03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

129


32002R0442


L 068/4

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 442/2002 AL CONSILIULUI

din 18 februarie 2002

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2019/93 privind măsurile specifice referitoare la unele produse agricole pentru insulele mici din Marea Egee

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comisiei Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CEE) nr. 2019/93 al Consiliului (4), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind punerea în aplicare a măsurilor și, după al treilea an de aplicare a regimului specific de aprovizionare, un raport general privind situația economică în insulele mici, în care se arată impactul acțiunilor întreprinse. Atunci când este necesar, rapoartele sunt însoțite de propuneri privind adaptarea și modificarea corespunzătoare a măsurilor prevăzute în regulamentul menționat anterior.

(2)

Analiza punerii în aplicare a acestor măsuri subliniază necesitatea realizării unor adaptări și modificări corespunzătoare, pe baza rezultatelor și experienței dobândite și a evoluției contextului în care aceste măsuri au fost aplicate. Prin urmare, este necesar să se modifice Regulamentul (CEE) nr. 2019/93.

(3)

În mod special, regimul specific de aprovizionare s-a dovedit necorespunzător pentru sectorul produselor lactate (iaurt) și al zahărului, în special având în vedere impactul efectiv al beneficiilor ajutorului la nivelul utilizatorului final, în condițiile în care, în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor, acest regim a ajuns la scadență la sfârșitul anului 1997. Prin urmare, aceste produse trebuie scoase din regimul specific de aprovizionare. Pe această bază, trebuie să se revizuiască lista produselor vizate de regimul specific de aprovizionare, luând în considerare nevoile reale ale insulelor respective. De asemenea, este necesar să se redefinească grupele de insule în funcție de distanța acestora față de porturile din Grecia continentală de unde în mod obișnuit se efectuează aprovizionarea și să se ia în considerare, de asemenea, aprovizionarea insulelor de destinație a mărfurilor la plecarea din insulele de tranzit sau de încărcare.

(4)

Avantajele economice ale regimului specific de aprovizionare nu trebuie să producă devieri ale traficului comercial pentru produsele respective. Trebuie, prin urmare, să se interzică reexpedierea sau reexportul acestor produse din insulele respective. În cazul în care este vorba de transformare, interdicția nu se aplică exporturilor și expedierilor tradiționale.

(5)

Măsurile de sprijinire a produselor autohtone pentru depozitarea privată a anumitor tipuri de brânză de fabricație locală, programele de inițiative pentru dezvoltarea producțiilor de fructe, legume și flori și învechirea vinurilor licoroase de producție locală s-au dovedit a fi inadaptate la situația acestor sectoare în insulele din Marea Egee, în principal datorită scurtei perioade de depozitare a brânzeturilor și vinurilor licoroase și, prin urmare, a efectului minim al ajutorului, precum și datorită complexității procedurilor și structurii ajutorului în favoarea fructelor, legumelor și florilor. Trebuie, prin urmare, să nu se mai reînnoiască aceste ajutoare.

(6)

În vederea susținerii în continuare a activității de creștere tradițională a bovinelor în aceste insule, este necesar, pe de o parte, să se asigure stabilitatea primei speciale pentru un număr stabilit de bovine masculi care beneficiază și de o primă specială suplimentară și să se acorde în continuare prima suplimentară pentru menținerea cirezilor de vaci de lapte și, pe de altă parte, este necesar să se facă trimitere la noul cadru de reglementare privind organizarea comună a pieței în acest sector începând cu 1999.

(7)

În ceea ce privește acordarea în continuare a ajutoarelor pentru cultura viței-de-vie, orientate spre producția de v.c.p.r.d. în zonele tradiționale, trebuie să se actualizeze trimiterile din reglementările privind organizarea comună a pieței în acest sector începând cu 1999.

(8)

Pentru a se acorda în continuare ajutoare apiculturii tradiționale și a contribui la ameliorarea continuă a calității acesteia, trebuie să se încurajeze activitatea unor asociații de apicultori recunoscute și să se actualizeze numărul de stupi eligibili pentru aceste ajutoare.

(9)

Trebuie să se adopte măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de execuție conferite Comisiei (5).

(10)

Articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2019/93 care prevede măsuri derogatorii în domeniul structural se abrogă prin Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din Fondul European de Orientare și de Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente (6). Structurile exploatațiilor agricole și ale unor întreprinderi de prelucrare și de comercializare, situate în insulele din Marea Egee, sunt total insuficiente și se confruntă cu dificultăți specifice. Trebuie, prin urmare, să se facă derogare, pentru anumite tipuri de investiții, de la dispozițiile care limitează acordarea unor ajutoare cu caracter structural prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2019/93 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 2

Se instituie un regim specific de aprovizionare pentru produsele agricole enumerate în anexă, esențiale în insulele mici pentru consumul uman și ca mijloace necesare pentru producția agricolă, precum și pentru cea de prelucrare.

Un plan estimativ de aprovizionare totalizează cerințele anuale de aprovizionare referitoare la produsele menționate în primul paragraf.

Articolul 3

(1)   În cadrul regimului specific de aprovizionare, se acordă ajutoare pentru furnizarea, în insulele mici, a produselor menționate în articolul 2.

Valoarea ajutorului se stabilește pentru un grup de insule, ținând seama de supracosturile pentru comercializarea produselor în aceste insule, calculate de la porturile din Grecia continentală de unde se efectuează aprovizionările obișnuite, precum și de la porturile din insulele de tranzit sau de încărcare a produselor către insulele de destinație finală.

Ajutorul este finanțat în proporție de 90 % de Comunitate și de 10 % de către statul membru.

(2)   Regimul specific de aprovizionare se aplică în așa fel încât să se ia în considerare, în special:

(a)

nevoile specifice insulelor mici și cerințele precise de calitate necesare;

(b)

circuitul schimburilor tradiționale cu porturile Greciei continentale și între insule;

(c)

aspectul economic al ajutoarelor avute în vedere;

(d)

dacă este cazul, necesitatea de a nu afecta posibilitățile de dezvoltare a producțiilor locale.

(3)   Una dintre condițiile necesare pentru a putea beneficia de regimul specific de aprovizionare este impactul efectiv al avantajului acordat la nivelul utilizatorului final.

(4)   Produsele care beneficiază de regimul specific de aprovizionare nu pot face obiectul unui reexport către țările terțe, nici al expedierii către restul Comunității.

(5)   În cazul transformării produselor menționate la alineatul (1) în insulele mici, interdicția prevăzută de alineatul (4) nu se aplică exporturilor tradiționale sau expedierilor tradiționale către restul Comunității ale produselor obținute din această transformare. În cazul exporturilor tradiționale, nu se acordă nici o restituire.”

2.

Se inserează următorul articol:

„Articolul 3a

(1)   Normele de aplicare a prezentului titlu se adoptă conform procedurii menționate în articolul 13a alineatul (2). Ele cuprind, în special:

(a)

regruparea insulelor mici în funcție de distanța acestora față de porturile din Grecia continentală de unde se efectuează aprovizionările obișnuite, precum și față de insulele de tranzit sau de încărcare a produselor de unde sunt în mod obișnuit aprovizionate insulele de destinație;

(b)

stabilirea valorii ajutoarelor pentru regimul specific de aprovizionare;

(c)

dispozițiile care pot asigura un control eficient și repercusiunea efectivă asupra utilizatorului final a avantajelor acordate;

(d)

dacă este necesar, stabilirea unui sistem de certificate de livrare.

(2)   Comisia stabilește, conform procedurii menționate în articolul 13a alineatul (2), planurile estimative de aprovizionare; ea poate, conform aceleiași proceduri, să revizuiască planurile respective, precum și lista produselor enumerate în anexă, în funcție de evoluția necesităților în insulele mici.”

3.

Articolul 4 se elimină.

4.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Pentru sprijinirea activităților de creștere a animalelor în sectorul cărnii de vită și mânzat, se acordă ajutoarele prevăzute în prezentul articol.

(2)   Se acordă producătorilor de carne de vită și mânzat un ajutor pentru îngrășarea bovinelor masculi, care constituie un supliment de 48,3 euro pe cap de vită la prima specială prevăzută în articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului (7).

Acest supliment poate fi acordat pentru un animal cu o greutate minimă care se stabilește în conformitate cu procedura menționată în articolul 13a alineatul (2) și în limita a 12 000 bovine masculi pe an în cadrul plafonului regional prevăzut în articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999. În această limită, nu se aplică reducerea proporțională menționată în articolul 4 alineatul (4) din regulamentul respectiv.

(3)   Se acordă producătorilor de carne de vită și mânzat, în fiecare an, un supliment la prima pentru menținerea cirezii de vaci de lapte, prevăzută în articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999; valoarea acestui supliment este de 48,3 euro pe cap de vacă de lapte deținută de producător în ziua depunerii cererii.

(4)   Normele de aplicare a alineatelor (1), (2) și (3) se adoptă în conformitate cu procedura stabilită în articolul 13a alineatul (2). Ele pot prevedea, de asemenea, o revizuire a limitei menționate în alineatul (2).

5.

Articolul 7 se elimină.

6.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Se acordă un ajutor la hectar pentru cultura cartofilor pentru consum cu codurile NC 0701 90 50 și 0701 90 90, precum și pentru producția de cartofi de sămânță cu codul NC 0701 10 00 în limita unei suprafețe cultivate și recoltate de 2 200 hectare pe an.

Valoarea maximă a ajutorului este de 603 euro la hectar.

(2)   Normele de aplicare a prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 13a alineatul (2).”

7.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

(1)   Se acordă un ajutor la hectar pentru menținerea culturii viței-de-vie orientate spre producția de vinuri «v.c.p.r.d.» în zonele de producție tradițională.

Ajutorul se acordă pentru suprafețele:

(a)

plantate cu varietăți de viță-de-vie care figurează în clasamentul varietăților stabilit de statele membre, apte pentru producerea fiecăruia dintre «v.c.p.r.d.» de pe teritoriul lor, menționate în articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului (8), și

(b)

al căror randament la hectar este mai mic decât randamentul maxim stabilit de statul membru, exprimat în cantități de struguri, de must din struguri sau de vin, conform condițiilor de la litera I «Randamentul la hectar» din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999.

(2)   Valoarea ajutorului este de 476 euro la hectar pe an. Ajutorul se acordă exclusiv grupelor de producători sau organizațiilor de producători care realizează o activitate de ameliorare calitativă a vinurilor produse conform unui program aprobat de autoritățile competente; acest program cuprinde în special mijloacele necesare pentru ameliorarea condițiilor de vinificație, depozitare și distribuție.

(3)   Titlul II capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 nu se aplică insulelor mici.

(4)   Normele de aplicare a prezentului articol se adoptă, dacă este necesar, în conformitate cu procedura prevăzută de articolul 13a alineatul (2).

8.

Articolul 10 se elimină.

9.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)   Se acordă un ajutor la hectar pentru menținerea plantațiilor de măslini în zonele tradiționale de cultură a măslinului, cu condiția ca plantațiile să fie întreținute și menținute în bune condiții de producție.

Valoarea ajutorului este de 145 euro la hectar pe an.

(2)   Normele de aplicare a prezentului articol sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 13a alineatul (2). Ele stabilesc, în special, condițiile de aplicare a regimului ajutorului prevăzut la alineatul (1), precum și condițiile de întreținere optimă a plantațiilor de măslini și dispozițiile în ceea ce privește controlul.”

10.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Se acordă un ajutor pentru producția de miere de calitate, specifică insulelor mici, care conține o mare cantitate de miere de cimbrișor.

Ajutorul se acordă, în funcție de numărul de stupi productivi înregistrați, asociațiilor de apicultori recunoscute de autoritățile competente care desfășoară programe de inițiative anuale pentru ameliorarea condițiilor de producție a mierii de calitate.

Valoarea ajutorului se stabilește la 12 euro pe stup pe an.

(2)   Ajutorul menționat la alineatul (1) se acordă în limita a 100 000 stupi pe an.

(3)   Normele de aplicare a prezentului articol se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută de articolul 13a alineatul (2).”

11.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Prin derogare de la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind ajutorul acordat de Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) (9) pentru dezvoltarea rurală, valoarea totală a ajutorului, exprimată în procent din volumul de investiții eligibile, poate fi majorată cu cel mult 15 % pentru investițiile care vizează îndeosebi încurajarea diversificării, restructurării sau orientării spre o agricultură durabilă în exploatațiile agricole situate în insulele mici din Marea Egee.

(2)   Prin derogare de la articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, valoarea totală a ajutorului, exprimată în procente din volumul de investiții eligibile, se stabilește la cel mult 65 % pentru investițiile în întreprinderi mici și mijlocii de transformare și comercializare a produselor agricole care provin în principal din producția locală și care țin de sectoarele definite în cadrul programării suplimentare prevăzute în articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind dispozițiile generale referitoare la Fondurile structurale (10).

(3)   Măsurile prevăzute în conformitate cu prezentul articol sunt descrise în cadrul programelor operaționale menționate în articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, care vizează insulele mici.

12.

Se inserează următorul articol 13a:

„Articolul 13a

(1)   Comisia este asistată de Comitetul de gestionare a cerealelor, înființat prin articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului (11), sau de unul dintre comitetele de gestionare înființate prin regulamentele privind organizarea comună a piețelor pentru produsele respective, denumit în continuare «comitet».

Pentru produsele agricole din domeniul de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 827/68 al Consiliului (12), precum și pentru produsele care nu intră sub incidența nici unei organizări comune a piețelor, Comisia este asistată de Comitetul de gestionare a hameiului, înființat prin articolul 20 din Regulamentul (CEE) nr. 1696/71 al Consiliului (13).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută în articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Comitetul își stabilește propriul regulament de procedură.

13.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Măsurile prevăzute în prezentul regulament, cu excepția articolului 13, constituie intervenții destinate să regularizeze piețele agricole, conform articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 (14).

14.

Se inserează următorul articol 14a:

„Articolul 14a

Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament în special în ceea ce privește măsurile de control și sancțiunile administrative și informează Comisia cu privire la aceasta.

Normele de aplicare a prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura menționată în articolul 13a alineatul (2).”

15.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

(1)   Grecia prezintă Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în prezentul regulament.

(2)   La sfârșitul fiecărei perioade de cinci ani de aplicare a măsurilor prevăzute de prezentul regulament, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport general care subliniază impactul acțiunilor realizate în conformitate cu prezentul regulament, precum și modificarea corespunzătore a măsurilor, în cazurile în care acest lucru se dovedește necesar.

Primul raport se prezintă până la sfârșitul anului 2005.”

16.

Anexa se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelle, 18 februarie 2002.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ARIAS CAÑETE


(1)  Propunere din 7 noiembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Aviz emis la 5 februarie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Aviz emis la 16 ianuarie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 184, 27.7.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 (JO L 160, 26.6.1999, p. 80).

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

(7)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21.”

(8)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1622/2000 (JO L 194, 31.7.2000, p. 1).”

(9)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

(10)  JO L 161, 26.6.1999, p. 1.”

(11)  JO L 181, 1.7.1992, p. 21.

(12)  JO L 151, 30.6.1968, p. 16. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 195/96 (JO L 26, 2.2.1996, p. 13).

(13)  JO L 175, 4.8.1971, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 191/2000 (JO L 23, 28.1.2000, p. 4).”

(14)  JO L 160, 26.6.1999, p. 103.”


ANEXĂ

„ANEXĂ

Lista produselor care fac obiectul regimului specific de aprovizionare pentru insulele mici din Marea Egee, prevăzut în titlul I

Descrierea mărfurilor

Codul NC

Făină de grâu

1101 și 1102

Grâu dur

1001 10 00

Grâu comun pentru panificație

1001 90 99

Furaje pentru animale

- Cereale

 

- Grâu

1001

- Secară

1002

- Orz

1003

- Ovăz

1004

- Porumb

1005

- Semințe de bumbac

1207 20 90

- Lucernă și furaje

1214

- Reziduuri și deșeuri din industria alimentară

2302-2308

- Preparat din tipurile utilizate pentru hrana animalelor

2309 90”