15.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/25


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 986/2013

z dnia 14 października 2013 r.

ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2014 EFRG

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 (2) stanowi, że koszty finansowe związane z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów muszą być ustalane zgodnie z warunkami rozliczeń określonymi w załączniku IV do tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z pkt I.1 akapit pierwszy załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006 kwoty przedmiotowych kosztów finansowych oblicza się na podstawie stopy procentowej jednolitej dla całej Unii, ustalanej przez Komisję na początku każdego roku budżetowego. Wymieniona jednolita stopa procentowa stanowi średnią terminowych kwartalnych i rocznych stóp EURIBOR, odnotowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie informacji państwom członkowskim, o którym mowa w pkt I.2 tego załącznika, obliczanych odpowiednio w wysokości jednej trzeciej i dwóch trzecich. Przedmiotową stopę procentową należy ustalić na początku każdego roku obrachunkowego EFRG.

(3)

Zgodnie jednak z pkt I.2 akapit drugi załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, jeżeli zgłoszona przez dane państwo członkowskie stopa procentowa jest wyższa od jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Unii w okresie referencyjnym, stosuje się jednolitą stopę procentową. Jeśli zgłoszona przez dane państwo członkowskie stopa procentowa jest niższa od jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Unii w okresie referencyjnym, stopę procentową dla tego państwa członkowskiego ustala się w wysokości stopy procentowej zgłoszonej przez to państwo.

(4)

Ponadto zgodnie z pkt I.2 akapit trzeci załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006 w przypadku braku powiadomienia ze strony państwa członkowskiego, w formie i terminie określonych w akapicie pierwszym pkt I.2 tego załącznika, uznaje się, że stopa procentowa ponoszona przez to państwo członkowskie wynosi 0 %. W przypadku gdy państwo członkowskie zgłosi, że nie ponosiło żadnych kosztów z tytułu odsetek, ponieważ w okresie referencyjnym nie składowało produktów rolnych w magazynach państwowych, w odniesieniu do tego państwa członkowskiego stosuje się jednolitą stopę procentową ustaloną przez Komisję.

(5)

Państwa członkowskie z wyjątkiem Francji i Szwecji zgłosiły, że nie ponosiły żadnych kosztów z tytułu odsetek, ponieważ w okresie referencyjnym nie składowały produktów rolnych w magazynach państwowych. Ponadto podczas okresu referencyjnego referencyjne stopy procentowe takich państw członkowskich były wyższe niż jednolita stopa procentowa ustalona dla Unii. Wreszcie, w przypadku Chorwacji stosowane były referencyjne stopy procentowe z lipca i sierpnia 2013 r.

(6)

W świetle informacji przekazanych Komisji przez państwa członkowskie stopy procentowe stosowane dla roku budżetowego 2014 EFRG należy ustalić, mając na uwadze powyższe elementy.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do kosztów finansowych związanych z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów w ramach skupu interwencyjnego, poniesionych w czasie roku budżetowego 2014 Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), stopy procentowe, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) wymienionego rozporządzenia ustala się na poziomie jednolitej stopy procentowej 0,4 %.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35).