1 679 255

1 574 316,00

Irska

18 167 355

17 672 349

16 781 672,00

Grčija

12 937 061

12 721 011

13 177 549,00

Španija

85 455 962

83 904 068

83 961 933,00

Francija

168 825 817

166 942 450

168 531 504,00

Hrvaška

3 557 268

3 477 069

3 398 205,80

Italija

123 964 872

123 024 391

123 653 935,00

Ciper

1 412 562

1 374 336

1 298 672,00

Latvija

2 056 703

1 972 559

1 918 122,00

Litva

3 041 237

2 951 864

2 845 470,00

Luksemburg

2 792 942

2 714 433

2 702 438,00

Madžarska

9 153 725

8 793 543

8 481 458,27

Malta

821 879

783 736

713 753,00

Nizozemska

– 714 009 525

– 703 806 977

– 705 644 524,00

Avstrija

27 304 620

26 821 210

26 151 576,00

Poljska

34 172 212

33 645 971

31 695 094,84

Portugalska

13 806 137

13 593 024

13 564 841,00

Romunija

14 424 031

13 647 284

12 618 440,52

Slovenija

3 289 728

3 152 830

2 966 530,00

Slovaška

6 453 397

6 182 286

5 968 179,00

Finska

16 580 811

16 263 683

16 006 769,00

Švedska

– 171 901 428

– 166 990 988

– 165 045 085,83

Združeno kraljestvo

164 327 532

161 530 332

166 350 295,86

Člen 1 6 0 — Skupaj

0

0

– 390 968,13

NASLOV 3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

% 2017–2019

 

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

 

3 0 2

Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

 

 

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 1 0 3

Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

Člen 3 1 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 2 0 3

Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

Člen 3 2 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Pobot popravkov lastnih sredstev iz naslovov DDV in BDN za pretekla proračunska leta

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

 

 

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

 

 

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Popravek za vpliv neudeležbe nekaterih držav članic v nekaterih politikah na področju svobode, varnosti in pravice

p.m.

p.m.

21 089 279,37

 

 

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

21 089 279,37

 

 

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 5 0 4

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

Člen 3 5 0 – Skupaj

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 6 0 4

Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

Člen 3 6 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

POGLAVJE 3 7

3 7 0

Popravek, ki se nanaša na izvajanje sklepov o sistemu virov lastnih sredstev

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

 

 

POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

 

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

555 542 325

6 416 271 648,60

 

POGLAVJE 3 0 —

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

POGLAVJE 3 1 —

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10B UREDBE (EU, EURATOM) ŠT. 609/2014

POGLAVJE 3 2 —

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10B UREDBE (EU, EURATOM) ŠT. 609/2014

POGLAVJE 3 3 —

POBOT POPRAVKOV LASTNIH SREDSTEV IZ NASLOVOV DDV IN BND ZA PRETEKLA PRORAČUNSKA LETA

POGLAVJE 3 4 —

POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA PODROČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

POGLAVJE 3 5 —

REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

POGLAVJE 3 6 —

REZULTAT VMESNIH POSODOBITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

POGLAVJE 3 7 —

POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA IZVAJANJE SKLEPOV O SISTEMU VIROV LASTNIH SREDSTEV

POGLAVJE 3 0 —   RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0 0
Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

Opombe

V skladu s členom 18 finančne uredbe se bilanca vsakega proračunskega leta, tj. presežek ali primanjkljaj, vnese v proračun za naslednje proračunsko leto kot prihodek ali odhodek.

Ustrezne ocene takšnih prihodkov ali odhodkov se vnesejo v proračun med proračunskim postopkom in, kadar je to primerno, v dopolnilno pismo, predloženo na podlagi člena 39 finančne uredbe. Sestavijo se v skladu z načeli, ki jih določa člen 1(1) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 608/2014.

Po pripravi zaključnega računa za vsako proračunsko leto se vsa odstopanja od ocen vnesejo v proračun za naslednje proračunsko leto s spremembo proračuna, ki jo mora Komisija predložiti v 15 dneh po predložitvi začasnega zaključnega računa.

Primanjkljaj se vnese v člen 27 02 01 izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 z dne 26. maja 2014 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 29).

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (UL L 168, 7.6.2014, str.39).

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti člen 7 Sklepa.

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1) in zlasti člen 18 Uredbe.

3 0 2
Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Opombe

V ta člen se knjižijo vsi presežki iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe, potem ko je bil dosežen ciljni znesek, v skladu s členom 3 in členom 4 Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 480/2009 z dne 25. maja 2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (UL L 145, 10.6.2009, str. 10).

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

POGLAVJE 3 1 —   NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10B UREDBE (EU, EURATOM) ŠT. 609/2014

3 1 0
Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 1 0 3
Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

363 238 228,31

Opombe

V skladu s členom 7(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 države članice Komisiji do 31. julija pošljejo poročilo o skupnem znesku osnove za sredstva iz naslova DDV za prejšnje koledarsko leto.

Vsaki državi članici se knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi navedenega poročila v skladu s pravili Unije, v dobro pa se ji knjiži dvanajst plačil, dejansko izvršenih v preteklem proračunskem letu.

Vsi popravki zgoraj omenjenih poročil, ki izhajajo iz kontrol Komisije v skladu s členom 9 Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, ali/in vse spremembe BND iz prejšnjih proračunskih let, ki so imele učinek na omejitev osnove za „DDV“, bodo privedle do popravka salda sredstev iz naslova „DDV“.

Komisija obvesti države članice o zneskih, ki so rezultat tega izračuna, pred 1. februarjem leta, ki sledi letu, v katerem so bili predloženi podatki za popravke.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9).

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (UL L 168, 7.6.2014, str. 39), zlasti člen 10b Uredbe.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

p.m.

1 616 868,44

Bolgarija

p.m.

p.m.

3 099 370,73

Češka

p.m.

p.m.

–1 684 777,81

Danska

p.m.

p.m.

2 454 498,84

Nemčija

p.m.

p.m.

–8 791 092,73

Estonija

p.m.

p.m.

839 918,01

Irska

p.m.

p.m.

10 947 219,48

Grčija

p.m.

p.m.

918 819,40

Španija

p.m.

p.m.

100 550 093,57

Francija

p.m.

p.m.

53 375 107,77

Hrvaška

p.m.

p.m.

3 667 055,04

Italija

p.m.

p.m.

183 983 664,11

Ciper

p.m.

p.m.

1 457 250,00

Latvija

p.m.

p.m.

2 344 393,28

Litva

p.m.

p.m.

1 286 638,94

Luksemburg

p.m.

p.m.

6 289 200,00

Madžarska

p.m.

p.m.

1 063 755,48

Malta

p.m.

p.m.

1 917 414,96

Nizozemska

p.m.

p.m.

3 517 550,15

Avstrija

p.m.

p.m.

6 915 902,12

Poljska

p.m.

p.m.

10 601 761,99

Portugalska

p.m.

p.m.

27 440 158,65

Romunija

p.m.

p.m.

6 183 495,19

Slovenija

p.m.

p.m.

– 628 210,65

Slovaška

p.m.

p.m.

6 977 963,74

Finska

p.m.

p.m.

–5 496 627,13

Švedska

p.m.

p.m.

4 139 845,97

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

–61 749 009,23

Postavka 3 1 0 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

363 238 228,31

POGLAVJE 3 2 —   NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10B UREDBE (EU, EURATOM) ŠT. 609/2014

3 2 0
Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 2 0 3
Uporaba člena 10b Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

340 566 248,38

Opombe

Na podlagi podatkov o skupnem BND po tržnih cenah in o sestavnih delih BND za preteklo leto, ki jih pošljejo države članice v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003, se vsaki državi članici knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi pravil Evropske unije, v dobro pa se ji knjižijo plačila, izvršena v navedenem preteklem finančnem letu.

Vsaka sprememba bruto nacionalnega proizvoda/bruto nacionalnega dohodka iz prejšnjih proračunskih let v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 ob upoštevanju členov 4 in 5 Uredbe pomeni, da mora vsaka zadevna država članica popraviti razliko, ugotovljeno v skladu s členom 10b(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014.

Komisija obvesti države članice o zneskih, ki so rezultat tega izračuna, pred 1. februarjem leta, ki sledi letu, v katerem so bili predloženi podatki za popravke.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL L 181, 19.7.2003, str. 1.)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (UL L 168, 7.6.2014, str. 39), zlasti člen 10b Uredbe.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

p.m.

–52 707 106,97

Bolgarija

p.m.

p.m.

26 434 579,84

Češka

p.m.

p.m.

62 994 165,62

Danska

p.m.

p.m.

59 878 983,07

Nemčija

p.m.

p.m.

129 816 096,70

Estonija

p.m.

p.m.

–4 772 620,65

Irska

p.m.

p.m.

191 061 168,85

Grčija

p.m.

p.m.

–20 257 758,68

Španija

p.m.

p.m.

– 221 817 747,68

Francija

p.m.

p.m.

– 272 145 059,89

Hrvaška

p.m.

p.m.

14 579 447,81

Italija

p.m.

p.m.

19 557 909,89

Ciper

p.m.

p.m.

5 639 594,25

Latvija

p.m.

p.m.

–2 417 710,93

Litva

p.m.

p.m.

–4 512 964,98

Luksemburg

p.m.

p.m.

27 321 477,54

Madžarska

p.m.

p.m.

– 253 984,53

Malta

p.m.

p.m.

8 648 786,17

Nizozemska

p.m.

p.m.

–94 361 861,40

Avstrija

p.m.

p.m.

7 289 969,59

Poljska

p.m.

p.m.

–30 861 719,32

Portugalska

p.m.

p.m.

–11 520 208,07

Romunija

p.m.

p.m.

25 052 996,45

Slovenija

p.m.

p.m.

– 166 424,67

Slovaška

p.m.

p.m.

29 826 941,83

Finska

p.m.

p.m.

41 354 263,29

Švedska

p.m.

p.m.

–67 222 728,74

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

474 127 763,99

Postavka 3 2 0 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

340 566 248,38

POGLAVJE 3 3 —   POBOT POPRAVKOV LASTNIH SREDSTEV IZ NASLOVOV DDV IN BND ZA PRETEKLA PRORAČUNSKA LETA

3 3 0
Pobot popravkov lastnih sredstev iz naslovov DDV in BDN za pretekla proračunska leta

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

Opombe

Rezultat izračuna za pobot popravkov lastnih sredstev iz naslovov DDV in BDN za pretekla proračunska leta.

Ta izračun je rezultat zmnožka skupnega zneska popravkov iz odstavkov 1 do 4 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014, razen posebnih popravkov iz odstavka 2(b) in (c), člena 10b(2) Uredbe Sveta št. 609/2014, z deležem, ki ga BND te države članice predstavlja v BND vseh držav članic, kakor je uporabljen 15. januarja za veljavni proračun za leto, ki sledi letu, v katerem so bili predloženi podatki za popravke.

Komisija obvesti države članice o zneskih, ki so rezultat tega izračuna, pred 1. februarjem leta, ki sledi letu, v katerem so bili predloženi podatki za popravke.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105).

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (UL L 168, 7.6.2014, str.39), zlasti člena 10b(5).

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

p.m.

–20 023 685,75

Bolgarija

p.m.

p.m.

–2 069 937,59

Češka

p.m.

p.m.

–7 708 758,40

Danska

p.m.

p.m.

–13 370 168,66

Nemčija

p.m.

p.m.

– 151 684 782,45

Estonija

p.m.

p.m.

–1 007 162,21

Irska

p.m.

p.m.

–9 401 217,55

Grčija

p.m.

p.m.

–8 360 378,20

Španija

p.m.

p.m.

–53 243 099,17

Francija

p.m.

p.m.

– 106 842 620,88

Hrvaška

p.m.

p.m.

–2 147 174,97

Italija

p.m.

p.m.

–78 554 215,62

Ciper

p.m.

p.m.

– 812 495,48

Latvija

p.m.

p.m.

–1 257 377,87

Litva

p.m.

p.m.

–1 815 537,51

Luksemburg

p.m.

p.m.

–1 667 725,14

Madžarska

p.m.

p.m.

–5 325 058,88

Malta

p.m.

p.m.

– 443 850,06

Nizozemska

p.m.

p.m.

–33 225 740,50

Avstrija

p.m.

p.m.

–16 402 787,28

Poljska

p.m.

p.m.

–20 982 390,99

Portugalska

p.m.

p.m.

–8 614 007,46

Romunija

p.m.

p.m.

–8 067 158,22

Slovenija

p.m.

p.m.

–1 856 725,49

Slovaška

p.m.

p.m.

–3 734 230,78

Finska

p.m.

p.m.

–9 960 386,59

Švedska

p.m.

p.m.

–22 995 966,44

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

– 114 668 685,88

Člen 3 3 0 — Skupaj

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

POGLAVJE 3 4 —   POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA PODROČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

3 4 0
Popravek za vpliv neudeležbe nekaterih držav članic v nekaterih politikah na področju svobode, varnosti in pravice

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

21 089 279,37

Opombe

Člen 3 Protokola o stališču Danske in člen 5 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki sta priložena Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, zagotavljata popolno izvzetje teh držav članic iz podpore za finančne posledice nekaterih posebnih politik na področju svobode, varnosti in pravice, razen glede z njimi povezanih upravnih stroškov. Zato imajo za vsako leto, ko ne sodelujejo, pravico do popravka plačanih lastnih sredstev.

Prispevek vsake države članice za mehanizem za popravke se izračuna tako, da se za proračunske odhodke, ki izhajajo iz te operacije ali politike, uporabi obseg skupnega bruto nacionalnega dohodka in njegovih sestavnih delov iz preteklega leta, ki ga države članice predložijo v skladu s členom 2(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (UL L 181, 19.7.2003, str. 1).

Komisija izračuna razliko za vse države členice in jih o tem obvesti pravočasno, da države članice lahko to razliko knjižijo na račun iz člena 9(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 prvi delovni dan decembra istega leta, v skladu s členom 11 navedene uredbe.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (UL L 168, 7.6.2014, str. 39), zlasti člen 11 Uredbe.

Protokol o stališču Danske, priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, zlasti člen 3 Protokola, ter Protokol o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, zlasti člen 5 Protokola.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

p.m.

5 479 033,53

Bolgarija

p.m.

p.m.

617 774,89

Češka

p.m.

p.m.

2 257 103,45

Danska

p.m.

p.m.

–18 755 977,08

Nemčija

p.m.

p.m.

41 121 122,06

Estonija

p.m.

p.m.

266 229,38

Irska

p.m.

p.m.

–9 005 469,35

Grčija

p.m.

p.m.

2 253 728,89

Španija

p.m.

p.m.

14 391 444,25

Francija

p.m.

p.m.

29 174 620,32

Hrvaška

p.m.

p.m.

579 805,34

Italija

p.m.

p.m.

21 675 849,43

Ciper

p.m.

p.m.

229 564,45

Latvija

p.m.

p.m.

320 023,50

Litva

p.m.

p.m.

478 008,34

Luksemburg

p.m.

p.m.

463 929,20

Madžarska

p.m.

p.m.

1 426 811,55

Malta

p.m.

p.m.

120 483,37

Nizozemska

p.m.

p.m.

8 934 340,18

Avstrija

p.m.

p.m.

4 544 405,82

Poljska

p.m.

p.m.

5 480 973,94

Portugalska

p.m.

p.m.

2 331 601,66

Romunija

p.m.

p.m.

2 060 313,10

Slovenija

p.m.

p.m.

505 626,07

Slovaška

p.m.

p.m.

1 029 668,26

Finska

p.m.

p.m.

2 802 879,28

Švedska

p.m.

p.m.

5 813 464,12

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

– 105 508 078,58

Člen 3 4 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

21 089 279,37

POGLAVJE 3 5 —   REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

3 5 0
Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 5 0 4
Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

Opombe

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo.

Zneski za leto 2017 ustrezajo rezultatu dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkom za leto 2013.

Zneski za leto 2018 ustrezajo rezultatu dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkom za leto 2014.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

1 189 588

3 427 431,00

Bolgarija

p.m.

1 314 590

1 515 290,00

Češka

p.m.

4 774 050

3 219 340,11

Danska

p.m.

6 637 880

6 898 097,50

Nemčija

p.m.

4 827 592

8 754 255,00

Estonija

p.m.

79 593

368 634,00

Irska

p.m.

17 082 160

5 640 096,00

Grčija

p.m.

1 707 571

2 191 253,00

Španija

p.m.

6 540 304

– 651 779,00

Francija

p.m.

23 264 515

18 525 521,00

Hrvaška

p.m.

827 042

838 270,64

Italija

p.m.

17 952 849

25 072 902,00

Ciper

p.m.

552 558

228 695,00

Latvija

p.m.

– 273 682

81 908,00

Litva

p.m.

389 961

1 117 632,00

Luksemburg

p.m.

396 101

2 999 679,00

Madžarska

p.m.

1 450 317

1 208 543,44

Malta

p.m.

287 498

320 388,00

Nizozemska

p.m.

1 144 795

1 151 037,00

Avstrija

p.m.

1 225 444

418 805,00

Poljska

p.m.

3 032 377

2 259 199,73

Portugalska

p.m.

904 421

1 399 728,00

Romunija

p.m.

974 427

2 859 474,14

Slovenija

p.m.

–64 803

916 682,00

Slovaška

p.m.

1 838 327

2 214 808,00

Finska

p.m.

2 716 018

4 965 839,00

Švedska

p.m.

793 690

522 925,32

Združeno kraljestvo

p.m.

– 101 565 183

–89 361 518,67

Postavka 3 5 0 4 – Skupaj

p.m.

0

9 103 136,21

POGLAVJE 3 6 —   REZULTAT VMESNIH POSODOBITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

3 6 0
Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 6 0 4
Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Opombe

V to postavko se knjiži razlika med prej predvidenim popravkom in zadnjo vmesno posodobitvijo popravka za Združeno kraljestvo pred končnim izračunom.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

p.m.

0 ,—

Bolgarija

p.m.

p.m.

0 ,—

Češka

p.m.

p.m.

0 ,—

Danska

p.m.

p.m.

0 ,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0 ,—

Estonija

p.m.

p.m.

0 ,—

Irska

p.m.

p.m.

0 ,—

Grčija

p.m.

p.m.

0 ,—

Španija

p.m.

p.m.

0 ,—

Francija

p.m.

p.m.

0 ,—

Hrvaška

p.m.

p.m.

0 ,—

Italija

p.m.

p.m.

0 ,—

Ciper

p.m.

p.m.

0 ,—

Latvija

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luksemburg

p.m.

p.m.

0 ,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0 ,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0 ,—

Poljska

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0 ,—

Romunija

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0 ,—

Finska

p.m.

p.m.

0 ,—

Švedska

p.m.

p.m.

0 ,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0 ,—

Postavka 3 6 0 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

POGLAVJE 3 7 —   POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA IZVAJANJE SKLEPOV O SISTEMU VIROV LASTNIH SREDSTEV

3 7 0
Popravek, ki se nanaša na izvajanje sklepov o sistemu virov lastnih sredstev

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

Opombe

Rezultat izračuna za retroaktivno izvajanje Sklepa o lastnih sredstvih 2014/335/EU, Euratom.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti člen 11.

Država članica

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

Belgija

p.m.

p.m.

–1 076 558,08

Bolgarija

p.m.

p.m.

7 719,32

Češka

p.m.

p.m.

– 145 344,04

Danska

p.m.

p.m.

– 569 108,73

Nemčija

p.m.

p.m.

–3 704 915,95

Estonija

p.m.

p.m.

5 660,71

Irska

p.m.

p.m.

– 108 190,77

Grčija

p.m.

p.m.

–61 944,21

Španija

p.m.

p.m.

–1 842 883,84

Francija

p.m.

p.m.

–4 803 792,87

Hrvaška

p.m.

p.m.

0 ,—

Italija

p.m.

p.m.

– 948 845,22

Ciper

p.m.

p.m.

– 144,39

Latvija

p.m.

p.m.

–8 593,12

Litva

p.m.

p.m.

–3 498,33

Luksemburg

p.m.

p.m.

99 647,37

Madžarska

p.m.

p.m.

–1 178,82

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

–1 406 520,53

Avstrija

p.m.

p.m.

– 448 092,49

Poljska

p.m.

p.m.

– 406 764,54

Portugalska

p.m.

p.m.

– 108 930,18

Romunija

p.m.

p.m.

–26 582,38

Slovenija

p.m.

p.m.

–63 127,98

Slovaška

p.m.

p.m.

–86 152,23

Finska

p.m.

p.m.

– 104 065,30

Švedska

p.m.

p.m.

209 114,48

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

– 408 616,56

Člen 3 7 0 — Skupaj

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

NASLOV 4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

% 2017–2019

 

POGLAVJE 4 0

4 0 0

Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnine ter članov upravnih organov Evropske investicijske banke, Evropske centralne banke, Evropskega investicijskega sklada, njihovega osebja in prejemnikov pokojnine

850 719 607

811 732 484

776 926 536,69

91,33

4 0 3

Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

p.m.

p.m.

93 408,96

 

4 0 4

Prihodki od posebnih in solidarnostnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

93 233 406

91 680 394

87 846 201,67

94,22

 

POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ

943 953 013

903 412 878

864 866 147,32

91,62

 

POGLAVJE 4 1

4 1 0

Prispevki osebja za pokojninsko zavarovanje

492 600 810

467 789 059

449 234 842,14

91,20

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja

120 495 963

135 112 882

127 565 848,16

105,87

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov

110 000

110 000

203 025,13

184,57

 

POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ

613 206 773

603 011 941

577 003 715,43

94,10

 

POGLAVJE 4 2

4 2 0

Prispevki delodajalca s strani decentraliziranih agencij in mednarodnih organizacij za pokojninsko zavarovanje

49 357 556

40 984 006

42 408 401,80

85,92

4 2 1

Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ

49 357 556

40 984 006

42 408 401,80

85,92

 

Naslov 4 – Skupaj

1 606 517 342

1 547 408 825

1 484 278 264,55

92,39

POGLAVJE 4 0 —

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

POGLAVJE 4 1 —

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

POGLAVJE 4 2 —

DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

POGLAVJE 4 0 —   RAZNI DAVKI IN ODBITKI

4 0 0
Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnine ter članov upravnih organov Evropske investicijske banke, Evropske centralne banke, Evropskega investicijskega sklada, njihovega osebja in prejemnikov pokojnine

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

850 719 607

811 732 484

776 926 536,69

Opombe

To so prihodki od vseh davkov na kakršne koli plače, mezde in prejemke, razen dajatev in družinskih dodatkov, ki se izplačujejo članom Komisije, uradnikom, drugim uslužbencem in osebam, ki prejemajo nadomestila ob prenehanju zaposlitve, kakor je navedeno v poglavju 01 vsakega naslova v izkazu odhodkov, ter osebam, ki prejemajo pokojnino.

Parlament

 

81 667 700

Svet

 

27 257 000

Komisija:

 

574 748 799

— upravna služba

(456 621 000 )

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(21 671 135 )

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(18 566 360 )

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(3 537 000 )

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(826 000 )

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(3 502 000 )

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luksemburgu (OIL)

(930 000 )

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(1 321 000 )

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(3 964 000 )

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

(409 325 )

 

— Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(131 609 )

 

— Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)

(111 831 )

 

— Skupno podjetje „Čisto nebo“

(302 742 )

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(334 732 )

 

— Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea, prej EAHC)

(302 961 )

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(1 676 235 )

 

— Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj) (ECSEL, prej Artemis in ENIAC)

(178 279 )

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(301 997 )

 

— Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

(1 096 202 )

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

(809 776 )

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(5 291 368 )

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(1 732 395 )

 

— Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

(1 773 210 )

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(1 419 303 )

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(565 650 )

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(3 954 283 )

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(1 562 444 )

 

— Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

(401 438 )

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(2 112 661 )

 

— Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

(818 103 )

 

— Agencija za evropski GNSS (GSA)

(893 549 )

 

— Evropsko skupno podjetje za visokozmogljivo računalništvo (EuroHPC)

(3 303 )

 

— Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

(157 669 )

 

— Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(208 212 )

 

— Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

(893 967 )

 

— Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

(2 754 662 )

 

— Evropski organ za delo (ELA)

(6 607 )

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(1 283 290 )

 

— Evropska agencija za zdravila (EMA)

(5 463 197 )

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(678 892 )

 

— Evropsko javno tožilstvo (EJT)

(13 139 )

 

— Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

(1 917 371 )

 

— Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(1 522 644 )

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(919 558 )

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(619 043 )

 

— Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol)

(3 887 344 )

 

— Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

(158 814 )

 

— Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

(349 998 )

 

— Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

(1 039 718 )

 

— Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO, prej OHIM)

(5 299 245 )

 

— Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

(929 083 )

 

— Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME, prej EACI)

(1 639 055 )

 

— Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (FCH)

(176 627 )

 

— Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA, prej TEN-T EA)

(1 114 542 )

 

— Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)

(305 734 )

 

— Izvajalska agencija za raziskave (REA)

(2 415 594 )

 

— Skupno podjetje Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

(79 279 )

 

— Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR)

(292 815 )

 

— Enotni odbor za reševanje

(2 145 646 )

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(1 355 163 )

 

Sodišče Evropske unije

 

30 429 728

Evropsko računsko sodišče

 

11 534 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

5 514 336

Evropski odbor regij

 

4 285 210

Evropski varuh človekovih pravic

 

651 834

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

663 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

22 878 000

Evropska investicijska banka

 

49 610 000

Evropska centralna banka

 

36 500 000

Evropski investicijski sklad

 

4 980 000

 

Skupaj

850 719 607

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12 Protokola.

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

Sklep Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (UL L 113, 4.5.1994, str. 15).

Sklep št. 1247/2002/ES Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 1. julija 2002 o predpisih in splošnih pogojih za izvajanje funkcije Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (UL L 183, 12.7.2002, str. 1).

Sklep Sveta 2009/909/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve predsednika Evropskega sveta (UL L 322, 9.12.2009, str. 35).

Sklep Sveta 2009/910/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (UL L 322, 9.12.2009, str. 36).

Sklep Sveta 2009/912/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve generalnega sekretarja Sveta Evropske unije (UL L 322, 9.12.2009, str. 38).

Uredba Sveta (EU) 2016/300 z dne 29. februarja 2016 o določitvi prejemkov nosilcev visokih javnih funkcij EU (UL L 58, 4.3.2016, str. 1).

4 0 3
Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

p.m.

p.m.

93 408,96

Opombe

Določbe glede prehodnega prispevka so se uporabljale do 30. junija 2003. Zato bo ta vrstica zajemala vse prihodke iz naslova preostalega zneska prehodnega prispevka iz plač članov Komisije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev.

Evropski parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija:

 

p.m.

— upravna služba

(p.m.)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(p.m.)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(p.m.)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(p.m.)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(p.m.)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(p.m.)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL)

(p.m.)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(p.m.)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(p.m.)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMEA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(p.m.)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(p.m.)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(p.m.)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(p.m.)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(p.m.)

 

— Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO, prej OHIM)

(p.m.)

 

— Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

(p.m.)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(p.m.)

 

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Evropsko računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Evropski odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66a v različici, ki je bila v veljavi do 15. decembra 2003.

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

4 0 4
Prihodki od posebnih in solidarnostnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

93 233 406

91 680 394

87 846 201,67

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki od posebnih in solidarnostnih dajatev na plače uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev v smislu člena 66a kadrovskih predpisov.

Parlament

 

11 657 200

Svet

 

3 621 000

Komisija:

 

64 077 432

— upravna služba

(39 785 000 )

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(4 504 675 )

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(3 435 023 )

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(697 000 )

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(161 000 )

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(641 000 )

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luksemburgu (OIL)

(172 000 )

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(250 000 )

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(858 000 )

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

(114 650 )

 

— Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(26 915 )

 

— Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)

(32 060 )

 

— Skupno podjetje „Čisto nebo“

(66 267 )

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(73 653 )

 

— Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea, prej EAHC)

(58 014 )

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(288 223 )

 

— Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj) (ECSEL, prej Artemis in ENIAC)

(39 828 )

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(71 645 )

 

— Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

(229 496 )

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

(179 589 )

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(1 286 299 )

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(281 881 )

 

— Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

(577 599 )

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(260 630 )

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(146 657 )

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(760 024 )

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(257 810 )

 

— Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

(106 424 )

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(498 613 )

 

— Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

(153 543 )

 

— Agencija za evropski GNSS (GSA)

(246 783 )

 

— Evropsko skupno podjetje za visokozmogljivo računalništvo (EuroHPC)

(596)

 

— Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

(44 303 )

 

— Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(68 867 )

 

— Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

(204 232 )

 

— Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

(640 255 )

 

— Evropski organ za delo (ELA)

(1 192 )

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(367 056 )

 

— Evropska agencija za zdravila (EMA)

(853 721 )

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(173 389 )

 

— Evropsko javno tožilstvo (EJT)

(3 692 )

 

— Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

(349 062 )

 

— Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(302 291 )

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(199 868 )

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(140 640 )

 

— Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol)

(893 019 )

 

— Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

(41 922 )

 

— Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

(91 984 )

 

— Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

(221 691 )

 

— Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO, prej OHIM)

(1 218 936 )

 

— Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

(174 375 )

 

— Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME, prej EACI)

(270 548 )

 

— Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (FCH)

(41 096 )

 

— Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA, prej TEN-T EA)

(191 918 )

 

— Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)

(64 713 )

 

— Izvajalska agencija za raziskave (REA)

(416 531 )

 

— Skupno podjetje Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

(14 308 )

 

— Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR)

(67 362 )

 

— Enotni odbor za reševanje

(461 200 )

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(298 364 )

 

Sodišče Evropske unije

 

5 307 730

Evropsko računsko sodišče

 

2 100 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

1 076 249

Evropski odbor regij

 

859 920

Evropski varuh človekovih pravic

 

111 875

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

131 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

4 291 000

 

Skupaj

93 233 406

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

Sklep Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (UL L 113, 4.5.1994, str. 15).

Sklep št. 1247/2002/ES Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 1. julija 2002 o predpisih in splošnih pogojih za izvajanje funkcije Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (UL L 183, 12.7.2002, str. 1).

Sklep Sveta 2009/909/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve predsednika Evropskega sveta (UL L 322, 9.12.2009, str. 35).

Sklep Sveta 2009/910/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (UL L 322, 9.12.2009, str. 36).

Sklep Sveta 2009/912/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve generalnega sekretarja Sveta Evropske unije (UL L 322, 9.12.2009, str. 38).

Uredba Sveta (EU) 2016/300 z dne 29. februarja 2016 o določitvi prejemkov nosilcev visokih javnih funkcij EU (UL L 58, 4.3.2016, str. 1).

POGLAVJE 4 1 —   PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

4 1 0
Prispevki osebja za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

Proračunsko leto 2017

492 600 810

467 789 059

449 234 842,14

Opombe

Prihodki predstavljajo prispevke osebja za financiranje pokojninske sheme.

</

Parlament

 

68 453 000

Svet

 

24 379 000

Komisija:

 

340 464 225

— upravna služba

(199 966 000 )

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(22 774 347 )

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(16 754 538 )

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(3 303 000 )

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(966 000 )

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(6 095 000 )

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luksemburgu (OIL)

(1 594 000 )

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(2 537 000 )

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(4 649 000 )

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

(667 648 )

 

— Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(160 119 )

 

— Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)

(207 970 )

 

— Skupno podjetje „Čisto nebo“

(328 180 )

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(392 531 )

 

— Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea, prej EAHC)

(431 664 )

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(2 488 690 )

 

— Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj) (ECSEL, prej Artemis in ENIAC)

(224 465 )

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(459 183 )

 

— Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

(1 353 361 )

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

(1 385 734 )

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(6 287 881 )

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(1 470 596 )

 

— Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

(3 369 014 )

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(1 746 912 )

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(829 821 )

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(4 254 724 )