26.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/20


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 martie 2014

de numire a unui membru slovac în cadrul Comitetului Economic și Social European

(2014/168/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 302,

având în vedere propunerea guvernului slovac,

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 13 septembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/570/UE, Euratom de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru perioada 21 septembrie 2010-20 septembrie 2015 (1).

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Dušan BARČIK,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services, se numește în calitate de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 20 septembrie 2015.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

E. VENIZELOS


(1)  JO L 251, 25.9.2010, p. 8.