03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

216


32002D0300


L 103/24

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 18 aprilie 2002

de stabilire a listei cu zonele autorizate în ceea ce privește Bonamia ostreae și/sau Marteilia refringens

[notificată cu numărul C(2002) 1426]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/300/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/67/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează introducerea pe piață a animalelor și a produselor de acvacultură (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/45/CE (2), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Pentru a obține statutul de zonă autorizată pentru oricare dintre cele două boli ale moluștelor cunoscute sub numele de bonamioză și marteilioză, în cazul în care acestea se datorează agenților Bonamia ostreae (B. ostreae) și Marteilia refringens (M. refringens), statele membre prezintă documentele justificative corespunzătoare, precum și prevederile naționale care garantează respectarea condițiilor prevăzute de Directiva 91/67/CEE.

(2)

Decizia 93/55/CEE a Comisiei (3), astfel cum a fost modificată prin Decizia 93/169/CEE (4), modifică garanțiile privind introducerea de moluște în zonele pentru care a fost aprobat un program referitor la B. ostreae și M. refringens.

(3)

Programul privind bonamioza și marteilioza în Irlanda a fost aprobat prin Decizia 93/56/CEE a Comisiei (5).

(4)

Regulamentul (CEE) nr. 706/73 al Consiliului din 12 martie 1973 privind regimurile comunitare aplicabile Insulelor Anglo-Normande și Insulei Man pentru comerțul cu produse agricole (6), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 1174/86 (7), prevede că legislația sanitar-veterinară se aplică acestor insule în aceleași condiții ca în Regatul Unit în ceea ce privește produsele care sunt importate în aceste insule sau care sunt exportate din aceste insule către Comunitate.

(5)

Programele prezentate de Regatul Unit în ceea ce privește bonamioza și marteilioza au fost aprobate prin Deciziile 92/528/CEE (8) (Regatul Unit și Irlanda de Nord), 93/57/CEE (9) (Jersey), 93/58/CEE (10) (Guernesey) și 93/59/CEE (11) (Insula Man) ale Comisiei.

(6)

Irlanda a prezentat documentele justificative necesare obținerii statutului de zonă autorizată în ceea ce privește B. ostreae și M. refringens pentru unele din regiunile sale, precum și prevederile naționale care garantează respectarea cerințelor referitoare la menținerea statutului de zonă autorizată.

(7)

Regatul Unit a prezentat documentele justificative necesare obținerii statutului de zonă autorizată în ceea ce privește B. ostreae și M. refringens pentru unele din regiunile sale, precum și prevederile naționale corespunzătoare care garantează respectarea cerințelor referitoare la menținerea statutului de zonă autorizată.

(8)

Documentele furnizate de Irlanda și de Regatul Unit pentru zonele respective arată că acestea îndeplinesc cerințele articolului 5 din Directiva 91/67/CEE a Consiliului. În consecință, ele pot să beneficieze de statutul de zonă autorizată.

(9)

Pentru claritate și simplificare, este necesar să se întocmească o listă unică a tuturor zonelor autorizate în ceea ce privește bonamioza și marteilioza și să se abroge deciziile de aprobare a programelor aplicate anterior în zonele care au obținut ulterior statutul de zonă autorizată.

(10)

Deciziile 92/528/CEE, 93/56/CEE, 93/57/CEE, 93/58/CEE și 93/59/CEE ar trebui, prin urmare, să se abroge și să fie înlocuite de prezenta decizie.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Zonele recunoscute ca zone autorizate în ceea ce privește B. ostreae și M. refringens sunt enumerate în anexă.

Articolul 2

Deciziile 92/528/CEE, 93/56/CEE, 93/57/CEE, 93/58/CEE și 93/59/CEE se abrogă.

Trimiterile la deciziile abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 aprilie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 46, 19.2.1991, p. 1.

(2)  JO L 189, 3.7.1998, p. 12.

(3)  JO L 14, 22.1.1993, p. 24.

(4)  JO L 71, 24.3.1993, p. 16.

(5)  JO L 14, 22.1.1993, p. 25.

(6)  JO L 68, 15.3.1973, p. 1.

(7)  JO L 107, 24.4.1986, p. 1.

(8)  JO L 332, 18.11.1992, p. 25.

(9)  JO L 14, 22.1.1993, p. 26.

(10)  JO L 14, 22.1.1993, p. 27.

(11)  JO L 14, 22.1.1993, p. 28.


ANEXĂ

ZONE AUTORIZATE PENTRU BOALA MOLUȘTELOR DATORATĂ B. OSTREAE (BONAMIOZĂ) ȘI/SAU BOALA MOLUȘTELOR DATORATĂ M. REFRINGENS (MARTEILIOZĂ)

1.A.   Zone din Irlanda autorizate în ceea ce privește B. ostreae

Ansamblul coastelor irlandeze, cu excepția următoarelor patru zone indicate în continuare:

Portul Cork;

Portul Galway;

Portul Ballinakill;

Portul Clew.

1.B.   Zone din Irlanda autorizate în ceea ce privește M. refringens

Ansamblul coastelor irlandeze.

2.A.   Zone din Regatul Unit, Insulele Anglo-Normande și Insula Man autorizate în ceea ce privește B. ostreae

Ansamblul coastelor Marii Britanii, cu excepția zonelor indicate în continuare:

coasta de sud Cornouailles de la capul Lizard la Start Point;

zona din jurul estuarului Solent de la Portland Bill la Selsey Bill;

zona situată de-a lungul coastei Essex, de la Shoeburyness la Landguard Point.

Ansamblul coastelor Irlandei de Nord.

Ansamblul coastelor Guernesey și Herm.

Zona statelor Jersey: această zonă corespunde zonei de coastă intertidale și imediate cuprinse între nivelul mediu al fluxului pe insula Jersey și o linie imaginară trasată la trei mile nautice plecând de la nivelul mediu al refluxului pe insula Jersey. Ea este situată în golful normand-breton, în partea de sud a Mării Mânecii.

Ansamblul coastelor Insulei Man.

2.B.   Zone din Regatul Unit, Insulele Anglo-Normande și Insula Man autorizate în ceea ce privește M. refringens

Ansamblul coastelor Marii Britanii.

Ansamblul coastelor Irlandei de Nord

Ansamblul coastelor Guernesey și Herm

Zona statelor Jersey: această zonă corespunde zonei de coastă intertidale și imediate cuprinse între nivelul mediu al fluxului pe insula Jersey și o linie imaginară trasată la trei mile nautice plecând de la nivelul mediu al refluxului pe insula Jersey. Ea este situată în golful normand-breton, în partea de sud a Mării Mânecii.

Ansamblul coastelor Insulei Man.