27.1.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/4


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Intrekking van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 27/05)

Lidstaat

Portugal

Betrokken route

Lissabon-Ponta Delgada-Lissabon

Lissabon-Terceira-Lissabon

Porto-Ponta Delgada-Porto

Porto-Terceira-Porto

Oorspronkelijke datum waarop de openbaredienstverplichtingen van kracht zijn geworden

19 december 2010

Datum van intrekking

29 maart 2015

Adres waar de tekst en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Referentiedocument

PB C 283 van 20.10.2010, blz. 14.

Voor informatie zich wenden tot:

Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.

Rua B, Edifícios 4, 5 e 6 — Aeroporto de Lisboa

1749-034 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +351 218423500

Fax +351 218423582

E-mail: dre.am@inac.pt

Internet: www.inac.pt