ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 67

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
7 martie 2019


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

BUGETE

 

*

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

1

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se indică altfel.

Orice venit menționat la articolul 21 alineatele (2) și (3) din Regulamentul financiar, înscris la titlurile 5 și 6 ale situației veniturilor, poate conduce la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Cifrele pentru execuție privesc toate creditele autorizate, inclusiv creditele bugetare, creditele suplimentare și veniturile corespunzătoare.

Comentariile bugetare sunt executabile numai în măsura în care ele nu modifică și nici nu extind domeniul de aplicare al unui temei juridic existent, nu afectează autonomia administrativă a instituțiilor și pot fi acoperite cu resursele disponibile (astfel cum se indică în anexa la scrisoarea privind caracterul executabil din 28octombrie 2015).

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

BUGETE

7.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/1


ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333

a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (1),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (2),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (3),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (5),

având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat de Comisie la 21 iunie 2018,

având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2018 și transmisă Parlamentului European la 13 septembrie 2018,

având în vedere scrisoarea rectificativă nr. 1/2019 la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, prezentată de Comisie la 16 octombrie 2018,

având în vedere Rezoluția adoptată de Parlamentul European la 24 octombrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019,

având în vedere amendamentele la proiectul de buget general adoptate de Parlamentul European la 24 octombrie 2018,

având în vedere scrisoarea adresată de președintele Consiliului la 24 octombrie 2018, în care se precizează că Consiliul nu este în măsură să aprobe toate amendamentele adoptate de Parlament,

având în vedere scrisoarea din 29 octombrie 2018 adresată președintelui Consiliului, în care se convoacă comitetul de conciliere,

având în vedere reuniunile comitetului de conciliere din 7, 16 și 19 noiembrie 2018,

având în vedere faptul că comitetul de conciliere nu a ajuns la un acord privind un proiect comun în termenul de 21 de zile menționat la articolul 314 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat de Comisie la 30 noiembrie 2018 în conformitate cu articolul 314 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere poziția privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptată de Consiliu la 11 decembrie 2018 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi,

având în vedere aprobarea poziției Consiliului de către Parlament la 12 decembrie 2018,

având în vedere articolele 90 și 91 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

CONSTATĂ URMĂTOARELE:

Articol unic

Procedura prevăzută la articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este încheiată, iar bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 este adoptat definitiv.

Adoptat la Strasbourg, 12 decembrie 2018.

Președintele

A. TAJANI


(1)  JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(4)  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(5)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


CUPRINS

SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR

A. Introducere și finanțarea bugetului general 12
B. Situația generală a veniturilor pe linii bugetare 22
C. Schema de personal 167
D. Clădiri 168

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Secțiunea I: Parlamentul European 175
— Venituri 176
— Cheltuieli 191
— Personal 253
Secțiunea II: Consiliul European și Consiliul 254
— Venituri 255
— Cheltuieli 272
— Personal 317
Secțiunea III: Comisia 318
— Venituri 319
— Cheltuieli 1935
— Personal 1945
Secțiunea IV: Curtea de Justiție a Uniunii Europene 1996
— Venituri 1997
— Cheltuieli 2009
— Personal 2044
Secțiunea V: Curtea de Conturi 2045
— Venituri 2046
— Cheltuieli 2059
— Personal 2090
Secțiunea VI: Comitetul Economic și Social European 2092
— Venituri 2093
— Cheltuieli 2105
— Personal 2142
Secțiunea VII: Comitetul European al Regiunilor 2143
— Venituri 2144
— Cheltuieli 2157
— Personal 2191
Secțiunea VIII: Ombudsmanul European 2192
— Venituri 2193
— Cheltuieli 2209
— Personal 2238
Secțiunea IX: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 2239
— Venituri 2240
— Cheltuieli 2253
— Personal 2286
Secțiunea X: Serviciul European de Acțiune Externă 2288
— Venituri 2289
— Cheltuieli 2306
— Personal 2350

CUPRINS

SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR

A. Introducere și finanțarea bugetului general 12
B. Situația generală a veniturilor pe linii bugetare 22

— Titlul 1:

Resurse proprii 23

— Titlul 3:

Excedente, solduri și ajustări 47

— Titlul 4:

Venituri provenite de la persoane care lucrează în cadrul instituțiilor Uniunii și în cadrul altor organisme ale acesteia 65

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituțiilor 79

— Titlul 6:

Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și al programelor Uniunii 92

— Titlul 7:

Dobânzi de întârziere și amenzi 144

— Titlul 8:

Operațiuni de împrumut și de credit 151

— Titlul 9:

Venituri diverse 165
C. Schema de personal 167
D. Clădiri 168

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Secțiunea I: Parlamentul European 175
— Venituri 176

— Titlul 4:

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii 177

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 180

— Titlul 6:

Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și programelor Uniunii 187

— Titlul 9:

Venituri diverse 189
— Cheltuieli 191

— Titlul 1:

Personalul instituției 193

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 215

— Titlul 3:

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale 228

— Titlul 4:

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice 244

— Titlul 5:

Autoritatea pentru partidele și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente 248

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 250
— Personal 253
Secțiunea II: Consiliul European și Consiliul 254
— Venituri 255

— Titlul 4:

Venituri provenite de la persoane care lucrează în cadrul instituțiilor uniunii și în cadrul altor organisme ale acesteia 256

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 259

— Titlul 6:

Contribuții și rambursări în cadrul acordurilor și programelor Uniunii 265

— Titlul 7:

Dobânzi de întârziere și amenzi 268

— Titlul 9:

Venituri diverse 270
— Cheltuieli 272

— Titlul 1:

Personalul instituției 273

— Titlul 2:

Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare 297

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 315
— Personal 317
Secțiunea III: Comisia 318
— Venituri 319

— Titlul 4:

Venituri provenite de la persoane care lucrează cu instituția și cu alte organisme ale uniunii 320

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 325

— Titlul 6:

Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și al programelor Uniunii 333

— Titlul 7:

Dobânzi de întârziere și amenzi 382

— Titlul 8:

Operațiuni de împrumut și de credit 389

— Titlul 9:

Venituri diverse 396
RECAPITULARE GENERALĂ A CREDITELOR (2019 ȘI 2018) ȘI A EXECUȚIEI (2017) 398

— Titlul XX:

Cheltuieli administrative alocate domeniilor de politică 403

— Titlul 01:

Afaceri economice și financiare 420

— Titlul 02:

Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 457

— Titlul 03:

Concurență 544

— Titlul 04:

Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 549

— Titlul 05:

Agricultură și dezvoltare rurală 630

— Titlul 06:

Mobilitate și transporturi 712

— Titlul 07:

Mediu 769

— Titlul 08:

Cercetare și inovare 815

— Titlul 09:

Rețele de comunicare, conținut și tehnologie 873

— Titlul 10:

Cercetare directă 956

— Titlul 11:

Afaceri maritime și pescuit 985

— Titlul 12:

Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital 1029

— Titlul 13:

Politică regională și urbană 1046

— Titlul 14:

Impozitare și uniune vamală 1121

— Titlul 15:

Educație și cultură 1134

— Titlul 16:

Comunicare 1210

— Titlul 17:

Sănătate și siguranță alimentară 1230

— Titlul 18:

Migrație și afaceri interne 1277

— Titlul 19:

Instrumente de politică externă 1342

— Titlul 20:

Comerț 1376

— Titlul 21:

Cooperare internațională și dezvoltare 1388

— Titlul 22:

Vecinătate și negocieri privind extinderea 1475

— Titlul 23:

Ajutor umanitar și protecție civilă 1523

— Titlul 24:

Luptă antifraudă 1547

— Titlul 25:

Coordonarea politicilor Comisiei și consultanță juridică 1554

— Titlul 26:

Administrația Comisiei 1567

— Titlul 27:

Buget 1621

— Titlul 28:

Audit 1630

— Titlul 29:

Statistici 1634

— Titlul 30:

Pensii și cheltuieli conexe 1642

— Titlul 31:

Servicii lingvistice 1655

— Titlul 32:

Energie 1666

— Titlul 33:

Justiție și consumatori 1713

— Titlul 34:

Politici climatice 1752

— Titlul 40:

Rezerve 1768

Anexe

— Spațiul Economic European 1776
— Lista rubricilor bugetare deschise pentru țările candidate și, dacă este cazul, pentru potențialii candidați din balcanii de vest și anumite țări partenere 1798
— Operațiuni de împrumut și de credit – Operațiuni de împrumut și de credit garantate de bugetul Uniunii (cu titlu indicativ) 1801
— Oficiul pentru Publicații 1838
— Venituri 1839
— Cheltuieli 1844
— Oficiul European de Luptă Antifraudă 1857
— Venituri 1858
— Cheltuieli 1863
— Oficiul European pentru Selecția Personalului 1876
— Venituri 1877
— Cheltuieli 1882
— Oficiul de Administrație și Plată a Drepturilor Individuale 1897
— Venituri 1898
— Cheltuieli 1903
— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică – Bruxelles 1913
— Venituri 1914
— Cheltuieli 1919
— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică – Luxemburg 1929
— Venituri 1930
— Cheltuieli 1935
— Personal 1945
Secțiunea IV: Curtea de Justiție a Uniunii Europene 1996
— Venituri 1997

— Titlul 4:

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii 1998

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 2001

— Titlul 9:

Venituri diverse 2007
— Cheltuieli 2009

— Titlul 1:

Personalul instituției 2010

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 2027

— Titlul 3:

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice 2040

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2042
— Personal 2044
Secțiunea V: Curtea de Conturi 2045
— Venituri 2046

— Titlul 4:

Venituri provenite de la persoane care lucrează în cadrul instituțiilor uniunii și în cadrul altor organisme ale acesteia 2047

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 2050

— Titlul 9:

Venituri diverse 2057
— Cheltuieli 2059

— Titlul 1:

Personalul instituției 2060

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 2075

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2010
— Personal 2090
Secțiunea VI: Comitetul Economic și Social European 2092
— Venituri 2093

— Titlul 4:

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii 2094

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 2097

— Titlul 9:

Venituri diverse 2103
— Cheltuieli 2105

— Titlul 1:

Personalul instituției 2106

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 2124

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2140
— Personal 2142
Secțiunea VII: Comitetul European al Regiunilor 2143
— Venituri 2144

— Titlul 4:

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii 2145

— Titlul 5:

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției 2148

— Titlul 9:

Venituri diverse 2155
— Cheltuieli 2157

— Titlul 1:

Personalul instituției 2158

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 2174

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2189
— Personal 2191
Secțiunea VIII: Ombudsmanul European 2192
— Venituri 2193

— Titlul 4:

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii 2194

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 2198

— Titlul 6:

Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și al programelor Uniunii 2205

— Titlul 9:

Venituri diverse 2207
— Cheltuieli 2209

— Titlul 1:

Cheltuieli privind personalul instituției 2210

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 2223

— Titlul 3:

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale 2230

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2236
— Personal 2238
Secțiunea IX: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 2239
— Venituri 2240

— Titlul 4:

Venituri provenite de la persoane care lucrează în cadrul instituțiilor uniunii și în cadrul altor organisme ale acesteia 2241

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 2244

— Titlul 9:

Venituri diverse 2251
— Cheltuieli 2253

— Titlul 1:

Cheltuieli privind personalul instituției 2254

— Titlul 2:

Clădiri, echipamente și cheltuieli cu funcționarea instituției 2267

— Titlul 3:

Comitetul european pentru protecția datelor 2272

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2284
— Personal 2286
Secțiunea X: Serviciul European de Acțiune Externă 2288
— Venituri 2289

— Titlul 4:

Venituri provenite de la persoane care lucrează în cadrul instituțiilor uniunii și în cadrul altor organisme ale acesteia 2290

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 2293

— Titlul 6:

Contribuții și rambursări în cadrul acordurilor și programelor Uniunii 2300

— Titlul 7:

Dobânzi de întârziere și amenzi 2302

— Titlul 9:

Venituri diverse 2304
— Cheltuieli 2306

— Titlul 1:

Personalul de la sediul central 2307

— Titlul 2:

Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare la sediul central 2321

— Titlul 3:

Delegații 2339

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2348
— Personal 2350

A.   INTRODUCERE ȘI FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

INTRODUCERE

Bugetul general al Uniunii este instrumentul care stabilește și autorizează, pentru fiecare exercițiu financiar, suma totală a veniturilor și a cheltuielilor considerate necesare pentru Uniunea Europeană și pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

Bugetul este întocmit și executat în conformitate cu următoarele principii: unitate, exactitate bugetară, anualitate, echilibru, unitate de cont, universalitate, specificitate, bună gestiune financiară și transparență.

Principiul unității și principiul exactității bugetare implică înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor Uniunii, în cazul în care acestea sunt prevăzute de buget, într-un document unic.

Principiul anualității implică adoptarea bugetului pentru fiecare exercițiu bugetar și utilizarea, în principiu, atât a creditelor de plată, cât și a creditelor de angajament pentru exercițiul bugetar în cursul anului respectiv.

Principiul echilibrului implică faptul că estimările veniturilor pentru exercițiul bugetar trebuie să fie egale cu creditele de plată pentru exercițiul respectiv: operațiunile de împrumut în scopul acoperirii unui eventual deficit bugetar nu sunt compatibile cu sistemul resurselor proprii și nu sunt autorizate.

În conformitate cu principiul unității de cont, bugetul se întocmește și se execută în euro, iar conturile se prezintă în euro.

Principiul universalității implică faptul că veniturile totale acoperă creditele totale de plată, cu excepția unor anumite venituri, determinate în mod limitat, alocate pentru finanțarea unor anumite cheltuieli. Veniturile și cheltuielile sunt înregistrate integral în buget, fără a fi ajustate între ele.

Principiul specificității implică faptul că fiecare credit trebuie să aibă o anumită destinație și să fie alocat unui obiectiv specific în scopul prevenirii oricărei confuzii între credite.

Principiul bunei gestiuni financiare este definit în raport cu principiile economiei, eficienței și eficacității.

Bugetul este întocmit în conformitate cu principiul transparenței, asigurând o bună informare privind execuția bugetară și conturile.

Prezentarea creditelor și a resurselor în buget se face în funcție de destinație, și anume întocmirea bugetului pe activități (activity-based budgeting), în vederea consolidării transparenței în gestiunea bugetului în ceea ce privește obiectivele bunei gestiuni financiare, în special obiectivele eficienței și eficacității.

Cheltuielile autorizate prin prezentul buget au o valoare totală de 165 605 645 322 EUR în credite de angajament și de 148 198 939 744 EUR în credite de plată, ceea ce reprezintă o rată a variației de + 3,05 % și, respectiv, de + 2,37 % comparativ cu bugetul 2018.

Totalul veniturilor bugetare este de 148 198 939 744 EUR. Rata uniformă de apel a resursei TVA este de 0,30 % (cu excepția Germaniei, a Țărilor de Jos și a Suediei, în cazul cărora rata de apel a TVA pentru perioada 2014-2020 a fost stabilită la 0,15 %), iar cea a resursei VNB este de 0,6512 %. Resursele proprii tradiționale reprezintă 14,49 % din finanțarea bugetului 2019. Resursa TVA reprezintă 11,97 %, iar resursa VNB reprezintă 72,26 %. Celelalte venituri pentru prezentul exercițiu financiar sunt estimate la 1 894 392 136 EUR.

Resursele proprii necesare pentru finanțarea bugetului 2019 reprezintă 0,89 % din VNB total.

Tabelele de mai jos prezintă, pas cu pas, metoda utilizată pentru calcularea finanțării bugetului 2019.

FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

Credite care urmează să fie acoperite în cursul exercițiului financiar 2019 în temeiul articolului 1 din Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene

CHELTUIELI

Descriere

Buget 2019

Buget 2018 (1)

Variație (%)

1.

Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Creștere economică durabilă: resurse naturale

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Securitate și cetățenie

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Europa globală

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Administrație

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Compensări

p.m.

p.m.

Instrumente speciale

411 500 000

551 238 311

–25,35

Total cheltuieli  (2)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


VENITURI

Descriere

Buget 2019

Buget 2018 (3)

Variație (%)

Venituri diverse (titlurile 4-9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Excedent disponibil din exercițiul financiar anterior (capitolul 3 0, articolul 3 0 0)

p.m.

555 542 325

Restituirea excedentului din Fondul de garantare pentru acțiuni externe(capitolul 3 0, articolul 3 0 2)

p.m.

p.m.

Sold net al resurselor proprii provenite din TVA și al resurselor proprii bazate pe PNB/VNB pentru exercițiile financiare anterioare (capitolele 3 1, 3 2 și 3 3)

p.m.

p.m.

Total venituri pentru titlurile 3-9

1 894 392 136

2 404 188 261

–21,20

Valoarea netă a taxelor vamale și a cotizațiilor pentru zahăr (capitolele 1 1 și 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Resurse proprii provenite din TVA la rata uniformă (tabelele 1 și 2, capitolul 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Rest de finanțat prin resursa complementară (resurse proprii bazate pe VNB, tabelul 3, capitolul 1 4)

107 094 715 672

105 143 181 650

+1,86

Credite care urmează să fie acoperite prin resursele proprii menționate la articolul 2 din Decizia 2014/335/UE, Euratom (4)

146 304 547 608

142 363 728 037

+2,77

Total venituri  (5)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TABELUL 1

Calcularea reducerii bazelor de evaluare armonizate ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA neredusă

1 % din venitul național brut

Rata reducerii (%)

1 % din venitul național brut înmulțit cu rata reducerii

1 % din baza de calcul a TVA redusă (6)

State membre cu bază de calcul a TVA redusă

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bulgaria

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Cehia

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Danemarca

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Germania

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Estonia

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Irlanda

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Grecia

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Spania

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Franța

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Croația

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Croația

Italia

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Cipru

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Cipru

Letonia

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Lituania

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luxemburg

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luxemburg

Ungaria

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

Țările de Jos

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Austria

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Polonia

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugalia

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

România

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Slovenia

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Slovacia

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Finlanda

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Suedia

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Regatul Unit

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Total

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


TABELUL 2

Defalcarea resurselor proprii provenite din TVA în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 3)

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA redusă

Rata uniformă a resursei proprii TVA (%)

Resurse proprii TVA la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bulgaria

272 398 000

0,30

81 719 400

Cehia

877 322 000

0,30

263 196 600

Danemarca

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Germania

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Estonia

128 053 000

0,30

38 415 900

Irlanda

914 233 000

0,30

274 269 900

Grecia

741 390 000

0,30

222 417 000

Spania

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Franța

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Croația

261 915 500

0,30

78 574 650

Italia

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Cipru

104 004 500

0,30

31 201 350

Letonia

123 359 000

0,30

37 007 700

Lituania

185 291 000

0,30

55 587 300

Luxemburg

205 639 500

0,30

61 691 850

Ungaria

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

Țările de Jos

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Austria

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Polonia

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugalia

1 006 896 000

0,30

302 068 800

România

786 275 000

0,30

235 882 500

Slovenia

220 311 000

0,30

66 093 300

Slovacia

323 242 000

0,30

96 972 600

Finlanda

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Suedia

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Regatul Unit

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Total

69 058 926 000

 

17 738 667 150


TABELUL 3

Determinarea ratei uniforme și defalcarea resurselor bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 4)

Stat membru

1 % din venitul național brut

Rata uniformă a resurselor proprii, „baza de calcul complementară”

Resurse proprii, „baza de calcul complementară”, la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

4 679 416 000

 

3 047 168 574

Bulgaria

560 582 000

 

365 042 957

Cehia

2 065 115 000

 

1 344 773 264

Danemarca

3 152 706 000

 

2 052 996 922

Germania

35 982 561 000

 

23 431 327 562

Estonia

257 028 000

 

167 372 947

Irlanda

2 675 262 000

 

1 742 092 238

Grecia

1 905 067 000

 

1 240 552 303

Spania

12 583 950 000

 

8 194 487 726

Franța

24 860 707 000

 

16 188 935 777

Croația

523 831 000

 

341 111 233

Italia

18 254 639 000

 

11 887 159 058

Cipru

208 009 000

 

135 452 477

Letonia

302 863 000

0,6511857  (7)

197 220 041

Lituania

447 842 000

 

291 628 286

Luxemburg

411 279 000

 

267 818 985

Ungaria

1 347 946 000

 

877 763 099

Malta

121 027 000

 

78 811 046

Țările de Jos

8 026 206 000

 

5 226 550 213

Austria

4 020 784 000

 

2 618 276 863

Polonia

5 032 082 000

 

3 276 819 614

Portugalia

2 033 044 000

 

1 323 889 089

România

2 124 033 000

 

1 383 139 821

Slovenia

484 434 000

 

315 456 472

Slovacia

950 305 000

 

618 824 984

Finlanda

2 441 633 000

 

1 589 956 385

Suedia

4 810 454 000

 

3 132 498 640

Regatul Unit

24 198 305 000

 

15 757 589 096

Total

164 461 110 000

 

107 094 715 672


TABELUL 4

Calcularea reducerii brute a contribuției la VNB pentru Danemarca, Țările de Jos și Suedia și finanțarea acesteia, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 6)

Stat membru

Reducerea brută

Partea procentuală în baza VNB

Cheia VNB aplicată reducerii brute

Finanțarea reducerii

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bulgaria

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Cehia

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Danemarca

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Germania

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Estonia

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Irlanda

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Grecia

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Spania

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Franța

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Croația

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Italia

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Cipru

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Letonia

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Lituania

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luxemburg

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Ungaria

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

Țările de Jos

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Austria

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Polonia

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugalia

 

1,24

13 806 137

13 806 137

România

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Slovenia

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Slovacia

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Finlanda

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Suedia

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Regatul Unit

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Total

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0


TABELUL 5

Corectarea dezechilibrelor bugetare în cazul Regatului Unit pentru exercițiul 2018, în temeiul articolului 4 din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 5)

Descriere

Coeficient (8) (%)

Sumă

1.

Partea Regatului Unit (în %) din baza neredusă de calcul a TVA indicativă

16,1945

 

2.

Partea Regatului Unit (în %) din totalul cheltuielilor alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Total cheltuieli alocate

 

127 599 039 596

5.

Cheltuieli legate de extindere (9)

 

27 076 886 462

6.

Total cheltuieli alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

Suma inițială a corecției în favoarea Regatului Unit = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Avantajul Regatului Unit (10)

 

854 326 562

9.

Corecția de bază pentru Regatul Unit = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Câștiguri excepționale provenite din resursele proprii tradiționale (11)

 

–15 094 049

11.

Corecția în favoarea Regatului Unit = (9) – (10)

 

5 023 528 676


TABELUL 6

Calcularea finanțării corecției în favoarea Regatului Unit în valoare de –5 023 528 676  EUR (capitolul 1 5)

Stat membru

Partea procentuală în baza VNB

Părți fără Regatul Unit

Părți fără Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia și Regatul Unit

Trei pătrimi din partea Germaniei, a Țărilor de Jos, a Austriei și a Suediei în coloana 2

Coloana 4 repartizată în conformitate cu coloana 3

Barem de finanțare

Barem de finanțare aplicat corecției

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bulgaria

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Cehia

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Danemarca

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Germania

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Estonia

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Irlanda

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Grecia

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Spania

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Franța

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Croația

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Italia

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Cipru

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Letonia

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Lituania

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luxemburg

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Ungaria

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Țările de Jos

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Austria

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Polonia

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugalia

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

România

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Slovenia

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Slovacia

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Finlanda

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Suedia

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Regatul Unit

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Total

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Calculele se efectuează cu 15 zecimale.

TABELUL 7

Situație recapitulativă a finanțării (12) bugetului general pe tipuri de resurse proprii și pe state membre

Stat membru

Resurse proprii tradiționale (RPT)

Resurse proprii bazate pe TVA și pe VNB, inclusiv ajustările

Total resurse proprii (13)

Cotizații nete pentru zahăr (80 %)

Taxe vamale nete (80 %)

Total net resurse proprii tradiționale (80 %)

Costuri de colectare (20 % din valoarea brută a RPT) p.m.

Resursa proprie bazată pe TVA

Resursa proprie bazată pe VNB

Reducerea în favoarea Danemarcei, a Țărilor de Jos, a Austriei și a Suediei

Corecția în favoarea Regatului Unit

Total „contribuții naționale”

Ponderea în totalul „contribuțiilor naționale” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

3 047 168 574

31 777 303

243 566 504

3 919 387 881

3,14

6 151 139 023

Bulgaria

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

365 042 957

3 806 839

29 178 641

479 747 837

0,38

565 337 728

Cehia

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 344 773 264

14 023 927

107 490 516

1 729 484 307

1,39

2 012 271 553

Danemarca

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 052 996 922

– 122 341 288

164 100 302

2 450 519 336

1,96

2 811 008 179

Germania

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 431 327 562

244 352 877

322 179 902

26 178 297 691

20,97

30 494 734 960

Estonia

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

167 372 947

1 745 444

13 378 467

220 912 758

0,18

253 267 798

Irlanda

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 742 092 238

18 167 355

139 249 046

2 173 778 539

1,74

2 478 448 914

Grecia

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 240 552 303

12 937 061

99 159 919

1 575 066 283

1,26

1 746 121 076

Spania

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 194 487 726

85 455 962

655 002 400

10 543 189 988

8,45

12 172 080 593

Franța

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

16 188 935 777

168 825 817

1 294 015 214

20 907 449 108

16,75

22 592 554 964

Croația

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

341 111 233

3 557 268

27 265 728

450 508 879

0,36

496 596 756

Italia

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 887 159 058

123 964 872

950 165 278

15 077 929 908

12,08

17 008 241 203

Cipru

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

135 452 477

1 412 562

10 826 997

178 893 386

0,14

202 207 889

Letonia

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

197 220 041

2 056 703

15 764 207

252 048 651

0,20

288 508 769

Lituania

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

291 628 286

3 041 237

23 310 454

373 567 277

0,30

459 273 114

Luxemburg

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

267 818 985

2 792 942

21 407 327

353 711 104

0,28

376 856 323

Ungaria

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

877 763 099

9 153 725

70 161 425

1 126 768 749

0,90

1 285 107 107

Malta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

78 811 046

821 879

6 299 530

104 086 505

0,08

116 687 624

Țările de Jos

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 226 550 213

– 714 009 525

71 864 875

5 072 806 313

4,06

7 706 996 821

Austria

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 618 276 863

27 304 620

36 001 212

3 212 182 795

2,57

3 437 629 875

Polonia

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 276 819 614

34 172 212

261 922 988

4 215 455 714

3,38

4 934 187 142

Portugalia

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 323 889 089

13 806 137

105 821 201

1 745 585 227

1,40

1 914 656 149

România

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 383 139 821

14 424 031

110 557 235

1 744 003 587

1,40

1 916 624 417

Slovenia

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

315 456 472

3 289 728

25 215 090

410 054 590

0,33

480 209 277

Slovacia

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

618 824 984

6 453 397

49 463 964

771 714 945

0,62

868 026 222

Finlanda

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 589 956 385

16 580 811

127 088 512

2 038 165 008

1,63

2 186 326 651

Suedia

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 132 498 640

– 171 901 428

43 071 742

3 313 841 504

2,65

3 859 263 800

Regatul Unit

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 757 589 096

164 327 532

–5 023 528 676

14 214 224 952

11,39

17 490 183 681

Total

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

107 094 715 672

0

0

124 833 382 822

100,00

146 304 547 608

B.   SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR PE LINII BUGETARE

Titlul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

1

RESURSE PROPRII

146 304 547 608

142 363 728 037

115 415 936 798,02

3

EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI

p.m.

555 542 325

6 416 271 648,60

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR UNIUNII ȘI ÎN CADRUL ALTOR ORGANISME ALE ACESTEIA

1 606 517 342

1 547 408 825

1 484 278 264,55

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

25 050 050

45 050 050

586 915 869,46

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI AL PROGRAMELOR UNIUNII

130 000 000

110 000 000

12 179 389 647,03

7

DOBÂNZI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

115 000 000

115 000 000

3 572 609 579,18

8

OPERAȚIUNI DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT

2 823 744

6 186 061

28 396 476,20

9

VENITURI DIVERSE

15 001 000

25 001 000

7 612 894,07

 

TOTAL GENERAL

148 198 939 744

144 767 916 298

139 691 411 177,11

TITLUL 1

RESURSE PROPRII

Articolul

Postul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

% 2017/2019

 

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Taxe pe producție pentru anul de comercializare 2005/2006 și pentru anii anteriori

p.m.

–92 981 713

20 242,49

 

1 1 1

Cotizații pentru stocarea zahărului

p.m.

p.m.

2 034 250,17

 

1 1 3

Taxe percepute pentru producția de zahăr C, izoglucoză C și sirop de inulină C care nu a fost exportată și pentru zahăr C și izoglucoză C de substituție

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 7

Taxe pe producție

p.m.

p.m.

132 414 737,61

 

1 1 8

Sume unice prelevate din cota suplimentară de zahăr și cota suplimentară de izoglucoză

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 9

Prelevare din excedent

p.m.

p.m.

– 763 452,11

 

 

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

p.m.

–92 981 713

133 705 778,16

 

 

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Taxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

94,66

 

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

94,66

 

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Resurse proprii care provin din taxa pe valoare adăugată în baza articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

93,49

 

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

93,49

 

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

73,09

 

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

73,09

 

CAPITOLUL 1 5

1 5 0

Corectarea dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit, în conformitate cu articolele 4 și 5 din Decizia 2014/335/UE, Euratom

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

 

 

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

 

 

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Reducerea brută a contribuției anuale bazate pe VNB în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

 

 

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

 

 

Titlul 1 — Total

146 304 547 608

142 363 728 037

115 415 936 798,02

78,89

CAPITOLUL 1 1 —

COTIZAȚII ȘI ALTE TAXE PREVĂZUTE ÎN CADRUL ORGANIZĂRII COMUNE A PIEȚELOR ÎN SECTORUL ZAHĂRULUI [ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM]

CAPITOLUL 1 2 —

TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM

CAPITOLUL 1 3 —

RESURSE PROPRII CARE PROVIN DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN BAZA ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (B) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM

CAPITOLUL 1 4 —

RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM

CAPITOLUL 1 5 —

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

CAPITOLUL 1 6 —

REDUCEREA BRUTĂ A CONTRIBUȚIEI ANUALE BAZATE PE VNB ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR DE JOS ȘI A SUEDIEI

CAPITOLUL 1 1 —   COTIZAȚII ȘI ALTE TAXE PREVĂZUTE ÎN CADRUL ORGANIZĂRII COMUNE A PIEȚELOR ÎN SECTORUL ZAHĂRULUI [ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM]

1 1 0
Taxe pe producție pentru anul de comercializare 2005/2006 și pentru anii anteriori

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

–92 981 713

20 242,49

Comentarii

Organizarea comună a pieței în sectorul zahărului prevedea obligația producătorilor de zahăr, izoglucoză și sirop de inulină de a plăti taxe pe producția de bază și B. Aceste taxe erau destinate să acopere cheltuielile legate de măsurile de susținere a pieței. În prezent, sumele înscrise la acest articol sunt o consecință a revizuirii taxelor stabilite în trecut. Taxele pentru perioada cuprinsă între anul de comercializare 2007/2008 și anul de comercializare 2016/2017 sunt înscrise la articolul 1 1 7 din acest capitol drept „taxe pe producție”.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (JO L 178, 30.6.2001, p. 1).

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Regulamentul (UE) nr. 1360/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire, pentru anii de comercializare 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 și 2005/2006, a cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului, pentru anii de comercializare 2001/2002 și 2004/2005, a coeficientului necesar pentru calcularea cotizației suplimentare și a sumelor care urmează a fi plătite vânzătorilor de sfeclă de zahăr de către producătorii de zahăr, având în vedere diferența dintre valoarea maximă a cotizațiilor și valoarea acestor cotizații care urmează a fi încasată pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004 și 2005/2006 (JO L 343, 19.12.2013, p. 2).

Regulamentul (UE) 2018/264 al Consiliului din 19 februarie 2018 de stabilire a cotizațiilor la producție și a coeficientului pentru calculul cotizației suplimentare în sectorul zahărului pentru anul de comercializare 1999/2000 și de stabilire a cotizațiilor la producție în sectorul zahărului pentru anul de comercializare 2000/2001 (JO L 51, 23.2.2018, p. 1).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

–5 668 347

0 ,—

Bulgaria

0 ,—

Cehia

p.m.

p.m.

0 ,—

Danemarca

p.m.

–3 389 292

0 ,—

Germania

p.m.

–28 424 749

0 ,—

Estonia

0 ,—

Irlanda

p.m.

– 746 748

0 ,—

Grecia

p.m.

– 687 621

0 ,—

Spania

p.m.

–2 260 575

0 ,—

Franța

p.m.

–26 915 813

0 ,—

Croația

0 ,—

Italia

p.m.

–9 212 941

0 ,—

Cipru

0 ,—

Letonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Lituania

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

0 ,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Țările de Jos

p.m.

–6 533 990

0 ,—

Austria

p.m.

–2 653 969

0 ,—

Polonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalia

p.m.

– 191 071

0 ,—

România

0 ,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovacia

p.m.

p.m.

0 ,—

Finlanda

p.m.

– 563 632

0 ,—

Suedia

p.m.

–1 380 088

20 242,49

Regatul Unit

p.m.

–4 352 877

0 ,—

Articolul 1 1 0 – Total

p.m.

–92 981 713

20 242,49

1 1 1
Cotizații pentru stocarea zahărului

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

2 034 250,17

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze veniturile provenite din cotizațiile existente pentru stocarea zahărului, având în vedere faptul că Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (JO L 178, 30.6.2001, p. 1) a eliminat cotizația pentru stocare.

Acest articol acoperă, de asemenea, sumele restante datorate în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 65/82 al Comisiei din 13 ianuarie 1982 de stabilire a normelor de aplicare pentru reportarea zahărului în anul de comercializare următor (JO L 9, 14.1.1982, p. 14), în cazul în care nu se respectă obligația de stocare a zahărului reportat și sumele datorate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1789/81 al Consiliului din 30 iunie 1981 de stabilire a normelor generale privind regimul stocurilor minime în sectorul zahărului (JO L 177, 1.7.1981, p. 39), în cazul în care nu se respectă normele generale privind regimul stocurilor minime în sectorul zahărului.

Acest articol este, de asemenea, destinat să înregistreze venitul pretins de noile state membre în situația neeliminării stocurilor de zahăr considerate a fi excedent în sensul regulamentelor Comisiei de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului ca urmare a aderării.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0 ,—

Cehia

p.m.

p.m.

0 ,—

Danemarca

p.m.

p.m.

0 ,—

Germania

p.m.

p.m.

0 ,—

Estonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0 ,—

Grecia

p.m.

p.m.

0 ,—

Spania

p.m.

p.m.

0 ,—

Franța

p.m.

p.m.

0 ,—

Croația

p.m.

p.m.

2 034 250,17

Italia

p.m.

p.m.

0 ,—

Cipru

p.m.

p.m.

0 ,—

Letonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Lituania

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

0 ,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

0 ,—

Austria

p.m.

p.m.

0 ,—

Polonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0 ,—

România

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovacia

p.m.

p.m.

0 ,—

Finlanda

p.m.

p.m.

0 ,—

Suedia

p.m.

p.m.

0 ,—

Regatul Unit

p.m.

p.m.

0 ,—

Articolul 1 1 1 – Total

p.m.

p.m.

2 034 250,17

1 1 3
Taxe percepute pentru producția de zahăr C, izoglucoză C și sirop de inulină C care nu a fost exportată și pentru zahăr C și izoglucoză C de substituție

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Comentarii

Sumele corespunzătoare taxelor percepute pentru producția de zahăr C, izoglucoză C și sirop de inulină C care nu a fost exportată. Acestea includ, de asemenea, taxele percepute pentru zahăr C și izoglucoză C de substituție.

Orice intrare de venituri la acest post va fi legată doar de eventuale regularizări ale anumitor dosare, pentru care nu este posibil să se furnizeze o estimare prealabilă.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Regulamentul (CEE) nr. 2670/81 al Comisiei din 14 septembrie 1981 de stabilire a normelor de aplicare pentru producția de zahăr care depășește cotele (JO L 262, 16.9.1981, p. 14).

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgaria

0 ,—

Cehia

p.m.

p.m.

0 ,—

Danemarca

p.m.

p.m.

0 ,—

Germania

p.m.

p.m.

0 ,—

Estonia

0 ,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0 ,—

Grecia

p.m.

p.m.

0 ,—

Spania

p.m.

p.m.

0 ,—

Franța

p.m.

p.m.

0 ,—

Croația

0 ,—

Italia

p.m.

p.m.

0 ,—

Cipru

0 ,—

Letonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Lituania

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

0 ,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

0 ,—

Austria

p.m.

p.m.

0 ,—

Polonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0 ,—

România

0 ,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovacia

p.m.

p.m.

0 ,—

Finlanda

p.m.

p.m.

0 ,—

Suedia

p.m.

p.m.

0 ,—

Regatul Unit

p.m.

p.m.

0 ,—

Articolul 1 1 3 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 7
Taxe pe producție

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

132 414 737,61

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze veniturile care provin din taxa pe producție percepută de la întreprinderile producătoare de zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Taxa pe producție a fost colectată și declarată de statele membre pentru ultima dată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru 2017, în urma încheierii sistemului de cote pentru zahăr în anul de comercializare 2016/2017, la 30 septembrie 2017. Orice intrare de venituri la acest post va fi legată doar de eventuale regularizări ale anumitor dosare, pentru care nu este posibil să se furnizeze o estimare prealabilă.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1), în special articolul 16.

Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește gestionarea pieței interne a zahărului și regimul cotelor (JO L 178, 1.7.2006, p. 39).

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1), în special articolul 51.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671), în special articolul 128.

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

p.m.

7 041 840,96

Bulgaria

p.m.

p.m.

428 150,40

Cehia

p.m.

p.m.

3 575 608,39

Danemarca

p.m.

p.m.

3 583 629,91

Germania

p.m.

p.m.

28 095 118,08

Estonia

0 ,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0 ,—

Grecia

p.m.

p.m.

1 523 539,20

Spania

p.m.

p.m.

5 043 698,88

Franța

p.m.

p.m.

32 995 499,52

Croația

p.m.

p.m.

1 875 051,11

Italia

p.m.

p.m.

4 226 872,80

Cipru

0 ,—

Letonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Lituania

p.m.

p.m.

866 419,20

Luxemburg

0 ,—

Ungaria

p.m.

p.m.

2 214 704,29

Malta

0 ,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

7 726 924,80

Austria

p.m.

p.m.

3 369 863,04

Polonia

p.m.

p.m.

13 713 542,56

Portugalia

p.m.

p.m.

60 000,00

România

p.m.

p.m.

817 449,09

Slovenia

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovacia

p.m.

p.m.

1 405 120,80

Finlanda

p.m.

p.m.

777 590,40

Suedia

p.m.

p.m.

2 834 086,32

Regatul Unit

p.m.

p.m.

10 240 027,86

Articolul 1 1 7 – Total

p.m.

p.m.

132 414 737,61

1 1 8
Sume unice prelevate din cota suplimentară de zahăr și cota suplimentară de izoglucoză

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Comentarii

Se prelevă o sumă unică pe cota suplimentară de zahăr sau cota suplimentară de izoglucoză care au fost alocate întreprinderilor în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Orice intrare de venituri la acest post va fi legată doar de eventuale regularizări ale anumitor dosare, pentru care nu este posibil să se furnizeze o estimare prealabilă.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1), în special articolul 8 și articolul 9 alineatele (2) și (3).

Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește gestionarea pieței interne a zahărului și regimul cotelor (JO L 178, 1.7.2006, p. 39).

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0 ,—

Cehia

p.m.

p.m.

0 ,—

Danemarca

p.m.

p.m.

0 ,—

Germania

p.m.

p.m.

0 ,—

Estonia

0 ,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0 ,—

Grecia

p.m.

p.m.

0 ,—

Spania

p.m.

p.m.

0 ,—

Franța

p.m.

p.m.

0 ,—

Croația

0 ,—

Italia

p.m.

p.m.

0 ,—

Cipru

0 ,—

Letonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Lituania

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

0 ,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

0 ,—

Austria

p.m.

p.m.

0 ,—

Polonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0 ,—

România

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovacia

p.m.

p.m.

0 ,—

Finlanda

p.m.

p.m.

0 ,—

Suedia

p.m.

p.m.

0 ,—

Regatul Unit

p.m.

p.m.

0 ,—

Articolul 1 1 8 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 9
Prelevare din excedent

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

– 763 452,11

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze veniturile din excedentul prelevat și perceput de statele membre de la întreprinderile producătoare de zahăr vizate care se află pe teritoriul lor.

După încheierea sistemului de cote pentru zahăr în anul de comercializare 2016/2017, la 30 septembrie 2017, orice intrare de venituri la acest post va fi legată doar de eventuale regularizări ale anumitor dosare, pentru care nu este posibil să se furnizeze o estimare prealabilă.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1), în special articolul 15.

Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind producția peste cotă în sectorul zahărului (JO L 176, 30.6.2006, p. 22).

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1), în special articolul 64.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671), în special articolul 142.

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

p.m.

5 851,42

Bulgaria

p.m.

p.m.

0 ,—

Cehia

p.m.

p.m.

470,87

Danemarca

p.m.

p.m.

0 ,—

Germania

p.m.

p.m.

– 798 120,00

Estonia

0 ,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0 ,—

Grecia

p.m.

p.m.

0 ,—

Spania

p.m.

p.m.

0 ,—

Franța

p.m.

p.m.

28 000,00

Croația

p.m.

p.m.

0 ,—

Italia

p.m.

p.m.

0 ,—

Cipru

0 ,—

Letonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Lituania

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

0 ,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

0 ,—

Austria

p.m.

p.m.

0 ,—

Polonia

p.m.

p.m.

345,60

Portugalia

p.m.

p.m.

0 ,—

România

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovacia

p.m.

p.m.

0 ,—

Finlanda

p.m.

p.m.

0 ,—

Suedia

p.m.

p.m.

0 ,—

Regatul Unit

p.m.

p.m.

0 ,—

Articolul 1 1 9 – Total

p.m.

p.m.

– 763 452,11

CAPITOLUL 1 2 —   TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM

1 2 0
Taxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

Comentarii

Alocarea taxelor vamale, în calitate de resurse proprii, pentru finanțarea cheltuielilor comune este urmarea firească a liberei circulații a mărfurilor în cadrul Uniunii. Acest articol poate cuprinde cotizații, prime, sume suplimentare sau compensatorii, sume sau elemente suplimentare, taxe din Tariful vamal comun și alte taxe stabilite sau care urmează să fie stabilite de instituțiile Uniunii Europene în ceea ce privește comerțul cu țările terțe, precum și taxe vamale pentru produsele care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în prezent expirat.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

2 231 751 142

2 090 539 304

2 107 200 781,12

Bulgaria

85 589 891

75 163 384

75 762 431,29

Cehia

282 787 246

260 937 526

263 017 183,29

Danemarca

360 488 843

336 078 921

338 757 451,16

Germania

4 316 437 269

4 036 010 894

4 068 177 667,50

Estonia

32 355 040

29 993 589

30 232 635,93

Irlanda

304 670 375

282 700 276

284 953 380,75

Grecia

171 054 793

157 974 689

159 233 738,66

Spania

1 628 890 605

1 518 592 776

1 530 695 871,72

Franța

1 685 105 856

1 622 999 000

1 635 934 207,99

Croația

46 087 877

41 349 572

41 679 125,63

Italia

1 930 311 295

1 821 181 211

1 835 695 920,32

Cipru

23 314 503

21 391 107

21 561 592,56

Letonia

36 460 118

34 125 154

34 397 129,07

Lituania

85 705 837

78 782 270

79 410 161,10

Luxemburg

23 145 219

21 476 193

21 647 357,28

Ungaria

158 338 358

145 591 630

146 751 986,87

Malta

12 601 119

11 692 439

11 785 627,36

Țările de Jos

2 634 190 508

2 437 338 152

2 456 763 595,38

Austria

225 447 080

215 282 764

216 998 554,96

Polonia

718 731 428

648 795 652

653 966 515,47

Portugalia

169 070 922

155 122 962

156 359 283,02

România

172 620 830

160 206 756

161 483 594,41

Slovenia

70 154 687

65 841 130

66 365 880,66

Slovacia

96 311 277

91 260 251

91 987 589,73

Finlanda

148 161 643

138 129 105

139 229 985,71

Suedia

545 422 296

519 284 469

523 423 136,32

Regatul Unit

3 275 958 729

3 146 801 174

3 171 880 996,78

Articolul 1 2 0 – Total

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

CAPITOLUL 1 3 —   RESURSE PROPRII CARE PROVIN DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN BAZA ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (B) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM

1 3 0
Resurse proprii care provin din taxa pe valoare adăugată în baza articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

Comentarii

Rata uniformă valabilă pentru toate statele membre aplicată bazelor de calcul armonizate de evaluare a TVA, determinate conform normelor Uniunii, este fixată la 0,30 %. Baza de evaluare care urmează să fie luată în calcul în acest scop nu depășește 50 % din VNB al fiecărui stat membru.

Temei juridic

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 2 alineatul (1) litera (b) și articolul 2 alineatul (4).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

596 875 500

577 260 600

545 106 000,00

Bulgaria

81 719 400

76 562 700

69 507 900,03

Cehia

263 196 600

250 167 600

213 496 949,99

Danemarca

355 763 400

341 666 700

328 452 316,93

Germania

2 180 437 350

2 091 674 850

2 016 873 750,00

Estonia

38 415 900

36 316 200

32 566 200,00

Irlanda

274 269 900

259 996 800

246 984 000,00

Grecia

222 417 000

216 643 200

218 107 200,00

Spania

1 608 243 900

1 561 296 300

1 533 648 300,00

Franța

3 255 672 300

3 159 437 400

3 050 158 800,00

Croația

78 574 650

75 265 050

70 301 169,23

Italia

2 116 640 700

2 059 044 000

1 948 907 400,00

Cipru

31 201 350

29 749 050

26 864 250,00

Letonia

37 007 700

34 463 700

31 988 700,00

Lituania

55 587 300

52 542 000

49 670 100,00

Luxemburg

61 691 850

58 756 950

55 902 450,00

Ungaria

169 690 500

159 971 700

145 241 180,04

Malta

18 154 050

16 964 850

14 764 650,00

Țările de Jos

488 400 750

467 872 500

456 466 950,00

Austria

530 600 100

513 051 600

504 234 000,00

Polonia

642 540 900

620 306 700

555 976 878,46

Portugalia

302 068 800

292 395 300

280 601 400,00

România

235 882 500

219 374 100

190 049 828,81

Slovenia

66 093 300

62 349 300

57 555 900,00

Slovacia

96 972 600

92 256 000

86 551 200,00

Finlanda

304 539 300

296 342 400

282 305 100,00

Suedia

310 172 550

321 625 500

310 973 384,96

Regatul Unit

3 315 837 000

3 205 532 700

3 260 771 183,69

Articolul 1 3 0 – Total

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

CAPITOLUL 1 4 —   RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0
Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

Comentarii

Resursa bazată pe VNB este o resursă „complementară”, care pune la dispoziție veniturile necesare pentru a acoperi cheltuielile care depășesc suma percepută prin resursele proprii tradiționale, prin plățile bazate pe TVA și prin alte venituri într-un anumit exercițiu. În mod implicit, resursa bazată pe VNB asigură întotdeauna echilibrarea ex ante a bugetului general al Uniunii.

Rata VNB se stabilește în funcție de veniturile suplimentare necesare pentru finanțarea cheltuielilor înscrise în buget care nu sunt acoperite de alte resurse (plăți bazate pe TVA, resurse proprii tradiționale și alte venituri). Se aplică astfel o rată VNB-ului fiecărui stat membru.

Rata care se aplică venitului național brut al statelor membre pentru acest exercițiu financiar este de 0,6512 %.

Temei juridic

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 2 alineatul (1) litera (c).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

3 047 168 574

2 997 541 076

2 224 321 322,00

Bulgaria

365 042 957

350 519 667

249 118 217,99

Cehia

1 344 773 264

1 307 203 659

899 574 414,96

Danemarca

2 052 996 922

2 014 016 541

1 517 509 577,09

Germania

23 431 327 562

22 920 282 521

16 999 731 324,00

Estonia

167 372 947

160 539 106

112 083 039,00

Irlanda

1 742 092 238

1 689 501 362

1 194 766 843,00

Grecia

1 240 552 303

1 216 146 546

938 172 223,00

Spania

8 194 487 726

8 021 346 698

5 977 648 307,00

Franța

16 188 935 777

15 959 932 571

11 998 557 213,00

Croația

341 111 233

332 412 652

242 013 391,34

Italia

11 887 159 058

11 761 304 538

8 803 510 192,00

Cipru

135 452 477

131 388 481

92 458 646,00

Letonia

197 220 041

188 579 407

136 560 225,00

Lituania

291 628 286

282 202 320

202 582 498,00

Luxemburg

267 818 985

259 503 628

192 399 373,00

Ungaria

877 763 099

840 675 079

603 567 727,52

Malta

78 811 046

74 926 287

50 815 472,00

Țările de Jos

5 226 550 213

5 066 066 145

3 680 290 875,00

Austria

2 618 276 863

2 564 145 312

1 861 854 725,00

Polonia

3 276 819 614

3 216 602 038

2 250 568 425,47

Portugalia

1 323 889 089

1 299 512 218

965 745 390,00

România

1 383 139 821

1 304 699 469

900 487 732,84

Slovenia

315 456 472

301 415 021

211 201 371,00

Slovacia

618 824 984

591 035 176

424 902 964,00

Finlanda

1 589 956 385

1 554 830 935

1 139 597 795,00

Suedia

3 132 498 640

3 294 326 658

2 515 688 127,93

Regatul Unit

15 757 589 096

15 442 526 539

11 893 675 933,65

Articolul 1 4 0 – Total

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

CAPITOLUL 1 5 —   CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

1 5 0
Corectarea dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit, în conformitate cu articolele 4 și 5 din Decizia 2014/335/UE, Euratom

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

Comentarii

Mecanismul de corectare a dezechilibrului bugetar în favoarea Regatului Unit (corecția în favoarea Regatului Unit) a fost instituit de Consiliul European de la Fontainebleau în iunie 1984 și de decizia aferentă privind resursele proprii din 1985. Scopul mecanismului este reducerea dezechilibrului bugetar al Regatului Unit printr-o reducere a plăților sale către Uniune.

Temei juridic

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolele 4 și 5.

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

243 566 504

239 806 867

240 885 677,00

Bulgaria

29 178 641

28 041 992

26 978 571,00

Cehia

107 490 516

104 577 854

97 645 267,59

Danemarca

164 100 302

161 123 729

164 335 860,59

Germania

322 179 902

315 179 541

316 145 831,00

Estonia

13 378 467

12 843 320

12 138 174,00

Irlanda

139 249 046

135 162 127

129 388 779,00

Grecia

99 159 919

97 293 176

101 600 542,00

Spania

655 002 400

641 717 317

647 356 946,00

Franța

1 294 015 214

1 276 813 669

1 299 398 854,00

Croația

27 265 728

26 593 409

26 212 358,50

Italia

950 165 278

940 918 412

953 387 216,00

Cipru

10 826 997

10 511 235

10 012 925,00

Letonia

15 764 207

15 086 578

14 788 961,00

Lituania

23 310 454

22 576 523

21 938 927,00

Luxemburg

21 407 327

20 760 600

20 836 132,00

Ungaria

70 161 425

67 255 010

65 407 118,88

Malta

6 299 530

5 994 192

5 503 126,00

Țările de Jos

71 864 875

69 664 080

68 442 765,00

Austria

36 001 212

35 259 868

34 625 113,00

Polonia

261 922 988

257 332 005

243 976 363,43

Portugalia

105 821 201

103 962 530

104 586 612,00

România

110 557 235

104 377 516

97 436 435,19

Slovenia

25 215 090

24 113 562

22 872 318,00

Slovacia

49 463 964

47 283 520

46 015 401,00

Finlanda

127 088 512

124 388 332

123 414 177,00

Suedia

43 071 742

45 300 679

46 755 771,58

Regatul Unit

–5 023 528 676

–4 933 937 643

–4 848 248 104,74

Articolul 1 5 0 – Total

0

0

93 838 118,02

CAPITOLUL 1 6 —   REDUCEREA BRUTĂ A CONTRIBUȚIEI ANUALE BAZATE PE VNB ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR DE JOS ȘI A SUEDIEI

1 6 0
Reducerea brută a contribuției anuale bazate pe VNB în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării reducerilor contribuțiilor anuale bazate pe VNB ale anumitor state membre în conformitate cu Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (JO L 168, 7.6.2014, p. 39), în special articolul 10a alineatul (6).

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 2 alineatul (5).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

31 777 303

31 354 572

31 242 775,00

Bulgaria

3 806 839

3 666 470

3 499 109,97

Cehia

14 023 927

13 673 478

12 692 930,85

Danemarca

– 122 341 288

– 120 492 627

– 120 274 828,41

Germania

244 352 877

239 748 388

238 777 900,00

Estonia

1 745 444

1 679 255

1 574 316,00

Irlanda

18 167 355

17 672 349

16 781 672,00

Grecia

12 937 061

12 721 011

13 177 549,00

Spania

85 455 962

83 904 068

83 961 933,00

Franța

168 825 817

166 942 450

168 531 504,00

Croația

3 557 268

3 477 069

3 398 205,80

Italia

123 964 872

123 024 391

123 653 935,00

Cipru

1 412 562

1 374 336

1 298 672,00

Letonia

2 056 703

1 972 559

1 918 122,00

Lituania

3 041 237

2 951 864

2 845 470,00

Luxemburg

2 792 942

2 714 433

2 702 438,00

Ungaria

9 153 725

8 793 543

8 481 458,27

Malta

821 879

783 736

713 753,00

Țările de Jos

– 714 009 525

– 703 806 977

– 705 644 524,00

Austria

27 304 620

26 821 210

26 151 576,00

Polonia

34 172 212

33 645 971

31 695 094,84

Portugalia

13 806 137

13 593 024

13 564 841,00

România

14 424 031

13 647 284

12 618 440,52

Slovenia

3 289 728

3 152 830

2 966 530,00

Slovacia

6 453 397

6 182 286

5 968 179,00

Finlanda

16 580 811

16 263 683

16 006 769,00

Suedia

– 171 901 428

– 166 990 988

– 165 045 085,83

Regatul Unit

164 327 532

161 530 332

166 350 295,86

Articolul 1 6 0 – Total

0

0

– 390 968,13

TITLUL 3

EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI

Articolul

Postul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

% 2017/2019

 

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Excedent provenit din exercițiul financiar precedent

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

 

3 0 2

Excedent de resurse proprii provenit din restituirea excedentului din Fondul de garantare pentru acțiuni externe

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

 

 

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 1 0 3

Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

Articolul 3 1 0 — Total

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 2 0 3

Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

Articolul 3 2 0 — Total

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Compensarea ajustărilor aduse resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB pentru exercițiile financiare precedente

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

 

 

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

 

 

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Ajustare pentru urmările neparticipării anumitor state membre la anumite politici în domeniul libertății, securității și justiției

p.m.

p.m.

21 089 279,37

 

 

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

p.m.

p.m.

21 089 279,37

 

 

CAPITOLUL 3 5

3 5 0

Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

3 5 0 4

Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

Articolul 3 5 0 — Total

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

CAPITOLUL 3 6

3 6 0

Rezultatul actualizărilor intermediare ale calculului finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

3 6 0 4

Rezultatul actualizărilor intermediare ale calculului finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

Articolul 3 6 0 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

CAPITOLUL 3 6 — TOTAL

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

CAPITOLUL 3 7

3 7 0

Ajustarea referitoare la punerea în aplicare a deciziilor privind resursele proprii

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

 

 

CAPITOLUL 3 7 — TOTAL

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

 

 

Titlul 3 — Total

p.m.

555 542 325

6 416 271 648,60

 

CAPITOLUL 3 0 —

EXCEDENT PROVENIT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR PRECEDENT

CAPITOLUL 3 1 —

SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE TVA PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10B DIN REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 609/2014

CAPITOLUL 3 2 —

SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE VENITUL/PRODUSUL NAȚIONAL BRUT PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10B DIN REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 609/2014

CAPITOLUL 3 3 —

COMPENSAREA AJUSTĂRILOR ADUSE RESURSELOR PROPRII BAZATE PE TVA ȘI PE VNB PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE

CAPITOLUL 3 4 —

AJUSTARE PENTRU URMĂRILE NEPARTICIPĂRII ANUMITOR STATE MEMBRE LA ANUMITE POLITICI ÎN DOMENIUL LIBERTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI JUSTIȚIEI

CAPITOLUL 3 5 —

REZULTATUL CALCULULUI DEFINITIV AL FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

CAPITOLUL 3 6 —

REZULTATUL ACTUALIZĂRILOR INTERMEDIARE ALE CALCULULUI FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

CAPITOLUL 3 7 —

AJUSTAREA REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A DECIZIILOR PRIVIND RESURSELE PROPRII

CAPITOLUL 3 0 —   EXCEDENT PROVENIT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR PRECEDENT

3 0 0
Excedent provenit din exercițiul financiar precedent

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, soldul fiecărui exercițiu financiar se înscrie în bugetul exercițiului următor ca venit, în cazul unui excedent, sau cheltuială, în cazul unui deficit.

Estimările relevante ale acestor venituri sau cheltuieli se înregistrează în buget în cursul procedurii bugetare și, dacă este cazul, printr-o scrisoare rectificativă prezentată în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul financiar. Acestea se stabilesc în conformitate cu principiile menționate la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014.

După închiderea conturilor pentru fiecare exercițiu financiar, orice diferență față de estimările făcute se înregistrează în bugetul exercițiului financiar următor prin intermediul unui buget rectificativ, care trebuie prezentat de Comisie în termen de 15 zile de la prezentarea conturilor provizorii.

Un deficit se înscrie la articolul 27 02 01 din situația cheltuielilor din secțiunea III, „Comisia”.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 39).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (reformare).

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 7.

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1), în special articolul 18.

3 0 2
Excedent de resurse proprii provenit din restituirea excedentului din Fondul de garantare pentru acțiuni externe

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Comentarii

În conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009, acest articol este destinat să cuprindă eventualul excedent din Fondul de garantare pentru acțiuni externe, odată ce se depășește suma țintă.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (JO L 145, 10.6.2009, p. 10).

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

CAPITOLUL 3 1 —   SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE TVA PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10B DIN REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 609/2014

3 1 0
Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 1 0 3
Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

363 238 228,31

Comentarii

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89, statele membre transmit Comisiei, înainte de 31 iulie, o situație a sumei totale a bazei resurselor TVA pentru anul calendaristic anterior.

Fiecare stat membru este debitat cu o sumă calculată pe baza situației respective, conform normelor Uniunii, și este creditat cu cele 12 plăți efectuate în mod real în cursul exercițiului financiar precedent.

Orice corecție adusă situațiilor menționate anterior în urma controalelor efectuate de Comisiei în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 și/sau orice modificare a VNB-ului aferent exercițiilor financiare anterioare care are un efect asupra reducerii bazei „TVA” va duce la ajustarea soldurilor „TVA”.

Comisia informează statele membre cu privire la sumele care rezultă din acest calcul înainte de data de 1 februarie a anului care urmează anului în care au fost furnizate datele pentru regularizări.

Temei juridic

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (JO L 155, 7.6.1989, p. 9).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (JO L 168, 7.6.2014, p. 39), în special articolul 10 alineatele (4), (5) și (8).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

p.m.

1 616 868,44

Bulgaria

p.m.

p.m.

3 099 370,73

Cehia

p.m.

p.m.

–1 684 777,81

Danemarca

p.m.

p.m.

2 454 498,84

Germania

p.m.

p.m.

–8 791 092,73

Estonia

p.m.

p.m.

839 918,01

Irlanda

p.m.

p.m.

10 947 219,48

Grecia

p.m.

p.m.

918 819,40

Spania

p.m.

p.m.

100 550 093,57

Franța

p.m.

p.m.

53 375 107,77

Croația

p.m.

p.m.

3 667 055,04

Italia

p.m.

p.m.

183 983 664,11

Cipru

p.m.

p.m.

1 457 250,00

Letonia

p.m.

p.m.

2 344 393,28

Lituania

p.m.

p.m.

1 286 638,94

Luxemburg

p.m.

p.m.

6 289 200,00

Ungaria

p.m.

p.m.

1 063 755,48

Malta

p.m.

p.m.

1 917 414,96

Țările de Jos

p.m.

p.m.

3 517 550,15

Austria

p.m.

p.m.

6 915 902,12

Polonia

p.m.

p.m.

10 601 761,99

Portugalia

p.m.

p.m.

27 440 158,65

România

p.m.

p.m.

6 183 495,19

Slovenia

p.m.

p.m.

– 628 210,65

Slovacia

p.m.

p.m.

6 977 963,74

Finlanda

p.m.

p.m.

–5 496 627,13

Suedia

p.m.

p.m.

4 139 845,97

Regatul Unit

p.m.

p.m.

–61 749 009,23

Postul 3 1 0 3 – Total

p.m.

p.m.

363 238 228,31

CAPITOLUL 3 2 —   SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE VENITUL/PRODUSUL NAȚIONAL BRUT PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10B DIN REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 609/2014

3 2 0
Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 2 0 3
Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

340 566 248,38

Comentarii

Pe baza cifrelor pentru venitul național brut agregat și pentru componentele acestuia pentru exercițiul precedent, astfel cum sunt transmise de statele membre în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul 1287/2003, fiecare stat membru este debitat cu o sumă calculată conform normelor Uniunii și este creditat cu cele douăsprezece plăți efectuate în mod real în cursul exercițiului financiar precedent.

Orice modificare a produsului național brut/venitului național brut pentru exercițiile financiare anterioare în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003, sub rezerva articolelor 4 și 5 din acest regulament, duce la o ajustare de către statul membru în cauză a soldului stabilit în temeiul articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014.

Comisia informează statele membre cu privire la sumele care rezultă din acest calcul înainte de data de 1 februarie a anului care urmează anului în care au fost furnizate datele pentru regularizări.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (JO L 181, 19.7.2003, p. 1).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (JO L 168, 7.6.2014, p. 39), în special articolul 10b.

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

p.m.

–52 707 106,97

Bulgaria

p.m.

p.m.

26 434 579,84

Cehia

p.m.

p.m.

62 994 165,62

Danemarca

p.m.

p.m.

59 878 983,07

Germania

p.m.

p.m.

129 816 096,70

Estonia

p.m.

p.m.

–4 772 620,65

Irlanda

p.m.

p.m.

191 061 168,85

Grecia

p.m.

p.m.

–20 257 758,68

Spania

p.m.

p.m.

– 221 817 747,68

Franța

p.m.

p.m.

– 272 145 059,89

Croația

p.m.

p.m.

14 579 447,81

Italia

p.m.

p.m.

19 557 909,89

Cipru

p.m.

p.m.

5 639 594,25

Letonia

p.m.

p.m.

–2 417 710,93

Lituania

p.m.

p.m.

–4 512 964,98

Luxemburg

p.m.

p.m.

27 321 477,54

Ungaria

p.m.

p.m.

– 253 984,53

Malta

p.m.

p.m.

8 648 786,17

Țările de Jos

p.m.

p.m.

–94 361 861,40

Austria

p.m.

p.m.

7 289 969,59

Polonia

p.m.

p.m.

–30 861 719,32

Portugalia

p.m.

p.m.

–11 520 208,07

România

p.m.

p.m.

25 052 996,45

Slovenia

p.m.

p.m.

– 166 424,67

Slovacia

p.m.

p.m.

29 826 941,83

Finlanda

p.m.

p.m.

41 354 263,29

Suedia

p.m.

p.m.

–67 222 728,74

Regatul Unit

p.m.

p.m.

474 127 763,99

Postul 3 2 0 3 – Total

p.m.

p.m.

340 566 248,38

CAPITOLUL 3 3 —   COMPENSAREA AJUSTĂRILOR ADUSE RESURSELOR PROPRII BAZATE PE TVA ȘI PE VNB PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE

3 3 0
Compensarea ajustărilor aduse resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB pentru exercițiile financiare precedente

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

Comentarii

Rezultatul calculului compensării ajustărilor aduse resurselor bazate pe TVA și pe VNB ale exercițiilor financiare precedente.

Acest calcul este produsul înmulțirii sumelor totale reprezentând ajustările menționate la articolul 10b alineatele (1)-(4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014, cu excepția anumitor ajustări specifice în temeiul articolului 10b alineatul (2) literele (b) și (c) din regulament, cu procentul reprezentat de VNB-ul statului membru respectiv din VNB-ul tuturor statelor membre, aplicabil la 15 ianuarie bugetului în vigoare pentru exercițiul care urmează celui în care au fost furnizate datele pentru ajustări.

Comisia informează statele membre cu privire la sumele care rezultă din acest calcul înainte de data de 1 februarie a exercițiului care urmează celui în care au fost furnizate datele pentru ajustări.

Temei juridic

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (JO L 168, 7.6.2014, p. 39), în special articolul 10b alineatul (5).

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

p.m.

–20 023 685,75

Bulgaria

p.m.

p.m.

–2 069 937,59

Cehia

p.m.

p.m.

–7 708 758,40

Danemarca

p.m.

p.m.

–13 370 168,66

Germania

p.m.

p.m.

– 151 684 782,45

Estonia

p.m.

p.m.

–1 007 162,21

Irlanda

p.m.

p.m.

–9 401 217,55

Grecia

p.m.

p.m.

–8 360 378,20

Spania

p.m.

p.m.

–53 243 099,17

Franța

p.m.

p.m.

– 106 842 620,88

Croația

p.m.

p.m.

–2 147 174,97

Italia

p.m.

p.m.

–78 554 215,62

Cipru

p.m.

p.m.

– 812 495,48

Letonia

p.m.

p.m.

–1 257 377,87

Lituania

p.m.

p.m.

–1 815 537,51

Luxemburg

p.m.

p.m.

–1 667 725,14

Ungaria

p.m.

p.m.

–5 325 058,88

Malta

p.m.

p.m.

– 443 850,06

Țările de Jos

p.m.

p.m.

–33 225 740,50

Austria

p.m.

p.m.

–16 402 787,28

Polonia

p.m.

p.m.

–20 982 390,99

Portugalia

p.m.

p.m.

–8 614 007,46

România

p.m.

p.m.

–8 067 158,22

Slovenia

p.m.

p.m.

–1 856 725,49

Slovacia

p.m.

p.m.

–3 734 230,78

Finlanda

p.m.

p.m.

–9 960 386,59

Suedia

p.m.

p.m.

–22 995 966,44

Regatul Unit

p.m.

p.m.

– 114 668 685,88

Articolul 3 3 0 – Total

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

CAPITOLUL 3 4 —   AJUSTARE PENTRU URMĂRILE NEPARTICIPĂRII ANUMITOR STATE MEMBRE LA ANUMITE POLITICI ÎN DOMENIUL LIBERTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI JUSTIȚIEI

3 4 0
Ajustare pentru urmările neparticipării anumitor state membre la anumite politici în domeniul libertății, securității și justiției

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

21 089 279,37

Comentarii

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Danemarcei și cu articolul 5 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, aceste state membre beneficiază de o derogare integrală de la suportarea consecințelor financiare ale unor domenii specifice din politicile privind libertatea, securitatea și justiția, cu excepția costurilor administrative conexe. Prin urmare, statele menționate anterior pot obține o ajustare a resurselor proprii vărsate pentru fiecare exercițiu financiar la care nu participă.

Contribuția fiecărui stat membru la mecanismul de ajustare este calculată prin aplicarea, la cheltuielile bugetare care decurg din această operație sau politică, a cheii venitului național brut agregat și a componentelor acestuia din exercițiile precedente, puse la dispoziție de statele membre în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) of Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (JO L 181, 19.7.2003, p. 1).

Comisia stabilește soldul pentru fiecare stat membru și îl comunică acestuia în timp util pentru ca statul membru respectiv să își poată înregistra soldul în contul prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 în prima zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an, în conformitate cu articolul 11 din regulamentul respectiv.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (JO L 168, 7.6.2014, p. 39), în special articolul 11.

Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 3, și Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 5.

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

p.m.

5 479 033,53

Bulgaria

p.m.

p.m.

617 774,89

Cehia

p.m.

p.m.

2 257 103,45

Danemarca

p.m.

p.m.

–18 755 977,08

Germania

p.m.

p.m.

41 121 122,06

Estonia

p.m.

p.m.

266 229,38

Irlanda

p.m.

p.m.

–9 005 469,35

Grecia

p.m.

p.m.

2 253 728,89

Spania

p.m.

p.m.

14 391 444,25

Franța

p.m.

p.m.

29 174 620,32

Croația

p.m.

p.m.

579 805,34

Italia

p.m.

p.m.

21 675 849,43

Cipru

p.m.

p.m.

229 564,45

Letonia

p.m.

p.m.

320 023,50

Lituania

p.m.

p.m.

478 008,34

Luxemburg

p.m.

p.m.

463 929,20

Ungaria

p.m.

p.m.

1 426 811,55

Malta

p.m.

p.m.

120 483,37

Țările de Jos

p.m.

p.m.

8 934 340,18

Austria

p.m.

p.m.

4 544 405,82

Polonia

p.m.

p.m.

5 480 973,94

Portugalia

p.m.

p.m.

2 331 601,66

România

p.m.

p.m.

2 060 313,10

Slovenia

p.m.

p.m.

505 626,07

Slovacia

p.m.

p.m.

1 029 668,26

Finlanda

p.m.

p.m.

2 802 879,28

Suedia

p.m.

p.m.

5 813 464,12

Regatul Unit

p.m.

p.m.

– 105 508 078,58

Articolul 3 4 0 – Total

p.m.

p.m.

21 089 279,37

CAPITOLUL 3 5 —   REZULTATUL CALCULULUI DEFINITIV AL FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

3 5 0
Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

3 5 0 4
Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

Comentarii

Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit.

Cifrele pentru 2017 corespund rezultatului calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit în ceea ce privește corectarea pentru exercițiul 2013.

Cifrele pentru 2018 corespund rezultatului calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit în ceea ce privește corectarea pentru exercițiul 2014.

Temei juridic

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolele 4 și 5.

Decizia 2014/335/UE, Euratom din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolele 4 și 5.

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

1 189 588

3 427 431,00

Bulgaria

p.m.

1 314 590

1 515 290,00

Cehia

p.m.

4 774 050

3 219 340,11

Danemarca

p.m.

6 637 880

6 898 097,50

Germania

p.m.

4 827 592

8 754 255,00

Estonia

p.m.

79 593

368 634,00

Irlanda

p.m.

17 082 160

5 640 096,00

Grecia

p.m.

1 707 571

2 191 253,00

Spania

p.m.

6 540 304

– 651 779,00

Franța

p.m.

23 264 515

18 525 521,00

Croația

p.m.

827 042

838 270,64

Italia

p.m.

17 952 849

25 072 902,00

Cipru

p.m.

552 558

228 695,00

Letonia

p.m.

– 273 682

81 908,00

Lituania

p.m.

389 961

1 117 632,00

Luxemburg

p.m.

396 101

2 999 679,00

Ungaria

p.m.

1 450 317

1 208 543,44

Malta

p.m.

287 498

320 388,00

Țările de Jos

p.m.

1 144 795

1 151 037,00

Austria

p.m.

1 225 444

418 805,00

Polonia

p.m.

3 032 377

2 259 199,73

Portugalia

p.m.

904 421

1 399 728,00

România

p.m.

974 427

2 859 474,14

Slovenia

p.m.

–64 803

916 682,00

Slovacia

p.m.

1 838 327

2 214 808,00

Finlanda

p.m.

2 716 018

4 965 839,00

Suedia

p.m.

793 690

522 925,32

Regatul Unit

p.m.

– 101 565 183

–89 361 518,67

Post 3 5 0 4 – Total

p.m.

0

9 103 136,21

CAPITOLUL 3 6 —   REZULTATUL ACTUALIZĂRILOR INTERMEDIARE ALE CALCULULUI FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

3 6 0
Rezultatul actualizărilor intermediare ale calculului finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

3 6 0 4
Rezultatul actualizărilor intermediare ale calculului finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Comentarii

Acest post este destinat să înregistreze diferența dintre suma înscrisă ultima dată în buget și cea mai recentă actualizare intermediară a corecției în favoarea Regatului Unit înainte de efectuarea calculelor finale.

Temei juridic

Decizia 2014/335/UE, Euratom din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolele 4 și 5.

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0 ,—

Cehia

p.m.

p.m.

0 ,—

Danemarca

p.m.

p.m.

0 ,—

Germania

p.m.

p.m.

0 ,—

Estonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0 ,—

Grecia

p.m.

p.m.

0 ,—

Spania

p.m.

p.m.

0 ,—

Franța

p.m.

p.m.

0 ,—

Croația

p.m.

p.m.

0 ,—

Italia

p.m.

p.m.

0 ,—

Cipru

p.m.

p.m.

0 ,—

Letonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Lituania

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxemburg

p.m.

p.m.

0 ,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

0 ,—

Austria

p.m.

p.m.

0 ,—

Polonia

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0 ,—

România

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovacia

p.m.

p.m.

0 ,—

Finlanda

p.m.

p.m.

0 ,—

Suedia

p.m.

p.m.

0 ,—

Regatul Unit

p.m.

p.m.

0 ,—

Postul 3 6 0 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

CAPITOLUL 3 7 —   AJUSTAREA REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A DECIZIILOR PRIVIND RESURSELE PROPRII

3 7 0
Ajustarea referitoare la punerea în aplicare a deciziilor privind resursele proprii

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

Comentarii

Rezultatul calculului pentru punerea în aplicare retroactivă a Deciziei 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii.

Temei juridic

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 11.

Stat membru

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

Belgia

p.m.

p.m.

–1 076 558,08

Bulgaria

p.m.

p.m.

7 719,32

Cehia

p.m.

p.m.

– 145 344,04

Danemarca

p.m.

p.m.

– 569 108,73

Germania

p.m.

p.m.

–3 704 915,95

Estonia

p.m.

p.m.

5 660,71

Irlanda

p.m.

p.m.

– 108 190,77

Grecia

p.m.

p.m.

–61 944,21

Spania

p.m.

p.m.

–1 842 883,84

Franța

p.m.

p.m.

–4 803 792,87

Croația

p.m.

p.m.

0 ,—

Italia

p.m.

p.m.

– 948 845,22

Cipru

p.m.

p.m.

– 144,39

Letonia

p.m.

p.m.

–8 593,12

Lituania

p.m.

p.m.

–3 498,33

Luxemburg

p.m.

p.m.

99 647,37

Ungaria

p.m.

p.m.

–1 178,82

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

–1 406 520,53

Austria

p.m.

p.m.

– 448 092,49

Polonia

p.m.

p.m.

– 406 764,54

Portugalia

p.m.

p.m.

– 108 930,18

România

p.m.

p.m.

–26 582,38

Slovenia

p.m.

p.m.

–63 127,98

Slovacia

p.m.

p.m.

–86 152,23

Finlanda

p.m.

p.m.

– 104 065,30

Suedia

p.m.

p.m.

209 114,48

Regatul Unit

p.m.

p.m.

– 408 616,56

Articolul 3 7 0 – Total

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

TITLUL 4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR UNIUNII ȘI ÎN CADRUL ALTOR ORGANISME ALE ACESTEIA

Articolul

Postul

Rubrică

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

% 2017/2019

 

CAPITOLUL 4 0

4 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii și ale membrilor organismelor de conducere ale Băncii Europene de Investiții, ale Băncii Centrale Europene, ale Fondului european de investiții și ale membrilor personalului și beneficiarilor de pensii ai acestora

850 719 607

811 732 484

776 926 536,69

91,33

4 0 3

Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

p.m.

p.m.

93 408,96

 

4 0 4

Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate aplicate remunerațiilor membrilor instituțiilor, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

93 233 406

91 680 394

87 846 201,67

94,22

 

CAPITOLUL 4 0 — TOTAL

943 953 013

903 412 878

864 866 147,32

91,62

 

CAPITOLUL 4 1

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

492 600 810

467 789 059

449 234 842,14

91,20

4 1 1

Transferul sau răscumpărarea drepturilor la pensie de către personal

120 495 963

135 112 882

127 565 848,16

105,87

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

110 000

110 000

203 025,13

184,57

 

CAPITOLUL 4 1 — TOTAL

613 206 773

603 011 941

577 003 715,43

94,10

 

CAPITOLUL 4 2

4 2 0

Contribuția agențiilor descentralizate și a organizațiilor internaționale, în calitate de angajatori, la sistemul de pensii

49 357 556

40 984 006

42 408 401,80

85,92

4 2 1

Contribuții ale membrilor Parlamentului European la sistemul de pensii

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

CAPITOLUL 4 2 — TOTAL

49 357 556

40 984 006

42 408 401,80

85,92

 

Titlul 4 — Total

1 606 517 342

1 547 408 825

1 484 278 264,55

92,39

CAPITOLUL 4 0 —

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

CAPITOLUL 4 1 —

CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

CAPITOLUL 4 2 —

ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

CAPITOLUL 4 0 —   IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

4 0 0
Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii și ale membrilor organismelor de conducere ale Băncii Europene de Investiții, ale Băncii Centrale Europene, ale Fondului european de investiții și ale membrilor personalului și beneficiarilor de pensii ai acestora

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

850 719 607

811 732 484

776 926 536,69

Comentarii

Aceste venituri reprezintă impozitele pe remunerații, salarii și retribuții de orice tip, cu excepția beneficiilor și a alocațiilor de familie plătite membrilor Comisiei, funcționarilor, celorlalți agenți și persoanelor care primesc plăți compensatorii la încheierea activității la care se face referire la capitolul 01 din fiecare titlu al situației cheltuielilor, precum și beneficiarilor de pensii.

Parlament

 

81 667 700

Consiliu

 

27 257 000

Comisia:

 

574 748 799

— administrație

(456 621 000 )

 

— cercetare și dezvoltare tehnologică

(21 671 135 )

 

— cercetare (acțiuni indirecte)

(18 566 360 )

 

— Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(3 537 000 )

 

— Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

(826 000 )

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles (OIB)

(3 502 000 )

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Luxemburg (OIL)

(930 000 )

 

— Oficiul de Administrație și Plată a Drepturilor Individuale (PMO)

(1 321 000 )

 

— Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (OP)

(3 964 000 )

 

— Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

(409 325 )

 

— întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)

(131 609 )

 

— Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (Oficiul OAREC)

(111 831 )

 

— Întreprinderea comună Clean Sky (CSJU)

(302 742 )

 

— Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

(334 732 )

 

— Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA, fosta EAHC)

(302 961 )

 

— Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

(1 676 235 )

 

— Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (ECSEL ex-ARTEMIS & ENIAC)

(178 279 )

 

— Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)

(301 997 )

 

— Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA)

(1 096 202 )

 

— Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

(809 776 )

 

— Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

(5 291 368 )

 

— Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

(1 732 395 )

 

— Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX)

(1 773 210 )

 

— Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

(1 419 303 )

 

— Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP)

(565 650 )

 

— Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

(3 954 283 )

 

— Agenția Europeană de Mediu (AEM)

(1 562 444 )

 

— Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

(401 438 )

 

— Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

(2 112 661 )

 

— Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND)

(818 103 )

 

— Agenția GNSS European (GSA)

(893 549 )

 

— Întreprinderea comună europeană de calcul de înaltă performanță (Euro HPC)

(3 303 )

 

— Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

(157 669 )

 

— Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

(208 212 )

 

— Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

(893 967 )

 

— întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E)

(2 754 662 )

 

— Autoritatea Europeană a Muncii (ELA)

(6 607 )

 

— Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA)

(1 283 290 )

 

— Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

(5 463 197 )

 

— Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

(678 892 )

 

— Parchetul European (EPPO)

(13 139 )

 

— Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

(1 917 371 )

 

— Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

(1 522 644 )

 

— Fundația Europeană de Formare (ETF)

(919 558 )

 

— Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

(619 043 )

 

— Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (EUROPOL)

(3 887 344 )

 

— Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

(158 814 )

 

— Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Informațiilor (ENISA)

(349 998 )

 

— Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (ERA)

(1 039 718 )

 

— Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO, fost OAPI)

(5 299 245 )

 

— Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (EUROJUST)

(929 083 )

 

— Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME, fosta EACI)

(1 639 055 )

 

— Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH)

(176 627 )

 

— Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA, fosta TEN-TEA)

(1 114 542 )

 

— Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI)

(305 734 )

 

— Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)

(2 415 594 )

 

— Întreprinderea comună Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

(79 279 )

 

— Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului aerian din cadrul cerului unic european (SESAR)

(292 815 )

 

— Comitetul unic de rezoluție (SRB)

(2 145 646 )

 

— Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

(1 355 163 )

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

 

30 429 728

Curtea de Conturi Europeană

 

11 534 000

Comitetul Economic și Social European

 

5 514 336

Comitetul European al Regiunilor

 

4 285 210

Ombudsmanul European

 

651 834

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 

663 000

Serviciul European de Acțiune Externă

 

22 878 000

Banca Europeană de Investiții

 

49 610 000

Banca Centrală Europeană

 

36 500 000

Fondul european de investiții

 

4 980 000

 

Total

850 719 607

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12.

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului de Primă Instanță, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1).

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 1860/76 al Consiliului din 29 iunie 1976 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 214, 6.8.1976, p. 24).

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 2290/77 al Consiliului din 18 octombrie 1977 de stabilire a regimului financiar al membrilor Curții de Conturi (JO L 268, 20.10.1977, p. 1).

Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (OJ L 113, 4.5.1994, p. 15).

Decizia nr. 1247/2002/CE a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 1 iulie 2002 privind statutul și condițiile generale de exercitare a atribuțiilor Autorității Europene pentru Protecția Datelor (JO L 183, 12.7.2002, p. 1).

Decizia 2009/909/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a președintelui Consiliului European (JO L 322, 9.12.2009, p. 35).

Decizia 2009/910/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (JO L 322, 9.12.2009, p. 36).

Decizia 2009/912/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene (JO L 322, 9.12.2009, p. 38).

Regulamentul (UE) 2016/300 al Consiliului din 29 februarie 2016 de stabilire a regimului financiar al persoanelor care ocupă o funcție publică de rang înalt în cadrul UE (JO L 58, 4.3.2016, p. 1).

4 0 3
Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

p.m.

p.m.

93 408,96

Comentarii

Dispozițiile privind contribuția temporară au fost aplicabile până la 30 iunie 2003. Prin urmare, această linie va acoperi orice venituri din suma reziduală a contribuției temporare care afectează salariile membrilor Comisiei, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate.

Parlamentul European

 

p.m.

Consiliu

 

p.m.

Comisia:

 

p.m.

— administrație

(p.m.)

 

— cercetare și dezvoltare tehnologică

(p.m.)

 

— cercetare (acțiuni indirecte)

(p.m.)

 

— Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

(p.m.)

 

— Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(p.m.)

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles (OIB)

(p.m.)

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Luxemburg (OIL)

(p.m.)

 

— Oficiul de Administrație și Plată a Drepturilor Individuale (PMO)

(p.m.)

 

— Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (OP)

(p.m.)

 

— Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

(p.m.)

 

— Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

(p.m.)

 

— Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

(p.m.)

 

— Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP)

(p.m.)

 

— Agenția Europeană de Mediu (AEM)

(p.m.)

 

— Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

(p.m.)

 

— Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

(p.m.)

 

— Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA)

(p.m.)

 

— Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

(p.m.)

 

— Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

(p.m.)

 

— Fundația Europeană de Formare (ETF)

(p.m.)

 

— Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO, fost OAPI)

(p.m.)

 

— Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (EUROJUST)

(p.m.)

 

— Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

(p.m.)

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

 

p.m.

Curtea de Conturi Europeană

 

p.m.

Comitetul Economic și Social European

 

p.m.

Comitetul European al Regiunilor

 

p.m.

Ombudsmanul European

 

p.m.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 

p.m.

 

Total

p.m.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Comunității Europene, în special articolul 66a în forma în vigoare înainte de 15 decembrie 2003.

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului de Primă Instanță, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1).

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 2290/77 al Consiliului din 18 octombrie 1977 de stabilire a regimului financiar al membrilor Curții de Conturi (JO L 268, 20.10.1977, p. 1).

4 0 4
Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate aplicate remunerațiilor membrilor instituțiilor, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

93 233 406

91 680 394

87 846 201,67

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze veniturile din prelevarea specială și din taxa de solidaritate aplicate remunerațiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate, în conformitate cu articolul 66a din Statutul funcționarilor.

Parlament

 

11 657 200

Consiliu

 

3 621 000

Comisia:

 

64 077 432

— administrație

(39 785 000 )

 

— cercetare și dezvoltare tehnologică

(4 504 675 )

 

— cercetare (acțiuni indirecte)

(3 435 023 )

 

— Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(697 000 )

 

— Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

(161 000 )

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles (OIB)

(641 000 )

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Luxemburg (OIL)

(172 000 )

 

— Oficiul de Administrație și Plată a Drepturilor Individuale (PMO)

(250 000 )

 

— Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (OP)

(858 000 )

 

— Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

(114 650 )

 

— întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)

(26 915 )

 

— Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (Oficiul OAREC)

(32 060 )

 

— Întreprinderea comună Clean Sky (CSJU)

(66 267 )

 

— Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

(73 653 )

 

— Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA, fosta EAHC)

(58 014 )

 

— Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

(288 223 )

 

— Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (ECSEL ex-ARTEMIS & ENIAC)

(39 828 )

 

— Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)

(71 645 )

 

— Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA)

(229 496 )

 

— Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

(179 589 )

 

— Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

(1 286 299 )

 

— Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

(281 881 )

 

— Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX)

(577 599 )

 

— Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

(260 630 )

 

— Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP)

(146 657 )

 

— Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

(760 024 )

 

— Agenția Europeană de Mediu (AEM)

(257 810 )

 

— Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

(106 424 )

 

— Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

(498 613 )

 

— Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND)

(153 543 )

 

— Agenția GNSS European (GSA)

(246 783 )

 

— Întreprinderea comună europeană de calcul de înaltă performanță (Euro HPC)

(596)

 

— Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

(44 303 )

 

— Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

(68 867 )

 

— Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

(204 232 )

 

— întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E)

(640 255 )

 

— Autoritatea Europeană a Muncii (ELA)

(1 192 )

 

— Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA)

(367 056 )

 

— Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

(853 721 )

 

— Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

(173 389 )

 

— Parchetul European (EPPO)

(3 692 )

 

— Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

(349 062 )

 

— Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

(302 291 )

 

— Fundația Europeană de Formare (ETF)

(199 868 )

 

— Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

(140 640 )

 

— Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (EUROPOL)

(893 019 )

 

— Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

(41 922 )

 

— Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Informațiilor (ENISA)

(91 984 )

 

— Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (ERA)

(221 691 )

 

— Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO, fost OAPI)

(1 218 936 )

 

— Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (EUROJUST)

(174 375 )

 

— Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME, fosta EACI)

(270 548 )

 

— Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH)

(41 096 )

 

— Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA, fosta TEN-TEA)

(191 918 )

 

— Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI)

(64 713 )

 

— Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)

(416 531 )

 

— Întreprinderea comună Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

(14 308 )

 

— Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului aerian din cadrul cerului unic european (SESAR)

(67 362 )

 

— Comitetul unic de rezoluție (SRB)

(461 200 )

 

— Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

(298 364 )

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

 

5 307 730

Curtea de Conturi Europeană

 

2 100 000

Comitetul Economic și Social European

 

1 076 249

Comitetul European al Regiunilor

 

859 920

Ombudsmanul European

 

111 875

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 

131 000

Serviciul European de Acțiune Externă

 

4 291 000

 

Total

93 233 406

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 66a.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului de Primă Instanță, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1).

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 2290/77 al Consiliului din 18 octombrie 1977 de stabilire a regimului financiar al membrilor Curții de Conturi (JO L 268, 20.10.1977, p. 1).

Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (OJ L 113, 4.5.1994, p. 15).

Decizia nr. 1247/2002/CE a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 1 iulie 2002 privind statutul și condițiile generale de exercitare a atribuțiilor Autorității Europene pentru Protecția Datelor (JO L 183, 12.7.2002, p. 1).

Decizia 2009/909/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a președintelui Consiliului European (JO L 322, 9.12.2009, p. 35).

Decizia 2009/910/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (JO L 322, 9.12.2009, p. 36).

Decizia 2009/912/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene (JO L 322, 9.12.2009, p. 38).

Regulamentul (UE) 2016/300 al Consiliului din 29 februarie 2016 de stabilire a regimului financiar al persoanelor care ocupă o funcție publică de rang înalt în cadrul UE (JO L 58, 4.3.2016, p. 1).

CAPITOLUL 4 1 —   CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

4 1 0
Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

Exercițiul financiar 2017

492 600 810

467 789 059

449 234 842,14

Comentarii

Venitul reprezintă contribuțiile personalului la finanțarea sistemului de pensii.

Parlament

 

68 453 000

Consiliu

 

24 379 000

Comisia:

 

340 464 225

— administrație

(199 966 000 )

 

— cercetare și dezvoltare tehnologică

(22 774 347 )

 

— cercetare (acțiuni indirecte)

(16 754 538 )

 

— Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(3 303 000 )

 

— Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

(966 000 )

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles (OIB)

(6 095 000 )