Преговори за климата на ООН: Протокол от Киото — първи период на задължения

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2002/358/ЕО на Съвета за одобрение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

Дава правното одобрение на ЕС за Протокола от Киото — споразумение съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата (UNFCCC) — и потвърждение, че ЕС и 15-те държави, които бяха негови членове по времето на приемане на законодателството (ЕС-15), ще изпълнят поетите от тях ангажименти за съкращаване с 8 % на емисиите им на парникови газове в сравнение с равнищата от 1990 г. за Европейския съюз като цяло.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

До конференцията за климата в Париж през декември 2015 г. протоколът от Киото бе единственото правнообвързващо споразумение в света за намаляване на емисиите от парникови газове. Приет през декември 1997 г., той съдържа обещания от участващите индустриални държави да намалят своите общи емисии на 6 парникови газа (въглероден диоксид, метан, диазотен оксид, хидрофлуоровъглероди, перфлуорвъглероди и серен хексафлуорид) за първия период на задължения (2008—2012 г.) с около 5 % спрямо равнището от 1990 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То влезе в сила на 2 май 2002 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Първи период на задължения по Протокола от Киото (2008—2012 г.) — на уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Решение 2002/358/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. за одобрение от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея (ОВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1—5)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение (ЕС) 2015/1339 на Съвета от 13 юли 2015 г. за сключване от името на Европейския съюз на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на съвместното изпълнение на задълженията, произтичащи от него (ОВ L 207, 4.8.2015 г., стр. 1—5)

последно актуализация 08.02.2016