ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 67

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
7 март 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

БЮДЖЕТИ

 

*

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2019/333 на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

1

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

Всички приходи, предвидени в член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

Бюджетните забележки са изпълними само дотолкова, доколкото не променят, нито разширяват обхвата на съществуващо правно основание, не засягат административната автономност на институциите и могат да бъдат покрити от наличните ресурси (както е посочено в приложението към писмото относно изпълнимостта от 28 октомври 2015 г.).

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

БЮДЖЕТИ

7.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/1


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ (ЕС, Евратом) 2019/333

на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (1),

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2),

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (3),

като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (4),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (5),

като взе предвид проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 21 юни 2018 г.,

като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приета от Съвета на 4 септември 2018 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2018 г.,

като взе предвид писмото за внасяне на корекции № 1/2019 към проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, представено от Комисията на 16 октомври 2018 г.,

като взе предвид резолюцията, приета от Парламента на 24 октомври 2018 г., относно позицията на Съвета по проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година,

като взе предвид измененията по проекта на общ бюджет, приети от Парламента на 24 октомври 2018 г.,

като взе предвид писмото на председателя на Съвета от 24 октомври 2018 г., в което се посочва, че Съветът не можа да одобри всички изменения, приети от Парламента,

като взе предвид писмото до председателя на Съвета от 29 октомври 2018 г., с което се свиква помирителният комитет,

като взе предвид заседанията на помирителния комитет от 7, 16 и 19 ноември 2018 г.,

като взе предвид факта, че помирителният комитет не постигна съгласие по общ проект в рамките на 21-дневния срок, посочен в член 314, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 30 ноември 2018 г. в съответствие с член 314, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид позицията относно втория проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приета от Съвета на 11 декември 2018 г. и предадена на Парламента на същия ден,

като взе предвид, че позицията на Съвета е одобрена от Парламента на 12 декември 2018 г.,

като взе предвид членове 90 и 91 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

ОБЯВЯВА:

Член единствен

Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година е окончателно приет.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2018 година.

Председател

A. TAJANI


(1)  ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

(2)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(5)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ

A. Въведение и финансиране на общия бюджет 12
Б. Обща приходна част на бюджета по бюджетни функции 22
В. Служители по щатно разписание 167
Г. Сграден фонд 168

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ

Раздел I: Европейски Парламент 175
— Приходи 176
— Разходи 191
— Персонал 253
Раздел II: Европейски съвет и Съвет 254
— Приходи 255
— Разходи 272
— Персонал 317
Раздел III: Комисия 318
— Приходи 319
— Разходи 1935
— Персонал 1945
Раздел IV: Съд на Европейския съюз 1996
— Приходи 1997
— Разходи 2009
— Персонал 2044
Раздел V: Сметна палата 2045
— Приходи 2046
— Разходи 2059
— Персонал 2090
Раздел VI: Европейски икономически и социален комитет 2092
— Приходи 2093
— Разходи 2105
— Персонал 2142
Раздел VII: Европейски комитет на регионите 2143
— Приходи 2144
— Разходи 2157
— Персонал 2191
Раздел VIII: Европейски омбудсман 2192
— Приходи 2193
— Разходи 2209
— Персонал 2238
Раздел IX: Европейски надзорен орган по защита на данните 2239
— Приходи 2240
— Разходи 2253
— Персонал 2286
Раздел X: Европейска служба за външна дейност 2288
— Приходи 2289
— Разходи 2306
— Персонал 2350

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ

A. Въведение и финансиране на общия бюджет 12
Б. Обща приходна част на бюджета по бюджетни функции 22

— Дял 1:

Собствени ресурси 23

— Дял 3:

Излишъци, салда и корекции 47

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 65

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институциите 79

— Дял 6:

Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Съюза 92

— Дял 7:

Лихви за забава и глоби 144

— Дял 8:

Операции по получаване и отпускане на заеми 151

— Дял 9:

Други приходи 165
В. Служители по щатно разписание 167
Г. Сграден фонд 168

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ

Раздел I: Европейски Парламент 175
— Приходи 176

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 177

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 180

— Дял 6:

Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза 187

— Дял 9:

Разни приходи 189
— Разходи 191

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 193

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 215

— Дял 3:

Разходи във връзка с изпълнението на общи функции на институцията 228

— Дял 4:

Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията 244

— Дял 5:

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности 248

— Дял 10:

Други разходи 250
— Персонал 253
Раздел II: Европейски съвет и Съвет 254
— Приходи 255

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на съюза 256

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 259

— Дял 6:

Вноски и възстановени суми по споразумения и програми на Съюза 265

— Дял 7:

Лихви за забава и глоби 268

— Дял 9:

Разни приходи 270
— Разходи 272

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 273

— Дял 2:

Сгради, оборудване и оперативни разходи 297

— Дял 10:

Други разходи 315
— Персонал 317
Раздел III: Комисия 318
— Приходи 319

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи с институциите и други органи на Съюза 320

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 325

— Дял 6:

Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Съюза 333

— Дял 7:

Лихви за забава и глоби 382

— Дял 8:

Операции по получаване и отпускане на заеми 389

— Дял 9:

Други приходи 396
ОБЩ СБОР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ (2019 г. И 2018 г.) И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА (2017 г.) 398

— Дял XX:

Административни разходи, разпределени по области на политиката 403

— Дял 01:

Икономически и финансови въпроси 420

— Дял 02:

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП 457

— Дял 03:

Конкуренция 544

— Дял 04:

Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване 549

— Дял 05:

Земеделие и развитие на селските райони 630

— Дял 06:

Мобилност и транспорт 712

— Дял 07:

Околна среда 769

— Дял 08:

Научни изследвания и иновации 815

— Дял 09:

Комуникационни мрежи, съдържание и технологии 873

— Дял 10:

Преки изследвания 956

— Дял 11:

Морско дело и рибарство 985

— Дял 12:

Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари 1029

— Дял 13:

Регионална и селищна политика 1046

— Дял 14:

Данъчно облагане и митнически съюз 1121

— Дял 15:

Образование и култура 1134

— Дял 16:

Комуникация 1210

— Дял 17:

Здравеопазване и безопасност на храните 1230

— Дял 18:

Миграция и вътрешни работи 1277

— Дял 19:

Инструменти в областта на външната политика 1342

— Дял 20:

Търговия 1376

— Дял 21:

Международно сътрудничество и развитие 1388

— Дял 22:

Политика за съседство и преговори за разширяване 1475

— Дял 23:

Хуманитарна помощ и гражданска защита 1523

— Дял 24:

Борба с измамите 1547

— Дял 25:

Координиране на политиките на Комисията и правни съвети 1554

— Дял 26:

Администрация на Комисията 1567

— Дял 27:

Бюджет 1621

— Дял 28:

Одит 1630

— Дял 29:

Статистика 1634

— Дял 30:

Пенсии и свързани с тях разходи 1642

— Дял 31:

Езикови служби 1655

— Дял 32:

Енергетика 1666

— Дял 33:

Правосъдие и потребители 1713

— Дял 34:

Дейност в областта на климата 1752

— Дял 40:

Резерви 1768

Приложения

— Европейско икономическо пространство 1776
— Списък на бюджетните редове, до които имат достъп страните кандидатки и, ако е приложимо, потенциалните кандидатки от Западните Балкани и някои страни партньорки 1798
— Операции по получаване и отпускане на заеми — Операции по получаване и отпускане на заеми, гарантирани от бюджета на Съюза (с информативна цел) 1801
— Служба за публикации 1838
— Приходи 1839
— Разходи 1844
— Европейска служба за борба с измамите 1857
— Приходи 1858
— Разходи 1863
— Европейска служба за подбор на персонал 1876
— Приходи 1877
— Разходи 1882
— Служба за управление и плащане по индивидуални права 1897
— Приходи 1898
— Разходи 1903
— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел 1913
— Приходи 1914
— Разходи 1919
— Служба за инфраструктура и логистика — Люксембург 1929
— Приходи 1930
— Разходи 1935
— Персонал 1945
Раздел IV: Съд на Европейския съюз 1996
— Приходи 1997

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 1998

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2001

— Дял 9:

Разни приходи 2007
— Разходи 2009

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 2010

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 2027

— Дял 3:

Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията 2040

— Дял 10:

Други разходи 2042
— Персонал 2044
Раздел V: Сметна палата 2045
— Приходи 2046

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на съюза 2047

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2050

— Дял 9:

Разни приходи 2057
— Разходи 2059

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 2060

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 2075

— Дял 10:

Други разходи 2088
— Персонал 2090
Раздел VI: Европейски икономически и социален комитет 2092
— Приходи 2093

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 2094

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2097

— Дял 9:

Разни приходи 2103
— Разходи 2105

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 2106

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 2124

— Дял 10:

Други разходи 2140
— Персонал 2142
Раздел VII: Европейски комитет на регионите 2143
— Приходи 2144

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 2145

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2148

— Дял 9:

Разни приходи 2155
— Разходи 2157

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 2158

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 2174

— Дял 10:

Други разходи 2189
— Персонал 2191
Раздел VIII: Европейски омбудсман 2192
— Приходи 2193

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 2194

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2198

— Дял 6:

Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Съюза 2205

— Дял 9:

Разни приходи 2207
— Разходи 2209

— Дял 1:

Разходи, свързани с лицата, работещи в институцията 2210

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 2223

— Дял 3:

Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията 2230

— Дял 10:

Други разходи 2236
— Персонал 2238
Раздел IX: Европейски надзорен орган по защита на данните 2239
— Приходи 2240

— Дял 4:

Различни данъци, налози и такси на Съюза 2241

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2244

— Дял 9:

Други приходи 2251
— Разходи 2253

— Дял 1:

Разходи, свързани с лицата, работещи в институцията 2254

— Дял 2:

Сгради, оборудване и разходи, свързани с функционирането на институцията 2267

— Дял 3:

Европейски комитет по защита на данните 2272

— Дял 10:

Други разходи 2284
— Персонал 2286
Раздел X: Европейска служба за външна дейност 2288
— Приходи 2289

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на съюза 2290

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2293

— Дял 6:

Вноски и възстановени суми по споразумения и програми на Съюза 2300

— Дял 7:

Лихви за забава и глоби 2302

— Дял 9:

Разни приходи 2304
— Разходи 2306

— Дял 1:

Персонал в централния офис 2307

— Дял 2:

Сгради, оборудване и оперативни разходи в централния офис 2321

— Дял 3:

Делегации 2339

— Дял 10:

Други разходи 2348
— Персонал 2350

А.   ВЪВЕДЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Общият бюджет на Съюза е инструментът, който определя и разрешава общата сума на приходите и разходите, считани за необходими за Европейския съюз и за Европейската общност за атомна енергия за всяка година.

Бюджетът се съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство, точност на бюджета, ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление и прозрачност.

Принципът на единство и принципът на точност на бюджета означават, че всички приходи и разходи на Съюза при отразяването им в бюджета трябва да бъдат включени в един документ.

Принципът на ежегодност означава, че бюджетът се приема за една бюджетна година и че по принцип както бюджетните кредити за поети задължения, така и бюджетните кредити за плащания за текущата бюджетна година трябва да бъдат използвани през същата година.

Принципът на балансираност означава, че очакваните приходи за бюджетната година трябва да бъдат равни на бюджетните кредити за плащания за същата година: вземането на заеми за покриване на възможен бюджетен дефицит е несъвместимо със системата на собствените ресурси и не се допуска.

В съответствие с принципа на разчетната единица бюджетът се съставя и изпълнява в евро и отчетите се представят в евро.

Принципът на универсалност означава, че общият размер на приходите следва да покрива общия размер на бюджетните кредити за плащания с изключение на ограничен брой приходни позиции, които са предназначени за финансиране на конкретни разходни позиции. Всички приходи и разходи се вписват в пълния им размер без никакви насрещни корекции.

Принципът на специфичност на разходите означава, че всички бюджетни кредити следва да са предназначени за конкретни цели, за да бъде предотвратено объркване между бюджетните кредити.

Принципът на добро финансово управление се определя посредством принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Бюджетът се изготвя съгласно принципа на прозрачност, според който се предоставя достоверна информация за изпълнението на бюджета и отчетите.

Бюджетът представя бюджетните кредити и ресурси по цели (бюджет, основан на дейности) за по-голяма прозрачност при управлението на бюджета с оглед на принципите за добро финансово управление, и по-специално ефикасност и ефективност.

Общият размер на разходите, разрешени по настоящия бюджет, възлиза на 165 605 645 322 EUR бюджетни кредити за поети задължения и 148 198 939 744 EUR бюджетни кредити за плащания, което представлява промяна съответно с + 3,05 % и + 2,37 % спрямо бюджета за 2018 г.

Общият размер на бюджетните приходи възлиза на EUR 148 198 939 744. Унифицираната изискуема ставка за ресурса на база ДДС е 0,30 % (с изключение на тази за Германия, Нидерландия и Швеция, за които изискуемата ставка за периода 2014—2020 г. е определена на 0,15 %) а за ресурса на база БНД - на 0,6512 %. Традиционните собствени ресурси представляват 14,49 % от финансирането на бюджета за 2019. Ресурсът на база ДДС осигурява 11,97 % а ресурсът на база БНД — 72,26 %. Другите приходи за тази финансова година се оценяват на EUR 1 894 392 136.

Собствените ресурси, необходими за финансиране на бюджета за 2019 г., възлизат на 0,89 % от общия БНД.

В таблиците по-долу е представен стъпка по стъпка методът, използван за изчисляване на финансирането на бюджета за 2019 г.

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити през финансовата 2019 година съгласно член 1 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

РАЗХОДИ

Описание

Бюджет за 2019 г.

Бюджет 2018 г. (1)

Промяна (в %)

1.

Интелигентен и приобщаващ растеж

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Устойчив растеж: природни ресурси

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Сигурност и гражданство

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Глобална Европа

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Администрация

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Компенсация

p.m.

p.m.

Специални инструменти

411 500 000

551 238 311

–25,35

Общо разходи  (2)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


ПРИХОДИ

Описание

Бюджет за 2019 г.

Бюджет 2018 г. (3)

Промяна (в %)

Други приходи (дялове от 4 до 9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Излишък от предходната финансова година (глава 3 0, статия 3 0 0)

p.m.

555 542 325

Възстановяване на излишъка от Гаранционния фонд за външни операции (глава 3 0, статия 3 0 2)

p.m.

p.m.

Нетно салдо на собствените ресурси, произлизащо от собствени ресурси на база ДДС и на база БНП/БНД за предходни години (глави 3 1, 3 2 и 3 3)

p.m.

p.m.

Общо приходи по дялове от 3 до 9

1 894 392 136

2 404 188 261

–21,20

Нетна сума от мита и налози върху захарта (глави 1 1 и 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Собствен ресурс на база ДДС по унифицираната ставка (таблици 1 и 2, глава 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Остатък за финансиране от допълнителния ресурс (собствен ресурс на база БНД, таблица 3, глава 1 4)

107 094 715 672

105 143 181 650

+1,86

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити от собствените ресурси, посочени в член 2 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (4)

146 304 547 608

142 363 728 037

+2,77

Общо приходи  (5)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


ТАБЛИЦА 1

Изчисляване на тавана на хармонизираните бази за данък добавена стойност (ДДС) съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Държава членка

1 % от база ДДС без таван

1 % от БНД

Таван (в %)

1 % от БНД, умножен по процента на тавана

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван (6)

Държави членки с база ДДС с таван

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Белгия

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

България

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Чехия

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Дания

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Германия

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Естония

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Ирландия

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Гърция

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Испания

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Франция

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Хърватия

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Хърватия

Италия

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Кипър

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Кипър

Латвия

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Литва

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Люксембург

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Люксембург

Унгария

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Малта

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Малта

Нидерландия

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Австрия

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Полша

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Португалия

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Румъния

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Словения

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Словакия

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Финландия

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Швеция

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Обединеното кралство

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Общо

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


ТАБЛИЦА 2

Разбивка на собствените ресурси, начислени от ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 3)

Държава членка

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван

Унифицирана ставка за собствения ресурс от ДДС (в %)

Собствен ресурс на база ДДС при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

1 989 585 000

0,30

596 875 500

България

272 398 000

0,30

81 719 400

Чехия

877 322 000

0,30

263 196 600

Дания

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Германия

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Естония

128 053 000

0,30

38 415 900

Ирландия

914 233 000

0,30

274 269 900

Гърция

741 390 000

0,30

222 417 000

Испания

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Франция

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Хърватия

261 915 500

0,30

78 574 650

Италия

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Кипър

104 004 500

0,30

31 201 350

Латвия

123 359 000

0,30

37 007 700

Литва

185 291 000

0,30

55 587 300

Люксембург

205 639 500

0,30

61 691 850

Унгария

565 635 000

0,30

169 690 500

Малта

60 513 500

0,30

18 154 050

Нидерландия

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Австрия

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Полша

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Португалия

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Румъния

786 275 000

0,30

235 882 500

Словения

220 311 000

0,30

66 093 300

Словакия

323 242 000

0,30

96 972 600

Финландия

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Швеция

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Обединеното кралство

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Общо

69 058 926 000

 

17 738 667 150


ТАБЛИЦА 3

Определяне на унифицирана ставка и разбивка на ресурсите на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 4)

Държава членка

1 % от брутния национален доход

Унифицирана ставка за „допълнителната база“, собствен ресурс

Собствен ресурс от „допълнителната база“ при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

4 679 416 000

 

3 047 168 574

България

560 582 000

 

365 042 957

Чехия

2 065 115 000

 

1 344 773 264

Дания

3 152 706 000

 

2 052 996 922

Германия

35 982 561 000

 

23 431 327 562

Естония

257 028 000

 

167 372 947

Ирландия

2 675 262 000

 

1 742 092 238

Гърция

1 905 067 000

 

1 240 552 303

Испания

12 583 950 000

 

8 194 487 726

Франция

24 860 707 000

 

16 188 935 777

Хърватия

523 831 000

 

341 111 233

Италия

18 254 639 000

 

11 887 159 058

Кипър

208 009 000

 

135 452 477

Латвия

302 863 000

0,6511857  (7)

197 220 041

Литва

447 842 000

 

291 628 286

Люксембург

411 279 000

 

267 818 985

Унгария

1 347 946 000

 

877 763 099

Малта

121 027 000

 

78 811 046

Нидерландия

8 026 206 000

 

5 226 550 213

Австрия

4 020 784 000

 

2 618 276 863

Полша

5 032 082 000

 

3 276 819 614

Португалия

2 033 044 000

 

1 323 889 089

Румъния

2 124 033 000

 

1 383 139 821

Словения

484 434 000

 

315 456 472

Словакия

950 305 000

 

618 824 984

Финландия

2 441 633 000

 

1 589 956 385

Швеция

4 810 454 000

 

3 132 498 640

Обединеното кралство

24 198 305 000

 

15 757 589 096

Общо

164 461 110 000

 

107 094 715 672


ТАБЛИЦА 4

Изчисляване на брутното намаление на годишната вноска на база БНД в полза на Дания, Нидерландия и Швеция и финансирането ѝ съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 6)

Държава членка

Брутно намаление

Дял в проценти от БНД базата

Ключ БНД, приложен към брутното намаление

Финансиране на намалението

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Белгия

 

2,85

31 777 303

31 777 303

България

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Чехия

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Дания

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Германия

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Естония

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Ирландия

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Гърция

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Испания

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Франция

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Хърватия

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Италия

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Кипър

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Латвия

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Литва

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Люксембург

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Унгария

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Малта

 

0,07

821 879

821 879

Нидерландия

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Австрия

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Полша

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Португалия

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Румъния

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Словения

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Словакия

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Финландия

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Швеция

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Обединеното кралство

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Общо

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0


ТАБЛИЦА 5

Корекция на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство за 2018 г. съгласно член 4 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 5)

Описание

Коефициент (8) (в %)

Сума

1.

Дял на Обединеното кралство (в %) в индикативната база за ДДС без таван

16,1945

 

2.

Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Общ размер на разпределените разходи

 

127 599 039 596

5.

Разходи, свързани с разширяването (9)

 

27 076 886 462

6.

Общ размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Предимство за Обединеното кралство (10)

 

854 326 562

9.

Основна корекция за Обединеното кралство = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Извънредни приходи от традиционни собствени ресурси (11)

 

–15 094 049

11.

Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10)

 

5 023 528 676


ТАБЛИЦА 6

Изчисляване на финансирането на корекцията за Обединеното кралство, възлизаща на –5 023 528 676  EUR (глава 1 5)

Държава членка

Дял в проценти от БНД базата

Дялове без Обединеното кралство

Дялове без Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция и Обединеното кралство

Три четвърти от дела на Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция от колона 2

Колона 4, разпределена в съответствие с колона 3

Скала за финансиране

Скала за финансиране, приложена към корекцията

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Белгия

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

България

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Чехия

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Дания

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Германия

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Естония

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Ирландия

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Гърция

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Испания

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Франция

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Хърватия

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Италия

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Кипър

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Латвия

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Литва

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Люксембург

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Унгария

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Малта

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Нидерландия

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Австрия

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Полша

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Португалия

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Румъния

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Словения

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Словакия

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Финландия

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Швеция

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Обединеното кралство

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Общо

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Изчисленията са направени до 15 знака след десетичната запетая.

ТАБЛИЦА 7

Обобщение на финансирането (12) на общия бюджет по видове собствени ресурси и по държави членки

Държава членка

Традиционни собствени ресурси (ТСР)

Собствени ресурси на база ДДС и БНД, включително корекциите

Общо собствени ресурси (13)

Нето налози върху захарта (80 %)

Нето мита (80 %)

Общо нето традиционни собствени ресурси (80 %)

Разходи по събирането (20 % брутните ТСР) (p.m.)

Собствен ресурс на база ДДС

Собствен ресурс на база БНД

Намаление в полза на Дания, Нидерландия, Австрия и Швеция

Корекция за Обединеното кралство

Общо „национални вноски“

Дял в общия размер на „националните вноски“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Белгия

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

3 047 168 574

31 777 303

243 566 504

3 919 387 881

3,14

6 151 139 023

България

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

365 042 957

3 806 839

29 178 641

479 747 837

0,38

565 337 728

Чехия

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 344 773 264

14 023 927

107 490 516

1 729 484 307

1,39

2 012 271 553

Дания

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 052 996 922

– 122 341 288

164 100 302

2 450 519 336

1,96

2 811 008 179

Германия

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 431 327 562

244 352 877

322 179 902

26 178 297 691

20,97

30 494 734 960

Естония

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

167 372 947

1 745 444

13 378 467

220 912 758

0,18

253 267 798

Ирландия

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 742 092 238

18 167 355

139 249 046

2 173 778 539

1,74

2 478 448 914

Гърция

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 240 552 303

12 937 061

99 159 919

1 575 066 283

1,26

1 746 121 076

Испания

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 194 487 726

85 455 962

655 002 400

10 543 189 988

8,45

12 172 080 593

Франция

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

16 188 935 777

168 825 817

1 294 015 214

20 907 449 108

16,75

22 592 554 964

Хърватия

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

341 111 233

3 557 268

27 265 728

450 508 879

0,36

496 596 756

Италия

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 887 159 058

123 964 872

950 165 278

15 077 929 908

12,08

17 008 241 203

Кипър

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

135 452 477

1 412 562

10 826 997

178 893 386

0,14

202 207 889

Латвия

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

197 220 041

2 056 703

15 764 207

252 048 651

0,20

288 508 769

Литва

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

291 628 286

3 041 237

23 310 454

373 567 277

0,30

459 273 114

Люксембург

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

267 818 985

2 792 942

21 407 327

353 711 104

0,28

376 856 323

Унгария

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

877 763 099

9 153 725

70 161 425

1 126 768 749

0,90

1 285 107 107

Малта

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

78 811 046

821 879

6 299 530

104 086 505

0,08

116 687 624

Нидерландия

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 226 550 213

– 714 009 525

71 864 875

5 072 806 313

4,06

7 706 996 821

Австрия

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 618 276 863

27 304 620

36 001 212

3 212 182 795

2,57

3 437 629 875

Полша

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 276 819 614

34 172 212

261 922 988

4 215 455 714

3,38

4 934 187 142

Португалия

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 323 889 089

13 806 137

105 821 201

1 745 585 227

1,40

1 914 656 149

Румъния

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 383 139 821

14 424 031

110 557 235

1 744 003 587

1,40

1 916 624 417

Словения

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

315 456 472

3 289 728

25 215 090

410 054 590

0,33

480 209 277

Словакия

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

618 824 984

6 453 397

49 463 964

771 714 945

0,62

868 026 222

Финландия

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 589 956 385

16 580 811

127 088 512

2 038 165 008

1,63

2 186 326 651

Швеция

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 132 498 640

– 171 901 428

43 071 742

3 313 841 504

2,65

3 859 263 800

Обединеното кралство

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 757 589 096

164 327 532

–5 023 528 676

14 214 224 952

11,39

17 490 183 681

Общо

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

107 094 715 672

0

0

124 833 382 822

100,00

146 304 547 608

B.   ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

Дял

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

146 304 547 608

142 363 728 037

115 415 936 798,02

3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

p.m.

555 542 325

6 416 271 648,60

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

1 606 517 342

1 547 408 825

1 484 278 264,55

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

25 050 050

45 050 050

586 915 869,46

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

130 000 000

110 000 000

12 179 389 647,03

7

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

115 000 000

115 000 000

3 572 609 579,18

8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

2 823 744

6 186 061

28 396 476,20

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

15 001 000

25 001 000

7 612 894,07

 

ВСИЧКО ОБЩО

148 198 939 744

144 767 916 298

139 691 411 177,11

ДЯЛ 1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

% 2017/2019

 

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Налози върху производството за пазарната 2005/2006 година и предходни години

p.m.

–92 981 713

20 242,49

 

1 1 1

Налози върху съхраняването на захар

p.m.

p.m.

2 034 250,17

 

1 1 3

Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху заменената захар В и изоглюкоза В

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 7

Производствена такса

p.m.

p.m.

132 414 737,61

 

1 1 8

Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 9

Допълнителна сума върху излишъка

p.m.

p.m.

– 763 452,11

 

 

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

p.m.

–92 981 713

133 705 778,16

 

 

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

94,66

 

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

94,66

 

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Собствени ресурси, начислени от данъка върху добавената стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

93,49

 

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

93,49

 

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

73,09

 

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

73,09

 

ГЛАВА 1 5

1 5 0

Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

 

 

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

 

 

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на определени държави членки съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

 

 

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

 

 

Дял 1 — Общо

146 304 547 608

142 363 728 037

115 415 936 798,02

78,89

ГЛАВА 1 1 —

НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ)

ГЛАВА 1 2 —

МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 3 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 4 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 5 —

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

ГЛАВА 1 6 —

БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

ГЛАВА 1 1 —   НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ)

1 1 0
Налози върху производството за пазарната 2005/2006 година и предходни години

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

–92 981 713

20 242,49

Забележки

Общата организация на пазара в сектора на захарта предвиждаше производителите на захар, изоглюкоза и инулинов сироп да плащат базови производствени налози и производствени налози Б. Тези налози бяха предназначени за покриване на разходите за пазарна подкрепа. В момента сумите, записани в тази статия, са следствие от преразглеждането на установените в миналото налози. Налозите за 2007/2008 пазарна година до 2016/2017 пазарна година са записани в статия 1 1 7 от настоящата глава като „производствена такса“.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (ОВ L 178, 30.6.2001 г., стp. 1).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Регламент (ЕС) № 1360/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на размера на налога върху производството в сектора на захарта за пазарните години 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 и 2005/2006, на коефициента, необходим за изчисляване на допълнителен налог за пазарните години 2001/2002 и 2004/2005, както и на сумата, която производителите на захар трябва да платят на продавачите на цвекло поради разликата между максималния размер на налога и размера на налога, дължим за пазарните години 2002/2003, 2003/2004 и 2005/2006 (ОВ L 343, 19.12.2013 г., стр. 2).

Регламент (ЕС) 2018/264 на Съвета от 19 февруари 2018 г. за определяне на размера на налозите върху производството и коефициента за изчисляване на допълнителния налог в сектора на захарта за пазарната 1999/2000 година и за определяне на размера на налозите върху производството в сектора на захарта за пазарната 2000/2001 година (ОВ L 51, 23.2.2018 г., стр. 1).

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

–5 668 347

0 ,—

България

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

–3 389 292

0 ,—

Германия

p.m.

–28 424 749

0 ,—

Естония

0 ,—

Ирландия

p.m.

– 746 748

0 ,—

Гърция

p.m.

– 687 621

0 ,—

Испания

p.m.

–2 260 575

0 ,—

Франция

p.m.

–26 915 813

0 ,—

Хърватия

0 ,—

Италия

p.m.

–9 212 941

0 ,—

Кипър

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

0 ,—

Нидерландия

p.m.

–6 533 990

0 ,—

Австрия

p.m.

–2 653 969

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

– 191 071

0 ,—

Румъния

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

– 563 632

0 ,—

Швеция

p.m.

–1 380 088

20 242,49

Обединено кралство

p.m.

–4 352 877

0 ,—

Статия 1 1 0 — общо

p.m.

–92 981 713

20 242,49

1 1 1
Налози върху съхраняването на захар

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

2 034 250,17

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от дължимите налози за съхраняване на захар, тъй като с Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1) бе отменен налогът за съхраняване.

Тази статия покрива също неизплатените дължими суми съгласно член 5 от Регламент (ЕИО) № 65/82 на Комисията от 13 януари 1982 г. относно определяне на подробни правила за прехвърляне на захар за следващата пазарна година (ОВ L 9, 14.1.1982 г., стр. 14) в случаите на неизпълнено задължение за складиране на прехвърлена захар, както и дължимите суми съгласно Регламент (ЕИО) № 1789/81 на Съвета от 30 юни 1981 г. за определяне на общи правила за системата за минимални запаси в сектора на захарта (ОВ L 177, 1.7.1981 г., стр. 39) в случаите на неспазване на общите правила за системата за минимални запаси в сектора на захарта.

Тази статия е предназначена също за вписване на приходите, начислявани от новите държави членки в случай на непремахване на запасите от захар, считани за излишък по смисъла на регламенти на Комисията за определяне на преходни мерки в сектора на захарта във връзка с присъединяването.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0 ,—

България

p.m.

p.m.

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

0 ,—

Естония

p.m.

p.m.

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

0 ,—

Хърватия

p.m.

p.m.

2 034 250,17

Италия

p.m.

p.m.

0 ,—

Кипър

p.m.

p.m.

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

p.m.

p.m.

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

p.m.

p.m.

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

Статия 1 1 1 — общо

p.m.

p.m.

2 034 250,17

1 1 3
Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху заменената захар В и изоглюкоза В

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Забележки

Суми, съответстващи на начислените налози върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В. Те включват и начислените налози върху заменената захар В и изоглюкоза В.

Всички постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени досиета, за които не са възможни предварителни прогнози.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕИО) № 2670/81 на Комисията от 14 септември 1981 г. относно определяне на подробни правила за прилагане по отношение на производството на захар при надвишаване на квотата (ОВ L 262, 16.9.1981 г., стр. 14).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0 ,—

България

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

0 ,—

Естония

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

0 ,—

Хърватия

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

0 ,—

Кипър

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

Статия 1 1 3 — общо

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 7
Производствена такса

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

132 414 737,61

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от производствената такса, събирана от предприятията, произвеждащи захар, изоглюкоза или инулинов сироп, в съответствие с член 128 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Производствената такса се събираше и декларираше от държавите членки за последен път при общия бюджет на Съюза за 2017 г. след края на квотната система за захарта през 2016/2017 пазарна година на 30 септември 2017 г. Всички постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени досиета, за които не са възможни предварителни прогнози.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 16 от него.

Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39).

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), и по-специално член 51 от него.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671), и по-специално член 128 от него.

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

p.m.

7 041 840,96

България

p.m.

p.m.

428 150,40

Чехия

p.m.

p.m.

3 575 608,39

Дания

p.m.

p.m.

3 583 629,91

Германия

p.m.

p.m.

28 095 118,08

Естония

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

1 523 539,20

Испания

p.m.

p.m.

5 043 698,88

Франция

p.m.

p.m.

32 995 499,52

Хърватия

p.m.

p.m.

1 875 051,11

Италия

p.m.

p.m.

4 226 872,80

Кипър

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

866 419,20

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

2 214 704,29

Малта

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

7 726 924,80

Австрия

p.m.

p.m.

3 369 863,04

Полша

p.m.

p.m.

13 713 542,56

Португалия

p.m.

p.m.

60 000,00

Румъния

p.m.

p.m.

817 449,09

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

1 405 120,80

Финландия

p.m.

p.m.

777 590,40

Швеция

p.m.

p.m.

2 834 086,32

Обединено кралство

p.m.

p.m.

10 240 027,86

Статия 1 1 7 — общо

p.m.

p.m.

132 414 737,61

1 1 8
Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Забележки

Начислява се еднократна сума върху допълнителната квота захар или допълнителната квота изоглюкоза, които са били отпуснати на предприятията в съответствие с член 58 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Всички постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени досиета, за които не са възможни предварителни прогнози.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 8 и член 9, параграфи 2 и 3 от него.

Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0 ,—

България

p.m.

p.m.

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

0 ,—

Естония

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

0 ,—

Хърватия

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

0 ,—

Кипър

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

p.m.

p.m.

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

Статия 1 1 8 — общо

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 9
Допълнителна сума върху излишъка

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

– 763 452,11

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от сумата върху излишъка, която държавите членки са събрали и начислили на съответните предприятия в сектора на захарта, намиращи се на тяхната територия.

След като прилагането на квотната система за захарта през 2016/2017 пазарна година приключи на 30 септември 2017 г., всички постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени досиета, за които не са възможни предварителни прогнози.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 15 от него.

Регламент (ЕО) № 967/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта (ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 22).

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), и по-специално член 64 от него.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671), и по-специално член 142 от него.

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

p.m.

5 851,42

България

p.m.

p.m.

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

470,87

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

– 798 120,00

Естония

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

28 000,00

Хърватия

p.m.

p.m.

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

0 ,—

Кипър

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

345,60

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

p.m.

p.m.

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

Статия 1 1 9 — общо

p.m.

p.m.

– 763 452,11

ГЛАВА 1 2 —   МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

1 2 0
Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

Забележки

Разпределянето на митата като собствени ресурси за финансиране на общите разходи е логическо следствие от свободното движение на стоки в рамките на Съюза. Тази статия може да обхваща налози, премии, допълнителни или компенсационни суми, допълнителни суми или фактори, мита по Общата митническа тарифа и други мита, установени или които ще бъдат установени от институциите на Европейския съюз по отношение на търговията с трети държави и мита за продукти съгласно изтеклия Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

2 231 751 142

2 090 539 304

2 107 200 781,12

България

85 589 891

75 163 384

75 762 431,29

Чехия

282 787 246

260 937 526

263 017 183,29

Дания

360 488 843

336 078 921

338 757 451,16

Германия

4 316 437 269

4 036 010 894

4 068 177 667,50

Естония

32 355 040

29 993 589

30 232 635,93

Ирландия

304 670 375

282 700 276

284 953 380,75

Гърция

171 054 793

157 974 689

159 233 738,66

Испания

1 628 890 605

1 518 592 776

1 530 695 871,72

Франция

1 685 105 856

1 622 999 000

1 635 934 207,99

Хърватия

46 087 877

41 349 572

41 679 125,63

Италия

1 930 311 295

1 821 181 211

1 835 695 920,32

Кипър

23 314 503

21 391 107

21 561 592,56

Латвия

36 460 118

34 125 154

34 397 129,07

Литва

85 705 837

78 782 270

79 410 161,10

Люксембург

23 145 219

21 476 193

21 647 357,28

Унгария

158 338 358

145 591 630

146 751 986,87

Малта

12 601 119

11 692 439

11 785 627,36

Нидерландия

2 634 190 508

2 437 338 152

2 456 763 595,38

Австрия

225 447 080

215 282 764

216 998 554,96

Полша

718 731 428

648 795 652

653 966 515,47

Португалия

169 070 922

155 122 962

156 359 283,02

Румъния

172 620 830

160 206 756

161 483 594,41

Словения

70 154 687

65 841 130

66 365 880,66

Словакия

96 311 277

91 260 251

91 987 589,73

Финландия

148 161 643

138 129 105

139 229 985,71

Швеция

545 422 296

519 284 469

523 423 136,32

Обединено кралство

3 275 958 729

3 146 801 174

3 171 880 996,78

Статия 1 2 0 — общо

21 471 164 786

20 164 642 350

20 325 353 382,04

ГЛАВА 1 3 —   СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

1 3 0
Собствени ресурси, начислени от данъка върху добавената стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

Забележки

Унифицираната ставка, валидна за всички държави членки и прилагана към хармонизираните бази за изчисляване на ДДС, определени съгласно правилата на Съюза, е фиксирана в размер на 0,30 %. Базата за изчисляването, която следва бъде взета предвид за тази цел, не може да надвишава 50 % от БНД на всяка държава членка. Само за периода 2014—2020 г. обаче изискуемата ставка за собствения ресурс на база ДДС за Германия, Нидерландия и Швеция е определена в размер на 0,15 %.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква б) и член 2, параграф 4 от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

596 875 500

577 260 600

545 106 000,00

България

81 719 400

76 562 700

69 507 900,03

Чехия

263 196 600

250 167 600

213 496 949,99

Дания

355 763 400

341 666 700

328 452 316,93

Германия

2 180 437 350

2 091 674 850

2 016 873 750,00

Естония

38 415 900

36 316 200

32 566 200,00

Ирландия

274 269 900

259 996 800

246 984 000,00

Гърция

222 417 000

216 643 200

218 107 200,00

Испания

1 608 243 900

1 561 296 300

1 533 648 300,00

Франция

3 255 672 300

3 159 437 400

3 050 158 800,00

Хърватия

78 574 650

75 265 050

70 301 169,23

Италия

2 116 640 700

2 059 044 000

1 948 907 400,00

Кипър

31 201 350

29 749 050

26 864 250,00

Латвия

37 007 700

34 463 700

31 988 700,00

Литва

55 587 300

52 542 000

49 670 100,00

Люксембург

61 691 850

58 756 950

55 902 450,00

Унгария

169 690 500

159 971 700

145 241 180,04

Малта

18 154 050

16 964 850

14 764 650,00

Нидерландия

488 400 750

467 872 500

456 466 950,00

Австрия

530 600 100

513 051 600

504 234 000,00

Полша

642 540 900

620 306 700

555 976 878,46

Португалия

302 068 800

292 395 300

280 601 400,00

Румъния

235 882 500

219 374 100

190 049 828,81

Словения

66 093 300

62 349 300

57 555 900,00

Словакия

96 972 600

92 256 000

86 551 200,00

Финландия

304 539 300

296 342 400

282 305 100,00

Швеция

310 172 550

321 625 500

310 973 384,96

Обединено кралство

3 315 837 000

3 205 532 700

3 260 771 183,69

Статия 1 3 0 — общо

17 738 667 150

17 148 885 750

16 584 027 142,14

ГЛАВА 1 4 —   СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

1 4 0
Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

Забележки

Ресурсът на база БНД е „допълнителен“ ресурс, осигуряващ приходите, необходими за покриване на разходи, надвишаващи сумата на традиционните собствени ресурси, плащанията на база ДДС и другите приходи за всяка конкретна година. Следователно ресурсът на база БНД гарантира, че общият бюджет на Съюза е винаги балансиран ex ante.

Изискуемата ставка за БНД се определя чрез допълнителните приходи, необходими за финансиране на включените в бюджета разходи, които не са покрити от другите ресурси (плащания на база ДДС, традиционни собствени ресурси и други приходи). Следователно изискуема ставка се прилага за БНД на всяка държава членка.

За настоящата финансова година ставката, която следва да бъде приложена към брутния национален доход на държавите членки, е 0,6512 %.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква в) от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

3 047 168 574

2 997 541 076

2 224 321 322,00

България

365 042 957

350 519 667

249 118 217,99

Чехия

1 344 773 264

1 307 203 659

899 574 414,96

Дания

2 052 996 922

2 014 016 541

1 517 509 577,09

Германия

23 431 327 562

22 920 282 521

16 999 731 324,00

Естония

167 372 947

160 539 106

112 083 039,00

Ирландия

1 742 092 238

1 689 501 362

1 194 766 843,00

Гърция

1 240 552 303

1 216 146 546

938 172 223,00

Испания

8 194 487 726

8 021 346 698

5 977 648 307,00

Франция

16 188 935 777

15 959 932 571

11 998 557 213,00

Хърватия

341 111 233

332 412 652

242 013 391,34

Италия

11 887 159 058

11 761 304 538

8 803 510 192,00

Кипър

135 452 477

131 388 481

92 458 646,00

Латвия

197 220 041

188 579 407

136 560 225,00

Литва

291 628 286

282 202 320

202 582 498,00

Люксембург

267 818 985

259 503 628

192 399 373,00

Унгария

877 763 099

840 675 079

603 567 727,52

Малта

78 811 046

74 926 287

50 815 472,00

Нидерландия

5 226 550 213

5 066 066 145

3 680 290 875,00

Австрия

2 618 276 863

2 564 145 312

1 861 854 725,00

Полша

3 276 819 614

3 216 602 038

2 250 568 425,47

Португалия

1 323 889 089

1 299 512 218

965 745 390,00

Румъния

1 383 139 821

1 304 699 469

900 487 732,84

Словения

315 456 472

301 415 021

211 201 371,00

Словакия

618 824 984

591 035 176

424 902 964,00

Финландия

1 589 956 385

1 554 830 935

1 139 597 795,00

Швеция

3 132 498 640

3 294 326 658

2 515 688 127,93

Обединеното кралство

15 757 589 096

15 442 526 539

11 893 675 933,65

Статия 1 4 0 — общо

107 094 715 672

105 143 181 650

78 279 403 345,79

ГЛАВА 1 5 —   КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

1 5 0
Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

0 ,—

0 ,—

93 838 118,02

Забележки

Механизмът за корекция на бюджетния дисбаланс в полза на Обединеното кралство (корекция за Обединеното кралство) беше въведен от Европейския съвет във Фонтенбло през юни 1984 г. и произтеклото от тази среща решение за собствените ресурси от 1985 г. Целта на механизма е намаляване на бюджетния дисбаланс на Обединеното кралство чрез намаляване на неговите плащания към Съюза.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално членове 4 и 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

243 566 504

239 806 867

240 885 677,00

България

29 178 641

28 041 992

26 978 571,00

Чехия

107 490 516

104 577 854

97 645 267,59

Дания

164 100 302

161 123 729

164 335 860,59

Германия

322 179 902

315 179 541

316 145 831,00

Естония

13 378 467

12 843 320

12 138 174,00

Ирландия

139 249 046

135 162 127

129 388 779,00

Гърция

99 159 919

97 293 176

101 600 542,00

Испания

655 002 400

641 717 317

647 356 946,00

Франция

1 294 015 214

1 276 813 669

1 299 398 854,00

Хърватия

27 265 728

26 593 409

26 212 358,50

Италия

950 165 278

940 918 412

953 387 216,00

Кипър

10 826 997

10 511 235

10 012 925,00

Латвия

15 764 207

15 086 578

14 788 961,00

Литва

23 310 454

22 576 523

21 938 927,00

Люксембург

21 407 327

20 760 600

20 836 132,00

Унгария

70 161 425

67 255 010

65 407 118,88

Малта

6 299 530

5 994 192

5 503 126,00

Нидерландия

71 864 875

69 664 080

68 442 765,00

Австрия

36 001 212

35 259 868

34 625 113,00

Полша

261 922 988

257 332 005

243 976 363,43

Португалия

105 821 201

103 962 530

104 586 612,00

Румъния

110 557 235

104 377 516

97 436 435,19

Словения

25 215 090

24 113 562

22 872 318,00

Словакия

49 463 964

47 283 520

46 015 401,00

Финландия

127 088 512

124 388 332

123 414 177,00

Швеция

43 071 742

45 300 679

46 755 771,58

Обединено кралство

–5 023 528 676

–4 933 937 643

–4 848 248 104,74

Статия 1 5 0 — общо

0

0

93 838 118,02

ГЛАВА 1 6 —   БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 6 0
Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на определени държави членки съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

0 ,—

0 ,—

– 390 968,13

Забележки

В тази статия се записват брутните намаления на годишните вноски на база БНД на някои държави членки в съответствие с Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10а, параграф 6 от него.

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

31 777 303

31 354 572

31 242 775,00

България

3 806 839

3 666 470

3 499 109,97

Чехия

14 023 927

13 673 478

12 692 930,85

Дания

– 122 341 288

– 120 492 627

– 120 274 828,41

Германия

244 352 877

239 748 388

238 777 900,00

Естония

1 745 444

1 679 255

1 574 316,00

Ирландия

18 167 355

17 672 349

16 781 672,00

Гърция

12 937 061

12 721 011

13 177 549,00

Испания

85 455 962

83 904 068

83 961 933,00

Франция

168 825 817

166 942 450

168 531 504,00

Хърватия

3 557 268

3 477 069

3 398 205,80

Италия

123 964 872

123 024 391

123 653 935,00

Кипър

1 412 562

1 374 336

1 298 672,00

Латвия

2 056 703

1 972 559

1 918 122,00

Литва

3 041 237

2 951 864

2 845 470,00

Люксембург

2 792 942

2 714 433

2 702 438,00

Унгария

9 153 725

8 793 543

8 481 458,27

Малта

821 879

783 736

713 753,00

Нидерландия

– 714 009 525

– 703 806 977

– 705 644 524,00

Австрия

27 304 620

26 821 210

26 151 576,00

Полша

34 172 212

33 645 971

31 695 094,84

Португалия

13 806 137

13 593 024

13 564 841,00

Румъния

14 424 031

13 647 284

12 618 440,52

Словения

3 289 728

3 152 830

2 966 530,00

Словакия

6 453 397

6 182 286

5 968 179,00

Финландия

16 580 811

16 263 683

16 006 769,00

Швеция

– 171 901 428

– 166 990 988

– 165 045 085,83

Обединено кралство

164 327 532

161 530 332

166 350 295,86

Статия 1 6 0 — общо

0

0

– 390 968,13

ДЯЛ 3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

% 2017/2019

 

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Излишък от предходната финансова година

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

 

3 0 2

Възстановяване в бюджета на излишъка от Гаранционния фонд за външни дейности

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

 

 

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 1 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

Статия 3 1 0 — Общо

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

363 238 228,31

 

 

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 2 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

340 566 248,38

 

 

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Определяне на нетния размер на корекциите на собствените ресурси на база ДДС и БНД за предходни финансови години

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

 

 

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

 

 

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Корекция във връзка с последиците от неучастието на някои държави членки в някои политики в областта „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие“

p.m.

p.m.

21 089 279,37

 

 

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

p.m.

p.m.

21 089 279,37

 

 

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 5 0 4

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

Статия 3 5 0 — Общо

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

 

 

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 6 0 4

Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

Статия 3 6 0 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

ГЛАВА 3 7

3 7 0

Корекция във връзка с прилагането на решенията за собствените ресурси

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

 

 

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

 

 

Дял 3 — Общо

p.m.

555 542 325

6 416 271 648,60

 

ГЛАВА 3 0 —

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

ГЛАВА 3 1 —

САЛДА И КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА НА БАЗА ДДС ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

ГЛАВА 3 2 —

САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД/ПРОДУКТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

ГЛАВА 3 3 —

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОРЕКЦИИТЕ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА БАЗА ДДС И БНД ЗА ПРЕДХОДНИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

ГЛАВА 3 4 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕУЧАСТИЕТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ В НЯКОИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА „ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ“

ГЛАВА 3 5 —

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ГЛАВА 3 6 —

РЕЗУЛТАТ ОТ МЕЖДИННОТО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ГЛАВА 3 7 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

ГЛАВА 3 0 —   ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0 0
Излишък от предходната финансова година

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

555 542 325

6 404 529 791,03

Забележки

Съгласно член 18 от Финансовия регламент салдото от всяка финансова година, независимо дали е излишък или дефицит, се вписва като приход или като разход в бюджета за следващата финансова година.

Съответните разчети на тези приходи или разходи се записват в бюджета в хода на бюджетната процедура и когато това е уместно — в писмо за внасяне на корекции, представено съгласно член 39 от Финансовия регламент. Те се изготвят в съответствие с принципите, установени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014.

След приключване на отчетите за всяка финансова година всички отклонения от разчетите се вписват в бюджета за следващата финансова година чрез коригиращ бюджет, който трябва да бъде представен от Комисията в срок от 15 дни след представяне на предварителните отчети.

Дефицитът се вписва в статия 27 02 01 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 9).

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 7 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и по-специално член 18 от него.

3 0 2
Възстановяване в бюджета на излишъка от Гаранционния фонд за външни дейности

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на излишъка от Гаранционния фонд за външни дейности в съответствие с членове 3 и 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 след достигане на целевата стойност.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10).

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

ГЛАВА 3 1 —   САЛДА И КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА НА БАЗА ДДС ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

3 1 0
Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 1 0 3
Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

363 238 228,31

Забележки

Съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 държавите членки изпращат на Комисията преди 31 юли декларация за общата сума на ресурсната база от ДДС за предишната календарна година.

Всяка държава членка се дебитира със сума, изчислена въз основа на тази декларация съгласно правилата на Съюза, и се кредитира с 12-те плащания, реално извършени през предходната финансова година.

Всички корекции на посочените по-горе декларации, които са резултат от проверките на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89, и/или всички промени в БНД за предходни финансови години, които оказват въздействие върху определянето на таван за базата за ДДС, ще водят до корекции в салдата по ДДС.

Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите.

Правно основание

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10б от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

p.m.

1 616 868,44

България

p.m.

p.m.

3 099 370,73

Чехия

p.m.

p.m.

–1 684 777,81

Дания

p.m.

p.m.

2 454 498,84

Германия

p.m.

p.m.

–8 791 092,73

Естония

p.m.

p.m.

839 918,01

Ирландия

p.m.

p.m.

10 947 219,48

Гърция

p.m.

p.m.

918 819,40

Испания

p.m.

p.m.

100 550 093,57

Франция

p.m.

p.m.

53 375 107,77

Хърватия

p.m.

p.m.

3 667 055,04

Италия

p.m.

p.m.

183 983 664,11

Кипър

p.m.

p.m.

1 457 250,00

Латвия

p.m.

p.m.

2 344 393,28

Литва

p.m.

p.m.

1 286 638,94

Люксембург

p.m.

p.m.

6 289 200,00

Унгария

p.m.

p.m.

1 063 755,48

Малта

p.m.

p.m.

1 917 414,96

Нидерландия

p.m.

p.m.

3 517 550,15

Австрия

p.m.

p.m.

6 915 902,12

Полша

p.m.

p.m.

10 601 761,99

Португалия

p.m.

p.m.

27 440 158,65

Румъния

p.m.

p.m.

6 183 495,19

Словения

p.m.

p.m.

– 628 210,65

Словакия

p.m.

p.m.

6 977 963,74

Финландия

p.m.

p.m.

–5 496 627,13

Швеция

p.m.

p.m.

4 139 845,97

Обединено кралство

p.m.

p.m.

–61 749 009,23

Позиция 3 1 0 3 — общо

p.m.

p.m.

363 238 228,31

ГЛАВА 3 2 —   САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД/ПРОДУКТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

3 2 0
Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 2 0 3
Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

340 566 248,38

Забележки

Въз основа на цифрите за общия размер на брутния национален доход и неговите компоненти за предходната година, предоставени от държавите членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, всяка държава членка се дебитира със сума, изчислена съгласно правилата на Съюза, и се кредитира с дванадесетте плащания, извършени през тази предходна финансова година.

Всички промени в брутния национален продукт/брутния национален доход за предходни финансови години съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, при спазване на членове 4 и 5 от него, водят за всяка съответна държава членка до корекция на определеното салдо съгласно член 10б, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10б от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

p.m.

–52 707 106,97

България

p.m.

p.m.

26 434 579,84

Чехия

p.m.

p.m.

62 994 165,62

Дания

p.m.

p.m.

59 878 983,07

Германия

p.m.

p.m.

129 816 096,70

Естония

p.m.

p.m.

–4 772 620,65

Ирландия

p.m.

p.m.

191 061 168,85

Гърция

p.m.

p.m.

–20 257 758,68

Испания

p.m.

p.m.

– 221 817 747,68

Франция

p.m.

p.m.

– 272 145 059,89

Хърватия

p.m.

p.m.

14 579 447,81

Италия

p.m.

p.m.

19 557 909,89

Кипър

p.m.

p.m.

5 639 594,25

Латвия

p.m.

p.m.

–2 417 710,93

Литва

p.m.

p.m.

–4 512 964,98

Люксембург

p.m.

p.m.

27 321 477,54

Унгария

p.m.

p.m.

– 253 984,53

Малта

p.m.

p.m.

8 648 786,17

Нидерландия

p.m.

p.m.

–94 361 861,40

Австрия

p.m.

p.m.

7 289 969,59

Полша

p.m.

p.m.

–30 861 719,32

Португалия

p.m.

p.m.

–11 520 208,07

Румъния

p.m.

p.m.

25 052 996,45

Словения

p.m.

p.m.

– 166 424,67

Словакия

p.m.

p.m.

29 826 941,83

Финландия

p.m.

p.m.

41 354 263,29

Швеция

p.m.

p.m.

–67 222 728,74

Обединено кралство

p.m.

p.m.

474 127 763,99

Позиция 3 2 0 3 — общо

p.m.

p.m.

340 566 248,38

ГЛАВА 3 3 —   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОРЕКЦИИТЕ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА БАЗА ДДС И БНД ЗА ПРЕДХОДНИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

3 3 0
Определяне на нетния размер на корекциите на собствените ресурси на база ДДС и БНД за предходни финансови години

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

Забележки

Резултат от изчислението за определяне на нетния размер на корекциите на ресурсите на база ДДС и БНД за предходни финансови години.

Това изчисление е резултатът от умножаването на общия размер на корекциите, посочени в член 10б, параграфи 1—4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, с изключение на специфичните корекции по член 10б, параграф 2, букви б) и в) от същия регламент, с процентния дял на БНД на съответната държава членка от БНД на всички държави членки, приложим на 15 януари спрямо бюджета, който е в сила за годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите.

Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105).

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10б, параграф 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

p.m.

–20 023 685,75

България

p.m.

p.m.

–2 069 937,59

Чехия

p.m.

p.m.

–7 708 758,40

Дания

p.m.

p.m.

–13 370 168,66

Германия

p.m.

p.m.

– 151 684 782,45

Естония

p.m.

p.m.

–1 007 162,21

Ирландия

p.m.

p.m.

–9 401 217,55

Гърция

p.m.

p.m.

–8 360 378,20

Испания

p.m.

p.m.

–53 243 099,17

Франция

p.m.

p.m.

– 106 842 620,88

Хърватия

p.m.

p.m.

–2 147 174,97

Италия

p.m.

p.m.

–78 554 215,62

Кипър

p.m.

p.m.

– 812 495,48

Латвия

p.m.

p.m.

–1 257 377,87

Литва

p.m.

p.m.

–1 815 537,51

Люксембург

p.m.

p.m.

–1 667 725,14

Унгария

p.m.

p.m.

–5 325 058,88

Малта

p.m.

p.m.

– 443 850,06

Нидерландия

p.m.

p.m.

–33 225 740,50

Австрия

p.m.

p.m.

–16 402 787,28

Полша

p.m.

p.m.

–20 982 390,99

Португалия

p.m.

p.m.

–8 614 007,46

Румъния

p.m.

p.m.

–8 067 158,22

Словения

p.m.

p.m.

–1 856 725,49

Словакия

p.m.

p.m.

–3 734 230,78

Финландия

p.m.

p.m.

–9 960 386,59

Швеция

p.m.

p.m.

–22 995 966,44

Обединено кралство

p.m.

p.m.

– 114 668 685,88

Статия 3 3 0 — общо

p.m.

p.m.

– 706 243 326,02

ГЛАВА 3 4 —   КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕУЧАСТИЕТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ В НЯКОИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА „ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ“

3 4 0
Корекция във връзка с последиците от неучастието на някои държави членки в някои политики в областта „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие“

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

21 089 279,37

Забележки

Член 3 от Протокола за позицията на Дания и член 5 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложени към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, предоставят пълно освобождаване на тези държави членки от подкрепа за финансовите последици от някои специфични политики в областта на свободата, сигурността и правосъдието, с изключение на свързаните с тях административни разходи. Затова те могат да получат корекция на собствените ресурси, платени за всяка година, през която не участват.

Вноската на всяка държава членка за механизма за приспособяване се изчислява чрез прилагане към бюджетните разходи, произтичащи от тази операция или политика, скалата на общия брутен национален доход и неговите компоненти от предходната година, предоставени от държавите членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

Комисията определя салдото на всяка държава членка и го съобщава своевременно, за да може съответната държава членка да впише своето салдо по сметката, посочена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на първия работен ден от декември, в съответствие с член 11 от този регламент.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 11 от него.

Протокол за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 3 от него, и Протокол за позицията на Обединеното кралство и Ирландия относно областта на свободата, сигурността и правосъдието и вътрешните работи, анексирани към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

p.m.

5 479 033,53

България

p.m.

p.m.

617 774,89

Чехия

p.m.

p.m.

2 257 103,45

Дания

p.m.

p.m.

–18 755 977,08

Германия

p.m.

p.m.

41 121 122,06

Естония

p.m.

p.m.

266 229,38

Ирландия

p.m.

p.m.

–9 005 469,35

Гърция

p.m.

p.m.

2 253 728,89

Испания

p.m.

p.m.

14 391 444,25

Франция

p.m.

p.m.

29 174 620,32

Хърватия

p.m.

p.m.

579 805,34

Италия

p.m.

p.m.

21 675 849,43

Кипър

p.m.

p.m.

229 564,45

Латвия

p.m.

p.m.

320 023,50

Литва

p.m.

p.m.

478 008,34

Люксембург

p.m.

p.m.

463 929,20

Унгария

p.m.

p.m.

1 426 811,55

Малта

p.m.

p.m.

120 483,37

Нидерландия

p.m.

p.m.

8 934 340,18

Австрия

p.m.

p.m.

4 544 405,82

Полша

p.m.

p.m.

5 480 973,94

Португалия

p.m.

p.m.

2 331 601,66

Румъния

p.m.

p.m.

2 060 313,10

Словения

p.m.

p.m.

505 626,07

Словакия

p.m.

p.m.

1 029 668,26

Финландия

p.m.

p.m.

2 802 879,28

Швеция

p.m.

p.m.

5 813 464,12

Обединено кралство

p.m.

p.m.

– 105 508 078,58

Статия 3 4 0 — общо

p.m.

p.m.

21 089 279,37

ГЛАВА 3 5 —   РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

3 5 0
Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 5 0 4
Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

0 ,—

9 103 136,21

Забележки

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство.

Цифрите за 2017 г. съответстват на резултата от окончателното изчисляване на финансирането на корекцията на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство по отношение на корекцията за 2013 година.

Цифрите за 2018 г. съответстват на резултата от окончателното изчисляване на финансирането на корекцията на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство по отношение на корекцията за 2014 година.

Правно основание

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стp. 17), и по-специално членове 4 и 5 от него.

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално членове 4 и 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

1 189 588

3 427 431,00

България

p.m.

1 314 590

1 515 290,00

Чехия

p.m.

4 774 050

3 219 340,11

Дания

p.m.

6 637 880

6 898 097,50

Германия

p.m.

4 827 592

8 754 255,00

Естония

p.m.

79 593

368 634,00

Ирландия

p.m.

17 082 160

5 640 096,00

Гърция

p.m.

1 707 571

2 191 253,00

Испания

p.m.

6 540 304

– 651 779,00

Франция

p.m.

23 264 515

18 525 521,00

Хърватия

p.m.

827 042

838 270,64

Италия

p.m.

17 952 849

25 072 902,00

Кипър

p.m.

552 558

228 695,00

Латвия

p.m.

– 273 682

81 908,00

Литва

p.m.

389 961

1 117 632,00

Люксембург

p.m.

396 101

2 999 679,00

Унгария

p.m.

1 450 317

1 208 543,44

Малта

p.m.

287 498

320 388,00

Нидерландия

p.m.

1 144 795

1 151 037,00

Австрия

p.m.

1 225 444

418 805,00

Полша

p.m.

3 032 377

2 259 199,73

Португалия

p.m.

904 421

1 399 728,00

Румъния

p.m.

974 427

2 859 474,14

Словения

p.m.

–64 803

916 682,00

Словакия

p.m.

1 838 327

2 214 808,00

Финландия

p.m.

2 716 018

4 965 839,00

Швеция

p.m.

793 690

522 925,32

Обединено кралство

p.m.

– 101 565 183

–89 361 518,67

Позиция 3 5 0 4 — общо

p.m.

0

9 103 136,21

ГЛАВА 3 6 —   РЕЗУЛТАТ ОТ МЕЖДИННОТО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

3 6 0
Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 6 0 4
Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

0 ,—

Забележки

Тази позиция е предназначена за записване на разликата между включената по-рано в бюджета и последната междинна актуализация на корекцията за Обединеното кралство, преди да бъдат направени окончателните изчисления.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално членове 4 и 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0 ,—

България

p.m.

p.m.

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

0 ,—

Естония

p.m.

p.m.

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

0 ,—

Хърватия

p.m.

p.m.

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

0 ,—

Кипър

p.m.

p.m.

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

p.m.

p.m.

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

p.m.

p.m.

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

p.m.

p.m.

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 3 6 0 4 — общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ГЛАВА 3 7 —   КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

3 7 0
Корекция във връзка с прилагането на решенията за собствените ресурси

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

Забележки

Резултат от изчислението за прилагането със задна дата на Решение 2014/335/ЕС, Евратом за собствените ресурси.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 11 от него.

Държава членка

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2017 г.

Белгия

p.m.

p.m.

–1 076 558,08

България

p.m.

p.m.

7 719,32

Чехия

p.m.

p.m.

– 145 344,04

Дания

p.m.

p.m.

– 569 108,73

Германия

p.m.

p.m.

–3 704 915,95

Естония

p.m.

p.m.

5 660,71

Ирландия

p.m.

p.m.

– 108 190,77

Гърция

p.m.

p.m.

–61 944,21

Испания

p.m.

p.m.

–1 842 883,84

Франция

p.m.

p.m.

–4 803 792,87

Хърватия

p.m.

p.m.

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

– 948 845,22

Кипър

p.m.

p.m.

– 144,39

Латвия

p.m.

p.m.

–8 593,12

Литва

p.m.

p.m.

–3 498,33

Люксембург

p.m.

p.m.

99 647,37

Унгария

p.m.

p.m.

–1 178,82

Малта

p.m.

p.m.

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

–1 406 520,53

Австрия

p.m.

p.m.

– 448 092,49

Полша

p.m.

p.m.

– 406 764,54

Португалия

p.m.

p.m.

– 108 930,18

Румъния

p.m.

p.m.

–26 582,38

Словения

p.m.

p.m.

–63 127,98

Словакия

p.m.

p.m.

–86 152,23

Финландия

p.m.

p.m.

– 104 065,30

Швеция

p.m.

p.m.

209 114,48

Обединено кралство

p.m.

p.m.

– 408 616,56

Статия 3 7 0 — общо

p.m.

p.m.

–16 011 708,68

ДЯЛ 4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

% 2017/2019

 

ГЛАВА 4 0

4 0 0

Постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на членове на институциите, длъжностни лица, други служители и лица, получаващи пенсии, както и членове на управителните органи на Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка, Европейския инвестиционен фонд, техния персонал и лицата, получаващи пенсии

850 719 607

811 732 484

776 926 536,69

91,33

4 0 3

Постъпления от временната вноска от заплати на членове на институциите, длъжностни лица и други активно заети служители

p.m.

p.m.

93 408,96

 

4 0 4

Постъпления от специалния налог и налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институциите, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

93 233 406

91 680 394

87 846 201,67

94,22

 

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

943 953 013

903 412 878

864 866 147,32

91,62

 

ГЛАВА 4 1

4 1 0

Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема

492 600 810

467 789 059

449 234 842,14

91,20

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

120 495 963

135 112 882

127 565 848,16

105,87

4 1 2

Вноски по пенсионноосигурителната схема от длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

110 000

110 000

203 025,13

184,57

 

ГЛАВА 4 1 — ОБЩО

613 206 773

603 011 941

577 003 715,43

94,10

 

ГЛАВА 4 2

4 2 0

Вноска на работодателя от децентрализираните агенции и международните организации в пенсионноосигурителната схема

49 357 556

40 984 006

42 408 401,80

85,92

4 2 1

Вноски на членовете на Европейския парламент в пенсионноосигурителна схема

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

ГЛАВА 4 2 — ОБЩО

49 357 556

40 984 006

42 408 401,80

85,92

 

Дял 4 — Общо

1 606 517 342

1 547 408 825

1 484 278 264,55

92,39

ГЛАВА 4 0 —

РАЗНИ ДАНЪЦИ И УДРЪЖКИ

ГЛАВА 4 1 —

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

ГЛАВА 4 2 —

ДРУГИ ВНОСКИ В ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

ГЛАВА 4 0 —   РАЗНИ ДАНЪЦИ И УДРЪЖКИ

4 0 0
Постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на членове на институциите, длъжностни лица, други служители и лица, получаващи пенсии, както и членове на управителните органи на Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка, Европейския инвестиционен фонд, техния персонал и лицата, получаващи пенсии

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

850 719 607

811 732 484

776 926 536,69

Забележки

Тези приходи представляват целият данък върху заплати, надници и възнаграждения от всякакъв вид, с изключение на осигуровките и семейните надбавки, плащани на членовете на Комисията, длъжностните лица, другите служители и лицата, които получават компенсационните плащания при прекратяване на трудовото правоотношение, по глава 1 от всеки дял от разходната част на бюджета и на лицата, които получават пенсия.

Парламент

 

81 667 700

Съвет

 

27 257 000

Комисия:

 

574 748 799

— администрация

(456 621 000 )

 

— изследвания и технологично развитие

(21 671 135 )

 

— научни изследвания (непреки дейности)

(18 566 360 )

 

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(3 537 000 )

 

— Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

(826 000 )

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(3 502 000 )

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(930 000 )

 

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (РМО)

(1 321 000 )

 

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(3 964 000 )

 

— Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)

(409 325 )

 

— Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

(131 609 )

 

— Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) - Служба

(111 831 )

 

— Съвместно предприятие „Чисто небе“ (CSJU)

(302 742 )

 

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(334 732 )

 

— Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA, предишна EAHC)

(302 961 )

 

— Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

(1 676 235 )

 

— Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“(ECSEL, предишно ARTEMIS и ENIAC)

(178 279 )

 

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(301 997 )

 

— Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)

(1 096 202 )

 

— Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

(809 776 )

 

— Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA)

(5 291 368 )

 

— Европейски банков орган (ЕБО)

(1 732 395 )

 

— Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

(1 773 210 )

 

— Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC)

(1 419 303 )

 

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

(565 650 )

 

— Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)

(3 954 283 )

 

— Европейска агенция за околната среда (EEA)

(1 562 444 )

 

— Европейска агенция за контрол на рибарството (ЕАКР)

(401 438 )

 

— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

(2 112 661 )

 

— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(818 103 )

 

— Европейска агенция за ГНСС (GSA)

(893 549 )

 

— Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

(3 303 )

 

— Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

(157 669 )

 

— Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

(208 212 )

 

— Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

(893 967 )

 

— Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергетика (F4E)

(2 754 662 )

 

— Европейски орган по труда (ЕОТ)

(6 607 )

 

— Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)

(1 283 290 )

 

— Европейска агенция по лекарствата (EMA)

(5 463 197 )

 

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(678 892 )

 

— Европейска прокуратура

(13 139 )

 

— Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

(1 917 371 )

 

— Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

(1 522 644 )

 

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(919 558 )

 

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(619 043 )

 

— Европейска полицейска служба (EUROPOL)

(3 887 344 )

 

— Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

(158 814 )

 

— Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

(349 998 )

 

— Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

(1 039 718 )

 

— Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO, предишна OHIM)

(5 299 245 )

 

— Европейски орган за засилване на съдебното сътрудничество (EUROJUST)

(929 083 )

 

— Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия (EASME, предишна EACI)

(1 639 055 )

 

— Съвместно предприятие за горивни клетки и водород (FCH)

(176 627 )

 

— Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA, предишна TEN-T EA)

(1 114 542 )

 

— Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (IMI)

(305 734 )

 

— Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

(2 415 594 )

 

— Съвместно предприятие за европейска железопътна система (SHIFT2RAIL)

(79 279 )

 

— Съвместно предприятие за ново поколение европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

(292 815 )

 

— Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

(2 145 646 )

 

— Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

(1 355 163 )

 

Съд на Европейския съюз

 

30 429 728

Сметна палата

 

11 534 000

Европейски икономически и социален комитет

 

5 514 336

Европейски комитет на регионите

 

4 285 210

Европейски омбудсман

 

651 834

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

663 000

Европейска служба за външна дейност

 

22 878 000

Европейска инвестиционна банка

 

49 610 000

Европейска централна банка

 

36 500 000

Европейски инвестиционен фонд

 

4 980 000

 

Общо

850 719 607

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. относно определяне на възнагражденията на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 на Съвета от 29 юни 1976 г. за определяне на условията на заетост на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 214, 6.8.1976 г., стр. 24).

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).

Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).

Решение № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002 г. относно статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 1).

Решение 2009/909/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на председателя на Европейския съвет (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 35).

Решение 2009/910/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 36).

Решение 2009/912/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на генералния секретар на Съвета на Европейския съюз (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 38).

Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 г. за определяне на възнагражденията на високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (ОВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

4 0 3
Постъпления от временната вноска от заплати на членове на институциите, длъжностни лица и други активно заети служители

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

p.m.

p.m.

93 408,96

Забележки

Разпоредбите относно временната вноска се прилагаха до 30 юни 2003 г. Поради това този ред ще покрива всички приходи, произтичащи от остатъчната сума на временната вноска от заплатите на членовете на Комисията, длъжностните лица и другите активно заети служители.

Европейски парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия:

 

p.m.

— администрация

(p.m.)

 

— изследвания и технологично развитие

(p.m.)

 

— научни изследвания (непреки дейности)

(p.m.)

 

— Европейска служба за подбор на персонал

(p.m.)

 

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(p.m.)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(p.m.)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(p.m.)

 

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (PMO)

(p.m.)

 

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(p.m.)

 

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(p.m.)

 

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Европейска агенция по лекарствата (EMEA)

(p.m.)

 

— Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA)

(p.m.)

 

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

(p.m.)

 

— Европейска агенция за околната среда (EEA)

(p.m.)

 

— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

(p.m.)

 

— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(p.m.)

 

— Европейска агенция за морска безопасност (EMSA)

(p.m.)

 

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(p.m.)

 

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(p.m.)

 

— Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO, предишна OHIM)

(p.m.)

 

— Европейски орган за засилване на съдебното сътрудничество (EUROJUST)

(p.m.)

 

— Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT)

(p.m.)

 

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Европейски комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

 

Общо

p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него във версията, която беше в сила до 15 декември 2003 г.

Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. относно определянето на възнагражденията на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).

4 0 4
Постъпления от специалния налог и налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институциите, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

93 233 406