26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/45


AFGØRELSE Nr. 40/2011

af 14. november 2011

truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, vedrørende opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

(2011/763/EU)

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om gensidig anerkendelse mellem EF og USA, særlig artikel 7 og 14, og ud fra følgende betragtning:

Det blandede udvalg skal træffe afgørelse om at opføre et eller flere overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i et sektorbilag —

BESTEMT FØLGENDE:

1.

Overensstemmelsesvurderingsorganerne i tillæg A tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i kolonnen »EF's adgang til USA's marked« i afsnit V i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet.

2.

Parterne har aftalt, for hvilke produkter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer overensstemmelsesvurderingsorganerne i tillæg A har kompetence, og sørger for at oplysningerne bliver ajourført.

Denne afgørelse, som er udfærdiget i to eksemplarer, undertegnes af repræsentanter i det blandede udvalg, som er bemyndiget til at handle på parternes vegne med henblik på ændring af aftalen. Den får virkning fra datoen for den sidste undertegnelse.

På vegne af Amerikas Forenede Stater

James SANFORD

Undertegnet i Washington, den 8. november 2011.

På Den Europæiske Unions vegne

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Undertegnet i Bruxelles, den 14. november 2011.


Tillæg A

EF-overensstemmelsesvurderingsorganer, der tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i kolonnen »EF's adgang til USA's marked« i afsnit V i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

TÜV Rheinland-EPS B.V.

Smidshornerweg 18

9822 ZG Niekerk

NEDERLANDENE

Bicon Laboratories B.V. (BICON)

Waterdijk 3A, 5705 CW Helmond

P.O. Box 118, 5700 AC Helmond

NEDERLANDENE

SIQ — Slovenian Institute of Quality and Metrology

Tržaška cesta 2

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIEN