30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/83


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Centrum

(2004/C 324/12)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–11

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Centrum

WSTĘP

1.

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zwane dalej Centrum) zostało ustanowione na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. (1). Głównym zadaniem Centrum jest zbieranie informacji dotyczących narkotyków i zjawiska narkomanii, tak aby możliwe było opracowanie i rozpowszechnienie na szczeblu europejskim wiarygodnych i porównywalnych danych. Informacje te powinny służyć jako podstawa do analizy popytu na narkotyki oraz sposobów jego obniżenia, jak również, w bardziej ogólnym ujęciu, badania zjawisk związanych z rynkiem narkotyków. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Centrum na podstawie przekazanych przez nie informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Centrum za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 302/93 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie tegoż artykułu. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są, jako całość, legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków na rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Centrum za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Funkcja urzędnika zatwierdzającego dla znacznej części budżetu Centrum (tytuły I oraz II) pełniona jest przez tę samą osobę, która piastuje również funkcję kontrolera ex ante dla całości budżetu. Ponadto osoba ta pełni również funkcje dyrektora administracyjnego i kieruje działem kontroli jakości. Zgromadzenie tak szerokiego zakresu kompetencji w rękach jednej osoby znacząco osłabia kontrolę wewnętrzną, która oparta jest przecież na zasadzie rozdziału funkcji.

8.

W następstwie przyjęcia nowego rozporządzenia finansowego (4) Centrum wydało instrukcje wewnętrzne dotyczące weryfikacji zobowiązań, płatności i kwot odzyskiwanych. Niemniej jednak prowadzona dokumentacja nie zawiera żadnych elementów pozwalających urzędnikowi zatwierdzającemu na upewnienie się, że wszystkie te instrukcje zostały właściwie wypełnione.

9.

Artykuł 42 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego Centrum stanowi, że księgowy zatwierdza systemy określone przez urzędnika zatwierdzającego, służące dostarczaniu lub uzasadnianiu informacji księgowych. Na koniec roku obrachunkowego 2003 zatwierdzenie to nie miało jeszcze miejsca.

10.

W ramach swojego rocznego programu prac Centrum zawiera umowy z centrami krajowymi, z ostatecznym terminem realizacji ustalonym na dzień 31 grudnia. Umowy dotyczące programu na rok 2003 (opiewające na łączną kwotę 1,5 mln euro) zostały podpisane dopiero w lipcu 2003 r. W maju 2004 r. ostateczna płatność za przewidziane prace nie została jeszcze zrealizowana, nie podpisano również jakichkolwiek aneksów przedłużających okres realizacji umów. Co więcej, umowy dotyczące programu na rok 2004 zostały już zawarte. W przypadku odnawiania tego rodzaju umów należałoby brać pod uwagę rzeczywisty stopień zaawansowania prac zamówionych w roku ubiegłym, a także ocenę ich jakości.

11.

W swojej odpowiedzi (5) na sprawozdanie roczne Trybunału za rok obrachunkowy 2002 Centrum stwierdziło, że na koniec 2003 r. zostanie przeprowadzona fizyczna inwentaryzacja majątku. Tymczasem na koniec pierwszego trymestru 2004 r. inwentaryzacja ta nie została jeszcze wykonana. Ponadto wciąż brak jest dokumentu określającego w jasny sposób podział obowiązków i procedury obowiązujące w zakresie inwentaryzacji.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 36 z dnia 12.2.1993 r. Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniami (WE) nr 3294/94 z dnia 22.12.1994 (Dz.U. L 341 z 30.12.1994, str. 7) oraz (WE) 1651/2003 z dnia 18.6.2003 (Dz. U. L 245 z 29.9.2003).

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 82 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2343/2002 końcowe sprawozdania Centrum za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 15 września 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 21 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(4)  Przyjętego przez zarząd na posiedzeniu w dniach od 15 do 17 stycznia 2003 r.

(5)  Dz.U. C 319 z 30.12.2003, pkt 11, str. 68.


Tabela 1

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (Lizbona)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Centrum określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 302/93

Zarządzanie

Środki udostępnione Centrum w 2003 r.

(dane za 2002 r.)

Produkty i usługi zapewnione w 2003 r.

Wspólnota uzupełnia działanie Państw Członkowskich w celu zmniejszenia szkodliwych dla zdrowia skutków narkomanii, włącznie z informacją i profilaktyką.

(Art. 152 Traktatu)

Cele

Dostarczanie Unii i Państwom Członkowskim wiarygodnych informacji dotyczących narkotyków i zjawiska narkomanii oraz jego konsekwencji.

W swoich analizach Centrum powinno w pierwszej kolejności skupiać się na:

1)

popycie na narkotyki i obniżaniu tego popytu;

2)

strategiach i politykach krajowych i wspólnotowych;

3)

współpracy międzynarodowej oraz geopolityce podaży;

4)

kontroli handlu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz produktami nowowprowadzanymi;

5)

konsekwencjach zjawiska handlu narkotykami dla krajów produkujących, konsumujących i krajów tranzytowych, w tym na praniu brudnych pieniędzy.

Zadania

1.

Zbieranie i analizowanie danych.

2.

Prowadzenie dochodzeń i działań przygotowawczych.

3.

Zapewnianie większej wiarygodności danych na szczeblu europejskim.

4.

Rozpowszechnianie wiarygodnych informacji.

5.

Poprawa koordynacji pomiędzy działaniami na szczeblu krajowym i wspólnotowym

6.

Promowanie integracji danych o narkotykach w ramach programów międzynarodowych.

1.

Zarząd składa się z przedstawicieli Państw Członkowskich, po jednym z każdego z nich, a także z dwóch przedstawicieli Komisji i z dwóch przedstawicieli świata naukowego, dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami, mianowanych przez Parlament Europejski. Zarząd przyjmuje program prac, ogólne sprawozdanie roczne i zatwierdza budżet.

2.

Dyrektor:

Mianowany przez Zarząd na wniosek Komisji.

3.

Komitet naukowy:

Pełni funkcję doradczą. W jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z Państw Członkowskich. Ponadto Zarząd ma możliwość mianowania do sześciu dodatkowych członków, w uznaniu ich szczególnych kompetencji.

4.

Kontrola zewnętrzna:

Trybunał Obrachunkowy.

5.

Absolutorium

udzielane przez Parlament na wniosek Rady.

Budżet:

10,45 mln euro (10,36 mln euro), z czego dotacje wspólnotowe: 89 % (87 %)

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

63 (59) stanowisk w planie zatrudnienia,

z czego obsadzonych: 54 (57)

+18 (16) innych stanowisk (kontrakty pomocnicze, oddelegowani eksperci krajowi, personel lokalny i zewnętrzny personel tymczasowy)

Całkowite zatrudnienie: 72 (73)

Z czego pracownicy wykonujący

zadania operacyjne: 46,5 (46)

zadania administracyjne: 18 (19)

zadania mieszane: 7,5 (8)

Sieć

Centrum zarządza siecią informatyczną służącą zbieraniu i wymianie informacji, zwaną „europejską siecią informacji o narkotykach i narkomanii” (Reitox); sieć ta powiązana jest z krajowymi sieciami informacji o narkotykach, ze specjalistycznymi centrami w Państwach Członkowskich oraz z sieciami informacji organizacji międzynarodowych współpracujących z Centrum.

Publikacje:

Sprawozdanie roczne o sytuacji w zakresie narkotyków w Unii Europejskiej

Sprawozdanie ogólne z działalności (roczne)

Wydawany co dwa miesiące biuletyn informacyjny (Drugnet Europe)

Publikowany co dwa miesiące raport (Objectif drogues).

Źródło: informacje przekazane przez Centrum.


Tabela 2

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

Środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

Dostępne środki (budżet 2003 i rok obrachunkowy 2002)

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

zaległe zobowiązanie

wypłacone

anulowane

środki

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

9,3

9,3

Tytuł I

Personel

5,4

5,3

5,2

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

5,5

5,4

5,3

0,1

0,0

Dotacje Phare

0,5

0,3

Tytuł II

Administracja

0,9

0,9

0,6

0,3

0,1

0,5

0,5

0,0

1,4

1,4

1,0

0,3

0,1

Inne dotacje

0,4

0,4

Tytuł III

Działania operacyjne

4,0

4,0

2,3

1,7

0,0

1,0

0,8

0,2

5,0

5,0

3,1

1,7

0,2

Inne dochody

0,0

0,1

Ogółem

10,2

10,1

Ogółem

10,2

10,2

8,1

2,0

0,1

1,6

1,4

0,2

11,8

11,8

9,5

2,0

0,3

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Centrum. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii — Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2003 i 2002

(w tys. euro)

 

2003

2002

Dochody

Dotacje Komisji

9 300

9 000

Dotacje Norwegii

421

413

Dotacje Phare

334

735

Inne dochody

67

133

Ogółem dochody (a)

10 122

10 280

Wydatki

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

5 240

4 951

Środki przeniesione

88

80

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

558

632

Środki przeniesione

272

509

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu

Płatności

2 281

2 525

Środki przeniesione

1 679

1 001

Wydatki ogółem (b)

10 117

9 698

Wynik roku obrachunkowego (a – b)

5

582

Saldo przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

1 626

639

Anulowane środki przeniesione

221

392

Kwoty z poprzedniego roku obrachunkowego do ponownego wykorzystania, które nie zostały zagospodarowane

21

9

Kwoty zwrócone Komisji

–1 584

Różnice kursowe

6

3

Saldo roku obrachunkowego

295

1 626

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Centrum.


Tabela 4

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 i 2002 r.

(w tys. euro)

Aktywa

2003

2002

Pasywa

2003

2002

Aktywa trwałe

 

 

Kapitał stały

 

 

Wartości niematerialne i prawne

94

66

Kapitał własny

3 057

2 797

Grunty i budynki

3 559

3 559

Saldo roku obrachunkowego

295

1 626

Urządzenia techniczne i majątek ruchomy

157

152

 

 

 

Sprzęt komputerowy

659

785

 

 

 

Środki transportu

50

74

 

 

 

Umorzenia

–1 496

–1 867

Suma

3 352

4 423

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

Suma

3 023

2 768

Środki przeniesione automatycznie

1 815

1 377

Zapasy

34

28

Środki przeniesione nieautomatycznie

212

 

 

 

Przeniesione środki Phare

223

Należności krótkoterminowe

 

 

Wierzyciele różni

18

18

VAT do odzyskania

94

84

Zlecenia windykacji (1)

55

101

Dłużnicy różni

66

18

 

 

 

Zaliczki

78

 

 

 

Suma

238

101

Suma

2 111

1 709

Środki pieniężne

 

 

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

2 291

3 474

Kwoty do ponownego wykorzystania

265

Konto zaliczkowe

0

4

Dochody przyszłych okresów

123

4

 

 

 

Suma

123

269

Suma

2 291

3 478

 

 

 

Rozliczenia międzyokresowe

0

24

 

 

 

Ogółem

5 586

6 400

Ogółem

5 586

6 400

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Centrum. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


(1)  Zlecenia windykacji wystawione, ale jeszcze niezrealizowane, które nie pociągnęły jeszcze za sobą udostępnienia środków do ponownego wykorzystania.

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Centrum. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


ODPOWIEDZI CENTRUM

7.

Połączenie zakresów obowiązków, do którego nawiązuje Trybunał, było jednym z następstw odejścia dyrektora działu finansowego. Dyrektor działu administracji i kontroli jakości został zobowiązany do pełnienia tej roli w okresie przejściowym, tj. do momentu objęcia stanowiska przez nowego dyrektora działu finansowego dnia 1 lutego 2004 r. Osoba ta, która została kontrolerem ex ante, nie pełni obowiązków urzędnika zatwierdzającego.

8.

Zgodnie z właściwymi przepisami finansowymi, instrukcje, o których mowa, określają różnorodne procedury dotyczące wdrażania budżetu, osoby zajmujące się tymi procedurami oraz ich zadania i zakres odpowiedzialności, również w odniesieniu do kontroli. Etapy procedury zostały opisane w okólniku, do zatwierdzenia przez osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzanie. Ponadto w większości przypadków osoby te zobowiązane są również do zatwierdzania dokumentów drogą komputerową, przed ich wysłaniem do urzędnika zatwierdzającego. Centrum rozważyło uwagę Trybunału i aby w lepszy sposób uwzględniać przeprowadzone kontrole, przygotowało listy kontrolne, które będą dołączane do akt dotyczących operacji budżetowych.

9.

Zatwierdzenia dokonano i przedłożono je Trybunałowi dnia 27 lipca 2004 r.

10.

Budżet na rok 2003 przydzielony na działalność krajowych punktów kontaktowych sieci REITOX był obiektem zastrzeżenia parlamentarnego do końca kwietnia. W związku z tym podpisanie umów o dotację było możliwe dopiero pod koniec roku. Ponadto Centrum postanowiło nie dokonywać zaliczkowych wpłat na rok 2004, dopóki nie zweryfikuje i nie zamknie rachunków za rok 2003. Przy przedłużaniu umów w przyszłości Centrum naturalnie zwróci należną uwagę na rzeczywisty postęp osiągnięty w pracach, które zlecono w poprzednim roku oraz na ocenę ich jakości.

11.

W maju 2004 r. podjęto intensywne starania w celu ustalenia wszystkich aktywów Centrum i zakończenia fizycznej inwentaryzacji. Zadanie to, wraz z ponownym określeniem zakresów odpowiedzialności oraz procedur, zostanie zakończone przed upływem 2004 r.