4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/7


A Bíróság (nagytanács) 2009. április 28-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Meletis Apostolides kontra David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

(C-420/07. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A Ciprusról szóló, 10. jegyzőkönyv - A közösségi vívmányok alkalmazásának felfüggesztése a ciprusi kormány tényleges ellenőrzése alá nem tartozó területeken - 44/2001/EK rendelet - Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben - Az említett kormány tényleges ellenőrzése alatt álló területen működő ciprusi bíróság e területen kívül elhelyezkedő ingatlanra vonatkozó határozata - Az említett rendelet 22. cikkének 1. pontja, 34. cikkének 1. és 2. pontja, 35. cikkének (1) bekezdése és 38. cikkének (1) bekezdése)

2009/C 153/13

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Meletis Apostolides

Alperesek: David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

Tárgy

Előzetes döntáshozatali kérelem — Court of Appeal (Civil Divison) — A Ciprus csatlakozásáról szóló okmányhoz csatolt 10. jegyzőkönyv 1. cikke (1) bekezdésének, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 22. cikkének, 34. cikke (1) és (2) bekezdésének, illetve 35. cikke (1) bekezdésének értelmezése — A közösségi vívmányok alkalmazásának felfüggesztése a kormány tényleges ellenőrzése alatt nem álló területeken — A kormány tényleges ellenőrzése alatt álló területen működő ciprusi bíróság e területen kívül elhelyezkedő ingatlanra vonatkozó határozatának másik tagállami bíróság általi elismerése és végrehajtása.

Rendelkező rész

1)

A közösségi vívmányoknak a Ciprusi Köztársaság északi — azaz e tagállam kormányának tényleges ellenőrzése alá nem tartozó — területén való alkalmazásának felfüggesztése, amelyről a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány Ciprusról szóló, 10. jegyzőkönyv 1. cikkének (1) bekezdése rendelkezik, nem képezi akadályát a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet valamely olyan határozatra történő alkalmazásának, amelyet a kormány tényleges ellenőrzése alá tartozó területen működő ciprusi bíróság hozott, a fent említett (északi) területen fekvő ingatlan vonatkozásában.

2)

A 44/2001 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése nem jogosítja fel valamely tagállam bíróságát arra, hogy megtagadja valamely másik tagállam bírósága által hozott, ez utóbbi állam azon területrészén található ingatlanra vonatkozó határozat elismerését vagy végrehajtását, amely területrész felett ezen állam kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

3)

Az a tény, hogy valamely tagállami bíróság ezen állam azon területrészén található ingatlanra vonatkozó határozata, amely területrész felett az állam kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést, a gyakorlatban nem hajható végre azon a helyen, ahol az ingatlan található, nem képezheti az elismerés vagy végrehajtás megtagadásának indokát 44/2001 rendelet 34. cikke 1. pontja alapján, és nem jelenti az ilyen határozatnak az említett rendelet 38. cikkének (1) bekezdése értelmében vett végrehajthatósága hiányát sem.

4)

A mulasztási ítélet elismerése vagy végrehajtása nem tagadható meg a 44/2001 rendelet 34. cikkének 2. pontja alapján, ha az alperesnek megvolt a lehetősége arra, hogy gyakorolja jogorvoslathoz való jogát a mulasztási ítélettel szemben, és e jogorvoslat keretén belül lehetősége volt hivatkoznia arra, hogy a keresetlevelet vagy az azzal egyenértékű más iratot nem kézbesítették részére megfelelő időben ahhoz, hogy védekezését előterjeszthesse.


(1)  HL C 297., 2007.12.8.