27.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/4


Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Uchylenie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 27/05)

Państwo członkowskie

Portugalia

Trasy

Lizbona – Ponta Delgada – Lizbona

Lizbona – Terceira – Lizbona

Porto – Ponta Delgada – Porto

Porto – Terceira – Porto

Pierwotna data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej

19 grudnia 2010 r.

Data uchylenia

29 marca 2015 r.

Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie istotne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznej

Tekst odniesienia

Dz.U. C 283 z 20.10.2010, s. 14.

Dodatkowych informacji udziela:

Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.

Rua B, Edifícios 4, 5 e 6 - Aeroporto de Lisboa

1749-034 Lisboa

PORTUGALIA

Tel. +351 218423500

Faks +351 218423582

E-mail: dre.am@inac.pt

Internet: www.inac.pt