16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/20


Vispārējās tiesas 2014. gada 10. decembra rīkojums – Mabrouk/Padome

(Lieta T-277/14) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām saistībā ar situāciju Tunisijā - Līdzekļu iesaldēšana - Prasība sakarā ar bezdarbību - Pieteikums par piekļuvi pierādījumiem, kas Padomei ir pret fizisku personu, uz kuru attiecas šie pasākumi - Padomes piešķirta piekļuve - Strīda priekšmeta izzušana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 056/28)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Tunisa, Tunisija) (pārstāvji – J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, avocats, un S. Crosby, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – A. De Elera un G. Étienne)

Priekšmets

Prasība atzīt Padomes bezdarbību, ciktāl tā esot prettiesiski atturējusies no darbības pēc prasītāja pieteikuma par piekļuvi lietas materiāliem ar pierādījumiem, pamatojoties uz kuriem Padome ir izdevusi rīkojumu par viņa īpašumu iesaldēšanu Eiropas Savienībā

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību pirms sprieduma taisīšanas;

2)

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 194, 24.6.2014.