ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 67

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
7. marca 2019


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

*

Prijatie všeobecného rozpočtu Európskej únie (EÚ, Euratom) 2019/333 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platnosťou

1

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 21 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do hláv 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy.

Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.

Rozpočtové poznámky sú vykonateľné, len pokiaľ nemenia alebo nerozširujú rozsah platného právneho základu, nezasahujú do administratívnej autonómnosti inštitúcií a pokiaľ môžu byť pokryté z dostupných zdrojov (ako sa uvádza v prílohe k listu o vykonateľnosti z 28. októbra 2015).

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZPOČTY

7.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/1


PRIJATIE

všeobecného rozpočtu Európskej únie (EÚ, Euratom) 2019/333 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platnosťou

PREDSEDA EURÓPSKEHO PARLAMENTU,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (3),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (4),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (5),

so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý prijala Komisia 21. júna 2018,

so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorú prijala Rada 4. septembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu 13. septembra 2018,

so zreteľom na opravný list č. 1/2019 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý Komisia predložila 16. októbra 2018,

so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019,

so zreteľom na pozmeňujúce návrhy k návrhu všeobecného rozpočtu, ktoré Európsky parlament prijal 24. októbra 2018,

so zreteľom na list predsedu Rady z 24. októbra 2018, v ktorom uviedol, že Rada nemôže schváliť všetky pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom,

so zreteľom na list predsedovi Rady z 29. októbra 2018, ktorým sa zvoláva Zmierovací výbor,

so zreteľom na schôdze Zmierovacieho výboru zo 7., 16. a z 19. novembra 2018,

so zreteľom na skutočnosť, že Zmierovací výbor sa nedohodol na spoločnom texte v lehote 21 dní uvedenej v článku 314 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý Komisia predložila 30. novembra 2018 v súlade s článkom 314 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na pozíciu k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorú prijala Rada 11. decembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň,

so zreteľom na to, že Európsky parlament schválil 12. decembra 2018 pozíciu Rady,

so zreteľom na články 90 a 91 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

VYHLASUJE:

Jediný článok

Postup stanovený v článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je skončený a všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 je s konečnou platnosťou prijatý.

V Štrasburgu 12. decembra 2018

predseda

A. TAJANI


(1)  Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


OBSAH

VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV

A. Úvod a financovanie všeobecného rozpočtu 12
B. Všeobecný výkaz príjmov podľa jednotlivých položiek rozpočtu 22
C. Zamestnanci podľa plánu stavu zamestnancov 167
D. Budovy 168

VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA SEKCIE

Oddiel I: Európsky parlament 175
— Príjmy 176
— Výdavky 191
— Zamestnanci 253
Oddiel II: Európska rada a Rada 254
— Príjmy 255
— Výdavky 272
— Zamestnanci 317
Oddiel III: Komisa 318
— Príjmy 319
— Výdavky 1935
— Zamestnanci 1945
Oddiel IV: Súdny dvor Európskej únie 1996
— Príjmy 1997
— Výdavky 2009
— Zamestnanci 2044
Oddiel V: Dvor audítorov 2045
— Príjmy 2046
— Výdavky 2059
— Zamestnanci 2090
Oddiel VI: Európsky hospodársky a sociálny výbor 2092
— Príjmy 2093
— Výdavky 2105
— Zamestnanci 2142
Oddiel VII: Európsky výbor regiónov 2143
— Príjmy 2144
— Výdavky 2157
— Zamestnanci 2191
Oddiel VIII: Európsky ombudsman 2192
— Príjmy 2193
— Výdavky 2209
— Zamestnanci 2238
Oddiel IX: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 2239
— Príjmy 2240
— Výdavky 2253
— Zamestnanci 2286
Oddiel X: Európska služba pre vonkajšiu činnosť 2288
— Príjmy 2289
— Výdavky 2306
— Zamestnanci 2350

OBSAH

VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV

A. Úvod a financovanie všeobecného rozpočtu 12
B. Všeobecný výkaz príjmov podľa jednotlivých položiek rozpočtu 22

— Hlava 1:

Vlastné zdroje 23

— Hlava 3:

Prebytky, zostatky a úpravy 47

— Hlava 4:

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a iných orgánoch Únie 65

— Hlava 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcií 79

— Hlava 6:

Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie 92

— Hlava 7:

Úroky z omeškania a pokuty 144

— Hlava 8:

Operácie prijímania a poskytovania úverov 151

— Hlava 9:

Rôzne príjmy 165
C. Zamestnanci podľa plánu stavu zamestnancov 167
D. Budovy 168

VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA SEKCIE

Oddiel I: Európsky parlament 175
— Príjmy 176

— Hlava 4:

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie 177

— Hlava 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie 180

— Hlava 6:

Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie 187

— Hlava 9:

Rôzne príjmy 189
— Výdavky 191

— Hlava 1:

Osoby pracujúce v inštitúcii 193

— Hlava 2:

Budovy, hnuteľný majetok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky 215

— Hlava 3:

Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie 228

— Hlava 4:

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie 244

— Hlava 5:

Úrad pre Európske politické strany a Európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností 248

— Hlava 10:

Ostatné výdavky 250
— Zamestnanci 253
Oddiel II: Európska rada a Rada 254
— Príjmy 255

— Hlava 4:

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a iných orgánoch únie 256

— Hlava 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie 259

— Hlava 6:

Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie 265

— Hlava 7:

Úroky z omeškania a pokuty 268

— Hlava 9:

Rôzne príjmy 270
— Výdavky 272

— Hlava 1:

Osoby pracujúce v inštitúcii 273

— Hlava 2:

Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky 297

— Hlava 10:

Ostatné výdavky 315
— Zamestnanci 317
Oddiel III: Komisa 318
— Príjmy 319

— Hlava 4:

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a iných orgánoch Únie 320

— Hlava 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie 325

— Hlava 6:

Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie 333

— Hlava 7:

Úroky z omeškania a pokuty 382

— Hlava 8:

Operácie prijímania a poskytovania úverov 389

— Hlava 9:

Rôzne príjmy 396
VŠEOBECNÝ PREHĽAD ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV (2019 A 2018) A PLNENIA (2017) 398

— Hlava XX:

Administratívne výdavky vyčlenené na jednotlivé oblasti politiky 403

— Hlava 01:

Hospodárske a finančné veci 420

— Hlava 02:

Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP 457

— Hlava 03:

Hospodárska súťaž 544

— Hlava 04:

Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 549

— Hlava 05:

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 630

— Hlava 06:

Mobilita a doprava 712

— Hlava 07:

Životné prostredie 769

— Hlava 08:

Výskum a inovácia 815

— Hlava 09:

Komunikačné siete, obsah a technológie 873

— Hlava 10:

Priamy výskum 956

— Hlava 11:

Námorné záležitosti a rybárstvo 985

— Hlava 12:

Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov 1029

— Hlava 13:

Regionálna a mestská politika 1046

— Hlava 14:

Dane a colná únia 1121

— Hlava 15:

Vzdelávanie a kultúra 1134

— Hlava 16:

Komunikácia 1210

— Hlava 17:

Zdravie a bezpečnosť potravín 1230

— Hlava 18:

Migrácia a vnútorné záležitosti 1277

— Hlava 19:

Nástroje zahraničnej politiky 1342

— Hlava 20:

Obchod 1376

— Hlava 21:

Medzinárodná spolupráca a rozvoj 1388

— Hlava 22:

Európska susedská politika a rokovania o rozšírení 1475

— Hlava 23:

Humanitárna pomoc a civilná ochrana 1523

— Hlava 24:

Boj proti podvodom 1547

— Hlava 25:

Koordinácia politiky Komisie a právne poradenstvo 1554

— Hlava 26:

Administratíva Komisie 1567

— Hlava 27:

Rozpočet 1621

— Hlava 28:

Audit 1630

— Hlava 29:

Štatistika 1634

— Hlava 30:

Dôchodky a súvisiace výdavky 1642

— Hlava 31:

Jazykové služby 1655

— Hlava 32:

Energetika 1666

— Hlava 33:

Spravodlivosť a spotrebitelia 1713

— Hlava 34:

Klíma 1752

— Hlava 40:

Rezervy 1768

Prílohy

— Európsky hospodársky priestor 1776
— Zoznam rozpočtových riadkov otvorených pre kandidátske krajiny a v náležitých prípadoch pre potenciálnych kandidátov západného balkánu a niektoré partnerské krajiny 1798
— Operácie prijímania a poskytovania úverov – Operácie prijímania a poskytovania úverov zaručené rozpočtom únie (indikatívne údaje) 1801
— Úrad pre publikácie 1838
— Príjmy 1839
— Výdavky 1844
— Európsky úrad pre boj proti podvodom 1857
— Príjmy 1858
— Výdavky 1863
— Európsky úrad pre výber pracovníkov 1876
— Príjmy 1877
— Výdavky 1882
— Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov 1897
— Príjmy 1898
— Výdavky 1903
— Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel 1913
— Príjmy 1914
— Výdavky 1919
— Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Luxemburg 1929
— Príjmy 1930
— Výdavky 1935
— Zamestnanci 1945
Oddiel IV: Súdny dvor Európskej únie 1996
— Príjmy 1997

— Hlava 4:

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie 1998

— Hlava 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie 2001

— Hlava 9:

Rôzne príjmy 2007
— Výdavky 2009

— Hlava 1:

Osoby pracujúce v inštitúcii 2010

— Hlava 2:

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky 2027

— Hlava 3:

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie 2040

— Hlava 10:

Ostatné výdavky 2042
— Zamestnanci 2044
Oddiel V: Dvor audítorov 2045
— Príjmy 2046

— Hlava 4:

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a iných orgánoch únie 2047

— Hlava 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie 2050

— Hlava 9:

Rôzne príjmy 2057
— Výdavky 2059

— Hlava 1:

Osoby pracujúce v inštitúcii 2060

— Hlava 2:

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky 2075

— Hlava 10:

Ostatné výdavky 2088
— Zamestnanci 2090
Oddiel VI: Európsky hospodársky a sociálny výbor 2092
— Príjmy 2093

— Hlava 4:

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a ostatných orgánoch Únie 2094

— Hlava 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie 2097

— Hlava 9:

Rôzne príjmy 2103
— Výdavky 2105

— Hlava 1:

Osoby pracujúce v inštitúcii 2106

— Hlava 2:

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky 2124

— Hlava 10:

Ostatné výdavky 2140
— Zamestnanci 2142
Oddiel VII: Európsky výbor regiónov 2143
— Príjmy 2144

— Hlava 4:

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a ostatných orgánoch Únie 2145

— Hlava 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie 2148

— Hlava 9:

Rôzne príjmy 2155
— Výdavky 2157

— Hlava 1:

Osoby pracujúce v inštitúcii 2158

— Hlava 2:

Budovy, nábytok, zariadenie a iné prevádzkové výdavky 2174

— Hlava 10:

Ostatné výdavky 2189
— Zamestnanci 2191
Oddiel VIII: Európsky ombudsman 2192
— Príjmy 2193

— Hlava 4:

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a ostatných orgánoch Únie 2194

— Hlava 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie 2198

— Hlava 6:

Príspevky a úhrady v rámci dohôd a programov Únie 2205

— Hlava 9:

Rôzne príjmy 2207
— Výdavky 2209

— Hlava 1:

Výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 2210

— Hlava 2:

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky 2223

— Hlava 3:

Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie 2230

— Hlava 10:

Ostatné výdavky 2236
— Zamestnanci 2238
Oddiel IX: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 2239
— Príjmy 2240

— Hlava 4:

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a iných orgánoch únie 2241

— Hlava 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie 2244

— Hlava 9:

Rôzne príjmy 2251
— Výdavky 2253

— Hlava 1:

Výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 2254

— Hlava 2:

Budovy, vybavenie a výdavky spojené s prevádzkou inštitúcie 2267

— Hlava 3:

Európsky výbor pre ochranu údajov 2272

— Hlava 10:

Ostatné výdavky 2284
— Zamestnanci 2286
Oddiel X: Európska služba pre vonkajšiu činnosť 2288
— Príjmy 2289

— Hlava 4:

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a iných orgánoch únie 2290

— Hlava 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie 2293

— Hlava 6:

Príspevky a úhrady v rámci dohôd a programov Únie 2300

— Hlava 7:

Úroky z omeškania a pokuty 2302

— Hlava 9:

Rôzne príjmy 2304
— Výdavky 2306

— Hlava 1:

Zamestnanci v ústrediach 2307

— Hlava 2:

Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky v ústrediach 2321

— Hlava 3:

Delegácie 2339

— Hlava 10:

Ostatné výdavky 2348
— Zamestnanci 2350

A.   ÚVOD A FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

ÚVOD

Všeobecný rozpočet Únie je nástrojom, ktorým sa ustanovuje a schvaľuje celková výška príjmov a výdavkov, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre Európsku úniu a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu na každý rok.

Rozpočet sa zostavuje a plní v súlade so zásadami jednotnosti, správnosti rozpočtu, ročnej platnosti, vyrovnanosti, zúčtovacej jednotky, všeobecnosti, špecifikácie, riadneho finančného hospodárenia a transparentnosti.

Zásada jednotnostizásada správnosti rozpočtu znamená, že všetky príjmy a výdavky Únie musia byť zahrnuté do jednotného dokumentu, ak je nimi rozpočet zaťažený.

Zásada ročnej platnosti znamená, že rozpočet sa prijíma naraz na jeden rozpočtový rok a že tak viazané, ako aj platobné rozpočtové prostriedky na bežný rozpočtový rok sa musia v zásade vyčerpať v priebehu roka.

Zásada vyrovnanosti znamená, že predpovede príjmov na rozpočtový rok musia zodpovedať výdavkovým rozpočtovým prostriedkom na daný rok: pôžička na pokrytie akéhokoľvek rozpočtového schodku, ktorý môže vzniknúť, nie je zlučiteľná so systémom vlastných zdrojov a nebude schválená.

V súlade so zásadou zúčtovacej jednotky sa rozpočet zostavuje a plní v eurách a účty sa vykazujú v eurách.

Zásada všeobecnosti znamená, že celkové príjmy majú pokryť celkové výdavkové rozpočtové prostriedky s výnimkou obmedzeného množstva príjmových položiek priradených konkrétnym výdavkovým položkám. Príjmy a výdavky sú zahrnuté v rozpočte vcelku bez akýchkoľvek vzájomných úprav.

Zásada špecifikácie znamená, že všetky rozpočtové prostriedky musia mať stanovený účel a musia byť priradené k špecifickému cieľu na účel ochrany pred ich zámenou.

Zásada riadneho finančného hospodárenia je vymedzená odkazom na zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.

Rozpočet sa zostavuje v súlade so zásadou transparentnosti, čo zahŕňa zabezpečenie spoľahlivých informácií o jeho plnení a účtoch.

Rozpočet uvádza rozpočtové prostriedky a zdroje podľa účelu (zostavovanie rozpočtu na základe činností) s cieľom zvýšiť transparentnosť rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k cieľom riadneho finančného hospodárenia, a najmä efektívnosť a účinnosť.

Výdavky schválené v tomto rozpočte dosahujú spolu 165 605 645 322 EUR vo forme viazaných rozpočtových prostriedkov a 148 198 939 744 EUR vo forme platobných rozpočtových prostriedkov, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 predstavuje rozdiel + 3,05 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a + 2,37 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov.

Rozpočtové príjmy dosahujú celkovo 148 198 939 744 EUR. Jednotná sadzba uplatňovaná na zdroj založený na DPH je 0,30 % (s výnimkou Nemecka, Holandska a Švédska, pre ktoré bola sadzba stanovená na 0,15 % počas obdobia rokov 2014 – 2020), zatiaľ čo jednotná sadzba uplatňovaná na zdroj založený na HND je 0,6512 %. Tradičné vlastné zdroje predstavujú 14,49 % financovania rozpočtu na rok 2019. Zdroj založený na DPH predstavujú 11,97 % a zdroj založený na HND 72,26 %. Iné príjmy na tento rozpočtový rok sa odhadujú na 1 894 392 136 EUR.

Vlastné zdroje potrebné na financovanie rozpočtu na rok 2019 predstavujú 0,89 % celkového HND.

Nasledujúce tabuľky obsahujú podrobný opis metódy výpočtu financovania rozpočtu na rok 2019.

FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú pokryť počas rozpočtového roka 2019 podľa článku 1 rozhodnutia Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

VÝDAVKY

Opis

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018 (1)

Zmena (%)

1.

Inteligentný a inkluzívny rast

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Udržateľný rast: prírodné zdroje

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Bezpečnosť a občianstvo

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Globálna Európa

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Administratíva

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Kompenzácie

p.m.

p.m.

Osobitné nástroje

411 500 000

551 238 311

–25,35

Celkové výdavky  (2)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


PRÍJMY

Opis

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018 (3)

Zmena (%)

Rôzne príjmy (hlavy 4 až 9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku (kapitola 3 0, článok 3 0 0)

p.m.

555 542 325

Vrátenie prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia (kapitola 3 0, článok 3 0 2)

p.m.

p.m.

Čistý zostatok vlastných zdrojov založených na DPH a vlastných zdrojov založených na HNP/HND za predchádzajúce roky (kapitoly 3 1, 3 2 a 3 3)

p.m.

p.m.

Celkové príjmy pre hlavy 3 až 9

1 894 392 136

2 404 188 261

–21,20

Čistá suma ciel a odvodov z produkcie cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Vlastný zdroj založený na DPH pri jednotnej sadzbe (tabuľky 1 a 2, kapitola 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Zvyšok financovaný z dodatočného zdroja (vlastné zdroje založené na HND, tabuľka 3, kapitola 1 4)

107 094 715 672

105 143 181 650

+1,86

Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú pokryť z vlastných zdrojov uvedených v článku 2 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (4)

146 304 547 608

142 363 728 037

+2,77

Celkové príjmy  (5)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TABUĽKA 1

Výpočet obmedzenia harmonizovaných základov dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

Členský štát

1 % neobmedzeného základu DPH

1 % hrubého národného dôchodku

Sadzba obmedzenia (v %)

1 % hrubého národného dôchodku vynásobené sadzbou obmedzenia

1 % neobmedzeného základu DPH (6)

Členské štáty, ktorých základ DPH je obmedzený

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgicko

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bulharsko

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Česko

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Dánsko

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Nemecko

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Estónsko

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Írsko

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Grécko

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Španielsko

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Francúzsko

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Chorvátsko

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Chorvátsko

Taliansko

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Cyprus

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Cyprus

Lotyšsko

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Litva

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luxembursko

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luxembursko

Maďarsko

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

Holandsko

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Rakúsko

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Poľsko

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugalsko

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Rumunsko

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Slovinsko

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Slovensko

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Fínsko

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Švédsko

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Spojené kráľovstvo

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Súčet

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


TABUĽKA 2

Rozdelenie vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 3)

Členský štát

1 % obmedzeného základu DPH

Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na DPH (v %)

Vlastné zdroje založené na DPH pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bulharsko

272 398 000

0,30

81 719 400

Česko

877 322 000

0,30

263 196 600

Dánsko

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Nemecko

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Estónsko

128 053 000

0,30

38 415 900

Írsko

914 233 000

0,30

274 269 900

Grécko

741 390 000

0,30

222 417 000

Španielsko

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Francúzsko

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Chorvátsko

261 915 500

0,30

78 574 650

Taliansko

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Cyprus

104 004 500

0,30

31 201 350

Lotyšsko

123 359 000

0,30

37 007 700

Litva

185 291 000

0,30

55 587 300

Luxembursko

205 639 500

0,30

61 691 850

Maďarsko

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

Holandsko

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Rakúsko

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Poľsko

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugalsko

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Rumunsko

786 275 000

0,30

235 882 500

Slovinsko

220 311 000

0,30

66 093 300

Slovensko

323 242 000

0,30

96 972 600

Fínsko

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Švédsko

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Spojené kráľovstvo

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Súčet

69 058 926 000

 

17 738 667 150


TABUĽKA 3

Stanovenie jednotnej sadzby a rozdelenie zdrojov založených na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 4)

Členský štát

1 % hrubého národného dôchodku

Jednotná sadzba „dodatočného základu“‚ vlastné zdroje

„Dodatočný základ“‚ vlastné zdroje pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

4 679 416 000

 

3 047 168 574

Bulharsko

560 582 000

 

365 042 957

Česko

2 065 115 000

 

1 344 773 264

Dánsko

3 152 706 000

 

2 052 996 922

Nemecko

35 982 561 000

 

23 431 327 562

Estónsko

257 028 000

 

167 372 947

Írsko

2 675 262 000

 

1 742 092 238

Grécko

1 905 067 000

 

1 240 552 303

Španielsko

12 583 950 000

 

8 194 487 726

Francúzsko

24 860 707 000

 

16 188 935 777

Chorvátsko

523 831 000

 

341 111 233

Taliansko

18 254 639 000

 

11 887 159 058

Cyprus

208 009 000

 

135 452 477

Lotyšsko

302 863 000

0,6511857  (7)

197 220 041

Litva

447 842 000

 

291 628 286

Luxembursko

411 279 000

 

267 818 985

Maďarsko

1 347 946 000

 

877 763 099

Malta

121 027 000

 

78 811 046

Holandsko

8 026 206 000

 

5 226 550 213

Rakúsko

4 020 784 000

 

2 618 276 863

Poľsko

5 032 082 000

 

3 276 819 614

Portugalsko

2 033 044 000

 

1 323 889 089

Rumunsko

2 124 033 000

 

1 383 139 821

Slovinsko

484 434 000

 

315 456 472

Slovensko

950 305 000

 

618 824 984

Fínsko

2 441 633 000

 

1 589 956 385

Švédsko

4 810 454 000

 

3 132 498 640

Spojené kráľovstvo

24 198 305 000

 

15 757 589 096

Súčet

164 461 110 000

 

107 094 715 672


TABUĽKA 4

Výpočet hrubého zníženia príspevku Dánska, Holandska a Švédska založeného na HND a jeho financovanie podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 6)

Členský štát

Hrubé zníženie

Percentuálny podiel základu HND

Kľúč pre HND uplatnený na hrubé zníženie

Financovanie zníženia

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgicko

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bulharsko

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Česko

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Dánsko

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Nemecko

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Estónsko

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Írsko

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Grécko

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Španielsko

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Francúzsko

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Chorvátsko

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Taliansko

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Cyprus

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Lotyšsko

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Litva

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luxembursko

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Maďarsko

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

Holandsko

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Rakúsko

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Poľsko

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugalsko

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Rumunsko

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Slovinsko

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Slovensko

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Fínsko

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Švédsko

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Spojené kráľovstvo

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Súčet

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0


TABUĽKA 5

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo za rok 2018 podľa článku 4 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 5)

Opis

Koeficient (8) (%)

Suma

1.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na teoretických neobmedzených základoch DPH

16,1945

 

2.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených v dôsledku rozšírenia

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Celkové pridelené výdavky

 

127 599 039 596

5.

Výdavky spojené s rozšírením (9)

 

27 076 886 462

6.

Celkové pridelené výdavky upravené v dôsledku rozšírenia = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Výhoda pre Spojené kráľovstvo (10)

 

854 326 562

9.

Základná korekcia pre Spojené kráľovstvo = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Neočakávané zisky získané z tradičných vlastných zdrojov (11)

 

–15 094 049

11.

Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) – (10)

 

5 023 528 676


TABUĽKA 6

Výpočet financovania korekcie pre Spojené kráľovstvo vo výške –5 023 528 676  EUR (Kapitola 1 5)

Členský štát

Percentuálny podiel základu HND

Podiely bez Spojeného kráľovstva

Podiely bez Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska a Spojeného kráľovstva

Tri štvrtiny podielu Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska v stĺpci 2

Stĺpec 4 rozdelený v súlade so stĺpcom 3

Rozsah financovania

Rozsah financovania použitý na korekciu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgicko

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bulharsko

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Česko

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Dánsko

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Nemecko

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Estónsko

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Írsko

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Grécko

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Španielsko

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Francúzsko

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Chorvátsko

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Taliansko

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Cyprus

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Lotyšsko

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Litva

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luxembursko

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Maďarsko

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Holandsko

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Rakúsko

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Poľsko

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugalsko

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Rumunsko

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Slovinsko

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Slovensko

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Fínsko

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Švédsko

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Spojené kráľovstvo

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Súčet

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Výpočty sa uskutočnili s presnosťou na 15 desatinných miest.

TABUĽKA 7

Súhrnný prehľad financovania (12) všeobecného rozpočtu podľa druhu vlastných zdrojov a podľa členského štátu

Členský štát

Tradičné vlastné zdroje (TVZ)

Vlastné zdroje založené na DPH a HND vrátane úprav

Celkové vlastné zdroje (13)

Čisté odvody z produkcie cukru (80 %)

Čisté colné poplatky (80 %)

Celkové čisté tradičné vlastné zdroje (80 %)

Náklady na výber (20 % z vybranej sumy TVZ) (p.m.)

Vlastný zdroj založený na DPH

Vlastný zdroj založený na HND

Zníženie v prospech Dánska, Holandska, Rakúska a Švédska

Korekcia pre Spojené kráľovstvo

Celkové „národné príspevky“

Podiel na celkových „národných príspevkoch“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) +(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgicko

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

3 047 168 574

31 777 303

243 566 504

3 919 387 881

3,14

6 151 139 023

Bulharsko

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

365 042 957

3 806 839

29 178 641

479 747 837

0,38

565 337 728

Česko

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 344 773 264

14 023 927

107 490 516

1 729 484 307

1,39

2 012 271 553

Dánsko

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 052 996 922

– 122 341 288

164 100 302

2 450 519 336

1,96

2 811 008 179

Nemecko

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 431 327 562

244 352 877

322 179 902

26 178 297 691

20,97

30 494 734 960

Estónsko

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

167 372 947

1 745 444

13 378 467

220 912 758

0,18

253 267 798

Írsko

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 742 092 238

18 167 355

139 249 046

2 173 778 539

1,74

2 478 448 914

Grécko

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 240 552 303

12 937 061

99 159 919

1 575 066 283

1,26

1 746 121 076

Španielsko

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 194 487 726

85 455 962

655 002 400

10 543 189 988

8,45

12 172 080 593

Francúzsko

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

16 188 935 777

168 825 817

1 294 015 214

20 907 449 108

16,75

22 592 554 964

Chorvátsko

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

341 111 233

3 557 268

27 265 728

450 508 879

0,36

496 596 756

Taliansko

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 887 159 058

123 964 872

950 165 278

15 077 929 908

12,08

17 008 241 203

Cyprus

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

135 452 477

1 412 562

10 826 997

178 893 386

0,14

202 207 889

Lotyšsko

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

197 220 041

2 056 703

15 764 207

252 048 651

0,20

288 508 769

Litva

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

291 628 286

3 041 237

23 310 454

373 567 277

0,30

459 273 114

Luxembursko

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

267 818 985

2 792 942

21 407 327

353 711 104

0,28

376 856 323

Maďarsko

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

877 763 099

9 153 725

70 161 425

1 126 768 749

0,90

1 285 107 107

Malta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

78 811 046

821 879

6 299 530

104 086 505

0,08

116 687 624

Holandsko

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 226 550 213

– 714 009 525

71 864 875

5 072 806 313

4,06

7 706 996 821

Rakúsko

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 618 276 863

27 304 620

36 001 212

3 212 182 795

2,57

3 437 629 875

Poľsko

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 276 819 614

34 172 212

261 922 988

4 215 455 714

3,38

4 934 187 142

Portugalsko

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 323 889 089

13 806 137

105 821 201

1 745 585 227

1,40

1 914 656 149

Rumunsko

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 383 139 821

14 424 031

110 557 235

1 744 003 587

1,40

1 916 624 417

Slovinsko

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

315 456 472

3 289 728

25 215 090

410 054 590

0,33

480 209 277

Slovensko

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

618 824 984

6 453 397

49 463 964

771 714 945

0,62

868 026 222

Fínsko

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 589 956 385

16 580 811

127 088 512

2 038 165 008

1,63

2 186 326 651

Švédsko

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 132 498 640

– 171 901 428

43 071 742

3 313 841 504

2,65

3 859 263 800

Spojené kráľovstvo

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 757 589 096

164 327 532

–5 023 528 676

14 214 224 952

11,39

17 490 183 681

Súčet

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

107 094 715 672

0

0

124 833 382 822

100,00

146 304 547 608

B.   VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ROZPOČTU

Hlava

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

1

VLASTNÉ ZDROJE

146 304 547 608

142 363 728 037

115 415 936 798,02

3

PREBYTKY, ZOSTATKY A ÚPRAVY

p.m.

555 542 325

6 416 271 648,60

4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A INÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

1 606 517 342

1 547 408 825

1 484 278 264,55

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIÍ

25 050 050

45 050 050

586 915 869,46

6

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE

130 000 000

110 000 000

12 179 389 647,03

7

ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY

115 000 000

115 000 000

3 572 609 579,18

8

OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV

2 823 744

6 186 061

28 396 476,20

9

RÔZNE PRÍJMY

15 001 000

25 001 000

7 612 894,07

 

CELKOVÝ SÚČET

148 198 939 744

144 767 916 298

139 691 411 177,11

HLAVA 1

VLASTNÉ ZDROJE

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

% 2017 – 2019

 

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Produkčné odvody za hospodársky rok 2005/2006 a predchádzajúce roky

p.m.

–92 981 713

20 242,49

 

1 1 1

Odvody v súvislosti s uskladnením cukru

p.m.

p.m.

2 034 250,17

 

1 1 3

Odvody uvalené na výrobu nevyvezeného cukru C, izoglukózy C a inulínového sirupu C a na náhrady cukru C a izoglukózy C

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 7

Produkčný poplatok

p.m.

p.m.

132 414 737,61

 

1 1 8

Jednorazové odvody z dodatočnej kvóty na cukor a doplnkovej kvóty na izoglukózu

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 9

Nadbytočné množstvo

p.m.

p.m.

– 763 452,11

 

 

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

p.m.

–92 981 713

133 705 778,16

 

 

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Clá a ostatné poplatky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

94,66

 

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

94,66

 

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Vlastné zdroje pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

93,49

 

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

93,49

 

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

73,09

 

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

73,09

 

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy v prospech Spojeného kráľovstva v súlade s článkami 4 a 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

 

 

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

 

 

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Hrubé zníženie ročných príspevkov Holandska a Švédska založených na HND podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

 

 

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

 

 

Hlava 1 – Súčet

146 304 547 608

142 363 728 037

115 415 936 798,02

78,89

KAPITOLA 1 1 —

ODVODY A OSTATNÉ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU S CUKROM [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM]

KAPITOLA 1 2 —

CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

KAPITOLA 1 3 —

VLASTNÉ ZDROJE POCHÁDZAJÚCE Z DANE Z PRIDANEJ HODNOTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

KAPITOLA 1 4 —

VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

KAPITOLA 1 5 —

KOREKCIA ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY

KAPITOLA 1 6 —

HRUBÉ ZNÍŽENIE ROČNÝCH PRÍSPEVKOV HOLANDSKA A ŠVÉDSKA ZALOŽENÝCH NA HND

KAPITOLA 1 1 —   ODVODY A OSTATNÉ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU S CUKROM [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM]

1 1 0
Produkčné odvody za hospodársky rok 2005/2006 a predchádzajúce roky

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

–92 981 713

20 242,49

Poznámky

V rámci spoločnej organizácie trhu v sektore cukru sa stanovilo, že výrobcovia cukru, izoglukózy a inulínového sirupu musia platiť základné produkčné odvody a produkčné odvody B. Tieto odvody boli určené na pokrytie výdavkov na podporu trhu. Sumy, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté do tohto článku, vyplývajú z revízie odvodov stanovených v minulosti. Odvody za hospodárske roky 2007/2008 až 2016/2017 sú uvedené v článku 1 1 7 tejto kapitoly ako „výrobný poplatok“.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1360/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovujú produkčné odvody v sektore cukru za hospodárske roky 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006, koeficient potrebný na výpočet dodatočných odvodov za hospodárske roky 2001/2002 a 2004/2005 a výška súm, ktoré zaplatia výrobcovia cukru predajcom cukrovej repy vzhľadom na rozdiel medzi maximálnou výškou odvodov a výškou týchto odvodov, ktoré budú účtované za hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004 a 2005/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 2).

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/264 z 19. februára 2018, ktorým sa stanovujú produkčné odvody a koeficient potrebný na výpočet dodatočného odvodu v sektore cukru za hospodársky rok 1999/2000 a ktorým sa stanovujú produkčné odvody v sektore cukru za hospodársky rok 2000/2001 (Ú. v. EÚ L 51, 23.2.2018, s. 1).

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

–5 668 347

0 ,—

Bulharsko

0 ,—

Česko

p.m.

p.m.

0 ,—

Dánsko

p.m.

–3 389 292

0 ,—

Nemecko

p.m.

–28 424 749

0 ,—

Estónsko

0 ,—

Írsko

p.m.

– 746 748

0 ,—

Grécko

p.m.

– 687 621

0 ,—

Španielsko

p.m.

–2 260 575

0 ,—

Francúzsko

p.m.

–26 915 813

0 ,—

Chorvátsko

0 ,—

Taliansko

p.m.

–9 212 941

0 ,—

Cyprus

0 ,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembursko

0 ,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Holandsko

p.m.

–6 533 990

0 ,—

Rakúsko

p.m.

–2 653 969

0 ,—

Poľsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalsko

p.m.

– 191 071

0 ,—

Rumunsko

0 ,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0 ,—

Fínsko

p.m.

– 563 632

0 ,—

Švédsko

p.m.

–1 380 088

20 242,49

Spojené kráľovstvo

p.m.

–4 352 877

0 ,—

Článok 1 1 0 – Súčet

p.m.

–92 981 713

20 242,49

1 1 1
Odvody v súvislosti s uskladnením cukru

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

2 034 250,17

Poznámky

Tento článok je určený na zahrnutie príjmu z neuhradených odvodov zo skladovania cukru, keďže nariadením Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1) sa zrušili skladovacie odvody.

Tento článok zahŕňa aj zostávajúce sumy splatné podľa článku 5 nariadenia Komisie (EHS) č. 65/82 z 13. januára 1982, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na presúvanie cukru do nasledujúceho hospodárskeho roku (Ú. v. ES L 9, 14.1.1982, s. 14), keď nie je splnená povinnosť skladovať prenesený cukor, a sumy splatné v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 1789/81 z 30. júna 1981, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre systém minimálnych zásob v sektore cukru (Ú. v. ES L 177, 1.7.1981, s. 39), keď sa nedodržiavajú všeobecné pravidlá, ktoré sa týkajú systému minimálnych zásob v sektore cukru.

Tento článok je zároveň určený na zahrnutie príjmu, ktorý plynie z nových členských štátov v prípade, že neodstránia nadbytočné zásoby cukru v zmysle nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2014/335/EU, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Česko

p.m.

p.m.

0 ,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Nemecko

p.m.

p.m.

0 ,—

Estónsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Írsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Grécko

p.m.

p.m.

0 ,—

Španielsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Francúzsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Chorvátsko

p.m.

p.m.

2 034 250,17

Taliansko

p.m.

p.m.

0 ,—

Cyprus

p.m.

p.m.

0 ,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembursko

0 ,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Holandsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Rakúsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Poľsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0 ,—

Fínsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

0 ,—

Článok 1 1 1 – Súčet

p.m.

p.m.

2 034 250,17

1 1 3
Odvody uvalené na výrobu nevyvezeného cukru C, izoglukózy C a inulínového sirupu C a na náhrady cukru C a izoglukózy C

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Poznámky

Sumy zodpovedajúce odvodom uvaleným na výrobu nevyvezeného cukru C, izoglukózy C a inulínového sirupu C. Zahŕňajú tiež odvody uvalené na náhrady cukru C a izoglukózy C.

Všetky budúce príjmy v rámci tejto položky by súviseli iba s možnými zákonnými úpravami určitých spisov, v prípade ktorých nie je možné urobiť odhad vopred.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2670/81 zo 14. septembra 1981 ustanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá na výrobu cukru, ktorá presahuje kvótu (Ú. v. ES L 262, 16.9.1981, s. 14).

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulharsko

0 ,—

Česko

p.m.

p.m.

0 ,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Nemecko

p.m.

p.m.

0 ,—

Estónsko

0 ,—

Írsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Grécko

p.m.

p.m.

0 ,—

Španielsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Francúzsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Chorvátsko

0 ,—

Taliansko

p.m.

p.m.

0 ,—

Cyprus

0 ,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembursko

0 ,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Holandsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Rakúsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Poľsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumunsko

0 ,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0 ,—

Fínsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

0 ,—

Článok 1 1 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 7
Produkčný poplatok

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

132 414 737,61

Poznámky

Tento článok je určený na zahrnutie príjmu z výrobného poplatku, ktorý odvádzajú podniky vyrábajúce cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup v súlade s článkom 128 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Výrobný poplatok členské štáty naposledy vybrali a vykázali v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 v dôsledku ukončenia systému kvót na cukor v hospodárskom roku 2016/2017 k 30. septembru 2017. Všetky budúce príjmy v rámci tejto položky by súviseli iba s možnými zákonnými úpravami určitých spisov, v prípade ktorých nie je možné urobiť odhad vopred.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1), a najmä jeho článok 16.

Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39).

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1), a najmä jeho článok 51.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671), a najmä jeho článok 128.

Rozhodnutie Rady 2014/335/EU, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

p.m.

7 041 840,96

Bulharsko

p.m.

p.m.

428 150,40

Česko

p.m.

p.m.

3 575 608,39

Dánsko

p.m.

p.m.

3 583 629,91

Nemecko

p.m.

p.m.

28 095 118,08

Estónsko

0 ,—

Írsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Grécko

p.m.

p.m.

1 523 539,20

Španielsko

p.m.

p.m.

5 043 698,88

Francúzsko

p.m.

p.m.

32 995 499,52

Chorvátsko

p.m.

p.m.

1 875 051,11

Taliansko

p.m.

p.m.

4 226 872,80

Cyprus

0 ,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

866 419,20

Luxembursko

0 ,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

2 214 704,29

Malta

0 ,—

Holandsko

p.m.

p.m.

7 726 924,80

Rakúsko

p.m.

p.m.

3 369 863,04

Poľsko

p.m.

p.m.

13 713 542,56

Portugalsko

p.m.

p.m.

60 000,00

Rumunsko

p.m.

p.m.

817 449,09

Slovinsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovensko

p.m.

p.m.

1 405 120,80

Fínsko

p.m.

p.m.

777 590,40

Švédsko

p.m.

p.m.

2 834 086,32

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

10 240 027,86

Článok 1 1 7 – Súčet

p.m.

p.m.

132 414 737,61

1 1 8
Jednorazové odvody z dodatočnej kvóty na cukor a doplnkovej kvóty na izoglukózu

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Poznámky

Jednorazové odvody sa ukladajú na dodatočnú kvótu na cukor alebo doplnkovú kvótu na izoglukózu, ktoré boli pridelené podnikom v súlade s článkom 58 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Všetky budúce príjmy v rámci tejto položky by súviseli iba s možnými zákonnými úpravami určitých spisov, v prípade ktorých nie je možné urobiť odhad vopred.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1), a najmä jeho článok 8 a článok 9 ods. 2 a 3.

Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Česko

p.m.

p.m.

0 ,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Nemecko

p.m.

p.m.

0 ,—

Estónsko

0 ,—

Írsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Grécko

p.m.

p.m.

0 ,—

Španielsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Francúzsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Chorvátsko

0 ,—

Taliansko

p.m.

p.m.

0 ,—

Cyprus

0 ,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembursko

0 ,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Holandsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Rakúsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Poľsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0 ,—

Fínsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

0 ,—

Článok 1 1 8 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 9
Nadbytočné množstvo

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

– 763 452,11

Poznámky

Tento článok je určený na zahrnutie príjmu z odvodu za nadbytočné množstvo, ktorý členské štáty ukladajú príslušným cukrovarníckym podnikom umiestneným na ich území.

V dôsledku ukončenia systému kvót na cukor v hospodárskom roku 2016/2017 k 30. septembru 2017 by všetky budúce príjmy v rámci tejto položky súviseli iba s možnými zákonnými úpravami určitých spisov, v prípade ktorých nie je možné urobiť odhad vopred.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1), a najmä jeho článok 15.

Nariadenie Komisie (ES) č. 967/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22).

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1), a najmä jeho článok 64.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671), a najmä jeho článok 142.

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

p.m.

5 851,42

Bulharsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Česko

p.m.

p.m.

470,87

Dánsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Nemecko

p.m.

p.m.

– 798 120,00

Estónsko

0 ,—

Írsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Grécko

p.m.

p.m.

0 ,—

Španielsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Francúzsko

p.m.

p.m.

28 000,00

Chorvátsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Taliansko

p.m.

p.m.

0 ,—

Cyprus

0 ,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembursko

0 ,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Holandsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Rakúsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Poľsko

p.m.

p.m.

345,60

Portugalsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0 ,—

Fínsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

0 ,—

Článok 1 1 9 – Súčet

p.m.

p.m.

– 763 452,11

KAPITOLA 1 2 —   CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

1 2 0
Clá a ostatné poplatky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

Poznámky

Pripísanie ciel ako vlastných zdrojov na financovanie spoločných výdavkov je logický dôsledok voľného pohybu tovaru v rámci Únie. Tento článok môže zahŕňať odvody, prémie, dodatočné alebo vyrovnávacie sumy, dodatočné sumy alebo iné poplatky, clá stanovené v Spoločnom colnom sadzobníku a ďalšie už zavedené clá alebo clá, ktoré zavedú inštitúcie Európskej únie v rámci obchodu s tretími krajinami, a clá na výrobky, na ktoré sa vzťahovala Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorej platnosť už skončila.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

2 231 751 142

2 090 539 304

2 107 200 781,12

Bulharsko

85 589 891

75 163 384

75 762 431,29

Česko

282 787 246

260 937 526

263 017 183,29

Dánsko

360 488 843

336 078 921

338 757 451,16

Nemecko

4 316 437 269

4 036 010 894

4 068 177 667,50

Estónsko

32 355 040

29 993 589

30 232 635,93

Írsko

304 670 375

282 700 276

284 953 380,75

Grécko

171 054 793

157 974 689

159 233 738,66

Španielsko

1 628 890 605

1 518 592 776

1 530 695 871,72

Francúzsko

1 685 105 856

1 622 999 000

1 635 934 207,99

Chorvátsko

46 087 877

41 349 572

41 679 125,63

Taliansko

1 930 311 295

1 821 181 211

1 835 695 920,32

Cyprus

23 314 503

21 391 107

21 561 592,56

Lotyšsko

36 460 118

34 125 154

34 397 129,07

Litva

85 705 837

78 782 270

79 410 161,10

Luxembursko

23 145 219

21 476 193

21 647 357,28

Maďarsko

158 338 358

145 591 630

146 751 986,87

Malta

12 601 119

11 692 439

11 785 627,36

Holandsko

2 634 190 508

2 437 338 152

2 456 763 595,38

Rakúsko

225 447 080

215 282 764

216 998 554,96

Poľsko

718 731 428

648 795 652

653 966 515,47

Portugalsko

169 070 922

155 122 962

156 359 283,02

Rumunsko

172 620 830

160 206 756

161 483 594,41

Slovinsko

70 154 687

65 841 130

66 365 880,66

Slovensko

96 311 277

91 260 251

91 987 589,73

Fínsko

148 161 643

138 129 105

139 229 985,71

Švédsko

545 422 296

519 284 469

523 423 136,32

Spojené kráľovstvo

3 275 958 729

3 146 801 174

3 171 880 996,78

Článok 1 2 0 – Súčet

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

KAPITOLA 1 3 —   VLASTNÉ ZDROJE POCHÁDZAJÚCE Z DANE Z PRIDANEJ HODNOTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

1 3 0
Vlastné zdroje pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

Poznámky

Jednotná sadzba platná pre všetky členské štáty, ktorá sa uplatňuje na harmonizované vymeriavacie základy DPH určené podľa pravidiel Únie, predstavuje 0,30 %. Vymeriavací základ, ktorý sa na tento účel berie do úvahy, nemôže presiahnuť 50 % HND jednotlivých členských štátov. Len na obdobie rokov 2014 - 2020 je sadzba pre vlastný zdroj založený na DPH pre Nemecko, Holandsko a Švédsko stanovená na 0,15 %.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. b) a článok 2 ods. 4.

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

596 875 500

577 260 600

545 106 000,00

Bulharsko

81 719 400

76 562 700

69 507 900,03

Česko

263 196 600

250 167 600

213 496 949,99

Dánsko

355 763 400

341 666 700

328 452 316,93

Nemecko

2 180 437 350

2 091 674 850

2 016 873 750,00

Estónsko

38 415 900

36 316 200

32 566 200,00

Írsko

274 269 900

259 996 800

246 984 000,00

Grécko

222 417 000

216 643 200

218 107 200,00

Španielsko

1 608 243 900

1 561 296 300

1 533 648 300,00

Francúzsko

3 255 672 300

3 159 437 400

3 050 158 800,00

Chorvátsko

78 574 650

75 265 050

70 301 169,23

Taliansko

2 116 640 700

2 059 044 000

1 948 907 400,00

Cyprus

31 201 350

29 749 050

26 864 250,00

Lotyšsko

37 007 700

34 463 700

31 988 700,00

Litva

55 587 300

52 542 000

49 670 100,00

Luxembursko

61 691 850

58 756 950

55 902 450,00

Maďarsko

169 690 500

159 971 700

145 241 180,04

Malta

18 154 050

16 964 850

14 764 650,00

Holandsko

488 400 750

467 872 500

456 466 950,00

Rakúsko

530 600 100

513 051 600

504 234 000,00

Poľsko

642 540 900

620 306 700

555 976 878,46

Portugalsko

302 068 800

292 395 300

280 601 400,00

Rumunsko

235 882 500

219 374 100

190 049 828,81

Slovinsko

66 093 300

62 349 300

57 555 900,00

Slovensko

96 972 600

92 256 000

86 551 200,00

Fínsko

304 539 300

296 342 400

282 305 100,00

Švédsko

310 172 550

321 625 500

310 973 384,96

Spojené kráľovstvo

3 315 837 000

3 205 532 700

3 260 771 183,69

Článok 1 3 0 – Súčet

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

KAPITOLA 1 4 —   VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

1 4 0
Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

Poznámky

Zdroj založený na HND je „dodatočným“ zdrojom, ktorý poskytuje príjem potrebný na pokrytie výdavkov prekračujúcich sumu získanú z tradičných vlastných zdrojov, platieb založených na DPH a na iných príjmov v danom rozpočtovom roku. Zdroj založený na HND tak zabezpečuje vyrovnanie všeobecného rozpočtu Únie ex ante.

Uplatňovaná sadzba HND sa určuje dodatočným príjmom potrebným na financovanie plánovaných výdavkov, ktoré nie sú pokryté ostatnými zdrojmi (platbami založenými na DPH, tradičnými vlastnými zdrojmi alebo inými príjmami). Uplatňovaná sadzba sa teda použije na HND každého členského štátu.

Sadzba, ktorá sa uplatní na hrubý národný dôchodok členských štátov v tomto rozpočtovom roku je 0,6512 %.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2014/335/EU, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. c).

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

3 047 168 574

2 997 541 076

2 224 321 322,00

Bulharsko

365 042 957

350 519 667

249 118 217,99

Česko

1 344 773 264

1 307 203 659

899 574 414,96

Dánsko

2 052 996 922

2 014 016 541

1 517 509 577,09

Nemecko

23 431 327 562

22 920 282 521

16 999 731 324,00

Estónsko

167 372 947

160 539 106

112 083 039,00

Írsko

1 742 092 238

1 689 501 362

1 194 766 843,00

Grécko

1 240 552 303

1 216 146 546

938 172 223,00

Španielsko

8 194 487 726

8 021 346 698

5 977 648 307,00

Francúzsko

16 188 935 777

15 959 932 571

11 998 557 213,00

Chorvátsko

341 111 233

332 412 652

242 013 391,34

Taliansko

11 887 159 058

11 761 304 538

8 803 510 192,00

Cyprus

135 452 477

131 388 481

92 458 646,00

Lotyšsko

197 220 041

188 579 407

136 560 225,00

Litva

291 628 286

282 202 320

202 582 498,00

Luxembursko

267 818 985

259 503 628

192 399 373,00

Maďarsko

877 763 099

840 675 079

603 567 727,52

Malta

78 811 046

74 926 287

50 815 472,00

Holandsko

5 226 550 213

5 066 066 145

3 680 290 875,00

Rakúsko

2 618 276 863

2 564 145 312

1 861 854 725,00

Poľsko

3 276 819 614

3 216 602 038

2 250 568 425,47

Portugalsko

1 323 889 089

1 299 512 218

965 745 390,00

Rumunsko

1 383 139 821

1 304 699 469

900 487 732,84

Slovinsko

315 456 472

301 415 021

211 201 371,00

Slovensko

618 824 984

591 035 176

424 902 964,00

Fínsko

1 589 956 385

1 554 830 935

1 139 597 795,00

Švédsko

3 132 498 640

3 294 326 658

2 515 688 127,93

Spojené kráľovstvo

15 757 589 096

15 442 526 539

11 893 675 933,65

Článok 1 4 0 – súčet

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

KAPITOLA 1 5 —   KOREKCIA ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY

1 5 0
Korekcia rozpočtovej nerovnováhy v prospech Spojeného kráľovstva v súlade s článkami 4 a 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

Poznámky

Korekčný mechanizmus rozpočtovej nerovnováhy v prospech Spojeného kráľovstva (korekcia pre Spojené kráľovstvo) bol zavedený Európskou radou vo Fontainebleau v júni 1984 a nadväzujúcim rozhodnutím týkajúcim sa vlastných zdrojov z roku 1985. Cieľom mechanizmu je znížiť rozpočtovú nerovnováhu Spojeného kráľovstva prostredníctvom zníženia jeho platieb v prospech Únie.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho články 4 a 5.

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

243 566 504

239 806 867

240 885 677,00

Bulharsko

29 178 641

28 041 992

26 978 571,00

Česko

107 490 516

104 577 854

97 645 267,59

Dánsko

164 100 302

161 123 729

164 335 860,59

Nemecko

322 179 902

315 179 541

316 145 831,00

Estónsko

13 378 467

12 843 320

12 138 174,00

Írsko

139 249 046

135 162 127

129 388 779,00

Grécko

99 159 919

97 293 176

101 600 542,00

Španielsko

655 002 400

641 717 317

647 356 946,00

Francúzsko

1 294 015 214

1 276 813 669

1 299 398 854,00

Chorvátsko

27 265 728

26 593 409

26 212 358,50

Taliansko

950 165 278

940 918 412

953 387 216,00

Cyprus

10 826 997

10 511 235

10 012 925,00

Lotyšsko

15 764 207

15 086 578

14 788 961,00

Litva

23 310 454

22 576 523

21 938 927,00

Luxembursko

21 407 327

20 760 600

20 836 132,00

Maďarsko

70 161 425

67 255 010

65 407 118,88

Malta

6 299 530

5 994 192

5 503 126,00

Holandsko

71 864 875

69 664 080

68 442 765,00

Rakúsko

36 001 212

35 259 868

34 625 113,00

Poľsko

261 922 988

257 332 005

243 976 363,43

Portugalsko

105 821 201

103 962 530

104 586 612,00

Rumunsko

110 557 235

104 377 516

97 436 435,19

Slovinsko

25 215 090

24 113 562

22 872 318,00

Slovensko

49 463 964

47 283 520

46 015 401,00

Fínsko

127 088 512

124 388 332

123 414 177,00

Švédsko

43 071 742

45 300 679

46 755 771,58

Spojené kráľovstvo

–5 023 528 676

–4 933 937 643

–4 848 248 104,74

Článok 1 5 0 – Súčet

0

0

93 838 118,02

KAPITOLA 1 6 —   HRUBÉ ZNÍŽENIE ROČNÝCH PRÍSPEVKOV HOLANDSKA A ŠVÉDSKA ZALOŽENÝCH NA HND

1 6 0
Hrubé zníženie ročných príspevkov Holandska a Švédska založených na HND podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

Poznámky

Tento článok je určený na zahrnutie zníženia ročných príspevkov niektorých členských štátov na základe HND v súlade s rozhodnutím Rady 2014/335/EÚ, Euratom.

Právny základ

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 39), a najmä jeho článok 10a ods. 6.

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho článok 2 ods. 5.

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

31 777 303

31 354 572

31 242 775,00

Bulharsko

3 806 839

3 666 470

3 499 109,97

Česko

14 023 927

13 673 478

12 692 930,85

Dánsko

– 122 341 288

– 120 492 627

– 120 274 828,41

Nemecko

244 352 877

239 748 388

238 777 900,00

Estónsko

1 745 444

1 679 255

1 574 316,00

Írsko

18 167 355

17 672 349

16 781 672,00

Grécko

12 937 061

12 721 011

13 177 549,00

Španielsko

85 455 962

83 904 068

83 961 933,00

Francúzsko

168 825 817

166 942 450

168 531 504,00

Chorvátsko

3 557 268

3 477 069

3 398 205,80

Taliansko

123 964 872

123 024 391

123 653 935,00

Cyprus

1 412 562

1 374 336

1 298 672,00

Lotyšsko

2 056 703

1 972 559

1 918 122,00

Litva

3 041 237

2 951 864

2 845 470,00

Luxembursko

2 792 942

2 714 433

2 702 438,00

Maďarsko

9 153 725

8 793 543

8 481 458,27

Malta

821 879

783 736

713 753,00

Holandsko

– 714 009 525

– 703 806 977

– 705 644 524,00

Rakúsko

27 304 620

26 821 210

26 151 576,00

Poľsko

34 172 212

33 645 971

31 695 094,84

Portugalsko

13 806 137

13 593 024

13 564 841,00

Rumunsko

14 424 031

13 647 284

12 618 440,52

Slovinsko

3 289 728

3 152 830

2 966 530,00

Slovensko

6 453 397

6 182 286

5 968 179,00

Fínsko

16 580 811

16 263 683

16 006 769,00

Švédsko

– 171 901 428

– 166 990 988

– 165 045 085,83

Spojené kráľovstvo

164 327 532

161 530 332

166 350 295,86

Článok 1 6 0 – Súčet

0

0

– 390 968,13

HLAVA 3

PREBYTKY, ZOSTATKY A ÚPRAVY

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

% 2017 – 2019

 

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

 

3 0 2

Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

 

 

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

3 1 0 3

Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a nasledujúce rozpočtové roky

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

Článok 3 1 0 – Súčet

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

3 2 0 3

Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

Článok 3 2 0 – Súčet

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Započítavanie úprav vlastných zdrojov založených na DPH a HND z predchádzajúcich rozpočtových rokov

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

 

 

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

 

 

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Úprava v dôsledku vplyvu neúčasti niektorých členských štátov na niektorých politikách v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

p.m.

p.m.

21 089 279,37

 

 

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

p.m.

p.m.

21 089 279,37

 

 

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

3 5 0 4

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

Článok 3 5 0 – Súčet

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výsledok priebežnej aktualizácie výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

3 6 0 4

Výsledok priebežnej aktualizácie výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

Článok 3 6 0 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Úprava týkajúca sa vykonávania rozhodnutia o vlastných zdrojoch

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

 

 

KAPITOLA 3 7 – SÚČET

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

 

 

Hlava 3 – Súčet

p.m.

555 542 325

6 416 271 648,60

 

KAPITOLA 3 0 —

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

KAPITOLA 3 1 —

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA DPH Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 10B ODS. NARIADENIA (EÚ, EURATOM) Č. 609/2014

KAPITOLA 3 2 —

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU/PRODUKTE ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROZPOČTOVÉ ROKY, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATNENIA ČLÁNKU 10B ODS. NARIADENIA (EÚ, EURATOM) Č. 609/2014

KAPITOLA 3 3 —

VZÁJOMNÉ ZAPOČÍTAVANIE ÚPRAV VLASTNÝCH ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA DPH A HND Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV

KAPITOLA 3 4 —

ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA NEÚČASTI NIEKTORÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA NIEKTORÝCH POLITIKÁCH V OBLASTI PRIESTORU SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

KAPITOLA 3 5 —

VÝSLEDOK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

KAPITOLA 3 6 —

VÝSLEDOK PRIEBEŽNEJ AKTUALIZÁCIE VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

KAPITOLA 3 7 —

ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA VYKONÁVANIA ROZHODNUTIA O VLASTNÝCH ZDROJOCH

KAPITOLA 3 0 —   DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0 0
Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

Poznámky

V súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa zostatok z každého rozpočtového roku, či už ide o prebytok alebo schodok, zahrnie do rozpočtu nasledujúceho rozpočtového roku ako príjem alebo ako výdavok.

Príslušné odhady takýchto príjmov alebo výdavkov sa zahrnú do rozpočtu počas rozpočtového postupu a podľa potreby do pozmeňujúceho návrhu predloženého podľa článku 39 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vypracúvajú sa v súlade so zásadami uvedenými v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 608/2014.

Akákoľvek nezrovnalosť týkajúca sa odhadov sa po termíne účtovnej závierky pre každý rozpočtový rok zapíše do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok prostredníctvom opravného rozpočtu, ktorý Komisia musí predložiť do 15 dní po predložení predbežnej účtovnej závierky.

Schodok sa zahrnie do článku 27 02 01 výkazu výdavkov v oddiele III „Komisia“.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 168, 7.6.2014, s. 29).

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 39).

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho článok 7.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1) a najmä jeho článok 18.

3 0 2
Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Poznámky

Tento článok je určený na zahrnutie akéhokoľvek prebytku v Garančnom fonde pre vonkajšie opatrenia, ktorý vznikol po prekročení cieľovej sumy v súlade s článkami 3 a 4 nariadenia (ES, Euratom) č. 480/2009.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 10).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

KAPITOLA 3 1 —   ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA DPH Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 10B ODS. NARIADENIA (EÚ, EURATOM) Č. 609/2014

3 1 0
Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

3 1 0 3
Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a nasledujúce rozpočtové roky

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

363 238 228,31

Poznámky

Podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 zašlú členské štáty Komisii do 31. júla výkaz o celkovej výške základu zdrojov z DPH za predchádzajúci kalendárny rok.

Každému členskému štátu sa odpíše suma vypočítaná na základe uvedeného výkazu podľa pravidiel Únie a pripíše sa mu dvanásť skutočne vykonaných platieb počas predchádzajúceho rozpočtového roka.

Všetky korekcie vo vyššie uvedených výkazoch vyplývajúce z kontrol Komisie v súlade s článkom 9 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 a/alebo všetky zmeny HND z predchádzajúcich rozpočtových rokov, ktoré majú vplyv na obmedzenie základu DPH, povedú k úprave zostatkov DPH.

Komisia informuje členské štáty o sumách vyplývajúcich z tohto výpočtu pred 1. februárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli poskytnuté údaje k úpravám.

Právny základ

Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9).

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 39), a najmä jeho článok 10b.

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

p.m.

1 616 868,44

Bulharsko

p.m.

p.m.

3 099 370,73

Česko

p.m.

p.m.

–1 684 777,81

Dánsko

p.m.

p.m.

2 454 498,84

Nemecko

p.m.

p.m.

–8 791 092,73

Estónsko

p.m.

p.m.

839 918,01

Írsko

p.m.

p.m.

10 947 219,48

Grécko

p.m.

p.m.

918 819,40

Španielsko

p.m.

p.m.

100 550 093,57

Francúzsko

p.m.

p.m.

53 375 107,77

Chorvátsko

p.m.

p.m.

3 667 055,04

Taliansko

p.m.

p.m.

183 983 664,11

Cyprus

p.m.

p.m.

1 457 250,00

Lotyšsko

p.m.

p.m.

2 344 393,28

Litva

p.m.

p.m.

1 286 638,94

Luxembursko

p.m.

p.m.

6 289 200,00

Maďarsko

p.m.

p.m.

1 063 755,48

Malta

p.m.

p.m.

1 917 414,96

Holandsko

p.m.

p.m.

3 517 550,15

Rakúsko

p.m.

p.m.

6 915 902,12

Poľsko

p.m.

p.m.

10 601 761,99

Portugalsko

p.m.

p.m.

27 440 158,65

Rumunsko

p.m.

p.m.

6 183 495,19

Slovinsko

p.m.

p.m.

– 628 210,65

Slovensko

p.m.

p.m.

6 977 963,74

Fínsko

p.m.

p.m.

–5 496 627,13

Švédsko

p.m.

p.m.

4 139 845,97

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

–61 749 009,23

Položka 3 1 0 3 – Súčet

p.m.

p.m.

363 238 228,31

KAPITOLA 3 2 —   ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU/PRODUKTE ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROZPOČTOVÉ ROKY, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATNENIA ČLÁNKU 10B ODS. NARIADENIA (EÚ, EURATOM) Č. 609/2014

3 2 0
Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

3 2 0 3
Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

340 566 248,38

Poznámky

Na základe údajov o agregovanom hrubom národnom dôchodku a jeho zložkách z predchádzajúceho roku, ktoré poskytli členské štáty podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003, sa každému členskému štátu odpíše suma vypočítaná podľa pravidiel Únie a pripočíta sa mu dvanásť platieb vykonaných počas uvedeného predchádzajúceho rozpočtového roka.

Všetky zmeny hrubého národného produktu/hrubého národného dôchodku z predchádzajúcich rozpočtových rokov podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003, na ktoré sa vzťahujú články 4 a 5 uvedeného nariadenia, vedú u každého dotknutého členského štátu k úprave zostatku stanoveného podľa článku 10b ods.4 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014.

Komisia informuje členské štáty o sumách vyplývajúcich z tohto výpočtu pred 1. februárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli poskytnuté údaje k úpravám.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 39), a najmä jeho článok 10b.

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

p.m.

–52 707 106,97

Bulharsko

p.m.

p.m.

26 434 579,84

Česko

p.m.

p.m.

62 994 165,62

Dánsko

p.m.

p.m.

59 878 983,07

Nemecko

p.m.

p.m.

129 816 096,70

Estónsko

p.m.

p.m.

–4 772 620,65

Írsko

p.m.

p.m.

191 061 168,85

Grécko

p.m.

p.m.

–20 257 758,68

Španielsko

p.m.

p.m.

– 221 817 747,68

Francúzsko

p.m.

p.m.

– 272 145 059,89

Chorvátsko

p.m.

p.m.

14 579 447,81

Taliansko

p.m.

p.m.

19 557 909,89

Cyprus

p.m.

p.m.

5 639 594,25

Lotyšsko

p.m.

p.m.

–2 417 710,93

Litva

p.m.

p.m.

–4 512 964,98

Luxembursko

p.m.

p.m.

27 321 477,54

Maďarsko

p.m.

p.m.

– 253 984,53

Malta

p.m.

p.m.

8 648 786,17

Holandsko

p.m.

p.m.

–94 361 861,40

Rakúsko

p.m.

p.m.

7 289 969,59

Poľsko

p.m.

p.m.

–30 861 719,32

Portugalsko

p.m.

p.m.

–11 520 208,07

Rumunsko

p.m.

p.m.

25 052 996,45

Slovinsko

p.m.

p.m.

– 166 424,67

Slovensko

p.m.

p.m.

29 826 941,83

Fínsko

p.m.

p.m.

41 354 263,29

Švédsko

p.m.

p.m.

–67 222 728,74

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

474 127 763,99

Položka 3 2 0 3 – Súčet

p.m.

p.m.

340 566 248,38

KAPITOLA 3 3 —   VZÁJOMNÉ ZAPOČÍTAVANIE ÚPRAV VLASTNÝCH ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA DPH A HND Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV

3 3 0
Započítavanie úprav vlastných zdrojov založených na DPH a HND z predchádzajúcich rozpočtových rokov

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

Poznámky

Výsledky výpočtu započítavania úprav vlastných zdrojov založených na DPH a HND z predchádzajúcich rozpočtových rokov.

Tento výpočet je súčinom celkových súm úprav uvedených v článku 10b ods. 1 až 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014, s výnimkou konkrétnych úprav podľa článku 10b ods. 2 písm. b) a c) uvedeného nariadenia, a percentuálneho podielu HND uvedeného členského štátu na HND všetkých členských štátov, ktorý sa 15. januára uplatňuje na platný rozpočet na rok nasledujúci po roku, v ktorom boli poskytnuté údaje k úpravám.

Komisia informuje členské štáty o sumách vyplývajúcich z tohto výpočtu pred 1. februárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli poskytnuté údaje k úpravám.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105).

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 39), a najmä na jeho článok 10b ods. 5.

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

p.m.

–20 023 685,75

Bulharsko

p.m.

p.m.

–2 069 937,59

Česko

p.m.

p.m.

–7 708 758,40

Dánsko

p.m.

p.m.

–13 370 168,66

Nemecko

p.m.

p.m.

– 151 684 782,45

Estónsko

p.m.

p.m.

–1 007 162,21

Írsko

p.m.

p.m.

–9 401 217,55

Grécko

p.m.

p.m.

–8 360 378,20

Španielsko

p.m.

p.m.

–53 243 099,17

Francúzsko

p.m.

p.m.

– 106 842 620,88

Chorvátsko

p.m.

p.m.

–2 147 174,97

Taliansko

p.m.

p.m.

–78 554 215,62

Cyprus

p.m.

p.m.

– 812 495,48

Lotyšsko

p.m.

p.m.

–1 257 377,87

Litva

p.m.

p.m.

–1 815 537,51

Luxembursko

p.m.

p.m.

–1 667 725,14

Maďarsko

p.m.

p.m.

–5 325 058,88

Malta

p.m.

p.m.

– 443 850,06

Holandsko

p.m.

p.m.

–33 225 740,50

Rakúsko

p.m.

p.m.

–16 402 787,28

Poľsko

p.m.

p.m.

–20 982 390,99

Portugalsko

p.m.

p.m.

–8 614 007,46

Rumunsko

p.m.

p.m.

–8 067 158,22

Slovinsko

p.m.

p.m.

–1 856 725,49

Slovensko

p.m.

p.m.

–3 734 230,78

Fínsko

p.m.

p.m.

–9 960 386,59

Švédsko

p.m.

p.m.

–22 995 966,44

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

– 114 668 685,88

Článok 3 3 0 — Súčet

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

KAPITOLA 3 4 —   ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA NEÚČASTI NIEKTORÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA NIEKTORÝCH POLITIKÁCH V OBLASTI PRIESTORU SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

3 4 0
Úprava v dôsledku vplyvu neúčasti niektorých členských štátov na niektorých politikách v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

21 089 279,37

Poznámky

Článok 3 Protokolu o postavení Dánska a článok 5 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, pripojených k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, priznávajú týmto členským štátom úplné oslobodenie od znášania finančných následkov niektorých osobitných politík týkajúcich sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, s výnimkou súvisiacich administratívnych nákladov. Preto môžu získať úpravu vlastných zdrojov zaplatených za každý rok, v ktorom sa na týchto politikách nezúčastňovali.

Príspevok každého členského štátu na mechanizmus úpravy sa vypočíta tak, že sa na rozpočtové výdavky tejto operácie alebo tejto politiky použije rozsah agregovaného hrubého národného dôchodku a jeho zložiek z predchádzajúceho roku, ktoré poskytli členské štáty podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

Komisia vypočíta zostatok jednotlivých členských štátov a včas ho príslušnému členskému štátu oznámi, aby ho mohol vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 v prvý pracovný deň mesiaca december v súlade s článkom 11 uvedeného nariadenia.

Právny základ

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 39), a najmä jeho článok 11.

Protokol o postavení Dánska pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä jeho článok 3, a Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä jeho článok 5.

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

p.m.

5 479 033,53

Bulharsko

p.m.

p.m.

617 774,89

Česko

p.m.

p.m.

2 257 103,45

Dánsko

p.m.

p.m.

–18 755 977,08

Nemecko

p.m.

p.m.

41 121 122,06

Estónsko

p.m.

p.m.

266 229,38

Írsko

p.m.

p.m.

–9 005 469,35

Grécko

p.m.

p.m.

2 253 728,89

Španielsko

p.m.

p.m.

14 391 444,25

Francúzsko

p.m.

p.m.

29 174 620,32

Chorvátsko

p.m.

p.m.

579 805,34

Taliansko

p.m.

p.m.

21 675 849,43

Cyprus

p.m.

p.m.

229 564,45

Lotyšsko

p.m.

p.m.

320 023,50

Litva

p.m.

p.m.

478 008,34

Luxembursko

p.m.

p.m.

463 929,20

Maďarsko

p.m.

p.m.

1 426 811,55

Malta

p.m.

p.m.

120 483,37

Holandsko

p.m.

p.m.

8 934 340,18

Rakúsko

p.m.

p.m.

4 544 405,82

Poľsko

p.m.

p.m.

5 480 973,94

Portugalsko

p.m.

p.m.

2 331 601,66

Rumunsko

p.m.

p.m.

2 060 313,10

Slovinsko

p.m.

p.m.

505 626,07

Slovensko

p.m.

p.m.

1 029 668,26

Fínsko

p.m.

p.m.

2 802 879,28

Švédsko

p.m.

p.m.

5 813 464,12

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

– 105 508 078,58

Článok 3 4 0 – Súčet

p.m.

p.m.

21 089 279,37

KAPITOLA 3 5 —   VÝSLEDOK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

3 5 0
Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

3 5 0 4
Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

Poznámky

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo.

Údaje za rok 2017 zodpovedajú výsledku konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo s ohľadom na korekciu za rok 2013.

Číselné údaje za rok 2018 zodpovedajú výsledku konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo s ohľadom na korekciu za rok 2014.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho články 4 a 5.

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho články 4 a 5.

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

1 189 588

3 427 431,00

Bulharsko

p.m.

1 314 590

1 515 290,00

Česko

p.m.

4 774 050

3 219 340,11

Dánsko

p.m.

6 637 880

6 898 097,50

Nemecko

p.m.

4 827 592

8 754 255,00

Estónsko

p.m.

79 593

368 634,00

Írsko

p.m.

17 082 160

5 640 096,00

Grécko

p.m.

1 707 571

2 191 253,00

Španielsko

p.m.

6 540 304

– 651 779,00

Francúzsko

p.m.

23 264 515

18 525 521,00

Chorvátsko

p.m.

827 042

838 270,64

Taliansko

p.m.

17 952 849

25 072 902,00

Cyprus

p.m.

552 558

228 695,00

Lotyšsko

p.m.

– 273 682

81 908,00

Litva

p.m.

389 961

1 117 632,00

Luxembursko

p.m.

396 101

2 999 679,00

Maďarsko

p.m.

1 450 317

1 208 543,44

Malta

p.m.

287 498

320 388,00

Holandsko

p.m.

1 144 795

1 151 037,00

Rakúsko

p.m.

1 225 444

418 805,00

Poľsko

p.m.

3 032 377

2 259 199,73

Portugalsko

p.m.

904 421

1 399 728,00

Rumunsko

p.m.

974 427

2 859 474,14

Slovinsko

p.m.

–64 803

916 682,00

Slovensko

p.m.

1 838 327

2 214 808,00

Fínsko

p.m.

2 716 018

4 965 839,00

Švédsko

p.m.

793 690

522 925,32

Spojené kráľovstvo

p.m.

– 101 565 183

–89 361 518,67

Položka 3 5 0 4 - Súčet

p.m.

0

9 103 136,21

KAPITOLA 3 6 —   VÝSLEDOK PRIEBEŽNEJ AKTUALIZÁCIE VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

3 6 0
Výsledok priebežnej aktualizácie výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

3 6 0 4
Výsledok priebežnej aktualizácie výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Poznámky

Tento rozpočtový riadok je určený na zahrnutie rozdielu medzi predbežne rozpočtovanou a poslednou priebežnou aktualizáciou korekcie pre Spojené kráľovstvo pred vykonaním konečných výpočtov.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho články 4 a 5.

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Česko

p.m.

p.m.

0 ,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Nemecko

p.m.

p.m.

0 ,—

Estónsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Írsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Grécko

p.m.

p.m.

0 ,—

Španielsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Francúzsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Chorvátsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Taliansko

p.m.

p.m.

0 ,—

Cyprus

p.m.

p.m.

0 ,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Litva

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembursko

p.m.

p.m.

0 ,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Holandsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Rakúsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Poľsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0 ,—

Fínsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

0 ,—

Položka 3 6 0 4 — Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITOLA 3 7 —   ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA VYKONÁVANIA ROZHODNUTIA O VLASTNÝCH ZDROJOCH

3 7 0
Úprava týkajúca sa vykonávania rozhodnutia o vlastných zdrojoch

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

Poznámky

Výsledok výpočtu v súvislosti s retroaktívnym vykonávaním rozhodnutia o vlastných zdrojoch 2014/335/EÚ, Euratom.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojoch Európskej Únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä na jeho článok 11.

Členský štát

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

Belgicko

p.m.

p.m.

–1 076 558,08

Bulharsko

p.m.

p.m.

7 719,32

Česko

p.m.

p.m.

– 145 344,04

Dánsko

p.m.

p.m.

– 569 108,73

Nemecko

p.m.

p.m.

–3 704 915,95

Estónsko

p.m.

p.m.

5 660,71

Írsko

p.m.

p.m.

– 108 190,77

Grécko

p.m.

p.m.

–61 944,21

Španielsko

p.m.

p.m.

–1 842 883,84

Francúzsko

p.m.

p.m.

–4 803 792,87

Chorvátsko

p.m.

p.m.

0 ,—

Taliansko

p.m.

p.m.

– 948 845,22

Cyprus

p.m.

p.m.

– 144,39

Lotyšsko

p.m.

p.m.

–8 593,12

Litva

p.m.

p.m.

–3 498,33

Luxembursko

p.m.

p.m.

99 647,37

Maďarsko

p.m.

p.m.

–1 178,82

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Holandsko

p.m.

p.m.

–1 406 520,53

Rakúsko

p.m.

p.m.

– 448 092,49

Poľsko

p.m.

p.m.

– 406 764,54

Portugalsko

p.m.

p.m.

– 108 930,18

Rumunsko

p.m.

p.m.

–26 582,38

Slovinsko

p.m.

p.m.

–63 127,98

Slovensko

p.m.

p.m.

–86 152,23

Fínsko

p.m.

p.m.

– 104 065,30

Švédsko

p.m.

p.m.

209 114,48

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

– 408 616,56

Článok 3 7 0 — Súčet

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

HLAVA 4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A INÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

% 2017 – 2019

 

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Výnosy zo zdaňovania platov, miezd a príspevkov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok, členov riadiacich orgánov Európskej investičnej banky, Európskej centrálnej banky, Európskeho investičného fondu, ich zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

850 719 607

811 732 484

776 926 536,69

91,33

4 0 3

Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

p.m.

p.m.

93 408,96

 

4 0 4

Výnosy z osobitného príspevku a solidárnej dane z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

93 233 406

91 680 394

87 846 201,67

94,22

 

KAPITOLA 4 0 – SÚČET

943 953 013

903 412 878

864 866 147,32

91,62

 

KAPITOLA 4 1

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

492 600 810

467 789 059

449 234 842,14

91,20

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

120 495 963

135 112 882

127 565 848,16

105,87

4 1 2

Príspevky od úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade pracovného voľna z osobných dôvodov

110 000

110 000

203 025,13

184,57

 

KAPITOLA 4 1 – SÚČET

613 206 773

603 011 941

577 003 715,43

94,10

 

KAPITOLA 4 2

4 2 0

Príspevky zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade decentralizovaných agentúr a medzinárodných organizácií

49 357 556

40 984 006

42 408 401,80

85,92

4 2 1

Príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITOLA 4 2 – SÚČET

49 357 556

40 984 006

42 408 401,80

85,92

 

Hlava 4 – Súčet

1 606 517 342

1 547 408 825

1 484 278 264,55

92,39

KAPITOLA 4 0 —

RÔZNE DANE A ODVODY

KAPITOLA 4 1 —

PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

KAPITOLA 4 2 —

OSTATNÉ PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

KAPITOLA 4 0 —   RÔZNE DANE A ODVODY

4 0 0
Výnosy zo zdaňovania platov, miezd a príspevkov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok, členov riadiacich orgánov Európskej investičnej banky, Európskej centrálnej banky, Európskeho investičného fondu, ich zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

850 719 607

811 732 484

776 926 536,69

Poznámky

Tento príjem predstavuje všetky dane odvádzané z miezd, platov a požitkov každého druhu, s výnimkou dávok a rodinných prídavkov vyplácaných členom Komisie, úradníkom, ostatným zamestnancom a osobám, ktoré získajú vyrovnávacie platby pri ukončení zamestnania uvedeného v kapitole 01 každej hlavy výkazu výdavkov, a osobám poberajúcim dôchodok.

Parlament

 

81 667 700

Rada

 

27 257 000

Komisia:

 

574 748 799

— administratíva

(456 621 000 )

 

— výskum a technický rozvoj

(21 671 135 )

 

— výskum (nepriame akcie)

(18 566 360 )

 

— Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

(3 537 000 )

 

— Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

(826 000 )

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB)

(3 502 000 )

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL)

(930 000 )

 

— Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PAYMASTER)

(1 321 000 )

 

— Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (OP)

(3 964 000 )

 

— Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER)

(409 325 )

 

— Spoločný podnik v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály (BBI)

(131 609 )

 

— Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie(úrad BEREC)

(111 831 )

 

— Spoločný podnik Čisté nebo (CSJU)

(302 742 )

 

— Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

(334 732 )

 

— Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA bývalá EAHC)

(302 961 )

 

— Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA)

(1 676 235 )

 

— Spoločný podnik Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL predtým ARTEMIS a ENIAC)

(178 279 )

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

(301 997 )

 

— Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

(1 096 202 )

 

— Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

(809 776 )

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

(5 291 368 )

 

— Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

(1 732 395 )

 

— Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX)

(1 773 210 )

 

— Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

(1 419 303 )

 

— Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

(565 650 )

 

— Európska chemická agentúra (ECHA)

(3 954 283 )

 

— Európska environmentálna agentúra (EEA)

(1 562 444 )

 

— Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

(401 438 )

 

— Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

(2 112 661 )

 

— Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

(818 103 )

 

— Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

(893 549 )

 

— Európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky (Euro HPC)

(3 303 )

 

— Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

(157 669 )

 

— Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

(208 212 )

 

— Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

(893 967 )

 

— Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E)

(2 754 662 )

 

— Európsky orgán práce (ELA)

(6 607 )

 

— Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

(1 283 290 )

 

— Európska agentúra pre lieky (EMA)

(5 463 197 )

 

— Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

(678 892 )

 

— Európska prokuratúra (EPPO)

(13 139 )

 

— Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

(1 917 371 )

 

— Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

(1 522 644 )

 

— Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

(919 558 )

 

— Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

(619 043 )

 

— Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL)

(3 887 344 )

 

— Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

(158 814 )

 

— Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

(349 998 )

 

— Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

(1 039 718 )

 

— Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO bývalý OHIM)

(5 299 245 )

 

— Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (EUROJUST)

(929 083 )

 

— Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME bývalá EACI)

(1 639 055 )

 

— Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)

(176 627 )

 

— Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA bývalá TEN-T EA)

(1 114 542 )

 

— Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (IIL)

(305 734 )

 

— Výkonná agentúra pre výskum (REA)

(2 415 594 )

 

— Spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

(79 279 )

 

— Spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR)

(292 815 )

 

— Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

(2 145 646 )

 

— Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

(1 355 163 )

 

Súdny dvor Európskej únie

 

30 429 728

Európsky dvor audítorov

 

11 534 000

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

5 514 336

Európsky výbor regiónov

 

4 285 210

Európsky ombudsman

 

651 834

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

663 000

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

22 878 000

Európska investičná banka

 

49 610 000

Európska centrálna banka

 

36 500 000

Európsky investičný fond

 

4 980 000

 

Súčet

850 719 607

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, a najmä jeho článok 12.

Nariadenie Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom z 25. júla 1967, ktorým sa určujú platové pomery predsedu a členov Komisie, predsedu, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora, predsedu, členov a tajomníka Všeobecného súdu, ako aj predsedu, členov a tajomníka Súdu pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. ES 187, 8.8.1967, s. 1).

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24).

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 z 18. októbra 1977, ktorým sa určujú platové pomery členov Dvora audítorov (Ú. v. ES L 268, 20.10.1977, s. 1).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie č. 1247/2002/ES z 1. júla 2002 o pravidlách a všeobecných podmienkach, ktorými sa spravuje výkon funkcie Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rozhodnutie Rady č. 2009/909/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania predsedu Európskej rady (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rozhodnutie Rady č. 2009/910/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rozhodnutie Rady č. 2009/912/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania generálneho tajomníka Rady Európskej únie (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 38).

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/300 z 29. februára 2016, ktorým sa určujú funkčné požitky vysokopostavených verejných činiteľov EÚ (Ú. v. EÚ L 58, 4.3.2016, s. 1).

4 0 3
Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

p.m.

p.m.

93 408,96

Poznámky

Ustanovenia o dočasnom príspevku sa uplatňovali do 30. júna 2003. Tento rozpočtový riadok sa teda týka všetkých príjmov vyplývajúcich zo zostatkovej sumy dočasného príspevku z miezd členov Komisie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere.

Európsky parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisia

 

p.m.

— administratíva

(p.m.)

 

— výskum a technický rozvoj

(p.m.)

 

— výskum (nepriame akcie)

(p.m.)

 

— Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

(p.m.)

 

— Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

(p.m.)

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB)

(p.m.)

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL)

(p.m.)

 

— Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

(p.m.)

 

— Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (OP)

(p.m.)

 

— Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre lieky (EMEA)

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

(p.m.)

 

— Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

(p.m.)

 

— Európska environmentálna agentúra (EEA)

(p.m.)

 

— Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

(p.m.)

 

— Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre námornú bezpečnosť (EMSA)

(p.m.)

 

— Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

(p.m.)

 

— Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

(p.m.)

 

— Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO bývalý OHIM)

(p.m.)

 

— Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (EUROJUST)

(p.m.)

 

— Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

(p.m.)

 

Súdny dvor Európskej únie

 

p.m.

Európsky dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Európsky výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

 

Súčet

p.m.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 66a v znení účinnom do 15. decembra 2003.

Nariadenie Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom z 25. júla 1967, ktorým sa určujú platové pomery predsedu a členov Komisie, predsedu, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora, predsedu, členov a tajomníka Všeobecného súdu, ako aj predsedu, členov a tajomníka Súdu pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. ES 187, 8.8.1967, s. 1).

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 z 18. októbra 1977, ktorým sa určujú platové pomery členov Dvora audítorov (Ú. v. ES L 268, 20.10.1977, s. 1).

4 0 4
Výnosy z osobitného príspevku a solidárnej dane z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

93 233 406

91 680 394

87 846 201,67

Poznámky

Tento článok je určený na zahrnutie výnosov z osobitného príspevku a solidárnej dane z platov úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere podľa článku 66a služobného poriadku.

Parlament

 

11 657 200

Rada

 

3 621 000

Komisia:

 

64 077 432

— administratíva

(39 785 000 )

 

— výskum a technický rozvoj

(4 504 675 )

 

— výskum (nepriame akcie)

(3 435 023 )

 

— Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

(697 000 )

 

— Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

(161 000 )

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB)

(641 000 )

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL)

(172 000 )

 

— Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PAYMASTER)

(250 000 )

 

— Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (OP)

(858 000 )

 

— Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER)

(114 650 )

 

— Spoločný podnik v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály (BBI)

(26 915 )

 

— Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie(úrad BEREC)

(32 060 )

 

— Spoločný podnik Čisté nebo (CSJU)

(66 267 )

 

— Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

(73 653 )

 

— Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA bývalá EAHC)

(58 014 )

 

— Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA)

(288 223 )

 

— Spoločný podnik Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL predtým ARTEMIS a ENIAC)

(39 828 )

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

(71 645 )

 

— Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

(229 496 )

 

— Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

(179 589 )

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

(1 286 299 )

 

— Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

(281 881 )

 

— Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX)

(577 599 )

 

— Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

(260 630 )

 

— Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

(146 657 )

 

— Európska chemická agentúra (ECHA)

(760 024 )

 

— Európska environmentálna agentúra (EEA)

(257 810 )

 

— Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

(106 424 )

 

— Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

(498 613 )

 

— Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

(153 543 )

 

— Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

(246 783 )

 

— Európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky (Euro HPC)

(596)

 

— Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

(44 303 )

 

— Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

(68 867 )

 

— Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

(204 232 )

 

— Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E)

(640 255 )

 

— Európsky orgán práce (ELA)

(1 192 )

 

— Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

(367 056 )

 

— Európska agentúra pre lieky (EMA)

(853 721 )

 

— Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

(173 389 )

 

— Európska prokuratúra (EPPO)

(3 692 )

 

— Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

(349 062 )

 

— Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

(302 291 )

 

— Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

(199 868 )

 

— Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

(140 640 )

 

— Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL)

(893 019 )

 

— Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

(41 922 )

 

— Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

(91 984 )

 

— Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

(221 691 )

 

— Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO bývalý OHIM)

(1 218 936 )

 

— Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (EUROJUST)

(174 375 )

 

— Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME bývalá EACI)

(270 548 )

 

— Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)

(41 096 )

 

— Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA bývalá TEN-T EA)

(191 918 )

 

— Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (IIL)

(64 713 )

 

— Výkonná agentúra pre výskum (REA)

(416 531 )

 

— Spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

(14 308 )

 

— Spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR)

(67 362 )

 

— Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

(461 200 )

 

— Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

(298 364 )

 

Súdny dvor Európskej únie

 

5 307 730

Európsky dvor audítorov

 

2 100 000

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

1 076 249

Európsky výbor regiónov

 

859 920

Európsky ombudsman

 

111 875

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

131 000

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

4 291 000

 

Súčet

93 233 406

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 66a.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Nariadenie Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom z 25. júla 1967, ktorým sa určujú platové pomery predsedu a členov Komisie, predsedu, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora, predsedu, členov a tajomníka Všeobecného súdu, ako aj predsedu, členov a tajomníka Súdu pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. ES 187, 8.8.1967, s. 1).

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 z 18. októbra 1977, ktorým sa určujú platové pomery členov Dvora audítorov (Ú. v. ES L 268, 20.10.1977, s. 1).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie č. 1247/2002/ES z 1. júla 2002 o pravidlách a všeobecných podmienkach, ktorými sa spravuje výkon funkcie Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rozhodnutie Rady č. 2009/909/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania predsedu Európskej rady (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rozhodnutie Rady č. 2009/910/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rozhodnutie Rady č. 2009/912/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania generálneho tajomníka Rady Európskej únie (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 38).

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/300 z 29. februára 2016, ktorým sa určujú funkčné požitky vysokopostavených verejných činiteľov EÚ (Ú. v. EÚ L 58, 4.3.2016, s. 1).

KAPITOLA 4 1 —   PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

4 1 0
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

492 600 810

467 789 059

449 234 842,14

Poznámky

Tento príjem predstavujú príspevky zamestnancov na financovanie systému dôchodkového zabezpečenia.

Parlament

 

68 453 000

Rada

 

24 379 000

Komisia:

 

340 464 225

— administratíva

(199 966 000 )

 

— výskum a technický rozvoj

(22 774 347 )

 

— výskum (nepriame akcie)

(16 754 538 )

 

— Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

(3 303 000 )

 

— Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

(966 000 )

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB)

(6 095 000 )

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL)

(1 594 000 )

 

— Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PAYMASTER)

(2 537 000 )

 

— Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (OP)

(4 649 000 )

 

— Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER)

(667 648 )

 

— Spoločný podnik v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály (BBI)

(160 119 )

 

— Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie(úrad BEREC)

(207 970 )

 

— Spoločný podnik Čisté nebo (CSJU)

(328 180 )

 

— Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

(392 531 )