03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

102


32002L0018


L 055/29

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/18/CE A COMISIEI

din 22 februarie 2002

de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare în vederea înscrierii isoproturonului ca substanță activă

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/103/CE a Comisiei (2), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut de articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2266/2000 (4), prevede adoptarea unei liste a substanțelor active din produsele fitosanitare care trebuie evaluate în vederea eventualei lor înscrieri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă este cuprinsă în Regulamentul (CE) nr. 933/94 al Comisiei din 27 aprilie 1994 de stabilire a listei substanțelor active din produsele fitosanitare și de desemnare a statelor membre raportoare pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2230/95 (6), și include isoproturonul.

(2)

Efectele isoproturonului asupra sănătății oamenilor și asupra mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 pentru o serie de utilizări propuse de autorii notificărilor. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 933/94, Germania a fost desemnată ca stat membru raportor. Statul membru raportor a prezentat Comisiei, la 30 iulie 1999, raportul de evaluare și recomandarea, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92.

(3)

Acest raport de evaluare a fost analizat de statele membre și Comisie în cadrul Comitetului permanent fitosanitar. Reevaluarea a fost încheiată la 7 decembrie 2001 sub forma unui raport de analiză a isoproturonului, realizat de Comisie.

(4)

Reevaluarea nu a indicat probleme deschise sau preocupări care să necesite consultarea Comitetului științific pentru plante.

(5)

Diferitele analize efectuate au arătat că produsele fitosanitare care conțin substanța activă în cauză pot respecta în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările analizate și precizate în raportul de analiză al Comisiei. În consecință, ar trebui înscrisă această substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, pentru a garanta că, în toate statele membre, autorizațiile pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă pot fi acordate în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.

(6)

După înscrierea isoproturonului în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ar trebui prevăzută o perioadă în care statele membre să poată acorda, modifica sau retrage, după caz, autorizațiile pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă. În special, produsele fitosanitare nu trebuie autorizate dacă nu se ține seama de condițiile asociate înscrierii substanței active în anexa I și de principiile uniforme menționate de directivă, pe baza unui dosar care respectă cerințele stabilite privind datele.

(7)

Raportul de analiză al Comisiei este necesar pentru o bună punere în aplicare de către statele membre a mai multor secțiuni din principiile uniforme prevăzute de Directiva 91/414/CEE. În consecință, ar trebui prevăzut ca odată încheiat, raportul de analiză, cu excepția informațiilor confidențiale, să fie disponibil sau pus la dispoziția statelor membre pentru a fi consultat de orice parte interesată. Dacă raportul de analiză trebuie actualizat ținând seama de evoluția tehnică și științifică, condițiile de înscriere a substanței respective în anexa I la Directiva 91/414/CEE trebuie de asemenea modificate în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.

(8)

Înaintea înscrierii substanței active în anexa I, trebuie prevăzută o perioadă rezonabilă pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească în vederea noilor cerințe care vor apărea. De asemenea, după înscrierea substanței, ar trebui prevăzută o perioadă rezonabilă pentru a permite statelor membre să aplice dispozițiile Directivei 91/414/CEE în cazul produselor fitosanitare care conțin isoproturon. În special, statele membre trebuie să reevalueze, în acest interval, autorizațiile existente și, după caz, să acorde noi autorizații, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE. Trebuie prevăzută o perioadă mai lungă pentru prezentarea și evaluarea dosarului complet pentru fiecare produs fitosanitar în conformitate cu principiile uniforme menționate de Directiva 91/414/CEE. Cu toate acestea, pentru produsele fitosanitare care conțin mai multe substanțe active, nu se poate face o evaluare completă pe baza principiilor uniforme decât atunci când toate substanțele active luate în considerare sunt înscrise în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Raportul de analiză al isoproturonului, cu excepția informațiilor confidențiale în sensul articolului 14 din Directiva 91/414/CEE, este disponibil sau pus la dispoziția părților interesate de către statele membre, la cerere, pentru a putea fi consultat.

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2003. Acestea informează de îndată Comisia cu privire la acest lucru.

În special, acestea modifică sau retrag, după caz, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE și înaintea acestei date, autorizațiile existente pentru produsele fitosanitare care conțin substanța activă isoproturon.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   În ceea ce privește evaluarea care trebuie efectuată și decizia care trebuie luată în conformitate cu principiile uniforme prevăzute de anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care respectă cerințele anexei III la directiva menționată, termenul limită pentru modificarea sau retragerea autorizațiilor existente se stabilește la 1 ianuarie 2007 pentru produsele fitosanitare care conțin isoproturon ca unică substanță activă.

(3)   Pentru produsele fitosanitare care conțin isoproturon, precum și o altă substanță activă prevăzută de anexa I la Directiva 91/414/CEE, perioada stabilită pentru modificarea sau retragerea autorizațiilor expiră după patru ani de la intrarea în vigoare a directivei de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE, pentru înscrierea ultimei substanțe.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 ianuarie 2003.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 februarie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 313, 30.11.2001, p. 37.

(3)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.

(4)  JO L 259, 13.10.2000, p. 27.

(5)  JO L 107, 28.4.1994, p. 8.

(6)  JO L 225, 22.9.1995, p. 1.


ANEXĂ

Următoarea substanță activă se adaugă la sfârșitul tabelului din anexa I la Directiva 91/414/CEE:

Număr

Denumire comună, numere de identificare

Denumire UICPA

Puritate (1)

Intrare în vigoare

Expirarea înscrierii

Dispoziții specifice

„28

Isoproturon

Nr. CAS 34123-59-6

Nr. CIPAC 336

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetiluree

970 g/kg

1 ianuarie 2003

31 decembrie 2012

Se poate autoriza doar utilizarea ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute de anexa VI, se ține seama de concluziile raportului de analiză privind substanța isoproturon, în special din anexele I și II, finalizate de Comitetul permanent fitosanitar la 7 decembrie 2001. În cadrul acestei evaluări globale, statele membre:

trebuie să acorde o atenție deosebită protecției apelor subterane atunci când substanța activă este aplicată în regiuni în care solul este fragil și/sau condițiile climaterice sunt dificile, sau când este utilizată în doze mai mari decât cele descrise în raportul de analiză și dacă trebuie aplicate măsuri de atenuare a riscurilor,

trebuie să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice și să se asigure că cerințele de autorizare cuprind, după caz, măsuri de atenuare a riscurilor.


(1)  În raportul de analiză sunt prezentate detalii suplimentare privind identitatea și specificația substanței active.”