4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/43


2009. április 17-én benyújtott kereset — Four Ace International kontra OHIM (skiken)

(T-156/09. sz. ügy)

2009/C 153/84

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Four Ace International Ltd (képviselő: G. Uphoff ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal negyedik fellebbezési tanácsának a 5819371. sz. közösségi védjegybejelentésre vonatkozó 2009. február 6-i határozatát (R 519/2008-4. sz. ügy) — amelyről a felperest 2009. február 11-én értesítették — és akként módosítsa, hogy a lajstromozás a következő árukra és szolgáltatásokra is kiterjedjen: 39. osztály –utazásszervezés és 41. osztály — nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek;

az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „skiken” szóvédjegy a 35., 39., 41. és 43. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentést részben elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést részben elutasította.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának (jelenleg a 207/2009/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának) megsértése, mivel a bejelentett védjegy rendelkezik a szükséges megkülönböztető képességgel, és nem áll fenn a rendelkezésre állás követelménye.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.)