ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 103

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
27. marca 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2015/C 103/01

Šestnásta výročná správa podľa článku 8 ods. 2 spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu

1


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

27.3.2015   

SK EN

Úradný vestník Európskej únie

C 103/1


Šestnásta výročná správa podľa článku 8 ods. 2 spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu

(2015/C 103/01)

ÚVOD

Táto správa sa týka činností, ktoré EÚ a jej členské štáty realizovali v rámci vykonávania spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (1) v priebehu rokov 2013 a 2014. Pokiaľ ide o údaje týkajúce sa vývozu konvenčných zbraní, správa sa vzťahuje na kalendárny rok 2013.

V priebehu rokov 2013 a 2014 EÚ a jej členské štáty naďalej vykonávali spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu, ktorou sa v roku 2008 nahradil Kódex EÚ pre vývoz zbraní platný od júna 1998.

V článku 15 spoločnej pozície sa stanovuje, že spoločná pozícia sa preskúma tri roky po jej prijatí. Na tomto základe Rada EÚ s pomocou pracovnej skupiny Rady pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) dôkladne posúdila ustanovenia a vykonávanie spoločnej pozície. Predbežné výsledky tohto posúdenia, tak ako sa uvádzajú v záveroch Rady pre zahraničné veci z 19. novembra 2012, potvrdili, že znenie spoločnej pozície je vhodné na ďalšie presadzovanie zbližovania vývozných politík členských štátov. Preskúmaním sa určili mnohé oblasti v záujme ďalšieho zlepšenia týkajúceho sa konkrétneho vykonávania spoločnej pozície a v rokoch 2013 a 2014 sa príslušne rozvinuli. Hlavná línia činnosti sa týka oznámení o zamietnutí a konzultačného mechanizmu, ktoré sa majú prepracovať na novej špeciálnej platforme IT.

Ku kritériám a zásadám spoločnej pozície 2008/944/SZBP sa oficiálne pripojili tieto tretie krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kanada, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Čierna Hora a Nórsko. Od roku 2012 funguje osobitný systém výmeny informácií medzi EÚ a tretími krajinami, ktoré sa pripojili k spoločnej pozícii.

Presadzovanie účinných vnútroštátnych režimov kontroly vývozu zbraní vo vybraných tretích krajinách sa v rokoch 2013 a 2014 zrealizovalo v rámci rozhodnutia Rady 2012/711/SZBP z 19. novembra 2012 o podpore činností EÚ s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami kontrolu vývozu zbraní a zásady a kritériá spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2).

EÚ a jej členské štáty naďalej zohrávali vedúcu úlohu v procese príprav Zmluvy o obchodovaní so zbraňami tým, že sa dôkladne pripravovali na záverečnú konferenciu OSN o Zmluve o obchodovaní so zbraňami, ktorá sa konala v marci 2013, a aktívne sa na nej zúčastnili. V súvislosti s nadobudnutím platnosti zmluvy 24. decembra 2014 a s cieľom podporiť jej účinné vykonávanie prijala EÚ v decembri 2013 ambiciózny program na podporu vykonávania podľa rozhodnutia Rady 2013/768/SZBP (3). Program, ktorý spolufinancuje Spolková republika Nemecko, pomôže predovšetkým mnohým tretím krajinám na základe ich požiadania pri posilňovaní ich systémov prevodu zbraní v súlade s požiadavkami zmluvy.

I.   VYKONÁVANIE SPOLOČNEJ POZÍCIE RADY 2008/944/SZBP

1.   Vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo správnych opatreniach

Spoločná pozícia sa vyvinula z Kódexu EÚ pre vývoz zbraní, ktorý bol spoločnou pozíciou nahradený v decembri 2008. Okrem iného zahŕňa rozšírenie kontrol na sprostredkovanie, tranzit a nehmotné transfery technológie, ako aj posilnené postupy na podporu zbližovania vývozných politík členských štátov.

Členské štáty vykonávajú ustanovenia spoločnej pozície vo svojich vnútroštátnych systémoch kontroly vývozu a musia zabezpečiť, aby ich vnútroštátne právne predpisy alebo správne opatrenia boli v súlade so spoločnou pozíciou. Situácia týkajúca sa vnútroštátnej transpozície spoločnej pozície do režimov, ktoré členské štáty uplatňujú na kontrolu vývozu zbraní, sa uvádza v pripojenej tabuľke C.

2.   Užívateľská príručka

Užívateľská príručka je hlavný nástroj, v ktorom sa sumarizujú dohodnuté usmernenia na vykonávanie normatívnych ustanovení spoločnej pozície 2008/944/SZBP a výklad jej kritérií. Odkazuje sa na ňu v článku 13 spoločnej pozície.

Vypracovala ju pracovná skupina Rady pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) a podľa potreby sa pravidelne aktualizuje. Je určená najmä úradníkom, ktorí udeľujú vývozné licencie, a tak pragmatickým a významným spôsobom prispieva k zbližovaniu politík a postupov členských štátov v oblasti kontroly vývozu zbraní. Príručka je verejný dokument, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (4).

Užívateľská príručka okrem iného obsahuje časti týkajúce sa týchto otázok:

a)   Oznámenia o zamietnutí a konzultácie

Oznámenia o zamietnutí a dvojstranné konzultácie sa naďalej uskutočňujú každodenne prostredníctvom elektronického systému EÚ coreu, čím sa zabezpečuje transparentnosť politík členských štátov v oblasti vývozu zbraní voči konkrétnym krajinám určenia a koncovým užívateľom. Oznámenia o zamietnutí a konzultácie sa budú v blízkej budúcnosti podporovať prostredníctvom špeciálnej platformy IT, ktorá bude prístupnejšia a ľahšie používateľná.

Oznámené zamietnutia, ako aj výsledky dvojstranných konzultácií sú zahrnuté do centrálnej elektronickej databázy EÚ obsahujúcej zamietnutia. Túto databázu, ktorá predstavuje dynamický systém odzrkadľujúci politiky členských štátov v oblasti kontroly vývozu zbraní, spravuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Počet zamietnutí, ktoré boli oznámené v roku 2013, sa podľa krajiny určenia a kategórie zoznamu vojenského materiálu uvádza v riadku d) v tabuľke AI (pripojenej k tejto správe); počet konzultácií, ktoré každý členský štát poskytol alebo prijal, sa uvádza v tabuľke BI, počet konzultácií podľa krajiny určenia v tabuľke BII.

b)   Najlepšie postupy pre výklad kritérií

Najlepšie postupy pre výklad kritérií spoločnej pozície 2008/944/SZBP vypracovala pracovná skupina COARM na základe vnútroštátnych najlepších postupov a s ohľadom na príspevky ďalších zainteresovaných strán.

Ich cieľom je dosiahnuť väčšiu konzistentnosť medzi členskými štátmi pri uplatňovaní kritérií spoločnej pozície. To sa uskutočňuje okrem iného prostredníctvom určenia faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pri posudzovaní žiadostí o vývozné licencie. Najlepšie postupy sú určené úradníkom udeľujúcim licencie a iným úradníkom príslušných ministerstiev a orgánov. Rozhodovací proces sa opiera o odborné znalosti týchto úradníkov, pokiaľ ide o záležitosti vzťahujúce sa na regionálne, právne (napr. právo v oblasti ľudských práv, medzinárodné právo verejné), technické, rozvojové, ako aj bezpečnostné a vojenské záležitosti.

3.   Preskúmanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP

V článku 15 spoločnej pozície sa stanovuje, že spoločná pozícia sa preskúma tri roky po jej prijatí. Na tomto základe pracovná skupina Rady EÚ pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) v roku 2012 dôkladne posúdila ustanovenia spoločnej pozície. Zapojenie príslušných zainteresovaných strán, ako napríklad Európskeho parlamentu a občianskej spoločnosti, sa zabezpečilo prostredníctvom zvyčajných zasadnutí. Na základe tohto posúdenia súvisiaceho s preskúmaním sa zistilo, že spoločná pozícia a nástroje, ktoré sa v nej ustanovujú, naďalej náležite slúžia cieľom, ktoré Rada stanovila v roku 2008, a predstavujú pevný základ koordinácie politík členských štátov v oblasti vývozu zbraní.

Z posúdenia zároveň tiež vyplynulo, že je možné dosiahnuť ďalší pokrok v skutočnom vykonávaní spoločnej pozície s cieľom čo najlepšie podporiť zbližovanie politík členských štátov v oblasti vývozu zbraní. S týmto cieľom sa v roku 2013 a 2014 vykonala práca v oblastiach, ako je obsah informácií a nový systém IT podpory týkajúci sa oznámení o zamietnutí a mechanizmu konzultácie. Pripravuje sa aj cielená aktualizácia príslušných oddielov užívateľskej príručky najmä vzhľadom na Zmluvu o obchodovaní so zbraňami.

4.   Osveta

V článku 11 spoločnej pozície sa členské štáty vyzývajú vynaložiť „čo najväčšie úsilie, aby nabádali iné štáty, ktoré vyvážajú vojenskú technológiu alebo materiál, aby uplatňovali kritériá tejto spoločnej pozície.“ Koordinované osvetové činnosti medzi členskými štátmi a EÚ pokračovali v priebehu rokov 2013 a 2014 podľa rozhodnutia Rady 2012/711/SZBP (5), ktorým sa financuje ďalší cyklus osvetových činností zameraných na krajiny v blízkom susedstve EÚ. Rovnako ako v prípade predchádzajúceho rozhodnutia Rady 2009/1012/SZBP vykonaním rozhodnutia Rady 2012/711/SZBP bol poverený nemecký spolkový úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu. Uskutočnilo sa viacero regionálnych seminárov, študijných návštev a podujatí v rámci individuálnej pomoci, ktoré sa uvádzajú v tabuľke D v prílohe k tomuto dokumentu.

5.   Zasadnutia v rámci politického dialógu

V roku 2013 a 2014 sa každý polrok uskutočnili zasadnutia v rámci politického dialógu o otázkach kontroly vývozu zbraní s Nórskom, Kanadou, Ukrajinou, Spojenými štátmi a Ruskou federáciou.

Tieto politické dialógy poslúžili ako fórum pre plodné diskusie o záležitostiach spoločného záujmu, ako sú napr. politiky vývozu do konkrétnych krajín určenia, otázky dodržiavania pravidiel a kontroly a proces príprav Zmluvy o obchodovaní so zbraňami.

6.   Aktualizácia Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie

Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie sa podľa článku 12 spoločnej pozície vzťahuje na minimálny rozsah vojenského materiálu, ktorý členské štáty musia podrobiť kontrole vývozu. Je zhodný so zoznamom výrobkov obranného priemyslu, ktorý tvorí prílohu k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení obchodovania s výrobkami obranného priemyslu v rámci EÚ (6).

Rada prijala 17. marca 2014 aktualizovanú verziu uvedeného zoznamu, v ktorej sa zohľadňujú zmeny zoznamu munície Wassenaarskeho usporiadania odsúhlasené na plenárnom zasadnutí usporiadania v roku 2013. Aktualizovaná verzia Spoločného zoznamu vojenského materiálu sa následne uverejnila v Ú. v. EÚ C 107, 9.4.2014, s. 1.

7.   Sprostredkovanie obchodu so zbraňami

Členské štáty v súlade s článkom 5 spoločnej pozície Rady 2003/468/SZBP z 23. júna 2003 o kontrole sprostredkovania zbraní zaviedli špecifickú úpravu na výmenu informácií o udelených a zamietnutých sprostredkovateľských licenciách. Okrem toho tie členské štáty, ktoré od sprostredkovateľov požadujú, aby získali písomné povolenie konať ako sprostredkovateľ a/alebo zriadili register sprostredkovateľov zbraní, zaviedli špecifickú úpravu pre výmenu príslušných informácií o registrovaných sprostredkovateľoch. Informácie o sprostredkovateľských licenciách, ktoré členské štáty EÚ udelili, a o žiadostiach, ktoré zamietli, sa uvádzajú v pripojenej tabuľke AIII.

Podrobné informácie o vnútroštátnom vykonávaní spoločnej pozície 2003/468/SZBP sa uvádzajú v pripojenej tabuľke C.

8.   Dialóg s Európskym parlamentom a MVO

Od zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sa dialóg s Európskym parlamentom o otázkach kontroly vývozu zbraní zvyčajne odohráva raz ročne vypočutím predsedu pracovnej skupiny COARM. V priebehu rokov 2013 a 2014 ESVČ tiež v súvislosti so Zmluvou o obchodovaní so zbraňami udržiavala pravidelné kontakty s poslancami EP a zodpovedala značný počet parlamentných otázok týkajúcich sa problematiky vývozu zbraní.

V súlade s minulou praxou sa zasadnutia pracovnej skupiny COARM s mimovládnymi organizáciami organizovali v období rokov 2013 a 2014 každý polrok.

II.   ZMLUVA O OBCHODOVANÍ SO ZBRAŇAMI (ATT)

1.   Angažovanosť v záujme konečného prijatia, podpísania a ratifikácie zmluvy

Vypracovanie a uzavretie právne záväznej a pevnej Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ATT) patrí v posledných rokoch medzi hlavné priority zahraničnej politiky Európskej únie. EÚ a jej členské štáty sa preto aktívne angažovali v úspešnom ukončení rokovacieho procesu v rámci záverečnej konferencie OSN v marci 2013 a 2. apríla 2013 zúčastnili na hlasovaní prevažnej väčšiny za prijatie zmluvy prostredníctvom rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 67/234 B.

Zmluva bola otvorená na podpis 3. júna 2013 a do januára 2015 ju ratifikovalo 26 členských štátov EÚ.

Sama EÚ nemôže byť zmluvnou stranou ATT, pretože ATT nie je otvorená na podpis ani pristúpenie zo strany organizácií regionálnej integrácie, ale iba zo strany štátov OSN. Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria do výlučnej právomoci EÚ, boli členské štáty následne splnomocnené rozhodnutím Rady 2013/269/SZBP a rozhodnutím Rady 2014/165/EÚ ratifikovať uvedenú zmluvu v záujme Európskej únie (7).

2.   Osveta podľa rozhodnutia Rady 2013/43/SZBP z 22. januára 2013 o činnostiach EÚ na podporu zmluvy o obchode so zbraňami

Na základe širokej škály predchádzajúcich osvetových činností EÚ a členských štátov na podporu ATT sa činnosti financované podľa rozhodnutia Rady 2013/43/SZBP (8) sústredili najmä do dvoch seminárov, ktoré sa konali v marci 2013, a to pred konferenciou o ATT v marci 2013 a v júni 2013. Na prvom seminári sa zišli príslušné zainteresované strany v rámci príprav na záverečnú konferenciu OSN o ATT a uľahčila sa ním výmena názorov pred formálnou konferenciou OSN. Druhý seminár sa sústredil na výzvy, ktoré vznikli pri vykonávaní ATT, a osobitná pozornosť sa na ňom venovala poznatkom získaným v rámci existujúcich programov pomoci v oblasti kontroly vývozu a potrebám prijímajúcich krajín.

3.   Program EÚ zameraný na podporu vykonávania v rámci rozhodnutia Rady 2013/768/SZBP

V súlade so svojím skorším záväzkom podporovať ATT sa EÚ teraz zameriava na presadenie skorého nadobudnutia jej platnosti, jej účinného vykonávania a všeobecného uplatňovania. EÚ s cieľom prispieť k riešeniu týchto výzev v decembri 2013 prijala podľa rozhodnutia Rady 2013/768/SZBP ambiciózny a konkrétny program pre tretie krajiny zameraný na podporu vykonávania.

Tento program mnohým tretím krajinám pomôže na základe ich požiadania pri posilňovaní ich systémov transferu zbraní v súlade s požiadavkami zmluvy. Bude sa vynakladať aj ucelené úsilie o ovplyvnenie krajín, ktoré zatiaľ nie sú zmluvnými stranami zmluvy.

III.   PRIORITNÉ USMERNENIA PRE PRACOVNÚ SKUPINU COARM DO BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI

Prijatím právne záväznej spoločnej pozície 2008/944/SZBP sa stanovili základné prvky spoločného prístupu členských štátov ku kontrole vývozu konvenčných zbraní. Napriek pokroku, ktorý predstavuje prijatie spoločnej pozície, je ešte potrebné ďalej pracovať, a to najmä na úrovni vykonávania spoločnej pozície, ako sa určilo na základe jej preskúmania. Na základe záverov Rady z 19. novembra 2012 sa v súčasnosti na úrovni pracovnej skupiny COARM finalizujú zlepšenia týkajúce sa vykonávania spoločnej pozície.

Prioritné usmernenia do blízkej budúcnosti:

1.

pokračovať vo výmenách príslušných informácií medzi členskými štátmi EÚ o politikách v oblasti vývozu zbraní do konkrétnych cieľových krajín;

2.

finalizovať zlepšenia týkajúce sa vykonávania spoločnej pozície 2008/944/SZBP, ktoré sa určili na základe jej preskúmania a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o obchodovaní so zbraňami;

3.

podľa potreby aktualizovať užívateľskú príručku a Spoločný zoznam vojenského materiálu EÚ, a to najmä s cieľom zohľadniť zlepšenia dosiahnuté v dôsledku preskúmania a v súlade s ustanoveniami ATT;

4.

zabezpečiť, aby členské štáty prijali (ak ešte tak neurobili) primerané vnútroštátne predpisy alebo správne opatrenia na plné vykonávanie:

spoločnej pozície 2003/468/SZBP o kontrole sprostredkovania zbraní,

spoločnej pozície 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu;

5.

podporiť účinné vykonávanie a všeobecné uplatňovanie Zmluvy o obchodovaní so zbraňami najmä prostredníctvom cielených programov EÚ pre tretie krajiny zameraných na podporu vykonávania, prijatých podľa rozhodnutia Rady 2013/768/SZBP;

6.

podporovať, aby prvé kroky režimu ATT čo najlepšie prispeli k pevnému zmluvnému režimu;

7.

ďalej rozvíjať výmenu informácií a najlepších postupov s tretími krajinami, ktoré sa pripojili k spoločnej pozícii 2008/944/SZBP;

8.

naďalej nabádať iné štáty, ktoré vyvážajú vojenskú technológiu alebo materiál, aby uplatňovali kritériá tejto spoločnej pozície;

9.

pokračovať v dialógu s Európskym parlamentom a ďalej rozvíjať vzťah s občianskou spoločnosťou a priemyselnými odvetviami;

10.

zabezpečiť skorú finalizáciu a uverejnenie 17. výročnej správy EÚ o vývoze zbraní.


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.

(2)  Ú. v. EÚ L 321, 20.11.2012, s. 62.

(3)  Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 56.

(4)  http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_en.htm

(5)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 155, 7.6.2013, s. 9, a Ú. v. EÚ L 89, 25.3.2014, s. 44.

(8)  Ú. v. EÚ L 20, 23.1.2013, s. 53.


ANNEX

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2013

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2013

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2013

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

TABLE OF EU OUTREACH ACTIVITIES (JANUARY 2012 TO OCTOBER 2013)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, ‘riot control agents’, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

‘Energetic materials’, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

‘Aircraft’, ‘lighter than air vehicles’, unmanned aerial vehicles, aero-engines and ‘aircraft’ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ‘libraries’, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and ‘superconductive’ equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

‘Software’ specially designed or modified for the ‘development’, ‘production’‘use’ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

‘Technology’ for the ‘development’, ‘production’ or ‘use’ of items controlled in the EU Common Military List

TABLE AI

Figures of Table AI are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available). (1)

Total EU licence refusals to each destination, region and worldwide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (2)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures regarding arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3):

With regard to actual exports authorised by EU Member States (row (c)), it is important to note that Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not provide these data while France and Italy have reported total values only. No aggregation is therefore reported at the EU level.

With regard to the use of global and general licences notably applied to intra-EU transfers pursuant to Directive 2009/43/EC, it is important to note that the actual value of arms transfers and exports under global and general licences is generally reported by EU Member States. This is however dependant on the Member States’ ability to report on actual values (row (c)) as described above and on possible additional national specificities as explained in footnote 3.

data are reported in euros and accordingly converted from national currencies for Member States not having the euro as national currency. Please bear in mind the possible exchange rate fluctuations between the data collection at national level, the date of reporting to the EU level and the date of consultation of the data.

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes are available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION 11

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia) 406

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe) 411

North America

(Canada, United States) 417

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago) 424

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela) 428

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) 434

North-East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Republic of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan) 439

South-East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam) 444

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) 450

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba), Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (Saint Helena), United Kingdom (Turks and Caicos Islands) 456

Other European countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99); Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, San Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine). 463

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian-controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen) 470

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) 477
EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE 482

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2013

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available; (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

Afghanistan

 

 

ML1

ML3

ML4

ML5

ML6

ML10

ML11

ML13

Austria

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

3 78  675

 

 

 

 

 

 

 

c

3 78  675

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

7

 

 

 

 

 

b

 

4 88  519

4 3 8 64  247

 

 

 

 

 

c

 

2 44  275

9 2 00  546

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

3

 

 

 

1

7

 

 

b

1 3 45  576

 

 

 

1 39  597

3 8 98  658

 

 

c

3 78  647

 

 

 

1 36  353

2 7 53  346

 

 

France

a

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

 

1 4 14  807

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

3

2

 

 

5

 

 

3

b

21  650

33  000

 

 

7 46  353

 

 

1 63  580

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

44  165

c

 

 

 

 

 

 

 

44  165

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

10  125

 

c

 

 

 

 

 

 

15  125

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

1 97  803

3 13  623

Romania

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

1 5 02  146

 

 

 

 

 

 

c

 

1 5 02  146

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

1 5 00  000

 

c

 

 

 

 

 

 

1 3 84  750

 

United Kingdom

a

4

2

5

1

1

5

1

9

b

1 38  983

97  942

8 3 78  746

31  824

68  924

7 20  619

6 56  234

2 40  278

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

11

6

14

1

7

12

3

13

b

1 8 84  884

2 1 21  607

5 3 6 57  800

31  824

9 54  874

4 6 19  277

2 1 66  359

4 48  023

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Afghanistan

 

 

ML14

ML15

ML17

ML18

ML21

ML22

Total

Austria

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

3 78  675

c

 

 

 

 

 

 

3 78  675

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

4 4 3 52  766

c

 

 

 

 

 

 

9 4 44  821

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

11

b

 

 

 

 

 

 

5 3 83  831

c

 

 

 

 

 

 

3 2 68  346

France

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

1 4 14  807

c

 

 

 

 

 

 

1 24  731

Germany

a

 

 

 

1

 

 

14

b

 

 

 

815

 

 

9 65  398

c

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

44  165

c

 

 

 

 

 

 

44  165

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

10  125

c

 

 

 

 

 

 

15  125

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

600

 

5 12  025

Romania

a

1

 

 

 

 

 

2

b

4 65  507

 

 

 

 

 

1 9 67  653

c

4 65  507

 

 

 

 

 

1 9 67  653

Spain

a

 

2

 

 

 

 

3

b

 

1 2 96  000

 

 

 

 

2 7 96  000

c

 

8 72  984

 

 

 

 

2 2 57  734

United Kingdom

a

 

 

1

 

1

1

31

b

 

 

1 25  535

 

60

 

1 0 4 59  145

c

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

2

1

1

1

1

74

b

4 65  507

1 2 96  000

1 25  535

815

60

 

6 7 7 72  565

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 


Albania

 

 

ML1

ML15

Total

France

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

3 1 3 66  550

Italy

a

1

 

1

b

44  795

18  605

63  400

c

 

 

59  400

Total per ML category

a

1

 

1

b

44  795

18  605

63  400

d

 

 

 

e

 

 

 


Algeria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

1

 

 

 

 

1

 

 

b

1  119

 

 

 

 

2 4 3 30  246

 

 

c

1  119

 

 

 

 

2 4 3 30  246

 

 

Bulgaria

a

3

3

2

4

1

 

 

 

b

5 22  013

3 1 26  343

1 5 2 25  229

5 3 00  411

24  354

 

 

 

c

5 22  013

1 8 19  218

1 5 0 36  391

6 0 43  106

1 25  905

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

5 16  286

 

 

c

 

 

 

 

 

4 3 03  546

 

 

Denmark

a

 

 

 

1

 

1

 

 

b

 

 

 

1 3 75  000

 

2 7 00  000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

2

3

 

1

3

b

 

 

 

5 6 50  500

5 2 58  000

 

1 62  260

1 89  440

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

1

2

2

9

1

2

b

 

 

13  500

3 4 60  792

89  142

78 4 0 84  021

96  697

347

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

 

4

 

1

1

 

b

 

3 6 5 15  500

 

4 4 32  645

 

 

1 8 23  800

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

1

1

1

 

 

b

 

 

 

1 40  000

1 9 3 00  000

3 00  000

 

 

c

 

 

 

 

 

4 3 96  759

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

7

 

 

b

 

 

 

 

 

4 9 11  412

 

 

c

 

 

 

 

 

2 3 86  783

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

8 01  127

 

 

c

 

 

 

 

 

6 43  084

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

4 21  766

 

 

 

c

 

 

 

 

2 1 72  378

 

 

 

United Kingdom

a

1

1

 

 

1

 

 

 

b

1 47  123

1 8 12  075

 

 

91  585

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

6

5

3

14

9

25

3

5

b

6 70  255

4 1 4 53  918

1 5 2 38  729

2 0 3 59  348

2 5 1 84  847

81 7 6 43  092

2 0 82  757

1 89  787

d

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

 

 

2(1); 7(1)


Algeria

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML17

ML18

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

4  367

 

 

 

c

 

 

 

 

4 84  662

 

 

 

Czech Republic

a

 

3

2

 

 

 

 

 

b

 

3 7 0 87  974

 

 

 

 

 

 

c

 

8 5 86  113

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

4

5

5

1

1

16

 

 

b

2 0 6 40  000

1 0 6 27  892

1 5 70  710

4 24  200

1 7 00  000

5 0 18  520

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

6

4

 

 

2

 

2

b

1  457

2 69  458

1 9 36  516

 

 

1 2 8 49  330

 

4 2 72  363

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

3

5

2

 

 

1

 

 

b

18 5 4 80  673

5 7 91  924

4 54  357

 

 

81  223

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

3

 

 

 

 

 

 

b

 

1 1 06  488

 

 

 

 

 

 

c

 

8 40  820

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

 

3 9 10  001

 

 

 

 

 

c

 

 

1 2 97  142

 

 

 

 

 

Poland

a

 

13

 

 

 

 

 

 

b

 

7 6 4 86  841

 

 

 

 

 

 

c

 

1 6 8 26  530

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

6 1 69  075

 

United Kingdom

a

1

1

10

1

 

3

 

 

b

152

4  518

3 37  673

1  441

 

1 1 56  797

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

9

37

25

2

2

22

 

2

b

20 6 1 22  282

13 1 3 75  095

8 2 09  257

4 25  641

1 7 04  367

1 9 1 05  870

 

4 2 72  363

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML21

ML22

Total

Austria

a

 

 

2

b

 

 

2 4 3 31  365

c

 

 

2 4 3 31  365

Bulgaria

a

 

 

14

b

 

 

2 4 2 02  717

c

 

 

2 4 0 31  295

Czech Republic

a

 

 

9

b

 

 

3 7 6 04  260

c

 

 

1 2 8 89  659

Denmark

a

 

 

2

b

 

 

4 0 75  000

c

 

 

 

France

a

 

7

48

b

 

3 7 23  290

5 4 9 64  812

c

 

 

5 3 68  856

Germany

a

3

7

42

b

3 00  001

1 8 3 52  504

82 5 7 26  128

c

 

 

 

Italy

a

 

 

18

b

 

 

23 4 5 80  122

c

 

 

8 3 9 79  357

Lithuania

a

 

 

3

b

 

 

1 1 06  488

c

 

 

8 40  820

Netherlands

a

 

1

6

b

 

75  000

2 3 7 25  001

c

 

60  220

5 7 54  121

Poland

a

 

 

20

b

 

 

8 1 3 98  253

c

 

 

1 9 2 13  313

Slovakia

a

 

 

2

b

 

 

8 01  127

c

 

 

6 43  084

Spain

a

 

 

1

b

 

 

 

c

 

 

 

Sweden

a

1

 

2

b

1 0 42  440

 

1 4 64  206

c

 

7 7 63  928

1 6 1 05  381

United Kingdom

a

 

 

19

b

 

 

3 5 51  364

c

 

 

 

Total per ML category

a

4

15

188

b

1 3 42  441

2 2 1 50  794

1  31 7 5 30  843

d

 

 

1

e

 

 

2(1); 7(1)


Andorra

 

 

ML1

ML3

ML18

Total

Austria

a

 

4

 

4

b

 

12  755

 

12  755

c

 

12  755

 

12  755

Belgium

a

2

1

 

3

b

18  429

19  131

 

37  560

c

 

 

 

 

Germany

a

31

6

1

38

b

1 18  175

99  373

103

2 17  651

c

 

 

 

 

Spain

a

16

1

 

17

b

2 19  684

21  851

 

2 41  535

c

10  666

1  294

 

11  960

Sweden

a

 

1

 

1

b

 

3 00  000

 

3 00  000

c

 

15  858

 

15  858

Total per ML category

a

49

13

1

63

b

3 56  288

4 53  110

103

8 09  501

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Angola

 

 

ML1

ML3

ML6

ML10

ML11

ML15

Total

Czech Republic

a

 

1

1

1

 

 

3

b

 

2 05  821

2 29  838

40  010

 

 

4 75  669

c

 

 

2 38  557

 

 

 

2 38  557

France

a

 

 

 

 

2

 

2

b

 

 

 

 

1 2 40  238

 

1 2 40  238

c

 

 

 

 

 

 

8 61  865

Germany

a

1

 

2

1

1

 

5

b

1  115

 

9 50  000

3  795

13  723

 

9 68  633

c

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

1

 

 

 

 

 

1

b

12  450

 

 

 

 

 

12  450

c

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

1

1

 

 

 

 

2

b

2  370

4  900

 

 

 

 

7  270

c

1  875

2  900

 

 

 

 

4  775

United Kingdom

a

2

 

1

3

 

2

8

b

3 73  271

 

2 16  180

89  183

 

82  821

7 61  455

c

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

5

2

4

5

3

2

21

b

3 89  206

2 10  721

1 3 96  018

1 32  988

1 2 53  961

82  821

3 4 65  715

d

 

 

 

1

 

 

1

e

 

 

 

8(1)

 

 

8(1)


Antigua and Barbuda

 

 

ML3

ML10

Total

United Kingdom

a

1

1

2

b

13  048

24  020

37  068

c

 

 

 

Total per ML category

a

1

1

2

b

13  048

24  020

37  068

d

 

 

 

e

 

 

 


Argentina

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

4

 

2

 

 

 

 

 

b

1 1 04  906

 

19  351

 

 

 

 

 

c

8 97  229

 

19  351

 

 

 

 

 

Belgium

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

40  678

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

2

 

 

 

 

b

 

 

 

6 53  596

 

 

 

 

c

 

 

 

8 39  781

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

1

1

 

1

 

1

 

b

 

2  500

850

 

2 86  200

 

2 05  000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

25

 

 

 

1

1

 

9

b

3 71  486

 

 

 

35  041

2  190

 

1  370

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

1 40  000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

61  501

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

43  791

 

 

 

c

 

 

 

 

44  017

 

 

 

Spain

a

14

 

1

1

 

 

 

 

b

15  435

 

700

 

 

 

 

 

c

20  305

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

6 41  196

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

20

 

2

1

 

 

 

 

b

4 00  269

 

1 27  582

37  856

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

68

4

6

4

4

1

1

9

b

2 0 72  774

7 05  197

1 48  483

6 91  452

3 65  032

2  190

2 05  000

1  370

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML9

ML10

ML11

ML14

ML15

ML16

ML18

ML21

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

1

 

 

 

 

b

 

 

 

1 07  519

 

 

 

 

c

 

 

 

1 04  945

 

 

 

 

France

a

1

18

3

 

2

1

 

1

b

4  666

4 2 77  480

2 5 80  000

 

3 92  000

8 50  096

 

15  000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

3

17

6

 

3

 

1

1

b

47  194

4 9 78  099

5 0 31  177

 

8 89  180

 

1 00  000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

3

 

 

 

 

 

 

b

 

1 1 02  185

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

1 44  279

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

4

38

10

2

7

1

1

2

b

51  860

1 0 3 57  764

7 6 11  177

2 51  798

1 2 81  180

8 50  096

1 00  000

15  000

d

 

2

 

 

 

 

 

 

e

 

1(1); 5(1)

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML22

Total

Austria

a

 

6

b

 

1 1 24  257

c

 

9 16  580

Belgium

a

 

2

b

 

40  678

c

 

 

Bulgaria

a

 

2

b

 

6 53  596

c

 

8 39  781

Czech Republic

a

 

3

b

 

1 07  519

c

 

1 04  945

France

a

4

34

b

1 85  400

8 7 99  192

c

 

7 29  580

Germany

a

1

68

b

29  500

1 1 4 85  237

c

 

 

Hungary

a

 

2

b

 

1 40  000

c

 

 

Italy

a

 

5

b

 

1 1 63  686

c

 

2 82  481

Netherlands

a

 

2

b

 

43  791

c

 

44  017

Spain

a

 

18

b

 

16  135

c

 

20  305

Sweden

a

 

2

b

 

7 85  475

c

 

 

United Kingdom

a

 

23

b

 

5 65  707

c

 

 

Total per ML category

a

5

167

b

2 14  900

2 4 9 25  273

d

 

2

e

 

1(1); 5(1)


Armenia

 

 

ML1

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

ML13

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

1

 

 

 

 

 

 

b

1 3 30  830

6 5 24  225

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

1

 

 

 

 

b

 

 

4  224

2  040

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

654

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

1

 

1

 

1

b

 

 

 

62  050

 

2  000

 

4  180

c

 

 

 

62  050

 

2  000

 

4  180

United Kingdom

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

87  073

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

1

1

2

1

1

1

1

b

1 3 30  830

6 5 24  225

4  224

64  090

87  073

2  000

654

4  180

d

1

 

 

 

 

 

 

 

e

1(1)

 

 

 

 

 

 

 


Armenia

 

 

ML14

ML17

Total

Belgium

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

2

b

 

 

7 8 55  055

c

 

 

 

France

a

 

 

2

b

 

 

6  264

c

 

 

4  152

Germany

a

 

 

1

b

 

 

654

c

 

 

 

Poland

a

1

1

5

b

26  000

22  200

1 16  430

c

26  000

22  200

1 16  430

United Kingdom

a

 

 

1

b

 

 

87  073

c

 

 

 

Total per ML category

a

1

1

11

b

26  000

22  200

8 0 65  476

d

 

 

1

e

 

 

1(1)


Aruba

 

 

ML1

Total

Belgium

a

 

 

b

 

 

c

 

 

Netherlands

a

1

1

b

250

250

c

 

 

Total per ML category

a

1

1

b

250

250

d

 

 

e

 

 


Australia

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

30

4

1

1

5

21

 

 

b

2 5 68  493

79  600

10  935

5 37  401

2 14  350

1  08 7 2 12  522

 

 

c

9 06  212

53  609

6  046

2 68  700

1 84  625

6 0 6 02  972

 

 

Belgium

a

11

3

 

1

 

1

 

 

b

9 58  589

1 43  500

 

5 4 92  000

 

59  000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

1

 

 

b

 

 

4  316

 

 

57  923

 

 

c

 

 

 

 

 

73  198

 

 

Denmark

a

1

 

 

1

 

 

 

 

b

2  575

 

 

82  780

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

3

 

 

 

 

 

2

 

b

3 50  100

 

 

 

 

 

67

 

c

1 79  525

 

5 76  154

 

 

 

1  315

 

France

a

2

7

 

8

6

3

 

 

b

7  347

8 93  130

 

7 6 61  376

4 16  790

4 96  000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

277

1

20

3

9

29

3

7

b

2 8 74  656

2  722

7 4 31  280

1 5 28  587

4 64  402

7 7 91  482

182

700

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

1  500

 

 

 

 

 

 

 

c

655

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

1

 

 

 

11

 

 

 

b

185

 

 

 

5 67  140

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

6

 

3

 

 

b

 

 

 

1 1 7 94  230

 

2 25  018

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

1

 

 

 

1

 

 

b

300

1  000

 

 

 

50  000

 

 

c

300

1  000

 

2 49  948

 

50  000

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

5  720

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

6

1

1

 

 

 

 

 

b

19  016

1  054

8  959

 

 

 

 

 

c

18  413

1  054

8  959

 

 

 

 

 

Spain

a

 

1

 

1

 

 

 

 

b

 

5  000

 

5 85  578

 

 

 

 

c

 

5  000

 

5 85  578

 

 

 

 

Sweden

a

1

 

4

 

2

 

 

 

b

5  762

 

2 0 3 18  584

 

70  000

 

 

 

c

5  669

1 86  518

2 1 6 56  504

6  878

2 5 0 52  273

 

 

 

United Kingdom

a

92

4

1

11

1

14

21

4

b

3 4 93  684

73  313

688

6 01  343

35  430

2 0 44  356

6 08  760

19  178

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

427

22

28

32

34

73

26

11

b

1 0 2 82  207

1 1 99  319

2 7 7 74  762

2 8 2 83  295

1 7 68  112

1  09 7 9 36  301

6 09  009

19  878

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

1

 

 

 

 

 

1

b

 

15  459

 

 

 

 

 

7 80  000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

1

2

 

 

 

 

 

b

 

4 90  644

1  093

 

 

 

 

 

c

 

14  372

1  087

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

24  973

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

4  320

 

 

 

 

 

France

a

15

37

3

1

2

6

 

 

b

4 9 7 40  688

18 3 2 23  423

1 4 16  171

1 50  207

7 07  648

8 9 60  686

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

44

18

67

 

1

2

15

1

b

7 1 97  931

8 02  857

3 0 32  614

 

5 00  000

15  863

2 3 11  603

560

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

7

5

 

 

 

1

 

 

b

2 57  826

5 7 9 60  783

 

 

 

8 75  551

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

8

 

 

 

 

 

b

 

 

5 07  708

 

 

 

 

 

c

 

 

3 53  708

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

3

 

1

 

 

 

 

 

b

7 8 72  618

 

31  651

 

 

 

 

 

c

59 8 5 09  444

 

1 0 0 32  622

 

 

 

 

 

Sweden

a

2

 

1

 

1

 

 

1

b

5  118

 

1 0 00  000

 

28  975

 

 

46  500

c

 

 

18  750

 

 

 

 

4  650

United Kingdom

a

7

16

8

 

 

 

1

3

b

66  202

2 4 4 23  169

90  704

 

 

 

3 13  449

54  285

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

78

78

90

1

5

9

16

6

b

6 5 1 40  383

26 6 9 16  335

6 0 79  941

1 50  207

1 2 61  596

9 8 52  100

2 6 25  052

8 81  345

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Austria

a

3

 

1

66

b

2 93  026

 

1 00  000

1  09 1 0 16  327

c

2 93  026

 

 

6 2 3 15  190

Belgium

a

1

 

 

19

b

3 90  500

 

 

7 8 39  048

c

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

5

b

 

 

 

5 53  976

c

 

 

 

88  657

Denmark

a

 

2

1

6

b

 

1 74  617

1 44  617

4 29  562

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

5

b

 

 

 

3 50  167

c

 

 

 

7 61  314

France

a

1

1

13

105

b

8 86  983

1 2 99  800

1 0 51  238

25 6 9 11  487

c

 

 

 

7 9 9 13  348

Germany

a

10

9

14

530

b

3 02  118

8 05  100

2 65  504

3 5 3 28  161

c

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

1

b

 

 

 

1  500

c

 

 

 

655

Ireland

a

 

 

 

12

b

 

 

 

5 67  325

c

 

 

 

 

Italy

a

 

1

 

24

b

 

5  600

 

7 1 1 19  008

c

 

 

 

2 4 3 13  831

Netherlands

a

 

 

 

3

b

 

 

 

51  300

c

 

 

 

3 01  248

Poland

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

5  720

Portugal

a

 

 

 

8

b

 

 

 

5 07  708

c

 

 

 

3 53  708

Romania

a

 

 

 

8

b

 

 

 

29  029

c

 

 

 

28  426

Spain

a

 

 

 

6

b

 

 

 

8 4 94  847

c

 

 

 

60 9 1 32  644

Sweden

a

 

 

2

14

b

 

 

 

2 1 4 74  939

c

 

 

3 36  275

4 7 2 67  517

United Kingdom

a

 

1

7

191

b

 

8  859

18  387

3 1 8 51  807

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

15

14

38

1  003

b

1 8 72  627

2 2 93  976

1 5 79  746

1  52 6 5 26  190

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Austria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Belgium

a

6

 

 

1

 

2

 

2

b

14  522

 

 

21  787

 

6 7 27  233

 

41  515

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

4 03  534

 

 

 

 

 

 

 

c

3  224

 

 

 

 

 

 

 

Croatia

a

5

 

1

 

 

 

 

 

b

48  329

 

13  000

 

 

 

 

 

c

48  329

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

1

2

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

7 40  172

 

1 7 30  872

 

3 14  174

9 4 70  055

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

2 37  000

 

 

 

 

 

c

 

 

9  186

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

7

6

1

 

b

 

 

 

 

8 08  330

2 3 12  140

1  100

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

8

34

1

1

154

2

 

b

1  703

24  249

2 8 39  376

163

11  884

7 0 3 92  859

50

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

7

 

5

6

 

3

 

 

b

1 2 42  000

 

2 3 28  590

7 47  580

 

1 05  290

 

 

c

66  357

 

95  883

45  427

 

12  942

 

 

Italy

a

 

 

1

 

 

3

 

 

b

 

 

7  500

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

98  300

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

5

 

 

 

 

 

 

 

b

19  706

 

 

 

 

 

 

 

c

12  100

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

3

1

 

 

 

 

 

 

b

1 47  406

12  600

 

 

 

 

 

 

c

1 47  406

12  600

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

2

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

8 4 91  202

 

 

c

 

 

 

 

 

1 2 57  080

 

 

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

1 00  000

 

 

 

 

 

 

 

c

89  016

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

24  000

 

 

 

 

 

 

 

c

24  000

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

4

 

 

 

 

 

 

b

 

131.354

 

 

 

 

 

 

c

 

54  874

 

 

 

 

 

 

Spain

a

7

 

 

 

 

10

 

 

b

53  250

 

 

 

 

2 6 54  108

 

 

c

24  499

 

91  316

 

 

1 6 39  719

 

 

Sweden

a

 

1

1

 

 

 

1

 

b

 

1 1 65  075

9 00  000

 

 

 

8  353

 

c

 

1 1 79  450

5 69  329

18  455

 

 

8  864

12  897

United Kingdom

a

12

 

 

 

 

6

2

 

b

3 5 33  401

 

 

 

 

2 71  207

25  185

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

59

15

45

9

8

185

6

2

b

5.686.151

1 3 33  278

6 3 25  466

7 69  530

8 20  214

9 0 9 54  039

34  688

41  515

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML9

ML10

ML11

ML12

ML13

ML14

ML15

ML16

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Croatia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

93  575

21  673

Denmark

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

6

3

 

1

 

 

 

b

 

2 1 99  591

1 0 35  000

 

3  564

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

5

13

18

 

 

 

8

7

b

45  344

1 55  339

3 2 73  087

 

 

 

2 97  462

9 1 83  821

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

5

1

 

 

2

 

1

b

 

3 0 89  999

2 24  655

 

 

 

 

87  600

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

20  850

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

40  843

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

1 0 00  000

 

 

 

 

 

 

c

 

3 51  701

 

 

2 18  468

66  464

 

 

United Kingdom

a

 

8

6

 

 

 

2

 

b

 

3 6 2 04  961

1 29  884

 

 

 

34  781

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

5

34

28

1

1

2

10

9

b

45  344

4 2 6 49  890

4 6 62  626

 

3  564

 

3 32  243

9 2 71  421

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML17

ML18

ML21

ML22

Total

Belgium

a

 

 

 

 

11

b

 

 

 

 

6 8 05  057

c

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

4 03  534

c

 

 

 

 

3  224

Croatia

a

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

61  329

c

 

 

 

 

48  329

Czech Republic

a

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

c

1 13  240

 

 

1 21  307

1 2 6 05  068

Denmark

a

 

 

1

 

2

b

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

2 37  000

c

 

 

 

 

9  186

France

a

 

 

 

4

28

b

 

 

 

1 28  756

6 4 88  481

c

 

 

 

 

1 3 56  081

Germany

a

21

55

1

11

340

b

4 77  099

3 37  320

60  500

67  005

8 7 1 67  261

c

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

21

b

 

 

 

 

4 4 23  460

c

 

 

 

 

2 20  609

Italy

a

 

 

 

 

13

b

 

 

 

 

3 4 09  755

c

 

 

 

 

3 3 4 13  643

Malta

a

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

98  300

c

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

19  706

c

 

 

 

 

12  100

Poland

a

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

1 60  006

c

 

 

 

 

1 60  006

Portugal

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

8 4 91  202

c

 

 

 

 

1 2 77  930

Romania

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

1 00  000

c

 

 

 

 

89  016

Slovakia

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

24  000

c

 

 

 

 

24  000

Slovenia

a

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

1 31  354

c

 

 

 

 

54  874

Spain

a

 

 

 

 

18

b

 

 

 

 

2 7 07  358

c