4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/15


A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-266/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2004/81/EK irányelv - A harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárainak tartózkodási joga - A teljes átültetés hiánya - Az átültető intézkedések közlésének hiánya)

2009/C 153/28

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Condou-Durande és E. Adsera Ribera meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: B. Plaza Cruz meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvnek (HL L 261., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 69. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Spanyol Királyság — mivel nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvnek, és mivel nem közölte az Európai Közösségek Bizottságával az e megfelelés biztosítását szolgáló belső jogi rendelkezéseket — nem teljesítette a fenti irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 209., 2008.8.15.